تيه كيت يد ـ 131 ـ عقايد و تبرو گوانيدين (I_MIBG 131)

اندازه: px
شروع نمایش از صفحه:

Download "تيه كيت يد ـ 131 ـ عقايد و تبرو گوانيدين (I_MIBG 131)"

رونوشت

1 J. of Nucl Sci. and Tech. 79, 2017, مجلهی علوم و فنون هستهای شبیهسازی یک دزیمتر جدید بر پایهی ویژگیهای الکتریکی کامپوزیت پلیمتیل متاکریالیت- نانولولهی کربن شهریار ملکی فرهود ضیایی* مجید مجتهدزاده الریجانی پژوهشکدهی کاربرد پرتوها پژوهشگاه علوم و فنون هستهای سازمان انرژی اتمی ایران صندوق پستی: تهران ایران چکیده: نانولولههای کربن از طریق آمیختن با پلیمرها در کسر وزنی خاصی موسووم بوه آسوتانهی گورر التتریتوی منجور بوه افونایه ناگووانی و چندمرتبهای رسانندگی التتریتی کامپوزیت پلیمر- نانولولهی کوربن موی شووند د ر پو هوه ه ضا و ر بوا تو هوه بوه ا یون و ی ه گوی ا یود ی اسوتااد از کامپوزیت پلیمتیل متاکریالت- نانو لوله ی ک ربن به شتل ی ک د ز یمت ر ف عوا مرو رش شود ا ز هملوه عو ا مول مو پ ر د ر پا سوو ا یون نوو د ز یمتو ر ت ییو ر مقاومت التتریتی کامپوزیت در اپر هرب پرتو است به منظور بررسی پارامترهای دزیمتری مربوط به کامپوزیت فوق در آهنگهوای دز مختلو از نرمافنار COMSOL و روش ا لمان محدود بور گیری شد در این شبیهسازی چگالی هریان التتریتی کامپوزیوت PMMA-CNT بوا وخامت 61 μm تحت ولتاژ پابت 9V در آهنگهای دز مختل ناضیهی آستانهی گرر التتریتی یعنی و 1 در مدت 6 min برای نمونه ها یی با د رصودها ی و زنوی مت اواو ت نانو لو لوه کو ربن ن ن د یو ک بوه 1 91 به دست آمد مقودار دز هوربی از ضاصول ورب آهنوگ دز در مودت زموان توابهدهوی محاسبه شد خری بودن پاسو دز از 011 mgy تا ضدود 9 Gy در گستر ی دز تشخیصی و درمانی را مویتووان عواملی متبوت بوه منظوور اسوتااد از ماد ی کامپوزیتی فوق با کاربردهای دزیمتری تلقی کرد کلیدواژهها: شبیهسازی دزیمتر فعال کامپوزیت نانولوله کربن پلیمتیل متاکریالت Simulation of a Novel Dosimeter Based on Electrical Characteristics of Polymethyl Methacrylate- Carbon Nanotube Composite S. Malekie, F. Ziaie *, M.M. Larijani Radiation Application Research School, Nuclear Science and Technology Research Institute, AEOI, P.O.Box: , Tehran-Iran Abstract: Combination of carbon nanotubes with polymers in an especial weight percentage called electrical percolation threshold, leads to a sudden increase of several orders of magnitude of the electrical conductivity of the polymer-carbon nanotube composite. In the present research, considering these characteristics, the idea of using Polymethyl Methacrylate-Carbon Nanotube composite as an active dosimeter is exhibited. One of the factors affecting the response of this type of dosimeter is the variation of electrical resistance in the composite due to absorption of radiation. For investigation of dosimetric parameters of this composite in different dose rates, the COMSOL software and finite element method were utilized. In this simulation, the electrical current density of PMMA-CNT composite with a thickness of 10µm under a constant voltage of 3 V in different dose rates for 2 min was calculated for the samples having different weight percentages of carbon nanotubes adjacent to the electrical percolation threshold region, namely 0.17, 0.19 and The value of the absorbed dose was calculated through the product of the dose rate by the irradiation time. Linearity of the dose response in the range of 400 mgy to ~3 Gy in the diagnostic and therapeutic dose levels could be considered as a positive factor for dosimetry applications of this composite material. Keywords: Simulation, Active Dosimeter, Composite, Carbon Nanotube, Polymethyl Methacrylate 39 تاریو دریافت مقاله: تاریو پریرش مقاله: *

2 شبیهسازی یک دزیمتر هدید بر پایهی ویهگیهای التتریتی 6. مقدمه آشتارسازی و دزیمتری تابههای یونساز یتوی از زمینوه هوای پهوهشی و کاربردی بسیار موم را در صنعت هستهای تشتیل می- دهد اید ی استااد از نانوکامپوزیتهای پلیمری با هدف ساخت یک دزیمتر فع ا مررش شد است که در صورت تجاوز آهنوگ دز تابشوی از آسوتانهی بحرانوی سیسوتم هشوداردهند ی صووتی تصویری را بتواند فع ا کند اینگونه مواد بوه خواطر سووولت در فراوری و هنینهی نسبتا پایین منایای فراوانی دارند پس از آنکه ایجیموا در سوا 6776 )6( نانولولوههوای کوربن )CNTs( را ابودا کرد امتان ساخت کامپوزیتهای پلیمر- نوانولولوهکوربن فوراهم شد ]6[ نانولولههای کربنی دارای خواص التتریتوی منحصور بوه فرد هستند به طوری که نوو توکدیووار ی آن )6( )SWCNT( بوویهتوورین رسووانندگی را در میووان سووایر الیوواف کربنووی دارد و 6 تحرکپریری التتریتی آنها در دمای اتواق بویه از cm V.s 61 3 اسوت ]6[ التتریتی بالغ بر سا 6770 که آهایان و کربنی چند دیوار مد نانولولوههوای کربنوی نادرنود توا چگوالی هریوان Acm را از خود عبور دهنود ]9[ پوس از همتاران برای اولوین بوار نوانولولوههوای را به عنووان موواد پ ورکننود در بسوتر پلیموری معرفوی نمودنود پوهوهههوای بسویاری روی سواخت سازی و شناسایی چنین ساختارهایی متمرکن شد اند ]0[ بوبوود در زمینهی تأپیر تابه بور خوواص التتریتوی کامپوزیوتهوا چنودین کوار پهوهشوی صوورت گرفتوه اسوت کوروو تینسوتا و همتاران در سا وینیلیدین فلوراید کربن تحت سا 6119 ویهگیهای دزیمتری فیلم وخیم پلوی- )9( )PVDF( با خامت 69µm و پ رکنند های تابه گاما و در ولتاژ 9 V را بررسوی کردنود ]3[ در 6112 هیوازی موا و یئوو بوا اسوتااد از نظریوهی گورر آپوار مربووط بوه طوو و چگوالی نوانولولوههوای کوربن بور رسوانندگی التتریتی یک ضسگر تابشی را مرالعه کردند ]1[ و همتاران در سا انریتوو بواررا 6161 اندرکنه توابه بوا کامپوزیوت پلیمور- نانولولهیکربن در نالب یک اخترا پبت و بررسی کردند ]9[ افنودن نانولولههای کربنی به بستر پلیمر منجر به ت ییور پابوت دیالتتریک ماد ی پلیموری مویشوود در صوورتی کوه چیودمان CNTها در بستر پلیمری هم راستا باشد ناضیهی خوازنی در کول ضجم دیالتتریک غالب خواهد بود که به دنبوا آن گورردهی التتریتووی موو پر کامپوزیووت و ارفیووت التتریتووی آن افوونایه خواهد یافت در ضالی کوه توزیوپ پراکنود ی CNTهوا در بسوتر )0( پلیمری با توهه به افنایه اضتما پدید ی گرر )پدیود ای کوه با درصد وزنی خاصی از نانولوله در پلیمر به شوتل افونایه نابول توهه رسانندگی التتریتی رخ میدهود( منجور بوه غالوب شودن ناضیه رسانشی در دی التتریک و افنایه چگالی هریان خواهود شد در ناضیه رسانشی شارش بارهای التتریتی در دیالتتریک از را ارتباط CNTها با یکدیگر خواهد بوود کوه ایون عمول بوه شیو ی تونلزنی کوانتومی یا هوه التترونها بین نانولولوههوایی که به انداز ی کافی به یکدیگر نندیتند صورت میگیورد ]2[ منوابپ زیوادی در زمینوهی بررسوی ویهگویهوای دزیمتوری موواد مختل با استااد از نرمافنار COMSOL در دسترو نیست در این پهوهه با بررسی آخرین منوابپ مشوخش شود کوه بوه منظوور انووداز 676 گیووری دز مربوووط بووه چشوومه براکووی تراپووی Ir یووک کالریمتر بر مبنای شارش گرمایی بوا اسوتااد از روشهوای ا لموان محدود و مونتهکارلو با نرمافونار COMSOL Multiphysics 3.5a مد سازی شد است ]7 61[ در ضالی که دنوت ت ییورات دمایی در کالریمتر 1 6K بود است در این پهوهه نین به منظور شبیهسازی دزیمتر کامپوزیت پلیمتیل متاکریالت- نانولوله کربن )3( )PMMA-CNT( در محووووودود ی مقیووووواو آهنوووووگ دز -3-0 mgymin دنت مرکور در گستر ی دمایی K نرار گرفته است یتی از ویهگیهایی که شبیهسازی ضا ر را از سایر پهوهههای مشابه متماین میسوازد اسوتااد از مود )1( VRH یوا هوه برد مت یر بوه منظوور بررسوی وابسوتگی دموایی رسوانندگی التتریتووی نووانولولووهکووربن و متعانووب آن کوول کامپوزیووت بووا الگوبرداری از رهیافت کالریمتری برای تبدیل آهنگ ت ییر دما به آهنوگ دز در مقیواو mgymin اسوت مود VRH در وانوپ برای نشان دادن وابستگی رسانندگی التتریتی و ترابرد التترونی مواد نیمهرسانا به دما اسوت از آنهوا کوه شوبیهسوازی ضا ور بوا آهنگهای دز نسبتا پایین در مقیاو mgymin سر و کار دارد بنابراین به منظور افنایه ضساسیتپوریری دزیمتور مورکور از را محاسبهی چگالی هریان مد VRH نین گنجاند شد اسوت توا پاسووو دزیمتوور در ایوون مقیوواو بوورای آهنووگهووای دز مختلوو تاتیکپریر باشد هوودف از کووار ضا وور بوورآورد پاسووو دزیمتوور کامپوزیووت PMMA-CNT بوا وخامت 61μm بورای درصودهای وزنوی مختل از نانولولهیکربن تحت ولتاژ پابت اسوت سازی از مد پیشنوادی تحت عنوان مد در ایون شوبیه- )9( ]66[ CSROC بوه منظور پراکنه نانولولهها در بستر پلیمری بور گیری شد است 2. مواد و روشها 30

