About This Article NoSQL is a word that mystify many software engineers, In this article, I fully explain what the NoSQL is abou

اندازه: px
شروع نمایش از صفحه:

Download "About This Article NoSQL is a word that mystify many software engineers, In this article, I fully explain what the NoSQL is abou"

رونوشت

1 About This Article NoSQL is a word that mystify many software engineers, In this article, I fully explain what the NoSQL is about and who cares. Omid 10/19/2016 NoSQL Omid Askary Golestany

2 موضوع شماره صفحه مقدمه NoSQL چیست 9-01 برخی ویژگی های NoSQL ACID vs BASE Base خودش را معرفی میکند SQL vs NoSQL عملکرد های دیتابیس های NoSQL و RDBMS ها درنرم افزار تراکنش گرا تاریخچه NoSQL انواع دیتابیس های NoSQL نتیجه منابع تعداد کل صفحات 39 [1]

3 مقدمه شاید کلمه NoSQL کمی شما را بترساند یا اصال توجه شما را جلب نکند. در این مقاله قصد دارم شما را با NoSQL آشنا کنم و کمی از اصول و مفاهیم مهمی که در آن بکار میرود را معرفی کنم. توجه کنید با اینکه من از منابع معتبری در این نوشتار بکار بردم این مقاله نمیتواند یک منبع کامل برای استداللها و مقایسههایی که در این نوشتار انجام میشود باشد. همچین پیشرفت این دانش به سرعتی هست که شاید در زمان مطالعه این نوشتار خیلی از اطالعات دیگر صحت نداشته باشد. به همین علت این نوشتار نباید پایان مطالعه شما درباره NoSQL باشد. توجه کنید که پیشنیاز درک و مطالعه این نوشتار آشنایی با مفاهیم و اصول RDBMSها می باشد. اگر با این مفاهیم آشنا نیستید پیشنهاد میکنم قبل از مطالعه مفاهیم آن را بررسی و مطالعه کنید. درنهایت از تمامی دوستانی که در نوشتن و فراهم سازی این مقاله به من کمک کردند صمیمانه تشکر میکنم. درصورت وجود هرگونه پرسش بخصوص انتخاب یک Object Database می توانید با من تماس بگیرید. P.N: امید عسکری گلستانی [2]

4 NoSQL چیست شاید بتوان گفت تعریف کردن NoSQL از سختترین کارهایی هست که در زمان نوشتن این مقاله میتوان انجام داد. زمانی که من میخواهم به شخصی دیگر بگویم که کالا دیتابیس چیست معموالا از مفاهیم RDBMS ها استفاده میکنم. علت این هست که RDBMS ها بسیار پخته هستند و مفاهیم آن استاندارد شدهاست و همین باعث میشود حتی برای تعریف و توضیح دیتابیس از مفاهیم و تعاریف RDBMS ها استفاده شود. شخصا به یاد دارم که در کالسهای پایگاه داده و آموزشهای ویدیویی اولین مثالهای مرتبط با دیتابیس دفترچه تلفن و جدولهای اکسل میباشد که به معنای این است که نهتنها من بلکه اکثر برنامهنویسها دید اول آنها از دیتابیس RDBMS ها و SQL است. NoSQL حال چه چیزی تعریف کردن ها را سخت میکند اولین و مهمترین علت نبود استاندارد الزم در حوزه دیتابیسهای NoSQL است. در بین رفرنسهای این مقاله زمانی که در حال مطالعه کتاب Getting Started with NoSQL از Gaurav Vaish بودم اصالا به این مسئله فکر نمیکردم که شاید کتابهای دیگر بخواهند این دیتابیس را از دیدگاههای دیگر بررسی و تعریف کنند. یک علت NoSQL دیگر نیز میتواند این باشد که در تعریف دیتابیسهای گاهی از کمبودها و برتریهای آن نسبت به RDBMS ها استفاده میشود. شاید در نگاه اول چندان مسئله مهمی به نظر نرسد ولی اگر سرعت پیشرفت این دیتابیسها را در دهه گذشته در نظر بگیریم این تعریف ناقص میشود. مثالا در ابتدا زمانی که میخواستند NoSQL را تعریف کنند دیتابیسهایی را NoSQL SQL میگفتند که از استفاده نمیکنند اما مدتی بعد SQL دیتابیسهای NoSQL پیدا شد که از زیرمجموعههای و یا [3]

5 اطالعاتی استفاده جستوجو برای SQL زبان مشابهای مانند آنها به از این دیتابیس همچنین در بعضی تعریفها میکردند. شاید نمیکنند. که از رابطه استفاده میگویند دیتابیسهایی اما اگر به نرسد به نظر اکثر مواقع این تعریف چندان بد کنیم توجه Object-Relation DB دیتابیسهای پیادهسازیهای روابط پیدا سروکله نیز دیتابیسها که در این میبینیم ها متفاوت باشد. RDBMS شاید با رابطهها هرچند این میشود به اشارهای برای تعریف این دیتابیس کمی نیاز دارم تا مفاهیم مرتبط نیز توضیح و بعضی کنم RDBMS سیستم کاری دهم. دیتاهایی ذخیره در حال رابطهای دیتابیسهای سالیان سال این مینامیم. ساختیافته دیتای بهعنوان را آنها هستند که جدول آنها که به میشوند مختلفی تقسیم بخشهای به دیتاها نوع نظر از داده خوشتعریف واحدهای جدولها میگوییم. Table هر یک از میدارند. را در خود نگه محدودیتها سایز و سایر هر واحد گروه و به میگوییم Column دیتا را ستون واحدهای تعریفشده ممکن است دارای رابطه ستونها میگوییم. Row ردیف دیتاها باشند تا بتوانیم این دیگر داشته ستونهای به روی دریافت آنها از پیچیدهتری اطالعات باهم مرتبط کرده و را دیتابیسهای گفت که در طراحی میتوان به روشنی کنیم. سروکار ستونها و جدولها طراحی شخص همواره با RDBMS دارد. نرمافزاری و سختافزاری چندین نود دادن به توانایی اتصال Horizontal یک واحد منطقی کار کنند بهصورت آنها بهطوریکه اضافه کردن یک واحد پردازشگر به مثالا میگویند. Scalability و یا اضافه کردن یک واحد عملکرد سرور برای بهبود خوشههای [4]

6 اگر بخواهیم حجم برای افزایش حجم سرور. بلندمدت حافظه آنها افزایش روشها یکی از دیتابیس خود را افزایش دهیم بر روی تأکید به علت است که Horizontal Scalability بهصورت یک کار بسیار سخت Horizontal Scalability دیتا سازگاری و صحت نباشد. غیرممکن اگر است بزرگ تحت نرمافزارهای با پیدایش کمتر از ده سال گذشته تحقیقات زیادی انجام گرفت تا مدیریت دیتا در حجم باال وب تحقیقات این خروجیهای از یکی شود. انجام بهخوبی NoSQL آنها به بهطورکلی که است رابطهای غیر دیتابیسهای Scale میکنند حل دیتابیسها یکی از مشکالتی که این میگویند. می باشد. ویکیپدیا دراینباره مینویسد: دیتابیسهای NoSQL مکانیسم جدیدی برای نگهداری و خواندن دیتا دارند که اساس کار آنها با RDB ها مختلف است. این دیتابیسها از سال 0793 میالدی وجود داشتند اما تا اوایل قرن بیست و یکم موردتوجه قرار نگرفتند. این مدل دیتابیسها ابتدا توسط شرکتهایی مانند Google Facebook و Amazon استفاده شد. NoSQL دیتابیسها به علت اینکه میتوانند بهراحتی از پس دیتاهای با حجم بسیار زیاد برآیند بسیار در حوزه Big Data استفاده میشوند. سیستمهای NoSQL گاهی Not Only SQL نیز خوانده میشوند تا بروی محدود نبودن به SQL و داشتن این زبان تأکید شود. استفاده آسان از آنها سادگی طراحی از دالیل استفاده ازاینگونه دیتابیسها میباشد. [5]

7 به نظر من دیتابیسها دیتابیسهای ویکیپدیا تعریف بیطرفانه خوبی نسبت به اینگونه دارد اما بعد از مطالعه کتابهای مختلف من NoSQL را اینگونه تعریف میکنم: که برای یک هدف معین دیتابیسهایی به ها استفاده RDBMS قواعد و مفاهیم میگویند. ضرورتا از تمامی نمیکنند NoSQL برای مثال هورویتز در مقالهی مقدمهای بر دیتابیسهای شیگرا که در سال 0770 نوشته است میگوید که یکی از مشکالتی که در استفاده از RDBMS ها وجود دارد Impedance Mismatch هست. تمام برنامه نویسان زمانی که با دیتابیسهای RDBMS ها کار میکنند فاصله بین مقادیر داخل دیتابیس و داخل برنامه خود را حس میکنند. بخصوص زمانی که برنامهنویسها از الگوهای شیگرایی در برنامه خود استفاده میکند. در برنامهنویسی شیگرا کالسها سازههایی هستند که میخواهند پیچیدگیها را درون خود پنهان کنند اما گرفتن اطالعات از دیتابیس و مقداردهی آنها به اشیای برنامه واقعا کاری بسیار سخت و وقتگیر است و این پنهانکاری را از بین میبرد. برای حل این مسئله راهکارهای بسیار متفاوتی ایجادشده است مانند ساخت ORM که در اصل یک واسط بین دیتابیس و کدهای شیگرای ما است اما مهمترین آنها ایجاد معماریهای نرمافزاری مختلف و پیدایش دیتابیسهای XML و شیگرا میباشد. در اصل با حذف و تغییرات بعضی مفاهیم دیتابیسهای RDBMS مانند ساخت جدول و رکورد اطالعاتی Object Database ها برای حل این مشکالت پدیدار شدند. [6]

8 جنبش دیتابیسهای NoSQL در اوایل قرن بیست و یکم زمانی که دنیا توجه خود را به روی دیتابیسهای وب قرارداد شروع شد. بااینکه ویکیپدیا به not only SQL NoSQL میگوید در ابتدا این کلمه بهطور مستقیم تنها از دو کلمه No و SQL ساخته شد. چیزی که میخواهد این دو کلمه بگوید این بود که من نمیخواهم از SQL یا RDBMS استفاده کنم ولی برای راحتی به همان NoSQL اکتفا شده است. بعضی نویسندگان دراینباره نوشتهاند که NoSQL به انواعی از دیتابیسها اشاره میکند که از اصول RDBMS بخصوص ACID استفاده نمیکند و طوری طراحیشده است که از پس اندازه اطالعات Twitter Yahoo Facebook Google و خیلیهای دیگر برآید. بااینکه این ابر شرکتها بودند که باعث گسترده شدن این مدل دیتابیسها شدند سال 4305 شاهد پیدایش دیتابیسهایی بودیم که از مدل ACID نیز استفاده میکردند. برای مثال Neo4j یکی از گراف دیتابیسهایی است که از اصول ACID پیروی میکند. همچنین در بعضی مقاالت و کتابها نوشتهشده است که دیتابیسهای NoSQL برای اجراشدن بروی سرورها ساختهشدهاند اما دیتابیسهای گراف برای این کار ضرورتا ساخته نشدهاند. همچنین درحالیکه میگویند NoSQL خارج از روابط است دیتابیسهای گراف برای دیتاهایی که روابط در آنها بسیار مهم و پیچیده است طراحیشده است. حال شاید شما هم مثل من از اینکه هر منبع و هر نویسنده یکطور سعی در توضیح و تعریف آن دارند کالفه شده باشید. یکی از مهمترین دالیل این شرایط این است که دیتابیسهای NoSQL یک نوع دیتابیس نیستند بلکه به مجموعه دیتابیسهایی [7]

9 اشاره میکند که ضرورتا از تمامی اصول RDBMS ها استفاده نمیکنند. مثالا همانطور که گفتم Object Database ها و Graph Database ها از دو نوع مختلف دیتابیس NoSQL هستند که برای حل مسائل مختلفی طراحی شدند و به این معنی نیست که ضرورتا از یک اصول پیروی میکنند. [8]

10 NoSQL برخی ویژگیهای قبل از خواندن ویژگیهای زیر در نظر بگیرید که اکثر منابع ویژگی ها را به همه NoSQL ها ارتباط می دهند و این نادرست است. به همین خاطر من از لغت برخی استفاده کردم. البته اگر NoSQL را به عنوان مجموعه ای از دیتابیس ها مختلف بدانیم که حداقل یکی از آن ها از خاصیت های زیر برای آن ها صدق می کند نیازی به لغت برخی نخواهد بود. برخی از NoSQL ها چیزی بیشتر از ردیفهای درون یک جدول میباشند. بعضی از آنها اطالعات را بهصورت نودهایی درون یک گراف ذخیره میکنند. بعضی بهصورت key-value میباشند و حتی بعضی از آنها از خانواده ستون دیتا میباشند. بهطورکلی NoSQL به شما اجازه میدهد تا اطالعات خود را بدون Join Query با استفاده از یک رابط بسیار راحت دریافت کنید. اصوالا بدون شماتیک هستند. سیستم آنها به شما اجازه میدهد که دیتای خود را درون یک فولدر کپی کنید و بدون کشیدن دیاگرام ER دیتا را از آن بیرون بکشید. بهراحتی به روی چند پروسه و پردازشگر قرار میگیرد. سیستم آنها به شما کمک میکند که دیتابیس خود را روی چند پردازشگر قرار دهید و سرعت و عملکرد باال را از دست ندهید. وقتی پردازشگر بیشتری به سیستم خود اضافه دیتابیس شما افزایش پیدا میکند. میکنید عملکرد زبان NoSQL مشابه SQL نیست ولی تعریف NoSQL نباید این محدودیت را در ذهن ایجاد کند که اینگونه دیتابیس هیچگونه [9]

