اختالف ایران و افغانستان بر سر آب باال می گیرد مرکز جنوب آسیا طرح آینده ایران شورای آتالنتیک نویسنده: فاطمه امان بر خالف افغانستان و پاکستان یا پاکستا

اندازه: px
شروع نمایش از صفحه:

Download "اختالف ایران و افغانستان بر سر آب باال می گیرد مرکز جنوب آسیا طرح آینده ایران شورای آتالنتیک نویسنده: فاطمه امان بر خالف افغانستان و پاکستان یا پاکستا"

رونوشت

1 اختالف ایران و افغانستان بر سر آب باال می گیرد مرکز جنوب آسیا طرح آینده ایران شورای آتالنتیک نویسنده: فاطمه امان بر خالف افغانستان و پاکستان یا پاکستان و هند ایران و افغانستان اختالف ارضی ندارند. اما اکنون یک اختالف دیرینه بر سر تقسیم میزان آب رودخانه هلمند )به فارسی هیرمند( در شرایط تغییرات اقلیمی و نبود توافق جامع روابط دو کشور را تهدید می کند. هر دو کشور بدون مطالعات زیست محیطی به منحرف کردن جریان آب از طریق ساختن سد و چاه و کشت محصوالتی که برای تغییرات اقلیمی مناسب نیستند ادامه می دهند. بدون مدیریت بهتر و کمک بین المللی به احتمال زیاد بحران گسترش می یابد. روشنگری درباره قرارداد موجود نیز در شرایط کنونی حیاتی است. ایاالت متحده آمریکا در یک مقطع زمانی خاص نقش اساسی در میانجی گری بر سر این اختالف میان ایران و افغانستان بازی کرده است. این به نفع ایاالت متحده که در جهت تقویت دولت افغانستان تالش می کند هم هست که در راستای حل اختالف ایران و افغانستان بر سر رودخانه هلمند و سهم آب )حقابه( هلمند و دیگر آب های مشترک بکوشد. ساختار تاریخی اختالف بر سر رود هیرمند میان ایران و افغانستان به سال های 1870 بازمی گردد زمانی که افغانستان تحت کنترل بریتانیا بود. یک افسر بریتانیایی مرز ایران و افغانستان را در شاخه اصلی رود هیرمند قرار داد. در سال 1939 حکومت رضا شاه پهلوی ایران و محمد ظاهر شاه افغانستان توافقی را در زمینه تقسیم آب امضا کردند اما افغان ها این توافق را تصویب نکردند. در سال 1948 تالش دیگری برای حل اختالف در واشنگتن به عمل آمد. بر اساس پیشنهاد آمریکایی ها کمیسیون سه نفره ای از سوی ایران و افغانستان انتخاب شد تا به بررسی موضوع و ارایه توصیه های الزم بپردازد. در فوریه 1951 کمیسیون دلتای رود هیرمند گزارش خود را تسلیم کرد. بر اساس این توصیه ها سهم ایران از آب هلمند 22 متر مکعب 1 تعیین شد. ایران این پیشنهاد را رد و تقاضای سهم آب بیشتری کرد. روند طوالنی مذاکره طی شد. اسدهللا علم وزیر دربار شاه ایران در خاطرات 1969 خود نوشته است که افغان ها اعالم آمادگی کردند که در صورتی که ایران دسترسی افغانستان 1 Office of the Historian, Bureau of Public Affairs, Foreign Relations of the United States, 1950, The Near East, South Asia, Africa, Vol. V, Department of State,

2 2 به بندرهای چابهار و بندرعباس را بهبود بخشد و در کمک های توسعه این کشور مشارکت کند آب بیشتری در اختیار ایران بگذارند. چهار سال بعد در سال 1973 امیر عباس هویدا نخست وزیر ایران و موسی شفیق نخست وزیر افغانستان قراردادی را امضا کردند که بر اساس آن جریان آب افغانستان به ایران 22 متر مکعب در ثانیه و برای ایران امکان خرید میزان اضافی 4 متر مکعب 3 در ثانیه در "سال های نورمال آبی" تعیین شد. در عوض ایران موافقت کرد که بندرهای چابهار و بندر عباس بدون قید و شرط در اختیار افغانستان قرار بگیرد. اما این قرارداد هم در پی تحوالت سیاسی دو کشور از جمله کودتای 1973 افغانستان انقالب 1979 ایران اشغال افغانستان توسط شوروی سابق در همان سال و روی کار آمدن طالبان در سال 1995 نه تصویب شد و نه به اجرا در آمد. آبیاری و سدها دولت های پیشین افغانستان در تالش بوده اند تا از طریق ساخت کانال و سد در دره هلمند کشاورزی را توسعه دهند. هم آلمان و هم ژاپن در بازسازی کانال های باستانی افغانستان در دهه 1930 میالدی مشارکت داشتند اما کار آنها در نتیجه شکست در جنگ جهانی دوم پایان یافت. دولت افغانستان در سال 1946 شرکت آمریکایی موریسن-کنودسن را برای ساخت سیستم آبیاری و راه سازی در جنوب هلمند- در دره ارغنداب دعوت کرد. این پروژه از سوی آمریکا تامین مالی می شد. در میانه راه تکمیل پروژه احیای کانال های قدیمی شرکت موریسن کنودسن پیشنهاد کرد که برای استفاده بهینه از آب احیا شده سدی برای ذخیره آب و یک مخزن ساخته شود. در راستای پایین نگه داشتن مخارج این پروژه بدون مطالعات الزم صورت گرفت و بعدها بر اساس مطالعه برنامه کمک های توسعه آمریکا مشخص شد که این طرح دچار 4 "ضعف جدی" بوده است. سد ارغنداب در 29 کیلومتری شمال شرقی قندهار در سال 1952 تکمیل شد و چند ماه بعد سد کجکی در 115 کیلومتری باالی لشکرگاه ساخته شد. این سد به مهمترین مخزن آب افغانستان که هدف آن تامین برق آب برای آبیاری و کنترل سیالب بود تبدیل شد. 2 Alinaghi Alikhani, ed., The Shah and I (London: I. B. Tauris & Co. Ltd., 1991). 3 The Afghan-Iranian Helmand-River Water Treaty, Afghanistan-Iran.pdf. 4 A.I.D. Evaluation Special Study No. 18, The Helmand Valley Project in Afghanistan, US Agency for International Development, December 1983,

3 در مورد سد ارغنداب مطالعات خاک و توپوگرافی انجام نشد و مطالعه ای مربوط به سازمان ملل متحد در سال 1950 درباره عقالنیت این پروژه ابراز تردید و پیش بینی تاثیرات زیست محیطی منفی از جمله 5 نمک زایی در دشت پایینی کرد. ساخت سد کجکی اثرات متفاوتی داشت زیرا در ماه های خشک جریان آب به ایران را افزایش داد اما سیالب را که باروری دشت ها به آن کند. 6 وابسته بود کاهش داد. با این همه بدون قرارداد 1973 احتماال وضعیت از آنچه اکنون است پیچیده تر می بود. آب مورد نیاز افغانستان از آب باران و ذوب یخچال های طبیعی تامین می شود. سه رودخانه از پنج رود اصلی افغانستان به کشورهای همسایه جاری می شود. هلمند و هریرود به ایران می ریزند. دو سوم ظرفیت آبی افغانستان از مجموع 75 میلیارد متر مکعب آب های سطحی هستند و این کشور تنها قادر است 25 تا 30 درصد آب رودخانه های خود را استفاده هلمند که 40 درصد آب های سطحی افغانستان را تشکیل می دهد طوالنی ترین رودخانه افغانستان است. این رودخانه که 95 درصد آن در خاک افغانستان واقع شده منبع حیاتی و اصلی زندگی در والیت های جنوبی و جنوب غربی است. همین مساله باعث شده که در افغانستان هلمند به یک مساله ملی تبدیل شود که به طور فزاینده ای حل معضل را برای هر دولت افغانستان مشکل تر می کند. از سوی دیگر برای ایران هم موضوع آب هلمند به یک مساله ملی تبدیل شده است. در واقع همه دولت های ایران پس از انقالب 1979 درباره اختالف بر سر هیرمند موضع واحدی را حفظ کرده اند. هامون ها 7 هامون در واقع از سه دریاچه تشکیل شده: هامون هلمند که کامال در ایران واقع شده هامون صابری که در مرز میان دو کشور است و هامون پوزک که به طور کامل در خاک افغانستان قرار دارد. این ها تاالب هایی هستند که در مرز ایران و افغانستان واقع شده اند. هر سه دریاچه به هم متصل هستند و از طریق آب هیرمند تغذیه می شوند. 8 شواهد تاریخی بر آنند که منطقه هامون بیش از 5000 سال میزبان تمدن های باستانی بوده است. هامون ها اهمیت ویژه ای در ادبیات فارسی و در اوستا کتاب مقدس زرتستیان دارند. این دریاچه ها و تاالب ها روزگاری تامین کننده تنوع ویژه گیاهی و جانوری در منطقه سیستان بودند اما ترکیبی از خشکسالی انحراف آب برای آبیاری از جمله ساخت دایک )آب بند( بر محل مرزی این رودخانه و ساخت چهار مخزن 5 John W. Whitney, Geology, Water, and Wind in the Lower Helmand Basin, Southern Afghanistan, Scientific Investigations Report ,US Geological Survey, US Department of the Interior, 2006, 6 Erika Weinthal, Jessica Troell, and Mikiyasu Nakayama, Water and Post-Conflict Peacebuilding, Morad Veisi, journalist and former instructor of military and politics, interview with the author. 8 John Weier, From Wetland to Wasteland, Earth Observatory, December 13, 2002,

4 بزرگ )چاه نیمه( در منطقه سیستان و بلوچستان جریان آب را به هامون کاهش داد. پیامدهای پرورش یک نوع ماهی در این دریاچه از سوی شیالت ایران در سال نیز بسیار جدی بود. از سوی افغان ها نیز ساخت سد و کانال های گوناگون برای آبیاری در منطقه هلمند نیمروز و قندهار به کاهش سطح آب این دریاچه ها انجامید. در نتیجه دریاچه هامون همراه با جمعیت ماهی ها و پرندگان آن که زندگی مردم منطقه به آن وابسته بود تقریبا ناپدید شد. این وضعیت در مقطع زمانی که طالبان دریچه های سد کجکی را بست و جریان آب را به روی ایران قطع کرد که با یکی از بدترین خشکسالی های منطقه مصادف بود به وخامت گرایید. توفان های شن برخاسته از هامون خشک جزو بدترین انواع آن در جنوب غربی آسیا محسوب می شوند و باعث ایجاد 10 بحران های جدی در زمینه بهداشت عمومی در ایران شده اند. اقتصاد منطقه نیز به شدت تحت تاثیر قرار گرفته است زیرا 11 هزاران نفر از ساکنان روستاها خانه های خود را ترک کرده و روانه شهرها شده اند. وضعیت رو به وخامت اقتصادی بیکاری و از دست دادن درآمد حاصل از کشاورزی در هر دو کشور به گسترش بیشتر مواد مخدر در منطقه هامون و همه تاثیرات مخرب ناشی از آن در جامعه های ایران و افغانستان منجر شده است. 12 در حالی که وضعیت مشابهی در دریاچه ارومیه در شمال غربی ایران توجه رسانه ای گسترده ای را به خود جلب کرد داستان سرنوشت هامون برای بسیاری از ایرانیان و جامعه بین المللی نسبتا آب به عنوان اهرم فشار 13 تازه است. 14 ایران افغانستان را متهم می کند که موضوع هیرمند را به یک مساله سیاسی تبدیل کرده است. عده ای هم در افغانستان ایران را به علت شیوه برخورد با مهاجران افغان و اخراج آنها از ایران مورد انتقاد قرار می دهند و می گویند ایران از 9 United Nations Development Programme I. R. Iran, Restoration and Sustainable Use of the Shared Sistan Basin: A Baseline Situation Analysis, February 2005, %20for%20Iran's%20dying%20wetlands/Hamoun%20Wetland/Hamoun%20Wetland%20Baseline%20S ituation%20analysis% pdf. 10 Abbas Miri, Hassan Ahmadi, Ahmad Ghanbari, and Alireza Moghaddamnia, Dust Storms Impacts on Air Pollution and Public Health under Hot and Dry Climate, International Journal of Energy and Environment, Issue 2, Volume 1, 2007, 18.pdf; A. Rashki, D.G. Kaskaoutis, C.J.deW. Rautenbach, P.G. Eriksson, M. Qiang, P. Gupta, Dust storms and their horizontal dust loading in the Sistan region, Iran, 2007, 11 Fatemeh Aman, Iran-Afghan Differences over Helmand River Threaten Both Countries, Atlantic Council Iran Insight blog, March 17, 2016, 12 Iran s Presidential Center for Innovation and Technology Cooperation, United States Support for Building Two Dams on the Helmand s Main Branches, 13 Arash Karami, Iran s Third Largest Lake Near Death, Iran Pulse, October 3, 2013, Gary Lewis, Saving the imperiled Hamouns of eastern Iran, Al-Monitor, January 31, 2014,