3 مجلهی علوم و فنون هستهای روش کار به منظور شبیهسازی مقدار آستانهی گورر التتریتوی کامپوزیوت PMMA-CNT و همچنین برآورد ت ییور نسوبی چگوالی هریوان J) )J-J در اپر هرب پرتو در آهنگهای دز مختل )براسواو روابط کالریمتری( از نرمافنار COMSOL بوور گیوری شود در وانپ این نرمافنار از طریق ضل عددی معادلهی الپالو در شرایط مرزی مشخش به روش ا لمان محدود به یافتن پتانسیل التتریتی و به دنبا آن سایر کمیتهای التتریتی در متوانهوای مختلو میپردازد با این هدف به منظور بوراورد ویهگویهوای دزیمتوری کامپوزیوت PMMA-CNT در نورمافونار مورکور از مود هوای هات شد ی هریان التتریتی و انتقا ضرارت در هامدات بور - گیووری شوود محاسووبهی آسووتانهی گوورر التتریتووی کامپوزیووت PMMA-CNT در ضالووت سوواکن و بررسووی ویهگوویهووای دزیمتری کامپوزیت مرکور به صورت وابسته به زمان انجام شد بوه منظوور شوبیهسوازی ایون دزیمتور فورت شود اسوت کوه نانولولههای کربن با توزیپ تصادفی و بوا الگوو از رهیافوت ضجوم )2( مستتنا به صورت همگن در بستر پلیمر پراکند شد انود مروابق شتل 6 ضجم مسوتتنا ( ex V( عبارتسوت از ضجوم اضاطوهکننود ی یک ذر به نحوی که مرکن یک ذر ی مشابه مجاور آن مجاز به ناوذ در آن نباشد یا به عبوارتی ذرات بوا یوکدیگور هومپوشوانی نداشته باشند اید اصولی در ایون رهیافوت آنسوت کوه آسوتانهی گرر بیهتر از آن که با ضجوم وانعوی ذرات پ رکننود در ارتبواط باشد به V ex مرتبط است ]66[ در تولیوود اعووداد تصووادفی مربوووط بووه مختصووات ف ووایی نانولولههای کربن در بستر پلیمری از نرمافونار Matlab اسوتااد شد است با توهه به محدودیتهای روش سهبعدی در مه زدن هندسه و همچنین ضل معادلهی الپالو در شرایط مرزی مشخش )نویموان و دیریتلوه( بورای ایون کامپوزیوت ایود ی یوک روش دوب عدی تعمیم یافته در این پهوهه مررش شد که من محاسبه- ی آستانه گرر در کامپوزیت مرکور بتوان رسانندگی التتریتی آن را در کسرهای وزنی مختل CNT نین پیهبینی کرد شکل 6. ضجم مستتنا در اطراف ذر )به صورت نقرهچین( [69] اصوال بین خامت کامپوزیت کسر وزنی نانولولهها و مقدار ولتاژ به کار رفته در کامپوزیت یوک همبسوتگی وهوود دارد در فرایند شبیهسوازی بورای انتخواب ولتواژ آزادی عمول بویهتوری وهود دارد اما در ضالت انتخاب ولتواژ بایود بوه گونوهای باشد که ابتدا با التترومتر نابل انداز گیری باشد دوم به انوداز - ای باشد که بتواند از پدید ی بازترکیوب التتورون- ضاور هوا در ضین تابهدهی هلوگیری کنود سووم از موواهرت ذرات فلونی التترودها به بستر پلیمری هلوگیری کنود در شوبیهسوازی چوون اید ی ا ص ولی ک وار اسو ت ااد از ر ه یافو ت ک وا لریم تر ی بو ود اسو ت بنابراین بحث بازترکیب التترون- ضار ها مرورش نیسوت و ولتواژ 9V برای فیلم کامپوزیتی با خامت 10 m به کار رفت در شووووتل 6 نمووووایی از بوووورش عر ووووی کامپوزیووووت PMMA-CNT به تصویر کشید شد است همانگونوه کوه در این شتل مالضظه میشود سرح مقرپ نانولولههای کربن با شعا شد 6D پابت 6nm در ضالت دوبعدی بوه صوورت بی وی در نظور گرفتوه است از طرفی با توهه به اکتر مقاالت مقدار نسبت )7( ابعادی )نسبت طو به نرر یا )LD نانولولهها بوه طوور متوسوط ضدود 6111 گونارش شود اسوت ]60[ البتوه عوامول مختلاوی از همله نحو ی ساخت کامپوزیتهای پلیمر- نانولولوهی کوربن بوه روشهای محلولی مخلوط مراب پلیمریناسویون در هوا و ماننود آن در تعیین مقدار آستانهی گرر التتریتوی ایون کامپوزیوتهوا )61( م پرند به عنوان متا در فرایندهای مورکور فراصووتدهوی منجر به شتستن و کوتا شدن طو نانولولهها میشود و به دنبا آن مقدار آستانهی گرر نین ت ییر میکند 33

4 شبیهسازی یک دزیمتر هدید بر پایهی ویهگیهای التتریتی الکترودها شکل 2. نمایی از برش عر ی کامپوزیت PMMA-CNT )سرح مقرپهوای بی وی در نتیجهی برش غیرمتعامد نانولولهها به وهود آمد اند( شکل 6. نمایی از توزیپ ف وایی نانولولوهی کوربن و سورح مقروپ بی ووی آن [63] شوتل 9 نموایی از توزیوپ ف وایی نانولولوهی کوربن و سورح مقروپ بی ووی آن را نموایه موی دهود هموانطورکوه مشواهد میشود در این مد فرت بر این است که نانولولههای کربن بوه صورت تصادفی در ف ای سهب عدی بوه صوورت همگون پراکنود شد اند بسته به نحو ی سمتگیری نانولولهی کربن با محوور Z سرح مقرپ آن از دایر تا بی یهایی کشید شد خواهد بود بوه طوریکه اگر نانولوله در راستای Z باشد a = b است )a و b به ترتیب نیم نرر بنرگ و کوچک بی یاند( و سرح مقروپ آن بوه صورت دایر نمایان خواهد شد نحو ی انتخاب پارامترهای بی وی بوه همورا هنتیوات آن در نالب یک مد هدید به نام مد CSROC در این پهوهه اراته شد است ]66[ در تعیین پارامترهای هندسی یک بی وی از توابپ تصووووادفی rand اسووووتااد شوووود بووووه ایوووون صووووورت کووووه y ( W 2 a) rand a x ( L 2 a) rand a b rand ( rand و aکوووه در cos( ) آن x و y مختصات مرکن بی وی L و W بوه ترتیوب وخامت و پونای کامپوزیت µm( θ )L=W=61 زاویه نربوی وφ زاویوهی سمتی نانولولهیکربن در ف است خوواص فینیتوی موواد موورد استااد در این شبیهسازی در هدو 6 اراته شد اند جدول 6. خواص فینیتی مواد مورد استااد در شوبیهسوازی در دموای اتواق [69 61] ماد چگالی 9 )gcm ( گرردهی التتریتی ارفیت گرمایی (Jkg.k) 179 رسانندگی گرمایی (Wm.K) 9111 رسانندگی التتریتی (Sm) CNT PMMA از آنها که رسانندگی التتریتی نانولولههای کربن وابسته به دماسوت در محاسوبات مربووط بوه شوبیهسوازی از مود استااد میشوود VRH اولوین بوار موات ایون مود را بورای گورارهای التترونی بین ضاالت هایگنید در گاف باند مواد نیمهرسوانا بوا در نظر گرفتن پدید ی تونولزنوی ضامولهوای بوار اراتوه کورد بوا استااد از این مد رسانندگی التتریتی نانولولوههوای کوربن در ف ای سهب عدی عبارت است از ]69[: CNT )6( 1 o To 4 exp T T )6( 2 e ph 9N ( E F ) o 6 8k B 31