11 استفاده از زبان مشابه SQL ندارد یا از SQL نمیکند بلکه در بعضی از این دیتابیسها SQL و دیگری برای جستوجوی اطالعات استفاده میشود. استفاده زبانهای Open Source بااینکه خیلی از این دیتابیسها هستند اما نسخههای تجاری نیز دارد. دیتابیسهای NoSQL محدود به Big Data نیستند. اکثر این دیتابیسها زمانی طراحی شدند که مشکل مدیریت کردن حجمهای بزرگ دیتا زیاد به چشم میخورد. بااینکه حجم دیتا بسیار مهم است NoSQL بر روی سرعت و تغییرات نیز تمرکز میکند. درباره پردازش ابری نیست. اینگونه دیتابیسها تنها برای پردازش ابری ساخته نشدند و میتوان از آنها درون دیتاسنترهای کوچک نیز استفاده کرد. محدود به سختافزار خاصی نیست. NoSQL بهترین نوع دیتابیس برای سیستمهای توزیعشده میباشند. [10]

12 ACID vs BASE ACID که میگوید به شما بهراحتی متخصصی که بپرسید از هر این مفاهیم بیشتر از چهل سال است که وجود دارد مخفف چیست. بود دیتابیسها برای تمامی معیار مهمترین و تا همین اواخر اعتماد و در یک سیستم ACID بدون تا به آن دست بیابند. میشد. اطمینان از آن سیستم خارج و به این ایده فکر کرد Jim Gray آقای هفتاد میالدی در دهه «Concept: The Transaction خود را به نام افسانهای مقاله درنهایت شاید این اطالعات. منتشر کرد 0790»Virtues and Limitation در سال با داستان آن کامالا هماکنون چندان جدید نباشد و شما نیز برایم جالب شد تا در طی نوشتن این قسمت آشنا باشید. را مطالعه کنم. Gray مقاله آقای این بود که آقای چیزی که در مقاله ایشان نظرم را جلب کرد صحبت Durability Consistency Atomicity و تنها درباره مفاهیم Gray بر اینکه تأکیدی به این معنا که در آن زمان کرده بود. دیگر دسترسی داشته باشند تراکنشهای نباید به تراکنشها نبود. به سطوح تراکنش تمرکز کرده بود و تراکنش را یک این مقاله باید یا که»تغییر حالت سیستم«قرارداد یا هر تعداد از یا ارث ببرد خصوصیت سیستم به بهعنوان را CAP اصول تعیین کرد. سازگاری سیستم را محدودیتهای Notes on Distributed «در مقاله خود و همکارانش Bruce Lindsay الهام گرفته Gray که از کار آقای 0797 در سال»Databases»Consistency«اصول بنیادی برای دست یافتن به سازگاری بودند [11]

13 و استاندارد اولیه و مهم برای تکرار پایگاه «Database»Replication دادهها را ذکر کردند. در سال Reuter 0793 Andreas و Theo Härder مقالهای به نام»اصول بازیافت دیتابیسهای تراکنش گرا«چاپ کردند و رسما واژه ACID را ثبت کردند که تا دو دههی بعد به معنای زیر رسید: Atomicity یا همگی انجام درون یک تراکنش کارها یک کار یا همه هیچ یا همه این اصل نمیشوند. انجام هیچکدام یا میشوند تمامی اگر یکی از اصول تراکنش با موفقیت انجام نشود است. مثالی که در این حوزه بهترین تراکنش انجام نخواهد شد. زیرا اگر پرداخت میباشد مالی پرداختهای بیان کرد میتوان درست قسمتها اگر یکی از مالی را دو قسمت در نظر بگیریم میخورد. به هم تعادل مالی انجام نشود Consistency و قواعد توسط سیستم پروتکلها هر تراکنش باید از تمامی زیر پا بگذارد و پروتکلها را تراکنش نباید این پیروی کند. باید دیتابیس را در حالت دیتابیس در شروع و پایان تراکنش انجامشده تراکنش نیمه بهعنوان هرگز چیزی سازگار قرار دهد. وجود ندارد. Isolation به تراکنش دیگری که در حالت انجام و تمام هیچ تراکنشی بنابراین دسترسی داشته باشد نمیتواند نشده قرار دارد [12]

14 هر تراکنش تنها به خود وابسته است. عملکرد تراکنش در دیتابیس ضروری است. این برای سازگاری و Durability و میماند نتیجه تراکنش باقی زمانی که تراکنش تمام شد قطع سیستم ازکارافتادن از پس شرایط بازنمیگردد. هیچگاه برمیآید. برق و مشکالت مشابه نیز مختلفی جنبههای البته باید در نظر بگیرید که این تعاریف دارند و هر دیتابیس ممکن است هر یک از تعاریف را از ACID ها RDBMS اما در جهان متفاوت ببیند جنبهای صحت دیتا از و بدون آن آنهاست بخش اساس کار مهمترین کار ACID که بر مبنای دیتابیسهایی اطمینان داشت. نمیتوان تا میکنند چک را دیتاها تمام در هر میکروثانیه میکنند سیستمهایی چنین نمیشکند. را محدودیتها دیتایی شوند مطمئن کوچک که نیاز به تغیر اندازه خاصی سیستمهای تاکنون برای اما است کارکرده بسیار خوب شدهاند نرمالسازی ندارند و ساخت دیتاهای نیست. جوابگو دیگر مانند گذشته چندان پردازش رابطهای غیر دادههای ساختمان عظیم دیتا نیافته و سازگاری نهایی در حال حاضر بسیار بیشتر مشاهده توزیعشده جدید فن اوریهای بهمعنی پیدایش جدید نیازمندیهای میشوند. است. [13]

15 خودش را معرفی میکند. Base خوشبختانه برای دنیای سیستمهای پردازشگر توزیع یافته مهندسهای باهوشی وجود دارد. چگونه دنیای دیتای سیستمهای بزرگ مانند BigTable گوگل Dynamo آمازون و Cassandra فیسبوک با عدم وجود سازگاری اعتماد و صحت سیستم را حفظ میکند پاسخ BASE است. که سیستم موجود بودن و در دسترس میکند Basically Available این محدودیت بیان پاسخی خواهد برای هر درخواست نمیکند. تضمین بودن خود را بود اما پاسخ ممکن است عدم موفقیت باشد که بیان کند دیتا در حالت ناسازگار یا در حال تغییر باشد. Soft State حالت سیستم ممکن است در طول زمان تغییر کند. حتی زمانی که ورودی به سیستم وارد نمیشود ممکن است به خاطر اینکه سیستم درنهایت باید در حالت سازگار باشد در حال تغییر باشد. به همین علت حالت سیستم همواره نرم (Soft( است. در حالت سازگار درنهایت نمیگیرد Eventual consistency سیستم زمانی که ورودی دیگر دیر وضعیتهای مختلف و حالتهای دیتا در میگیرد. قرار اما سیستم به دریافت مییابد و گسترش میگیرد یا زود قرار [14]

16 ورودی ادامه میدهد و سازگاری هر تراکنش را چک نه اینکه به تراکنش بعدی برود. نمیکند مگر Base نسبت به ACID دارای انعطاف بیشتری نسبت به تغییر اندازه است و هزینه کمتری را داراست. چک کردن سازگاری تراکنشها در هرلحظه فشار بسیار زیادی را به سیستم وارد میکند و هزینهها را بسیار باال میبرد. مقدار پردازشی که برای این کار انجام میشود نجومی است. سازگاری نهایی به شرکتهای بزرگی مانند یاهو و آمازون این امکان را میدهد که با هزینه کمتر هم سازگاری را حفظ کنند و هم مشتری را راضی نگهدارند. البته بااینکه همواره سازگاری را حفظ خواهند کرد اما این خود هزینههای دیگری داراست. [15]

17 SQL vs NOSQL قبل از اینکه بخواهیم RDBMS ها را با NoSQL ها مقایسه کنیم باید در نظر بگیرید که این دیتابیسهای جدید برای حل مسئلهای ساختهشدهاند که RDBMS ها بهراحتی نمیتوانند آنها را حل کنند. بنابراین درست نیست که بخواهیم همه آنها را با RDBMS ها مقایسه کنیم اما میتوانیم نکاتی را ذکر کنیم. ابتدا اجازه دهید عکس گرفتهام توضیح دهم. باال را که از سایت ماکروسافت [16]

18 و میکنند استفاده رابطهای دیتابیس از مدل SQL مدل مدل ازنظر کامالا ها مدل NoSQL اما میدارند نگه جدولها دیتا را در استفاده رابطهای از مدل غیر آنها دارند و اکثر متفاوتی کامالا این رابطه حتی اگر رابطه نیز استفاده کنند میکنند. شیوه نگهداری دیتا نیز ها متفاوت است. RDBMS رابطههای با متفاوت است. SQL با که هر رکورد دارای ساختهشده دیتاهایی ها برای دیتا SQL اگر الزم باشد که تغییراتی در میباشد. ثابتی خصوصیتهای به معنای حذف یا اضافه ایجاد شود رکوردها خصوصیتهای کالا دیتابیس خواهیم بود و شماتیک مجبور به تغییرات ستونها نیز نرمافزارها را این کار چندان راحت نیست زیرا ساختار از رابطه میتوان Join با استفاده از ممکن است تغییر دهد. مختلف استفاده کرد. جدولهای بین که مجبور میدهند به شما عموما ها این امکان را NoSQL شماتیک را تغییر خصوصیتها نباشید که برای اضافه کردن به یک دیتا میتوانید بدون اینکه زحمتی بکشید دهید. یک اصلی نرمالسازی درحالیکه یا کم کنید. اضافه خصوصیتی در نرمالسازی عکس از است رابطهای دیتابیسهای مفید در رکوردها تا از روابط بین میشود استفاده NoSQL دیتابیسها استفاده شود. SQL اگر دیتاهای ما ساختیافته است دیتابیسهای بهتر از ها کار NoSQL میکنند. [17]

19 بدون شماتیک خاصی هستند به این اصوالا NoSQL شماتیک دیتابیسهای شماتیک دیتابیس را مشخص کاربر دیتابیس معموالا معنا که اما شماتیک دیتابیس درون میدهد و یا تغییر میکند قابلتغییر بهراحتی همواره ثابت و رابطهای دیتابیسهای تغییر رابطهای دیتابیسهای یعنی اگر شماتیک درون نمیباشد. شوند. باخبر تغییر این از نیز باید نرمافزارها کند برای دیتابیسها بهترین میرسد به نظر تراکنش در حوزه تراکنش کار کنند ACID کنترل و مدیریت دیتابیس که بر اساس NoSQL دیتابیسهای اما درون میباشند رابطهای دیتابیسهای کار کنند. ACID وجود دارد که بر اساس دیتابیسهای و این است سازگاری رابطهای دیتابیسهای سازگاری یکی از اصول اصلی NoSQL دیتابیسهای اما میکنند سازگاری را تضمین دیتابیسها چون بر آنها بعضی از میباشند. نسبت به سازگاری متفاوت و بعضی میکنند آن را پشتیبانی نوشتهشدهاند ACID اصول سازگاری نهایی ساختهشدهاند BASE دیگری که بر اساس رادارند. [18]

20 تغییر اندازه دیتابیسهای SQL چندان توزیعپذیر نیستند و نمیتوان بهخوبی از توزیعپذیری به همراه این دیتابیسها استفاده کرد اما دیتابیسهای NoSQL عموما دارای توزیعپذیری خوبی هستند. حال اجازه دهید تا درباره انتخاب بین این دو نیز اطالعاتی هستید ناآشنا به مفهوم دیتابیس کالا اگر شما به شما بدهم. را رابطهای دیتابیسهای کردهاید یا تازه آن را شروع بسیار دیتابیسها اولین علت این هست که این انتخاب کنید. اکثریت و دارند قوی آموزشی جامعه و هستند پخته میتوانید بهراحتی شما مسلط هستند. آنها به برنامهنویسها کند. یک نفر را پیدا کنید تا به شما در مشکالت کمک ساختهشده رابطهای دیتابیسهای روی بسیار زیادی بر ابزارهای انتخاب کردن یک استفاده کنید. آنها از میتوانید که شما همچنین بیشتر شاید یک ریسک نیز باشد. جدید فن اوری میتوانید و میباشد ER بر اساس دیاگرام نرمافزاری تحلیلهای استفاده کنید. مستقیما آنها از برای میدانید استفاده کنید که NoSQL دیتابیسهای زمانی از را فدای رابطهای دیتابیسهای ابزارهای و چه چیزی امکانات رابطهای دیتابیسهای اگر عملکرد و سرعت مثالا میکنید. آن که میرسد برای شما کافی نباشد یا حجم دیتابیس شما به حدی کنید که توجه باشید دیتابیس خود را توزیع کنید. مجبور مختص محدودیتهای دارای قدرت و NoSQL دیتابیسهای هریک از خود است. [19]