5 15 مساله پناهندگان افغان به عنوان اهرمی برای فشار بر دولت افغانستان استفاده می کند. این عده می گویند افغانستان هم می تواند به همین نحو از آب به عنوان اهرم فشار بر ایران به خاطر شیوه برخورد با پناهندگان افغان استفاده کند. اما محسن میالنی می گوید اگر این تصور ایجاد شود که کابل از ایران اخاذی می کند این رویکرد 16 می تواند به ضد خود عمل کند. نجیب فهیم مدیر قراردادها و کنوانسیون های بین المللی در وزارت امور خارجه افغانستان و کارشناس زوایای حقوقی آب های مرزی افغانستان ادعای رسانه های ایران را که افغانستان حقوق آبی ایران را رعایت نمی کند رد می کند و می گوید: "در 40 سال گذشته ایران چندین برابر بیش از سهمی که در قرارداد میان دو کشور پیش بینی شده آب برداشت کرده 17 است. این مساله به یک موضوع مرکزی در روابط دو جانبه ایران و افغانستان تبدیل شده است. در اکتبر 2015 از محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران در جلسه علنی مجلس خواسته شد که به افغانستان برای آب بیشتر فشار بیاورد و وقت بیشتری را صرف موضوع دریاچه های هامون کند. ظریف هم در مقابل قول داد که هر کاری از دستش برمی آید برای تضمین حقوق آب هامون انجام دهد. ظریف در این جلسه اظهار داشت که "موضوع به هیچ وجه سیاسی نیست" و افزود: 18 "احیای هامون برای همه مفید است." آقای ظریف همچنین گفت که "همه همکاری ها و توافق ها با 19 افغانستان در حال حاضر به این مساله بستگی دارد." بحث های جاری از آن زمان به پیشرفت قابل توجهی نرسیده است. در 23 ماه مه 2016 این مساله توسط رهبر جمهوری 20 اسالمی در دیدار با اشرف غنی رییس جمهوری افغانستان مطرح شد. آیت هللا خامنه ای خواستار یک راه حل عاجل برای حل مشکل آب مرزی ایران و افغانستان شد و غنی قول داد که نشست های کارشناسی در مورد رودخانه های مرزی را در 21 "هفته های آینده" به راه بیندازد. عملکرد کشاورزی ایران 14 Iran s Presidential Center for Innovation and Technology Cooperation, United States Support for Building Two Dams on the Helmand s Main Branches, 15 Salma Dam Ready to be Operational but with Uncertain Future, Afghanistan Today, 2015, 16 Mohsen Milani, executive director of the Center for Strategic and Diplomatic Studies at the University of South Florida, interview with the author, July Najeeb Fahim, director of International Treaties and Conventions at the Afghan Ministry of Foreign Affairs, interview with author, July Zarif Left Majlis Fully Achieved, Donya-e Eqtesad Daily, 2016, (Reporting on the parliament s session attended also by Foreign Minister, Javad Zarif,) 19 Ibid. 20 Leader of the Revolution [Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei]: Afghanistan s Progress is Iran s Progress, Press TV, 2016, Ayatollah-Khamenei-Afghanistan-Ashraf-Ghani. 21 Ibid.

6 در ماه مارس 2016 سعید محمودی مدیر کل حفاظت از محیط زیست استان سیستان و بلوچستان در گفتگو با روزنامه شرق 22 از طرحی برای برچیدن دایک های مرزی واقع در مرز ایران وافغانستان خبر داد. و احمد علی کیخا معاون گوناگونی 23 منابع طبیعی اداره محیط زیست از طرحی برای "برچیدن کامل" این دایک ها خبر داد. ایران مدت زمان طوالنی بر توسعه کشاورزی بدون در نظر داشتن اثرات آن بر دامنه تاالب های هامون تمرکز کرده بود. به گفته محسن سلیمانی مدیر پروژه حفاظت از تاالب ها به جای چانه زنی بر سر آب بیشتر از افغانستان بحث ها باید "بر 24 حفاظت از اکوسیستم و احیای هامون به عنوان یک اکوسیستم زنده متمرکز می بود." دیگر سدها "افغانستان منابع آبی بسیاری دارد اما ما مردمی تشنه هستیم." اشرف غنی ایران و ترکمنستان در حوزه رودخانه هریرود شریک هستند. در سال 2004 دو کشور سدی را بر روی این رودخانه برای تامین آب آشامیدنی آبیاری و برق ساختند. هر دو کشور درباره احداث سد دیگری بر روی این رودخانه ابراز نگرانی کرده اند سد دوستی هند-افغانستان بر روی رود سلما که در "چشت شریف" در هرات افغانستان افتتاح شده بود. سد سلما که در آغاز انتظار می رفت تا سال 2011 به مرحله بهره برداری برسد شاهد حمله های فزاینده شورشیان در محل ساخت و ساز آن بود. ده ها مهندس هدف حمله قرار گرفتند و بر اساس گزارش ها چند کارمند امنیتی جان خود را از دست دادند. نرندرا مودی نخست وزیر هند در مراسم افتتاح سد در ژوئن 2016 این پروژه را که هند با هزینه سیصد میلیون دالر و اعزام صدها مهندس و کارشناس به ساخت آن کمک کرده است "هدیۀ هند به افغانستان" توصیف کرد و آن را به عنوان "راه درست برای منطقه در قرن بیست و یکم" ستود. همزمان رییس جمهوری افغانستان اشرف غنی از حق 25 کشورش برای مهار آب های افغانستان به منظور آبیاری زمین های افغانستان دفاع کرد. 22 Sadra Mohaghegh, Iran s Share of water Irrigating Poppy Crops, Shargh Daily, %D9%87%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%BE%D8%A7%DB%8C- %D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%AE%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B4- %D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9% Department of Environment: Border Dykes Should be Brought Down, Islamic Republic News Agency, 2015, 24 Sadra Mohaghegh, Iran s Share of water Irrigating Poppy Crops, Shargh Daily, %D9%87%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%BE%D8%A7%DB%8C- %D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%AE%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B4- %D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86 25 Ashraf Ghani, Afghans Wishes Came true, RFE/RL, Afghanistan Service,

7 سد سلما که با هدف ذخیرۀ آب آشامیدنی و آبیاری ساخته شده ظرفیت ذخیرۀ شش صد و چهل میلیون متر مکعب آب تولید چهل و دو مگاوات برق و آبیاری هشتاد هزار هکتار زمین را دارد. این سد به منظور خودکفایی افغانستان که در حال حاضر نزدیک به هشتاد درصد برق را از کشورهای همسایه وارد می کند ساخته شده است. همزمان با ساخته شدن سد افغانستان با نگرانی همسایه های خود ایران و ترکمنستان را رصد می کرد. مدت ها بود که این ظن وجود داشت که ایران با حمایت از طالبان محل در تالش است اتمام پروژه را به تاخیر بیندازد. یک فرمانده افغان که مسئول محافظت از سد بود با اشاره به "مداخله" ایران در این پروسه برخی "حلقه های ایرانی" را متهم به داشتن تمایل برای انفجار سد سخنگوی رییس جمهوری 26 که سهم آب ایران را به طور قابل مالحظه کاهش خواهد داد کرد. شاه حسین مرتضوی معاون 27 گفت: "سد سلما به رغم تالش های دشمن برای مختل کردن آن ساخته شد." 28 علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب افغانستان می گوید که سد سلما تنها بر سی درصد حوزه آبی هریرود تاثیر خواهد گذاشت. عثمانی بر آن است که افغانستان حقابه کشورهای همسایه را بر اساس پیمان ها و قراردادهای بین المللی می پذیرد اما این نظر را که مخالفت همسایه ها در برابر سد "می تواند سبب تنش در مناسبات میان دو کشور گردد" رد کرد. کارتونی که وزارت آب و انرژی افغانستان به تازگی منتشر کرده بیانگر دیدگاه این وزارت برای مدیریت آب است. کارتون منابع آبی و مدیریت آب را سنگ بنای توسعه اقتصادی و رشد می داند. اما آنچه که توجه بیننده را بیشتر جلب می 29 کند ذهنیت وزارت درخصوص مدیریت آب است که گویا ساخت سد تنها کلید ثروت و سعادت است. مسئله مهم دیگر برای ایران احداث سد کمال خان در قسمت سفلی رود هلمند در استان نیمروز است. بر پایه قرارداد 1973 آب هلمند به طور مشترک از سوی ایران و افغانستان در سد کمال خان اندازه گیری می شود. آبیاری از سیستم رودخانه در باالآب از نقطه نظر تاریخی اندازه گیری آب در سد کمال خان 30 می تواند وضعیت آب را مشکل تر سازد. 26 RFE/RL, Afghanistan Service, Rashidi: Some Circles in Iran Want to Explode Salma Dam, 2015, 27 Hussein Sirat, How Will Afghanistan provide Security for Large Economic Projects? Deutsche Welle, af/%d8%a7%d9%81%d8%ba%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86- %D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA- %D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C- %D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF- %D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7- %DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86- %D9%85%DB%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF/a Ali Ahmad Osmani, Afghan Minister of Energy and Water, Interview with Afghanistan s Ariana TV, 29 An animation published by Afghanistan s Ministry of Water and Energy, 2016 The enemy won t let us build water dams, the animation reads as dam site workers get gunned down. The next scene presents the prosperity that water management would bring to people. As the dam construction gets completed, the ministry vows, We will not be deterred,

8 31 محمد جواد ظریف در اکتبر 2015 گفت که سد کمال خان حق آب ایران از هلمند و مقدار آبی که به سیستان و بلوچستان می رسد را "شدیدا" تحث تاثیر قرار خواهد داد افغانستان اما این نتیجه گیری را رد می کند. بصیر عظیمی سخنگوی وزارت انرژی و آب گفت که تکمیل مرحله سوم سد کمال خان اختالف را با "شفاف سازی اشتراک آب میان دو کشور" حل خواهد کرد. او این پروژه را وضعیت "برد-برد" برای هر دو کشور دانست و افزود: "ایران حق خود را از این راه به 32 دست خواهد آورد و افغانستان منابع آبی خود را مدیریت خواهد کرد و استفاده از آب را تنظیم خواهد کرد." بر اساس 33 اظهار نظر عظیمی اندازه گیری حقابه ایران در این موقعیت )تنها در فاصله صد کیلومتری ایران( تضمین خواهد کرد که آب بدون اتالف به ایران می رسد. نیاز مبرم به مدیریت بهینه آب در افغانستان به رغم کمک های فراوان بین المللی به افغانستان از زمان سقوط رژیم طالبان به دست ائتالف به رهبری آمریکا در اواخر 2001 افغانستان نتوانسته است سیستم کارایی برای ذخیره و مدیریت آب ایجاد کند. در مجموع هشت میلیون هکتار زمین افغانستان قابل کشت است اما تنها دو میلیون هکتار این زمین ها زیر کشت می 34 رود. افزون بر این خشکسالی های پی در پی از حاصلخیزی زمین در مقایسه با سال های 1970 سی درصد کاسته 35 است. زیربناهای ناکافی آب مانعی در راه رشد اقتصادی شده است. به همین دلیل مدیریت بهتر منابع آبی کلید شکوفایی اقتصادی است. اما وخامت اوضاع امنیتی به ویژه در بخش های جنوبی کشور و همچنین کاهش کمک های بین المللی در سال های اخیر سد راه دستیابی به این اهداف است. سد سازی بیشتر راه حل نیست 30 Alex Dehgan, Laura Jean Palmer-Moloney, and Mehdi Mirzaee, Water security and scarcity: Potential destabilization in western Afghanistan and Iranian Sistan and Baluchestan due to transboundary waterconflicts, Environmental Law Institute and United Nations Environment Programme, October 2014, 31 Iran-Afghanistan talks focused on Helmand water right, Mehr News Agency, 2016, 32 Afghanistan Will Allow Flow of Water Based on 1973 Agreement, Islamic Republic News Agency (IRNA) interview with Abdul Basir Azimi, an engineer at Afghanistan s ministry of water and energy, Ibid. 34 Only 27 percent of Afghanistan s Agricultural Land Receive Water, Kabul News, Hussein Sirat, Ghani: We Will Build 21 Dams in Afghanistan, Deutsche Welle, %D8%A2%D8%A8-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1- %D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86- %D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1- %D9%85%DB%8C%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85/a

