[Type text] فارماسیوتیکس 1 جلسه دوم مواد جانبی دکتر گیالنی 95/7/31 فهرست مطالب و عنوانها حالل کمک حالل ها انواع اسپری های استنشاقی PEGYLATION پیادهساز

اندازه: px
شروع نمایش از صفحه:

Download "[Type text] فارماسیوتیکس 1 جلسه دوم مواد جانبی دکتر گیالنی 95/7/31 فهرست مطالب و عنوانها حالل کمک حالل ها انواع اسپری های استنشاقی PEGYLATION پیادهساز"

رونوشت

1 [Type text] جلسه دم ماد جانبی 95/7/31 فهرست مطالب عنانها حالل کمک حالل ها اناع اسپری های استنشاقی PEGYLATION پیادهسازی یرایش مر رییسی شریعت پناهی نگین دادی تایپ سجاد ضرابی شبنم فرید فر عبدده مرتضی خشنظر این جزه ممکن است حاصل یرایش بازنیسی جزه دانشجیان ی 09 یا 09 تسط دانشجیان ی 09 باشد! بدین ترتیب نام سایر دستاندرکان نیز -در صرت جد- جهت حفظ حقق ایشان ذکر گیدهاست. دانشجیان دسازی ی 3131 دانشگاه علم پزشکی تهران

2 1

3 2

4 : filler فاید حجم دادن شکل دادن رسیدن به ب قابلیت دسترسی دستگاه می تاند زنش کند اثر رانی ری ب )1 )4 )5 )6 مثال هایی رایج از حامل )vehicle( : آب مقطر پایه ی رغنی 3

5 مقایسه محلل سسپانسین : محلل آماده ی جذب طراحی آسان تر پایدی شیایی کمتر پایدی فیزیکی بیشتر مدت اثر کتاه تری دد طعم را نمی پشاند سسپانسین برای جذب ال باید حل گد طراحی دش پایدی شیایی زیاد پایدی فیزیکی کم مدت بیشتری در محل اثر باقی می ماند پس آد سازی کند اثر طالنی دد تانایی پشاندن طعم 4

6 5

7 6

8 7

9 8

10 PEG ائه پلی اتیلن گلیکل یا PEG نعی پلی اتر است با فرمل ساختی ر به ر شد. پلی اتیلن گلیکل ها جرم های ملکلی متفاتی دند پس خاص فیزیکی انحالل سمیت متفاتی دند. همانطر که از ساختش پیداست قابل انحالل در آب است. PEG را با ماد دیگری ترکیب می کنند از آن به عنان ماده ی الیه بسی مهمی در صنعت ساخت د استفاده می IUPAC names poly(oxyethylene) {structure-based}, poly(ethylene oxide) {source-based} نام های دیگر : carbowax macrogol, lipoxol, lutrole, sentry, بر اثر برخ یک اتیلن اکساید با آب طی اکنشی گرما بجد می آید. بر اساس کاتالیست م استفاده می تاند پلرازیسین کاتینی یا آنینی داشته باشد. چن پماد باید به آسانی با آب شسته شد پس ما نیاز د پماد هاان در آب حل شند. در صنعت ساخت شیاف ماد جانبی قرص ها PEG استفاده می شد.. در فماسیتیکال در فرمالسین های مختلف دخالت دد. برای مثال در بیشتر د های تزریقی برای افیش حاللیت استفاده می شد. در پماد های پستی قطره های چشمی د های گشی به عنان ماده الیه استفاده می شد. مهم ترین یژگی آن افیش حاللیت می باشد. Pegylation چیست 9

11 صقن) باشد. PEG را به د یا پرتئینی که برای ما مصرف درمانی دد اضافه می کن این اتصال د به PEG می تاند کاالنسی یا غیر کاالنسی چنانچه پیند از نع کاالنسی باشد خاص زیر را ایجاد می کند : ۱. قتی د د بدن می شد اژنیسیته آنتی ژنیسیته ی کمتری خاهد داشت سیستم انی را تحریک نمی کند. ۲. باعث آبپشیده شدن د افیش حجم سایز هیدینامیک آن می شد که همین امر باعث افیش حاللیت د کاهش سمیت تسهیل دفع د می شد. شد. ۳. PEG ها جرم ملی متفاتی دند. این جرم های متفات باعث تفات خصصیات فیزیکی د مثل نقطه ی جش ذب سمیت آن می ۴. PEG به د یا پرتئینی که م مصرف درمانی دد متصل می شد این اتصال باعث می شد دیگر به تکر دز احتیاجی نداشته باش یک Single dose اثر چند دز را اعمال کند. ۵. کلیرانس کلیی را کاهش می دهد ۶. افیش پایدی د پس د مدت زمان بیشتری در بدن می ماند. در سال ۱۹۹۱ الین دی Pegylated تلید شد که آداژن نام دد در درمان SCID انی شدید( م استفاده قر گی. در ایران در سال ۶۶ اینترفرن Pegylated برای درمان Hep C تلید شد. کخانه هایی که با تلید دی Pegylated میلیدر شدند : Curaxis, Enzon, Enzyme Rx,... فاکتر هایی که در تلید دی Pegylated اهمیت دند : ph اکنش دمای اکنش نسبت ملی د به PEG غلظت د مدت زمان انجام اکنش )1 )4 )5 : Pegylation رش های در فاز محلل در فاز جامد.1.9 در فاز محلل نسبت ملی پرتئین به ۳ reagent به ۵ است که در ۷ PH تا ۶ دمای ۴ تا ۶ درجه ی سانتی گراد آن ها را قر می ده. در این دما ph د PEG به هم اتصال کاالنسی پیدا می کنند در طی ۶ تا ۱۶ ساعت بعد اکنش انجام می شد. 10

12 مد هسلج یبناج دام 1 سکیتیسامراف رتکد ینلایگ 11 دعب نآ ph دیاب اب هدافتسا دیسا کیتسا لایسلاگ هب شهاک4.5 میهد. س س پ نآ اب بآ قیقر هدرک للحم نتس لدابت ینیتاک ربع میهد ات دام یبناج یفاضا جراخ دنش. یب ادج ندرک نیئترپ Pegylated ریاس نیئترپ اه یتظلغ کمن رفاب هفاضا.مینک دماج ف سکعرب ف عیام للحم هب کی نتس ینینآ.دچیپ لثم ره شنکا ییایش رگید کی یرس Byproduct کی یرس ریداقم یفاضا دام رگید دج دراد. یب تسش ش نات رفاب یکمن هدافتسا درک یل تظلغ رفاب دیاب یرادقم دشاب هک طقف نیئترپ Pegylated یاه جراخ.دنک PEG فرصم یاه تیددحم :.1 لثم شنکا یاه ییایش رگید رمیلپ راچد مه یگدیشاپ دش ینعی یتق رادقم یصخشم رمیلپ جراخ مینک هب یسررب نآ میدرپب هدهاشم مینک هک دادعت یدایز رمنم نآ دج.دراد.۲ لکلم Pegylated یعن تش لکلم دهاخ دب تش لکلم دنات یتطخ یب متسیس یدبک عمجت( منس لکلمرکام )اه داجیا.دنک.۳ طیش in vivo لط هریجنز یاه هلصاح دنات مک.دش هب یرط لاثم مرکتیس ۴۵۱ اب کی زیلیه هداس هریجنز هاتک هدرک هدب راد نییاپ درآ..۴ درم رگید شهاک تیلاعف یکیژلیب راد Pelygated یاه دشاب نچ ندب یط مسیناکم یاه داجیا هدش ربب راد تماقم داجیا دنک. شخ هناتخب اب هجت هب شهاک سنیلک لکلم دنات تش هدش رتشیب ندب یقاب دنامب نیا هب لح لکشم لااب کمک دنک. یفرعم لاثم Pegylated یاه راد : Alpha interferon تعنص دیلت Pegylated یاهراد رایسب دیدج تسا. دیدج نیرت راد اه : Omontys کی راب هام هدافتسا دش زیلاید هدافتسا دش نآ نمزم نام دنک یتق( دبک ریگ )تسا Mircera pegylate نیتیپرتیرا هدش

