ساخت عاملی و ویژگی های روان سنجی «مقیاس درجه‌بندی حرمت خود»(SERS)

اندازه: px
شروع نمایش از صفحه:

Download "ساخت عاملی و ویژگی های روان سنجی «مقیاس درجه‌بندی حرمت خود»(SERS)"

رونوشت

1 ساخت عاملي حرمت خود»( SERS ) نويسندگان: «مقياس درجهبندي 2 1 دكتر محمدرضا شعيري مهديه عطريفرد 3 و آزيتا شمشادي دانشور رفتار دوماهنامه علمي پژوهشي دانشگاه شاهد سال چهاردهم دوره جديد شماره 25 چكيده استاديار دانشگاه شاهد دانشجوي دكتري روانشناسي دانشگاه تربيت مدرس عضو هيا ت علمي دانشگاه شاهد هدف اساسي پژوهش حاضر, وارسي ساخت عاملي و جنبه هاي روانسنجي «مقياس درجهبندي حرمت خود»( SERS ) است. بدينخاطر پس از انجام مراحل مقدماتي و رفع مشكلات احتمالي, وارسي اين مقياس در سه مطالعه انجام پذيرفت: در مطالعه اول با اجراي مقياس بر روي 322 دانشجوي دانشگاه شاهد كه به شيوه نمونهبرداري خوشهاي انتخاب شده بود, ساخت عاملي اين ابزار با استفاده از تحليل عاملي وريمكس (متعامد) بررسي گرديد. نتايج اين تحليل عاملي SERS نشاندهنده 6 عامل مناسب بود. در مطالعه دوم, پايايي ابزار با استفاده از محاسبه آلفاي كرونباخ و ضريب پايايي به روش بازآزمايي (با فاصله 15 روز) و ميانگين همبستگي بين آيتمها بررسي شد. نتايج حاكي از مناسب بودن پايايي ابزار مذكور در نمونه مورد مطالعه است. در مطالعه سوم نيز به وارسي اعتبار سازه SERS پرداخته شد. در بررسي اعتبار سازه اين مقياس همبستگي گشتاوري پيرسون بين نمرات عوامل SERS با مقياس حرمت خود آيزنك مقياس حرمت خود MMPI-2 پرسشنامه سلامت عمومي و مقياس منبع مهارگذاري نويكي استريكلند محاسبه شد. نتايج اين تحليلها نشان دهنده اعتبار مناسب عوامل مقياس درجهبندي حرمت خود مي باشد و در آخر نويسندگان اين مقاله با توجه به مرور پيشينه پژوهشي در مورد ساخت عاملي اين ابزار و شاخصهاي روانسنجي عوامل آن فرم كوتاهي از اين مقياس را پيشنهاد ميكنند. واژههاي كليدي: «مقياس درجهبندي حرمت خود»( SERS ) ساخت عاملي اعتبار پايايي ا بان 1386 مقدمه نياز به حرمت خود در كنار نياز به احترامي كه ديگران آن را براي آدمي فراهم ميكنند يكي از 5 نياز فطري است كه مزلو(. H (Maslow,.A [1] در سلسله مراتب نيازها معرفي ميكند. نظر به اينكه اين نياز مطابق نظر مزلو [1] از جمله نيازهاي هستي( needs (Being محسوب ميشود ارضاي آن به سلامتي بهتر زندگي طولانيتر و كارآيي زيستي بهتر منجر ميگردد پس هم از نظر 47

2 ساخت عاملي «مقياس درجهبندي حرمت خود»( SERS ) زيستي و هم رواني سازنده و سودمند است و به انسان وجود دارد. نتايج اعتبار اين ابزار نشان ميدهد كه اين امكان را ميدهد تا از توانمندي ارزش و كفايت پرسشنامه حرمت خود تنها مربوط به سنجش حرمت خود مطمي ن شود و از آن پس بتواند در تمام جنبههاي خود در كودكان است [8]. زندگي شايستهتر عمل نمايد. از سوي ديگر فقدان و يا پايين بودن سطح حرمت خود احساس حقارت درماندگي و يا س را در ما پرورش داده و اطمينان از توانايي در كنار آمدن با مشكلات زندگي را در ما كاهش ميدهد [2]. لذا برآورده كردن اين نياز ميتواند ما را به سمت خودشكوفايي كه در سلسله مراتب نيازها والاترين نياز است هدايت كند. بنابراين جايگاه حرمت خود نزد آدمي روانشناسان را برآن داشته است تا براساس شيوههاي خاص به ارزيابي آن بپردازند. در حوزه سنجش حرمت خود چندين مقياس در دهه هاي 1960 و 1970 ساخته شده است. اين مقياسها براي استفاده در پژوهشهاي آموزشي و جامعهشناسي بهوجود آمده است و ويژگيهاي روانسنجي نسبتا ضعيفي دارد و به منظور استفاده باليني ساخته نشده است [3]. همچنين چندين مقياس حرمت خود با جهتگيري باليني در حال حاضر وجود دارد. تعداد زيادي از اينها مخصوص كودكان و نوجوانان هستند مثلا مقياس حرمت خود هار Scale) (Hare Self-esteem [4] «مقياس پيرز- هريس» Scale) (Piers-Harris [5] «پرسشنامه حرمت خود كوپر اسميت «Inventory) (Coopersmith Self-esteem [6] و «مقياس حرمت خود روزنبرگ» Scale) (Rosenberg Self-esteem [7] مقياس حرمت خود روزنبرگ ممكن است براي بزرگسالان نيز استفاده شود [4] ولي پژوهشها نشان داده است كه مشكلات و مساي لي وجود دارد كه از مطلوبيت مقياس روزنبرگ به عنوان يك مقياس باليني حرمت خود ميكاهد [3]. «پرسشنامه حرمت خود» Inventory) (Self-esteem نيز براي اندازه گيري حرمت خود و رضايت خود - ديگري (Self other satisfaction) در افراد 9 سال به بالا طراحي شده است. اگرچه شواهدي براي پايايي مناسب اين مقياس وجود دارد ولي شواهد كمي براي اعتبار آن «مقياس خودپنداره تنسي» Scale) (Tennessee Self-concept نيز براي اشخاص 12 سال به بالا ساخته شده است [9]. اين ابزار 100 آيتم دارد كه تعدادي از شاخصهاي مربوط به سطح حرمت خود و مو لفههاي خودپنداره را اراي ه ميكند. از مشكلات اين ابزار يكي طولاني بودن آن به عنوان يك ابزار سريع ارزيابي است و ديگري ترديدي است كه پژوهشها درباره اعتبارسازه و عاملي اين مقياس را بهوجود آورده اند [10]. «شاخص حرمت خود هودسون» [11] نيز براي ( Hudson s Index of Self-esteem) اندازهگيري شدت يا بزرگنمايي مشكلات حرمت خود طراحي شده است و ميتواند براي افراد 12 سال و بالاتر مورد استفاده قرار گيرد. نمرات اين مقياس در دامنهاي از 0 تا 100 قرار دارد و نمرات بالاتر نشانگر مشكلات شديدتر حرمت خود است [4 و 11]. بنابراين نمرات بالاي 30 نشاندهنده سطوح معنادار باليني مشكلات حرمت خود هستند و شواهد از اعتبار و پايايي اين ابزار حمايت ميكند [4 و 11]. به هر حال اگر درمانگر علاوه بر اندازهگيري سطوح مشكلدار حرمت خود به ارزيابي افزايش سطوح مثبت حرمت خود نيز علاقمند باشد استفاده از اين ابزار محدود خواهد بود زيرا نمرات انتهاي پاييني اين ابزار (يعني زير 30 ) فقط اطلاعاتي در مورد عدم وجود يك مشكل باليني را ميدهد و اطلاعات فراتر از آن بسيار محدود است. محدوديت دامنه نمرات زير 30 اثر محدود كنندهاي را در استفاده از اين ابزار براي ارزيابي بعد مثبت و غيرمسي لهدار حرمت خود ايجاد ميكند. و اما در مورد «مقياس درجهبندي حرمت خود» (SERS) (Self-Esteem Rating Scale) لازم به ذكر است كه اين ابزار يك مقياس ليكرتي 7 درجهاي 40 آيتمي است كه توسط نوجنت (.R (Nugent,.W و توماس 48

3 دكتر محمدرضا شعيري و همكاران درجهبندي حرمت خود 0/98 ميباشد. يافتههاي تحليل [3] ساخته شده است. در اين ابزار 6 (Thomas, J. W.) آيتم از شاخص حرمت خود هودسون [11] بهطور عاملي نيز نشان ميدهد كه اين مقياس تكبعدي است به مستقيم برداشته شده است. 10 آيتم از شاخص مذكور طوريكه اولين ارزش ويژه 54/4 درصد واريانس را نيز تجديدنظر شده و در مقياس درجهبندي حرمت خود قرار گرفته است. همچنين 24 آيتم جديد هم بدان اضافه گرديده است. آيتمهايي كه به صورت مثبت يا منفي بيان شده بهطور تصادفي در طول مقياس قرار گرفتهاند [3]. نمرهگذاري اين ابزار توسط نوجنت و توماس [3] كه سازندگان اين ابزار هستند به اين ترتيب انجام ميشود كه 20 آيتم به طور مثبت و 20 آيتم باقي مانده با قرار دادن علامت منفي در جلوي نمره آيتم ارزشگذاري ميشود. در نهايت نمرات آيتمهاي مثبت و منفي به شكل جداگانه جمع ميشود و در دامنه 120+ تا 120- قرار ميگيرد. در اين دامنه نمرات مثبت شاخص حرمت خود مثبت و نمرات منفي شاخص سطوح منفي حرمت خود هستند. بنابراين از مزيتهاي اين ابزار نسبت به ابزارهايي كه با جهتگيري باليني حرمت خود را اندازهگيري ميكنند سنجش سطوح مثبت و منفي حرمت خود است. ضمنا نمرهگذاري ديگري براي اين ابزار توسط ژاندا [12] با كسب اجازه از سازندگان اين (Janda, L.) ابزار [3] اعلام شده است كه در آن 20 سي وال مربوط به بعد مثبت حرمت خود از 1 تا 7 و 20 سي وال مربوط به بعد منفي به صورت معكوس از 7 تا 1 نمرهگذاري ميشوند. در زمين ه ويژگ ي ه اي روانسنج ي مقي اس درجهبندي حرمت خود مطالعه نوجنت و توماس [3] بيانگر اعتبار سازه مناسب اين ابزار با شاخص حرمت خود هودسون [11] و مقياس رضايتخاطر تعميم يافته [11] است. (Hudson s Generalized Contentment Scale) اين پژوهشگران ذكر ميكنند كه نتايج فوق نشان ميدهد كه اين ابزار حرمت خود را اندازهگيري ميكند. همچنين نتايج مطالعه نوجنت و توماس [3] در زمينه پايايي اين ابزار نشان ميدهد كه ضريب آلفاي مقياس تبيين ميكند و نتايج نشان ميدهد كه اين ابزار يك سازه اساسي منفرد را اندازه ميگيرد [3]. نتايج مطالعه لكمته (Lecotme, T.) (p و همكاران [13] در مورد اين ابزار در جمعيت دانشجويان فرانسوي زبان كانادايي نيز حاكي از آن است كه تحليل عاملي اكتشافي اين ابزار با استفاده از چرخش وريمكس دو عامل را با بارهاي عاملي مساوي استخراج ميكند كه يكي با آيتمهاي حرمت خود مثبت و ديگري با آيتمهاي حرمت خود منفي هماهنگ است. بعد از تكرار تحليل عاملي همان تعداد آيتمها روي هر عامل داراي بار عاملي شدند ولي بعضي آيتمها داراي بار عاملي ضعيفي بر روي هر عامل بودند يا بار عاملي دوگانهاي داشتند و براي اين ابزار مشكل ايجاد ميكردند. حذف گام به گام اين آيتمها به نسخه 20 آيتمي از اين ابزار منجر شد كه داراي 10 آيتم مثبت و 10 آيتم منفي بود. ضريب آلفاي مقياس مثبت و مقياس منفي به ترتيب 0/91 و 0/87 بود و ضريب پايايي بازآزمايي اين مقياسها نيز ثبات مناسبي را نشان داد (براي مقياس مثبت و مقياس منفي به ترتيب r=0/90 و r=0/91.(p <0/001 همچنين هر دو مقياس همبستگي بالايي را با نمره كلي مقياس حرمت خود روزنبرگ داشتند (براي مقياس مثبت و مقياس منفي به ترتيب 0/72=r و <0/001 r=-0/79 كه اعتبار همزمان مناسب فرم كوتاه مقياس درجهبندي حرمت خود را نشان مي دهد. در تا ييد نتايج فوق لكمته و همكاران [13] به مطالعه همين ابزار در يك جمعيت دانشجويان انگليسي زبان كانادايي پرداختند. نتايج تحليل عاملي تا ييدي اين ابزار نشان داد كه تنها مدل 2 عاملي با 20 آيتم شاخصهاي تناسب انطباق مناسبي (appropriate adjustmant fit indices) را داراست در حاليكه شاخصهاي تناسب انطباق مدلهاي عاملي ديگر (مدل يك عاملي نوجنت و توماس [3] با 40 آيتم و مدل دو 49