9 "سد برای مردم آب نمی شوند اما برای بعضی شرکت ها نان می شود" فاطمه ظفرنژاد کارشناس توسعه پایدار اشرف غنی رییس جمهوری افغانستان اخیرا اعالم کرد که دولت افغانستان در نظردارد در سال جاری نزدیک به بیست و یک سد دیگر در سراسر کشور احداث 36 کند. ایرانی ها نیز که طی چند دهۀ گذشته با شتاب به سدسازی پرداخته اند از این تجربه تلخ آموختند که پروژه هایی از این دست به طور معمول مشکل آب را بدتر می سازد. ایران که سومین مقام جهانی را در سدسازی دارد دریافته است که بدون مطالعات قبلی و تحلیل تاثیرگذاری سدها می توانند سبب کاهش باروری زمین گردند و جمعیت کثیری از مردم را با مشکل نبود دسترسی به 37 آب مواجه سازند. فاطمه ظفرنژاد کارشناس ایرانی توسعه پایدار می گوید تداوم سدسازی "زمین را به دشت مبدل خواهد کرد." سازمان ملل متحد کمبود آب را جدی ترین چالش 38 "امنیت انسانی" در ایران امروز خوانده است. در کنار سدسازی های بی رویه حفر چاه منابع آبی ایران را نیز به سرعت می خشکاند. برآورد می شود که شش صد و پنجاه هزار چاه در ایران حفر شده باشد. با این همه هیچ نشانه ای از کند شدن این روند به چشم نمی خورد. رحیم میدانی معاون وزیر نیرو در امور آب و فاضالب سال گذشته از پروژه ای به ارزش دویست و پنجاه میلیون دالر خبر داد که طی آن روسیه در عمق هزار متری زیرزمین به جستجوی آب خواهد 39 پرداخت. کارشناسان از ایدۀ مشارکت روس ها به دلیل نداشتن کارنامه روشن در اتمام پروژه ها در ایران انتقاد کردند و این برنامه را نتیجۀ "ندانم کاری های مسئوالن" 40 دانستند. مساله جنجال برانگیز دیگر انتقال آب از مناطق ساحلی به استان های خشکسالی زده است پروژه ای که در دوره محمود احمدی نژاد رییس جمهوری پیشین آغاز شد. رییس جمهوری حسن روحانی در جریان سفر خود به استان یزد پروژه ای 36 President Ghani Meets Experts, Website of Afghanistan's Ministry of Energy, Ministry of Energy and Water, 37 Sinead Lehane, The Iranian Water Crisis, Future Directions, February 27, 2014, 37 Japan, UNDP join Iranian environmental project, Iran Daily, 2016, 38 Farming reforms offer hope for Iran's water crisis, United Nation, Russia Explores Water in Iran s Deserts, Iranian Students' News Agency (ISNA), %D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%82- %DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86- %D8%A2%D8%A8-%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D9%88-%D9%85%DB%8C- %DA%A9%D9%86%D8%AF. 40 Assigning Foreigners to Explore Water in Iran criticized, Fars News Agency, 2015,

10 41 را به ارزش چهارصد میلیون دالر برای انتقال آب از دریای عمان و خلیج فارس به این استان اعالم کرد. کارشناسان بر این باورند که این طرح نه از نظر اقتصادی و نه از نظر زیست محیطی منطقی نیست. محصوالت گزینه بهینه سازی روش های کشاورزی هم برای افغانستان و هم برای ایران که محصوالتی را انتخاب کنند که به آب زیاد نیاز ندارد حیاتی است. به عنوان مثال زیان کشت برنج در استان خشک کهگیلویه 42 خوزستان ایران و ذرت در استان 43 و بویراحمد بیشتر از سود آن است. نود درصد آب ایران صرف محصوالت پرمصرف آب از قبیل برنج و ذرت می شود اما این محصوالت تنها 15 درصد تولید ناخالص داخلی 44 را تشکیل می دهند. 45 مصرف داخلی آب در ایران تقریبا هفتاد درصد بیش از میانگین جهانی است. برای کشوری که با کمبود آب مواجه است مصرف سرانه روزانه شصت و شش گالن به گفته میدانی معاون وزارت 46 آب فوق العاده زیاد است. 47 نیرو هشتاد و هفت درصد منابع آبی ایران "با خطر نابودی رو به روست." او می گوید: "تغییرات اقلیمی و خشکسالی به تنهایی نمی تواند مسبب این وضعیت بوده باشد. حتی قبل از این که تغییر اقلیم در کشور ما اثر خود را نشان دهد ما باز هم در بسیاری از دشت های کشور شاهد افت سطح آب زیر زمینی 48 بودیم." 41 The Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB), Persian Gulf and Oman Sea s Water to Reach Yazd and Kerman, 2016, %D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88- %D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D9%87- %DB%8C%D8%B2%D8%AF-%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86- %D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%AF. 42 Khuzestan s Indigenous Forgotten Crop Must Replace Sugarcane Farming, Iranian Students' News Agency (ISNA), 2015, %D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C- %DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D8%A7- %D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C- %D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4-%D8%B4%D8%AF%D9%87- %D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9% Because of Water Shortage, WatermelonCultivation Will be stopped, Khabar Online, 2016, 44 Scott Peterson, In Thirsty Iran, a Hunt for Solutions to a Shrinking Salt Lake, Christian Science Monitor, March 22, 2015, 45 Barbara Slavin, Iran Faces Environmental Crisis, Al-Monitor, 2013, 46 Jason Rezaian, Iran s water crisis the product of decades of bad planning, Washington Post, Water Reservoirs in Some Parts of the Country Are Completely salty, Mehr News Agency, 2016, %D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C- %D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7-

11 کمبود آب و کشت خشخاش خشکسالی کشاورزان افغان را به طور فزاینده ای به سمت کشت خشخاش می راند که در میان محصوالت کشاورزی به کمترین میزان آب نیاز دارد و همزمان محصول سودآورتری است. چندین سال است که افغانستان به بزرگترین تولیدکننده تریاک در جهان و ایران به مسیر اصلی برای انتقال تریاک افغانستان به آسیای میانه و اروپا تبدیل شده است. این مساله باعث تشدید معضل اعتیاد و تبدیل آن به مشکل شماره یک اجتماعی ایران شده است. ایران منابع وسیعی را صرف مبارزه با قاچاق مواد مخدر کرده است قاچاقچیان اما هربار راه های نویی برای انتقال مواد مخدر از 49 مسیر ایران می یابند. این بحران بر خشم ایرانی ها نسبت به افغان ها افزوده است ایرانی ها افغان ها را متهم به "ضایع کردن حقابه ایران" در کشت خشخاش می کنند و این که افغان ها تنها در وقت آب خیزی ها می گذارند آب به سوی ایران سرازیر شود. احمد عاقبت بخیر از مدیران شرکت آب سیستان و بلوچستان ادعا می کند که در شانزده سال گذشته سهم منصفانه حقابه از 52 آب رودخانه هلمند به ایران داده نشده است. ایرانی ها همچنین شکایت دارند که افغان ها زمین های علیای هلمند را زیر %D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%AA- %DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D8%A8-%D8%AF%D8%B1- %D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9% Ibid. 49 Fatemeh Aman, Traffickers Find Novel Ways of Smuggling Drugs into Iran from Afghanistan, Atlantic Council Iran Insight blog, April 29, 2016, ( 50 Mehr News Ageny, Sistanis Shaky Rights Facing Sand Storms, 2014, %D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%84%DB%8C- %D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7- %D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1- %D8%B1%DB%8C%D8%B2%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7- %D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%87- %D9%BE%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9% Tasnim News Agency, Latest on The Situation of [Iran s] Share of Hirmand River, 2015, %D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA- %D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%AD%D9%82- %D8%A2%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87- %D9%87%DB%8C%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B2- %D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9% Hirmand s Flood Possibility, ISNA, 2016, %D8%B7%D8%BA%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87- %D9%87%DB%8C%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF.

12 53 کشت می برند و از این طریق از سهم ایرانی ها استفاده می کنند. افغان ها در مقابل بر آنند که ایران بیشتر از حق خود 54 آب می گیرد. گاه هزینه تنش بر سر آب دامن مهاجران افغان را می گیرد. این تنش به طور معمول به دنبال واکنش عمومی نسبت به 55 جرایمی که به مهاجران افغان نسبت داده می شود بیشتر می شود. یک نماینده مجلس از شهر تربت حیدریه در استان خراسان اخیرا گفت "ما نزدیک به چهار میلیون مهاجر افغان در ایران داریم. اگر مصرف آب هر فرد روزی 100 لیتر 56 باشد افغان هایی که در ایران زندگی می کنند نزدیک به چهارصد میلیون لیتر آب مصرف می کنند." 57 برخی ایرانی ها حتی غرب را متهم به تالش برای دست کاری در اقلیم ایران با استفاده از فناوری های پیچیده می کنند. احمدی نژاد شخصا کشورهای اروپایی را به استفاده از فناوری های ویژه برای جلوگیری از رسیدن ابرهای باران زا به برخی کشورهای 58 منطقه از جمله ایران متهم کرد. 53 United States Support for Building Two Dams on the Helmand s Main Branches, Iranian Presidential Center for Innovation and Technology Cooperation, 2016, 53 We Are Delusional About Water, Interview with Najeeb Fahim, 2016, 54 We Are Delusional About Water, Interview with Najeeb Fahim, 2016, 55 Hamid Mafi, journalist, interview with the author. 56 Interview with Said Kamali, Parliament Representative, 45 Percent of Hari Rud Water Belongs to Iran, Iranian Labor News Agency, 2016, %D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/ %D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B2- %D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%87- %D9%87%D8%B1%DB%8C%D8%B1%D8%B1%D9%88%D8%AF- %D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%A8%D9%87- %D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA- %D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C- %D9%85%D9%82%DB%8C%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86- %D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87- %D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B1- %D8%A2%D8%A8-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D9%85%DB%8C- %DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF. 57 Interview with Seyed Hassan Mousavi, Vice-President & Head of Iran's Cultural Heritage, Ahmadinejad s Deputy: I Am Suspicious of the Drought in Southern Part of the Country, 2012, Entekhab website, %D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF- %D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C- %D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1- %D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%88%DA%A9%D9%85-%D8%AC%D9%86%DA%AF- %D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%B1- %D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C- %D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9% Samuel Blackstone, Iranian President Ahmadinejad Blames Enemies for Destroying Iran's Rain Clouds, September 11, 2012,