21 اطالعات ذخیرهسازی اگر دوست ندارید چندان درگیر کار با دیتابیسهای برنامه خود باشید و ساخت و مدیریت دیتا درون شی گرا دیتابیسهای از میتوانید میکند اذیت شمارا رابطهای که شاید در استفاده از دیتابیس مسائلی استفاده کنید. همچنین یکی از به نظر برسد این هست که زمانی که برای ساخت مدل NoSQL هست. SQL دیتابیسهای بسیار کمتر از میشود پروژه انجام دیتابیسهای برای تمامی نمیتوان در نظر بگیرید که بااینحال بهتمامی من اینکه اول زیرا این حرف را تصدیق کرد. NoSQL وجود دیتابیسهایی تسلط ندارم و دوم شاید NoSQL دیتابیسهای مدل پیادهسازی داشته باشد یا در آینده به وجود بیاید که باشد. زمانبر در عمل آنها با [20]

22 RDBMS NoSQL عملکردهای دیتابیسهای و ها در نرمافزار تراکنش گرا این نرمافزارها یکدیگر هستند. است: دیتاهایی دارند که ماهیتا دارای رابطه با خصوصیتهای مهم این نرمافزارها بدینصورت نرمافزار اهمیت ویژهای به سازگاری و یکپارچگی دیتا میدهد. کاربرد دسترسی موازی به نسبت پایینتر است. البته این به این معناست که نرمافزار با یک نسخه از دیتابیس سروکار دارد و نیاز به تکرار دیتابیس replicationdatabase و متعادلکننده»Load-balance«ندارد. نرمافزارهای تجاری یک مدل ازاینگونه نرمافزارها میباشد. برای نرمافزارهای بهصورت زیر است: تراکنش گرا نیاز عمومی شماتیک دیتابیس تعریف دقیق و قوی ساختیافته از خصوصیتها قانونهای دیتابیس. توانایی تعریف دقیق رابطهها. شماتیک در طول زمان چندان تغییر نمیکند. انواع و از دید دسترسی اطالعاتی نیازمندیهای زیر وجود دارد: باید جدیدترین دیتا را دیتا هر خواندن سازگاری: بازگرداند. میشود. کل رکورد خوانده اکثر مواقع متداول است. خواندن و دسترسی به دیتا در چند جدول برای اینگونه نرمافزار این مسئله کمک کند: دو گونه دیتابیس به نظرمی تواند به [21]

23 تا ساختار را میکند ستون گرا به شما کمک دیتابیسهای آن را در طول زمان میتوان اگر الزم باشد تعریف کنید. تغییر داد.»View«تا میکند سند گرا به شما کمک دیتابیسهای کنید. پیادهسازی را»Join«بسازید یا NoSQL برای نرمافزارهای تراکنش گرا دارای محدودیتهای زیر است: عدم توانایی تعریف روابط نبود تراکنشها عدم وجود خصوصیت ACID اکثر NoSQL ها قدرت خود را در یک سیستم نشان عدم وجود دستورات JOIN نمیدهند. نتیجه RDBMS برای اینگونه نرمافزارها ها انتخاب بهتری هستند. [22]

24 تاریخچه NoSQL همانند اکثر فن اوریهای جدید NoSQL نیز همراه با ترس عدم قطعیت و شک است. در مقابله با NoSQL دنیای برنامه نویسان به سه دسته کلی تقسیم میشود: کسانی که آن را دوست دارند. هستند تا NoSQL درون جستوجو افراد در این گروه در حال آنها میگیرد. قرار برنامهها بفهمند این دیتابیس چگونه در و با آن همگام میسازند آن را میکنند از آن استفاده میشوند. کسانی که آن را رد میکنند. افراد این گروه معموالا به روی کمبودهای NoSQL و سعی میکنند بگویند آنها بیارزش هستند. تأکید میکنند [23] کسانی که به آن اهمیت نمیدهند.

25 در این گروه برنامه نویسان پخته شود یا هنوز وقت کافی کنند. یا منتظر هستند این فن اوری نداشتهاند که به آن رسیدگی اگر شما از دسته افرادی هستید که به آن اهمیت نمیدهید یا عاشق آن هستید شاید برای شما جالب باشد که بدانید NoSQL از کجا شروع شد. NoSQL فن اوری واحدی نیست که توسط چند نفر داخل یک گاراژ اختراعشده باشد یا نظریههای ریاضیاتی خاصی درباره داده ساختارها باشد. مفاهیم پشت NoSQL بسیار آرام در طی چندین سال توسعه یافت. افرادی غیر وابسته به سازمان و یا اداره خاصی آنها را مورد بررسی قرار دادند و برای حل مشکالت خود از آنها استفاده کردند که باعث شد دیتابیسهای NoSQL مختلفی ساخته شود. اولین باری که رسما از لغت NoSQL استفاده شد در سال 0779 توسط Carlo Strozzi بود. وی در حال دیدن شهر San Francisco بود و می خواست که دیتابیس سبک و رابطه ای خود را به چند نفر نشان دهد. سیستم مدیریت پایگاه داده رابطه ای (RDBMS) دیتابیسهای جا افتاده و پایدار کنونی هستند. اگر شما از یک دانشمند کامپیوتری که در 43 سال گذشته تحصیالت خود را به پایان رسانده است بپرسید که دیتابیس چیست احتمال زیاد او یک دیتابیس رابطهای را به شما توضیح خواهد داد. کارلو از واژه NoSQL استفاده کرد زیرا دیتابیس او توسط اسکریپتهای Shell کنترل میشد و از زبان ساختیافته پرسوجو )SQL( استفاده نکرد. معنای اصلی SQL«NoSQL نه«میباشد. به این معنا که بهجای استفاده از SQL مکانیسم پرسوجویی [24]

26 پیادهسازی برنامه نویسان UNIX بود. استفاده کرد که بیشتر مشابه محیط بود که برای کارلو دنیای اسکریپت استفاده از این واژه اولین چیزی که نشان میدهد ناامیدی برنامه نویسان از SQL است. بااینکه جمعیت بسیاری در حال حاضر مسلط بر SQL هستند و آموزشهای خوبی برای دیتابیسهای رابطهای در حال حاضر وجود دارد واژه NoSQL گرایش پیدا کردن راه بهتر را نشان میدهد یا حداقل راه بهتری است برای برنامه نویسان تنبل که حوصله یادگیری و سر کله زدن با جملههای SQL طوالنی و پیچیده را ندارند. مالقات کارلو در شهر San Francisco آمد و گذشت. توسعهدهندگان ازآنپس به ساخت و تست کردن مکانیسمهای متفاوتی پرداختند. فن اوریهای متفاوتی ایجاد شد تا پیچیدگیهای SQL را از دید توسعهدهندگان پنهان کنند. Hibernateبرای جاوا و Entity Framework از مهمترین فن اوریهایی بودن که بهعنوان یک واسط بین دیتابیس و کاربر قرار میگرفتن و کار را تا حدی برای برنامه نویسان آسان میکردند. استفاده از SQL هزینهبر است. Query های پیچیده بهراحتی دیباگ نمیشوند و بهراحتی میتوان در آنها تغییرات ایجاد کرد تا بهتر عمل کنند به همین علت زمان انجام پروژه مدیریت و آزمودن آن بسیار سخت است. پیدا کردن یک الیبری یا یک مکانیسم متفاوت برای پنهان کردن این پیچیدگیها حداقل یکراه خوبی برای کاهش هزینهها است و استفاده از بهترین روشها را میسر میسازد. با این روشها به تنها چیزی که میرسید پیچیدگیهاست. درنهایت مشکالت دیتایی ایجاد پنهان کردن میشود که [25]

27 فن اوری متفاوت تفکر نیاز دارد. کامالا نیازمند یک روش کنونی چندان با چنین مشکالتی کنار نیامد و انفجار رابطهای وب این مشکالت را چند برابر کرد. را منتشر کرد که دیتابیس مقالهای گوگل 4339 در سال خود را توضیح ساختیافته )Bigtable( جدول عظیم توزیعپذیر توصیف کرد: اینگونه را جدولها عظیم گوگل میداد. برای مدیریت کردن توزیعپذیری ذخیرهسازی عظیم جدول سیستم بهاندازه برای تغییر سایز دادن بهطوریکه ساختیافته دیتای عادی سرورهای بسیار حجیم مانند پتابایت به روی هزاران است. طراحیشده را ردیفها ها RDBMS هم مانند جدولها عظیم اول در نگاه از خانوادهای بین ردیفها با یک کلید ردیف و دیتا را در از مجموعهای جدولها عظیم میکند. اطالعاتی ذخیره ستونهای هستند که هر کلید یک ردیف هایی )Value Key( کلید و مقدار همخانواده ستونها از مجموعهای و هر مقدار میکند را مشخص و Families(.)Column را در سال 4339 آمازون مقاله خود را درباره نرمافزار اطالعات داینامو )Dynamo( منتشر کرد. به زبان آمازون: ذخیره که نیازمند سرویسهایی ) State (های داینامو برای مدیریت حالت اطمینان بسیار زیاد هستند و مدیریت تعادل بین در دسترس میخواهند بودن و کارایی بهصرفه و صحت ثبات بودن است. ساختهشده آمازون دیتاهای که چگونه میدهد در ادامه این مقاله توضیح کردن سازگار )Hash( هش و چگونه از ذخیرهشده توسط کلید اصلی [26]

28 برای توزیعپذیری دیتا استفادهشده و نحوه استفاده از ورژن بندی بر اساس شی Versioning( )Object برای نگهداری صحت و سازگاری دیتا به روی دیتاسنترها توضیح دادهشده. اساس کار آمازون بسیار ساده بود درواقع آنها اولین دیتابیسی را پایهگذاری کردن که بر اساس یک کلید منحصر بهفرد و یک مقدار که هر چیزی ممکن بود باشد کار میکرد. تا سال 4337 دیتابیسهای NoSQL بسیار زیاد متن بازی ( Open Accumulo HBase MongoDB Riak پدیدارشاند. )Source Hypertable Neo4j Cassandra Redis از مجموع دیتابیسهایی بودند که بین سالهای 4339 و 4337 ساخته شدند. این تغییرات محیطی بسیار سریع باعث شد که Eric Evans از Rackspace و Johan Oskarsson از Last.fm تا اولین جلسه مدرن NoSQL را برگزار کنند. برای اینکه محتوای این جلسه بهراحتی بین جامعههای مجازی پخش شود آنها از هشتک #NoSQL استفاده کردند. این جلسه از اولین قدم برای استانداردسازی دیتابیسهای NoSQL بود. [27]

29 NoSQL انواع دیتابیسهای در این بخش قصد دارم درباره انواع دیتابیسهای NoSQL بنویسم و توضیح دهم هرکدام چه مزیتهایی دارند و استفاده از آنها چه چیزهایی را در RDBMS ها قربانی میکند. )Column-oriened databases( دیتابیسهای ستون گرا بجای اطالعات را ها RDBMS برخالف ستون گرا دیتابیسهای مدل این میکنند. ذخیره ستونها در ردیفها ذخیره کردن در وجود دیتابیسها خود مفهوم پیدایش از زمان دیتابیسها بود زیستشناسی که در حوزه نرمافزاری TAXIR داشتهاند. ستون گرا استفاده دیتابیسهای بود که از نرمافزاری اولین میکرد. دوبعدی جدولهای بهصورت دیتا را رابطهای دیتابیسهای که دریافت و میدهند نشان ردیفها و ستونها از تشکیلشده میشود روی یک ردیف انجام زمانبر نوشتن دیتا در هر ذخیره ستونها ستون گرا دیتا را در دیتابیسها درحالیکه زیر قرار است ذخیره دیتاهای مثال فرض کنید برای میکنند. شود: کد نام نام سن حقوق کارمندی خانوادگی حسین احمدی رضاییان احسان دمحمی نوید شناسا 540»Serialized«در RDBMS ها اطالعات به شکل زیر سریال شده و ذخیرهسازی میشوند: [28]