13 در درمان آنمی استفاده دد Peginterf درمان هپاتیت CovalX در درمان سرطان از شرکت Ortho Biotech *نکته: استاد تاکید کند جاب این سال را باید بگ پیدا کن: PEGقتی در فرم مایع ( مثل 499( به حاللیت د کمک میکند co solvent نامیده می شد. بعضی از PEG ها جامدند مثل در فرم جامد مثل کپسل یا قرص استفاده می شند به حاللیت کمک میکنند.در این فرم PEG ها چه نامیده می شند پیست : پایه های رغنی در تزریق دناک ترند آد سازی د از آن ها کمتر است. ۴۱ تا ۴۵ درصد دهایی که به شکل پدر هستند مشکل حاللیت دند. یعنی حاللیت خبی در آب ندند. یژگی های کمک حالل مناسب : safe بدن عض جانبی ن قت بتاند از د جدا شد به بدن نفذ کند )1 )4 تعریف : co_solvant حالل گانیک قابل اختالط با آب است )یعنی خد نیز در آب حل می شد( که برای افیش حاللیت یا افیش پایدی د استفاده می شد. مانند اتانل گالیسین PEG برای جلگیری از شکرک زدن درهای شربت از گالیسین استفاده می شد چن رطبت را به خد جذب می کند در خد نگه میدد. قرص های جیدنی مانند ملتی یتامین ها مانیتل دند. الکتز رایج ترین فیلر است. مانیتل شیرین گران تر از الکتز است. 12

14 مقایسه ی سرعت جذب د ها : قرص رکش د < قرص بی رکش < کپسل < سسپانسین < محلل میای سیستم استنشاقی : سریع عدم عبر د از کبد عدم عبر د از دستگاه گش )1 ما د را به د دلیل به فرم استنشاقی استفاده می کن ۱. اثرات مضعی ری ریه : برای حساسیت ها آسم تنگی برنشیل های تنفسی مانند اسپری سالبتامل. در این صرت چن د در مضع هدف خد استفاده می شد می تان دز کمتری مصرف ک. پس عض جانبی نیز کمتر خاهد بد. ۲. اثرات سیستمیک : مانند انسلین استنشاقی در م دی Beclomethasone به دلیل مشاهده شدن aggregation قابل استنشاق نیست )دی بزرگ از برنشیل ها عبر نمی کند پایین نمی.(. اما در صرتی که ذرات را با الکتز مخلط کن ذرات د به الکتز چسبیده ذراتی درشت )۱۱ میکرن( به جد می آرند ( هب سیله دستگاه Turbula ) Mixer. پس ذرات ریز چسبیده به الکتز با دم از حامل خد جدا می شند به برنشیل های تنفسی می رسند. 13

به نام خدا برای بوت کردن رسپبری پای و باال آوردن سیستم عامل الزم است فایل مربوط به راه اندازی آن از سایت مرجع رسپبری دانلود قرار bootable به صورت sd ش

به نام خدا برای بوت کردن رسپبری پای و باال آوردن سیستم عامل الزم است فایل مربوط به راه اندازی آن از سایت مرجع رسپبری دانلود قرار bootable به صورت sd ش به نام خدا برای بت کردن رسپبری پای باال آردن سیستم عامل الزم است فایل مربط به راه اندازی آن از سایت مرجع رسپبری دانلد قرار bootable به صرت sd شده سپس درن کارت حافظه میکر گیرد. مراحل نصب سیستم عامل :Raspbian

توضیحات بیشتر

بسم االله الرحمن الرحيم بررسی انواع توابع بسل جلسه 4 سید روح االله کاظمی ریاضی پیشرفته (تبدیل انرژي)

بسم االله الرحمن الرحيم بررسی انواع توابع بسل جلسه 4 سید روح االله کاظمی ریاضی پیشرفته (تبدیل انرژي) بسم االله الرحمن الرحيم بررسی اناع تابع بسل جلسه 4 سید رح االله کاظمی ریاضی پیشرفته تبدیل انرژي هتساریپ لسب هلداعم یضعب زا تلاداعم رپ هدافتسا هیبش هلداعم لسب زین زین دج دنراد هک يااج اهنآ مان یصاخ هداد

توضیحات بیشتر

آموزش تخصصی گیتار کالسیک مدرس: سعید عباسقلی جلسه ی اول

آموزش تخصصی گیتار کالسیک مدرس: سعید عباسقلی جلسه ی اول آمزش تخصصی گیتار کالسیک مدرس: سعید عباسقلی جلسه ی ال اجزای مختلف ساز گیتار نام گذاری انگشتان دست راست طرز صحیح گرفتن گیتار به شیه ی کالسیک در هنگام گرفتن گیتار به نکات زیر تجه کنید ری صندلی مناسب بنشینید

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 بسمه تعالي IP Addressing & Subnet ting امیر عباس كرمي IP addresses and Subnet ting objectives IP addresses Introduction & IP addresses Classes ID & broadcast address subnet ting Supernetting IP Address

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - JALESEH 10 [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - JALESEH 10 [Compatibility Mode] بيماري هاي انسدادي مزمن ريوي COPD COPD يياهيراميب تسا هك رد نآ نايرج اوه هب ليلد مزيفمآ تيشنورب نمزم و مسآ دودسم.دوش يم دادسنا اوه لاومعم هدنورشيپ و تشگرب ريذپان.تسا COPD نيمراهچ تلع رجنم هب گرم رد اكيرما.تسا

توضیحات بیشتر

Undergraduate course

Undergraduate course Yazd University Mechanical Engineering Department Undergraduate course 1 منابع درس Computer Aided Design Manufacture, Ibrahim Zeid Principle of CAD CAM CAE Systems, Kunwoo Lee طراحی ساخت به کمک کامپیتر

توضیحات بیشتر

E Journals

E Journals Internet Searching: Approaches & Rules Dr Keshtiaray, Islamic Azad University, 1 پایگاه های اطالعاتی الکترونیکی پایگاه اطالعات عبارت است از»نظامی برای ذخیره پردازش و دستیابی به مقادیر فراوان اطالعات که

توضیحات بیشتر

- عنوان درس: کد درس: 3.00 مقطع آموزشی: استاد مدرس دانشگاه MIT W.C.Carter : معاونت فناوری اطلاعات وارتباطات پروژه مشترک دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه MI

- عنوان درس: کد درس: 3.00 مقطع آموزشی: استاد مدرس دانشگاه MIT W.C.Carter : معاونت فناوری اطلاعات وارتباطات پروژه مشترک دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه MI استاد مترجم شهید پانزدهم جلسه انرژي آزاد گیبس جلسه قبل گرماي تبدیل کسر هاي فاز S universe یخ گرم ذوب میشود و 0 یخ سرد ذوب نمیشود و آنتروپی جهان ثابت باقی می ماند دم ا در ج ایی ک ه تغیی رات آنتروپ ی جه

توضیحات بیشتر

استاندارد مهارت و آموزشي آزمايشگر دستگاه كروماتوگرافي گازي G.C گروه برنامه ريزي درسي صنايع شيميايي تاريخ شروع اعتبار: 83/8/1 كد استاندارد: 0-11/49/1/3

استاندارد مهارت و آموزشي آزمايشگر دستگاه كروماتوگرافي گازي G.C گروه برنامه ريزي درسي صنايع شيميايي تاريخ شروع اعتبار: 83/8/1 كد استاندارد: 0-11/49/1/3 استاندارد مهارت و آموزشي آزمايشگر دستگاه كروماتوگرافي گازي G.C گروه برنامه ريزي درسي صنايع شيميايي تاريخ شروع اعتبار: 8/8/ كد استاندارد: 0-/49// دفتر طرح و برنامه هاي درسي: تهران- خيابان آزادي- خ خوش شمالي-

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - LA13_singularvalues_last.doc

Microsoft Word - LA13_singularvalues_last.doc يدربراك يطخربج سرد درفنم ريداقم هيزجت 88 - لرتنك و متسيس هورگ هداز يقدص :سردم درفنم رادقم (Sglar Vale سيرتام يارب - m نيعم همين اي نيعم تبثم سيرتام - نراقتم - يفنم ريغ و يقيقح هژيو ريداقم دماعتم هژيو ياهرادرب

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation مبانیبرنامه نویسی مدرس: سعدون عزیزي s.azizi@uok.ac.ir مرکز آموزش هاي الکترونیکی تابستان 96 سرفصل مطالب آشنایی با کامپیوتر و الگوریتم مقدمهاي بر برنامهنویسی C محاسبات ورودي/خروجی حلقه ها دستورات شرطی توابع