13 کارشناسان اتهامات بی پایه از این دست را رد می کنند. پرویز کردوانی جغرافی دان می گوید "کشورهایی مثل آمریکا اگر قدرت داشتند که در کشوری مثل ایران خشکسالی ایجاد کنند میرفتند طوفانهای کشورهای خودشان را کنترل بیشتر کارشناسان می گویند که نوشتن یک قرارداد کامال جدید آب میان ایران و افغانستان عملی نیست و بهتر است 59 میکردند." موافقتنامه 1973 بازنگری شود. بسیاری افغان ها حتی ضرورت بازنگری قرارداد 1973 را رد می کنند و بر آنند که ایران و افغانستان می توانند به طور مشترک مدل های علمی ایجاد کنند و تحقیقاتی در راستای یافتن راه حل قابل قبول برای هر دو طرف در چارچوب ساختار حقوقی موجود انجام دهند. نجیب فهیم می گوید "اما بازنگری قرارداد نه عملی است و 60 نه ممکن." متاسفانه به دالیل سیاسی هر دو کشور در آگاهی رسانی الزم به مردم کوتاهی کرده اند و به رغم نیاز مبرم به بهتر کردن مدیریت و زیربناهای آبی و درک اثر تغییرات اقلیمی اطالعات ارائه شده به مردم جانبدارانه است. در حالی که مردم باید درک درستی از اهمیت مساله داشته باشند به نظر می رسد مسئوالن به جای در پیش گرفتن روش های مبتنی بر حقیقت بیشتر به اتهام زنی تمایل کند. 61 دارند. در چنین وضعیتی کمتر امکان دارد که حتی یک قرارداد جامع جدید بتواند مساله را حل توسعه پایدار با مدیریت موثر آب رابطه مستقیم دارد. یکی از فرصت های از دست رفته افغانستان در اوج کمک های بین المللی فرصت تصویب یک قانون موثر آب بود. در همین حال نهادهای مدیریتی افغانستان نیز فوق العاده ناکارآمد هستند. نبود بانک اطالعاتی منابع طبیعی دیگر چالش مهم است. تصمیم درخصوص حفر چاه های جدید برای استفاده منزل از آب یا 62 آبیاری معموال شتابزده و بدون برنامه جامع گرفته می شود. در نبود مدیریت درست آب اثراث تغییرات اقلیمی می تواند به مراتب جدی تر باشد. اما با مدیریت بهتر منابع آبی موجود افغانستان می تواند زمین های کشاورزی بیشتری را آبیاری کند. به باور نوراحمد آخندزاده رییس بخش منابع طبیعی دانشگاه کابل برای دستیابی به این هدف حکومت افغانستان "باید همسایه ها را متقاعد کند که اگر آب بیشتری از افغانستان نشات بگیرد همسایه ها نیز به آب بیشتری 63 دسترسی خواهند داشت." به باور صمیم هوشمند کارشناس اداره ملی حفظ 59 Interview with Father of Iran s Deserts, Fars News Agency, 2012, 60 Najeeb Fahim, director of International Treaties and Conventions at the Afghan Ministry of Foreign Affairs, interview with the author, Kabul, Barbara Slavin, Iran Faces Environmental Crisis, Al-Monitor, August 16, 2013, 61 Fatemeh Aman, Afghan Water Infrastructure Threatens Iran, Regional Stability, Al-Monitor, January 7, 2013, 62 Fatemeh Aman, Afghan Water Infrastructure Threatens Iran, Regional Stability, Al-Monitor, January 7, 2013, 63 Maryam Hosseini, Relation Between Water and Employment, interview with Noor Ahmad Akhundzadah, Head of the Department of Natural Resources, University of Kabul, 2016http://8am.af/1395/01/08/occupation-environment-afghanistan/.

14 محیط زیست افغانستان "مدیریت آب تنها یک مسئله تکنیکی و علمی نیست." او می گوید افغانستان باید با همسایه هایش به 64 توافقاتی دست یابد و تالش هایش را در این جهت سرعت بخشد. همکاری ایران و افغانستان همسایه ها باید متقاعد شوند که راه حل پایدار آنست که منافع هر دو طرف در آن در نظر گرفته شود. بدون چنین چشم اندازی پیشرفت ممکن نیست. در ژانویه 2016 و در جریان سفر به تهران رییس اجرائیه افغانستان عبدهللا عبدهللا و همتای ایرانی وی یادداشتی صادر کردند که در 65 آن به نگرانی های اکوسیستم گودزره پایین ترین بخش حوزۀ آبی سیستان و هامون اشاره شده بود و موافقت کردند که کارشناسان هر دو کشور و "سازمان های مرتبط بین المللی" به این مساله 66 رسیدگی کنند. حال باید دید که آیا این اقدام آغاز یک روش عقالنی درخصوص مساله است که از اتهام زنی فاصله می گیرد یا خیر. نتیجه آب یک موضوع منطقه ای با مالحظات بین المللی است زیرا به طور مستقیم با امنیت منطقه ای مربوط می شود. با آن که موضوع به طور بنیادی ماهیت فنی دارد سیاسی کردن آن وضعیت را بسیار پیچیده تر می کند. تمرکز باید بر ترکیب تالش ها برای دستیابی به یک راه حل عملی و متوازن باشد. همکاری منطقه ای با حمایت بین المللی برای کمک به ایران و افغانستان برای حل این مساله حیاتی ضروری است. سرمایه گذاری در زیرساخت ها و کاربردهای سیاست مدیریت علم- پایه برای منابع آبی اهمیت فوق العاده دارد. کارشناسان فنی هر دو طرف به یاری نهادهای بین المللی باید مشکالت را بررسی کنند و به راه حل های عملی دست یابند. سیاستمداران واقع بین و آینده نگر نیز باید نقاط مشترک در هر کشور را شناسایی کنند. این مساله که هر دو طرف در سطح رهبران سیاسی دانشگاهیان و نهادهای مدنی ارتباط برقرار کنند اهمیت اساسی دارد. رهبران دو کشور باید درک کنند که مسایل رود هلمند و دریاچه هامون فقط مسایل داخلی نیستند بلکه چالش های منطقه ای هستند و فقط به صورت جمعی قابل حل شدن است. حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی به نحوی الویت های نسبتا تازه ای برای این کشورها محسوب می شوند. آگاهی عمومی برای موفقیت سیاست های زیست- محیطی حیاتی است و از این رو هم ایرانی ها و هم افغان ها باید بدانند که پیامدهای زیست- محیطی هر گونه طرح اقتصادی به یک کشور واحد محدود نخواهد بود. نبود مالحظات اقتصادی و 64 Samim Hoshmand, Environment Watch Afghanistan, 65 Occasional outflows from Hamoun lakes are carried back into Afghanistan to the basin's end, the Godzareh depression in Afghanistan. 66 Iran and Afghanistan Official Statement, 2016,

15 مصرف بی رویه آب به ویژه آب های مرزی می تواند تنش ها را افزایش دهد. ایران باید محصوالت کشاورزی خود را به شیوه آبیاری و سهم آب خود تطبیق دهد. طرح های مشترک برای هر دو کشور بسیار مهمند زیرا از رقابت ها می کاهند. این مساله مهم است که هر دو طرف بتوانند انتظارات خود را به طور صریح و مراودات خود را به صورت موثر بیان کنند. در این زمینه بسیار مهم است که کانال های ارتباطی در سطح معاون وزیر گسترش یابند. پیشرفت بدون مدیریت صحیح و الزم و بدون سرمایه گذاری و بهبود سیستم مدیریت آب میان ایران و افغانستان حاصل نمی شود. برنامه های احیای تاالب ها نیازمند کمک های مالی بین المللی است. مشارکت با نهادهایی مانند برنامه توسعه سازمان ملل متحد و تسهیالت محیط زیست جهانی می تواند تخصص های علمی الزم را در اختیار این پروژه ها قرار دهد.

گزارش سفر دانشجویان رشته جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس خلیج فارس و جزایر جنوب ایران تاریخ سفر: 7 تا 31 آذر ماه 3131 اساتید: دکتر محمدرضا حافظ نیا

گزارش سفر دانشجویان رشته جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس خلیج فارس و جزایر جنوب ایران تاریخ سفر: 7 تا 31 آذر ماه 3131 اساتید: دکتر محمدرضا حافظ نیا گزارش سفر دانشجویان رشته جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس خلیج فارس و جزایر جنوب ایران تاریخ سفر: 7 تا 31 آذر ماه 3131 اساتید: دکتر محمدرضا حافظ نیا دکتر ابراهیم رومینا و دکتر سیروس احمدی میزبان اساتید

توضیحات بیشتر

No Slide Title

No Slide Title فصل اول 1 ویرایش یازدهم دومینیک سالواتوره مقدمه اهداف آموزشی: و معنی آموختن اهمیت جهانی شدن. استانداردهای و الملل بین تجارت بین رابطه آموختن کشوری. زندگی الملل. بین اقتصاد پولی و تجارت مفاهیم توضیح و توصیف

توضیحات بیشتر

افغانستان - تاجکستان پاکستان ورکشاپ آب سرحدی مادیول دوازدهم اموزش از راه دور ۱۲. برق آبی و ابیاری دریای کابل کونر ساحه مجموعی حوزه کابل ۵۴۰۰۰ کیلو متر

افغانستان - تاجکستان پاکستان ورکشاپ آب سرحدی مادیول دوازدهم اموزش از راه دور ۱۲. برق آبی و ابیاری دریای کابل کونر ساحه مجموعی حوزه کابل ۵۴۰۰۰ کیلو متر افغانستان - تاجکستان پاکستان ورکشاپ آب سرحدی مادیول دوازدهم اموزش از راه دور ۱۲. برق آبی و ابیاری دریای کابل کونر ساحه مجموعی حوزه کابل ۵۴۰۰۰ کیلو متر مربع بوده که فقد ۱۲ مجموع ساحه افغانستان را در بر

توضیحات بیشتر

فصل اول با اقتصاد کلان آشنایی

فصل اول با اقتصاد کلان آشنایی فصل اول با اقتصاد کلان آشنایی (کلان) and Macro (خرد ( Micro اقتصاد خرد شامل مطالعه مبانی تصمیم و رفتار عاملان اقتصادي مانند خانوارها و بنگاه ها و مصرف کننده نظریه بنگاه تحلیل (نظریه تصمیمات آنها در بازارها

توضیحات بیشتر

گزارش حوزه دریای کابل نسخه ۴.۰ پل فرشمن توسعه دهلیز منابع افغانستان ستراتیژی آب گزارش نهایی حوزه دریای کابل نسخه ۰ ۴ سند هذا ترجمه Executive Summary -

گزارش حوزه دریای کابل نسخه ۴.۰ پل فرشمن توسعه دهلیز منابع افغانستان ستراتیژی آب گزارش نهایی حوزه دریای کابل نسخه ۰ ۴ سند هذا ترجمه Executive Summary - پل فرشمن توسعه دهلیز منابع افغانستان ستراتیژی آب گزارش نهایی حوزه دریای کابل نسخه ۰ ۴ بانک جهانی در این اواخر یک تیم را تنظیم نموده تا دولت جمهوری اسالمی افغانستان را در قسمت تهیه یک ستراتیژی "دهلیز رشد

توضیحات بیشتر

سازمان مدرسه

سازمان مدرسه سازمان مدرسه مطهره رجبی عطیه افشاری سازمان مدرسه متشکل از مدير شوراها و انجمن اولياء و مربيان مي باشد. مدرسه از مهمترين نهادهاي اجتماعي تربيتي و آموزشي و اصلي ترين رکن تعليم و تربيت است که به منظور تربيت

توضیحات بیشتر

تاریخچه احداث سد در ایران، در سال ۱۹۵۰ آغاز شد . در دوران پس از انقلاب، در ایران ظرفیت و توان سد سازی، قابل توجهی به وجود آمد با تقویت برخی از شرکت‌

تاریخچه   احداث سد در ایران، در سال ۱۹۵۰ آغاز شد . در دوران پس از انقلاب، در ایران ظرفیت و توان سد سازی، قابل توجهی به وجود آمد با تقویت برخی از شرکت‌ ح ج ع و من لنا ا ل م ا ء ء ل و هر چي ز زنده اى را از آب پديد آورد ي م سوره األنبياء آیه 30 انسانها در گذشته برای تامین نیاز آبی خود به کندن چاه روی آوردند و خانه ها روستاها و شهر ها را در کنار منابع آب

توضیحات بیشتر

نحوه بررسی تقویم اقتصادی

نحوه بررسی تقویم اقتصادی نحوه بررسی تقویم اقتصادی پرشین چارت تقویم اقتصادی چیست تقویم مورد استفاده معامله گران است که به منظور بررسی رویداد های مهم اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد. سرمایه گذاران با بررسی این تقویم از تاریخ و

توضیحات بیشتر

فرماندار تهران: ایجاد اشتغال به عنوان یکی از سیاست های عمومی دولت باید مطرح شود

فرماندار تهران: ایجاد اشتغال به عنوان یکی از سیاست های عمومی دولت باید مطرح شود دوشنبه 04 تیر - 1397 09:16 فرماندار تهران: ایجاد اشتغال به عنوان یکی از سیاست های عمومی دولت باید مطرح شود تحریریه خبر- معاون استاندار و فرماندار تهران در دومین جلسه شورای اداری شهرستان تهران به ایفای

توضیحات بیشتر

وزارت ت عدن جارت سازمان و ه جارت ا ان عاو ن ت و ه صا ات کالا و دمات نا نا وشاک د ر و ه صا ات ولات ی و عد ی ز سا ی وشاک ش و نا د ی د ر ز : را یانتاش کا