30 حسین 070 احمدی رضاییان احسان 990 دمحمی نوید 540 شناسا اما در دیتابیسهای ستون گرا دیتا به فرم زیر ذخیره میشوند: حسین احسان نوید احمدی رضاییان دمحمی شناسا البته در نظر بگیرید که اینگونه نمایش بسیار سادهسازی شده است. دیتابیسها معموالا سیستمهای بهینهسازی خاصی برای ذخیرهسازی اطالعات دارند. این نمایش تنها برای بیان و توضیح دیتابیسهای ستون گرا استفاده شده است. اکثر دیتابیسهای ستونگرا اجازه میدهند که در طول زمان بدون نگرانی از مقدارهای اولیه ردیفها ستونهای جدیدی را بسازید. این موضوع انعطافپذیری خاصی در طراحی و مدل میدهد بدینصورت که اگر ستون خاصی را اضافه نکردید در آینده بهراحتی بتوانید آن را اضافه کنید. [29]

31 برتری خاصی در استفاده از زیر مجموعهای از ستونهای موجود وجود دارد. برای مثال بر روی مجموعه دیتای بزرگ در محاسبه بزرگترین کمترین میانگین و مجموع دیتابیس ها ستون گرا عملکرد بسیار درخشانی دارند. به طور مشابه زمانی که مقادیر جدیدی برای یک یا تمام ردیف ها اعمال می شود این دیتابیس ها اجازه دسترسی چند تکه به دیتا می دهد به طوری که نیازی به دسترسی به ستون های بی ربط در محاسبه نباشد. دیتابیس های سند گرا Store( )Document Oriented دیتابیسهای سند گرا اجازه دسترسی و مدیریت دیتاهای نیمه ساختیافته را میدهد. بیشتر دیتابیسهای این مجموعه از BSON JSON XML و یا YAML برای ذخیرهسازی دیتا استفاده میکنند. در مقایسه با RDBMS ها هر سند»Document«نقش یک رکورد یا ردیف اطالعاتی را دارد اما در مقایسه با RDBMS ها این دیتا نیمه ساختیافته است. برای مثال دو رکورد ممکن است کامالا فیلد و ستونهای کامالا متفاوتی داشته باشد. رکوردها ممکن است شماتیک خاصی نداشته باشند درحالیکه در RDBMS ها تعریف جدولها بخش ضروری از ساخت دیتابیس است. به همین خاطر دیتابیسهای سند گرا ممکن است شماتیک را پشتیبانی نکند و اصالا هیچ محدودیت شماتیک را برای دیتا قرار ندهد. بااینکه این دیتابیسها اما اندیسها ) Index (ها را شماتیک خاصی را ساپورت نمیکنند میتوان ساخت و جستوجو کرد. در این دسته به دیتابیسهای زیر میتوان اشاره کرد: MongoDB [30]

32 CouchDB Jackrabbit Lotus Notes Terrastore BaseX مهمترین مزیتی که این دیتابیسها نسبت به RDBMS ها دارند نبود یا ضروری نبودن شماتیک دیتاها میباشد. این مسئله در نرمافزارهای وب زمانی که نیاز به ذخیرهسازی دیتاهایی از انواع مختلف که در طول زمان ممکن است تغییر کنند بسیار کاربردی است. برای مثال در فروشگاههای اینترنتی اطالعات درباره کاربرها انبار و سفارشها را میتوان بهصورت سندهای سادهی JSON یا XML ذخیره کرد. توجه کنید که ذخیرهسازی سند گرا با storeblob کامالا متفاوت است زیرا این نوع ذخیرهسازی نمیتوان اندیس گذاری کرد. جستوجو کردن در بین نوعهای دیتا در مقایسه با RDBMS ها و دیتابیسهای ستونگرا بسیار سریعتر است. علت این هست که دیگر مفهوم جدول وجود ندارد در اصل دیتابیس بدون شماتیک را بیان میکند. هر کس میتواند بدون در نظر گرفتن شماتیک رکوردهایی را جستوجو کند. )Key-value store( دیتابیسهای کلید- مقدار [31]

33 این دسته دیتابیسها بسیار مشابه دیتابیسهای سند گرا هستند. به این صورت که اجازه ذخیرهسازی دیتا را بر اساس یک کلید میدهند. مشابه دیتابیسهای سند گرا نیازی به تعریف شماتیک برای یک مقدار نیست. اما چند محدودیت توسط این دیتابیسها به روی دیتا اعمال میشود: برخالف دیتابیسهای سند گرا که در زمان اضافه کرد یک سند به دیتابیس یک کلید ساخته میشود ذخیرهسازی کلید- مقدار نیازمند این هست که این کلید منحصربهفرد باشد. برخالف دیتابیسهای سند گرا که مقدار میتواند اندیس گذاری و جستوجو شود در دیتابیسهای کلید- مقدار از کلید برای جستوجو اطالعات اضافه میشود. برخی از دیتابیسهای این قسمت به شرح زیر است: Redis بر اساس کلید جستوجو برای مقدار کلید- Memchached MemchaeDB Berkley DB Voldemort دیتابیسهای )cache( از حافظه کش بهخوبی آنها همین برای بهینهشدهاند. که میدهد به شما اجازه Redis برای مثال میکنند. استفاده که از یک الگوی خاص پیروی کلیدهایی از تمامی فهرستی پیچیدگی زمانی برای اینکه با را به شما بدهد. میکنند مقدار )O(n)( میباشد خطی یافتن کلید بر اساس یک الگو مثالا برای یک ثابت آن بسیار کم و زمان آن بسیار پایین است. [32]

34 Redis لب تاپ معمولی و ساده می تواند یکمیلیون کلید را در چهل میلیثانیه اسکن کند. با اینکه دیتابیسهای کلید- مقدار نمیتوانند بر اساس مقدار جستوجو کند آنها میتوانند نوع داده آنها را بفهمند. به همین خاطر بر اساس نوع دادهها امکانات بسیار قویی ایجاد میشود. دیتابیسهای Database( )Graph گراف در طراحی دیتابیسهای RDBMS گاهی وقتها که روابط بین جداول بسیار مهم و پیچیده میشود کار طراحی آن کمی دشوار میشود. گراف دیتابیسها بخشی از دیتابیسهای NoSQL هستند که روابط بهصورت گرافها نمایش داده میشود. بین هر نود در گراف ممکن است چندین رابطه وجود داشته باشد که بیانگر روابطی است که آنها به اشتراک میگذارند. مثالا این روابط میتواند رابطه اجتماعی بین افراد جامعه ارتباطات خیابانها و یا شبکه باشد. یا [33]

35 ازجمله دیتابیسهای معروف این قسمت میتوان دیتابیسها زیر را نام برد: Neo4j FlockDB دیتابیسهای Databases( )Object شی گرا دیتابیسهای شی گرا دیتابیسهایی هستند که اطالعات را بهصورت شی )Object( ذخیرهسازی میکنند. دیتابیسهای شی گرا قدرت دیتابیس را با اصول شی گرایی یکپارچه میکنند. اینگونه دیتابیسها از دهه هفتاد و هشتاد میالدی وجود داشتهاند و بحثهای زیادی درباره آنها شده است. این دیتابیس ها بخاطر راحتی در استفاده از آنها اولین دیتابیس مورد عالقه من است. نکات زیادی درباره این سبک دیتابیس هست که خود نیاز به یک کتاب مستقل برای توضیح آن هاست. اما اگر مایل به مطالعه درباره آن ها هستید می توانید با مقاله هورویتز درباره دیتابیس های شیگرا شروع کنید. [34]

36 باید توجه کرد هرچند انقالبی هستند NoSQL نتیجه دیتابیس های که بسیار جوان هستند و برای حل تمامی مسئلهها ساخته را NoSQL قبلاز اینکه یکی از دیتابیسهای نشدهاند. بررسی کنید که چه نیازی در برنامهی شما انتخاب کنید وجود دارد که دیتابیسهای رابطهای سنتی آنرا برآورده نمی کند. [35]

37 منابع [36]

38 [37]

Chapter-1-Intro-Persian

Chapter-1-Intro-Persian با استفاده از زبان PHP مبانی پایگاه دادهها آرمان ملکزاده دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلیتکنیک تهران) توجه : این کلاس تحت نظارت استاد محترم درس دکتر شیری برگزار میشود. github.com/arman-malekzade arman.malekzade@aut.ac.ir

توضیحات بیشتر

9 ترفند انتخاب نام کسب و کار اینترنتی fekreabi.net

9 ترفند انتخاب نام کسب و کار اینترنتی fekreabi.net 9 ترفند انتخاب نام کسب و کار اینترنتی محسن مبصرفر مدیر وب سایت فکر آبی مشاور کسب و کارهای اینترنتی و بازاریابی اینترنتی مدرس و سخنران کسب و کار اینترنتی و بازاریابی اینترنتی نویسنده ویژه نامه فکر آبی مقدمه

توضیحات بیشتر

آموزش بادی پرس قسمت اول )نصب و راهاندازی( آموزش بادی پرس قسمت )نصب و راهاندازی( اول ) صفحه 1

آموزش بادی پرس قسمت اول )نصب و راهاندازی( آموزش بادی پرس قسمت )نصب و راهاندازی( اول ) صفحه 1 آموزش بادی پرس قسمت )نصب و راهاندازی( اول ) صفحه 1 امروزه ارتباطات حرف اول را در تعامالت انسانی میزند و حتی با گذر زمان شاهد ایجاد کسبوکارهایی جدید مبتنی بر همین ارتباطات هستیم. در هر عصر و دورهای روشهای

توضیحات بیشتر

م.شهنازی کپی کننده پیشفرض فایل های ویندوز هفت خوب است. اما فقط خوب است. کپی کننده پیشفرض ویندوز هفت هنگام کپی کردن فایل های بزرگ سریع نیست و در صورتی

م.شهنازی کپی کننده پیشفرض فایل های ویندوز هفت خوب است. اما فقط خوب است. کپی کننده پیشفرض ویندوز هفت هنگام کپی کردن فایل های بزرگ سریع نیست و در صورتی م.شهنازی کپی کننده پیشفرض فایل های ویندوز هفت خوب است. اما فقط خوب است. کپی کننده پیشفرض ویندوز هفت هنگام کپی کردن فایل های بزرگ سریع نیست و در صورتی که در حین انجام کار خطایی رخ دهد به صورت کامل متوقف

توضیحات بیشتر

نرم‌افزارهایی که همین حالا باید استفاده از آن‌ها را متوقف کنید (بخش چهارم)

نرم‌افزارهایی که همین حالا باید استفاده از آن‌ها را متوقف کنید (بخش چهارم) استفاده ممنوع! نرمافزارهایی که همین حالا باید استفاده از آنها را متوقف کنید (بخش چهارم) ما بدون نرمافزار ناتوان خواهیم بود بدون آنها چگونه میتوانیم وبگردی کنیم از کامپیوترهای خود محافظت کنیم و فصلهای این

توضیحات بیشتر

فصل دوم - فرایند

فصل دوم - فرایند فصل پنجم درک نیازمندیها 2 مهندسی نیازمندیها تکنیک ها و وظایف گسترده ای که منجر به درک نیازمندیها می شود مهندسی نیازمندیها نامیده می شود. از منظر فرایند نرم افزار:... مکانیزمی را مهیا می کند که نیازهای

توضیحات بیشتر

10 نکته اساسی برای انتخاب )Keywords( کلمه کلیدی 1

10 نکته اساسی برای انتخاب )Keywords( کلمه کلیدی   1 1 انتخاب کلمه ی کلیدی مناسب مهم ترین کار برای شروع فعالیت در حوزه وب است. کلمات کلیدی می توانند ورودی سایت را هدفمند کنند و باعث سود در کسب و کار اینترنتی شوند. در ادامه به 10 نکته مهم و کاربردی برای انتخاب

توضیحات بیشتر

راهنمای استفاده از دستگاه الکتروفورز موئین

راهنمای استفاده از دستگاه الکتروفورز موئین شرکت آسان سیستم مبنا www.easysoft.ir راهنمای استفاده از نرم افزار مدیریت ساختمان آسان اردیبهشت 97 1- تعاریف برای استفاده مناسب از نرم افزار مدیریت ساختمان قبل از هر عمل باید مشخصات اولیه را تعریف کنید

توضیحات بیشتر

بهترین ابرهای مجازی

بهترین ابرهای مجازی ی ک ی نور ت ک ال کده وزش آم ایران مدنی جامعه برای http://www.tavaana.org پروژۀ http://www.eciviced.org مجازی ابرهای بهترین E-Collaborative for Civic Education ناشر: توانات ک تدوین: E-Collaborative for

توضیحات بیشتر

چگونه آرشیو تمام اطلاعات‌مان روی گوگل را دانلود کنیم

چگونه آرشیو تمام اطلاعات‌مان روی گوگل را دانلود کنیم Google Takeout چگونه آرشیو تمام اطلاعاتمان روی گوگل را دانلود کنیم روزی که گوگل اعلام كرد شما می توانید یک آرشیو از تمام اطلاعات جستجوی خود را دانلود كنيد این خبر بازخورد مثبت و خوشحال کننده ای را در بین

توضیحات بیشتر

افزودن محصوالت به لیست عالقهمندیها در ووکامرس افزونه با YITH WooCommerce Wishlist افزودن محصوالت به لیست عالقهمندیها در ووکامرس با افزونه YITH WooComm

افزودن محصوالت به لیست عالقهمندیها در ووکامرس افزونه با YITH WooCommerce Wishlist افزودن محصوالت به لیست عالقهمندیها در ووکامرس با افزونه YITH WooComm با افزونه YITH WooCommerce Wishlist ) صفحه 1 سالم آیا سایت فروشگاهی شما مجهز به امکان افزودن محصوالت لیست به عالقهمندیها ووکامرس در خیلی از است بازدیدکنندگان که فع اال قصد خرید از سایت شمارا ندارند بااینحال

توضیحات بیشتر

با Your Phone از قابلیت‌های اندروید در ویندوز لذت ببرید

با Your Phone از قابلیت‌های اندروید در ویندوز لذت ببرید ارسال پیامک انتقال عکسها همگام سازی اطلاعیهها و تصویر آینهای با Your Phone از قابلیتهای اندروید در ویندوز لذت ببرید اپلیکیشن Your Phone ویندوز 10 گوشی موبایل و کامپیوتر شخصی شما را به یکدیگر متصل میکند.