4 ساخت عاملي «مقياس درجهبندي حرمت خود»( SERS ) عاملي با حفظ 40 آيتم) پايينتر از سطح پيشنهادي «مقياس درجهبندي حرمت خود»( SERS ): اين ابزار جوراسكوگ (Joreskög, K. G.) و سوربوم(. D (Sörbom, يك مقياس ليكرتي 7 درجهاي 40 آيتمي است كه توسط [14] و مولر (.R (Muller, است(اين سطح 0/90 گزارش نوجنت و توماس [3] ساخته شده است. نمرهگذاري اين شده است) [15]. نتايج مطالعه لكمته و همكاران [13] بر روي نمونه باليني ) افراد داراي بيماريهاي شديد رواني) نيز مو يد مناسب بودن شاخصهاي تناسب انطباق مدل 2 عاملي با 20 آيتم (فرم كوتاه مقياس درجهبندي حرمت خود) بود. در آخر اينكه مقايسه دانشجويان با نمونههاي باليني (افراد داراي بيماريهاي شديد رواني) در فرم كوتاه مقياس درجهبندي حرمت خود تفاوت معناداري را در هر دو عامل نشان داد. يعني ميانگين نمره حرمت خود مثبت دانشجويان بالاتر از نمونه باليني و ميانگين نمره حرمت خود منفي آنها پايينتر از نمونه باليني بود [13]. در مجموع با توجه به تمهيدات يادشده در جهت وارسي ساخت عاملي مقياس درجهبندي حرمت خود و خلا ابزاري داراي جهتگيري باليني در ايران كه هر دو بعد مثبت و منفي حرمت خود را بسنجد پژوهش حاضر به بررسي ساخت عاملي و ويژگيهاي روانسنجي اين ابزار در جمعيت ايراني ميپردازد. روش جامعه آماري و روش نمونهگيري با توجه به اينكه تباچنيك(. B.G (Tabachnick, و فيدل (Fidell, L.S.) [16] حداقل حجم نمونه لازم براي تحليل عاملي را 300 نفر دانستهاند 322 نفر دانشجوي رشتههاي مختلف دوره كارشناسي دانشگاه شاهد (189 دختر و 137 پسر و جنسيت 6 نفر نامشخص) با ميانگين سني (2/17 21/01 sd= ( از بين 3923 دانشجوي اين دانشگاه براساس روش نمونهگيري خوشهاي براي شركت در اين مطالعه انتخاب شدند. در اين نمونه 214 دانشجوي مجرد و 31 دانشجوي متا هل شركت كردند وضعيت تا هل 6 نفر نامشخص بود. ابزار پژوهش ابزار توسط نوجنت و توماس [3] كه سازندگان اين ابزار هستند به اين ترتيب انجام ميشود كه 20 آيتم به طور مثبت و 20 آيتم باقي مانده با قرار دادن علامت منفي در جلوي نمره آيتمها ارزشگذاري ميشود. در نهايت نمرات آيتمها جمع ميشود و در دامنه 120+ تا 120- قرار ميگيرد. در اين دامنه نمرات مثبت شاخص حرمت خود مثبت و نمرات منفي شاخص سطوح منفي حرمت خود هستند. ضمنا نمرهگذاري ديگري براي اين ابزار توسط ژاندا [12] با كسب اجازه از سازندگان اين ابزار اعلام شده است كه در آن 20 سي وال مربوط به بعد مثبت حرمت خود از 1 تا 7 و 20 سي وال مربوط به بعد منفي به صورت معكوس از 7 تا 1 نمره گذاري مي شوند. در اين پژوهش از روش نمرهگذاري نوجنت و توماس [3] استفاده شده است. يافتههاي تحليل عاملي SERS مقياس 40 آيتمي اوليه براي تحليل مقدماتي به كار گرفته شد. تباچنيك و فيدل [16] بحث كردهاند كه ماتريس عامل پذير بايد شامل چند همبستگي نسبتا زياد باشد و اگر هيچكدام از همبستگيها به 0/30 نرسد استفاده از تحليل عاملي محل ترديد است. در اين مطالعه 546 همبستگي مساوي و بزرگتر از 0/30 وجود دارد. همچنين جهت انجام تحليل عاملي آزمون كفايت نمونهبرداري (KMO) براي حصول اطمينان از كفايت حجم نمونه محاسبه شد. سپس از آن جا كه همبستگي بين پرسشهاي جدول 1: آزمون كفايت نمونه برداري و كرويت بارتلت آزمون كفايت نمونه برداري (KMO) آزمون كرويت بارتلت سطح معناداري 0/95 x 2 =6349/4 50

5 دكتر محمدرضا شعيري و همكاران آزمون زيربناي تحليل عوامل است براي اينكه مشخص شود همبستگي بين متغيرها برابر صفر نيست از آزمون كرويت بارتلت استفاده شد كه نتايج آن در جدول 1 آمده است. همچنانكه از جدول 1 برميآيد در پژوهش حاضر مقدار مقياس KMO SERS اين مدل 62/2 درصد واريانس را در نمرات SERS تبيين كرد. عامل 1 شامل 11 آيتم است كه تصور منفي فرد را راجع به خودش نشان ميدهد. عامل 2 شامل 11 آيتم است و تصور مثبت فرد را راجع به خودش منعكس ميكند. عامل 3 با 4 آيتم تصوري را كه برابر 0/95 است كه نشاندهنده كفايت فرد از توانايي خود براي مقابله با شرايط جديد يا دشوار نمونه انتخاب شده است. همچنين آزمون كرويت بارتلت دارد بيرون ميكشد. عامل 4 با 5 آيتم بياعتمادي فرد در سطح 0/0001 معنادار است كه نشان ميدهد را راجع به تواناييها و افكار و شايستگيهاي خود اندازه ميگيرد. عامل 5 با 3 آيتم تمايل فرد را به ماتريس همبستگي دادهها در جامعه صفر نيست. ضمنا در مطالعه حاضر از تحليل مو لفههاي اصلي ترجيح تواناييهاي ديگران و ناتواني خود در انجام امور براساس چرخش وريمكس (متعامد) براي تحليل عاملي نشان ميدهد. استفاده شده است 8 عامل كه داراي ارزشهاي ويژه عامل 6 نيز با 3 آيتم توانايي متصوري را كه فرد از بالاتر از يك بودند و مواد آنها بار عاملي بالاتر از خودش در برقراري رابطه با ديگران دارد اندازهگيري 0/30 داشتند بهدست آمد. نتيجه نهايي تحليل عاملي ميكند. لازم به ذكر است كه با توجه به اينكه در مقياس مذكور بعضي سي والات شاخص حرمت خود در جدول 2 آمده است. مثبت و برخي شاخص سطوح منفيتر حرمت خود هستند در جدول 2 بارهاي عاملي ميزان اشتراك ارزش هاي ويژه و درصد واريانس را براي 8 عامل نشان ميدهد. جدول 2: نتايج تحليل عامليSERS براساس چرخش وريمكس (متعامد) ميزان عامل 8 عامل 7 عامل 6 عامل 5 عامل 4 عامل 3 عامل 2 عامل 1 سي والها اشتراك 0/68 0/ /63 0/ /66 0/ /66 0/ /62 0/ /54 0/ /70 0/ /75 0/ /64 0/ /66 0/ /62 0/ /68 0/ /60 0/ /70 0/ /64 0/ /53 0/ /63 0/ /62 0/ /60 0/

6 ساخت عاملي «مقياس درجهبندي حرمت خود»( SERS ) 0/63 0/63 0/53 0/68 0/65 0/59 0/67 0/63 0/58 0/54 0/61 0/66 0/62 0/55 0/65 0/64 0/62 0/48 0/66 0/63 0/ دامنه نمره /717 0/529 0/711 1/02 1/09 2/5 2/7 كشيدگي چولگي -0/1-0/7 1/96-1/1 4/9-1/8-0/14-0/51-0/27-0/2-0/24-0/64 0/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /12 1/34 1/5 1/7 2/6 14/5 ارزش ويژه 2/8 3/3 3/8 4/2 6/6 36/3 درصد واريانس جدول 3: شاخصهاي آمار توصيفي عوامل مقياسSERS بيشينه كمينه نما ميانه انحراف معيار ميانگين شاخص عوامل /4-22/ /4 52/ /7 22/ /8-13/ /1-9/ /2 7/95 6 عامل يك به غير از سي وال 15 بقيه سي والات شاخص سطوح منفي حرمت خود در عامل دوم سوم چهارم پنجم و هشتم به ترتيب شاخص حرمت خود مثبت مثبت منفي منفي و مثبت هستند. در عامل ششم و هفتم نيز نيمي از سي والات شاخص حرمت خود منفي و نيمي مربوط به شاخص حرمت خود مثبت هستند. البته با توجه به اينكه دو عامل هفتم و هشتم به ترتيب با 2 و 1 ماده قابل استفاده نميباشند ذكر آنها در نتايج پژوهش حاضر فقط به منظور استفاده احتمالي پژوهشگران جهت تكميل يا ساخت آزمونهاي مشابه 52

7 دكتر محمدرضا شعيري و همكاران است. همچنين شاخصهاي آمار توصيفي عوامل مقياس جدول 4: شاخصهاي روانسنجي دروني مدل 6 عاملي SERS در مطالعه حاضر نيز در جدول 3 آمده است. مطالعه 2: پايايي SERS پايايي عوامل مقياس با سه روش محاسبه شد: 1. همساني دروني: جهت برآورد همساني دروني از آلفاي كرونباخ استفاده شد كه نتايج آن در جدول 4 آمده است. 2. ميانگين همبستگي بين آيتمها: با توجه به اينكه ضريب آلفا تحت تاثير طول مقياس قرار دارد و تعداد مواد عاملهاي و 6 بين 4 تا 6 ماده است از شاخص آماري مناسب تري براي ارزيابي ثبات دروني استفاده كردهايم اين شاخص كه ميانگين همبستگي بين آيتمي نام دارد همانند ضريب آلفا شاخصي از همگني آيتمها را اراي ه ميكند ولي تحت تا ثير طول مقياس قرار نميگيرد [17]. براساس توصيه كاكس SERS عوام ل 1 (Ferguson, و فرگوسن (Cox,B.G.) [17] و فرگوسن و دانيل(. E, (Daniel [18] دامنه E.) قابل قبول اين شاخص بين 0/10 تا 0/50 است. 3. ضريب بازآزمايي: همبستگي گشتاوري پيرسون بين ارزيابيهاي بار اول و دوم (با فاصله 15 روز) براي 6 عامل محاسبه شده است. نتايج اين تحليل نيز در جدول 4 آمده است. روش جامعه آماري و روش نمونهگيري براي محاسبه پايايي با استفاده از روش همساني دروني و ميانگين همبستگي بين آيتمها از 322 آزمودني شركتكننده در مطالعه 1 استفاده گرديد و در محاسبه پايايي با استفاده از ضرايب باز آزمايي 50 دانشجوي دانشگاه شاهد (37 دختر و 13 پسر) با ميانگين سني 20/51 (1/64 (sd= به شيوه تصادفي انتخاب گرديدند و با فاصله 15 روز تحت بازآزمايي قرارگرفتند. آلفاي كرونباخ 0/92 ضريب باز آزمايي p=0/001 p=0/01 r=0/73 r=0/79 r=0/76 r=0/35 r=0/75 r=0/6 0/90 0/85 0/75 0/70 0/ ابزار پژوهش ابزار مورد استفاده در اين مطالعه «مقياس درجهبندي حرمت خود»( SERS ) بود كه در مطالعه 1 توضيح داده شد. يافتههاي پايايي نتايج محاسبات پايايي در جدول 4 اراي ه شده است. عوامل مدل 6 عاملي به استثناي عامل 6 همساني دروني مناسبي را نشان ميدهند (يعني بزرگتر از 0/70) [19] كه البته آلفاي عامل 6 نيز از سطح توصيه شده براي مقايسههاي گروهي بالاتر است (يعني بزرگتر از 0/50) [20]. با توجه به اينكه عامل 6 شامل 3 آيتم است از شاخص آماري همبستگي بين آيتمها براي ارزيابي همساني دروني استفاده كرديم كه مقدار آن 0/34 بهدست آمد و براساس توصيه كاكس و فرگوسن ] 17] و فرگوسن و دانيل [18] در دامنه قابل قبولي( 0/10 تا 50/ ( قرار دارد. بنابراين همانطور كه جدول 4 نشان ميدهد دامنه ضريب همساني دروني تمام عوامل استخراج شده به غير از عامل 3 قابل قبول است. همچنين همبستگي گشتاوري پيرسون بين ارزيابيهاي زمان اول و دوم ) با فاصله 15 روز ( براي 6 عامل محاسبه شد و همانطور كه جدول فوق نشان ميدهد اين ضرايب معنادار ميباشد. مطالعه 3: اعتبار SERS 53

