مقایسة پردازش هیجانی، کمک‌طلبی و اهداف پیشرفت در دانش‌آموزان با و بدون اضطراب ‌امتحان

اندازه: px
شروع نمایش از صفحه:

Download "مقایسة پردازش هیجانی، کمک‌طلبی و اهداف پیشرفت در دانش‌آموزان با و بدون اضطراب ‌امتحان"

رونوشت

1 روانشناسی تحولی: روانشناسان ایرانی سال چهاردهم/ شمارة 55/ بهار 1397 ویژگیهای روانسنجی سیاهة حرمت خود کودکان Psychometric Properties of the Self-Esteem Inventory for Children Raana Ravan Parsa MA in Psychology Mohtaram Nemat Tavousi, PhD Islamic Azad University South Tehran Branch رعنا روانپارسا کارشناس ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهرانجنوب محترم نعمتطاوسی استادیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهرانجنوب چکیده هدف این پژوهش بررسی ویژگیهای روانسنجی سیاهة رها از فرهنگ حرمت خود )باتل 00( بود. 600 دانشآموز 6 تا 8 ساله )300 دختر 300 پسر( در مقطعهای پیشدبستانی کالس اول و کالس دوم مدارس دولتی شمال و جنوب شهر تهران در سال تحصیلی به شیوة مرحلهای انتخاب و آزمون شدند. برای بررسی روایی سیاهة رها از فرهنگ حرمت خود )باتل 00( از روایی سازه روایی مالکی و روایی تفکیکی )افتراقی( استفاده شد. برای بررسی روایی همگرا از مقیاس خودپنداشت کودکان پیرز-هریس )پیرز 198( استفاده شد که با سیاهة حرمت خود )باتل 00( رابطة مثبت معنادار داشت و برای بررسی روایی واگرا از مقیاس اضطراب کودکان اسپنس )اسپنس 1998( استفاده شد که با سیاهة حرمت خود )باتل 00( رابطة منفی معنادار داشت. بررسی روایی سیاهه نشان داد که فقط یکی از ماد هها ضریب تشخیص مناسب ندارد و آن ماد ه حذف شد. در تمامی موارد دیگر روایی مناسب ابزار تأیید شد. برای بررسی اعتبار این سیاهه از سه روش دونیمه کردن بازآزمایی و ضریب کودر ریچاردسون 0 استفاده شد که نتایج اعتبار مناسب ابزار را تأیید کرد. در مجموع کل نتایج بیانگر روایی و اعتبار مناسب و قابل قبول این سیاهه برای سنجش حرمت خود کودکان جامعة ایران بود. واژههای کلیدی: حرمت خود ویژگیهای روانسنجی سیاهة حرمت خود کودکان روایی اعتبار Abstract he study aimed to establish the psychometric properties of the Culture-Free Self-Esteem Inventory (CFSEI; Battle, 00). T The inventory was administered to 600 students (300 girls, 300 boys) aged between 6 and 8 years. The participants were selected from public preschools, and from the first and the second grade of public primary schools located in northern and southern parts of Tehran using stage sampling method. The results of criterion validity, differential validity, and construct validity of the CFSEI were analyzed. To examine the convergent validity of the CFSEI, the Piers-Harris Children s Self Concept Scale (PHCSCS; Piers, 198) was used. The results indicated that CFSEI had a positive and significant association with the PHCSCS. To establish the divergent validity of the CFSEI, the Spence Children s Anxiety Scale (SCAS; Spence, 1998) was used. The results indicated that the CFSEI had a negative and significant association with the SCAS. Except for one question which didn t have an acceptable coefficient of determination which was removed from the CFSEI, the validity of the CFSEI was confirmed. To establish the reliability of the CFSEI, split half, test-retest and Kuder-Richardson Formula 0 were used. The results indicated that the CFSEI had good reliability. The findings suggest that the CFSEI is a reliable and valid tool to employ with Iranian children. Keywords: self-esteem, psychometric properties, the Children's Self-Esteem Inventory, validity, reliability 5 received: 1 December 017 accepted: February 017 Contact information: دریافت: 1396/9/1 پذیرش: 1396/11/15 این مقاله برگرفته از پایاننامة کارشناسی ارشد در رشتة روانشناسی عمومی است.