وزارت ت عدن جارت سازمان و ه جارت ا ان عاو ن ت و ه صا ات کالا و دمات نا نا وشاک د ر و ه صا ات ولات ی و عد ی ز سا ی وشاک ش و نا د ی د ر ز : را یانتاش کا وزارت ت عدن جارت سازمان و ه جارت ا ان عاو ن ت و ه صا ات کالا و دمات نا نا وشاک د ر و ه صا ات ولات ی و عد ی ز سا ی وشاک ش و نا د ی د ر ز : را یانتاش کار ناس: ه ا صاری ھار 98 ت ه وان تعریف کالا... وضعیت

توضیحات بیشتر

فصل دوم - فرایند

فصل دوم - فرایند فصل پنجم درک نیازمندیها 2 مهندسی نیازمندیها تکنیک ها و وظایف گسترده ای که منجر به درک نیازمندیها می شود مهندسی نیازمندیها نامیده می شود. از منظر فرایند نرم افزار:... مکانیزمی را مهیا می کند که نیازهای

توضیحات بیشتر

انواع سیستم های اجرای پروژه (Project Delivery Systems) کدام اند؟

انواع سیستم های اجرای پروژه (Project Delivery Systems) کدام اند؟ ا یا می دانید تجربیات و پژوهش های صورت گرفته نشان می دهند که با انتخاب مناسب روش اجرای پروژه می توان مدت زمان اجرای پروژه را 30 درصد و هزینه های پروژه را تا 12 درصد کاهش داد ا یا می دانید انتخاب یک سیستم

توضیحات بیشتر

2 خدمات مشاوره بانکداری شرکتی

2 خدمات مشاوره بانکداری شرکتی 2 خدمات مشاوره بانکداری شرکتی گروه خدمات مشاوره بانکداری شرکتی بانک اقتصادنوین به عنوان اولین بانک ارایه دهنده خدمات بانکداری شرکتی و به منظور پاسخگویی شایستهتر به نیاز مشتریان و پیریزی مشارکتی پایدار

توضیحات بیشتر

تلفن: و ن ی Bonyadmaskan.com گروه اطلاع رساني اداره كل روابط عمومي يكشنبه 95 /07/04 رديف عنوان منبع خبري

تلفن: و ن ی Bonyadmaskan.com گروه اطلاع رساني اداره كل روابط عمومي يكشنبه 95 /07/04 رديف عنوان منبع خبري www.bonyadmaskan.com تلفن: - 88955918 021 و ن ی Public @ Bonyadmaskan.com گروه اطلاع رساني اداره كل روابط عمومي يكشنبه 95 /07/04 رديف عنوان منبع خبري صفحه 1 اختصاص 27 هزار تن قير به كهگيلويه و بويراحمد

توضیحات بیشتر

اظهارنامه مالیات بر درآمد اجاره املاک

اظهارنامه مالیات بر درآمد اجاره املاک اظهارنامه مالیات بر درآمد اجاره املا ک (موضوع مواد ٧ و ٨٠ ق.م.م.) F20-30-001 ویرایش از تاریخ : تا تاریخ: صفحه 1 از 5 این قسمت توسط اداره امورمالیاتی کشور تکمیل میشود: محل بار شماره اظهارنامه: نسخه اظهارنامه:

توضیحات بیشتر

تلفن: و ن ی Bonyadmaskan.com گروه اطلاع رساني اداره كل روابط عمومي سه شنبه 96 04/27/ رديف عنوان منبع خبري

تلفن: و ن ی Bonyadmaskan.com گروه اطلاع رساني اداره كل روابط عمومي سه شنبه 96 04/27/ رديف عنوان منبع خبري www.bonyadmaskan.com تلفن: - 88955918 021 و ن ی Public @ Bonyadmaskan.com گروه اطلاع رساني اداره كل روابط عمومي سه شنبه 96 04/27/ رديف عنوان منبع خبري صفحه مقاوم سازي 56 درصد مسكن روستايي استان زنجان نيازمند

توضیحات بیشتر

باسمه تعالی مرکز مطالعات اقتصادی بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت اهداف، فعالیت ها و رویکردها

باسمه تعالی  مرکز مطالعات اقتصادی  بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت  اهداف، فعالیت ها و رویکردها باسمه تعالی مرکز مطالعات اقتصادی بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت اهداف فعالیت ها و رویکردها اردیبهشت 95 تاسیس و هدف مرکز مطالعات اقتصادی در سال 90 ذیل بسیج دانشجویی تاسیس شد با سه هدف: طرح مسائل اقتصادی

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - الزامات و ضوابط انتخاب پروژه ها 95

Microsoft Word - الزامات و ضوابط انتخاب پروژه ها 95 {الزامات و ضوابط انتخاب پروژه ها} 1- در توزیع اعتبارات و انتخاب پروژه ها رعایت مفاد و قوانین و مقررات ذیل ضروري می باشد : مواد قانون برنامه پنجم توسعه کشور و اسناد راهبردي و برنامه عملیاتی شهرستانها در

توضیحات بیشتر

خبرگزاری سفیر افلاک سفیر افلاک بررسی میکند: کلاه گشاد دولت بر سر متقاضیان مسکن مهر شناسه خبر : ۵۸۶۷ یکشنبه ۲۱ ا ذر - ۱۳۹۵ ۰۷:۳۳ مسک

خبرگزاری سفیر افلاک   سفیر افلاک بررسی میکند: کلاه گشاد دولت بر سر متقاضیان مسکن مهر شناسه خبر : ۵۸۶۷ یکشنبه ۲۱ ا ذر - ۱۳۹۵ ۰۷:۳۳ مسک سفیر افلاک بررسی میکند: کلاه گشاد دولت بر سر متقاضیان مسکن مهر شناسه خبر : ۵۸۶۷ یکشنبه ۲۱ ا ذر - ۱۳۹۵ ۰۷:۳۳ مسکن مهر که روزگاری قرار بود مشکل اصلی بسیاری از خانوارهای خرما بادی را برطرف کند امروز با حواشی

توضیحات بیشتر

Fars News Agency : سردار غیب‌پرور؛ از مسئولیت‌های آموزشی در سپاه تا نگاه فراجغرافیایی به بسیج

Fars News Agency : سردار غیب‌پرور؛ از مسئولیت‌های آموزشی در سپاه تا نگاه فراجغرافیایی به بسیج گروه : سیاسی حوزه : امنیتی و دفاعی شماره : ۱۳۹۵۰۹۱۷۰۰۱۷۶۸ تاریخ : ۹۵/۰۹/۱۷-۲۱:۰۳ آشنایی با سوابق ري یس جدید سازمان بسیج غیب پرور از سردار های آموزشی در مسي ولیت تا نگاه فراجغرافیایی سپاه بسیج به سردار

توضیحات بیشتر

عوامل توفیق بانکداری شرکتی نویسنده Jungkiu Choi ترجمه و تلخیص : احسان باقری کارشناس ارشد بازاریابی خدمات بانکی بازار بانکداری شرکتهای بزرگ درآسیا بزرگ

عوامل توفیق بانکداری شرکتی نویسنده Jungkiu Choi ترجمه و تلخیص : احسان باقری کارشناس ارشد بازاریابی خدمات بانکی بازار بانکداری شرکتهای بزرگ درآسیا بزرگ عوامل توفیق بانکداری شرکتی نویسنده Jungkiu Choi ترجمه و تلخیص : احسان باقری کارشناس ارشد بازاریابی خدمات بانکی بازار بانکداری شرکتهای بزرگ درآسیا بزرگ در حال رشد سریع و سودآور است. این امر باعث می شود

توضیحات بیشتر

د افغانستان دموکراتیک جمهوریت د عدلیی وزارت رسمی جریده شماره پنجم )۵۱( جوزا ۵۶۳۱ نمبر مسلسل )۳۰۶(

د افغانستان دموکراتیک جمهوریت د عدلیی وزارت رسمی جریده شماره پنجم )۵۱( جوزا ۵۶۳۱ نمبر مسلسل )۳۰۶( د افغانستان دموکراتیک جمهوریت د عدلیی وزارت رسمی جریده شماره پنجم )۵۱( جوزا ۵۶۳۱ نمبر مسلسل )۳۰۶( مقرره نمونوی اداره یا شعبه کمیته اجرائیه جرگه ( شورای ) نماینده گان مردم شهر کابل و والیت مصوبه شورای وزیران

توضیحات بیشتر

مصوبه شماره1جلسه شماره 222 کمیسیون.docx

مصوبه شماره1جلسه شماره 222 کمیسیون.docx بسمه تعالی مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات جلسه شماره 222 مورخ 1394/7/16 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره 222 مورخ 1394/7/16 به منظور شفاف سازي کیفیت خدمات در مقابل هزینه آن و رعایت حقوق

توضیحات بیشتر

وزارت صنع ت معدن ت جارت سازمان توسعه ت جارت اريان معاو ن ت توسعه صاردات کاال و خدمات شناسناهم پ وشاک د فت ر توسعه صاردات مح ص والت صنع ت ي و معد ن ي م

وزارت صنع ت معدن ت جارت سازمان توسعه ت جارت اريان معاو ن ت توسعه صاردات کاال و خدمات شناسناهم پ وشاک د فت ر توسعه صاردات مح ص والت صنع ت ي و معد ن ي م وزارت صنع ت معدن ت جارت سازمان توسعه ت جارت اريان معاو ن ت توسعه صاردات کاال و خدمات شناسناهم پ وشاک د فت ر توسعه صاردات مح ص والت صنع ت ي و معد ن ي می ز نسا ج ي پوشاک فرش و صناعی د ست ي د بی ر می ز :

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - دولت کارگری و حق رای عمومی.docx

Microsoft Word - دولت کارگری و حق رای عمومی.docx دولت کارگري و ح ق ر ا ي ع م و م ی! ن گ ا ه ی به صورت م س ي ل ه ر و ب ن م ا ک ا ر ی ا ن 2 ا ی ن م ق ا ل ه ب ر د ا ش ت ی ا ز ا ن د ی ش ه ه ا ي م ا ر ک س ر ا د ر ب ا ر ه ي ن ق ش و اهمیت راي م ر د م د ر ش

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - مقایسه وضعیت تعرفه ای کشورهای منتخ1

Microsoft Word - مقایسه وضعیت تعرفه ای کشورهای منتخ1 معاونت معاونت بررسی بررسی هاي هاي اقتصادي مقایسه وضعیت اي کشورهاي منتخب 2 1 عوارض گمرکی مرتبط با واردات کالا است که براي کالاهاي تولیدي داخل کشور نسبت به کالاهاي وارداتی مزیت قیمتی ایجاد می نماید 3 و درآمد

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation جمهوری اسالمي افغانستان وزارت مالیه معرفی مشارکت عامه و خصوصی در افغانستان 1 محتویات محتویات معرفي مشارکت عامه و خصوصي دوران پروژه های مشارکت عامه و حل مشکالت با استفاده از مشارکت خصوصي اهمیت مشارکت عامه

توضیحات بیشتر

5G به کمک شهرداری ها می آید

5G به کمک شهرداری ها می آید هر چند تحقق کامل رشد اقتصادی و صرفه جویی در هزینه ها با استفاده از راهکارهای شهر هوشمند روی زیرساخت 5G انجام خواهد شد اما همه اینها بستگی به این دارد که چگونه شبکه های 5G به طور محلی مستقر شده و به چه

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - بررسی وضعیت صنعت فولاد

Microsoft Word - بررسی وضعیت صنعت فولاد بررسی وضعیت صنعت فولاد مقدمه صنعت فولاد یکی از موتورهاي محرك توسعه اقتصادي کشورها در سراسر جهان به شمار می رود. این صنعت علاوه بر نقش کلیدي در توسعه کشورهایی مانند ایالات متحده امریکا عاملی موثر در رشد

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Summaries.docx

Microsoft Word - Summaries.docx ا س الم ج ه ا ن د ر پیشرفت و ت و س ع ه ح س ی ن ع س ک ر ی ح س ی ن م ح م د خ ا ن ل ی ز ا میدین ف ص ل ی ک م - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - م ق د م ه عصر طالیی ا س ال