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 بسم ا... الرحمن الرحیم منطق فازی ارشام برمند سعید بخش ریاضی دانشگاه شهید باهنر کرمان e-mail: arsham@mail.uk.ac.ir یف یارب یسلدم تلالادتسا قیقدان اب لمع رب یر میهافم ان قیقد.تسا یف هب لابند هلمرف ندرک یدعاق

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation «به نام یزدان پاک» مضع کنفرانس: ماد شیشه ای در تکنلژی برتر شرکت تجهیز طب معد تاریخ: آذر ماه 1397 فهرست مطالب : ص 23 1- مقدمه- Room Clean -تکنلژی معمل قدی:ص 3 1-1 -معرفی محدده های اتاق های عمل بخش های ضرری

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation سامانه یکپچه مدیریت امنیت اسناد IWinDoc آیندگان ریا رنم افر )آی ین( همدقم فلتخم فده فذح هدنرپ یکیزیف اج ییاج یرکت اهنآ یبایتسد یرادهگن هفرص ییج مجح یاضف یناگی شهاک ین لنسرپ تیلئسم یرادهگن تلهس تاعجم هدنرپ

توضیحات بیشتر

finnotech cards 25tir

finnotech cards 25tir از از ا م از ا م ا ت از ا ا ده ا ت و ی آن ه ا. ا ا م : دارا ی ی ی و ه ا. ا ت ا م ا ا ت ا م ن و ه ی و ا ت و ه ن از ا م از ا ا ده آن ه ا. ا ا م ی زده ا ی و د دا ا. درآ و ت ا ت ا م د و ن ا ده از ا ت ا م د

توضیحات بیشتر

اساس کار آزمایش واکنش زنجیره ای پلیمراز PCR: Polymerase Chain Reaction آزمایش واکنش زنجیره ای پلی مراز Reaction( )Polymerase Chain یا به اختصار PCR در

اساس کار آزمایش واکنش زنجیره ای پلیمراز PCR: Polymerase Chain Reaction آزمایش واکنش زنجیره ای پلی مراز Reaction( )Polymerase Chain یا به اختصار PCR در اساس کار آزمایش واکنش زنجیره ای پلیمراز PCR: Polymerase Chain Reaction آزمایش واکنش زنجیره ای پلی مراز Reaction( )Polymerase Chain یا به اختصار PCR در حقیقت یک دستگاه تکثیر DNA و یا RNA می باشد که همانند

توضیحات بیشتر

<4D F736F F F696E74202D2098C7D1C8D1CF20CFC7CFE52098C7E6ED20CFD120D1E6C7C8D820DAE3E6E3ED20E5E6D4E3E4CF20202D20CDCFEDCB20CCE6C7E5D

<4D F736F F F696E74202D2098C7D1C8D1CF20CFC7CFE52098C7E6ED20CFD120D1E6C7C8D820DAE3E6E3ED20E5E6D4E3E4CF20202D20CDCFEDCB20CCE6C7E5D هشتمين همايش رابط عممي الكترنيك The 8 th E-Public Relations Congress كاربرد داده كاي در رابط عممي هشمند The Implication of Data Mining in E- Public Relations حديث جاهري - محببه زردشت پيچيدگي كار رابط عممي

توضیحات بیشتر

- عنوان درس: کد درس: 3.00 مقطع آموزشی: استاد مدرس دانشگاه MIT W.C.Carter : معاونت فناوری اطلاعات وارتباطات پروژه مشترک دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه MI

- عنوان درس: کد درس: 3.00 مقطع آموزشی: استاد مدرس دانشگاه MIT W.C.Carter : معاونت فناوری اطلاعات وارتباطات پروژه مشترک دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه MI استاد مترجم شهید جلسه بیست و ششم جلسه قبل تقارن و ترمودنیامیک قوانین فاز گیبس و کاربردهاي آن Cf متغیر ( 1 )C f معادله براي پیوستگی پتانسیل شیمیایی f رابطه گیبسدوهم (براي هر فاز یک رابطه) D C درجه آزادي

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Mail Server Kerio Connect آﻣﻮزش کریو یک شرکت در حوزه فناوري اطلاعات است که در س لا 1997 در شهر سن خوزه آمریکا تا سیس شد Kerio Technologies WINROUTE نام با قبلا که کریو KERIO WINROUTE نام با پیشتر و شرکت

توضیحات بیشتر

سازماندهی

سازماندهی From the SelectedWorks of Dr Marjan Mohammadjafari 2014 سازماندهی رری 6 Marjan Mohammadjafari, Dr Available at: https://worksbepresscom/marjan_mohammadjafari/84/ گنده : دکتر مرجان محمد جعفری سازماندهی

توضیحات بیشتر

طرح درس: ساالنه نام درس : لباس شب و عروس نام دبير: نجفی سال تحصيلي هفته ماه اول فصل توانايی استاندارد لباس شب وعروس توانايی 4 استاندارد

طرح درس: ساالنه نام درس : لباس شب و عروس نام دبير: نجفی سال تحصيلي هفته ماه اول فصل توانايی استاندارد لباس شب وعروس توانايی 4 استاندارد طرح درس: ساالنه نام درس : عرس نام دبير: نجفی سال تحصيلي 939992 هفته ماه 92 3 4 //5 99 آشنايی بيشتر هنرج با محيط کگاه جهت رعايت بهداشت نکات ايمنی مد انظبات گگاهشناخت ابز ک مناسب ک با چرخ های صنعتی سردز

توضیحات بیشتر

1

1 1 عنان: خاک حاصلخیزی تغذیه در فضای سبز برنامه ریزی: احد آمزش سازمان پکها فضای سبز شهی تبریز مجری: اده کل نسازی تحل ادی شهی تبریز احد آمزش سازمان پکها مدرس: جاید عمت پاز تهیه تدین: جاید عمت پاز تنظ یراستی:

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 مدیریت وب سایت فصل 2 مفهوم DNS تهیه و تنظیم : ساناز شهرآئینی 2 S.Shahraeini ICANN چیست Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) یک سازمان غیر انتفاعی برای تخصیص مکان آدرسهای IP واگذاری

توضیحات بیشتر

هب انم حض رت دوست با رعض سالم خدمت تما م ی دوستان از ا ن جا ی ی هک یک ی از مهمت ر ی ن مباحث مط رهح رد شیم ی ک نک ور رسارسی مبح ث تعادالت شیم یا ی ی عل ی تصم ی م رگ فت م ات ط ی یک ردس ناهم جا م ع و ک نک

توضیحات بیشتر

ف- 27 : مقدمات برگزاري آزمون دستياري و كارشناسي ارشد اعالم تاريخ آزمون از طرف وزارتخانه مكاتبه جهت همكاري با اداره برق مكاتبه با مركز فوريت ها جهت اعز

ف- 27 : مقدمات برگزاري آزمون دستياري و كارشناسي ارشد اعالم تاريخ آزمون از طرف وزارتخانه مكاتبه جهت همكاري با اداره برق مكاتبه با مركز فوريت ها جهت اعز ف- 27 : مقدمات برگزاري آزمن دستياري كارشناسي ارشد اعالم تاريخ آزمن از طرف زارتخانه مكاتبه جهت همكاري با اداره برق مكاتبه با مركز فريت ها جهت اعزام امبالنس ارائه خدمات پزشكي حراست( جهت صدر كارت عامل اجرايي)

توضیحات بیشتر

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اردبیل دانشکده پزشکی پایان نامه پژوهشی برای دریافت درجه دکترای حرفه ای در رشته پزشکی عنوان: تعيين عوام

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اردبیل دانشکده پزشکی پایان نامه پژوهشی برای دریافت درجه دکترای حرفه ای در رشته پزشکی عنوان: تعيين عوام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اردبیل دانشکده پزشکی پایان نامه پژوهشی برای دریافت درجه دکترای حرفه ای در رشته پزشکی عنوان: تعيين عوامل اتيولوژيک عفونت هاي ادراري و الگوي مقاومت آنتي بيوتيکي

توضیحات بیشتر

Microsoft Word law-daro nameh

Microsoft Word law-daro nameh جمهوري اسلامي ايران وزارت بهداشت و درمان ا موزش پزشكي دارونامه خانه هاي بهداشتي آارگري اداره آل بهداشت حرفه اي صفحه 1 جدول داروهاي مجاز ) داروهاي آه بهداشتياران آار مي توانند به مراجعين بدهند. ( داروهاي