2 مقدمه حرمت خود 1 سازهای است که بر ادراک فرد از خودارزشمندی داللت دارد. ادراک فرد از خویش بهتدریج تحول مییابد و با بلوغ و تعامل با دیگران تمایز پیدا میکند. ادراک خودارزشمندی 3 به ثبات دارد و در مقابل تغییر مقاوم گرایش است )باتل نقل از باتل جرات اسمیت و پریچت 1988(. در دهههای 1970 و 1960 اندازهگیری حرمت خود و پژوهشهای گسترش یافته است )نوجنت و توماس 1993(. ابزارهای مختلف برای تحصیلی و اجتماعی مقیاس حرمت خود روزنبرگ )1965( دستیابی به شاخصی یکبعدی از حرمت خود کلی بر مبنای مدل گاتمن 5 و کاربرد اصلی آن در نوجوانان است. سیاهة حرمت خود کوپراسمیت ( 1981( برای اندازهگیری ارزیابی فردی طراحی شده است. فرم مدرسه 7 به صورت فرم بلند A مربوط به دانشآموزان 8 تا 15 ساله است. شاخص حرمت خود هادسون 8 )198( برای اندازهگیری اندازه یا شدت 9 مشکالت حرمت خود طراحی شده و برای کودکان بزرگتر از 1 سال کاربرد دارد. مشکل این ابزار آن است که فقط مشکالت مرتبط با حرمت خود را برجسته میکند )نوجنت و توماس درجهبندی حرمت خود کودکان 10 )چیو اندازهگیری حرمت خود کودکان است که درجهبندی میشود. 1993(. مقیاس 1987( ابزاری برای توسط معلمان با توجه به نبود ابزاری روا و معتبر برای اندازهگیری حرمت خود در کودکان و نوجوانان بهویژه برای دوران کودکی در ایران این پژوهش به بررسی ویژگیهای تا 8 سال( سیاهههای رهاازفرهنگ اختصاص یافته است. 6( روانسنجی فرم ابتدایی 11 )باتل 00( حرمت خود 1 باتل )00( در مدل نظری خود از دو مفهوم حرمت خود و به طور معادل استفاده کرده است. مبنای این مدل خودپنداشت 13 1 این اصل است که حرمت خود بازخورد فرد با توجه به شناخت او از تواناییها و محدودیتهای فردی خود در مورد خود اوست. این بازخورد به صورت حس کامال مثبت یا کامال منفی در اوایل دوران کودکی آغاز میشود. با رشد و بلوغ حرمت خود به صورت فزاینده تحول مییابد عمومی و خانوادگی آن متمایز میشود. و ابعاد اجتماعی شخصی تحصیلی نسخة سوم سیاهة رها ازفرهنگ حرمت خود بر اساس مدل حرمت خود )باتل 00( ساخته شده است. در این مدل حرمت خود در اواسط دوران کودکی آغاز میشود. در این زمان کودکان شروع به تشخیص و شناسایی تواناییها و محدودیتهای خود به 15 صورت کلی میکنند اما هنوز قادر به تمایز این تواناییها نیستند. در فرم ابتدایی سیاهة رهاازفرهنگ برای حرمت خود در این سن فقط یک مقدار برای حرمت خود کلی مشخص شده است. فرم متوسطة 16 سیاهة رهاازفرهنگ حرمت خود عالوه بر حرمت خود ابعاد اجتماعی خانوادگی عمومی و تحصیلی حرمت خود را کلی 17 اندازه میگیرد. به دلیل تواناییهای شناختی 18 و خودابرازگری این ابزار به صورت پیشرفته در دوران نوجوانی فرم نوجوانان 19 کاملتر ابعاد حرمت خود شخصی را متمایز میکند )باتل 00(. سیاهههای رهاازفرهنگ حرمت خود )باتل 00( نوعی ابزار خودگزارشدهی است که برای شناخت افراد نیازمند به حمایت روانشناختی و طراحی مداخلههای تحصیلی فردی یا عاطفی شناخت حوزههای خاص مشکالت حرمت خود و همچنین سنجش حرمت خود در پژوهشها استفاده میشود. هنجاریابی این سیاهه در یک نمونة آمریکایی 177 نفری بین سالهای 1998 و 000 و اعتبار آن بر اساس دو روش همسانی درونی و بازآزمایی محاسبه شد. در همة ردههای سنی متوسط ضرایب آلفای کرونباخ 0/80 و اعتبار بازآزمایی آن از 0/70 تا 0/90 گزارش شد. میانگین و انحراف استاندارد سیاهة ابتدایی حرمت خود بهترتیب 10 و 3 گزارش شده است )باتل 00(. 1.. self-esteem dddddd Hudson s Index 5 of Self-Esteem (ISE) attitude 1.. self-worth magnitude or 6severity. 15. differentiate 13. tend Self-Esteem 7Rating Scale for Children intermediate 0 form 1.. Rosenberg Self-Esteem Scale primary form global 1self-esteem 15.. Guttman, J. M Culture-Free 9 Self-Esteem Inventories self-assetion 6. Coopersmith Self-Esteem Inventory adolescent 3 form 13. self-concept 7. school form Developmental Psychology: Iranian Psychologists Vol. 1/ Issue 55/ Spring 018 6

3 روانشناسی تحولی: روانشناسان ایرانی سال چهاردهم/ شمارة 55/ بهار 1397 و باتل )00( روایی سازه 1 روایی را با مقایسة همزمان نمرههای سیاهه با دیگر ابزارهای مرتبط برای نمونههای سه ردة سنی به دست آورد. در اولین بررسی سیاهههای رهاازفرهنگ حرمت خود )1991 )باتل 00( با سیاهة حرمت خود 3 )براون و الکساندر 5 مقایسه شد. نتایج نشان داد همبستگی بین سیاهة حرمت خود 0/61 است و زیرمقیاسه یا بهرة حرمت خود کلی 6 اب گروههای سنی از 0/50 تا 0/60 با یکدیگر همبسته بودند. در بررسی دیگری سیاهههای حرمت خود )باتل دیگر برای اکثر رعنا روانپارسا محترم نعمتطاوسی 00( با مقیاس چندگانة خودپنداشت 7 )براکن 199( 8 مقایسه شد. نمرههای کل مقیاس چندگانة خودپنداشت با نمرههای بهرة حرمت خود کلی این سیاهه 0/78 همبسته بود. همبستگی بین سیاهة حرمت خود باتل و مقیاس چندگانة خودپنداشت براکن 0/0 بود )باتل 00(. اعتبار و روایی این ابزار در کشورهای مختلف بررسی شده است. برای مثال پاستور )003( اعتبار ویراست سوم نسخة ابتدایی را با آلفای کرونباخ برابر 0/8 به دست آورد. وانگ )003( در پژوهش خود نخست فرم متوسطه را به زبان چینی ترجمه و روی 100 دانشآموز 10 تا 1 ساله اجرا کرد و مقدار ضریب آلفای کرونباخ کل سیاهه را 0/85 به دست آورد. گارسیا )003 9 نقل از اوهل 011( در پژوهش خود ضرایب بازآزمایی فرم کودکان و فرم نوجوانان را بهترتیب 0/7 و 0/81 گزارش کرد. مکدونالد )00( در پژوهش خود ضرایب آلفای کرونباخ را برای زیرمقیاسها 0/70 تا 0/9 و برای کل سیاهه 0/86 محاسبه کرد. کادی )007( از ویراست سوم نسخة ابتدایی این ابزار در شهر آستین تگزاس استفاده کرد و ضریب آلفای کرونباخ را برای کل سیاهه 0/80 به دست آورد. رافی )008( در لبنان ضریب آلفای کرونباخ این سیاهه را 0/80 به دست آورد. در پژوهشی دیگر در پاکستان امران )01( این سیاهه را به زبان اردو 10 ترجمه کرد. ضرایب آلفای کرونباخ فرم نوجوانان در نمونة 00 نفری 0/851 فرم متوسطه در نمونة 00 نفری 0/89 و فرم ابتدایی در نمونة 150 نفری 0/69 بود. همچنین مکداربی اوهارا و بیرن )016( در پژوهش خود ضریب آلفای کرونباخ سیاهة ابتدایی حرمت خود باتل )00( را 0/77 به دست آوردند. در ایران نیز یونسی )1387( با بررسی ویژگیهای روانسنجی نسخة دوم سیاهه حرمت خود باتل نشان داد که ضریب بازآزمایی برای دانشآموزان دختر 0/78 برای دانشآموزان پسر 0/81 و برای کل سیاهه 0/79 است. همچنین برای تعیین روایی همگرا از ضریب همبستگی این سیاهه با مقیاس حرمت خود کوپراسمیت استفاده شد و این ضریب همبستگی برابر با 0/75 به دست آمد )یونسی 1387(. با توجه به اینکه ویراست سوم این ابزار تاکنون در ایران اعتباریابی نشده است در این پژوهش ویژگیهای روانسنجی آن در ایران بررسی میشود. روش روش این پژوهش توصیفی اکتشافی و جامعة آماری همة کودکان 6 تا 8 سالة مدارس دولتی مناطق آموزشی شمال و جنوب تهران در سال تحصیلی بود. سیاهة حرمت خود باتل )باتل 00( به صورت مصاحبه روی 650 دانشآموز با روش نمونهبرداری مرحلهای اجرا شد و در تحلیل اولیه 50 نفر به دلیل داشتن نمرة تدافعی باالتر از 7 از تحلیل حذف و در نهایت 600 دانشآموز )300 دختر و 300 پسر( با میانگین سنی 7/16 و انحراف استاندارد 0/758 انتخاب شدند. برای کنترل شرایط اقتصادی از بین مدارس دولتی مناطق شمال و جنوب تهران در مقاطع تحصیلی پیشدبستان کالس اول و کالس دوم نمونهها انتخاب و فرم ابتدایی )6 تا 8 سال( سیاهة حرمت خود باتل )00( برای آنها اجرا شد. فرم ابتدایی سیاهة 00(. سیاهههای رهاازفرهنگ رهاازفرهنگ حرمت خود 11 )باتل حرمت خود ابزار سنجش غیرسوگیرانه برای اندازهگیری حرمت خود است و ویراست سوم آن را باتل در سال 00 در سه گسترة سنی 6 تا 18 سال )فرم ابتدایی 6 تا 8 سال فرم متوسطة 9 تا 1 سال( برای اندازهگیری سال و فرم نوجوان 13 تا 18 حرمت خود تحصیلی 1 حرمت خود 7 1..ddddddddd construct validity 6. global self-esteem 6. quotient concurrent validity 7. Multidimensional 7. Self Concept 1 Scale (MSCS) 13.. Self-Esteem Inventory 8. Bracken, 8. B. A.. Brown, L. 5. Alexander, J. 9. Garcia, 9. E. 10. Urdu Culture Free Self-Esteem Inventory s. Primary Form academic self-esteem. 5.