توضیحات بیشتر

حق بیمه قراردادهای مشارکت

حق بیمه قراردادهای مشارکت آذرماه 1396 و مالي و منابع مالي خارجي در كنار آورده خود بسته تامين مالي هر طرح را اعلام مي نمايد. دستگاه اجرايي مبتني بر و ويژگيهاي هر طرح و شرايط رقابتي فراهم شده نسبت به عقد قرارداد با بخش خصوصي و تعاوني

توضیحات بیشتر

Mankiw 6e PowerPoints

Mankiw 6e PowerPoints C H A P T E R 6 بیکاری MACROECONOMICS N. GREGORY MANKIW 2007 Worth Publishers, all rights reserved SIXTH EDITION PowerPoint Slides by Ron Cronovich در این فصل شما یاد خواهید گرفت... در مورد نرخ بیکاری

توضیحات بیشتر

فرم سفارت انگلیس متقاضی محترم لطفا فرم زیر را با دقت تکمیل نمایید. تمامی تاریخ ها را به میالدی و با ذکر )روز/ ماه/ سال( و تمامی سواالت مربوط به مسائل

فرم سفارت انگلیس متقاضی محترم لطفا فرم زیر را با دقت تکمیل نمایید. تمامی تاریخ ها را به میالدی و با ذکر )روز/ ماه/ سال( و تمامی سواالت مربوط به مسائل فرم سفارت انگلیس متقاضی محترم لطفا فرم زیر را با دقت تکمیل نمایید. تمامی تاریخ ها را به میالدی و با ذکر )روز/ ماه/ سال( و تمامی سواالت مربوط به مسائل مالی را به پوند بنویسید. بدیهی است که در صورت ناقص

توضیحات بیشتر

Text 32.xps

Text 32.xps ن و ی س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 4 پاییز 1397 ص ص : 121-143 ت ح ل ی ل و ب ر ر س ی ن ق ش ب ح ر ا ن ه ا ی ژ ئ

توضیحات بیشتر

جزوه آموزشی تجزیه و تحلیل سیستمها فصل 5: طراحی و برنامه ریزي سیستم ها تهیه و تنظیم: دکتر روح اله تولایی (عضو هیا ت علمی دانشگاه شهید بهشتی) نسخه شماره

جزوه آموزشی تجزیه و تحلیل سیستمها فصل 5: طراحی و برنامه ریزي سیستم ها تهیه و تنظیم: دکتر روح اله تولایی (عضو هیا ت علمی دانشگاه شهید بهشتی) نسخه شماره فصل 5: طراحی و برنامه ریزي سیستم ها تهیه و تنظیم: دکتر روح اله تولایی (عضو هیا ت علمی دانشگاه شهید بهشتی) نسخه شماره دو / زمستان 1394 www.tavallaei.sub.ir نگرش فلسفی به طراحی سیستم: یکی از نگرش هاي فلسفی

توضیحات بیشتر

Seasonal Report Autumn 97 vA04

Seasonal Report Autumn 97 vA04 گزارش فصلی توسعهدهندگان بازار پاييز ١٣٩٧ ٩٧ بیشترین نرخ تبدیل کاربران به کاربران خریدار تهران بیشترین تغییرات نصب فعال در دسته ی ابزار ها: ١٨ بیشترین رشد تعداد برنامه ها در دسته ی آشپزی و رستوران: ١٤ ساعت

توضیحات بیشتر

راهنمای "سمنتاک" مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب

راهنمای سمنتاک مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب راهنمای "سمنتاک" مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب کاربری... X مشخصات کاربری... XI خروج از سامانه... XII

توضیحات بیشتر

بسته های تحول و نوآوری درآموزش علوم پزشکی بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی ناظر به: 9 سیاست 9 1: نهادينه سازي رويكرد آموزش پاسخگو در نظام سالمت 9

بسته های تحول و نوآوری درآموزش علوم پزشکی بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی ناظر به: 9 سیاست 9 1: نهادينه سازي رويكرد آموزش پاسخگو در نظام سالمت 9 بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی ناظر به: 9 سیاست 9 1: نهادينه سازي رويكرد آموزش پاسخگو در نظام سالمت 9 سیاست 9 2: گسترش عدالت در آموزش عالي سالمت 9 سیاست 9 4: حضور در عرصه هاي آموزشي منطقه اي و جهاني

توضیحات بیشتر

هزينه ساخت و ساز هر مترمربع بنا به ريال براي گروههاي ساختماني چهار گانه در استان مازندران سال 1396) مصوبه هيأت چهار نفره استان ) خدمات مهندسي گروه ساخ

هزينه ساخت و ساز هر مترمربع بنا به ريال براي گروههاي ساختماني چهار گانه در استان مازندران سال 1396) مصوبه هيأت چهار نفره استان ) خدمات مهندسي گروه ساخ هزينه ساخت و ساز هر مترمربع بنا به ريال براي گروههاي ساختماني چهار گانه در استان مازندران سال 1396) مصوبه هيأت چهار نفره استان ) خدمات مهندسي گروه ساختماني 1 تا 2 طبقه از 3 تا 5 طبقه از 6 تا 7 طبقه از

توضیحات بیشتر

باسمه تعالی پیشنویس استاندارد اصول شفافیت و پاسخگوئی مرکز آموزش و برنامهریزی دفتر مطالعات و تدوین استانداردها و دستورالعملها 1

باسمه تعالی پیشنویس استاندارد اصول شفافیت و پاسخگوئی مرکز آموزش و برنامهریزی دفتر مطالعات و تدوین استانداردها و دستورالعملها 1 باسمه تعالی پیشنویس استاندارد اصول شفافیت و پاسخگوئی مرکز آموزش و برنامهریزی دفتر مطالعات و تدوین استانداردها و دستورالعملها 1 مقدمه حاكميت قوانين و مقررات زيربناي اصلي نظام حسابرسي و رسيدگي بخش عمومي

توضیحات بیشتر

فرآیند صدور و تمدید موافقت اصولی بازدید از محل احداث طرح مراجعه به شرکت خدمات ثبت تقاضا در سامانه شرکت خدمات مشاوره مشاوره و ارایه مدارك الزم و متقاضی

فرآیند صدور و تمدید موافقت اصولی بازدید از محل احداث طرح مراجعه به شرکت خدمات ثبت تقاضا در سامانه شرکت خدمات مشاوره مشاوره و ارایه مدارك الزم و متقاضی فرآیند صدور و تمدید موافقت اصولی بازدید از محل احداث طرح مراجعه به شرکت خدمات ثبت تقاضا در سامانه مشاوره و ارایه مدارك الزم و الکترونیکی و تکمیل پرونده تکمیل فرم درخواست صدور موافقت اصولی و تحویل به کشاورزی

توضیحات بیشتر

Text 32.xps

Text 32.xps ن و ی س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 4 پاییز 1397 ص ص : 289-310 ت ب ی ی ن و ش ن ا خ ت م و ل ف ه ه ا ی ژ ئ و پ ل

توضیحات بیشتر

6- نحوه دسترسی به خدمت 8- جزییات خدمت 4- مشخصات خدمت نوع مخاطبین 3- ارائه دهنده خدمت بسمه تعالی فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی عنوان خدمت: صدور پروان

6- نحوه دسترسی به خدمت 8- جزییات خدمت 4- مشخصات خدمت نوع مخاطبین 3- ارائه دهنده خدمت بسمه تعالی فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی عنوان خدمت: صدور پروان 6 نحوه دسترسی به خدمت 8 جزییات خدمت 4 مشخصات خدمت نوع مخاطبین 3 ارائه دهنده خدمت بسمه تعالی فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی عنوان خدمت: صدور پروانه بهره برداری محصوالت و فرآوردههای )فرآوری مرحله اول( بخش

توضیحات بیشتر

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي معاونت درمان دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني بازديدهاي مديريتي ايمني بيمار (Patient Safety Executive Walk

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي معاونت درمان دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني بازديدهاي مديريتي ايمني بيمار (Patient Safety Executive Walk وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي معاونت درمان دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني بازديدهاي مديريتي ايمني بيمار (Patient Safety Executive Walk-Rounds) ترجمه : فرناز مستوفيان كارشناس مسئول ايمني

توضیحات بیشتر

انواع سقف برای دهانه های بزرگ بررسی انواع سقف که در ساختمان هایی با دهانه های بزرگ استفاده می شوند پایگاه خبری تحلیل فوالد مرکزآهن اصفهان- خیابان امام

انواع سقف برای دهانه های بزرگ بررسی انواع سقف که در ساختمان هایی با دهانه های بزرگ استفاده می شوند پایگاه خبری تحلیل فوالد مرکزآهن اصفهان- خیابان امام بررسی انواع سقف که در ساختمان هایی با دهانه های بزرگ استفاده می شوند پایگاه خبری تحلیل فوالد مرکزآهن اصفهان- خیابان امام خمینی- چهار راه شریف- مجتمع الماس- طبقه 5- واحد 515 مرکزآهن بررسی انواع سقف که در

توضیحات بیشتر

بیانیه سیاست سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز

بیانیه سیاست سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز بیانیه سیاست سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو گروه مدیران سرمایه گذاری بیانیه سیاست سرمایه های های گذاری صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو گروه توسط مدیران سرمایه گذاری صندوق تهیه شده است. هدف

توضیحات بیشتر

خبرگزاری سفیر افلاک سفیرافلاک گزارش می دهد اقدامات مسکن وار برای ندامتگاه الیگودرز/ بحرانی ترین زندان کشور به جای انتقال بازسازی می

خبرگزاری سفیر افلاک   سفیرافلاک گزارش می دهد اقدامات مسکن وار برای ندامتگاه الیگودرز/ بحرانی ترین زندان کشور به جای انتقال بازسازی می سفیرافلاک گزارش می دهد اقدامات مسکن وار برای ندامتگاه الیگودرز/ بحرانی ترین زندان کشور به جای انتقال بازسازی می شود شناسه خبر : ۱۲۰۵۵ دوشنبه ۲۴ مهر - ۱۳۹۶ ۰۷:۱۸ ندامتگاه الیگودرز با سابقه 42 سال به یکی

توضیحات بیشتر

AFGHAN GERMAN ONLINE /08/۲۳ د ستراتېژیکو او سیمه ییزو څېړنو مرکز میگردد! باز ناتو به تار

AFGHAN GERMAN ONLINE /08/۲۳ د ستراتېژیکو او سیمه ییزو څېړنو مرکز میگردد! باز ناتو به تار AFGHAN GERMAN ONLINE http://www.afghan-german.com http://www.afghan-german.de 2015 /08/۲۳ د ستراتېژیکو او سیمه ییزو څېړنو مرکز میگردد! باز ناتو به تاریخ 30 سپتمبر سال 2014 میالدی قراردادی میان پیمان ناتو

توضیحات بیشتر

DETMA Institute Of Specialized Learning Presents WORKSHOPS CATALOGUE 3 rd Phase of Specialized Courses of Project Management and Implementation کارگاه

DETMA Institute Of Specialized Learning Presents WORKSHOPS CATALOGUE 3 rd Phase of Specialized Courses of Project Management and Implementation کارگاه DETMA Institute Of Specialized Learning Presents WORKSHOPS CATALOGUE 3 rd Phase of Specialized Courses of Project Management and Implementation کارگاه آموزشی مدیریت ریسک قراردادي با موردکاوي قراردادهاي

توضیحات بیشتر

جایگاه فن‏آوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه شهری

جایگاه فن‏آوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه شهری همایش تهران هوشمند 1396 Smart Tehran Congress فنآوری اطالعات به مثابه مسیر توسعه حجتاهلل میرزایی نقش فنآوری اطالعات و ارتباطات فنآوری اطالعات به عنوان ابزاری برای ارتقا نظام مدیریت شهری فنآوری اطالعات

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - Introduction [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Introduction [Compatibility Mode] مهندسي پي پيشرفته مقدمه علي فاخر 1390 مقدمه مجموعه تصاوير و مطالب حاضر با عنوان مهندسي پي پيشرفته به همراه متن اصلي در اختيار خواننده قرار مي گيرد. اولين ويرايش كتاب مهندسي پي پيشرفته در پاييز 1376 به

توضیحات بیشتر

هب انم خدا وند جان آفرین دانش گاه علوم زپشکی تهران دانشکده زپشکی گروه آموزش زپشکی شیوه نامه برگزاری ژورنال کالب/واچ مصوب گروه آموزش پزشکی در تاریخ 30