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20D4C7E598C7D120C8D2D19020E3C7ED98D1E6D3C7DDCA4F6E656E6F7465>

<4D F736F F D20D4C7E598C7D120C8D2D19020E3C7ED98D1E6D3C7DDCA4F6E656E6F7465> Onenote شاهكار بزرگ مايكرو سافت Onenote يكي از شاهكارهاي مجموعه office 2007 است كه به كمك آن مي توانيد اطلاعات مختلف را جمع آوري و سازماندهي و جستجو كنيد و با ديگران به اشتراك بگذاريد. مايكروسافت جهت مديريت

توضیحات بیشتر

يک سرور عملا يک کامپيوتر سرويس دهنده خدمات اينترنتی مثلا وب می باشد که بر روی شاه راههای (back bone) پرسرعت اينترنتی قرارگرفته است که معمولا به دن دست

يک سرور عملا يک کامپيوتر سرويس دهنده خدمات اينترنتی مثلا وب می باشد که بر روی شاه راههای (back bone) پرسرعت اينترنتی قرارگرفته است که معمولا به دن دست ZDLOGGER WebServer Request Form مشتري گرامي ضمن تشكر از اينكه نرم افزار ZDLogger را جهت پايش ا نلاين ا ن مجموعه انتخاب نموده ايد كمال تشكر را داريم. همانطور كه مستحضر هستيد اين نرم افزار داراي دو هسته

توضیحات بیشتر

با خرید این گجت‌ها در مصرف انرژی و پول جیب‌تان صرفه‌جویی کنید!

با خرید این گجت‌ها در مصرف انرژی و پول جیب‌تان صرفه‌جویی کنید! توجه ویژه شرکتهای سازنده به بحث مصرف انرژی با خرید این گجتها در مصرف انرژی و پول جیبتان صرفهجویی کنید! این روزها همه به دنبال پسانداز هستند اما اگر این ایده را در سر داشته باشید نمیتوانید فناوریهای جدید

توضیحات بیشتر

کامل ترین دوره های آموزش برنامه نویسی پایگاه داده معماری نرم افزار و موبایل به همراه مجموعه مقاالت و فیلم های آموزشی رایگان در: اس

کامل ترین دوره های آموزش برنامه نویسی پایگاه داده معماری نرم افزار و موبایل به همراه مجموعه مقاالت و فیلم های آموزشی رایگان در:   اس کامل ترین دوره های آموزش برنامه نویسی پایگاه داده معماری نرم افزار و موبایل به همراه مجموعه مقاالت و فیلم های آموزشی رایگان در: www.tahlildadeh.com استفاده از این مطالب با ذکر منبع بال مانع است. مقدمه

توضیحات بیشتر

03.pub

03.pub فصل سوم 45 45 47 47 50 55 55 57 61 68 مقدمه بررسي فعال بودن سرويس دهنده SQL Server مفهوم پايگاه داده جدول و ركورد روش ايجاد پايگاه داده ايجاد جدول در پايگاه داده تغيير فيلدهاي جدول كليدهاي اصلي و خارجي

توضیحات بیشتر

طراحی صفحات وب )الهام تقی زاده( کنترل های ارزیابی) معتبر سازی( داده های ورودی کاربر یکی از مهمترین کارهایی که صفحات وب انجام می دهند جمع آوری اطالعات

طراحی صفحات وب )الهام تقی زاده( کنترل های ارزیابی) معتبر سازی( داده های ورودی کاربر یکی از مهمترین کارهایی که صفحات وب انجام می دهند جمع آوری اطالعات کنترل های ارزیابی) معتبر سازی( داده های ورودی کاربر یکی از مهمترین کارهایی که صفحات وب انجام می دهند جمع آوری اطالعات از کاربران و ذخیره آنها در یک بانک اطالعاتی است. اغلب اوقات الزم است داده های وارد

توضیحات بیشتر

Database Course Introduction

Database Course Introduction م آن ه جان را ت آ و ت معرفی درس: طراحی پایگاه دادهها (40384 ( مرتضی امینی نیمسال دوم 95-94 مقدمه 2 نیازمند توسعه سیستمهاي اطلاعاتی یا برنامههاي کاربردي براي استفاده از اطلاعات وجود حجم زیادي از دادهها

توضیحات بیشتر

چطور می‌توانیم از صفحه گوشی اندرویدی روی کامپیوتر فیلمبرداری کنیم؟

چطور می‌توانیم از صفحه گوشی اندرویدی روی کامپیوتر فیلمبرداری کنیم؟ فیلمبرداری حرفهای از دستگاههای همراه چطور میتوانیم از صفحه گوشی اندرویدی روی کامپیوتر فیلمبرداری کنیم شما با کمک کامپیوتر خود میتوانید محتوایی که روی صفحهنمایش گوشی اندرویدی نشان داده میشود را ضبط کنید.

توضیحات بیشتر

آشنایی با IELTS Writing Task 2 و writing شما معیار 4 مهم ارزیا یب

آشنایی با IELTS Writing Task 2 و writing شما معیار 4 مهم ارزیا یب آشنایی با IELTS Writing Task 2 و writing شما معیار 4 مهم ارزیا یب ویژگی های IELTS Writing Task 2 چیست چگونه باید به سواالت رایتینگ Task 2 پاسخ داد مالک های نمره دهی چیست و نوشته شما بر اساس چه پارامترهایی

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Forex-Persian-tradingstrategies doc

Microsoft Word - Forex-Persian-tradingstrategies doc استراتژيهاي معامله به نام خدا براي انجام معاملات در فاركس بدلخواه از استراتژيهاي گوناگوني ميتوان استفاده كرد. هدف از اين مقاله و طبقهبندي اراي ه شده معرفي و تا كيد بر تفاوتهاي ميان اين استراتژيها ميباشد.

توضیحات بیشتر

چگونه علت خراب شدن کامپیوتر ویندوزی خود را پیدا کنم؟

چگونه علت خراب شدن کامپیوتر ویندوزی خود را پیدا کنم؟ سه ابزار قدرتمند ویندوزی چگونه علت خراب شدن کامپیوتر ویندوزی خود را پیدا کنم کامپیوترها در طول حیات خود بارها و بارها دچار مشکل شده یا فریز میشوند. کامپیوتر ویندوزی شما نیز ممکن است بهطور خودکار ریست شده

توضیحات بیشتر

هاله کسمائي

هاله کسمائي 7-1 متداول ترین مدل داده است که داده ها و ارتباطات بين آنها را به صورت مجموعه ای از جداول نمایش می دهد. اصطالحات کليد خواص مدل نرمالسازی تبدیل نمودار ER به model) (relational در سال 1970 توسط ریاضيدانی

توضیحات بیشتر

شرکت گسترش خدمات تجارت الکترونیک ایرانیان نصب و فعال سازی Kaspersky Internet Security 2019 نسخه فارسی IeDco.Support Team

شرکت گسترش خدمات تجارت الکترونیک ایرانیان نصب و فعال سازی Kaspersky Internet Security 2019 نسخه فارسی IeDco.Support Team شرکت گسترش خدمات تجارت الکترونیک ایرانیان نصب و فعال سازی Kaspersky Internet Security 2019 نسخه فارسی IeDco.Support Team نصب کسپرسکی اینترنت سکیوریتی 2019 )نسخه ویندوز( مرحله ی اول( برنامه ی نصب را از

توضیحات بیشتر

بسم اهلل الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران آموزش ساختار برنامه سی شارپ مدرس : مهندس افشین رفوآ آدرس آم

بسم اهلل الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران آموزش ساختار برنامه سی شارپ مدرس : مهندس افشین رفوآ آدرس آم بسم اهلل الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران آموزش ساختار برنامه سی شارپ مدرس : مهندس افشین رفوآ شارپ سی برنامه ساختار آموزش از تر( )کوچک تر ساده ساختار به

توضیحات بیشتر

با استفاده از امکانات ویندوز فضای از دست رفته درایو USB را بازیابی کنید

با استفاده از امکانات ویندوز فضای از دست رفته درایو USB را بازیابی کنید روشی بسیار ساده که تمام فضای دیسک USB را بهشما برمیگرداند با استفاده از امکانات ویندوز فضای از دست رفته درایو USB را بازیابی کنید یکی از موضوعاتی که تقریبا همه کاربران با آن برخورد میکنند از دست رفتن مقداری

توضیحات بیشتر

با این 5 ترفند ویندوز 10 خودتان را بسازید

با این 5 ترفند ویندوز 10 خودتان را بسازید دستکاری ویندوز برای رسیدن به شخصیسازی با این 5 ترفند ویندوز 10 خودتان را بسازید بسیاری از مشکلاتی که در ویندوز 8 وجود داشت در ویندوز 10 رفع شد اما این ویندوز جدید هم مشکلاتی جدید با خود به همراه آورد.

توضیحات بیشتر

4- سوالات کنکور 1393 به همراه پاسخ تشریحی آنها سوالات این بخش مربوط به کنکور کارشناسی ارشد گرایش صنایع سال 1393 بوده که آزمون آن در روز جمعه مورخ 92 1

4- سوالات کنکور 1393 به همراه پاسخ تشریحی آنها سوالات این بخش مربوط به کنکور کارشناسی ارشد گرایش صنایع سال 1393 بوده که آزمون آن در روز جمعه مورخ 92 1 - سوالات کنکور به همراه پاسخ تشریحی آنها سوالات این بخش مربوط به کنکور کارشناسی ارشد گرایش صنایع سال بوده که آزمون آن در روز جمعه مورخ / 8/ برگزار شده است. تستهاي کنترل پروژه 0 تا بوده که از شماره آغاز

توضیحات بیشتر

راهنمای "سمنتاک" مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب

راهنمای سمنتاک مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب راهنمای "سمنتاک" مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب کاربری... X مشخصات کاربری... XI خروج از سامانه... XII

توضیحات بیشتر

مفاهیم پایگاه داده پنجم: درس مدل سازی معنایی داده ها سید کاوه احمدی

مفاهیم پایگاه داده پنجم: درس مدل سازی معنایی داده ها سید کاوه احمدی مفاهیم پایگاه داده پنجم: درس مدل سازی معنایی داده ها سید کاوه احمدی پیاده سازی مدل سازی معنایی شناخت سیستم 2 مدل سازی معنایی داده قبل از پیادهسازی بانک اطالعاتی باید عمل طراحی بانک اطالعاتی معنایی( انجام

توضیحات بیشتر

این موارد را در شبکههای اجتماعی به اشتراک نگذارید شبکههای اجتماعی چند وقتی است که مهمان حریمهای خصوصی کاربران اینترنتی شده است. بیشتر مردم از این شبکه

این موارد را در شبکههای اجتماعی به اشتراک نگذارید شبکههای اجتماعی چند وقتی است که مهمان حریمهای خصوصی کاربران اینترنتی شده است. بیشتر مردم از این شبکه این موارد را در شبکههای اجتماعی به اشتراک نگذارید شبکههای اجتماعی چند وقتی است که مهمان حریمهای خصوصی کاربران اینترنتی شده است. بیشتر مردم از این شبکههای اجتماعی به عنوان بازاریابی اینترنتی و یا تبلیغات

توضیحات بیشتر

فصل دوم - فرایند

فصل دوم - فرایند فصل هفتم مدل سازی نیازمندیها جریان رفتار الگوها و برنامه های کاربردی تحت وب 2 استراتژی های مدل سازی نیازمندی ها تحلیل ساخت یافته: داده و پردازشی که موجودیت های جداگانه در نظر می گیرد. آن را منتقل می کند

توضیحات بیشتر

P30Game آموزش نصب بازی - FIFA 19 آموزش اختصاصی * حتما قبل از موعد فعالسازی خود توسط یک فیلترشکن ( پیشنهادی ما Hot Spot یا ) Freegate ی