توضیحات بیشتر

1 مرکز آموزشی و درمانی الزهرا ( س ) واحد بهداشت حرفه ای

1 مرکز آموزشی و درمانی الزهرا ( س ) واحد بهداشت حرفه ای 1 کتابچه ایمنی سالمت شغلی ( بهداشت حرفه ای ) تهیه کننده : محمد جعفری دیزج رشت 4931 2 فهرست صفحه 4 4 5 6 6 11 12 11 11 22 24 24 25 26 22 31 31 44 46 عنان مقدمه کلیات بهداشت حرفه ای تیخچه بهداشت حرفه ای

توضیحات بیشتر

Mojtaba Lashkarbolouki

Mojtaba Lashkarbolouki 1 تعالی بسمه استراتژیک تفکر متا مدل پوینت و مجتبی لشکربلوکی دکتري مدیریت استراتژیک استاد مدعو دانشگاه هاي صنعتی شریف و امیرکبیر عضو هیات موسس انجمن برنامه ریزي استراتژیک کشور Lashkarbolouki.com برنامه

توضیحات بیشتر

بخش 2: نانوکامپوزیتها حسین فالح دوست محسن افسری والیتی مقدمه برای دستیابی به مواد با خواص مورد نظر و کاربری ویژه کامپوزیتها تولید شدند. کامپوزیتها موا

بخش 2: نانوکامپوزیتها حسین فالح دوست محسن افسری والیتی مقدمه برای دستیابی به مواد با خواص مورد نظر و کاربری ویژه کامپوزیتها تولید شدند. کامپوزیتها موا بخش 2: نانوکامپوزیتها حسین فالح دوست محسن افسری والیتی مقدمه برای دستیابی به مواد با خواص مورد نظر و کاربری ویژه کامپوزیتها تولید شدند. کامپوزیتها موادی چند جزئی هستند که خواص آنها در مجموع از هر کدام

توضیحات بیشتر

آریوپایا سازنده انحصاری مبدل های گرمایی صفحه ای تحت لیسانس GEA PHE Systems آلمان بررسي پارامترهاي مؤثر در فرايندهاي پااليش گاز و توليد LNG وNGL با است

آریوپایا سازنده انحصاری مبدل های گرمایی صفحه ای تحت لیسانس GEA PHE Systems آلمان بررسي پارامترهاي مؤثر در فرايندهاي پااليش گاز و توليد LNG وNGL با است بررسي پارامترهاي مؤثر در فرايندهاي پااليش گاز و توليد LNG وNGL با استفاده از شبيه سازی در نرم افزار HYSYS مهندس شقایق خلجی 34 کارشناس ارشد دفتر مطالعات و مديريت انرژي مديريت برنامه ريزي شرکت ملی گاز ایران

توضیحات بیشتر

روش استفاده از مدل چند بخشی

روش استفاده از مدل چند بخشی رش مراحل برنامه ریزی مسکن : يزير همانرب فيرعت رط یلک همانرب یزیر ترابع تسا شر ميمصت یريگ نآ عبانم یارب نديسر فادها صخشم بلاق ینامز نيعم عیزت دنش همانرب یزیر زين ییزج ماظن همانرب یزیر یرهش بسحم دش نآ تيلاعف

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 پایگاه داده جلسه 7 مدرس :محمد علی فرجیان 1 1/31/2015 صحت و جامعيت آقای جیم گری در سال 1981 ثابت کرد که چهار کنترل زیر الزم است روی تمام تراکنش ها انجام شود تا صحت و جامعیت آن تضمین شود. : خاصیت به خواص

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 4.docx

Microsoft Word - 4.docx Biquarterly journal of Studies in Islam & Psychology Vol.7, No.13, Autumn & Winter 2013 ە ی ی لا ی 1392 یی 13 7 93 67 ی ی ی ی * ی ی ی. ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی یی ی ی. ی ی ی ی ی ی ی

توضیحات بیشتر

t

t ۱۳ رشد بز/ گاهنامه عل تخصصی انجمن عل اقتصاد کشارزی/ ال / شماره ال ۱۴ نرم افزار اکل ارزبی طرحها از نظر اقتصادی کاربرد رضاي ی همن پيشگفر ارزبی طرحهای کشارزی غير کشارزی از نظر اقتصادی معملا قتی که فيند مالی

توضیحات بیشتر

آتوسا جعفر صابری فهرست: حرف اول بیداری از بیداری دوره تحلیل تکنیکال کار وکار آفرینی مبدل فردا دیر است مغز ثروت ساز و ثروت کوانتومی غریبه ای که خیلی به

آتوسا جعفر صابری فهرست: حرف اول بیداری از بیداری دوره تحلیل تکنیکال کار وکار آفرینی مبدل فردا دیر است مغز ثروت ساز و ثروت کوانتومی غریبه ای که خیلی به آتسا جعفر صری فهرست: حرف ال بیدی از بیدی دره تحلیل تکنیکال ک ک آفرینی مبدل فا دیر است مغز ثرت ساز ثرت کانتمی غریبه ای که خیلی به من نزدی به دده ما خش آمدید نیری انسانی عامل مهم بهرری درسازمان مفق= در سازمان

توضیحات بیشتر

پایگاه استنادی آی.اِس.آی

پایگاه استنادی آی.اِس.آی هب انم خدا راهنمای استفاده از پای گاه استنادی آی.اس. ی آ WEB OF KNOWLEDGE (ISI) معرف ی و اتر یخچه پای گاه اهی استنادی آن دسته از پای گاه اهی ی هستند هک با استفاده از روابط میان مدا رک و استناد هب آن اه

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation { نمدار مقایسه ای تناژ پسماند خشک سال 1395 تناژ پسماند خشک)کیلگرم( 2000000 1800000 1600000 830 448 1058 478 1 129 502 1 405 529 1 905 591 1 353 623 1 853 688 1 613 713 1 1 770 405 1 867 072 1 925 390 1

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 Electronic Commerce تجارت الکترنیکی گردآرنده: عالیه همتی آدرس ب سایت: www.ahemmati.ir آدرس پست الکترنیکی: Aalia.hemmati92@gmail.com مهر 1397 1 12 نمره پایان ترم 6 2 نمره میان ترم) 1397/9/7 ) نمره کار عملی

توضیحات بیشتر

خلاصه فرمول هاي تهيه كننده: دكتر بهزاد خداكرمي کانون ارشد

خلاصه فرمول هاي تهيه كننده: دكتر بهزاد خداكرمي کانون ارشد خلاصه فرمول هاي تهيه كننده: دكتر بهزاد خداكرمي کانون ارشد www.anoonashad.com فصل سينتيك واكنشهاي متجانس di i ± d( i/ ) i i ± ± [ ][ ] (T) f (,, ) B dpi i ± T a + bb c + dd - - سرعت واکنش سرعت واكنش نسبت

توضیحات بیشتر

کارگروه تدوین قرارداد تیپ غذاي دانشجویی نمونه پیشنهادي پخت قرارداد غذاي دانشجویی مدیریت راهبري خوابگاه و تغذیه بهار 1394

کارگروه تدوین قرارداد تیپ غذاي دانشجویی نمونه پیشنهادي پخت قرارداد غذاي دانشجویی مدیریت راهبري خوابگاه و تغذیه بهار 1394 کگره تدین قاد تیپ غذاي دانشجیی نمنه پیشنهادي پخت قاد غذاي دانشجیی مدیریت راري خگاه تغذیه به 94 مقدمه: به نام خدا با سپاس از خداند متعال که این تفیق را به بنده همکان عنایت فرمد تا بتانیم هرچند ناچیز اما

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - tiny13.docx

Microsoft Word - tiny13.docx ديتاشيت فارسی ميکرو های سری :avr ويژگی : کارای بالا و توان مصرفی کم دارای 120 دستور که اکثر انها در يک سيکل اجرا ميشوند 8*32 ريجيستر کاربردی سرعتی تا 20mipsدر فرکانس 20 مگاهرتز حافظه برنامه و داده غير

توضیحات بیشتر

شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان (سهامی خاص) عنوان : دستورالعمل اجراي شبکه فشار متوسط هوایی با سیم روکش دار کد : WI14DE00 مقدمه : با توجه به اینک

شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان (سهامی خاص) عنوان : دستورالعمل اجراي شبکه فشار متوسط هوایی با سیم روکش دار کد : WI14DE00 مقدمه : با توجه به اینک مقدمه : با توجه به اینکه در شبکه هاي هوایی بدون روکش (سیمی) خطاهاي زودگذر زیاد هستند و این نقیصه اشکالات عمده این نوع شبکه ها است که ناپایداري شبکه و خسارت به مشترکان را به دنبال دارد و حتی ممکن است این

توضیحات بیشتر

عبارتهای جبری ١ ١. چند اتحاد جبری و کاربردها در سال نهم با عبارتهاي جبري و مفهوم اتحادهاي جبري آشنا شديد. اتحادهاي جبري به عبارتهاي جبري گفته ميشود كه

عبارتهای جبری ١ ١. چند اتحاد جبری و کاربردها در سال نهم با عبارتهاي جبري و مفهوم اتحادهاي جبري آشنا شديد. اتحادهاي جبري به عبارتهاي جبري گفته ميشود كه عبارتهای جبری ١ ١. چند اتحاد جبری کاربردها در سال نهم با عبارتهاي جبري مفهم اتحادهاي جبري آشنا شديد. اتحادهاي جبري به عبارتهاي جبري گفته ميشد كه به ازاي 8 ( غيرقابل قبل 0000 تمام مقادير برقرار ميباشند.

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation بس م الله الر حم ن الر حی م آموزش بررسی فروض کالسیک دادههایPanel افزار R-studio در نرم Econometrics.blog.ir حسین خاندانی مدرس نرم افزارهای اقتصادسنجی بس م الله الر حم ن الر حی م ریدم نخس رد هتشذگ یاه لیاف

توضیحات بیشتر

به نام خدا دانشگاه آزاد اسالمی استهبان دانشکده پرستاری و مامایی طرح درس ( Plan ) Lesson 2 واحد نام درس : بارداری و زایمان 1 نوع درس : نظری تعداد واحد

به نام خدا دانشگاه آزاد اسالمی استهبان دانشکده پرستاری و مامایی طرح درس ( Plan ) Lesson 2 واحد نام درس : بارداری و زایمان 1 نوع درس : نظری تعداد واحد به نام خدا دانشگاه آزاد اسالمی استهبان دانشکده پرستی مامایی طرح درس ( Plan ) Lesson 2 احد نام درس : بدی زایمان 1 نع درس : نظری تعداد احد : مقطع رشته تحصیلی فراگیران : کشناسی مامایی مدرس : درس پیش نیاز

توضیحات بیشتر

{كيفيت زندگي و شاخص خوش بختي}

{كيفيت زندگي و شاخص خوش بختي} }هشت خوان تحول{ کاتر- جان }نويسنده دان کوهن{ 1 تصویرسخنران }سيما عمروالعاليي{ مرکز تحقیقات بهره برداری از دانش سالمت دانشگاه علوم پزشکی تهران 2 پيشگفتار پرشتاب تغییرات زمانه در است. تحول" عامل " نقش اساسی

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation دانشکده برق دانشگاه علم و صنعت ایران مشاغل دانش بنیان نمونه اجرا شده در استان گلستان روحانی: دکتر بیکاری مشکل حل و اشتغال است. دولت های دغدغه از مسئله اشتغال و حل مشکل بیکاری دغدغه دولت است و دولت باید

توضیحات بیشتر

(1) ۀ رو و از ا دد از دور ا م ا ر ن از ش ت م ا ا. ا م و د ا های و آ ر و د ار ر را رد و و ر ی آ ) ا ( را ا ار رات ا ا ق. د وه و آن ا م دازد. در ا در رۀ

(1) ۀ رو و از ا دد از دور ا م ا ر ن از ش ت م ا ا. ا م و د ا های و آ ر و د ار ر را رد و و ر ی آ ) ا ( را ا ار رات ا ا ق. د وه و آن ا م دازد. در ا در رۀ (1) ۀ رو و از ا دد از دور ا م ا ر ن از ش ت م ا ا. ا م و د ا های و آ ر و د ار ر را رد و و ر ی آ ) ا ( را ا ار رات ا ا ق. د وه و آن ا م دازد. در ا در رۀ ز د و ع روش ی ی و در دا د ی آ ت (۲) ا ت د د. ا ا د

توضیحات بیشتر

فصل 6- تقویت کننده های عملیاتی

فصل 6- تقویت کننده های عملیاتی 1-6- مقدمه 2-6- تقويتكنندةعملياتي 3-6- تقويتكنندةعملياتيايدهآل 4-6- تحليلگرهيمدارهايشاملتقويتكنندههايعملياتي ايدهآل 5-6- طراحيبهكمكتقويتكنندههايعملياتي 6-6- مدارهايتقويتكنندةعملياتيومعادالتجبريخطي 7-6-

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - evm

Microsoft PowerPoint - evm Earn Value Management مدیر ت ارزش کسب شده 70 : درصد پرژه ها بيشتر از بدجه ي پيش بيني شده هزينه مصرف مي كنند! از برنامه طراحي شده عقب هستند! 52 درصد از پرژه ها يي كه به اتمام مي رسند 189 درصد هزينه مصب

توضیحات بیشتر

دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی عنوان درس : پریودانتیکس نظری 2 تعداد واحد:)یا سهم استاد از واحد( ۰/14 واحد برابر با مخاطبان: دانشجویان 7 جلسه از 47 جل

دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی عنوان درس : پریودانتیکس نظری 2 تعداد واحد:)یا سهم استاد از واحد( ۰/14 واحد برابر با مخاطبان: دانشجویان 7 جلسه از 47 جل دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی عنوان درس : پریودانتیکس نظری 2 تعداد واحد:)یا سهم استاد از واحد( ۰/14 واحد برابر با مخاطبان: دانشجویان 7 جلسه از 47 جلسه یکساعته دندانپزشکی ورودی 92 ساعت پاسخگویی به سواالت

توضیحات بیشتر

آموزش آشنایی با روترهای میکروتیک مدرس : آقای یگانلو 1

آموزش آشنایی با روترهای میکروتیک مدرس : آقای یگانلو 1 1 با سالم و احترام خدمت شما همراهان گرامی اولین جلسه درس میکروتیک را با معرفی آن شروع می کنیم و در ابتدا بررسی می کنیم که میکروتیک چیست میکروتیک یک شرکت در کشور لتونی است که در سال 6991 توسط 3 آمریکایی

توضیحات بیشتر

مبحؠپنجم : سازوکار واکنش های شیمیایی

مبحؠپنجم : سازوکار واکنش های شیمیایی سازو کار واکنش های شیمیایی یکی از هدف های آشنایی با چگونگی انجام یک واکنش در سطح ذره ای است. برای این منظور باید به آنچه طی واکنش بر ذره های سازنده ی واکنش دهنده ها یا فراورده ها می آید و چگونگی تبدیل

توضیحات بیشتر

ماشین ھای القایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شھر پایان نامھ دوره ی کارشناسی برق قدرت شبیھ سازی ماشین القایی سھ فاز استاد راھنما : جناب آقای دکتر مح

ماشین ھای القایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شھر پایان نامھ دوره ی کارشناسی برق قدرت شبیھ سازی ماشین القایی سھ فاز استاد راھنما : جناب آقای دکتر مح دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شھر پایان نامھ دوره ی کارشناسی برق قدرت شبیھ سازی ماشین القایی سھ فاز استاد راھنما : جناب آقای دکتر محمد حسین ارشادی مولف : سعید دھقانی حبیب آبادی شماره دانشجویی ٨٩٠٩٨٨٢٣٠

توضیحات بیشتر

تراک تسیچ یناگرزاب و هچ هب راک یم دیآ ابیرقت ره یمادقا رد بوچراچ نیناوق روشک هب کی زوجم زا یوس تاماقم ای نامزاس یاه طوبرم زاین.دراد اقیقد لثم یگدننار

تراک تسیچ یناگرزاب و هچ هب راک یم دیآ ابیرقت ره یمادقا رد بوچراچ نیناوق روشک هب کی زوجم زا یوس تاماقم ای نامزاس یاه طوبرم زاین.دراد اقیقد لثم یگدننار تسیچ یناگ هچ راک دیآ یرقت ره ادقا بچراچ نیناق رشک کی زجم یس تاماقم نامس طبرم ین.دراد اقیقد لثم یگدنن ندرک همانیهاگ سر هرادا ییامنه یگدنن ینناق ندب ینناقریغ.فلخت یضعب تراجت اه مه نینچ همانیهاگ یا ین میراد

توضیحات بیشتر

PRODUCT NAME TPE Vistamaxx 6202 Link in Kangaroo: h p:// KANGAROO FAST DELIVERY FAS

PRODUCT NAME TPE Vistamaxx 6202 Link in Kangaroo: h p://  KANGAROO FAST DELIVERY FAS WWW.YESKANGAROO.COM PRODUCT NAME TPE Vistamaxx 6202 Link in Kangaroo: h p://www.yeskangaroo.com/fa/product/view/79/vistamax KANGAROO FAST DELIVERY FAST SUPPLY WWW.YESKANGAROO.COM اطلاعات عمومي محصول TPE

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - tamrin2 omid.doc

Microsoft Word - tamrin2 omid.doc سري دم تمرينات آمار احتمال مهندسي (متغيرهاي تصادفي اميد رياضي ( 0 4 4 فرض كنيد كه x داراي تابع تزيع تجمعي بصرت زير مي باشد. x p x p x p x p 5 x 5 ( ) ( ) ( ) ( ) مطلبست : الف) ب) د) ( p ) ( 0.4 p p 4)

توضیحات بیشتر

رعایت حقوق گیرنده خدمت

رعایت حقوق گیرنده خدمت رعایت حقق گیرنده خدمت تهیه تنظیم : مریم هادی زاده کارشناس امر پرستاری مدیریت پرستاری معانت درمان دانشگاه يکي از عامل مهم کيفيت مشتري محر بدن بيمارستان است که از مصاديق بارز مشتري محري بيمارستان تجه به

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20E3DAD1DDED20E4D1E320C7DDD2C7D120CACEE3EDE420CED3C7D1CA2E646F6378>

<4D F736F F D20E3DAD1DDED20E4D1E320C7DDD2C7D120CACEE3EDE420CED3C7D1CA2E646F6378> سامانه تخمين سريع خسارات تلفات زلزله شهر تهران Tehran Earthquake Damage Estimation System (TEDES) سازمان پيشگيري مديريت بحران شهر تهران معانت پيشگيري كاهش خطرپذيري چكيده ايران كشري لرزه خيز در منطقه خارميانه

توضیحات بیشتر

Rule Book nd Raw

Rule Book nd Raw مقررات تیراندازی به اهداف پرازی تراپ تراپ دتایی اسکیت تراپ مختلط تیمی چاپ دم نسخۀ 1.1 سال 017 یراست 1.1 دیبهشت ماه 197 الزم االجرا از 11 دی ماه 196 )ال ژانیۀ 018( ترجمه: امیرکامران مج نظت تصحیح: احمدرضا

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - advmath4-PDEs [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - advmath4-PDEs [Compatibility Mode] Ptil Diffeetil Equtio PDE عادلات د ا ل ی Ghemzeh فهرست عناوين و فصول معادلات ديفرانسيل جزي ي - يادآوري معادلات ديفرانسيل معمولي - رده بندي معادلات ديفرانسيل جزي ي - معادلات نيمه خطي مرتبه اول - معادلات

توضیحات بیشتر

ویدئو کتاب شیمی 3 بخش اول : واکنش های شیمیایی و استوکیومتری در برخی از کشورها آمونیاک مایع را به عنوان کود شیمیایی به طور مستقیم به خاک تزریق می کنند.

ویدئو کتاب شیمی 3 بخش اول : واکنش های شیمیایی و استوکیومتری در برخی از کشورها آمونیاک مایع را به عنوان کود شیمیایی به طور مستقیم به خاک تزریق می کنند. در برخی از کشورها آمونیاک مایع را به عنوان کود شیمیایی به طور مستقیم به خاک تزریق می کنند. LED )مخفف شده ی عبارت )Light Emitting Diode به معنای دیود نشردهنده نور است. تغییر فیزیکی تغییری است که در آن تنها

توضیحات بیشتر

دومین همايش ملي انتقال حرارت و جرم ايران ICHMT2014 دانشکده مهندسي مکانیک دانشگاه سمنان سمنان ايران 82 تا 82 آبان 3121 ICHMT2014-HN بررسی عد

دومین همايش ملي انتقال حرارت و جرم ايران ICHMT2014 دانشکده مهندسي مکانیک دانشگاه سمنان سمنان ايران 82 تا 82 آبان 3121 ICHMT2014-HN بررسی عد دمین همايش ملي انتقال حرارت جرم ايران ICHMT0 دانشکده مهندسي مکانیک دانشگاه سمنان سمنان ايران تا آبان ICHMT0-HN0006007 بررسی عددی دیار خرشیدی حای ماد تغییر فاز جهت گرمایش داخلی محسن ایرانی امین بهزادمهر

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - Presentation 2

Microsoft PowerPoint - Presentation 2 به نام خدا كارگاه: فرآيند چاپ مقاله علمي در مجلات معتبر دكتر مصطفي زنديه عناوين بخش 1 (مباني نظري) اهميت و ضرورت نگارش يك مقاله علمي تعريف يك مقاله علمي ساختار نگارش بخش هاي مختلف يك مقاله (37 اسلايد)

توضیحات بیشتر

به نام خدا مجموعه مقالات نخستين همايش تخصصي مديريت منابع آب نامتعارف استان بوشهر

به نام خدا مجموعه مقالات نخستين همايش تخصصي مديريت منابع آب نامتعارف استان بوشهر به نام خدا نخستين همايش تخصصي مديريت منع آب نامتعف استان بشهر شركت مديريت منع آب ايران شركت آب منطقه اي بشهر كميته تحقيقات نخستين همايش تخصصي مديريت منع آب نامتعف استان بشهر 1390 آدرس دبيرخانه بشهر خيان

توضیحات بیشتر

Respiration Tests

Respiration Tests به نام خدا Respiration Tests MICROBIOLOGY LAB By: Dr. A. Mohammadi Department of Biology, Faculty of science, University of Alzahra Dr A.MOHAMMADI 2 Dr A.MOHAMMADI Dr A.MOHAMMADI 3 Dr A.MOHAMMADI 1-Catalase

توضیحات بیشتر

Text 31.xps

Text 31.xps ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 7 7 2-31 0 : ص ص ا ب ر ا د ا پ ه ع س و ت س ا س ا ر ب ن ا ر ا ن و

توضیحات بیشتر

برگھ ثبت نتایج برنامھ ارزیابی خارجی کیفیت بانک خون دوره ۳-۹٦ سال ۱۳۹٦ دانشگاه : کد آزمایشگاه : نام آزمایشگاه: نمونھ مجھول ایمونوھماتولوژی ABO/Rh(D) شم

برگھ ثبت نتایج برنامھ ارزیابی خارجی کیفیت بانک خون دوره ۳-۹٦ سال ۱۳۹٦ دانشگاه : کد آزمایشگاه : نام آزمایشگاه: نمونھ مجھول ایمونوھماتولوژی ABO/Rh(D) شم برگھ ثبت نتایج برنامھ ارزیابی خارجی کیفیت بانک خون دوره ۳-۹٦ سال ۱۳۹٦ دانشگاه : کد آزمایشگاه : نام آزمایشگاه: نمونھ مجھول ایمونوھماتولوژی ABO/Rh(D) شماره نمونھ :2340 نگهداري و پایداري: نمونه هاي ارسالی

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 practical guide to the preparation, maintenance and methods of injection Acyclovir به صورت فقط تزریق قابل تزریق: نوع وریدي انفوزیون آید. دست به نحوه انفوزیون: 250 mg vial + 5 ml SWI=50 mg/ml محلول بدست

توضیحات بیشتر

راهنمای استفاده از مخلوط کن دستی Hand blender3583 پیش از اولین استفاده باطری را شارژ کنید.. 2 جهت باز شدن درب دکمه را فشار دهید و رها کنید.. 1 شارژر ر

راهنمای استفاده از مخلوط کن دستی Hand blender3583 پیش از اولین استفاده باطری را شارژ کنید.. 2 جهت باز شدن درب دکمه را فشار دهید و رها کنید.. 1 شارژر ر راهنمای استفاده از مخلوط کن دستی Hand blender3583 پیش از اولین استفاده باطری را شارژ کنید.. 2 جهت باز شدن درب دکمه را فشار دهید و رها کنید.. 1 شارژر را به پریز بزنید. باطری را داخل شارژر قرار دهید. سطح