5 مجلهی علوم و فنون هستهای p T o N ( E ) k F )9( B T o دمووای مشخصووهی مووات )پووارامتری کووه کووه در آنهووا مشخشکنند ی درههی بوینظموی سیسوتم التترونوی موورد نظور است( ) F N(E چگوالی التترونوی ضواالت هوایگنیود در توراز فرمی و ξ طو هایگنیدگی توابپ موج التترونی هسوتند هوم- چنین پارامترهای e k B و ν ph به ترتیب مربوط به پابت بولتنموان بار بنیادی التترون و فرکانس فونونها در فراینود هووه هسوتند گرو پهوهشی بینسان و همتاران نشان دادند کوه بورای نانولولوه- 9 هووای کربنووی تووکدیوووار بووا چگووالی 6 3 gcm مقووودار T o اسوت ]69[ و 6611K= 4 S o K cm J 1 2 ایون روابوط صرفا برای محاسبهی رسوانندگی التتریتوی نانولولوهی کوربن در دماهای مختل استااد میشود و در ایون شوبیهسوازی بوه خواطر پایین بودن رسانندگی التتریتی پلیمرها در مقایسوه بوا CNTهوا فرت شد است که رسانندگی التتریتوی PMMA در دماهوای مختل پابت باشد به نظر میرسد کاربرد روابط فوق با توهه بوه رسانندگی گرمایی زیاد نانولولههای کربنی برای ناضیوهی گورار ملموووتور باشود نبول از ناضیوهی گورار بوا توهوه بوه پوراکنه نانولولههوا فاصولهی تونولزنوی بویهتور اسوت و اضتموا هووه التترونها در ترازهای انرژی کامپوزیت کومتور خواهود بوود در این شبیهسوازی محاسوبات بوه دو دسوتهی محاسوبهی رسوانندگی التتریتی کامپوزیت PMMA-CNT نبل از تابهدهی با هدف )66( محاسبهی چگالی هریان تاریک و محاسبهی چگوالی هریوان التتریتی هنگام تابهدهی تقسیمبندی شد اند بورای محاسوبهی چگالی هریان از رابرهی )0( استااد میشود: )0( V E d که در آن J چگالی هریان رسانندگی التتریتی کامپوزیوت E میدان التتریتی V پتانسیل به کوار رفتوه و d فاصولهی بوین التترودهووا یووا ووخامت کامپوزیووت اسووت از آنهووا کووه کوود COMSOL یک کد محاسباتی التتروم ناطیس بر مبنای روش ا لمان محدود است و امتان تعری چشمههای یونساز و آهنوگ دز در آن وهود ندارد بنابراین بورای رفوپ ایون کمبوود و امتوان محاسبات دزیمتری کامپوزیوت PMMA-CNT در ایون شوبیه- سازی از رهیافت کوالریمتری بوه طوور غیورمسوتقیم اسوتااد شود مرابق این رهیافت در صورت بیدررو بودن یک سیستم ]7[: )3( D C T که در آن D دز هربی C p ارفیت گرمایی در فشار پابت بورای کل کامپوزیت و T T T سازی = K D p افنایه دماست T دمای اولیه و T دمای پانویه است در ایون شوبیه- اموا از آنها که برای یک دزیمتر فعا خری بودن پاسو دزیمتور در آهنووگهووای دز مختلوو از اهمیووت خاصووی برخوووردار اسووت رورت دارد تا با دیارانسیلگیری از رابرهی )3( مقدار آهنگ دز محاسبه شود با انجام این کار مقدار آهنگ دز عبارتست از: T T t t شارش گرمایی در مدت زمان t 6= min C )1( T t در محاسبهی آهنگ دز از تقریب T و در آن t استااد شد اسوت ارفیت گرمایی PMMA در گستر ی دموایی 631 توا 991 K بوا استااد از رابرهی )9(: 5 2 p )9( C T T و ارفیت گرمایی نانولولههای کربن در گسوتر ی دموایی 631 توا 9111 K با استااد از رابرهی )2( محاسبه شد است: C T T p T T T

6 شبیهسازی یک دزیمتر هدید بر پایهی ویهگیهای التتریتی )2( که در آن T برضسب K و C p برضسوب J kg. K گرمایی کامپوزیت PMMA-CNT از رابرهی )7( آید ]62[: اسوت ارفیوت به دست می- التترونها در ماد میشود و همچنین با ایجاد الیههای میانی بوین ترازهای ارفیت و رسانه میتوان گات که اختالف انرژی بین ضاالت هایگنید و سایر ضواالت کواهه موییابود در نوایوت کاهه فاصلهی تونلزنی التترونها و کاهه گواف بانود انورژی پلیمر منجر به افنایه آهنوگ هووه التتورونهوا در ایون گونوه سیستمهای نامنظم میشود PMMA CNT C C ( ) w C ( ) w P P PMMA P CNT )7( که در آن w PMMA و w CNT به ترتیب کسرهای وزنوی مربووط بوه پلیمتیل متاکریالت و نانولولهی کربن هستند یادآوری مویشوود کووووه در مووووورد یووووک مخلوووووط دو موووواد ای رابرووووهی =6 CNT w PMMA + w برنرار است 6. نتایج و بحث به منظور اعتبارسنجی مد به کار گرفته شد در این شوبیهسوازی بوورای محاسووبهی آسووتانهی گوورر التتریتووی در کامپوزیووت PMMA-CNT مقایسهای با نتایج سایر پهوهشوگران در غیاب تابه به همرا روش ساخت کامپوزیت در هدو 6 اراتوه شد است مقادیر آستانهی گرر مربوط به کارهای دیگران از طریق نمودار رسانندگی التتریتی کامپوزیت برضسب درصد وزنی نانولولهی کربن هایی کوه ایون رسوانندگی هووه چندمرتبهای از خود نشان مویدهود نابول تشوخیش خواهود بوود همانگونه که از این هودو پیداسوت مقوادیر تجربوی آسوتانهی )66( گرر التتریتوی )EPT( بورای کامپوزیوت فووق کومتور از %6 وزنی پ رکنند ی نانولولهکربن در بستر پلیمتیل متاکریالت اسوت و نتیجوهی شوبیهسوازی ضا ور مقودار %1 6 g وزنوی را گونارش میکند این نتیجوه بور اسوتااد از ابونار شوبیهسوازی بوا نورمافونار COMSOL به منظور محاسبهی مقدار EPT در این کامپوزیوت صح ه میگرارد در مورد کامپوزیت پلیمر- نانولولهی کوربن کوه یک سیستم نامنظم به شمار میرود در یک دمای ویوه اضتموا )69( هوه التترون از یک ضالت هایگنید به ضالتی دیگور بوه فاصله و اختالف انرژی بین این دو ضالوت بسوتگی دارد ]67[ بوه نظر میرسد افنودن CNT به بستر پلیموری از طریوق ایجواد تلوه- )60( هایی در باند انرژی پلیمر منجر به کاهه فاصولهی تونولزنوی جدول 2. نتایج ضاصل از شبیهسوازی آسوتانهی گورر التتریتوی )EPT( نبول از پرتودهی برای کامپوزیت PMMA-CNT در مقایسه با داد های دیگران روش (wt%) EPT منبپ ] 61[ 1 69 ] 66[ 1 99 ] 66[ 1 99 ] 69[ 1 97 ] 60[ 1 3 ] 63[ کار حاضر شبیهسازی 61 شتل 0 چگالی هریان التتریتی برضسب آهنگ دز را برای کامپوزیوت PMMA-CNT بوا %1 69 وزنوی نوانولولوهی کوربن نمایه میدهد )خرای مربوط به محاسبات نرمافنار COMSOL بین %6 تا %6 2 است( همانگونه که از شتل پیداست با افنایه آهنگ دز از 9 به 66mGys چگالی هریان به شتل نسبتا خری افنایه مییابد و برازش خری این نمودار م ی د مرلب فوق است در توهیه علل فینیتوی ایون پدیود مویتووان گاوت کوه آهنوگ افوووونایه دمووووا یووووا معوووواد آن آهنووووگ دز در کامپوزیووووت PMMA-CNT منجر به افنایه مشارکت ترازهای عمیوقتور در فرایند رسانه هوشی در کامپوزیت مرکور میشود در ادامه مقدار دز هربی از طریق ضاصول ورب آهنوگ دز در مدت زمان تابهدهی min( 6( محاسوبه شود شوتل 3 ت ییور نسوبی چگوالی هریوان التتریتوی برضسوب دز بورای کامپوزیوت PMMA-CNT بوا درصودهای وزنوی متاواوت )خروا از %6 توا %9( 9 را نمایه مویدهود چنوانچوه مالضظوه مویشوود چگوالی هریووان در کامپوزیووت %1 69 )درسووت نبوول از آسووتانهی گوورر التتریتی( تا دز هربی 011 mgy نسوبت بوه هریوان تاریوک بوا شیب مالیمی افونایه و پوس از آن توا دز هوربی ضودود mgy 6931 با شیب تندتری افنایه و در دزهوای بواالتر از آن هریوان 32