هب انم خدا وند جان آفرین دانش گاه علوم زپشکی تهران دانشکده زپشکی گروه آموزش زپشکی شیوه نامه برگزاری ژورنال کالب/واچ مصوب گروه آموزش پزشکی در تاریخ 30 وند جان آفرین دانش گاه علوم زپشکی تهران دانشکده زپشکی گروه آموزش زپشکی شیوه نامه برگزاری ژورنال کالب/واچ مصوب گروه آموزش پزشکی در تاریخ 30 شهریور 1392 بازبینی در تاریخ 20 بهمن 1395 کلیات برنامه هدف ژورنال

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation سوخت مایع %70 عنوان عملکرد سال 94 سال 95 تاکنون 9766 275 497 شبکه گذاري KM 160044 3638 انشعاب شهري 1794 117567 4012 انشعاب روستایی 4176-39055 حجم گاز جایگزین در صنعت 44058 521197 20160 اشتراك پذیري 20638

توضیحات بیشتر

ارائه PowerPoint

ارائه PowerPoint Iran Nanotechnology Laboratory Network Info@nanolab.ir ایجاد شبکه ایجاد شبکه موجود بودن بيش از 80 درصد دستگاهها در كشور مسأله اول نداشتن دستگاه نيست تهيه فهرست دستگاه های استفاده شده در پژوهش ها مسأله

توضیحات بیشتر

هزينه ساخت و ساز هر مترمربع بنا به ريال براي گروههاي ساختماني چهار گانه در استان مازندران سال 1395) مصوبه هيأت چهار نفره استان ) خدمات مهندسي گروه ساخ

هزينه ساخت و ساز هر مترمربع بنا به ريال براي گروههاي ساختماني چهار گانه در استان مازندران سال 1395) مصوبه هيأت چهار نفره استان ) خدمات مهندسي گروه ساخ هزينه ساخت و ساز هر مترمربع بنا به ريال براي گروههاي ساختماني چهار گانه در استان مازندران سال 1395) مصوبه هيأت چهار نفره استان ) خدمات مهندسي گروه ساختماني 1 تا 2 طبقه از 3 تا 5 طبقه از 6 تا 7 طبقه از

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation صنعت توزیع برق رکن اساسی در مدیریت انرژی صنعت برق محمودرضا حقی فام مزایای بهبود بهره وری انرژی در صنعت برق -1 تأمین مشترکین بیشتر با ظرفیت موجود 2- کاهش رشد تقاضای برق و در نتیجه کاهش نیاز به سرمایه گذاری

توضیحات بیشتر

گردآوري و ترجمه : ابوالفضل هوشيار Intel Smart Response Technology کارشناس امنيت و شبکه واحد زير ساخت فناوري اطالعات و ارتباطات دانشگاه علوم پزشکي مشهد

گردآوري و ترجمه : ابوالفضل هوشيار Intel Smart Response Technology کارشناس امنيت و شبکه واحد زير ساخت فناوري اطالعات و ارتباطات دانشگاه علوم پزشکي مشهد گردآوري و ترجمه : ابوالفضل هوشيار Intel Smart Response Technology کارشناس امنيت و شبکه واحد زير ساخت فناوري اطالعات و ارتباطات دانشگاه علوم پزشکي مشهد تکنولوژي Smart Response Technology اينتل چيست ما انواع

توضیحات بیشتر

Microsoft Word docx

Microsoft Word docx مو سسه ارزيابي و رتبهبندی دانشگاههای سبز جهان ۲۰۱۶ (UI ١ Green World Ranking) مقدمه دانشگاه اندونزي با هدف ترويج پايداري در آموزش عالي از سال 010 اقدام به ارزيابي و رتبهبندي دانشگاههاي جهان بر اساس معيارها

توضیحات بیشتر

در مرحله اطالع رسانی خدمت 4- مشخصات خدمت 5- جزییات خدمت 6- نحوه دسترسی بهخدمت نوع مخاطبین 3- ارائه دهنده خدمت فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی عنوان خد

در مرحله اطالع رسانی خدمت 4- مشخصات خدمت 5- جزییات خدمت 6- نحوه دسترسی بهخدمت نوع مخاطبین 3- ارائه دهنده خدمت فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی عنوان خد در مرحله اطالع رسانی خدمت 4- مشخصات خدمت 5- جزییات خدمت 6- نحوه دسترسی بهخدمت نوع مخاطبین 3- ارائه دهنده خدمت فرم شناسنامه خدمت اجرایی عنوان خدمت: تفكيك كنتور نام اجرایی: شركت آب و فاضالب شهری اهواز نام

توضیحات بیشتر

گزارش اجرای پروژه های اقتصاد مقاومتی در حوزه تجارت خارجی

گزارش اجرای پروژه های  اقتصاد مقاومتی در حوزه تجارت خارجی وه ولات نا تبد ی ی عملکرد صادرات محصولات عمده صنایع تبدیلی : میلیون دلار : هزار تن ردیف گروه کالایی سه ماهه 197 سه ماهه 196 درصد تغییرات مهمترین کشورهاي هدف صادراتی طی سه ماهه 197 کشور 41 12 25 4 18 45

توضیحات بیشتر

در ادامه نشست خبری روز دوشنبه ۵۲ تیرماه امسال به درخواست جامعه مطبوعاتی ذینفعان بخش دارویی کشور صاحب نظران حوزه دارویی کشور تشکل های دانشجویی و دیدهبا

در ادامه نشست خبری روز دوشنبه ۵۲ تیرماه امسال به درخواست جامعه مطبوعاتی ذینفعان بخش دارویی کشور صاحب نظران حوزه دارویی کشور تشکل های دانشجویی و دیدهبا در ادامه نشست خبری روز دوشنبه ۵۲ تیرماه امسال به درخواست جامعه مطبوعاتی ذینفعان بخش دارویی کشور صاحب نظران حوزه دارویی کشور تشکل های دانشجویی و دیدهبان شفافیت و عدالت اقدام به انتشار و تبیین گزارش خود

توضیحات بیشتر

Chapter 2

Chapter 2 هواللطیف آشنایی با رشد اقتصادی سرمایه فیزیکی سرفصل مطالب مقدمه طبیعت سرمایه نقش سرمایه در تولید مدل سولو رابطه سرمایه گذاری و پس انداز جمع بندی 2 مقدمه این فصل تفاوت سطح درآمدی کشورها را بر مبنای تفاوت

توضیحات بیشتر

کنسرسیوم چیست و با چه اهدافی تشکیل می شود؟

کنسرسیوم چیست و با چه اهدافی تشکیل می شود؟ ممکن است برای انجام یک پروژه به نوعی از دانش و تخصص و یا سرمایه نیاز باشد که یک مجموعه به تنهایی نتواند تا مین کند. برای اینکه پروژه با حداکثر توان علمی و مهارتی با صرف کمترین هزینه و زمان انجام شود نیاز

توضیحات بیشتر

فروش و بازاريابي مديريت هدف دوره: تقويت فرهنگ بازاريابي در سازمان ابزار هاي بازار يابي نوين در ايران يادگيري كنترل آميخته بازاريابي شركت آشنايي با رفت

فروش و بازاريابي مديريت هدف دوره: تقويت فرهنگ بازاريابي در سازمان ابزار هاي بازار يابي نوين در ايران يادگيري كنترل آميخته بازاريابي شركت آشنايي با رفت فروش و بازاريابي مديريت تقويت فرهنگ بازاريابي در سازمان ابزار هاي بازار يابي نوين در ايران يادگيري كنترل آميخته بازاريابي شركت آشنايي با رفتار مصرف كنندگان آشنايي باIMBC ابزارهاي مديريت نوين (با رويكرد

توضیحات بیشتر

دانشگاه کاشان در نظام رتبهبندی تایمز تهیه و تنظیم: مهناز طالبی جدیدترین رتبههای دانشگاهی از سوی نظام رتبه بندی تایمز در تاریخ )امروز( 11 سپتامب

دانشگاه کاشان در نظام رتبهبندی تایمز تهیه و تنظیم: مهناز طالبی جدیدترین رتبههای دانشگاهی از سوی نظام رتبه بندی تایمز در تاریخ )امروز( 11 سپتامب دانشگاه کاشان در نظام رتبهبندی تایمز 2020 1 تهیه و تنظیم: مهناز طالبی جدیدترین رتبههای دانشگاهی از سوی نظام رتبه بندی تایمز در تاریخ )امروز( 11 سپتامبر 2019 اعالم شد. دانشگاه کاشان در این نظام رتبه بندی

توضیحات بیشتر

تمرین سری سوم درس مبانی برنامه نویسی پایتون دانشگاه شریف پاییز ۴۹ دمرس: علی رضا رط ق ی حقی ق ت رطاح تم ر ی ن: علی رضا خاد م ی 1

تمرین سری سوم درس مبانی برنامه نویسی پایتون دانشگاه شریف پاییز ۴۹ دمرس: علی رضا رط ق ی حقی ق ت رطاح تم ر ی ن: علی رضا خاد م ی 1 دمرس: علی رضا رط ق ی حقی ق ت رطاح تم ر ی ن: علی رضا خاد م ی 1 به نکات زیر حتما دقت کنید: موعد تحویل تمرین تمدید نخواهد شد. قطع بودن اینترنت منزل یا خوابگاه کندی سرعت اینترنت عدم وقت و... هیچ کدام دلیل

توضیحات بیشتر

5- جزییات خدمت نوع مخاطبین 4- مشخصات خدمت 3- ارائه دهنده خدمت فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی بسمه تعالی ضمیمه 1 1- عنوان خدمت: استعالم واحدها و عناصر

5- جزییات خدمت نوع مخاطبین 4- مشخصات خدمت 3- ارائه دهنده خدمت فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی بسمه تعالی ضمیمه 1 1- عنوان خدمت: استعالم واحدها و عناصر 5- جزییات خدمت نوع مخاطبین 4- مشخصات خدمت 3- ارائه دهنده خدمت فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی بسمه تعالی ضمیمه 1 1- عنوان خدمت: استعالم واحدها و عناصر تقسیمات کشوری نام دستگاه اجرایی: دفتر تقسیمات کشوری

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Farsi translation.docx

Microsoft Word - Farsi translation.docx ا س الم ج ه ا ن د ر پیشرفت و ت و س ع ه ح س ی ن ع س ک ر ی ح س ی ن م ح م د خ ا ن ل ی ز ا میدین ف ص ل ی ک م - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - م ق د م ه عصر طالیی ا س ال

توضیحات بیشتر

داتیس ضمانت خرید شماست 1

داتیس ضمانت خرید شماست   1 داتیس ضمانت خرید شماست WWW.Datisint.COM 1 تکنولوژی انالوگ : دوربین مداربسته آنالوگ یک تجهیز الکترونیکی است که برای دریافت تصاویر و تبدیل آنها به سیگنال های الکترونیکی از آن استفاده می شد. این کار در دوربین

توضیحات بیشتر

(Supply) عرضه

(Supply) عرضه تقاضا (Demand) 1 ري وس مطالب قید بودجه Constraint) (Budget ترجیحات( Function (Utility منحنی بی تفاوتی Curve) (Indifference انتخاب مصرف کننده Choice) (Consumer s کشش درآمدي Elasticity) (Income کشش جانشینی

توضیحات بیشتر

كارگروه تخصصي آموزش پژوهش فناوري و نوآوري استان اصفهان اولويتهاي تحقيقاتي دستگاههاي اجرايي سال 7931 رديف نام سازمان عنوان پروژه طرح جامع مدیریت پسماند

كارگروه تخصصي آموزش پژوهش فناوري و نوآوري استان اصفهان اولويتهاي تحقيقاتي دستگاههاي اجرايي سال 7931 رديف نام سازمان عنوان پروژه طرح جامع مدیریت پسماند كارگروه تخصصي آموزش پژوهش فناوري و نوآوري استان اصفهان اولويتهاي تحقيقاتي دستگاههاي اجرايي سال 7931 رديف نام سازمان عنوان پروژه طرح جامع مدیریت پسماندهای شهری و روستایی استان اصفهان اداره كل حفاظت محيطزيست

توضیحات بیشتر

مديرکل محترم تربيت بدنی استان

مديرکل محترم تربيت بدنی استان هندبال جمهوری اسالمی بسمه تعالی آئين نامه اجرايي مناطق هشتگانه هندبال مقدمه: با توجه به بررسی بعمل آمده و ارزيابی برنامه عملياتی سال گذشته آئين نامه پيشنهادی تهيه و در اختيار رؤسای هيئت ها قرار گرفت. در