P30Game آموزش نصب بازی - FIFA 19 آموزش اختصاصی   * حتما قبل از موعد فعالسازی خود توسط یک فیلترشکن ( پیشنهادی ما Hot Spot یا ) Freegate ی P30Game آموزش نصب بازی - FIFA 19 آموزش اختصاصی www.p30game2.in * حتما قبل از موعد فعالسازی خود توسط یک فیلترشکن ( پیشنهادی ما Hot Spot یا ) Freegate یا فیلتر شکن پولی استفاده کنید ( به هیچ وجه فیلترشکن

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation موضوع تحقيق : بررسی web1.2.3 استاد راهنما : جناب آقاي دكتر كيانی دانشجو: سهيل عباسی كالنی پاييز 1395 Internet در سال 1983 شركت انگليسي ( آريانت ) اينترنت كه يک شبکه جهاني است كه شامل ميليون ها كامپيوتر

توضیحات بیشتر

روتر بی‌سیم برای کنترل فرزندان در اینترنت + گالری عکس

روتر بی‌سیم برای کنترل فرزندان در اینترنت + گالری عکس Starry Station روتر بیسیم برای کنترل فرزندان در اینترنت + گالری عکس روترهای بیسیم از حدود ۱۷ سال پیش پا به عرصه این دنیا گذاشتند و در این مدت اتفاقات زیادی را تجربه کردند. اما فکر نکنید که چون این فناوری

توضیحات بیشتر

ساخت نهایی برنامه در این فصل با چگونگی ساخت نهایی برنامه آشنا می شویم. این قدم آخرین گام در برنامه نویسی براي موبایل است. دو گام اصلی ما را

ساخت نهایی برنامه در این فصل با چگونگی ساخت نهایی برنامه آشنا می شویم. این قدم آخرین گام در برنامه نویسی براي موبایل است. دو گام اصلی ما را - -1 1 1- ساخت نهایی برنامه در این فصل با چگونگی ساخت نهایی برنامه آشنا می شویم. این قدم آخرین گام در برنامه نویسی براي موبایل است. دو گام اصلی ما را تا برنامه نهایی هدایت خواهد کرد. اولین گام تست برنامه

توضیحات بیشتر

راهنمای نصب و فعال سازی افزونه ایجاد فرم ثبت نام و پنل کاربری + سیستم عضویت vip MemberShip Pro فروش انحصاری در دیجی وردپرس فهرست محتوای فایل دانلودی -

راهنمای نصب و فعال سازی افزونه ایجاد فرم ثبت نام و پنل کاربری + سیستم عضویت vip MemberShip Pro فروش انحصاری در دیجی وردپرس فهرست محتوای فایل دانلودی - راهنمای نصب و فعال سازی افزونه ایجاد فرم ثبت نام و پنل کاربری + سیستم عضویت vip MemberShip Pro فروش انحصاری در دیجی وردپرس فهرست محتوای فایل دانلودی - صفحه 1 نصب افزونه به کمک داشبورد وردپرس - صفحه 1 نصب

توضیحات بیشتر

تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران رهنمودهای ارائه شده برای جداسازی منابع مورد نیاز تراکنش در

تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران رهنمودهای ارائه شده برای جداسازی منابع مورد نیاز تراکنش در تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران رهنمودهای ارائه شده برای جداسازی منابع مورد نیاز تراکنش در رابطه با جداول بهینه سازی شده بر اساس حافظه مدرس :

توضیحات بیشتر

دوره آنالین مدیر سبز بخش 1 راه اندازی کسب و کار اینترنتی

دوره آنالین مدیر سبز بخش 1 راه اندازی کسب و کار اینترنتی www.modiresabz.com دوره آنالین مدیر سبز بخش 1 راه اندازی کسب و کار اینترنتی سالم و تشکر از شما برای ثبت نام در دوره آنالین راه اندازی کسب و کار اینترنتی این دوره آنالین شامل 15 درس است که هر دو روز یکبار

توضیحات بیشتر

شرکت گسترش خدمات تجارت الکترونیک ایرانیان نصب و فعال سازی Kaspersky Internet Security 2018 IeDco.Support Team

شرکت گسترش خدمات تجارت الکترونیک ایرانیان نصب و فعال سازی Kaspersky Internet Security 2018 IeDco.Support Team شرکت گسترش خدمات تجارت الکترونیک ایرانیان نصب و فعال سازی Kaspersky Internet Security 2018 IeDco.Support Team 2 صفحه نصب کسپرسکی اینترنت سکیوریتی 2018 )نسخه ویندوز( مرحله ی اول( برنامه ی نصب را از وب سایت

توضیحات بیشتر

مرجع توابع کار با دیتابیس MySQL در زبان PHP PHP تعداد زیادی تابع کاربردی برای دسترسی و کار با سرویس دهنده های دیتابیس MySQLi فراهم می کند که در مبحث ج

مرجع توابع کار با دیتابیس MySQL در زبان PHP PHP تعداد زیادی تابع کاربردی برای دسترسی و کار با سرویس دهنده های دیتابیس MySQLi فراهم می کند که در مبحث ج مرجع توابع کار با دیتابیس MySQL در زبان PHP PHP تعداد زیادی تابع کاربردی برای دسترسی و کار با سرویس دهنده های دیتابیس MySQLi فراهم می کند که در مبحث جاری آن ها را فهرست کرده و شرح مختصری از هر یک ارائه

توضیحات بیشتر

معرفی نرم افزار Hydra Hydra یک نرم افزار مدیریت حرفه ای کاربران اینترنت میباشد که بر پایه پروتکل radius کاربران را مدیریت کرده و همچنین گزارش های متنو

معرفی نرم افزار Hydra Hydra یک نرم افزار مدیریت حرفه ای کاربران اینترنت میباشد که بر پایه پروتکل radius کاربران را مدیریت کرده و همچنین گزارش های متنو معرفی نرم افزار Hydra Hydra یک نرم افزار مدیریت حرفه ای کاربران اینترنت میباشد که بر پایه پروتکل radius کاربران را مدیریت کرده و همچنین گزارش های متنوعی از اتصال کاربران به شبکه تهیه میکند. دریک تعریف

توضیحات بیشتر

Introduction to Database Systems

Introduction to Database Systems درس پایگاه داده دانشگاه آزاد اسالمی واحد پرند Database Management Systems, 3 rd Edition. R. Ramakrishnan and J. Gehrke. McGraw-Hill, 2003. Database System Concepts, 5 th Edition. A. Silberchatz, H. Korth,

توضیحات بیشتر

آموزش مجازی سازی با Hyper-V

آموزش مجازی سازی با Hyper-V آموزش مجازی سازی با Hyper-V مجازی سازی بوسیله Hyper-V 641 فصل هفتم اتوماتیکسازی وظایف. 641 فصل 8 اتوماتیک سازی وظایف مقدمه در فصل قبل با WMI Hyper-V و مفاهیم پایه اسکریپتنویسی برای اتوماتیکسازی وظایف مدیریتی

توضیحات بیشتر

تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران Activity diagram مدرس : مهندس افشین رفوآ دوره آموزش UML نمو

تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران Activity diagram مدرس : مهندس افشین رفوآ دوره آموزش UML نمو تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران Activity diagram مدرس : مهندس افشین رفوآ دوره آموزش UML نمودار فعالیت diagram( )Activity نمودار activity بدست

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Document1

Microsoft Word - Document1 شرکت سهامی مدیریت تولید انتقال و توزیع نیروی برق ایران دفتر فناوری اطلاعات استانداردهای توسعە نرمافزار با متدولوژی RUP (Software Architecture Document) کارگزار : سید مصطفی حسینی تاریخ : آبان 84 برگه شناساي

توضیحات بیشتر

فرم سفارت انگلیس متقاضی محترم لطفا فرم زیر را با دقت تکمیل نمایید. تمامی تاریخ ها را به میالدی و با ذکر )روز/ ماه/ سال( و تمامی سواالت مربوط به مسائل

فرم سفارت انگلیس متقاضی محترم لطفا فرم زیر را با دقت تکمیل نمایید. تمامی تاریخ ها را به میالدی و با ذکر )روز/ ماه/ سال( و تمامی سواالت مربوط به مسائل فرم سفارت انگلیس متقاضی محترم لطفا فرم زیر را با دقت تکمیل نمایید. تمامی تاریخ ها را به میالدی و با ذکر )روز/ ماه/ سال( و تمامی سواالت مربوط به مسائل مالی را به پوند بنویسید. بدیهی است که در صورت ناقص

توضیحات بیشتر

دوره برنامه نویسی Building Modern Web Apps اهداف دوره : آشنایی با فن آوری های مدرن تکنولوژی وب از قبیل آنگوالر Angularjs که می تواند در تولید نرم افزا

دوره برنامه نویسی Building Modern Web Apps اهداف دوره : آشنایی با فن آوری های مدرن تکنولوژی وب از قبیل آنگوالر Angularjs که می تواند در تولید نرم افزا دوره برنامه نویسی Building Modern Web Apps اهداف دوره : آشنایی با فن آوری های مدرن تکنولوژی وب از قبیل آنگوالر Angularjs که می تواند در تولید نرم افزارهای پیشرفته SPA و همچنین طراحی و راه اندازی وب سایت

توضیحات بیشتر

E-Visa the first step in E-Government in Iran

E-Visa the first step in E-Government in Iran رواديد الكترونيكي گام اول در پياده سازي دولت الكترونيكي علي پرويني مدير پروژه نرم افزار رواديد الكترونيكي و كنسولي وزارت امور خارجه parvini@acm.org عناوين دولت الكترونيكي و خدمات آن مشكلات پروژههاي نرم

توضیحات بیشتر

مستند کاربریاینترنت بانک شرکتی بهار 9315

مستند کاربریاینترنت بانک شرکتی بهار 9315 مستند کاربریاینترنت بانک شرکتی بهار 9315 در سامانه نحوه فعال سازی حساب بررسی کارکرد سامانه حسابها 1. تسهیالت 2. تعیین گذر واژه وب 3. غیر فعال کردن امضاء 4. فعال سازی گذر وازه گوشی 5. بررسی نسخه تحت وب

توضیحات بیشتر

تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران فراخوانی تابع invocation( )function مدرس : مهندس افشین رفوآ

تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران فراخوانی تابع invocation( )function مدرس : مهندس افشین رفوآ تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران فراخوانی تابع invocation( )function مدرس : مهندس افشین رفوآ دوره آموزش Jquery دوره آموزش JavaScript فراخوانی تابع

توضیحات بیشتر

تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران ابزار الزم برای نصب و راه اندازی Joomla x.3 مدرس : مهندس اف

تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران ابزار الزم برای نصب و راه اندازی Joomla x.3 مدرس : مهندس اف تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران ابزار الزم برای نصب و راه اندازی Joomla x.3 مدرس : مهندس افشین رفوآ دوره آموزشی جومال ابزار الزم برای نصب و راه

توضیحات بیشتر

پنج ویژگی پنهان آپدیت بهاره ویندوز 10 که باید از وجود آن‌ها با خبر باشید

پنج ویژگی پنهان آپدیت بهاره ویندوز 10 که باید از وجود آن‌ها با خبر باشید قابلیتهایی متناسب با نیاز کاربران پنج ویژگی پنهان آپدیت بهاره ویندوز 10 که باید از وجود آنها با خبر باشید مطابق با روال سال گذشته تقریبا یک هفته پیش کاربران باید بهروزرسانی جدید ویندوز 10 موسوم به بهروزرسانی

توضیحات بیشتر

پیش قرارداد

پیش قرارداد بخش اول دریافت ایمیل ابتدا بایستی در بخش تنظیمات.1-1.2-1 تعریف جدید درج مشخصات ایمیل: نکته 1: اگر گزینه ایمیل مشخصات ایمیل یا ایمیل ها رو ثبت کنیم: private برای ایمیل تعریف شده غیر فعال باشد هر کاربری

توضیحات بیشتر

راهنمای فنی اتصال به وب سرویس نکست پی تاریخ انتشار : 20 شهریور 1395 NextPay.IR تلگرام اینستاگرام تویتر گیت هاب

راهنمای فنی اتصال به وب سرویس نکست پی تاریخ انتشار : 20 شهریور 1395 NextPay.IR تلگرام اینستاگرام تویتر گیت هاب راهنمای فنی اتصال به وب سرویس نکست پی تاریخ انتشار : 20 شهریور 1395 NextPay.IR تلگرام : @NextPay اینستاگرام : @NextPay.IR تویتر : @NextPay_ir گیت هاب : github.com/nextpay-ir به نکست پی خوش آمدید! ورود

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - ??????.docx

Microsoft Word - ??????.docx به نام خدا راهنماي استفاده از سامانه جامع تعاملي مركز ماهر ابتدا آخرين ورژن كيهان كلاينت را از سايت پيام پرداز دانلود نماييد. سايت شركت مهندسي پيام پرداز فايل هاي نصب كيهان كيهان نسخه كاربر چهار كيهان