8 ساخت عاملي «مقياس درجهبندي حرمت خود»( SERS ) اعتبار سازه ترتيب 0/82 0/88 و 0/76 ضريب اعتبار آزمون به منظور بررسي اعتبار سازه 0/88 و همبستگي بين دوبار اجرا با فاصله دو هفته SERS همبستگي گشتاوري پيرسون بين 6 عامل 0/86 گزارش SERS شده است [23]. لازم به ذكر است كه و آزمون حرمت خود آيزنك Eysenck s Self-esteem Scale مقياس حرمت خود MMPI-2 پرسشنامه سلامت روان General Health Questionnair (GHQ-28) و آزمون منبع مهارگذاري نويكي استريكلند Nowicki-Strickland s Locus of Control Scale شد. محاسبه جامعه آماري و روش نمونهگيري 240 نف ر دانش جوي رشت هه اي مختل ف دوره كارشناسي دانشگاه شاهد با ميانگين سني ) 21/05 = 3/06 (sd در اين مطالعه شركت كردند. آزمودني هاي اين مطالعه براساس روش نمونهگيري خوشهاي انتخاب شدند. به هر 60 نفر از آزمودنيها ابزار مورد مطالعه (SERS) به همراه يك مقياس اضافي (براي مطالعه اعتبار سازه) داده شد. ابزار پژوهش در بررسي اعتبار سازه, از 5 مقياس استفاده گرديد: نظر به اين كه هدف مطالعه دوم وارسي ويژگيهاي روانسنجي مقياس درجهبندي حرمت خود بر اساس تحليل عوامل ميباشد لذا به منظور وارسي اعتبار سازه اين مقياس علاوه بر ابزار مذكور از ابرازهاي ديگري كه بهطور مستقيم حرمت خود را ميسنجند و يا براساس پيشينه پژوهشي با حرمت خود مرتبط ميباشد استفاده گرديده است. - مقياس درجه بندي حرمت خود: كه در مطالعه 1 به آن پرداخته شد. - آزمون حرمت خود آيزنك: آزمون حرمت خود آيزنك J.) (Eysenck, H. و ويلسون G.) (Wilson, [21] داراي 30 سي وال است كه توسط شعيري [22] ترجمه و مورد استفاده قرار گرفته است. مطالعات روانسنجي بيانگر ويژگيهاي مثبت آزمون ياد شده است. بهطوريكه آلفاي كرونباخ كل نيمه اول و دوم آزمون به نمرات بالاتر بيانگر عزتنفس بيشتر هستند. در تحقيق حاضر نيز همساني دروني اين مقياس 0/84 است. - مقياس حرمت خود :MMPI-2 مقياس حرمت خود MMPI-2 ويگينز(. S (Wiggins, J. مجموعه مادههاي از جمله مقياسهاي محتوايي است كه [24] براي تشكيل آنها از كل MMPI استفاده كرد. وي براي ساختن اين مقياس تلفيقي از روشهاي منطقي و آماري را به كار بست. متا سفانه در زمان تجديدنظر در سال MMPI 1989 مقياسهاي ويگينز ديگر كارايي نداشت. بوچر ويليامز [25] (Graham, J. R.) گراهام (Butcher, J. N.) ( Ben-Porath, Y. بن- پورات(. S, Williams )و C. L.) ب ه منظ ور ارزي ابي محت وايي MMPI-2 مقياسه اي محتوايياي براساس مجموعه مادههاي اين آزمون درست كردند. اين مقياسهاي محتوايي با به كارگيري تلفيقي از روشهاي منطقي و آماري ساخته شدند. تعداد مادههاي مقياس حرمت خود 23 MMPI-2 آيتم و پاسخ به آنها به صورت بلي و خير و نمرهگذاري آن در قالب 1 و 0 ميباشد. نمرات بالا در اين مقياس بيانگر اشخاصي است كه: خودپنداره ضعيفي دارند منتظر شكست هستند و به راحتي دست از شكست برميدارند نسبت به انتقاد و طردشدن بيش از حد حساسند پذيرش اينكه ديگران از آنها تعريف كنند برايشان سخت است در روابط اجتماعي منفعل هستند در تصميمگيري مشكل دارند امكان دارد نگراني و ترسهاي زيادي داشته باشند. لازم به ذكر است كه اين ابزار در ايران در ترجمه اثر گراهام اراي ه شده است [26]. همساني دروني اين مقياس در مردان و زنان به ترتيب 0/79 و 0/83 و ضريب پايايي آن در مردان و زنان به ترتيب 0/84 و 0/86 گزارش شده است [25]. در تحقيق حاضر نيز همساني دروني اين مقياس 0/87 است. 54

9 دكتر محمدرضا شعيري و همكاران - پرسشنامه سلامت روان: با توجه به ارتباط مداد كاغذي است كه شامل 40 پرسش است و با حرمت خود با ابعاد سلامت روان كه بدان اشاره گرديد گذاردن بلي و خير در مقابل هر سي وال جواب داده از پرسشنامه سلامتروان براي وارسي اعتبار مقياس ميشود. واضعان تست [29] معتقدند كه اين مقياس درجهبندي حرمت خود استفاده گرديد. اين مقياس پرسشنامهاي سرندي است كه توسط گلدبرگ در 1979 تنظيم گرديده است. پرسشنامه ياد شده داراي پرسشهايي است كه از پايينترين سطوح نشانههاي مرضي مشترك كه در اختلالهاي رواني وجود دارند تشكيل شده است بدينسان قادر است بيماران رواني را در يك طبقهبندي كلي از افراد غير بيمار جدا سازد. فرم 28 سي والي آن داراي چهار زيرمقياس است كه عبارتند از نشانه هاي بدني اضطراب و بيخوابي نارساكنشوري اجتماعي و افسردگي. هركدام از زيرمقياسها داراي 7 سي وال ميباشند [27]. در پژوهش تقوي [28] ضريب پايايي به روش بازآزمايي براي كل پرسشنامه 0/72 و براي خرده آزمونهاي نشانههاي جس ماني اض طراب و ب يخ وابي نارس اكنشوري اجتماعي و افسردگي به ترتيب 0/57, 0/68, 0/60, و 0/58 بهدست آمد. اعتبار سازه كل پرسشنامه براساس همبستگي آزمون ميدلسكس 0/55 و اعتبار سازه خرده مقياسهاي مذكور با آزمون ميدلسكس نيز به ترتيب 0/72 0/87 0/76 و 0/80 است كه همگي معنادار بودهاند. وارسي انسجام دروني پرسشنامه سلامتروان به طور كلي و در خرده مقياسهاي نشانههاي جسماني اضطراب و بيخوابي نارساكنشوري اجتماعي و افسردگي به ترتيب برابر 0/72 0/82 0/67 0/89 و 0/79 بوده است. در تحقيق حاضر نيز همساني دروني كل مقياس و خرده مقياسهاي نشانههاي جسماني, اضطراب و بيخوابي نارساكنشوري اجتماعي و افسردگي به ترتيب برابر 0/74 0/81 0/85 0/93 و 0/88 بهدست آمد. - آزمون منبع مهارگذاري نويكي استريكلند: اين مقياس توسط نويكي (Nowicki, S.,) (Strickland, B. R.) و استريكلند ميتواند اندازهاي قابل اعتماد و دقيقي از منبع كنترل بهدست دهد. نمرات بالاتر در اين آزمون بيانگر آن است كه منبع مهارگذاري بيرونيتر است. استريكلند اشاره كرده است كه اين آزمون به بيش از 24 زبان ترجمه شده و پژوهشهاي گوناگون در مورد آن صورت گرفته است. اين مقياس نخستين بار توسط غلامعلي لواساني [30] ترجمه و در ايران بكارگرفته شده است. كه در اين تحقيق از ترجمه نامبرده استفاده شده است. پژوهشهاي صورت گرفته بيانگر اعتبار و پايايي مناسب اين ابزار در گروههاي مختلف است [31 33]. 32 به طور مثال قاسمي فلاورجاني [32] پايايي بازآزمايي اين مقياس را با فاصله 6 هفته در چند مقطع مختلف در دامنه 0/63 تا 0/71 گزارش ميكند مطالعه خير [33] بيانگر سه عامل حاصل از بررسي اعتبارسازه مقياس است. در تحقيق حاضر نيز همساني دروني اين آزمون 0/73 بهدست آمد. لازم به ذكر است كه دليل استفاده از اين ابزار در بررسي اعتبار سازه مقياس درجهبندي حرمت خود اين است كه مطابق پيشينه پژوهشي افرادي كه داراي حرمت خود بالا هستند از خودتنظيمي بهتري نسبت به افرادي كه داراي حرمت خود پايين هستند برخوردارند لذا از آنجايي كه خودتنظيمي بالاتر نشاندهنده منبع مهارگذاري درونيتر است [34] بنابراين حرمت خود بالاتر با منبع مهارگذاري درونيتر ارتباط مثبت و با منبع مهارگذاري بروني ارتباط منفي را نشان ميدهد. يافتههاي اعتبار سازه جدول 5 نتايج مربوط به تحليل همبستگيها را نشان ميدهد. [29] ساخته شده است يك ابزار 55

10 دكتر محمدرضا شعيري و همكاران جدول 5 : همبستگي گشتاوري پيرسون بين مقياس درجه بندي حرمت خود با مقياس حرمت خود MMPI-2 آزمون منبع مهارگذاري نويكي استريكلند پرسشنامه سلامتروان و آزمون حرمت خود آيزنك آزمونها مقياس حرمت خود عوامل 6-0/56 5-0/71 4-0/68 3-0/78 2-0/80 1-0/80 MMPI-2 آزمون منبع مهارگذاري نويكي استريكلند پرسشنامه سلامت روان نشانههاي بدني اضطراب و بيخوابي نارسا كنش وري اجتماعي افسردگي كل آزمون حرمت خود آيزنك -0/39 p=0/001-0/09 p=0/45-0/17 p=0/15-0/11 p=0/36-0/06 p=0/59-0/13 p=0/29 0/33 p=0/01-0/23 p=0/058-0/35 p=0/002-0/29 p=0/01-0/19 p=0/12-0/39 p=0/001-0/37 p=0/001 0/54-0/54-0/34 p=0/003-0/43-0/22 p=0/06-0/39 p=0/001-0/42 0/55-0/44-0/04 p=0/74-0/07 p=0/53-0/05 p=0/68-0/03 p=0/8-0/06 p=0/63 0/61-0/26 p=0/03-0/27 p=0/02-0/27 p=0/02-0/19 p=0/1-0/29 p=0/012-0/31 p=0/008 0/59-0/56-0/54-0/53-0/42-0/57-0/62 0/78 نتايج جدول 5 حاكي از آن است كه تمام ضرايب همبستگي پيرسون بين 6 عامل مقياس درجهبندي حرمت خود با مقياس حرمت خود MMPI-2 ضرايب همبستگي پيرسون تمام عوامل مقياس درجهبندي حرمت خود به غيراز عامل 5 با آزمون منبع مهارگذاري نويكي استريكلند اكثر ضرايب همبستگي پيرسون عوامل مقياس درجهبندي حرمت خود به غير از عامل 3 با خرده مقياسها و نمره كل پرسشنامه سلامت روان و تمام ضرايب همبستگي پيرسون بين 6 عامل مقياس درجهبندي حرمت خود با آزمون حرمت خود آيزنك معنادار ميباشند. بحث و نتيجهگيري نتايج مطالعه حاضر در خصوص بررسي ساخت عاملي «مقياس درجهبندي حرمت خود» (SERS) نشان ميدهد كه مقياس مذكور از 8 عامل تشكيل شده است كه البته با توجه به عدم قابليت استفاده دو عامل هفتم و هشتم كه به ترتيب داراي 2 و 1 آيتم هستند در بقيه قسمتهاي اين مطالعه از بررسي ويژگيهاي روانسنجي آنها صرفنظر شده است. و اما در مورد بقيه عوامل(عاملهاي 1 تا 6) لازم به ذكر است كه در عامل 1 به غير از سي وال 15 بقيه سي والات شاخص سطوح منفي حرمت خود در عامل و 5 سي والات به ترتيب شاخص حرمت خود مثبت مثبت منفي منفي و مثبت هستند. در عامل ششم نيز نيمي از سي والات به شاخص حرمت خود منفي و نيمي به شاخص حرمت خود مثبت مربوط هستند. نتايج مربوط به پايايي اين عوامل نشاندهنده آن است كه آلفاي كرونباخ اين 6 عامل به استثناي عامل 6 همساني دروني مناسبي را نشان ميدهند (يعني 55