توضیحات بیشتر

اثر دما روی انتقال اکسیژن براساس معادلهی Hoff- Arrhenius به صورت زیر میباشد: )2-68( T ضریب انتقال جرم اکسیژن در دمای K: La(T) S -1 S 1- ضریب انتقال جر

اثر دما روی انتقال اکسیژن براساس معادلهی Hoff- Arrhenius به صورت زیر میباشد: )2-68( T ضریب انتقال جرم اکسیژن در دمای K: La(T) S -1 S 1- ضریب انتقال جر اثر دما روی انتقال اکسیژن براساس معادلهی Hoff- Arrhenius به صورت زیر میباشد: )2-68( T ضریب انتقال جرم اکسیژن در دمای K: La(T) S -1 S 1- ضریب انتقال جرم اکسیژن در دمای 20 درجه سانتی گراد K: La(20 Cº) مقادیر

توضیحات بیشتر

دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی مخاطبان: دانشجویان ترم 2 بهداشت عمومی عنوان درس :بهداشت دهان و دندان تعدادواحد:)یا سهم استاد از واحد(: 17 جلسه از یک و

دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی مخاطبان: دانشجویان ترم 2 بهداشت عمومی عنوان درس :بهداشت دهان و دندان تعدادواحد:)یا سهم استاد از واحد(: 17 جلسه از یک و دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی مخاطبان: دانشجویان ترم 2 بهداشت عمومی عنوان درس :بهداشت دهان و دندان تعدادواحد:)یا سهم استاد از واحد(: 17 جلسه از یک واحد 17 جلسه ای ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر:دو شنبه

توضیحات بیشتر

بخش 2: نانوکامپوزیتها کد: 0790 حسین فالح دوست محسن افسری والیتی مقدمه برای دستیابی به مواد با خواص مورد نظر و کاربری ویژه کامپوزیتها تولید شدند. کامپو

بخش 2: نانوکامپوزیتها کد: 0790 حسین فالح دوست محسن افسری والیتی مقدمه برای دستیابی به مواد با خواص مورد نظر و کاربری ویژه کامپوزیتها تولید شدند. کامپو بخش 2: نانوکامپوزیتها کد: 0790 حسین فالح دوست محسن افسری والیتی مقدمه برای دستیابی به مواد با خواص مورد نظر و کاربری ویژه کامپوزیتها تولید شدند. کامپوزیتها موادی چند جزئی هستند که خواص آنها در مجموع از

توضیحات بیشتر

untitled

untitled برطرف نمودن محدوديت تعداد كاربران همزمان در (Remote Desktop) معرفي كتاب الكترونيكي در اين كتاب الكترونيكي مختص به دوره آموزشي (7 XP& (Windows قصد داريم به معرفي ابزاري بپردازيم كه با استفاده از آن محدوديت

توضیحات بیشتر

[AUTHOR NAME] 1

[AUTHOR NAME] 1 [AUTHOR NAME] 1 مطالب مجد در این دانشنامه مقدمه تب همراژیک سرخک ماالریا تب ز آبله مرغان تیفس هپاتیت ب آنفلآن با سارس ابال [AUTHOR NAME] 2 مقدمه اپیدمی به هر باری قابل انتقال یا غیر قابل انتقال یا هر چیزی

توضیحات بیشتر

دوره هاي بعداز انتصاب ويژه مديران : رهبري تحول در سازمان ها رهبری تحول در سازمانها «دوره بعداز انتصاب ويژه مديران مياني» تهيه و تنظيم : دانشگاه علوم پ

دوره هاي بعداز انتصاب ويژه مديران : رهبري تحول در سازمان ها رهبری تحول در سازمانها «دوره بعداز انتصاب ويژه مديران مياني» تهيه و تنظيم : دانشگاه علوم پ رری تحل در سازمانها «دره بعداز انتص يژه مديران مياني» تهيه تنظ : دانشگاه علم پزشكي همدان با همكی معانت تسعه مديريت منع زت بهداشت درمان آمزش پزشكي به 49 1 شناسنامه دره : عنان دره : رری تحل در سازمانها سطح

توضیحات بیشتر

به نام خدا متن کامل طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت نسخه دو 0991/01/9 1

به نام خدا متن کامل طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت نسخه دو 0991/01/9 1 به نام خدا متن کامل طرح جامع پذیرش آمزش کالت نسخه د 0991/01/9 1 مقدمه تحل در فرآیند پذیرش امزش کارآمز کالت همچنین درجه بندی حرفه کالت با حفظ استقالل کانن های کالء امری ضرری اجتناب ناپذیر است. های پرنده

توضیحات بیشتر

مجله علمي- پژوهشي شيمي کاربردي سال یازدهم شماره 38 بهار 1395 جداسازی و پیش تغلیظ مقادیر کم جیوه از نمونه آب های طبیعی با استفاده از استخراج فاز جامد پ

مجله علمي- پژوهشي شيمي کاربردي سال یازدهم شماره 38 بهار 1395 جداسازی و پیش تغلیظ مقادیر کم جیوه از نمونه آب های طبیعی با استفاده از استخراج فاز جامد پ مجله علمي- پژوهشي شيمي کاربردي سال یازدهم شماره 38 بهار 1395 جداسازی و پیش تغلیظ مقادیر کم جیوه از نمونه آب های طبیعی با استفاده از استخراج فاز جامد پخشی کمک شده با حالل و اندازه گیری اسپکتروفتومتری آن

توضیحات بیشتر

فصل چهام: حساب تغييرات

فصل چهام: حساب تغييرات با سم ه تعا ل ی سیستم های کنترل بهینه Lcr 5 h Vriionl Aroch o Oiml Conrol Problms مقدمه استفاده از روشهاي حساب تغييرات در حل بهينه و اعمال آن به تابع معيارهايي که گفته شد. مسائل کنترل در فصل سوم -5 شرايط

توضیحات بیشتر

گوشت و ترکیبات شیمیایی آن : از نظر انواع گوشت به دو دسته تقسیم می شود: 1- گوشت سفید که شامل مرغ و ماهی است. 2- گوشت قرمز که از نظر میزان مصرف در دنیا

گوشت و ترکیبات شیمیایی آن : از نظر انواع گوشت به دو دسته تقسیم می شود: 1- گوشت سفید که شامل مرغ و ماهی است. 2- گوشت قرمز که از نظر میزان مصرف در دنیا گشت ترکیبات شیمیایی آن : از نظر اناع گشت به د دسته تقسیم می شد: 1 گشت سفید که شامل مرغ ماهی است. 2 گشت قرمز که از نظر میزان مصرف در دنیا 52 درصد گشت گا گساله 6 درصد گشت گسفند بز 40 درصدگشت خك 2 درصد گشت

توضیحات بیشتر

سازماندهی

سازماندهی From the SelectedWorks of Dr Marjan Mohammadjafari 2014 سازماندهی رری 5 Marjan Mohammadjafari, Dr Available at: https://worksbepresscom/marjan_mohammadjafari/83/ گنده : دکتر مرجان محمد جعفری سازماندهی

توضیحات بیشتر

عنوان درس:

عنوان درس: معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی فرم اولیه طرح درس اطالعات مربوط به استاد: - نام استاد: حاجی حسینی آخرین مدرک تحصیلی : دکتری رشته تحصیلی: پرستاری سابقه آموزشی

توضیحات بیشتر

اول جلسهی او درس او ل دانش آموزان عزیز! ورود شما را به كالس دوم دبستان تبریک می گوییم. امیدواریم در سال جدید تحصیلی برای یادگیری سوره ها و آیات زیبای

اول جلسهی او درس او ل دانش آموزان عزیز! ورود شما را به كالس دوم دبستان تبریک می گوییم. امیدواریم در سال جدید تحصیلی برای یادگیری سوره ها و آیات زیبای اول جلسهی او درس او ل دانش آموزان عزیز! ورود شما را به كالس دوم دبستان تبریک می گوییم. امیدواریم در سال جدید تحصیلی برای یادگیری سوره ها و آیات زیبای قرآن كریم آماده باشید. - آیا میدانید امسال میخواهیم