توضیحات بیشتر

آشنایی با ارز دیجیتالی الکترونیوم و چگونگی استخراج آن با گوشی های موبایل الکترونیوم چیست بازار ارزهای دیجیتال بازاری بسیار داغ می باشد. شما کدام ارز ر

آشنایی با ارز دیجیتالی الکترونیوم و چگونگی استخراج آن با گوشی های موبایل الکترونیوم چیست بازار ارزهای دیجیتال بازاری بسیار داغ می باشد. شما کدام ارز ر آشنایی با ارز دیجیتالی الکترونیوم و چگونگی استخراج آن با گوشی های موبایل الکترونیوم چیست بازار ارزهای دیجیتال بازاری بسیار داغ می باشد. شما کدام ارز را انتخاب می کنید شاید بگید برایتان فرقی نمی کند و برایتان

توضیحات بیشتر

مرکز ارزیابی و پایش عملکرد دانشگاه الزهرا )س( هوالحق نحوه استفاده ازCitation Google Scholar گوگل اسکوالر عمومیترین موتور کاوش گوگل است بهطوریکه روش سا

مرکز ارزیابی و پایش عملکرد دانشگاه الزهرا )س( هوالحق نحوه استفاده ازCitation Google Scholar گوگل اسکوالر عمومیترین موتور کاوش گوگل است بهطوریکه روش سا هوالحق نحوه استفاده ازCitation Google Scholar گوگل اسکوالر عمومیترین موتور کاوش گوگل است بهطوریکه روش سادهای برای جستجو در متون علمی فراهم میکند. با استفاده از این ابزار میتوانید رشتهها و منابع بسیاری

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - FinancialTechnology.docx

Microsoft Word - FinancialTechnology.docx مقدمه پيشرفت هاي اخير در تكنولوژي و قانونگذاري مفهوم و روح اصلي صنعت مالي را دگرگون كرده است. تكنولوژي مالي يا همان Financial Technology به استفاده از تكنولوژي هاي پيشرفته و ايجاد رابطه ي مستمر كه معادل

توضیحات بیشتر

چگونه تاریخچه مکانی خود را روی گوشی آیفون پاک کنیم

چگونه تاریخچه مکانی خود را روی گوشی آیفون پاک کنیم بدون اینکه بدانید اطلاعات مکانی شما ثبت میشود پس جلوی آنها را بگیرید چگونه تاریخچه مکانی خود را روی گوشی آیفون پاک کنیم گوشی شما میداند که دیشب کجا بودید. اما آیا دیگران هم باید بدانند شرکتهای فناوری میتوانند

توضیحات بیشتر

به نام خدا آموزش اول اهداف آموزشی این قسمت عبارتند از: 1. معرفی سیستم عامل اندروید 2. معرفی تاریخچه اندروید 3. معرفی کنسرسیوم توسعه اندروید 4. آشنایی

به نام خدا آموزش اول اهداف آموزشی این قسمت عبارتند از: 1. معرفی سیستم عامل اندروید 2. معرفی تاریخچه اندروید 3. معرفی کنسرسیوم توسعه اندروید 4. آشنایی به نام خدا آموزش اول اهداف آموزشی این قسمت عبارتند از: 1. معرفی سیستم عامل اندروید 2. معرفی تاریخچه اندروید 3. معرفی کنسرسیوم توسعه اندروید 4. آشنایی با زبان برنامه نویسی اندروید 5. معرفی نسخه های مختلف

توضیحات بیشتر

آموزش آشنایی با روترهای میکروتیک مدرس : آقای یگانلو 1

آموزش آشنایی با روترهای میکروتیک مدرس : آقای یگانلو 1 1 با سالم و احترام خدمت شما همراهان گرامی اولین جلسه درس میکروتیک را با معرفی آن شروع می کنیم و در ابتدا بررسی می کنیم که میکروتیک چیست میکروتیک یک شرکت در کشور لتونی است که در سال 6991 توسط 3 آمریکایی

توضیحات بیشتر

آموزش اینترنت آموزش چک کردن ایمیلهای yahoo باOutLook چگونه به وسیله ی Outlook ایمیل های Yahoo را چک کنیم یاهو سرویس های Pop3 ایمیل های خود را برای کار

آموزش اینترنت آموزش چک کردن ایمیلهای yahoo باOutLook چگونه به وسیله ی Outlook ایمیل های Yahoo را چک کنیم یاهو سرویس های Pop3 ایمیل های خود را برای کار آموزش اینترنت آموزش چک کردن ایمیلهای yahoo باOutLook چگونه به وسیله ی Outlook ایمیل های Yahoo را چک کنیم یاهو سرویس های Pop3 ایمیل های خود را برای کاربران رایگان غیر فعال کرده است و برای این که از این

توضیحات بیشتر

نسخه - 1 تاریخ: 10 شهریور 94 مراحل ثبت نام متقاضی و ثبت پروژه در سامانه تسهیلات بهسازي و نوسازي بافت هاي متقاضی شخص حقیقی در یکی از حالت زیر است: فرسو

نسخه - 1 تاریخ: 10 شهریور 94 مراحل ثبت نام متقاضی و ثبت پروژه در سامانه تسهیلات بهسازي و نوسازي بافت هاي متقاضی شخص حقیقی در یکی از حالت زیر است: فرسو نسخه 1 تاریخ: 10 شهریور 94 مراحل ثبت نام متقاضی و ثبت پروژه در سامانه تسهیلات بهسازي و نوسازي بافت هاي متقاضی شخص حقیقی در یکی از حالت زیر است: فرسوده و ناکارامد شهري به شرح زیر می باشد مالک یک ملک با

توضیحات بیشتر

71 محصول و سرویس کاربردی گوگل که تا امروز نمی شناختید! گوگل و محصوالت فوق العاده اش برای همه ما آشناست. گوگل امکاناتی را در اختیار همه ما قرار می دهد

71 محصول و سرویس کاربردی گوگل که تا امروز نمی شناختید! گوگل و محصوالت فوق العاده اش برای همه ما آشناست. گوگل امکاناتی را در اختیار همه ما قرار می دهد 71 محصول و سرویس کاربردی گوگل که تا امروز نمی شناختید! گوگل و محصوالت فوق العاده اش برای همه ما آشناست. گوگل امکاناتی را در اختیار همه ما قرار می دهد که شاید با همه آنها آشنا نباشیم و تا به حال از وجود

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - ipb_persian.doc

Microsoft Word - ipb_persian.doc ١ چگونه فوروم Invision power board را نصب و فارسي كنيم مقدمه : IPB يكي از قوي ترين و بهترين فوروم هاي نوشته شده به زبان php است كه با ديتابيس هاي MySQL به خوبي كار مي كند. به صورت پيش فرض و بدون اضافه

توضیحات بیشتر

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی مدیریت منابع علمی کتابخانه مرکزی و اسناد راهنمای استفاده از Primal Pictures تهیه کننده: فاطمه ب

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی مدیریت منابع علمی کتابخانه مرکزی و اسناد راهنمای استفاده از Primal Pictures تهیه کننده: فاطمه ب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی مدیریت منابع علمی کتابخانه مرکزی و اسناد راهنمای استفاده از Primal Pictures تهیه کننده: فاطمه بقالها مهر ماه 1394 Baghalha.m@gmail.com مقدمه Primal

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 به نام خدا مهندسي اينترنت اساليد پنجم فرید رضازاده Decide what to index Collect it Index it (efficiently) Keep the index up to date Provide user-friendly query facilities How Search Engines Work? GoogleBot(Spider)

توضیحات بیشتر

فرم گزارش كار هفتگي

فرم گزارش كار هفتگي قابل توجه دانشجويان متقاضی ( درس کار آموزي ) مراحل و شرح کامل وظايف دانشجويان کارآموزي 1 اخذ واحد كارآموزي در زمان ثبت نام 2 جستجو براي يافتن محلي مناسب جهت كارآموزي و كسب موافقت مديريت واحد مورد نظر.

توضیحات بیشتر

گروه مشاوره و آموزش بازاریابی اینترنتی پرسیما موضوع بازاریابی اینترنتی درون گرا Inbound Internet Marketing تهیه و تنظیم محمد مهدي هاتفی فروردین 1391 و

گروه مشاوره و آموزش بازاریابی اینترنتی پرسیما موضوع بازاریابی اینترنتی درون گرا Inbound Internet Marketing تهیه و تنظیم محمد مهدي هاتفی فروردین 1391 و موضوع بازاریابی اینترنتی درون گرا Inbound Internet Marketing تهیه و تنظیم محمد مهدي هاتفی فروردین 1391 ویرایش 1 ١ بازاریابی درون گرا Marketing) (Inbound چیست - به هر تاکتیکی در بازاریابی که متکی بر جلب

توضیحات بیشتر

در 15 مرحله یک ربات ساده بسازید آموزش ساخت یک ربات ساده بدون نیاز به برنامه نویسی بصورت تصویری با تشکر از تهیه ی این کتاب الکترونیکی شما حق تغییر محتو

در 15 مرحله یک ربات ساده بسازید آموزش ساخت یک ربات ساده بدون نیاز به برنامه نویسی بصورت تصویری با تشکر از تهیه ی این کتاب الکترونیکی شما حق تغییر محتو آموزش ساخت یک ربات ساده بدون نیاز به برنامه نویسی بصورت تصویری با تشکر از تهیه ی این کتاب الکترونیکی شما حق تغییر محتویات این کتاب الکترونیکی رایگان را ندارید ولی.. شما می توانید انرا برای دانلود در سایت

توضیحات بیشتر

دوره برنامه نویسی Building Modern Web Apps اهداف دوره : آشنایی با فن آوري هاي مدرن تکنولوژي وب از قبیل آنگولار Angularjs که می تواند در تولید نرم افزا

دوره برنامه نویسی Building Modern Web Apps اهداف دوره : آشنایی با فن آوري هاي مدرن تکنولوژي وب از قبیل آنگولار Angularjs که می تواند در تولید نرم افزا دوره برنامه نویسی Building Modern Web Apps اهداف دوره : آشنایی با فن آوري هاي مدرن تکنولوژي وب از قبیل آنگولار Angularjs که می تواند در تولید نرم افزارهاي پیشرفته SPA و همچنین طراحی و راه اندازي وب سایت

توضیحات بیشتر

Deutsches Sprachinstitut Teheran اطالعات کلی: TestAS آزمونی است برای تشخیص صالحیت علمی داوطلبان خارجی که قصد تحصیل در کشور آلمان را دارند. از ابتدای ت

Deutsches Sprachinstitut Teheran اطالعات کلی: TestAS آزمونی است برای تشخیص صالحیت علمی داوطلبان خارجی که قصد تحصیل در کشور آلمان را دارند. از ابتدای ت Deutsches Sprachinstitut Teheran اطالعات کلی: TestAS آزمونی است برای تشخیص صالحیت علمی داوطلبان خارجی که قصد تحصیل در کشور آلمان را دارند. از ابتدای ترم زمستانی 2009/2010 ارائه کارنامه TestAS جهت اخذ پذیرش

توضیحات بیشتر

کفایت و کمیت بروندادهای رساله دکتری

کفایت و کمیت بروندادهای رساله دکتری کارگاه آموزشی تعالی کیفیت پژوهش دانشگاهی حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه اصفهان چرا بايد تحقیق/پژوهش انجام دهیم عوامل داخلی: عالقه شخصی )حس رضايتمندي و کنجکاوي( حس بلند همتی/جاه طلبی قوي عوامل خارجی: مدرک تحصیلی

توضیحات بیشتر

Arash Dehghani | Jobinja

Arash Dehghani | Jobinja Arash Dehghani برنامه نویس و طراح نرم افزار تماس از طریق جابینجا (https://jobinja.ir/user/arash-dehghani) تماس از طریق جابینجا شخصی اطلاعات سال تولد: ۱۳۶۵ جنسیت: مرد وضعیت سربازی: معاف وضعیت تا هل: متا

توضیحات بیشتر

چگونه اپل ID را ریست کنیم تا دوباره به اکانت خود دسترسی پیدا کنیم

چگونه اپل ID را ریست کنیم تا دوباره به اکانت خود دسترسی پیدا کنیم ریست کردن گذرواژه اپل ID آنچنان سخت و پیچیده نیست چگونه اپل ID را ریست کنیم تا دوباره به اکانت خود دسترسی پیدا کنیم اگر از دستگاههای اپل استفاده میکنید حتما اپل ID دارید. ممکن است زمانی نیاز به ریست کردن

توضیحات بیشتر

باسمه تعالی آموزش کار با نرم افزار AnyDesk )جایگزین ویور( تیم با دو بار کلیک بر روی آیکون نرم افزار AnyDesk آن را اجرا کنید. مشاهده خواهید کرد که پنجر