7 )µam 2 چگالی جریان ( مجلهی علوم و فنون هستهای کواهه موییابود از آنهوا کوه در نوانوکامپوزیوتهوای پلیمور- نانولولهی کربن با درصدهای وزنی کوچکتر از آستانهی گرر - )63( التتریتوی تعوداد شوبتههوای گررپوریر گسوترد پوایینانود بنابراین در اپر تابهدهی ضامولهوای بوار در کامپوزیوت انباشوته میشود میدان التتریتی داخلی مربوط به التتورون- ضاور هوای ضاصل از یونه تابه یونساز افنایه مییابد در نتیجه ت عی میدان التتریتی خارهی و بوه دنبوا آن کواهه چگوالی هریوان التتریتی کامپوزیت رخ میدهد شکل 8. پاسوو کامپوزیوت 1 69 wt% PMMA-CNT در آهنوگهوای دز مختل )خرای بین %6 تا %6( 2 در ولتاژ پابت 9 V برازش خری م ی د خروی بودن پاسو دزیمتر در محدود ی آهنگ دز 9 تا 66 mgys است شکل 1. مقایسهی ت ییرات نسبی چگالی هریان التتریتوی برضسوب دز بورای کامپوزیت PMMA-CNT ضاوی درصدهای وزنی مختل نانولولوهی کوربن در ولتاژ پابت 9 V به همرا خرای نسبی )%6 تا %9( 9 با توهه به افنایه پیوستهی هریان التتریتی با دز هوربی در گستر ی میلیگری تا گری به نظر میرسد اسوتااد از ایون مواد برای دزیمتری در دزهای پوایین مناسوب باشود بورای کامپوزیوت ضوواوی %1 6 g وزنووی از نانولولووه )درسووت در آسووتانهی گوورر التتریتی( تا دز هربی ضدود 6111 mgy چگالی هریان نسبت به هریان تاریک بوا شویب مالیموی افونایه و پوس از آن توا دز هربی ضدود 6111 mgy با شیب تندتری افنایه موییابود و در دزهای باالتر از آن هریان اشبا میشود این نتیجه نشان میدهود کوه افونودن نوانولولوهی کوربن بوه کامپوزیوت ومن افونایه )61( محوودود ی دزیمتووری کوواهه انوودک ضساسوویت و نوودرت )69( تاتیک دزیمتر را نین به دنبا دارد همچنین برای کامپوزیت ضاوی %1 9 g وزنی نانولوله کربن )باالتر از آستانهی گرر التتریتی( پاسو دز ایون کامپوزیوت در ناضیوهی 6111 mgy توا 6911 بوه صوورت خروی اسوت و نشوان میدهد که در این کسر وزنی ناضیهی دزیمتری گسوترش بویه- تووری پیوودا کوورد اسووت مقایسووهی پاسووو دز کامپوزیووتهووای %1 6 g و %1 9 g وزنی نشان میدهد که شیب منحنیها با افنایه درصد نانولوله کم میشود این پدید اضتماال مربوط بوه افونایه هریان تاریک در کامپوزیت %1 9 g وزنی نسبت به %1 6 g وزنی باشد بنابراین میتوان گات که کسر وزنی نانولولههای کربن در بستر پلیمر عاملی موم در تعیین محودود ی دزیمتوری ایونگونوه مواد به شمار میرود از آنها که ساز و کار ترابرد بار التتریتی در کامپوزیتهای پلیمر- نانولولهی کوربن از طریوق تونولزنوی و هوه التترونهاست و بوا توهوه بوه ایونکوه در ناضیوهی گورار غلظت CNTها به گونهای است که فاصلهی تونلزنی )به کومتور از 6( 2 nm کاهه مییابد ]61[ بوا توابهدهوی کامپوزیوتهوای مرکور به علت اندرکنههای فوتوالتتریک پراکندگی کامپتون و تولید هات ضاملهای بار بیهتری به وهود آمد است که بوا بوووه کوووارگیری ولتووواژی مناسوووب و هلووووگیری از بازترکیوووب التتورون- ضاور هوا انتظوار مویرود رسوانندگی التتریتوی ایون کامپوزیتها افنایه یابد در موورد علوت اسوتااد از ولتواژ پوایین )9V( در محودود ی هریان مستقیم )DC( دالیل گوناگونی میتووان بیوان کورد او این که در سیسوتمهوای نوامنظم رسوانه هوشوی التتورونهوا در ضالت DC از ضالت متناوب )AC( بیهتر است ]69[ در ضالوت Current Density (µam 2 ) (J-J 0 )J (J-Jº)Jº R² = R = º آهنگ (mgys) دز Dose (mgys) Rate CNT wt% wt% CNT CNT wt% wt% CNT wt% wt% 0º 0º دز (mgy) Dose (mgy) 37

8 شبیهسازی یک دزیمتر هدید بر پایهی ویهگیهای التتریتی AC به واسرهی مت یر بودن سمتگیری دونربیهای التتریتوی اختالف انرژی و فاصلهی بین ضاالت هوایگنیود افونایه موی- یابد در نتیجه مرابق رابرهی میلر- آبراهام ]62[ آهنوگ هووه التترونها و در نتیجه رسوانه هوشوی در ضالوت AC نسوبت بوه ضالت DC کاهه خواهد یافت دوم اینکوه بوه علوت وخامت نوازک کامپوزیوت PMMA-CNT و کوم بوودن فاصولهی بوین التترودهووای ولتوواژ μm( 61( اسووتااد از ولتوواژ پووایین باعووث هلوگیری از پدید ی فروشتست التتریتی در فیلم نازک )دی- التتریوک( مویشووود ]67 91[ شوایان ذکور اسوت کوه نوودرت )62( دیالتتریک PMMA برابور 61 7 Vm اسوت ]96[ در وانوپ ولتاژ بوه کوار رفتوه بایود کوچوکتور از ولتواژ فروشتسوت و بوه انداز ای باشد تا بتواند از بازترکیب التتورون- ضاور هوای ایجواد شد در اپر تابهدهی هلوگیری کند فروشتسوت التتریتوی در چنین کامپوزیتهایی به عواملی از نبیل شدت میودان التتریتوی اختالف پتانسیل و فاصلهی بین التترودها بستگی دارد هومچنوین در ولتاژهای باال گرمادهی ژو )67( باعث ورود ذرات موهود در التترود )مانند نقر ) به الیهی پلیمری دزیمتر تابشی میشوود کوه )61( این اپر را التتروفرمینگ مینامند ]3[ در این فرایند با افنایه ولتاژ و به دنبا آن افنایه گرمادهی ژو مواهرت ذرات فلنی التتوورود بووه فوویلم نووازک افوونایه مووییابوود در نتیجووه اضتمووا فروشتست التتریتی بیهتر مویشوود کوه در صوورت رخ دادن این پدید دزیمتری دیگر امتانپریر نخواهد بود 011 mgy تا ضودود 9 Gy را مویتووان عواملی متبوت بوه منظوور اسوتااد از مواد ی کوامپوزیتی فووق بوا کاربردهوای دزیمتوری در گستر ی دز تشخیصی و درمانی تلقی نمود پینوشتها 1. Carbon Nanotube 2. Single Wall Carbon Nanotube 3. Polyvinylidene Fluoride 4. Percolation 5. Polymethyl Methacrylate-Carbon Nanotube 6. Variable Range Hopping 7. Cross-Sectional view of Randomly Oriented CNTs 8. Excluded Volume Approach 9. Aspect Ratio 10. Ultrasonication 11. Dark Current 12. Electrical Percolation Threshold 13. Hopping 14. Traps 15. Percolative Networks 16. Sensitivity 17. Resolution 18. Dielectric Strength 19. Joule Heating 20. Electroforming 8. نتیجهگیری در شووبیهسووازی ضا وور مقوودار آسووتانهی گوورر کامپوزیووت PMMA-CNT برابر %1 67 وزنی پیهبینی شد است کوه هوم- خوانی نابل نبولی با سایر نتایج منتشور شود دارد یتوی از عوامل موم در بررسوی ویهگویهوای دزیمتوری مواد کوامپوزیتی PMMA-CNT محدود ی دزیمتری است هایی که با افنایه آهنگ دز پاسو دزیمتر یعنی هریان التتریتی افنایه موییابود نتایج نشان داد که افنودن نانولولهیکوربن بوه کامپوزیوت ومن افنایه محدود ی دزیمتری باعوث کواهه انودک ضساسویت و ندرت تاتیک دزیمتر میشوود بنوابراین بوا کنتور مقودار کسور وزنی نوانولولوههوای کوربن در بسوتر پلیمور مویتووان محودود ی دزیمتری را تعیین نمود خری بودن پاسو دز در ایون نمونوههوا از 11

9 مجلهی علوم و فنون هستهای مراجع [1] S. Iijima, Helical microtubules of graphitic carbon, Nature 354 (1991) [2] T. Durkop, S.A. Getty, E. Cobas, M.S. Fuhrer, Extraordinary Mobility in Semiconducting Carbon Nanotubes, Nano letters 4 (2004) [3] Z. Yao, C. Kane, C. Dekker, High-Field Electrical Transport in Single-Wall Carbon Nanotubes, Phys Rev Lett 84 (2000) [4] P.M. Ajayan, O. Stephan, C. Colliex, D. Trauth, Aligned Carbon Nanotube Arrays Formed by Cutting a Polymer Resin Nanotube Composite, Science 265 (1994) [5] O. Korostynska, K. Arshak, D. Morris, A. Arshak, E. Jafer, Radiation-induced changes in the electrical properties of carbon filled PVDF thick films, Mater. Sci. Eng. B 141 (2007) [6] J. Ma, J. Yeow, Effect of percolation on electrical conductivity in a carbon nanotubebased film radiation sensor, Proc. IEEE conf. on Nanotechnology (2008) [7] E.V. Barrera, R. Wilkins, M. Shofner, M.X. Pulikkathara, R. Vaidyanathan, Functionalized Carbon Nanotube-Polymer Composites and Interaction with Radiation, in: H. William Marsh Rice University, TX (Ed.), US (2010). [8] S. Malekie, F. Ziaie, Effective permittivity simulation of Polyethylene-Carbon Nanotube Nano-Composite using Finite Element Method, Annual Physics Conference of Iran, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan (2014) [9] P. Owen, Modelling a Calorimeter for High Dose Rate Brachytherapy, Department of Physics, University of Surrey (2011) 76. [10] COMSOL Multiphysics Modeling and Simulation Software, products heat-transfer (2015). [11] S. Malekie, F. Ziaie, A two-dimensional simulation to predict the electrical behavior of carbon nanotubepolymer composites, J. Polym. Eng. 37(2) (2016) [12] I. Balberg, C.H. Anderson, S. Alexander, N. Wagner, Excluded volume and its relation to the onset of percolation, Phys. Rev. B, 30 (1984) [13] A. Belashi, A Dissertation entitled Percolation Modeling in Polymer Nanocomposites (2011). [14] K. Jeon, L. Lumata, T. Tokumoto, E. Steven, J. Brooks, R.G. Alamo, Low electrical conductivity threshold and crystalline morphology of single-walled carbon nanotubes-high density polyethylene nanocomposites characterized by SEM, Raman spectroscopy and AFM, Polymer 48 (2007) [15] S. Malekie, F. Ziaie, Study on a novel dosimeter based on polyethylene carbon nanotube composite, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment, 791 (2015) 1-5. [16] W.D. Callister, Fundamentals of Materials Science and Engineering, fifth ed., John Wiley & Sons, Inc., The University of Utah (2001). [17] S. Luo, Processing-Structure-Property Relationships Of Carbon Nanotube And Nanoplatelet Enabled Piezoresistive Sensors, The Florida State University, Electronic Theses, Treatises and Dissertations (2013) Paper [18] I. Tavman, Y. Aydogdu, M. Kök, A. Turgut, A.E. a, Measurement of heat capacity and thermal conductivity of HDPEexpanded 16