توضیحات بیشتر

مهندسی دانشکده برق گروه کارشناسی نامه پایان قدرت گرایش : عنوان کشاورزی های چاه برای فتوولتائیک های سیستم طراحی نوروزیان رضا دکتر : راهنما استاد زرنانی

مهندسی دانشکده برق گروه کارشناسی نامه پایان قدرت گرایش : عنوان کشاورزی های چاه برای فتوولتائیک های سیستم طراحی نوروزیان رضا دکتر : راهنما استاد زرنانی مهندسی دانشکده برق گره کارشناسی نامه پایان قدرت گرایش : عنان کشارزی های چاه برای فتلتائیک های سیستم طراحی نرزیان رضا دکتر : راهنما استاد زرنانی سرش : نگارش 95 خاد أ فهرست : ال فصل 1... معرفی مقدمه... ۲

توضیحات بیشتر

پايگاه داده ها

پايگاه داده ها 1 منابع درس Database System Concepts, Abraham Silberschatz,, Data On The Web, Serge Abitebul, An Introduction to Database Systems, C.J.Date, هر کتاب یا مقاله مرتبط با مباحث پایگی مرتبط با مباحث درس 2 محتیات

توضیحات بیشتر

آموزش مدرس روند و فیبوناچی : سعید خواجوند [1]

آموزش مدرس روند و فیبوناچی : سعید خواجوند [1] آمزش مدرس رند فیبناچی : سعید خاجند [1] به ن خداند بخشنده مهربان مقدمه سالهاست که در بار مالی مشغل هستم. خیلی از افراد با رشهای مختلف معله گران را جذب میکنند آمزشهای بی کیفیت به آنها میدهند هزینه های باالیی

توضیحات بیشتر

تحلیل و طراحی سیستم برگرفته از کتاب دکتر سعید پارسا

تحلیل و طراحی سیستم برگرفته از کتاب دکتر سعید پارسا مدل مفهومی مهندسی نرم افر 2 جلسه چهارم نسخه 1 مدرس : نیکخواه 1 تعیین کالس اشیاء: )1( روش اول: اسامی نمود. استخراج توان می متن سناریو از را کالسها 2 تعیین کالس اشیاء: )2( برخی مثال: از از کالسها از ارتباط

توضیحات بیشتر

معاونت دانشجویی اداره بهداشت و درمان اول آبان روز ملی اطالع رسانی هپاتیت التهاب کبد)هپاتیت( چیست E D C و به التهاب و ورم کبد هپاتیت گفته می شود. عوامل

معاونت دانشجویی اداره بهداشت و درمان اول آبان روز ملی اطالع رسانی هپاتیت التهاب کبد)هپاتیت( چیست E D C و به التهاب و ورم کبد هپاتیت گفته می شود. عوامل اول آبان روز ملی اطالع رسانی هپاتیت التهاب کبد)هپاتیت( چیست E D C و به التهاب و ورم کبد هپاتیت گفته می شود. عوامل مختلفی از جمله ابتال به ویروس های هپاتیت ( A B " " داروها سموم الکل و باعث التهاب و از

توضیحات بیشتر

Page 1.cdr

Page 1.cdr Engineering Co. IMEN TIAR ) ) قابل نصب بصورت سربالا و واژگون www.imentiar.com Upright & Pendent Rev. B شرکت مهندسی ایمن تیار در سال 1378 فعالیت خود را بعنوان تولید کننده و تا مین کننده تجهیزات ایمنی و

توضیحات بیشتر

کتاب کار محاسبات فنی تخصصی رشتۀ صنایع فلزی زمىنۀ صنعت شاخۀ آموزش فنى وحرفهاى شمارۀ درس 1171 عنوان و نام پدیدآور: کتاب کار محاسبات فنی تخصصی]کتابهای در

کتاب کار محاسبات فنی تخصصی رشتۀ صنایع فلزی زمىنۀ صنعت شاخۀ آموزش فنى وحرفهاى شمارۀ درس 1171 عنوان و نام پدیدآور: کتاب کار محاسبات فنی تخصصی]کتابهای در کتاب کار محاسبات فنی تخصصی رشتۀ صنایع فلزی زمىنۀ صنعت شاخۀ آموزش فنى وحرفهاى شمارۀ درس 1171 عنوان و نام پدیدآور: کتاب کار محاسبات فنی تخصصی]کتابهای درسی[ رشتۀ صنایع فلزی زمینۀ صنعت شاخۀ آموزش فنی و حرفه

توضیحات بیشتر

Are You suprised ?

Are You suprised ? استاندارد داخلي شركت كوليس چرخ زنجيرهاي صنعتي 4 5 5 5 فهرست مطالب: مقدمه 1- چرخ زنجيرها 1-1- اصطالحات 2-1- انده هاي قطري دنده زني شده 1-2-1- اصطالحات 2-2-1- انده ها 1-2-2-1- قطر دايره گام 2-2-2-1- انده

توضیحات بیشتر

(2) CPR : 1 واحد آموزش پرستاري خرداد 89

(2) CPR : 1 واحد آموزش پرستاري خرداد 89 (2) CPR : 1 واحد آموزش پرستاري خرداد 89 Oxygen. CPR CPR دارد. تا 17 16. 80.. درصد) 100 ) CPR... مقدارمصرف: گردد. CPR 100 درصد استفاده نمود.. CPR. Epinephrine ( ) CPR : : قلب ز و ( ) VF نرم به خشن ) VF

توضیحات بیشتر

عنوان درس: شیمیدارویی 1 تعداد و نوع واحد: 3 واحد نظری زمان ارائه درس: شنبهها 8-11 دوشنبهها 8-11 مخاطبان: دانشجویان ترم هفتم دکترای حرفهای داروسازی درس

عنوان درس: شیمیدارویی 1 تعداد و نوع واحد: 3 واحد نظری زمان ارائه درس: شنبهها 8-11 دوشنبهها 8-11 مخاطبان: دانشجویان ترم هفتم دکترای حرفهای داروسازی درس عنوان درس: شیمیدارویی 1 تعداد و نوع واحد: 3 واحد نظری زمان ارائه درس: ها 8-11 دوها 8-11 مخاطبان: دانشجویان ترم هفتم دکترای حرفهای داروسازی درس پیش نیاز: شیمی آلی و فارماکولوژی ساعت مشاوره: سهها 11-11 مدرس:

توضیحات بیشتر

عوارض آسیب اعصاب در بدن انسان تنظیم کننده رضا پوردست گردان میکروبیولوژیست دی ماه 4931 عوارض آسیب های عصبی در بدن انسان 1

عوارض آسیب اعصاب در بدن انسان تنظیم کننده رضا پوردست گردان میکروبیولوژیست دی ماه 4931 عوارض آسیب های عصبی در بدن انسان 1 عض آسیب اعصاب در بدن انسان تنظ کننده رضا پست گان میکربیلژیست دی ماه 4931 عض آسیب های عصبی در بدن انسان 1 2 ضراع ناسنا ندب بیسآ همدقم هاگتسد نیرتمهم هاگتسد یطابترا ندب رب لامعا رگید هاگتسد ندب تراظن دراد

توضیحات بیشتر

mastech-group MS6518 Non-Contact Infrared Thermometer MS6518 تاریخ انتشار 2018 فروشگاه اینترنتی سیان شاپ ارائه دهنده تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق

mastech-group MS6518 Non-Contact Infrared Thermometer MS6518 تاریخ انتشار 2018 فروشگاه اینترنتی سیان شاپ ارائه دهنده تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق mastech-group Non-Contact Infrared Thermometer تاریخ انتشار 2018 فروشگاه اینترنتی سیان شاپ ارائه دهنده تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق www.seeanshop.com در این فروشگاه امکان خرید انواع ابزارهای اندازه

توضیحات بیشتر

تاثیر آموزش برنامه خود مراقبتی بر تبعیت از رژیم درمانی جانبازان ضایعات نخاعی: کارآزمایی بالینی تصادفی شده کنترل دار

تاثیر آموزش برنامه خود مراقبتی بر تبعیت از رژیم درمانی جانبازان ضایعات نخاعی: کارآزمایی بالینی تصادفی شده کنترل دار Journal of Military Medicine 2018, Volume 20, Issue 4 Pages: 421-430 The Effect of a Self-Care Training Program on Adherence to a Therapeutic Regimen in Veterans with Spinal Cord Injury: Randomized Controlled

توضیحات بیشتر