11 ساخت عاملي «مقياس درجهبندي حرمت خود»( SERS ) بزرگتر از 0/70) [19] كه البته آلفاي عامل 6 نيز از مقياس درجهبندي حرمت خود كه شاخص سطوح مثبت سطح توصيه شده براي مقايسههاي گروهي بالاتر است عزت نفس است بالاتر باشد نمره وي در عاملي كه (يعني بزرگتر از ( 0/50 [20]. ضمنا قابل توجه است بيانگر سطوح منفي عزت نفس است به لحاظ جبري كه در بين اين 6 عامل عاملهاي 1 و 2 داراي بالاترين آلفاي كرونباخ هستند. همچنين در مورد عامل 6 نيز كه شامل 3 آيتم است از شاخص آماري مناسبتري براي ارزيابي همساني دروني استفاده شد كه ميانگين همبستگي بين آيتمي نام دارد و براساس توصيه كاكس و فرگوسن ] 17] و فرگوسن و دانيل [18] دامنه قابل قبول اين شاخ ص ب ين 0/10 ت ا 0/50 اس ت و همانطور كه نتايج نشان ميدهد ميانگين همبستگي بين آيتمي عامل 6 قابل قبول است. همبستگي گشتاوري پيرسون بين ارزيابيهاي زمان اول و دوم (با فاصله 15 روز) نيز نشان ميدهد كه اين ضرايب معنادار ميباشد. در مجموع چشماندازي كلي به نتايج مربوط به سه نوع شاخص پايايي حاكي از مناسب بودن سه شاخص در عاملهاي 2 1 و همچنين ديگر عوامل است. نتايج مربوط به اعتبار سازه عوامل ششگانه بيانگر اين امر است كه تمام ضرايب همبستگي پيرسون بين 6 عامل مقياس درجهبندي حرمت خود با مقياس حرمت خود MMPI-2 ضرايب همبستگي پيرسون تمام عوامل مقياس درجهبندي حرمت خود به غير از عامل 5 با آزمون منبع مهارگذاري نويكي استريكلند اكثر ضرايب همبستگي پيرسون عوامل مقياس درجهبندي حرمت خود به غير از عامل 3 با خرده مقياسها و نمره كل پرسشنامه سلامت روان و تمام ضرايب همبستگي پيرسون بين 6 عامل مقياس درجهبندي حرمت خود با آزمون حرمت خود آيزنك معنادار ميباشند. و اما علت ناهماهنگي علامت جبري اين ضرايب به دليل محتواي متفاوت ابزارهاي مختلف سنجش حرمت خود است كه در زير به توضيح آن ميپردازيم. همانطور كه در مقدمه نيز بدان اشاره شد نمرات مقياس درجهبندي حرمت خود با علامت جبري + و مشخص ميگردد. يعني هرچه نمره فردي در آن عامل از بيشتر خواهد بود مثلا اگر فردي در عامل 1 (بعد منفي) نمره 5- گرفته و فرد ديگري در اين عامل نمره 8- كسب كرده باشد نمره عامل 1 فرد اول نسبت به نمره عامل 1 فرد دوم به لحاظ جبري بالاتر است. در آزمون حرمت خود آيزنك نيز نمرات بالاتر بيانگر عزت نفس بيشتر هستند لذا همبستگي مثبت بين نمرات سه بعد مقياس درجهبندي حرمت خود با نمرات اين مقياس منطقي به نظر ميرسد چه هرچه نمره فرد در آن عامل از مقياس درجهبندي حرمت خود كه شاخص سطوح مثبت عزتنفس است بالاتر باشد نمره وي نيز در آزمون حرمت خود آيزنك نيز بالاتر است و هرچه نمره وي در عاملي كه بيانگر سطوح منفي عزت نفس است بالاتر باشد نمره وي نيز در آزمون حرمت خود آيزنك نيز بالاتر است. بنابراين همبستگي بين نمره 6 عامل اين مقياس با نمره آزمون حرمت خود آيزنك هم جهت و منطقي است. همچنين در مورد مقياس حرمت خود MMPI-2 نمرات بالاتر بيانگر اشخاصي است كه عزت نفس پاييني دارند [ر. ك. 26] لذا همبستگي منفي بين نمرات 6 عامل مقياس درجهبندي حرمت خود با نمرات اين مقياس منطقي به نظر ميرسد. درباره همبستگي 6 عامل مقياس درجهبندي حرمت خود با آزمون منبع مهارگذاري نويكي استريكلند نيز با توجه به اينكه از يكسو نمرات بالاتر در آزمون منبع مهارگذاري نويكي استريكلند بيانگر منبع مهارگذاري بيرونيتر و نمرات پايينتر بيانگر منبع نهارگذاري درونيتر است [29] و نظر به اينكه افرادي كه داراي حرمت خود بالا هستند از خودتنظيمي بهتري (منبع مهارگذاري درونيتري) نسبت به افرادي كه داراي حرمت خود پايين هستند برخوردارند [34] بنابراين هرچه نمره فرد در مقياس درجهبندي حرمت خود بالاتر باشد نمره وي در آزمون منبع مهارگذاري نويكي 56

12 دكتر محمدرضا شعيري و همكاران استريكلند پايينتر است. بنابراين همبستگي بين 6 عامل حرمت خود مثبت و ديگري با آيتمهاي حرمت خود مقياس درجهبندي حرمت خود با آزمون منبع منفي هماهنگ است (هر عامل شامل 10 سي وال) و از مهارگذاري نويكي استريكلند قاعدتا بايد منفي باشد. سوي ديگر با توجه به اينكه نتايج مطالعه حاضر نيز در زمينه ارتباط عوامل مقياس درجهبندي حرمت خود با خرده مقياسها و نمره كل پرسشنامه سلامتروان نيز نتايج بيانگر ارتباط منفي و معنادار اكثر همبستگيها به غير از ضريب همبستگي بين عاملهاي و 6 اين ابزار با نارساكنشوري اجتماعي پرسشنامه سلامت روان و ضرايب همبستگي پيرسون عامل 3 با خرده مقياسها و نمره كل پرسشنامه سلامتروان است. معناداري و منفي بودن اين ارتباطها با توجه به شيوه نمرهگذاري پرسشنامه سلامتروان كه نمرات كمتر نمايانگر وضعيت سلامت بهتر است از يكسو و از سوي ديگر مرور پيشينه پژوهشي مبني بر شواهدي از ارتباط نقصان حرمت خود با شاخصهاي آسيبشناسي رواني ] و [48 توجيه كننده منفي بودن رابطههاست. در مجموع نتايج مطالعه حاضر در زمينه اعتبارسازه «مقياس درجهبندي حرمت خود» با يافته مطالعه نوجنت و توماس [3] كه ذكر ميكنند اين ابزار حرمت خود را اندازهگيري ميكند هماهنگ است. در مجموع نگاهي كلي به نتايج اعتبار سازه بيانگر بالاترين اعتبارسازه براي عاملهاي 2 1 و 4 است. بهطوركلي با توجه به اينكه از يكسو نتايج مطالعه لكمته و همكاران [13] در مورد اين ابزار حاكي از آن است كه تحليل عاملي اين ابزار با استفاده از چرخش وريمكس فرمي كوتاه از اين مقياس را كه شامل دو عامل ميباشد استخراج ميكند كه يكي با آيتمهاي نشان ميدهد كه در عامل 1 بدون سي وال 15 (با 10 آيتم) بقيه سي والات مربوط به شاخص منفي حرمت خود و در عامل 2 نيز بدون سي وال 4 (با 10 آيتم) كه داراي پايينترين بار عاملي است همه سي والات مربوط به شاخص مثبت حرمت خود است و همچنين با توجه به بالاتر بودن تعداد سي والات ارزش ويژه درصد تبيين واريانس و ويژگيهاي روانسنجي اين دو عامل در مقايسه با 4 عامل ديگر و با توجه به لزوم استفاده از فرمهاي كوتاهي از ابزارهاي باليني در جريان تشخيص و درمان نويسندگان مقاله حاضر فرمي 20 سي والي از مقياس درجهبندي حرمت خود را معرفي و پيشنهاد ميكنند كه شامل عاملهاي 1 و 2 بدون سي والات 15 و 4 است. البته اين پيشنهاد با توجه به حذف سي والهاي 15 و 4 با توجه به دلايلي كه در بالا توضيح داده شد و نيز نظر به اينكه مطالعه لكتمه و همكاران [13] نيز براي هر عامل(مثبت و منفي) 10 سي وال را معرفي نمودهاند ميتواند مفيد افتد. چه فرمي كوتاه با دو جنبه مثبت و منفي كه براساس تحليل عاملي نيز به دست آمده ميتواند ياريگر مفيدي در جنبههاي پژوهشي و باليني باشد. شاخصهاي آمار توصيفي و معيارهاي روانسنجي دو عامل پيشنهادي به ترتيب جداول 6 و 7 و 8 است: همانطور كه نتايج جداول 7 و 8 نشان ميدهد عوامل فرم كوتاه مقياس درجهبندي حرمت خود داراي اعتبار و پايايي مناسبي بوده و در جمعيت ايراني قابل استفاده ميباشند. جدول 6: شاخصهاي آمار توصيفي عوامل فرم كوتاه SERS انحراف معيار ميانگين شاخص عوامل 12/6 27/9- عامل 1: تصور منفي فرد راجع به خود(بدون سي وال 15) ميانه نما كمينه بيشينه چولگي كشيدگي -0/3-0/

13 ساخت عاملي «مقياس درجهبندي حرمت خود»( SERS ) 1/98-1/ /6 عامل 2: تصور مثبت فرد 47/2 راجع به خود(بدون سي وال 4) جدول 7: شاخص هاي روانسنجي دروني عوامل فرم كوتاه SERS عوامل عامل 1: تصور منفي فرد راجع به خود(بدون سي وال 15) عامل 2: تصور مثبت فرد راجع به خود(بدون سي وال 4) آلفاي كرونباخ r=0/72 0/91 ضريب باز آزمايي r=0/77 0/90 جدول 8: همبستگي گشتاوري پيرسون بين مقياس درجهبندي حرمت خود با مقياس حرمت خود MMPI-2 آزمون منبع مهارگذاري نويكي استريكلند پرسشنامه سلامت روان و آزمون حرمت خود آيزنك (نتايج مربوط به اعتبارسازه عوامل فرم كوتاه (SERS آزمونها مقياس حرمت خود MMPI-2 آزمون منبع مهارگذاري نويكي استريكلند پرسشنامه سلامت روان آزمون حرمت خود آيزنك نشانههاي بدني عوامل اضطراب و بيخوابي نارسا كنش وري اجتماعي افسردگي كل در آخر بايد اشاره كرد كه نظر به اينكه ابزارهاي مورد استفاده در ايران در مورد حرمت خود غالبا به گذشته بازميگردد تهيه ابزاري جديدتر كه با شيوه تحليل عاملي نسخهاي كوتاهتر را در جمعيت ايراني عامل 1: تصور منفي فرد راجع به خود (بدون سي وال 15) -0/79 پيشنهاد كند ميتواند ياريگر فعاليتهاي پژوهشي و باليني باشد بنابراين پيشنهاد مو لفين مقاله حاضر بهكارگيري نسخه بيست سي والي براساس جنبههاي مثبت و منفي حرمت خود است. عامل 2: تصور مثبت فرد راجع به خود (بدون سي وال 4) -0/80-0/21 p=0/07-0/26 p=0/03-0/27 p=0/02-0/19 p=0/1-0/28 p=0/019-0/40 p=0/011 0/58-0/57-0/53-0/52-0/42-0/56-0/61 0/77 58

14

15 دكتر محمدرضا شعيري و همكاران منابع population. Personality and Individual Differences Nunnally, J.C., & Bernstein, I.H. (1994) Psychometric theory. 3 rd ed. New york: McGraw-Hill. 20. Helmstadter, G.C. (1964) Principles of psychological measurements. New York: Appleton Century- Crofts. 21. Eysenck, H. J. & Wilson, G. (1979) Know your own personality. London: Penguin Books. 22. شعيري محمدرضا (1371) تا ثير تلقين بر عملكرد رواني- حركتي 1. مزلو آبراهام اچ (1367) انگيزش و شخصيت. ترجمه احمد رضواني مشهد: انتشارات آستان قدس رضوي. 2. شولتز دوآن شولتز سيدني آلن (1378) نظريههاي شخصيت. ترجمه يحيي سيد محمدي تهران: مو سسه نشر نما. با توجه به عزت نفس. رساله كارشناسي ارشد دانشكده علوم انساني دانشگاه تربيت مدرس. 23. عبدالمحمدي بهزاد (1376) بررسي عملي بودن اعتبار روايي و نرم يابي تست عزت نفس آيزنك در مدارس مقطع راهنمايي شهر تهران. پايان نامه كارشناسي ارشد تهران: دانشگاه تهران. 24. Wiggins, J. S. (1969) Content dimensions in the MMPI. In J. N. Butcher (Ed.), MMPI: Research developments and clinical applications (P ). New York: McGraw-Hill. 25. Butcher, J. N., Graham, J. R., Williams, C. L., Ben- Porath, Y. S. (1990) Development and use of the MMPI-2 content scales. Minneapolise: University of Minnesota Press. 26. گراهام جان (1379) راهنمايMMPI-2 : ارزيابي شخصيت و آسيب شناسي رواني. ترجمه حميد يعقوبي و دكتر موسي كافي. تهران: انتشارات ارجمند. 27. دادستان پريرخ (1377) پرسشنامه سلامت عمومي در استورا ژ. ب. (1377) تنيدگي يا استرس. تهران: انتشارات رشد. 28. تقوي محمدرضا( 1380 ). بررسي رواي ي و پايايي پرسشنامه سلامت عمومي.(GHQ) مجله روانشناسي شماره 20 صص: Nowicki, S., Strickland, B. R. (1973) A locus of control scale for children. Journal of Consulting and Clinical psychology,40, غلامعلي لواساني مسعود (1373) بررسي تفاوت دختران و پسران از لحاظ مسند مهارگذاري در يك فعاليت ادراكي- حركتي پس از شكست يا موفقيت. پايان نامه كارشناسي ارشد روانشناسي دانشگاه تهران دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي. 31. دارابي جعفر (1373) بررسي مقايسهاي سبك اسناد در نمونهاي از دانش آموزان روستايي و شهري و ارتباط آن با پيشرفت تحصيلي. پايان نامه كارشناسي ارشد دانشگاه شيراز. 3. Nugent, W. R., & Thomas, J. W. (1993) Validation of clinical measure of self-esteem. Research on Social Work Practice 3(2), Corcoran, K., & Fischer, J. (1987) Measures for clinical practice. New York: Free Press. 5. Piers, E., & Harris, D. (1964) Age and other correlates of sef-concept in children. Journal of Educational Psychology Coopersmith, S. (1967) The antecedents of self-esteem. San Francisco: Freeman. 7. Rosenberg, M. (1979) Cognitive the self. New York: Basic Books. 8. Crandall, R.(1978) Self-esteem questionnaire. In O. K. Buros (Ed), The eighth mental measurements yearbook(p. 1055). Highland Park NJ: Gryphon. 9. Buros, O. K.(Ed). (1978) The eighth mental measurements yearbook. Highland Park, NJ: Gryphon. 10. Lang, F. W., & Vernon, P. (1977) Dimensionality of the perceived self: The Tennessee Self-concept Scale. British Journal of Social and Clinical Psychology Hudson, W. (1982) The clinical measurement package: A field manual. Homewood IL: Dorsey. 12. Janda, L.(2001). The psychologist book of personality tests. New York: John Wiley & sons. 13. Lecotme, T., et al. (2006). Investigating self-esteem in individuals with schizophrenia: relevance of Selfesteem Rating Scale-Short Form. Psychiatry Research. 14. Joreskög, K. G., Sörbom. D. (1993) LISREL 8: User s reference guide. Scientific software Mooresville. 15. Mueller, R. (1996) Basic principles of structure equation modeling: An introduction to LISREL and EQS. Springer New York. 16. Tabachnick, B.G., Fidell, L.S. (1996) Using multivariate statistics.3 rd ed. New York: Harper Collins. 17. Cox, T., & Ferguson, E. (1994) Measurement of the subjective workenvironment. Work and Stress Ferguson, E. & Daniel, E. (1995) The Illness Attitude Scale (IAS) : a psychometric evaluation on nonclinical 1