4 عمومی 1 حرمت خود والد/خانه حرمت خود اجتماعی 3 و حرمت خود شخصی تدوین کرده است. فرم ابتدایی شامل 9 ماد ه است که جنبههای اجتماعی عمومی والد/خانه و تحصیلی را میسنجد. این فرم زیرمقیاس ندارد و نمرة حرمت خود کلی را مشخص میکند. ماد ههای سیاهه به صورت مثبت و منفی است. ماد هه یا این فرم برای کودک خوانده و پاسخهای وی ثبت میشود. برای امتیازدهی به همة ماد هها مربعها و دایرههایی در ستون پاسخ قرار دارد. 10 است که جمع آنها در انتهای ماد ه مربوط به نمرة تدافعی 5 سیاهه در قسمت نمرة تدافعی نوشته و معیاری برای میشود سنجش دروغ است و نمرة برش 6 برای آن 7 از 10 پیشنهاد شده است. بقیة ماد هها مربوط به حرمت خود کلی است که جمع آن در قسمت انتهای سیاهه در قسمت جمع حرمت خود کلی ثبت میشود و برای سنجش حرمت خود استفاده میشود )باتل 00(. اعتبار سیاهة حرمت خود کودکان باتل )00( بر اساس ضرایب ( دونیمه کردن 8 و بازآزمایی 9 با همسانی درونی )کودر ریچاردسون 7 فاصلة دو هفته محاسبه و برای محاسبة روایی از روشهای کالسیک 10 روانسنجی روایی مالکی )روایی همگرا و روایی واگرا( و روایی )افتراقی( و برای روایی همگرا از مقیاس خودپنداشت تفکیکی 11 )پیرز 198 نقل از چیو 1988( و برای کودکان پیرز هریس 1 )اسپنس 1998( روایی واگرا از مقیاس اضطرای کودکان اسپنس 13 استفاده شد. مقیاس خودپنداشت کودکان پیرز هریس )پیرز 198 نقل از چیو 1988(. این مقیاس نخست برای ارزیابی خودپنداشت کودکان استفاده میشد اما بعدها برای اندازهگیری شش بعد حرمت خود رفتار وضعیت عقلی و مدرسه وی 1 ژ یگ ها و ظاهر جسمانی 15 اضطراب محبوبیت 16 شادکامی 17 و رضایتمندی 18 گسترش یافت. این مقیاس از 80 جملة خبری اولشخص تشکیل شده و شرکتکنندگان پاسخ بله یا خیر به آن میدهند )چیو 1988(. پیرز )1973 نقل از پیرز و هرزبرگ 00( اعتبار این مقیاس 3 را با روش کودر ریچاردسون به دست آورد و با روش تحلیل بر روی 16 دانشآموز پایة ششم و 151 دانشآموز پایة عاملی 19 دهم شش عامل اصلی را تأیید کرد. در این پژوهش همچنین بار 1 عامل شناختهشدة دیگر )خودارزشی 0 سازگاری و توانایی در مقابل ترسو بودن ) نیز که به عامل اضطراب مربوطاند تأیید شد. )1986 نقل از پیرز و هرزبرگ 00( اعتبار آن را و وارد سنتر 3 با روش دونیمه کردن 183 دانشآموز دختر و پسر پایة دوم در استرالیا 0/89 گزارش کردند. )199 نقل از پیرز و هرزبرگ هاتی 5 00( در استرالیا با استفاده از نمونة 135 نفری دانشآموزان پایة دهم تا دوازدهم اعتبار بازآزمایی کلی برای تمامی 0/87 به دست آورد )پیرز و هرزبرگ 00(. رها زیرمقیاسها را در پژوهش باتل )00( همبستگی بین نمرههای سیاهههای ازفرهنگ حرمت خود )باتل 00( با نمرههای مقیاس خودپنداشت کودکان پیرز هریس )پیرز 198 نقل از چیو 1988( محاسبه شد و نتایج نشان داد نمرة کل مقیاس خودپنداشت کودکان با بهرة حرمت خود کلی در سیاهههای حرمت خود )باتل 00( 0/7 همبسته