10 شبیهسازی یک دزیمتر هدید بر پایهی ویهگیهای التتریتی graphite nanocomposites by differential scanning calorimetry, Archives of Materials Science and Engineering 50 (2011) 5. [19] N. Apsley, H.P. Hughes, Temperature- and field-dependence of hopping conduction in disordered systems, Philos. Mag. 3 (1974) 963. [20] V. Skákalová, U. Dettlaff-Weglikowska, S. Roth, Electrical and mechanical properties of nanocomposites of single wall carbon nanotubes with PMMA, Synthetic Met. 152 (2005) [21] J.M. Benoit, B. Corraze, S. Lefrant, W.J. Blau, P. Bernier, O. Chauvet, Transport properties of PMMA-Carbon Nanotubes composites, Synthetic Met. 121 (2001) [22] F. Du, J.E. Fischer, K.I. Winey, Effect of nanotube alignment on percolation conductivity in carbon nanotubepolymer composites, Phys. Rev. B, 72 (2005) [23] F. Du, R.C. Scogna, W. Zhou, S. Brand, J.E. Fischer, K.I. Winey, Nanotube Networks in Polymer Nanocomposites: Rheology and Electrical Conductivity, Macromolecules 37 (2004) Adv. Mater. 16 (2004) [26] C. Li, E.T. Thostenson, T.-W. Chou, Dominant role of tunneling resistance in the electrical conductivity of carbon nanotube based composites, Appl. Phys. Lett. 91 (2007) [27] L.J. Huijbregts, Charge transport and morphology in nano fillers and polymer nanocomposites, Technische Universiteit Eindhoven, Eindhoven (2008). [28] M. Pollak, B. Shklovskii, Hopping Transport in Solids, Elsevier Science, Amsterdam (1991). [29] T. Blythe, D. Bloor, Electrical Properties of Polymers, 2nd ed., Cambridge University Press (2005). [30] V. Sgobba, D.M. Guldi, Carbon nanotubeselectronicelectrochemical properties and application for nanoelectronics and photonics, Chem. Soc. Rev. 38 (2009) [31] S.F. Lyuksyutov, R.A. Vaia, P.B. Paramonov, S. Juhl, L. Waterhouse, R.M. Ralich, G. Sigalov, E. Sancaktar, Electrostatic nanolithography in polymers using atomic force microscopy, Nat. Mater. 2 (2003) [24] J. Dai, Q. Wang, W. Li, Z. Wei, G. Xu, Properties of well aligned SWNT modified poly (methyl methacrylate) nanocomposites, Mater. Lett. 61 (2007) [25] O. Regev, P.N.B. ElKati, J. Loos, C.E. Koning, Preparation of Conductive Nanotube Polymer Composites Using Latex Technology, 16

شماره مقاله: 38 مقاله نامه بيست و يكمين كنفرانس بهاره فيزيك (31 ارديبهشت و 1 خرداد 1393) چکیده خواص ترموالکتریکی عایق توپولوژیکی در حضور ناخالصی های م

شماره مقاله: 38 مقاله نامه بيست و يكمين كنفرانس بهاره فيزيك (31 ارديبهشت و 1 خرداد 1393) چکیده خواص ترموالکتریکی عایق توپولوژیکی در حضور ناخالصی های م چکیده خواص ترموالکتریکی عایق توپولوژیکی در حضور ناخالصی های مغناطیسی و غیر مغناطیسی علی رضایی سعید عابدین پور جهانفر ابویی دانشکده فیزیک دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان صندوق پستی ۵۱۵۱۱-۵۵۱۱ زنجان

توضیحات بیشتر

بخش 2: نانوکامپوزیتها حسین فالح دوست محسن افسری والیتی مقدمه برای دستیابی به مواد با خواص مورد نظر و کاربری ویژه کامپوزیتها تولید شدند. کامپوزیتها موا

بخش 2: نانوکامپوزیتها حسین فالح دوست محسن افسری والیتی مقدمه برای دستیابی به مواد با خواص مورد نظر و کاربری ویژه کامپوزیتها تولید شدند. کامپوزیتها موا بخش 2: نانوکامپوزیتها حسین فالح دوست محسن افسری والیتی مقدمه برای دستیابی به مواد با خواص مورد نظر و کاربری ویژه کامپوزیتها تولید شدند. کامپوزیتها موادی چند جزئی هستند که خواص آنها در مجموع از هر کدام

توضیحات بیشتر

بخش 2: نانوکامپوزیتها کد: 0790 حسین فالح دوست محسن افسری والیتی مقدمه برای دستیابی به مواد با خواص مورد نظر و کاربری ویژه کامپوزیتها تولید شدند. کامپو

بخش 2: نانوکامپوزیتها کد: 0790 حسین فالح دوست محسن افسری والیتی مقدمه برای دستیابی به مواد با خواص مورد نظر و کاربری ویژه کامپوزیتها تولید شدند. کامپو بخش 2: نانوکامپوزیتها کد: 0790 حسین فالح دوست محسن افسری والیتی مقدمه برای دستیابی به مواد با خواص مورد نظر و کاربری ویژه کامپوزیتها تولید شدند. کامپوزیتها موادی چند جزئی هستند که خواص آنها در مجموع از

توضیحات بیشتر

روشهای طراحی مهندسی

روشهای طراحی مهندسی هب انم خدا ساختار مواد بلوری Crystalline Solids مواد بلوری :Crystalline موادی که در متناوب تکرار می شوند و دارای نظم در ابعاد موادی که فاقد این نظم تکرار شونده هستند بسیاری فلزات انجماد حین از بعضی و از

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - ???? ?????1

Microsoft Word - ???? ?????1 شيمي مهندسي ارشد کارشناسي طراحي فرايند جداسازي- پيشرفته مکانيک سيالات پيشرفته طراحي راکتور پيشرفته رياضيات پيشرفته Advanced fluid mechanics Advanced chemical reactor design Advanced mathematics يا يا Advanced

توضیحات بیشتر

برنامه آموزشی 10 گرایش مقطع کارشناسی ارشد

برنامه آموزشی 10 گرایش مقطع کارشناسی ارشد برنامه آموزشی مقطع کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی شیمی و نفت جهت دانشجویان وروی 98 -برنامه آموزشی گروه بیوتکنولوژی) 98 ( - ترم اول -97 ميكروبيولوژي صنعتي و فرآيندهاي تخميري نظري- تخصصي - -975 نظري- تخصصي

توضیحات بیشتر

بررسی پراش اشعهX و اثرکامپتون هدف آزمایش: بررسی پراش اشعهX و تعیین ثابت پلانک رسم منحنی عبور اشعهX از ورق مسی مشاهده مقدمه: اثر کامپتون و اندازه گیري

بررسی پراش اشعهX و اثرکامپتون هدف آزمایش: بررسی پراش اشعهX و تعیین ثابت پلانک رسم منحنی عبور اشعهX از ورق مسی مشاهده مقدمه: اثر کامپتون و اندازه گیري بررسی پراش اشعهX و اثرکامپتون هدف آزمایش: بررسی پراش اشعهX و تعیین ثابت پلانک رسم منحنی عبور اشعهX از ورق مسی مشاهده مقدمه: اثر کامپتون و اندازه گیري طول موج کامپتون مقدمه: 1- پراش اشعھ X وتعیین ثابت پلانک:

توضیحات بیشتر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر موضوع: اندازه گیري ضریب هدایت حرارتی نانو سیالات استاد راهنما: جناب آقاي دکتر طغرایی دانشجو: سید جواد حسینی شماره د

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر موضوع: اندازه گیري ضریب هدایت حرارتی نانو سیالات استاد راهنما: جناب آقاي دکتر طغرایی دانشجو: سید جواد حسینی شماره د دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر موضوع: اندازه گیري ضریب هدایت حرارتی نانو سیالات استاد راهنما: جناب آقاي دکتر طغرایی دانشجو: سید جواد حسینی شماره دانشجویی: 90104518 تابستان 94 فهرست عنوان صفحه فصل اول

توضیحات بیشتر

available amnc.ir )1395( نوین- پوششهای و پیشرفته مواد پژوهشی علمی نشریه پایه بر رسانا کامپوزیت پوشش الکتریکی هدایت خاصیت تعیین ر

available amnc.ir )1395( نوین- پوششهای و پیشرفته مواد پژوهشی علمی نشریه پایه بر رسانا کامپوزیت پوشش الکتریکی هدایت خاصیت تعیین ر available online @ amnc.ir -1237 )1395(1242 17 نوین- پوششهای و پیشرفته مواد پژوهشی علمی نشریه پایه بر رسانا کامپوزیت پوشش الکتریکی هدایت خاصیت تعیین ریاضی مدل ارائه پوشش در کربن مقادیر تاثیر بررسی و سیاه

توضیحات بیشتر

هب انم خدا

هب انم خدا هب انم خدا تأثیر آلیاژسازی مکانیکی بر تغییرات فازی و مورفولوژی پودرهای کامپوزیتی فلزات Ti و Fe تقویتشده با نانو ذرات آلومینا توسط آسیاکاری 3 یلدا افخم 1 رسول آذری خسروشاهی 2 رضا طاهرزاده موسویان چکیده

توضیحات بیشتر

Polymerization Quarterly, 2014 Volume 4, Number 3 Pages ISSN: Graphene-Based Polymer Nanocomposites Hessam Ramezani, Mehdi Sharif *,

Polymerization Quarterly, 2014 Volume 4, Number 3 Pages ISSN: Graphene-Based Polymer Nanocomposites Hessam Ramezani, Mehdi Sharif *, Polymerization Quarterly, 2014 Volume 4, Number 3 Pages 86-107 ISSN: 2252-0449 Graphene-Based Polymer Nanocomposites Hessam Ramezani, Mehdi Sharif *, Afife Khorram Shokooh Department of Polymer Engineering,

توضیحات بیشتر

پائیز 5931/ سال نهم/ شماره سوم فصلنامه علمي پژوهشي مهندسي مکانيک جامدات فصلنامه علمي پژوهشي مهندسي مکانيک جامدات بررسي آزمای

پائیز 5931/ سال نهم/ شماره سوم فصلنامه علمي پژوهشي مهندسي مکانيک جامدات فصلنامه علمي پژوهشي مهندسي مکانيک جامدات   بررسي آزمای پائیز 5931/ سال نهم/ شماره سوم فصلنامه علمي پژوهشي مهندسي مکانيک جامدات فصلنامه علمي پژوهشي مهندسي مکانيک جامدات http://jsme.iauhsh.ac.ir بررسي آزمایشگاهي اثر نانوذرات جامد هيبریدی نانولوله کربني و اکسيد