16 دكتر محمدرضا شعيري و همكاران 47. Barrowclough, C., et al. (2003) Self-esteem in Schizophrenia: relationships between self- evaluation, family attitudes, and symptomatology. Journal of Abnormal Psychology, 112(1), Shahar, G., & Davidson, L.(2003) Depressive symptoms erode self-esteem in severe mental illness: a three-wave, cross lagged study. Journal of Consulting and Clinical psychology, 71(5), قاسمي فلاورجاني (1375) بررسي كانون كنترل در دانش آموزان ايراني و رابطه آن با متغيرهاي پايه تحصيلي جن»سيت طبقه اجتماعي و پيشرفت تحصيلي. پايان نامه كارشناسي ارشد دانشگاه شيراز. 33. خير محمد (1378) روايي و پايايي مقياس كانون كنترل نويكي و استريكلند در گروهي از دانش آموزان دوره ابتدايي راهنمايي شهر شيراز. مجله روانشناسي و علوم تربيتي سال 4 شماره 2 صص Wansink, D. (2000) The role of defensive selfenhancement in self-regulation failure by people with high self-esteem. Dissertation abstracts international: Section B: The sciences and engineering, 61(5-B): پوپ اليس مك هال موژان و كراي هد ادوارد( 1373 ). افزايش احترام به خود در كودكان و نوجوانان. ترجمه پريسا تجلي. تهران: انتشارات رشد. 36. Brekke, J., Levin, S., Wolkon, G., Sobel, E., Slade, E. (1993) Psychosocial functioning and subjective experience in schizophrenia. Schizophrenia Bulletin, 19, Van Dongen, C. (1998) Self-esteem among persons with severe mental illness. Issuse in Mental Health Nursing, 19, Bradshaw, W., & Brekke, J.(1999) Subjective experience in schizophrenia: factors influencing selfesteem, satisfaction with life and subjective distress. American Journal of Orthopsychiatry, 69, انجمن روانپزشكي آمريكا( 2000 ). متن تجديد نظر شده راهنماي تشخيصي و آماري اختلالهاي رواني( ( DSM IV TR. ترجمه محمدرضا نيكخو و هاماياك آواديس يانس, تهران, 1381: انتشارات سخن. 40. Bentall, R., et al. (2001) Persecutory delusions: a review and theoretical integration. Clinical Psychology Review, 21, Garety, P. A., et al. (2001) A cognitive model of the positive symptoms of psychosis. Psychological Medicine, 31(2), Messer, S. B. (2001) Empirically supported treatments. In Slife, B. B. etal(2001), Critical Issues in psychotherapy. Sage publications. PP Sörgaard, K., et al. (2003) Self-esteem in persons with schizophrenia: a Nordic multicenter study. Journal of Mental Health, 11, Torry, W. C., et al. (2000) Self-esteem as an outcome measure in studies of vocational rehabilitation for adults with severe mental illness. Psychiatric Service, 51(2), Roe, D.(2003) A perspective study on the relationship between self-esteem and functioning during the first year after being hospitalized for psychosis. Journal of Nervous and Mental Disease, 191(1), Eklund, M.,Backstrom, M., Hansson, L.(2003) Personality and self-variable: important determinants of subjective quality of life in schizophrenia outpatients. Acta Psychiatrica Scandinavica, 108(2),

سرآغاز توجه نوین به کیفیت زندگی به تعریف سازمان بهداشت جهانی (WHO) از سلامتی در سال 1948بر می گردد که سلامتی را به عنوان رفاه کامل جسمی، روانی و اجتما

سرآغاز توجه نوین به کیفیت زندگی به تعریف سازمان بهداشت جهانی (WHO) از سلامتی در سال 1948بر می گردد که سلامتی را به عنوان رفاه کامل جسمی، روانی و اجتما بسمهتعالي دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران پاياننامه جهت اخذ درجة كارشناسي ارشد در رشته روانشناسي موضوع بررسي روايي و اعتبار مقياس كوتاه كيفيت زندگي سازمان بهداشت جهاني -BREF) (WHOQOL و ارزيابي

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 2Sharifi.doc

Microsoft Word - 2Sharifi.doc 1 دانش و پژوهش در روانشناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان (اصفهان) شمارة سيوچهارم زمستان 1386 صص 38 27 روايي تشخيصي آزمون باليني چندمحوري ميلون 3 3 2 1 علياكبر شريفي حسين مولوي كوروش نامداري چكيده

توضیحات بیشتر

ا زمون شاتل ران مقدمه استقامت قلبي تنفسي يكي از مهمترين فاكتورهاي ا مادگي جسماني مرتبط با سلامتي است كه در تمامي دوره هاي تحصيلي بايد به ا ن پرداخته ش

ا زمون شاتل ران مقدمه استقامت قلبي تنفسي يكي از مهمترين فاكتورهاي ا مادگي جسماني مرتبط با سلامتي است كه در تمامي دوره هاي تحصيلي بايد به ا ن پرداخته ش ا زمون شاتل ران مقدمه استقامت قلبي تنفسي يكي از مهمترين فاكتورهاي ا مادگي جسماني مرتبط با سلامتي است كه در تمامي دوره هاي تحصيلي بايد به ا ن پرداخته شود. و دبيران تربيت بدني بايد با برنامه ريزي و تمرينات

توضیحات بیشتر

2- آزمونهاي تحصيلی نام آزمون به فارسی نام آزمون به انگليسی زبان گروه سنی هدف اعتبار و روایی کد M-1 آزمون خواندن دیویس Davis Reading انگليسی دبيرستان و

2- آزمونهاي تحصيلی نام آزمون به فارسی نام آزمون به انگليسی زبان گروه سنی هدف اعتبار و روایی کد M-1 آزمون خواندن دیویس Davis Reading انگليسی دبيرستان و 2- آزمونهاي نام آزمون به نام آزمون به زبان گروه سنی هدف اعتبار و روایی کد M-1 آزمون خواندن دیویس Davis Reading و دانشگاه سنجش درک متون و سرعت خواندن M-2 Manchester Reading Comprehension آزمون فهم متون

توضیحات بیشتر

آمار توصیفی در SPSS

آمار توصیفی در SPSS به نام آنکه جان را فکرت آموخت 1 مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان آمار و روش تحقیق جلسه ششم آمار توصیفی Descriptive Statistics with SPSS نیمسال دوم 94-93 مصطفی جهانگیر www.mjahangir.ir mjahangir@varastegan.ac.ir

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - ?????? ???????? ?? ????? ? ????? ???? ??? ??????? ???????? ?????? ????? ??????-?????? ??? 97-96

Microsoft Word - ?????? ???????? ?? ????? ? ????? ???? ??? ??????? ???????? ?????? ????? ??????-?????? ??? 97-96 بسمه تعالي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان بوشهر مركز توسعه آموزش پزشكي دفتر نظارت و ارزشيابي فرم طرح درس نام و نام خانوادگي مدرس: رتبه دانشگاهي: دانشيار رحيم طهماسبي آخرين مدرك تحصيلي:

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - APA.doc

Microsoft Word - APA.doc مارشال ك. و راسمن گ. ب. (1995). روش تحقیق کیفی. ترجمه: علی پارساي یان و سید محمد اعرابی (1377). تهران: انتشارات دفتر پژوهش هاي فرهنگی. کتاب: با سه نویسنده: سرمد زهره بازرگان عباس و حجازي الهه (1376). روش

توضیحات بیشتر

راهنمای "سمنتاک" مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب

راهنمای سمنتاک مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب راهنمای "سمنتاک" مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب کاربری... X مشخصات کاربری... XI خروج از سامانه... XII

توضیحات بیشتر

عنوان درس : تعداد و نوع واحد : درس پیش نیاز : تغذيه بالینی 2 واحد )1 واحد تغذيه پیشرفته 1 و 2 نظری و 1 واحد عملی( بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی کرمانش

عنوان درس : تعداد و نوع واحد : درس پیش نیاز : تغذيه بالینی 2 واحد )1 واحد تغذيه پیشرفته 1 و 2 نظری و 1 واحد عملی( بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی کرمانش عنوان درس : تعداد و نوع واحد : درس پیش نیاز : تغذيه بالینی 2 واحد ) واحد تغذيه پیشرفته و 2 نظری و واحد عملی( بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده بهداشت قالب نگارش طرح درس مدرس : دکتر نچواک)

توضیحات بیشتر

فصل سوم: شيوه ايجاد پروفايل پژوهشگران در گوگل اسكالر Scholar) (Google

فصل سوم: شيوه ايجاد پروفايل پژوهشگران در گوگل اسكالر Scholar) (Google فصل سوم: شيوه ايجاد پروفايل پژوهشگران در گوگل اسكالر Scholar) (Google پايگاه گوگل اسكالر و پروفايل پژوهشگران سرويس Google Scholar Citations در گوگل داراي مزايايي است كه تنها با ايجاد پروفايل از سوي پژوهشگر

توضیحات بیشتر

پاورپوینت راهنماي انتخاب آزمون مناسب آماري لطفا به صفحه بعدي بروید. توجه: هدف اصلی این اراي ه کمک به مطالعاتی است که به بررسی یک متغیر محققان و دانشجو

پاورپوینت راهنماي انتخاب آزمون مناسب آماري لطفا به صفحه بعدي بروید. توجه: هدف اصلی این اراي ه کمک به مطالعاتی است که به بررسی یک متغیر محققان و دانشجو پاورپوینت راهنماي انتخاب آزمون مناسب آماري لطفا به صفحه بعدي بروید. توجه: هدف اصلی این اراي ه کمک به مطالعاتی است که به بررسی یک متغیر محققان و دانشجویان در انتخاب آزمون آماري مناسب در ) کت نیز در آن گنجانده

توضیحات بیشتر

مقدمه

مقدمه ` عوامل موثر بر پیشرفت و افت تحصیلی زمانی که فرزندان به مدرسه و کالس درس وارد میشوند و فراگیری علم و دانش آغاز میشود یکسری مسائل جدید برای والدین ایجاد میگردد. همه آن هایی که به مدرسه میروند به یک اندازه

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتب

بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتب بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتبه دانشگاهی: دانشيار رحيم طهماسبی آخرین مدرک تحصيلی:

توضیحات بیشتر

جزوه آموزشی تجزیه و تحلیل سیستمها فصل 5: طراحی و برنامه ریزي سیستم ها تهیه و تنظیم: دکتر روح اله تولایی (عضو هیا ت علمی دانشگاه شهید بهشتی) نسخه شماره

جزوه آموزشی تجزیه و تحلیل سیستمها فصل 5: طراحی و برنامه ریزي سیستم ها تهیه و تنظیم: دکتر روح اله تولایی (عضو هیا ت علمی دانشگاه شهید بهشتی) نسخه شماره فصل 5: طراحی و برنامه ریزي سیستم ها تهیه و تنظیم: دکتر روح اله تولایی (عضو هیا ت علمی دانشگاه شهید بهشتی) نسخه شماره دو / زمستان 1394 www.tavallaei.sub.ir نگرش فلسفی به طراحی سیستم: یکی از نگرش هاي فلسفی