توضیحات بیشتر

عنوان : راهنمای خرید میز تلویزیون در این مقاله از مجله وب سایت دکوراسیون داخلی معماریان قصد داریم شما را با راهنمای خرید میز تلویزیون آشنا کنیم. وجود

عنوان : راهنمای خرید میز تلویزیون در این مقاله از مجله وب سایت دکوراسیون داخلی معماریان قصد داریم شما را با راهنمای خرید میز تلویزیون آشنا کنیم. وجود عنوان : راهنمای خرید میز تلویزیون در این مقاله از مجله وب سایت دکوراسیون داخلی معماریان قصد داریم شما را با راهنمای خرید میز تلویزیون آشنا کنیم. وجود تنوع باالی میز تلویزیون مدرن و میز تلویزیون ام دی اف

توضیحات بیشتر

هفته جهانی بیوفیزیک بیوفیزیک یک علم بین رشته ای با مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران انواع توانمندی ها و قادر به اغنای استعدادهای گوناگون

هفته جهانی بیوفیزیک بیوفیزیک یک علم بین رشته ای با مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران انواع توانمندی ها و قادر به اغنای استعدادهای گوناگون هفته جهانی بیوفیزیک بیوفیزیک یک علم بین رشته ای با مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران انواع توانمندی ها و قادر به اغنای استعدادهای گوناگون 1395 Biophysics; a multi-potential interdisciplinary

توضیحات بیشتر

اصول طراحی سیستمهای آبیاری موضعی )آذرماه 59( مدت : 2 ساعت و 59 دقیقه صفحه 5 از 6 در 8 سوال زیر مناسبترین گزینه را انتخاب کنید:)هر سوال یک نمره( 1- منظ

اصول طراحی سیستمهای آبیاری موضعی )آذرماه 59( مدت : 2 ساعت و 59 دقیقه صفحه 5 از 6 در 8 سوال زیر مناسبترین گزینه را انتخاب کنید:)هر سوال یک نمره( 1- منظ اصول طراحی سیستمهای آبیاری موضعی )آذرماه 59( مدت : 2 ساعت و 59 دقیقه صفحه 5 از 6 در 8 سوال زیر مناسبترین گزینه را انتخاب کنید:)هر سوال یک نمره( 1- منظور از واحد آبیاری وقطعه آبیاری در روش آبیاری قطره ای

توضیحات بیشتر

جدول شرایط و تعداد ضامنین مورد نیاز

جدول شرایط و تعداد ضامنین مورد نیاز بخش اول : انواع عقوداسالمی و اعطای تسهیالت در قالب طرح های تسهیالتی : طرح های تسهیالتی : - طرح تکریم - طرح کوثر 6 - تسهیالت در مقابل سپرده بلند مدت - اعطای تسهیالت خرید خودرو و لوازم منزل "طرح تسهیالتی

توضیحات بیشتر

فرم تدوین طرح درس روزانه استاد نام درس : برنامه ریزی و مدیریت راهبردی نیمسال اول / دوم / تابستان : دوم )79-79( تعداد و نوع واحد ( نظری / عملی ) : نظری

فرم تدوین طرح درس روزانه استاد نام درس : برنامه ریزی و مدیریت راهبردی نیمسال اول / دوم / تابستان : دوم )79-79( تعداد و نوع واحد ( نظری / عملی ) : نظری نام درس : برنامه ریزی و مدیریت راهبردی نیمسال اول / دوم / تابستان : دوم )7979( تعداد و نوع واحد ( نظری / عملی ) : نظری 3 واحد مدرس: دکتر لیال دشمنگیر رشته و مقطع تحصیلی : دکتری سیاست گذاری سالمت ترم: دوم

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation وزارت راه و شهرسازي مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازي تجارب جهانی در خصوص مدیریت بحران سیلاب و بررسی میدانی سیلابهاي اخیر در کشور مقصود پوریاري- عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازي 1398/2/8 آمار

توضیحات بیشتر

PERSISKA رشح مخترصی درباره دوره دبیرستان در سوئد

PERSISKA رشح مخترصی درباره دوره دبیرستان در سوئد PERSISKA رشح مخترصی درباره دوره دبیرستان در سوئد در سوئد همه نوجوانانی که دوره ۹ ساله ابتدایی را تمام کرده اند حق تحصیل در یک دوره سه ساله دبیرستانی را دارند.تحصیالت دبیرستانی پایه خوبی را برای فعالیتهای

توضیحات بیشتر

10 نکته اساسی برای انتخاب )Keywords( کلمه کلیدی 1

10 نکته اساسی برای انتخاب )Keywords( کلمه کلیدی   1 1 انتخاب کلمه ی کلیدی مناسب مهم ترین کار برای شروع فعالیت در حوزه وب است. کلمات کلیدی می توانند ورودی سایت را هدفمند کنند و باعث سود در کسب و کار اینترنتی شوند. در ادامه به 10 نکته مهم و کاربردی برای انتخاب

توضیحات بیشتر

WHO flooding Risk Fact Sheet in Farsi

WHO flooding Risk Fact Sheet in Farsi م ا ن ن د( سازمان جهانی ب ه د ا ش ت ا ق د ا م ا ت ب ه د ا ش ت ی ا ن س ا ن د و س ت ا ن ه ص ف ح ه ا ط ال ع ا ت ب ی م ا ر ی ه ا ی ق ا ب ل ا ن ت ق ا ل پ س ا ز س ی ل ا ر ز ی ا ب ی ر ی س ک و ا ق د ا م ا ت پ

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 به نام خالق زیبایی ها کسب و کار الکترونیکی و ی ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی فناوری اطالعات جلسه پنجم مدرس علی سیاوش پوری جلسه پنجم برنامه های سازمان با فرد صنایع خدماتی یعنی خط بر خدمات چگونه سازمان طریق

توضیحات بیشتر

معرفی سیستم انتقال قدرت دابل کلاچ Dual Clutch Transmission مقدمه: سیستم انتقال قدرت از نظر نوع تعویض دنده به دو دسته معمولی و اتوماتیک تقسیم بندي می ش

معرفی سیستم انتقال قدرت دابل کلاچ Dual Clutch Transmission مقدمه: سیستم انتقال قدرت از نظر نوع تعویض دنده به دو دسته معمولی و اتوماتیک تقسیم بندي می ش معرفی سیستم انتقال قدرت دابل کلاچ Dual Clutch Transmission مقدمه: سیستم انتقال قدرت از نظر نوع تعویض دنده به دو دسته معمولی و اتوماتیک تقسیم بندي می شوند. در سیستم انتقال قدرت معمولی راننده با فشار دادن

توضیحات بیشتر

تاریخ شروع به کاردفاتر استان اردبیل در طرح املاک پیشخوان

تاریخ شروع به کاردفاتر استان اردبیل در طرح املاک پیشخوان بسمه تعالی برگزاری جلسه توجیهی طرح املاک پیشخوان در تاریخ 18/11/1391 (مختص دفاتر استان اردبیل) به اطلاع دفاتر محترم استان اردبیل که در دوره آموزش الکترونیکی طرح فوق شرکت نموده اند می رسانیم جلسه توجیهی

توضیحات بیشتر

9 ترفند انتخاب نام کسب و کار اینترنتی fekreabi.net

9 ترفند انتخاب نام کسب و کار اینترنتی fekreabi.net 9 ترفند انتخاب نام کسب و کار اینترنتی محسن مبصرفر مدیر وب سایت فکر آبی مشاور کسب و کارهای اینترنتی و بازاریابی اینترنتی مدرس و سخنران کسب و کار اینترنتی و بازاریابی اینترنتی نویسنده ویژه نامه فکر آبی مقدمه

توضیحات بیشتر

خستگي Fatigue خستگي نوعي ازتخريب است كه هنگامي مشاهده ميشود كه نيروي اعمالي ديناميك است و مقادير بردار نيروي)مقدار وجهت و راستا( اعمالي با گذشت زمان ع

خستگي Fatigue خستگي نوعي ازتخريب است كه هنگامي مشاهده ميشود كه نيروي اعمالي ديناميك است و مقادير بردار نيروي)مقدار وجهت و راستا( اعمالي با گذشت زمان ع خستگي Fatigue خستگي نوعي ازتخريب است كه هنگامي مشاهده ميشود كه نيروي اعمالي ديناميك است و مقادير بردار نيروي)مقدار وجهت و راستا( اعمالي با گذشت زمان عوض مي شود. در اين حالت تخريب مكانيزم خاص خود را دارد

توضیحات بیشتر

6 روش برای رفع مشکل قفل کردن‌های تصادفی ویندوز

6 روش برای رفع مشکل قفل کردن‌های تصادفی ویندوز عیب یابی مشکلات تصادفی ویندوز 10 6 روش برای رفع مشکل قفل کردنهای تصادفی ویندوز قفل کردنهای تصادفی و از کار افتادن ویندوز موضوعی است که هر کاربری کم و زیاد با آن برخورد داشته است. چنین وضعیتی میتواند به

توضیحات بیشتر

شرکت گسترش خدمات تجارت الکترونیک ایرانیان نصب و فعال سازی Kaspersky Internet Security 2018 IeDco.Support Team

شرکت گسترش خدمات تجارت الکترونیک ایرانیان نصب و فعال سازی Kaspersky Internet Security 2018 IeDco.Support Team شرکت گسترش خدمات تجارت الکترونیک ایرانیان نصب و فعال سازی Kaspersky Internet Security 2018 IeDco.Support Team 2 صفحه نصب کسپرسکی اینترنت سکیوریتی 2018 )نسخه ویندوز( مرحله ی اول( برنامه ی نصب را از وب سایت

توضیحات بیشتر

302 فعالیت و اشتغال فعاليت و اشتغال مهمترين ركن توليد و عامل تحقق رشد و پيشرفت است. از همين رو در همه جوامع كار و توليد هميشه از جايگاه ويژه اي برخورد

302 فعالیت و اشتغال فعاليت و اشتغال مهمترين ركن توليد و عامل تحقق رشد و پيشرفت است. از همين رو در همه جوامع كار و توليد هميشه از جايگاه ويژه اي برخورد 302 فعالیت و اشتغال فعاليت و اشتغال مهمترين ركن توليد و عامل تحقق رشد و پيشرفت است. از همين رو در همه جوامع كار و توليد هميشه از جايگاه ويژه اي برخوردار است. در اهداف اكثر دولت ها فراهم سازي زمينه هاي

توضیحات بیشتر

وزارت جهاد كشاورزي سازمان تحقيقات آموزش و ترويج كشاورزي مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعی جنوب استان كرمان نشريه ترويجی مديريت تغذيه و مصرف ك

وزارت جهاد كشاورزي سازمان تحقيقات آموزش و ترويج كشاورزي مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعی جنوب استان كرمان نشريه ترويجی مديريت تغذيه و مصرف ك وزارت جهاد كشاورزي سازمان تحقيقات آموزش و ترويج كشاورزي مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعی جنوب استان كرمان نشريه ترويجی مديريت تغذيه و مصرف كود در باغات مركبات جنوب استان كرمان نگارندگان: جواد

توضیحات بیشتر

Report

Report گزارش ارزيابی شونده دوره ارزيابی: سال 9 تاريخ تهيه گزارش: 96// جدول راهنمای علايم وضعيت علامت وضعيت شرح وضعيت محدوده %9. - % %7. - %89.99 %6. - %7.99 %- %9.99 عالي خوب متوسط ضعيف اداره کل استاندارد استان

توضیحات بیشتر

نحوه دریافت گواهینامه PRINCE2-2017

نحوه دریافت گواهینامه PRINCE2-2017 در حال حاضر نیاز بیشتری به تنوع و چابکی وجود دارد. مدیران پروژه باید به فناوری و همچنین انتظارات بالاتری از ذینفعان و مشتریان پاسخ دهند. بروزرسانی PRINCE2 تا کید بیشتری بر روشهای متناسب با نیازهای پروژه

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation سری کالس های بازاریابی فروش و CRM مقدمات بازاریابی )1( فروش و www.navidmollaee.com نوید مالیی )مدرس و مشاور بازاریابی فروش و )CRM STEREOTYPING هدف از بازاریابی چیست مورد شناسایی نیازهای برآورده و اجتماعی

توضیحات بیشتر