توضیحات بیشتر

2 مجلة پژوهش سیستمهای بسذرهای دورة 3 شمارة 6 زمستان 2331 محاسبه خصوصیات ترمودینامیکی مایع هلیم- 3 دو بعدی غالمحسین بردبار فاطمه شاکر گروه فیزیک دانشکد

2 مجلة پژوهش سیستمهای بسذرهای دورة 3 شمارة 6 زمستان 2331 محاسبه خصوصیات ترمودینامیکی مایع هلیم- 3 دو بعدی غالمحسین بردبار فاطمه شاکر گروه فیزیک دانشکد مجلة پژوهش سیستمهای بسذرهای دورة شمارة 6 زمستان محاسبه خصوصیات ترمودینامیکی مایع هلیم- دو بعدی غالمحسین بردبار فاطمه شاکر گروه فیزیک دانشکده علوم دانشگاه شیراز شیراز ایران چکیده در این مقاله از یک روش

توضیحات بیشتر

چکیده

چکیده شکل رفتار بررسي غيرخطي ستونهای مزدوج مرکب در سازه های رايج فوالدی * PB H PB H PE PE [ ] شکل : 1 نمای سه بعدی ستونهای مرکب مزدوج شکل به- همراه اتصاالت گيردار. PE PE Email: mghassem@ut.ac.ir * 3m PE PE PE

توضیحات بیشتر

2(2).xps

2(2).xps ه) ع ل ا ط م ی ر ه ش ی ا ه ک ر ا پ ه ن ی ه ب ی ن ی ز گ ن ا ک م ر د ی ق ی ف ل ت ی ا ه ل د م ی ر ی گ ر ا ک ب ) ا ک ن ر ه ش ی د ر و م 1 ی ف ط ل ه ق ی د ص ن ا ر د ن ز ا م ه ا گ ش ن ا د ی ر ه ش ی ز ی ر ه م

توضیحات بیشتر

جلد 5 شماره 4 زمستان 97 صص نشریه علمی پژوهشی علوم و فناوری کامپوزیت مطالعه تئوری و تجربی اثر نانولوله کربنی چند جداره

جلد 5 شماره 4 زمستان 97 صص نشریه علمی پژوهشی علوم و فناوری کامپوزیت   مطالعه تئوری و تجربی اثر نانولوله کربنی چند جداره جلد 5 شماره 4 زمستان 97 صص -539 550 نشریه علمی پژوهشی علوم و فناوری http://jstc.iust.ac.ir مطالعه تئوری و تجربی اثر نانولوله کربنی چند جداره بر بهبود خواص کششی و چقرمگی رزین وینیلاستر علیرضا ستوده * نوید

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ارتعاشات سیستم های ممتد و پیوسته Vibration of Continuous Systems مروری بر ارتعاشات سیستم های یک درجه آزادی Review: Vibration of Single-DOF Systems سیستم های یک درجه آزادی 2 Single-DOF Systems c همانطور

توضیحات بیشتر

حمیدرضا آخوندی شبیه سازی کمانش استوانه کامپوزیتی به نام خدا آموزش انسیس ورکبنچ ANSYS Workbench Training Course شبیه سازی کمانش استوانه

حمیدرضا آخوندی شبیه سازی کمانش استوانه کامپوزیتی   به نام خدا آموزش انسیس ورکبنچ ANSYS Workbench Training Course شبیه سازی کمانش استوانه به نام خدا آموزش انسیس ورکبنچ ANSYS Workbench Training Course )ساخته شده به روش الیاف پیچشی( نویسنده: برای تمامی نسخههای انسیس شبیه سازی کمانش استوانه کامپوزیتی )ساخته شده به روش الیاف پیچشی( Simulation

توضیحات بیشتر

کاربردهاي r و رابطه تکرارپذیري و انحراف استاندارد r Application Repeatability & Standard Deviation Relation یکی از کاربردهاي r که معمولا در تست

کاربردهاي r و رابطه تکرارپذیري و انحراف استاندارد r Application Repeatability & Standard Deviation Relation یکی از کاربردهاي r که معمولا در تست کاربردهاي و رابطه تکرارپذیري و انحراف استاندارد Application Repeatability & Standad Deviation Relation یکی از کاربردهاي که معمولا در تست متدهاي ASTM به صورت جدول یا فرمول تجربی آورده میشود این است که چنانچه

توضیحات بیشتر

و فروشگاه اینترنتی سیان شاپ ارائه دهنده تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق در این فروشگاه امکان خرید انواع ابزارهای اندازه گیری و تجهی

و فروشگاه اینترنتی سیان شاپ ارائه دهنده تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق   در این فروشگاه امکان خرید انواع ابزارهای اندازه گیری و تجهی و فروشگاه اینترنتی سیان شاپ ارائه دهنده تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق www.seeanshop.com در این فروشگاه امکان خرید انواع ابزارهای اندازه گیری و تجهیزات ابزاردقیق با برندهای مختلف همچون تجهیزات KYORITSUو

توضیحات بیشتر

1 طراحی تا سیساتی ساختمان سه طبقه مسکونی به نام خدا واحد خمینی شهر عنوان : پروژه تخصصی موضوع : طراحی تاسیسات مکانیکی ساختمان نام استاد : آقاي جهانگیر

1 طراحی تا سیساتی ساختمان سه طبقه مسکونی به نام خدا واحد خمینی شهر عنوان : پروژه تخصصی موضوع : طراحی تاسیسات مکانیکی ساختمان نام استاد : آقاي جهانگیر 1 طراحی تا سیساتی ساختمان سه طبقه مسکونی به نام خدا واحد خمینی شهر عنوان : پروژه تخصصی موضوع : طراحی تاسیسات مکانیکی ساختمان نام استاد : آقاي جهانگیر شایان نام دانشجو : روح االله قدیري شماره دانشجویی :

توضیحات بیشتر

V

V V rmadandoust@guilan.ac.ir - Senff Lin Ltifi SCC Li SCM Domone SCC - ASTM C150 Vand super plast PCE g/cm 3 C494 TYPE F ASTM PCE EFNARC NC NF NS SiO 2 Al 2 O 3 Fe 2 O 3 CaO MgO SO 3 K 2 O Na 2 O LOI g/cm

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - PRESENTATION.ppt

Microsoft PowerPoint - PRESENTATION.ppt بررسي تاثيرات درهمتنيدگي در كانال وابسته به ولتاژ سديم و معرفي معادله هاجكين- هاكسلي تصحيح شده كوانتومي اراي ه دهنده: اسماء پورسروش نخستين تحقيقی که منجر به درک کمی ما از چگونگی عملکرد کانالهای سديم و

توضیحات بیشتر

پیشینه و سیر تحولات خدمات دزیمتری فردی در ایران

پیشینه و سیر تحولات خدمات دزیمتری فردی در ایران مجله سنجش و ایمنی پرتو جلد 5 شمارة 1 زمستان 1395 چکیده پیشینه و سیر تحولات خدمات دزیمتري فردي در ایران 1 و * منصور جعفريزاده فیروزه ناظري و فریبا قشلاقی 1 پژوهشگاه علوم و فنون هستهاي سازمان انرژي اتمی

توضیحات بیشتر

lec2.pptx

lec2.pptx با روشهاي تخمین بار آشنایی محمدي ایواتلو دانشگاه تبریز بهنام Behnam Mohammadi-ivatloo3/5/2014 برآورد بار روشهاي مبتنی بر برازش منحنی روشهاي روش مصرف نهایی روش زمین مصرفی (کاربري ارضی) نوین مانند شبکه هاي

توضیحات بیشتر

Light Streaks Business Template

Light Streaks Business Template f موضوع سمینار آشکارساز مادون قرمز غیر همگن مبتنی بر گروه lll-v درس الکترونیک نوری استاد دکتر شهرام محمد نژاد 96611208 شماره : دانشجویی آشکار ساز مادون قرمز: این اشکار ساز به زبان ساده یک مبدل انرژی است

توضیحات بیشتر

تئوري تخمين و فيلترهاي بهينه

تئوري تخمين و فيلترهاي بهينه باسمه تعالی روش های شناسایی در سیستم های سازه ای Lecture 5 Fundamentals of Signal Processing مقدمه مقدمه در مساله پردازش سیگنال ) ( sn از مقدار اندازه گیری g s n v n nt ترم نویزی ) ( vn معموال به صورت

توضیحات بیشتر

علل افزايش سن ازدواج دختران

علل افزايش سن ازدواج دختران فراغت اوقات بر اثرگذار عوامل مطالعات فراتحلیل سفیری خدیجه الزهرا دانشگاه استاد مدیری فاطمه اجتماعی گروههای جامعهشناسی دکترای دانشجوی تهران تحقیقات علوم واحد اسالمی آزاد دانشگاه ی خت جامعهشنا مطالعات )علميپژوهشي(.811-841:)81(81

توضیحات بیشتر

JARC کربوکسیله دیواره چند کربنی نانولولهی بستر روی بر TiO 2 /Sb نانوکامپوزیت تهیه آزو رنگهای تخریب در فتوکاتالیستی ویژگی بررسی و 4 نوذری مریم و 3 وزیر

JARC کربوکسیله دیواره چند کربنی نانولولهی بستر روی بر TiO 2 /Sb نانوکامپوزیت تهیه آزو رنگهای تخریب در فتوکاتالیستی ویژگی بررسی و 4 نوذری مریم و 3 وزیر JARC کربوکسیله دیواره چند کربنی نانولولهی بستر روی بر TiO 2 /Sb نانوکامپوزیت تهیه آزو رنگهای تخریب در فتوکاتالیستی ویژگی بررسی و 4 نوذری مریم و 3 وزیری علی سید 2 و* مرادی شهرام 1 محمدی مهیا ایران تهران