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتب

بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتب بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتبه دانشگاهی: دانشيار رحيم طهماسبی آخرین مدرک تحصيلی:

توضیحات بیشتر

4- سوالات کنکور 1393 به همراه پاسخ تشریحی آنها سوالات این بخش مربوط به کنکور کارشناسی ارشد گرایش صنایع سال 1393 بوده که آزمون آن در روز جمعه مورخ 92 1

4- سوالات کنکور 1393 به همراه پاسخ تشریحی آنها سوالات این بخش مربوط به کنکور کارشناسی ارشد گرایش صنایع سال 1393 بوده که آزمون آن در روز جمعه مورخ 92 1 - سوالات کنکور به همراه پاسخ تشریحی آنها سوالات این بخش مربوط به کنکور کارشناسی ارشد گرایش صنایع سال بوده که آزمون آن در روز جمعه مورخ / 8/ برگزار شده است. تستهاي کنترل پروژه 0 تا بوده که از شماره آغاز

توضیحات بیشتر

الفبا - قابلیت های پنل معلمان

الفبا - قابلیت های پنل معلمان مستندات معلمان قابلیت های پنل معلمان ۱۱:۰۵:۵۷ ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ جهت ورود به پنل معلمان ابتدا می بایست وارد وبسایت شده سپس روی دکمه ورود زده و شماره موبایل را وارد نما م تا کد تا د برای ما پیامک گردد. پس از وارد

توضیحات بیشتر

استاندارد مهارت و آموزشي كارور Dreamweaver MX گروه برنامه ريزي درسي فنĤوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1382/02/01 كد استاندارد: 1-61/48/1/3 دفتر طرح و

استاندارد مهارت و آموزشي كارور Dreamweaver MX گروه برنامه ريزي درسي فنĤوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1382/02/01 كد استاندارد: 1-61/48/1/3 دفتر طرح و استاندارد مهارت و آموزشي كارور Dreamweaver MX گروه برنامه ريزي درسي فنĤوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1/0/01 كد استاندارد: 1-1//1/ دفتر طرح و برنامه هاي درسي: تهران- خيابان آزادي- خ خوش شمالي- تقاطع خوش

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Forex-Persian-tradingstrategies doc

Microsoft Word - Forex-Persian-tradingstrategies doc استراتژيهاي معامله به نام خدا براي انجام معاملات در فاركس بدلخواه از استراتژيهاي گوناگوني ميتوان استفاده كرد. هدف از اين مقاله و طبقهبندي اراي ه شده معرفي و تا كيد بر تفاوتهاي ميان اين استراتژيها ميباشد.

توضیحات بیشتر

Book-4

Book-4 آزمایش هاي کرت خرد شده درر تجزیه و تحلیل نرم افزار پژوهش هاي کشاورزي ببا SAS (Ver 9.2) مو لفین: مهندس سید علیرضا سیدمحمدي مهندس محمد خیاط دکتر شهرام لک دکتر مجتبی علوي فاضل مهندس نسرین سادات سیدمحمدي 1391

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی قابل توجه طلاب و روحانیون اهل سنت با سلام احتراما در راستاي بهرهمندي بیشتر طلاب و روحانیون اهل سنت از فرصت تحصیل در دانشگاه مذاهب اسلامی و

بسمه تعالی قابل توجه طلاب و روحانیون اهل سنت با سلام احتراما در راستاي بهرهمندي بیشتر طلاب و روحانیون اهل سنت از فرصت تحصیل در دانشگاه مذاهب اسلامی و بسمه تعالی قابل توجه طلاب و روحانیون اهل سنت با سلام احتراما در راستاي بهرهمندي بیشتر طلاب و روحانیون اهل سنت از فرصت تحصیل در دانشگاه مذاهب اسلامی و همکاري ارزشمند دبیرخانه شوراي برنامهریزي مدارس علوم

توضیحات بیشتر

مدارک لازم جهت فرصت مطالعاتی کوتاه مدت خارج از کشور دانشجویان دوره دکتری تخصصی

مدارک لازم جهت فرصت مطالعاتی کوتاه مدت خارج از کشور  دانشجویان دوره دکتری تخصصی مدارك لازم جهت فرصت مطالعاتی کوتاه مدت خارج از کشور دانشجویان دوره دکتري تخصصی درخواست کتبی دانشجو که به تایید استاد راهنما رسیده باشد. فرم تکمیل شده مشخصات و اطلاعات مربوط به دانشجو (فرم شماره 101) اصل

توضیحات بیشتر

دوره بازگشت سرمایه از هزینه هاي سرمایه گذاري در طول دوران احداث جهت خرید نصب و راه اندازي تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز طرح استفاده می گردد تا اینکه

دوره بازگشت سرمایه از هزینه هاي سرمایه گذاري در طول دوران احداث جهت خرید نصب و راه اندازي تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز طرح استفاده می گردد تا اینکه دوره بازگشت سرمایه از هزینه هاي سرمایه گذاري در طول دوران احداث جهت خرید نصب و راه اندازي تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز طرح استفاده می گردد تا اینکه طرح جهت بهره برداري و تولید محصول و یا عرضه خدمات پیش

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint افشار [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint افشار [Compatibility Mode] بررسی نگرش مشتریان به بانکداري اینترنتی بر اساس تي وري توسعه یافته رفتار برنامه ریزي شده (مطالعه موردي: بانک اقتصاد نوین) غلامعباس افشار مدیر مرکز بازاریابی خدمات مالی ري یس انجمن متخصصان روابط عمومی Manager@FSMcenter.com

توضیحات بیشتر

تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران Activity diagram مدرس : مهندس افشین رفوآ دوره آموزش UML نمو

تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران Activity diagram مدرس : مهندس افشین رفوآ دوره آموزش UML نمو تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران Activity diagram مدرس : مهندس افشین رفوآ دوره آموزش UML نمودار فعالیت diagram( )Activity نمودار activity بدست

توضیحات بیشتر

برنامه استراتژیک SP) ( گروههاي آموزش ماماي ی و بهداشت باروري براي سالهاي تاریخ تصویب نهاي ی 92/11/30 اهداف کلی گروه ماماي ی: 1. تربیت نیروي انسا

برنامه استراتژیک SP) ( گروههاي آموزش ماماي ی و بهداشت باروري براي سالهاي تاریخ تصویب نهاي ی 92/11/30 اهداف کلی گروه ماماي ی: 1. تربیت نیروي انسا برنامه استراتژیک SP) ( گروههاي آموزش ماماي ی و بهداشت باروري براي سالهاي 93-98 تاریخ تصویب نهاي ی 92/11/30 اهداف کلی گروه ماماي ی: 1. تربیت نیروي انسانی کارآمد (ماما) در راستاي تا مین نیاز و تقاضاي نظام

توضیحات بیشتر

PERSISKA رشح مخترصی درباره دوره دبیرستان در سوئد

PERSISKA رشح مخترصی درباره دوره دبیرستان در سوئد PERSISKA رشح مخترصی درباره دوره دبیرستان در سوئد در سوئد همه نوجوانانی که دوره ۹ ساله ابتدایی را تمام کرده اند حق تحصیل در یک دوره سه ساله دبیرستانی را دارند.تحصیالت دبیرستانی پایه خوبی را برای فعالیتهای

توضیحات بیشتر

Database Course Introduction

Database Course Introduction م آن ه جان را ت آ و ت معرفی درس: طراحی پایگاه دادهها (40384 ( مرتضی امینی نیمسال دوم 95-94 مقدمه 2 نیازمند توسعه سیستمهاي اطلاعاتی یا برنامههاي کاربردي براي استفاده از اطلاعات وجود حجم زیادي از دادهها

توضیحات بیشتر

در سال 2015 منتظر چه لپ‌تاپ‌هایی باشیم؟

در سال 2015 منتظر چه لپ‌تاپ‌هایی باشیم؟ در سال 2015 منتظر چه لپتاپهایی باشیم لپتاپ همواره جز آن دسته از محصولاتی است که کاربران برای مدت زمان زیادی از آنها استفاده میکنند. بر خلاف اسمارتفونها یا تبلتها لپتاپها معمولا دو یا سه برابر یک دیوایس

توضیحات بیشتر

Text 34-2-new.xps

Text 34-2-new.xps ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 8 9 3 1 ر ا ه ب 2 ه ر ا م ش م ه ن ل ا س 3 9 3-8 0 4 : ص ص د ر ک ی و ر ا ب ی ا ه ق ط ن م ه ع س و ت ر

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D205F315FC7D1D2EDC7C8ED20E3E5C7D1CA20E5C7ED20E3CFEDD1EDCAED2098C7D1D4E4C7D3C7E420E3D3C6E6E120E3D1C798D220C8E5CFC7D4CA2

<4D F736F F D205F315FC7D1D2EDC7C8ED20E3E5C7D1CA20E5C7ED20E3CFEDD1EDCAED2098C7D1D4E4C7D3C7E420E3D3C6E6E120E3D1C798D220C8E5CFC7D4CA2 5 مجله علمي ارزيابي مهارت هاي مديريتي كارشناسان مسي ول مراكز بهداشت شهرستان هاي استان قزوين غلامحسن شعباني قاضي كلايه جواد قدوسي نژاد دكتر سعيد آصف زاده چكيده هدف: با توجه به اينكه كارشناسان مسي ول مراكز

توضیحات بیشتر

راهنماي ثبت نام دانشجويان مهمان.docx

راهنماي ثبت نام دانشجويان مهمان.docx راهنماي ثبت دانشجویان نام مهمان (ترم تابستان) دانشجویان سایر دانشگاه ها (غیر از دانشگاه اصفهان) که تمایل دارند یک یا چند واحد درسی را بعنوان مهمان ترم تابستان در دانشگاه اصفهان اخذ نمایند برابر مقررات

توضیحات بیشتر

ÇÕæá ÑÓã äãæÏÇÑ ŸäÊÑá ŸíÝí ÏÇÎáí ÈÑÇí ÊÓÊ åÇí Ÿãí.doc

ÇÕæá ÑÓã äãæÏÇÑ ŸäÊÑá ŸíÝí ÏÇÎáí ÈÑÇí ÊÓÊ åÇí Ÿãí.doc کليات نمودار کنترلي رايجترين روش براي مقايسه نتايج ا زمايش نمونه هاي کنترل با مقدار مورد انتظار استفاده از نمودار کنترلي است. درنمودار کنترلي غلظت حاصله از ا زمايش سرم کنترل روي نموداري بامحدوده مشخص علامتگذاري

توضیحات بیشتر

2/25/2015 معادله جبري هر معادله ریاضی به شکل y=f(x) را جبري گویند اگر بتوان آن را به شکل زیر نشان داد: ریشه Advanced Numerical Methods 37 روش نصف کردن

2/25/2015 معادله جبري هر معادله ریاضی به شکل y=f(x) را جبري گویند اگر بتوان آن را به شکل زیر نشان داد: ریشه Advanced Numerical Methods 37 روش نصف کردن معادله جبري هر معادله ریاضی به شکل y=f() را جبري گویند اگر بتوان آن را به شکل زیر نشان داد: ریشه Advanced Numercal Methods 37 روش نصف کردن (Bsecton) دو نقطه (کران) در دو سوي ریشه در نظر گرفته میشود به

توضیحات بیشتر

خودمراقبتی در خشونت خانگی

خودمراقبتی در خشونت خانگی دکتر حسن کریمی است )5 1- معرفی مربی و شرکت کنندگان )12 2- برنامه آموزشی )3 3- خشونت خانگی چیست )6 4- انواع خشونت خانگی )8 5- چه عواملی باعث بروز خشونت در خانواده می گردد )9 6- عوامل محافظت کننده در برابر

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Form Karamuzi.doc

Microsoft Word - Form Karamuzi.doc گزارش خلاصه فعاليتهاي هفتگي (به تعداد لازم تكثير شود) نام و نام خانوادگي : گزارش هفتگي شماره : تارخ شروع كارآموزي : رشته تحصيلي : هفته : از تاريخ: لغايت تاريخ: ايام هفته مشروح كارهاي انجام شده در خلال

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20CFD3CAE6D1C7E1DAE3E120E4CDE6E520E3CDC7D3C8E52081EDD4D1DDCA20DDEDD2EDDFED20D8D1CD9DE5C7ED20C7CCD1C7EDED2E646F6378>

<4D F736F F D20CFD3CAE6D1C7E1DAE3E120E4CDE6E520E3CDC7D3C8E52081EDD4D1DDCA20DDEDD2EDDFED20D8D1CD9DE5C7ED20C7CCD1C7EDED2E646F6378> دستورالعمل نحوه محاسبه پيشرفت فيزيكي طرحهاي اجرايي طرحهاي اجرايي ممكن است از يك يا چند پيمان (خاتمه يافته جاري و يا پيمانهايي كه در آينده بايستي منعقد شوند) تشكيل شده باشد لذا به منظور محاسبه پيشرفت فيزيكي

توضیحات بیشتر

( ( ). /.. /.KR20 :( ) = j = = =.. /..