باسمه تعالی آموزش کار با نرم افزار AnyDesk )جایگزین ویور( تیم با دو بار کلیک بر روی آیکون نرم افزار AnyDesk آن را اجرا کنید. مشاهده خواهید کرد که پنجر باسمه تعالی آموزش کار با نرم افزار AnyDesk )جایگزین ویور( تیم با دو بار کلیک بر روی آیکون نرم افزار AnyDesk آن را اجرا کنید. مشاهده خواهید کرد که پنجره ای شبیه به عکس زیر نمایان میشود. بخش های مختلفی که

توضیحات بیشتر

آموزش ایمیل مارکتینگ با فیدبرنر

آموزش ایمیل مارکتینگ با فیدبرنر بنام آفریننده هستی نام من محمدرضا امین است و در زمینه فروش و بازاریابی پژوهش میکنم. فروش را عالوه بر شغل هنر نیز میدانم و عقیده دارم با توجه به ظرافتهای مختلفی که در این زمینه وجود دارد شرط اول موفقیت

توضیحات بیشتر

دانشکده ی علوم ریاضی ساختمان داده ۲۶ شهر یور ۹۲ جلسه ی ۲: مرتب سازی درجی مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: حسن بندبنی و مصطفی کر یمی ۱ مسا له مرتب ساز

دانشکده ی علوم ریاضی ساختمان داده ۲۶ شهر یور ۹۲ جلسه ی ۲: مرتب سازی درجی مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: حسن بندبنی و مصطفی کر یمی ۱ مسا له مرتب ساز دانشکده ی علوم ریاضی ساختمان داده ۶ شهر یور ۹ جلسه ی : مرتب سازی درجی مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: حسن بندبنی و مصطفی کر یمی ۱ مسا له مرتب سازی همان طور که در جلسه قبل مطرح شد مسا له ی مرتب سازی ا

توضیحات بیشتر

هنرستان فنی عمران شهید دکتر چمران وقت امتحان: 40 دقیقه رشته: شبکه و نرم افزار )پایه 10( تاریخ: 96/9/25 درس: نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای ( فصل

هنرستان فنی عمران شهید دکتر چمران وقت امتحان: 40 دقیقه رشته: شبکه و نرم افزار )پایه 10( تاریخ: 96/9/25 درس: نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای ( فصل هنرستان فنی عمران شهید دکتر چمران وقت امتحان: 40 دقیقه رشته: شبکه و نرم افزار )پایه 10( تاریخ: 96/9/5 درس: نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای ( فصل سوم( هنرجو:... هنرآموز : محمدرضا ساالرنیا غ ص امکان

توضیحات بیشتر

مقایسه HTC One M9 و HTC One M8

مقایسه HTC One M9 و HTC One M8 کدامیک پرچمدار کنونی اچتیسی است مقایسه HTC One M9 و HTC One M8 اگر قبلا از One M8 استفاده کردهاید یا میکنید هیچ نیازی نیست که به One M9 مهاجرت کنید. HTC One M9 نیامده است که دنیای اسمارتفونها را به کلی

توضیحات بیشتر

پائیز شرکت فن آوران طرح نو گلستان راهنمای ثبت نام دانشجویان در کمیسیون داخلی دانشجوی گرامی! برای طرح پرونده در ک

پائیز شرکت فن آوران طرح نو گلستان راهنمای ثبت نام دانشجویان در کمیسیون داخلی دانشجوی گرامی! برای طرح پرونده در ک ................................. شرکت فن آوران طرح نو گلستان راهنمای ثبت نام دانشجویان در کمیسیون داخلی دانشجوی گرامی! برای طرح پرونده در کمیسیون داخلی کلیه پیگیری ها و پرداخت هزینه به صورت اینترنتی و

توضیحات بیشتر

شرکت گسترش خدمات تجارت الکترونیک ایرانیان نصب و فعال سازی Kaspersky Ati-Virus 2018 IeDco.Support Team

شرکت گسترش خدمات تجارت الکترونیک ایرانیان نصب و فعال سازی Kaspersky Ati-Virus 2018 IeDco.Support Team شرکت گسترش خدمات تجارت الکترونیک ایرانیان نصب و فعال سازی Kaspersky Ati-Virus 2018 IeDco.Support Team 2 صفحه نصب آنتی ویروس کسپرسکی 2018 )نسخه ویندوز( مرحله ی اول( برنامه ی نصب را از وب سایت کسپرسکی دانلود

توضیحات بیشتر

آموزش نوشتن در یک فایل نوشتن در یک فایل کمی آسانتر از خواندن یک فایل می باشد. برای نوشتن یک فایل از چند گروه داخلی استفاده خواهیم کرد: گروه FileWriter

آموزش نوشتن در یک فایل نوشتن در یک فایل کمی آسانتر از خواندن یک فایل می باشد. برای نوشتن یک فایل از چند گروه داخلی استفاده خواهیم کرد: گروه FileWriter آموزش نوشتن در یک فایل نوشتن در یک فایل کمی آسانتر از خواندن یک فایل می باشد. برای نوشتن یک فایل از چند گروه داخلی استفاده خواهیم کرد: گروه FileWriter و PrintWriter. با کلیک کردن بر روی File > New File

توضیحات بیشتر

معرفی خانواده پایتون‌ها: آناکوندا، PyPy ،Cpython و دیگر توزیع‌های پایتون

معرفی خانواده پایتون‌ها: آناکوندا، PyPy ،Cpython  و دیگر توزیع‌های پایتون نگاهی به مجریهای پایتون معرفی خانواده پایتونها: آناکوندا PyPy Cpython و دیگر توزیعهای پایتون هنگامی که پایتون را برای توسعه نرمافزار انتخاب میکنید در واقع یک اکوسیستم بزرگ از زبان برنامهنویسی را انتخاب

توضیحات بیشتر

بسم اهلل الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران چگونگی تغییر پراپرتی های دکمه در جاوا مدرس: مهندس افشین رفو

بسم اهلل الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران چگونگی تغییر پراپرتی های دکمه در جاوا مدرس: مهندس افشین رفو بسم اهلل الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران چگونگی تغییر پراپرتی های دکمه در جاوا مدرس: مهندس افشین رفوآ چگونگی تغییر پراپرتی های دکمه در جاوا در بخش قبل

توضیحات بیشتر

shooka cloud نرم افزار ابری شوکا این محصول باقدرت گرفتن از ابر شوکا سه سرویس مختلف را در خود جایداده است. شما تنها با یک شماره تلفن همراه میتوانید بهس

shooka cloud نرم افزار ابری شوکا این محصول باقدرت گرفتن از ابر شوکا سه سرویس مختلف را در خود جایداده است. شما تنها با یک شماره تلفن همراه میتوانید بهس shooka cloud نرم افزار ابری شوکا این محصول باقدرت گرفتن از ابر شوکا سه سرویس مختلف را در خود جایداده است. شما تنها با یک شماره تلفن همراه میتوانید بهسادگی با دریافت رایگان و نصب shooka cloud بهصورت کاربر

توضیحات بیشتر

MSSQL

MSSQL MSSQL 2005 http://www.rayvarz.com توجه : اين راهنما براي MSSQL 2005 Enterprise Edition تهيه شده است و نصب ساير Edition هاي MSSQL در برخي مراحل متفاوت خواهد بود. همچنين اين مستند اختصاصا براي استفاده كنندگان

توضیحات بیشتر

نام سند: فرم ثبت مشخصات

نام سند: فرم ثبت مشخصات فرم خوداظهاری: ثبت مشخصات متقاضی انتشار کتاب مشخصات شناسنامهاي متقاضی: نام و نامخانوادگي: نام پدر: تاريخ تولد: صادره : کدملي: سوابق تحصيلی: مدرك رشته- گرايش سال اخذ نام دانشگاه ليسانس فوق ليسانس دکترا

توضیحات بیشتر

برای مشاهده این آموزش در سایت فری لرن لطفا بارکد سمت راست را اسکن نمایید. سایت آموزشی رایگان - فری لرن آدرس سایت : FreeLearn2018

برای مشاهده این آموزش در سایت فری لرن لطفا بارکد سمت راست را اسکن نمایید. سایت آموزشی رایگان - فری لرن   آدرس سایت : FreeLearn2018 کار با تصاویر یا Images درHTML همونطور که میدانید تصاویر در دنیای ما نقش بسیار مهمی رو میتونن داشته باشند نه تنها در یک وبسایت بلکه بطور کلی در هر مکانی وجود تصاویر بسیار مهم و تاثیر گذار خواهند بود. برای

توضیحات بیشتر

آموزش شروع کار با Angular وب Angular یک پلت فرم است که ساخت برنامه ه یا را آسان می کند. Angular ترکیبی از قالب های اخباری Dependency Injection و بهتری

آموزش شروع کار با Angular وب Angular یک پلت فرم است که ساخت برنامه ه یا را آسان می کند. Angular ترکیبی از قالب های اخباری Dependency Injection و بهتری آموزش شروع کار با Angular وب Angular یک پلت فرم است که ساخت برنامه ه یا را آسان می کند. Angular ترکیبی از قالب های اخباری Dependency Injection و بهترین شیوه های یکپارچه سازی برای حل چالش های توسعه است.

توضیحات بیشتر

ETABS MATE Update Release Note

ETABS MATE Update Release Note What s new in ETABS MATE Software Concrete Structural Detailer Version 1.3.515 امكان وارد كردن نتايج طراحي سازه از استفاده از با فرمت XML ETABS 2015 با توجه به حساسيت موتورهاي پايگاه دادههاي اكسس مايكروسافت

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - مهارت مطالعه موثر براي امتحانات.docx

Microsoft Word - مهارت مطالعه موثر براي امتحانات.docx مهارت مطالعه موثر روش مطالعه صحیح اصولی و روش هاي مرور مطالب خوانده شده تهیه و تنظیم: علی امیري.روانشناس اداره مشاوره دانشگاه مقدمه آیا تاکنون به این موضوع فکر کردهاید که هنگام مطالعه از چه روشی استفاده

توضیحات بیشتر

استاندارد مهارت و آموزشي كارور Dreamweaver MX گروه برنامه ريزي درسي فنĤوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1382/02/01 كد استاندارد: 1-61/48/1/3 دفتر طرح و

استاندارد مهارت و آموزشي كارور Dreamweaver MX گروه برنامه ريزي درسي فنĤوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1382/02/01 كد استاندارد: 1-61/48/1/3 دفتر طرح و استاندارد مهارت و آموزشي كارور Dreamweaver MX گروه برنامه ريزي درسي فنĤوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1/0/01 كد استاندارد: 1-1//1/ دفتر طرح و برنامه هاي درسي: تهران- خيابان آزادي- خ خوش شمالي- تقاطع خوش

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 (۱۱-۱۳-۱۳۹) جلسه ی بيست و دوم دانشگاه شهيد بهشتی پاييز ۱۳۹۳ دانشکدهی مهندسی برق و کامپيوتر احمد محمودی ازناوه http://faculties.sbu.ac.ir/~a_mahmoudi/ فهرست مطالب ارسال آرايه به تابع آرايه هاي چند بعدي

توضیحات بیشتر

فصل چهارم قوانین تونن و نورتن هدف کلی : آشنایی با منبع ولتاژ و منبع جریان و قوانین تونن و نورتن و به کارگیری آنها در مدارها هدفهای رفتاری: پس از پایان

فصل چهارم قوانین تونن و نورتن هدف کلی : آشنایی با منبع ولتاژ و منبع جریان و قوانین تونن و نورتن و به کارگیری آنها در مدارها هدفهای رفتاری: پس از پایان قوانین تونن و نورتن هدف کلی : آشنایی با منبع ولتاژ و منبع جریان و قوانین تونن و نورتن و به کارگیری آنها در مدارها هدفهای رفتاری: پس از پایان این فصل از فراگیرنده انتظار می رود که: 1- منبع جریان را تعریف

توضیحات بیشتر

گروه فناوري اطالعات همفکران پرتال آموزش مجازي دولت الکترونيک راهنماي سریع کاربري CITG.eGov.Doc.eLearning.QuickGuide نسخه /01/11

گروه فناوري اطالعات همفکران پرتال آموزش مجازي دولت الکترونيک راهنماي سریع کاربري CITG.eGov.Doc.eLearning.QuickGuide نسخه /01/11 راهنماي سریع کاربري.QuickGuide نسخه 1.0.0 11/01/11 سوابق و سندیت سند : نام واحد تصویب کننده تایيد کننده فني)تکنولوژي( تایيد کننده فرآیندي )اجرایي( تهيه کننده تنظيم و ویرایش نام مسئول منصور دادرس - - مسعود

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation فصل دوم: جستجوی منابع علمی درس روش تحقیق دانشگاه علوم و تحقیقات فارس مدرس: امین کشاورزی 1/19 چند نکته شما سعی در تالش برای پیدا کردن چه چیزی هستید سعی کنید دقیقا مشخص کنید در پی دانستن چه مطلبی هستید چه

توضیحات بیشتر