توضیحات بیشتر

خستگي Fatigue خستگي نوعي ازتخريب است كه هنگامي مشاهده ميشود كه نيروي اعمالي ديناميك است و مقادير بردار نيروي)مقدار وجهت و راستا( اعمالي با گذشت زمان ع

خستگي Fatigue خستگي نوعي ازتخريب است كه هنگامي مشاهده ميشود كه نيروي اعمالي ديناميك است و مقادير بردار نيروي)مقدار وجهت و راستا( اعمالي با گذشت زمان ع خستگي Fatigue خستگي نوعي ازتخريب است كه هنگامي مشاهده ميشود كه نيروي اعمالي ديناميك است و مقادير بردار نيروي)مقدار وجهت و راستا( اعمالي با گذشت زمان عوض مي شود. در اين حالت تخريب مكانيزم خاص خود را دارد

توضیحات بیشتر

اول جلسهی او درس او ل دانش آموزان عزیز! ورود شما را به كالس دوم دبستان تبریک می گوییم. امیدواریم در سال جدید تحصیلی برای یادگیری سوره ها و آیات زیبای

اول جلسهی او درس او ل دانش آموزان عزیز! ورود شما را به كالس دوم دبستان تبریک می گوییم. امیدواریم در سال جدید تحصیلی برای یادگیری سوره ها و آیات زیبای اول جلسهی او درس او ل دانش آموزان عزیز! ورود شما را به كالس دوم دبستان تبریک می گوییم. امیدواریم در سال جدید تحصیلی برای یادگیری سوره ها و آیات زیبای قرآن كریم آماده باشید. - آیا میدانید امسال میخواهیم

توضیحات بیشتر

Cpanel Reseller Introduction

Cpanel Reseller Introduction 1 به نام خدا cpanel آموزش نمایندگی فروش هاست 2 فهرست ورود مقدمه... 4 هاست چیست... 5 نمایندگی چیست... 6 چرا باید نماینده فروش شوم... 7 سفارش نمایندگی فضای میزبانی...cPanel 9 به... WHM 13 آشنایی اجمالی با...

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - P_PTG1005.docx

Microsoft Word - P_PTG1005.docx پانزدهمين همايش انجمن زمين شناسي ايران تاثير جهتيابي شكستگيها در بازيافت سنگ مخزن مزدوران توسط فرايندهاي سيلابزني آبي و پليمر در شمال روستاي مزدوران 4 3 2 1 مصطفي قناديان بهنام رحيمي علي شعبان و سيد كيوان

توضیحات بیشتر

م) دانشکده فنی دانشگاه گیالن گروه مهندسی برق پیشنیاز: برق: )فیزیک 2(+ عادالت دیفرانسیل( مدارهای الکتریکی 1 کامپیوتر: معادالت دیفرانسیل کتاب درسی: Rich

م) دانشکده فنی دانشگاه گیالن گروه مهندسی برق پیشنیاز: برق: )فیزیک 2(+ عادالت دیفرانسیل( مدارهای الکتریکی 1 کامپیوتر: معادالت دیفرانسیل کتاب درسی: Rich م) پیشنیاز: برق: )فیزیک 2(+ عادالت دیفرانسیل( مدارهای الکتریکی 1 کامپیوتر: معادالت دیفرانسیل کتاب : Richard C. Dorf and James A. Svoboda: Introduction to Electric Circuits, John Wiley and Sons, 2011 ریچارد

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - roye geld

Microsoft Word - roye geld س/ اجراي ا زمايشي استاندارد مهارت و ا موزشي جوشكاري با فرا يند قوس الكتريكي دستي( SMAW ) (ويژه ا موزش روستايي) گروه صنايع جوشكاري تاريخ شروع اعتبار: ١٣٨۵/۰۳/۰۱ ۸-۷۲/۲۲/ كد : ۱ مدیریت پژوهش: تهران- خیابان

توضیحات بیشتر

قابلیت اطمینان سیستم های قدرت

قابلیت اطمینان سیستم های قدرت قابلیت اطمینان سیستم های قدرت مراجع: [1] R. Billintn & R. Allen, Reliability Evaluatin f Engineering Systems: Cncepts and Techniques, 2 nd Editin. [2] R. Billintn & R. Allen, Reliability Evaluatin f Pwer

توضیحات بیشتر

)مدل گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی مشهد )اسفند ماه 1396( راهنمای استفاده از دستگاه Flow-meter )Transonic شرکت TS420 Perivascular Flow Module معرفی دستگ

)مدل گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی مشهد )اسفند ماه 1396( راهنمای استفاده از دستگاه Flow-meter )Transonic شرکت TS420 Perivascular Flow Module معرفی دستگ )مدل گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی مشهد )اسفند ماه 1396( راهنمای استفاده از دستگاه Flow-meter )Transonic شرکت TS420 Perivascular Flow Module معرفی دستگاه تهیه و تدوین: عالیه فرشباف :Flow-meter - فلومتر

توضیحات بیشتر

Efficiency of Magnitized Graphene Oxide Nanoparticles in Removal of 2,4-Dichlorophenol from Aqueous Solution

Efficiency of Magnitized Graphene Oxide Nanoparticles in Removal of 2,4-Dichlorophenol from Aqueous Solution Downloaded from jmums.mazums.ac.ir at 12:33 +0430 on Wednesday March 22nd 2017 Efficiency of Magnitized Graphene Oxide Nanoparticles in Removal of 2,4-Dichlorophenol from Aqueous Solution Ali Azari1,2,

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - seminar presentation.pptx

Microsoft PowerPoint - seminar presentation.pptx تحليل و طراحي كنترل كننده براي سلولهاي سوختي هيدروژني از نوع SOFC حسام الدين مصلي استاد راهنما: امين نوبختي رئوس مطالب معرفي اهداف پروژه اقدامات صورتگرفته مسير پيش رو همكاران: مهدي شريف زاده ) استاد دانشكده

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - Internal QC

Microsoft PowerPoint - Internal QC INTERNAL QUALITY CONTROL R. Mohammadi Biochemist (Ph.D.) Faculty member of Medical Faculty Primary Equipment Staff Variables Test Materials Results LABORATORY VARIABLES Preanalytical Variables Analytical

توضیحات بیشتر

پياپی 73 نشريه مهندسی عمران و محيط زيست جلد 84 شماره 2 )تابستان 3179( ارزيابی حساسيت رطوبتی مخلوطهای آسفالتی حاوی افزودنی نانولوله کربنی 9* 0 و

پياپی 73 نشريه مهندسی عمران و محيط زيست جلد 84 شماره 2 )تابستان 3179( ارزيابی حساسيت رطوبتی مخلوطهای آسفالتی حاوی افزودنی نانولوله کربنی 9* 0 و پياپی 73 نشريه مهندسی عمران و محيط زيست جلد 84 شماره 2 )تابستان 3179( 7989 ارزيابی حساسيت رطوبتی مخلوطهای آسفالتی حاوی افزودنی نانولوله کربنی 9* 0 و بابک گلچین فرزاد عطازاده وردین 0 9 دانشآموخته مقطع کارشناسی

توضیحات بیشتر

« طرح دوره »

« طرح دوره » جلسه اول نام درس: باکتری شتاسی نظری مدرس: دکتر مجید زارع مقدمهای بر میکروارگانیسمها آشنایی با انواع و اهمیت میکروارگانیسمها فراگیر بایستی اطالعات پایه در مورد سلولهای یوکاریوتیک و پروکاریوتیک داشته باشد.

توضیحات بیشتر

تركيبات شيميايي و ويژگي‌هاي مورفولوژيكي پوست كنف

تركيبات شيميايي و ويژگي‌هاي مورفولوژيكي پوست كنف تأثیر سکوت نوع دوستانه بر یادگیری سازمانی پری ناز کرمی نیا 1 1 دانش آموخته ی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی )تحقیق در عملیات( دانشگاه آزاد نجف آباد اصفهان. Parinazkaraminiya1@gmail.com تاریخ پذیرش تاریخ دریافت:

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - standardization [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - standardization [Compatibility Mode] سابقه تاريخي واژه استاندارد واژه استاندارد در زبان انگليسي ميانه (انگليسي متداول 1500-1100) به معني پرچم و علم و كتل بود و اين معني هنوز هم در زبان انگليسي باقي است و از دو بخش stand به معني ايستادن و

توضیحات بیشتر

cosx tan x( 2sin sin x) 4 sin x )3 باشد حاصل کدام است )4 cos x )2 x اگر sin x ) tan x( 2sin sin x) = (

cosx tan x( 2sin sin x) 4 sin x )3 باشد حاصل کدام است )4 cos x )2 x اگر sin x ) tan x( 2sin sin x) = ( cos tan ( sin sin ) sin ) باشد حاصل کدام است ) cos ) 6- اگر sin ) tan ( sin sin ) = ( sin ) cos cos پاسخ: از طرفی پس چون در ربع سوم مقداری منفی دارد خواهیم داشت: cos = cos cos ( sin ) = ( sin ) = = cos

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation مفاهیم پایه ای ویدیو 1 ویدئو )تعریف( ویدئو از تصاویری تشکیل شده است که با سرعت ثابتی پشت سرهم نشان داده میشوند. به این تصاویر فریم گفته میشود. 2 ویدیوی آنالوگ 3 ویدیوی آنالوگ ویدیو سیگنالی دوبعدی است که

توضیحات بیشتر

هم نظرية كنش و هم ساختارگرايي سعي مي‌كنند دنياي اجتماعي را به يكي از اجزاي آن تقليل دهند

هم نظرية كنش و هم ساختارگرايي سعي مي‌كنند دنياي اجتماعي را به يكي از اجزاي آن تقليل دهند و محیطشناسی دورة 42 شمارة 4 زمستان 1395 صفحة 823-838 مدلمبتنیبرشبكههایعصبیمصنوعیبهمنظورتخمینمحتوای PM10 1 توفانهایگردوغباربهکمکتصاویرماهوارهای MODIS 5 4 3 2 1 جوادبداقجمالی مجیدکیاورز سیدکاظمعلویپناه *

توضیحات بیشتر

به نام خدا معرفی کدهای محاسباتی شبیه سازی مورد استفاده در پرتودرمانی: :EGSnrc\BEAMnrc\DOSXYZnrc-1 این کدها برخی از پرکاربردترین بسته های شبیه سازی مور

به نام خدا معرفی کدهای محاسباتی شبیه سازی مورد استفاده در پرتودرمانی: :EGSnrc\BEAMnrc\DOSXYZnrc-1 این کدها برخی از پرکاربردترین بسته های شبیه سازی مور به نام خدا معرفی کدهای محاسباتی شبیه سازی مورد استفاده در پرتودرمانی: :EGSnrc\BEAMnrc\DOSXYZnrc-1 این کدها برخی از پرکاربردترین بسته های شبیه سازی مورد استفاده در رادیوتراپی می باشند. EGSnrc یکی از ورژن

توضیحات بیشتر

جزوه آموزشی هندسه 2 یازدهم ریاضی کاری از استاد بابالویان پاییز 96

جزوه آموزشی هندسه 2 یازدهم ریاضی کاری از استاد بابالویان پاییز 96 جزوه آموزشی هندسه 2 یازدهم ریاضی کاری از استاد بابالویان پاییز 96 فصل اول : دایره درس اول : مفاهیم اولیه و زاویه ها در دایره درس دوم : رابطه های طولی در دایره درس سوم : چند ضلعی های محاطی و محیطی درس اول

توضیحات بیشتر

H.V.