( ( ). /.. /.KR20 :( ) = j = = =.. /.. ( ( ) / / KR20 :( ) = j = = = / فصلنامە اندازهگیري تربیتی شمارة 10 سال سوم زمستان 91 14 ضرایب برابر با ضریب آلفاي کرونباخ خواهد بود بنابراین تفاوت بین روش ضریب آلفا و روش دو نیمهکردن آزمون تفاوت دو واحد

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20C7D3E4C7CF20C7D3CADAE1C7E320C7D1D2EDC7C8ED20DFEDDDED20CADEC7D6C7ED >

<4D F736F F D20C7D3E4C7CF20C7D3CADAE1C7E320C7D1D2EDC7C8ED20DFEDDDED20CADEC7D6C7ED > ( / ) ( 12 ( ) )» اطلاعات در برگههاي استعلام ارزيابي كيفي تامينكنندگان (فرم خود اظهاري) بايد دقيق و خوانا وارد شوند. مدارك و مستندات فرستاده شده داراي امضاي مجاز و مهر شركت باشد و مناقصهگران بايد امتياز

توضیحات بیشتر

نمای شهر متعلق به کیست؟

نمای شهر متعلق به کیست؟ اگر در مسیر رفت و ا مد خود به محل کار تصمیم بگیریم فقط به نمای ساختمان های موجود و یا در حال ساخت توجه داشته باشیم اولین سوالی که به ذهن مان می ا ید این است که نمای ساختمان ها متعلق به کیست نماها چهره

توضیحات بیشتر

میزان شیوع اختلال نقص توجه و بیش فعالی در کودکان دبستانی ‏ شهر خرم آباد‏

میزان شیوع اختلال نقص توجه و بیش فعالی در کودکان دبستانی ‏ شهر خرم آباد‏ فصلنامه علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي لرستان میزان شیوع اختلال نقص توجه و بیش فعالی در کودکان دبستانی شهر خرم آباد 4 3 2 1 پریسا نامداري هدایت نظري محمدجواد طراحی محمدرضا محمدي 1- مربی گروه پزشکی اجتماعی

توضیحات بیشتر

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی مدیریت منابع علمی کتابخانه مرکزی و اسناد راهنمای استفاده از Primal Pictures تهیه کننده: فاطمه ب

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی مدیریت منابع علمی کتابخانه مرکزی و اسناد راهنمای استفاده از Primal Pictures تهیه کننده: فاطمه ب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی مدیریت منابع علمی کتابخانه مرکزی و اسناد راهنمای استفاده از Primal Pictures تهیه کننده: فاطمه بقالها مهر ماه 1394 Baghalha.m@gmail.com مقدمه Primal

توضیحات بیشتر

3- آزمونهای هوش کد نام آزمون به فارسي نام آزمون به انگليسي زبان گروه سنی هدف اعتبار و روايی 5-14 سال Kent Series Emergency Scale آزمون کوتاه کنت برای

3- آزمونهای هوش کد نام آزمون به فارسي نام آزمون به انگليسي زبان گروه سنی هدف اعتبار و روايی 5-14 سال Kent Series Emergency Scale آزمون کوتاه کنت برای 3- آزمونهای کد نام آزمون به نام آزمون به زبان گروه سنی هدف اعتبار و روايی 5-14 سال Kent Series Emergency آزمون کوتاه کنت برای سنجش کلی )E-1( Wes man Personnel Classification آزمون طبقه بندی وسمن سنجش توانايی

توضیحات بیشتر

فصل دوم - فرایند

فصل دوم - فرایند فصل پنجم درک نیازمندیها 2 مهندسی نیازمندیها تکنیک ها و وظایف گسترده ای که منجر به درک نیازمندیها می شود مهندسی نیازمندیها نامیده می شود. از منظر فرایند نرم افزار:... مکانیزمی را مهیا می کند که نیازهای

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 سه فرم آزمون های ریون SPM آزمون ماتریس پیش رونده استاندارد ریون Standard Progressive Matrices Test APM آزمون ماتریس پیش رونده پیشرفته ریون Advanced Progressive Matrices Test CPM آزمون ماتریس پیش رونده

توضیحات بیشتر

مدارک الزم و نحوه بارگذاری آن ها آزمون نیمه متمرکز دوره های دکتری سال 1397 دانشگاه تربیت مدرس تاریخ انتشار: 2 خرداد 1397 داوطلبان واجد شرایط الزم است

مدارک الزم و نحوه بارگذاری آن ها آزمون نیمه متمرکز دوره های دکتری سال 1397 دانشگاه تربیت مدرس تاریخ انتشار: 2 خرداد 1397 داوطلبان واجد شرایط الزم است مدارک الزم و نحوه بارگذاری آن ها آزمون نیمه متمرکز دوره های دکتری سال 1397 دانشگاه تربیت مدرس تاریخ انتشار: 2 خرداد 1397 داوطلبان واجد شرایط الزم است مدارک و مستندات مورد نیاز به شرح زیر را به فرمت اعالم

توضیحات بیشتر

بنام خدا

بنام خدا بنام خدا دانشگاه علوم پزشکی ايالم دانشکده بهداشت طرح درس : دانشجویان عنوان درس : شیمی تجزیه عملی تعداد و نوع واحد: زمان ارائه درس : مدرس : صباح شیري ۲ واحد عملی نیمسال اول 97-96 دو شنبه 41-41 بهداشت حرفه

توضیحات بیشتر

معاونت آموزشی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی چارچوب طراحی «طرح دوره» م س: آ ی ورز ی ۱ کد درس: تعداد واحد: 2 نام مسو ول درس: سیامک بشردوست تجلی

معاونت آموزشی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی چارچوب طراحی «طرح دوره» م س: آ ی ورز ی ۱ کد درس: تعداد واحد: 2 نام مسو ول درس: سیامک بشردوست تجلی معاونت آموزشی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی چارچوب طراحی «طرح دوره» م س: آ ی ورز ی ۱ کد درس: تعداد واحد: 2 نام مسو ول درس: سیامک بشردوست تجلی مدرس: سیامک بشردوست تجلی پیشنیاز: -- رشته تحصیلی: فیزیوتراپی

توضیحات بیشتر

نام فرايند: انتخاب واحد دانشجوي مشروط

نام فرايند: انتخاب واحد دانشجوي مشروط 1 فرآيند جديد نام فرايند: انتخاب واحد تامين كنندگان: اساتيد راهنما و اداره آموزش مشتريان: دانشجويان هدف: انجام انتخاب واحد دانشجو در هر نيمسال تحصيلي مسئول واحد : مدير آموزش تحويل برگه انتخاب واحد تكميل

توضیحات بیشتر

روش تدریس تربیت بدنی

روش تدریس تربیت بدنی روش تدر ی س رتبیت بدنی تهیه کننده مهدی آزادان منابع درسی روش تدریس تربیت بدنی دکتر محسن شفیعی انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تربیت بدنی در مدارس دکتر رحیم رمضانی نژاد انتشارات سمت.1.2 ویژگیهایرشدی

توضیحات بیشتر

Microsoft Word

Microsoft Word چكيده خصيصههاي روانسنجي پرسشنامه آنژين :(SAQ) Seattle مقياس سنجش كيفيت زندگي مرتبط با سلامت بيماران مبتلا به بيماري عروق كرونر رسول حشمتي زمينه و هدف: پرسشنامه آنژين Seattle Angina Questionnaire) Seattle

توضیحات بیشتر

هب انم خدا وند جان آفرین دانش گاه علوم زپشکی تهران دانشکده زپشکی گروه آموزش زپشکی شیوه نامه برگزاری ژورنال کالب/واچ مصوب گروه آموزش پزشکی در تاریخ 30

هب انم خدا وند جان آفرین دانش گاه علوم زپشکی تهران دانشکده زپشکی گروه آموزش زپشکی شیوه نامه برگزاری ژورنال کالب/واچ مصوب گروه آموزش پزشکی در تاریخ 30 وند جان آفرین دانش گاه علوم زپشکی تهران دانشکده زپشکی گروه آموزش زپشکی شیوه نامه برگزاری ژورنال کالب/واچ مصوب گروه آموزش پزشکی در تاریخ 30 شهریور 1392 بازبینی در تاریخ 20 بهمن 1395 کلیات برنامه هدف ژورنال

توضیحات بیشتر

آشنایی با IELTS Writing Task 2 و writing شما معیار 4 مهم ارزیا یب

آشنایی با IELTS Writing Task 2 و writing شما معیار 4 مهم ارزیا یب آشنایی با IELTS Writing Task 2 و writing شما معیار 4 مهم ارزیا یب ویژگی های IELTS Writing Task 2 چیست چگونه باید به سواالت رایتینگ Task 2 پاسخ داد مالک های نمره دهی چیست و نوشته شما بر اساس چه پارامترهایی

توضیحات بیشتر

دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمینی شهر گروه مددکاری اجتماعی پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی گرایش: مددکاری اجتماعی عنوان: رابطه بین سبک های عشق ورزی و طا

دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمینی شهر گروه مددکاری اجتماعی پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی گرایش: مددکاری اجتماعی عنوان: رابطه بین سبک های عشق ورزی و طا دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمینی شهر گروه مددکاری اجتماعی پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی گرایش: مددکاری اجتماعی عنوان: رابطه بین سبک های عشق ورزی و طالق عاطفی در زنان شاغل متاهل شهرستان ایذه استادراهنما:

توضیحات بیشتر

برنامە جدید براي دهمیها بودجه بندي آزمونهاي آزمایشی سنجش اول (ویژة دانشآموزان پایە دهم) سال تحصیلی

برنامە جدید براي دهمیها بودجه بندي آزمونهاي آزمایشی سنجش اول (ویژة دانشآموزان پایە دهم) سال تحصیلی برنامە جدید براي یها بودجه بندي هاي آزمایشی سنجش اول (ویژة دانشآموزان پایە ) سال تحصیلی -96 www.sanjeshserv.ir هاي آزمایشی سنجش اول ویژه دانشآموزان پایه (سال اول دورة دوم متوسطه) با تغییر نظام آموزشی از

توضیحات بیشتر

Course Plan طرح دوره درس نظریه ها الگوهای پرستاری سالمت جامعه و کاربرد آنها نیمسال اول بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج دانشکده پرستاری و مام

Course Plan طرح دوره درس نظریه ها الگوهای پرستاری سالمت جامعه و کاربرد آنها نیمسال اول بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج دانشکده پرستاری و مام بسمه تعالی حضرت زینب)س( ) کارشناسی ارشد طرح دوره ( الف-مشخصات کلی درس نام درس : نظریه ها الگوهای پرستاری و کاربرد آنها تعداد و نوع واحد: نظري) 1 واحد( / کارآموزی )1 واحد( نيمسال تحصيلی: اول 34-5 دروس پيش

توضیحات بیشتر

برنامه استراتژیک گروه گفتاردرمانی

برنامه استراتژیک گروه گفتاردرمانی برنامه استراتژیک گروه گفتاردرمانی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی اراک 1397-1401 اعضای کمیته تدوین برنامه: خانم دکتر سوسن صالحی مدیرگروه گفتاردرمانی دانشکده توانبخشی آقای هادی ترابی معاون آموزشی دانشکده

توضیحات بیشتر

دانشکده ی علوم ریاضی داده ساختارها و الگوریتم ها دی ۹۳ جلسه ی ۱۴: میانه ها و ا ماره های ترتیبی مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: حسام رهنما-نوید مشایخ

دانشکده ی علوم ریاضی داده ساختارها و الگوریتم ها دی ۹۳ جلسه ی ۱۴: میانه ها و ا ماره های ترتیبی مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: حسام رهنما-نوید مشایخ دانشکده ی علوم ریاضی داده ساختارها و الگوریتم ها دی ۹۳ جلسه ی ۱۴: میانه ها و ا ماره های ترتیبی مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: حسام رهنما-نوید مشایخی ۱ مقدمه منظور از iا مین ا ماره ی ترتیبی مجموعه ای

توضیحات بیشتر

Student.doc

Student.doc راهنمای استفاده از رايا مدرسه (ويژه دانش ا موزان و اوليای دانش ا موزان) ي م.۱.۲ ۱ ورود دانش ا موزان در سمت كاربر برای هر دانش ا موزی دو حالت برای استفاده از سايت وجود دارد: بخش عمومی سايت که هر دانش ا

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 روش حذف گوسی Elimination) (Gauss یکی از مهمترین الگوریتمهایی دو مرحله تشکیل شده است: استفاده امروزه که است از روش این در کار روند می ش ود. (Forward Elimination) می شود. تشکیل مثلثی بالا دستگاه یک معادلات

توضیحات بیشتر

Microsoft Word A

Microsoft Word A پرسشنامة هراس اجتماعي در ساختار عاملي اكتشافي و تا ييدي نويسندگان: نوجوانان: 4 3 2 *1 فاطمه خزايي محم درضا شعيري مهديه عطريفرد محم درضا جلالي و 5 ليلا حيدرينسب *email: Khazaei_f1386@yahoo.com 1. دانشجوي

توضیحات بیشتر

آموزش نرم افزارهای آماری و پژوهشی آموزش نگارش مقاله پایان نامه و رساله پرسشنامه های استاندارد و محقق ساخته و... خدمت ویژه مرکز آماری و پژوهشی خوارزمی:

آموزش نرم افزارهای آماری و پژوهشی آموزش نگارش مقاله پایان نامه و رساله پرسشنامه های استاندارد و محقق ساخته و... خدمت ویژه مرکز آماری و پژوهشی خوارزمی: آموزش نرم افزارهای آماری و پژوهشی آموزش نگارش مقاله پایان نامه و رساله پرسشنامه های استاندارد و محقق ساخته و... خدمت ویژه مرکز آماری و پژوهشی خوارز: محاسبه رایگان آلفای کرونباخ پرسشنامه برای خریداران پرسشنامه

توضیحات بیشتر

نام سند: فرم ثبت مشخصات

نام سند: فرم ثبت مشخصات فرم خوداظهاری: ثبت مشخصات متقاضی انتشار کتاب مشخصات شناسنامهاي متقاضی: نام و نامخانوادگي: نام پدر: تاريخ تولد: صادره : کدملي: سوابق تحصيلی: مدرك رشته- گرايش سال اخذ نام دانشگاه ليسانس فوق ليسانس دکترا

توضیحات بیشتر

کتابNOTCH TOP مقدمه تاپ ناچ Notch) (Top و سامیت (Summit) یک دوره کامل آموزش زبان انگلیسی در رده سنی جوانان و بزرگسالان را تشکیل می دهند که از آخرین مت

کتابNOTCH TOP مقدمه تاپ ناچ Notch) (Top و سامیت (Summit) یک دوره کامل آموزش زبان انگلیسی در رده سنی جوانان و بزرگسالان را تشکیل می دهند که از آخرین مت کتابNOTCH TOP مقدمه تاپ ناچ Notch) (Top و سامیت (Summit) یک دوره کامل آموزش زبان انگلیسی در رده سنی جوانان و بزرگسالان را تشکیل می دهند که از آخرین متد آموزشی متداول در جهان بهرمند بوده و جهت آمادگی امتحانات

توضیحات بیشتر

مقايسه‌ي استرس شغلي در مديران مدارس با منبع كنترل دورني – بيروني

مقايسه‌ي استرس شغلي  در مديران مدارس با منبع كنترل دورني – بيروني مقايسهي استرس شغلي در مديران مدارس با منبع كنترل دورني بيروني دكتر غالمرضا خوي نژاد دكتر عليرضا رجايي 3 عبدالحميد شكيب 4 فاطمه رحيمي چكيده منبع كنترل به عنوان يكي از ويژگيهاي شخصيتي بر بسياري از جنبههاي

توضیحات بیشتر

ص ص: دریافت: 90/07/09 پذیرش: 90/12/06 تحلیل عوامل تاثیرگذار در کیفی تبخشی درس تربیت بدنی مدارس راهنمایی از دیدگاه معل مان ورزش 1 دکتر سی دمحم

ص ص: دریافت: 90/07/09 پذیرش: 90/12/06 تحلیل عوامل تاثیرگذار در کیفی تبخشی درس تربیت بدنی مدارس راهنمایی از دیدگاه معل مان ورزش 1 دکتر سی دمحم ص ص: 103-112 دریافت: 90/07/09 پذیرش: 90/12/06 تحلیل عوامل تاثیرگذار در کیفی تبخشی درس تربیت بدنی مدارس راهنمایی از دیدگاه معل مان ورزش 1 دکتر سی دمحم دحسین رضوي 2 دکتر غلامرضا شعبانی بهار 3 سی داحمد سج

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - bakhsh 700.doc

Microsoft Word - bakhsh 700.doc فهرست كليات دامنه كاربرد تاريخ اجرا اهداف تعاريف الزامات اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي شكل اظهارنظر گزارش حسابرس ساير اطلاعات همراه صورتهاي مالي توضيحات كاربردي جنبههاي كيفي رويههاي حسابداري واحد تجاري

توضیحات بیشتر

Report

Report گزارش ارزيابی شونده دوره ارزيابی: سال 9 تاريخ تهيه گزارش: 96// جدول راهنمای علايم وضعيت علامت وضعيت شرح وضعيت محدوده %9. - % %7. - %89.99 %6. - %7.99 %- %9.99 عالي خوب متوسط ضعيف اداره کل استاندارد استان

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - Internal QC

Microsoft PowerPoint - Internal QC INTERNAL QUALITY CONTROL R. Mohammadi Biochemist (Ph.D.) Faculty member of Medical Faculty Primary Equipment Staff Variables Test Materials Results LABORATORY VARIABLES Preanalytical Variables Analytical

توضیحات بیشتر

47/ مجله علوم پزشکی صدرا بررسی خصوصیات روانسنجی فرم C از مقیاس چندوجهی... The Investigation of the Properties of Form C Psychometrics from the Multi-d

47/ مجله علوم پزشکی صدرا بررسی خصوصیات روانسنجی فرم C از مقیاس چندوجهی... The Investigation of the Properties of Form C Psychometrics from the Multi-d 47/ مجله علوم پزشکی صدرا بررسی خصوصیات روانسنجی فرم C از مقیاس چندوجهی... The Investigation of the Properties of Form C Psychometrics from the Multi-dimensional Scale of the Locus of Health Control on

توضیحات بیشتر

عنوان درس:

عنوان درس: معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی فرم اولیه طرح درس اطالعات مربوط به استاد: - نام استاد: حاجی حسینی آخرین مدرک تحصیلی : دکتری رشته تحصیلی: پرستاری سابقه آموزشی

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 12

Microsoft Word - 12 مقاله پژوهشي بررسي روايي- پايايي ترجمه فارسي نسخه والدين"پرسشنامه كيفيت زندگي نوجوانان مبتلا به فلج مغزي" 4 3 3 2 نرجس يارمحمدي دكتر مهدي رصافياني قدسيه جويني حميدرضا رستمي دكتر اكبر بيگلريان 5 فاطمه بهنيا

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Document1

Microsoft Word - Document1 شرکت سهامی مدیریت تولید انتقال و توزیع نیروی برق ایران دفتر فناوری اطلاعات استانداردهای توسعە نرمافزار با متدولوژی RUP (Software Architecture Document) کارگزار : سید مصطفی حسینی تاریخ : آبان 84 برگه شناساي

توضیحات بیشتر

قسمت اول- اطلاعات مربوط به مجریان و همکاران اصلی طرح

قسمت اول- اطلاعات مربوط به مجریان و همکاران اصلی طرح بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي - درماني قزوين معاونت پژوهشي فرم پیش پايان نامه تحقیقاتی عنوان فارسی طرح: نام و نام خانوادگی مجری/ مجريان به فارسی و انگلیسی: دانشکده/مرکز تحقیقاتی: نوع مطالعه:

توضیحات بیشتر

302 فعالیت و اشتغال فعاليت و اشتغال مهمترين ركن توليد و عامل تحقق رشد و پيشرفت است. از همين رو در همه جوامع كار و توليد هميشه از جايگاه ويژه اي برخورد

302 فعالیت و اشتغال فعاليت و اشتغال مهمترين ركن توليد و عامل تحقق رشد و پيشرفت است. از همين رو در همه جوامع كار و توليد هميشه از جايگاه ويژه اي برخورد 302 فعالیت و اشتغال فعاليت و اشتغال مهمترين ركن توليد و عامل تحقق رشد و پيشرفت است. از همين رو در همه جوامع كار و توليد هميشه از جايگاه ويژه اي برخوردار است. در اهداف اكثر دولت ها فراهم سازي زمينه هاي

توضیحات بیشتر

تهیه کننده : کمیته فنی بازرگانی ١

تهیه کننده : کمیته فنی بازرگانی ١ تهیه کننده : کمیته فنی بازرگانی ١ - -فرم استعلام ارزیابی کیفی کارهاي خدماتی (صفحه ) (مربوط به مناقصات تاسیسات انبارنفت و کنترل کیفیت /خدمات /جایگاه هاي شرکتی) -مناقصه گزار:شرکت ملی پخش فرآورده هاي نفتی

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - t1

Microsoft PowerPoint - t1 تعيين شرايط بدني گاو اراي ه شده توسط: دآتر امير هوشنگ فلاح راد DVM, Ph.D. تعيين شرايط بدني گاو شيري 2 تعيين شرايط بدني در هر گاوداري گاوهاي ي وجود دارند آه براي دوره شيرواري خود خيلي چاق و يا خيلي لاغر

توضیحات بیشتر

برگھ ثبت نتایج برنامھ ارزیابی خارجی کیفیت بانک خون دوره ۳-۹٦ سال ۱۳۹٦ دانشگاه : کد آزمایشگاه : نام آزمایشگاه: نمونھ مجھول ایمونوھماتولوژی ABO/Rh(D) شم

برگھ ثبت نتایج برنامھ ارزیابی خارجی کیفیت بانک خون دوره ۳-۹٦ سال ۱۳۹٦ دانشگاه : کد آزمایشگاه : نام آزمایشگاه: نمونھ مجھول ایمونوھماتولوژی ABO/Rh(D) شم برگھ ثبت نتایج برنامھ ارزیابی خارجی کیفیت بانک خون دوره ۳-۹٦ سال ۱۳۹٦ دانشگاه : کد آزمایشگاه : نام آزمایشگاه: نمونھ مجھول ایمونوھماتولوژی ABO/Rh(D) شماره نمونھ :2340 نگهداري و پایداري: نمونه هاي ارسالی

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی فرم طرح درس رشته و مقطع تحصیلی: پزشکی مولکولی دکترا نام و کد درس: بیوشیمی پروتئین ها و ایمنی ژنتیک ) ( نیمسال: دوم محل برگزا

بسمه تعالی فرم طرح درس رشته و مقطع تحصیلی: پزشکی مولکولی دکترا نام و کد درس: بیوشیمی پروتئین ها و ایمنی ژنتیک ) ( نیمسال: دوم محل برگزا بسمه تعالی فرم طرح درس رشته و مقطع تحصیلی: پزشکی مولکولی دکترا نام و کد درس: بیوشیمی پروتئین ها و ایمنی ژنتیک )19509216( نیمسال: دوم 1398-99 محل برگزاری: دانشکده علوم نوین پزشکی دروس پیش نیاز و همنیاز:

توضیحات بیشتر

روابط عمومی و تصویر سازمانی

روابط عمومی  و  تصویر سازمانی روابط عمومی و تصویر سازمانی مسعود کوثری تصویر سازمانی برای آن که سازمانی بتواند درست به وظایف خود عمل کند به یک تصویر سازمانی مثبت نیاز دارد. این تصویر سازمانی یا برند سازمانی دارائی نامشهود یک سازمان

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی فرم طرح درس نام و کد درس: روشهای ارزیابی سلولی مولکولی ) ( رشته و مقطع تحصیلی: مهندسی بافت دکترا تعداد و نوع واحد )نظری / عملی(: )1

بسمه تعالی فرم طرح درس نام و کد درس: روشهای ارزیابی سلولی مولکولی ) ( رشته و مقطع تحصیلی: مهندسی بافت دکترا تعداد و نوع واحد )نظری / عملی(: )1 بسمه تعالی فرم طرح درس جلسه اول )نظری( - مدرس: دکتر حجت اله نوزاد انتظار می رود درپایان جلسه بتواند : سیاست مسئول دوره در مورد برخورد با غیبت و تاخیر در کالس: گزارش به اداره آموزش نحوه ارزشیابی و بارم

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - tafviz.doc

Microsoft Word - tafviz.doc سراسر کشور محترم استانداران گروههاي داراي پروانه فعالیت دستور العمل تفویض اختیار صدور مجوز دفاتر فرعی (شعبه) موضوع : به استانداران قانون فعالیت احزاب جمعیتها و انجمن ها در ششهرستانها موضوع مواد 1 و 2 با

توضیحات بیشتر

فرم تدوین طرح درس روزانه استاد نام درس : برنامه ریزی و مدیریت راهبردی نیمسال اول / دوم / تابستان : دوم )79-79( تعداد و نوع واحد ( نظری / عملی ) : نظری

فرم تدوین طرح درس روزانه استاد نام درس : برنامه ریزی و مدیریت راهبردی نیمسال اول / دوم / تابستان : دوم )79-79( تعداد و نوع واحد ( نظری / عملی ) : نظری نام درس : برنامه ریزی و مدیریت راهبردی نیمسال اول / دوم / تابستان : دوم )7979( تعداد و نوع واحد ( نظری / عملی ) : نظری 3 واحد مدرس: دکتر لیال دشمنگیر رشته و مقطع تحصیلی : دکتری سیاست گذاری سالمت ترم: دوم

توضیحات بیشتر

Contemporary Psychology روانشناسی معاصر 2017, 11 (2), , 11)2(, بررسی ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه سب ادراک نزدیکی خطر در نمونهای از جا

Contemporary Psychology روانشناسی معاصر 2017, 11 (2), , 11)2(, بررسی ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه سب ادراک نزدیکی خطر در نمونهای از جا Contemporary Psychology روانشناسی معاصر 07, (), 94-04, )(, - بررسی ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه سب ادراک نزدیکی خطر در نمونهای از جامعه ایرانی Psychometric properties of the looming maladaptive style questionnaire

توضیحات بیشتر