H.V. معاونت حملونقل و ترافيک شهرداري تهران تهيه کننده: مهندسين مشاور دانشپژوهان هنگام تهران تير 3131 -1 MUTCD EN-. Corner Cubes Prismatic Lens Spherical Lens Housing Lens 6-3 -813/1 تهران شهرداري فني عالي

توضیحات بیشتر

یک ورق با ترک مرکزی به طول آباکوس مدل کنید: دادهها: طول ترک 2a 11 میلیمتر :a مطابق شکل 1 در نظر گرفته و با توجه به شرایط زیر آن را در نرم افزار ابعاد

یک ورق با ترک مرکزی به طول آباکوس مدل کنید: دادهها: طول ترک 2a 11 میلیمتر :a مطابق شکل 1 در نظر گرفته و با توجه به شرایط زیر آن را در نرم افزار ابعاد یک ورق با ترک مرکزی به طول آباکوس مدل کنید: دادهها: طول ترک 2a 11 میلیمتر :a مطابق شکل 1 در نظر گرفته و با توجه به شرایط زیر آن را در نرم افزار ابعاد ورق مربعی: 111 میلیمتر مدول یانگ: 011111 مگاپاسکال

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation تا ثیرات الکتریسته بر بدن مقدمه 10000 حدود به منجر ساله همه مراحل بیشتر در کاربردشان و پزشکی ابزارهاي افزایش حال در پیچیدگی صدمە به مربوط این صدمات در بیماران این ناشی ابزار محیط هاي در محیط هاي پزشکی

توضیحات بیشتر

مقایسه ضخامت عضله استرنوکلایدوماستویید در افراد با پوسچر طبیعی سر و افراد با پوسچر سر رو به جلو

مقایسه ضخامت عضله استرنوکلایدوماستویید در افراد با پوسچر طبیعی سر و افراد با پوسچر سر رو به جلو Comparing the Thickness of Sternocleidomastoid Muscle in Individuals with Forward Head Posture and Normal Head Posture Roya Eshaghi Moghadam 1, Leila Rahnama 2, Mohsen Amiri 3, Noureddin Karimi 3, Maryam

توضیحات بیشتر

تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران Activity diagram مدرس : مهندس افشین رفوآ دوره آموزش UML نمو

تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران Activity diagram مدرس : مهندس افشین رفوآ دوره آموزش UML نمو تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران Activity diagram مدرس : مهندس افشین رفوآ دوره آموزش UML نمودار فعالیت diagram( )Activity نمودار activity بدست

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - soil dynamics 1 introduction.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - soil dynamics 1 introduction.ppt [Compatibility Mode] د نا یک خاک SOIL DYNAMICS Hasan Ghasemzadeh http://wp.kntu.ac.ir/ghasemzadeh دا ش گاه ی وا ه را د ن و ی قول الحق اذا ز الارض ز ا ھا ز ه 1 ج 1 یا ا ھا ا ناس ا و ر بک م ان ز ه ا سا ي م 2 Soil Dynamics 1

توضیحات بیشتر

دینامیک سازه ها، پاسخ سازه در برابر زلزله

دینامیک سازه ها، پاسخ سازه در برابر زلزله در این مقاله روش های تعیین پاسخ سازه تک درجه ا زادی که در معرض نیروی زلزله ناشی از جنبش زمین قرار گرفته باشد برررسی می شود. پاسخ به جنبش زمین ناشی از زلزله در مقالات قبل پاسخ سازه در اثر نیروهای ذاتی موجود

توضیحات بیشتر

DOI: /JSTC جلد 5 شماره 2 شهریور 97 صص نشریه علمی پژوهشی علوم و فناوری کامپوزیت تحلیل تجربی تأثیرحضو

DOI: /JSTC جلد 5 شماره 2 شهریور 97 صص نشریه علمی پژوهشی علوم و فناوری کامپوزیت   تحلیل تجربی تأثیرحضو DOI:.268/JSTC.8.2638 جلد 5 شماره 2 شهریور 97 صص -69 76 نشریه علمی پژوهشی علوم و فناوری http://jstc.iust.ac.ir تحلیل تجربی تأثیرحضور همزمان نانوصفحات گرافن و الیاف شیشه بر خواص مکانیکی و حرارتی نانوهای

توضیحات بیشتر

بررسی تاثیر عوامل سازمانی بر عملکرد خلبانان مسافری با توجه به نقش تعدیلگر عوامل محیطی

بررسی تاثیر عوامل سازمانی بر عملکرد خلبانان مسافری با توجه به نقش تعدیلگر عوامل محیطی پژوهشی مهندسی هوانوردی - نشریه علمی 59 پاییز شماره دوم سال هجدهم بررسی تأثیر عوامل سازمانی بر عملکرد خلبانان مسافری با توجه به نقش تعدیلگر عوامل محیطی Downloaded from joae.ir at 16:28 +0330 on Sunday October

توضیحات بیشتر

10

10 مقاومت مصالح فصل 10: ستون ها 10. Columns دکتر مح مدرضا نيرومند دااگشنه ايپم نور اصفهان ستونها تعريف: عضوهای که هستند قائمی منشوری کنند. می تحمل را محوری فشاری بارهای انتخاب نحوی به ستون مقطع سطح ستونها

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - istgah

Microsoft Word - istgah سازمان حفاظت محیط زیست معاونت محیط زیست انسانی دفتر پایش فراگیر بخش ایستگاههاي پایش آلودگی هوا تنظیم: شهرام سپهرنیا ري یس گروه پایش آلودگی هوا و صداي محیط ایستگاه هاي پایش آلودگی هوا در بخش پایش آلاینده

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - farei shimi.doc

Microsoft Word - farei shimi.doc فصل پنجم: استوكيومتري مطالب فصل: قسمت اول روابط مولي در تركيبهاي شيميايي قسمت دوم استوكيومتري واكنش قسمت سوم غلظت محلولها و استوكيومتري محلولها قسمت چهارم گازها و استوكيومتري گازها تعداد سو الات اين فصل

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - Fourier1

Microsoft PowerPoint - Fourier1 ریاضیات مهندسی دکتر علی کریم پور عضو هیات علمی گروه برق دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد بخش اول سري و انتگرال فوریه 1 مراجع Advanced engineering mathematics, Erwin kreyszig, 2006 ریاضیات مهندسی پیشرفته

توضیحات بیشتر

نحوه کارکرد سنسور) Sensor ( در دوربین های عکاسی دیجیتال سنسور )Sensor( یا حسگر تصویر بخشی از سخت افزار دوربین است که نور را دریافت و به صورت الکترونیک

نحوه کارکرد سنسور) Sensor ( در دوربین های عکاسی دیجیتال سنسور )Sensor( یا حسگر تصویر بخشی از سخت افزار دوربین است که نور را دریافت و به صورت الکترونیک نحوه کارکرد سنسور) Sensor ( در دوربین های عکاسی دیجیتال سنسور )Sensor( یا حسگر تصویر بخشی از سخت افزار دوربین است که نور را دریافت و به صورت الکترونیکی به پردازشگر دوربین انتقال می دهد. درنهایت نور دریافت

توضیحات بیشتر

بررسی تأثیر آموزش الکترونیکی بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سکته مغزی

بررسی تأثیر آموزش الکترونیکی بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سکته مغزی Journal of Health and Care Vol. 9, No., Spring 207, Pages 30-38 The Effect of E-Learning on the Quality of Life of Patients with Stroke AtashiV, Sheikh Abumasoudi R* 2, Moghimian M 3, Hashemi M.S 4, Karimi

توضیحات بیشتر

فصل 4 و مغناطیس جریان متناوب موج های الکترومغناطیسی

فصل 4 و مغناطیس جریان متناوب موج های الکترومغناطیسی فصل 4 و مغناطیس جریان متناوب موج های الکترومغناطیسی آهنربا و قطب های مغناطیسی می دان مغن ا طیسی 1-4 2-4 3-4 خواص مغناطیسی مواد الکترو 4-4 مغناطیس تولید الکتریسیته امواج الکترو مغناطیسی 5-4 6-4 1 آهنربا

توضیحات بیشتر

Available in: Iranian Journal of Polymer Science and Technology Vol. 28, No. 2, June-July 2015 ISSN: Online I

Available in:   Iranian Journal of Polymer Science and Technology Vol. 28, No. 2, June-July 2015 ISSN: Online I Available in: http://jips.ippi.ac.ir Iranian Journal of Polymer Science and Technology Vol. 28, No. 2, 161-169 June-July 2015 ISSN: 1016-3255 Online ISSN: 2008-0883 Thermal and Mechanical Properties of

توضیحات بیشتر