است و به طور کلی زیرمقیاسها برای همة گسترههای سنی 0/50 و 0/60 همبستگی داشت. مقیاس اضطراب کودکان اسپنس )اسپنس 1998(. این مقیاس که ماد ه دارد و ابزار خودگزارشدهی برای کودکان 8 تا 1 ساله است برای اندازهگیری نشانههای مربوط به اضطراب جمعیتهراسی 7 جدایی 6 اختالل وسواس بیاختیاری 8 وحشتزدگی وسعتهراسی 9 اضطراب فراگیر 30 و ترس از 1.. general ddddddddddddmm self-esteem 1. Piers-Harris 1. Children s 3Self Concept Scale. 1. srength versus timidity.. parental/home self-esteem (PHCSCS) Center, Y social self-esteem. personal self-esteem 13. Spence 1. Children s Anxiety 5 Scale (SCAS) 1. intellectual 1. and school status. 3. Ward, J. 5.. Hattie, J. H defensive score 15. physical 1. appearance and 6 attributes separation anxiety cutoff score 16. popularity social phobia Kuder-Richardson 8.. half-split method 39.. test-retest 17. happiness satisfaction factor analysis obsessive-compulsive 8 disorder panic-agoraphobia generalized anxiety criterion validity 11. discriminant validity 0. self-worth. ddddddd 1. adjustment Developmental Psychology: Iranian Psychologists Vol. 1/ Issue 55/ Spring 018 8

5 روانشناسی تحولی: روانشناسان ایرانی سال چهاردهم/ شمارة 55/ بهار 1397 رعنا روانپارسا محترم نعمتطاوسی جراحت جسمانی 1 گسترش یافته است )اسپنس بارت و تورنر 003(. در این مقیاس کودکان بر اساس شد ت تجربة هر نشانه به ماد هها به صورت هرگز )صفر امتیاز( بعضیوقتها )1 امتیاز( بیشتر وقتها ) امتیاز( و همیشه )3 امتیاز( پاسخ میدهند. حداکثر امتیاز برای 38 ماد ة اضطرابی 11 است و 6 ماد ة باقیمانده جمالت مثبتی هستند که در جمع امتیازدهی محاسبه نمیشوند )اسپنس 1998(. نتایج بررسی ویژگیهای روانسنجی مقیاس کودکان اسپنس )اسپنس 1998( نشان داد ضرایب اعتبار آن با روش آلفای کرونباخ 0/9 و با دونیمه کردن گاتمن 0/90 بود. اعتبار بازآزمایی مقیاس طی 1 هفته آلفای کرونباخ 0/63 به دست آمد )اسپنس بارت و تورنر 003(. در پژوهش موسوی مرادی فرزاد مهدوی و اسپنس )007( این مقیاس روی 17 کودک 6 تا 1 سالة ایرانی در تهران اجرا شد و ضریب آلفای 0/89 برای مجموع 6 زیرمقیاس آن به دست آمد. در این پژوهش اعتبار این ابزار با محاسبة ضریب آلفای کرونباخ 0/88 به دست آمد. یافتهها برای توصیف دادهها میانگین انحراف استاندارد و ضریب همبستگی دورشتهای نقطهای هریک از ماد هها )به استثنای ماد ههای تدافعی( و نمرة کل حاصل از اجرای سیاهة حرمت خود باتل در جدول 1 آمده است. جدول 1 خالصة یافتههای توصیفی )600=n( R pbis SD M ماد هها 0/5 * 0/500 0/50 1 0/6 * 0/83 0/63 0/50 * 0/81 0/6 0/50 * 0/81 0/6 6 0/7 * 0/365 0/8 8 0/0 * 0/13 0/ /5 * 0/8 0/6 11 0/53 * 0/99 0/6 1 0/3 * 0/500 0/9 1 0/37 * 0/319 0/ /55 * 0/76 0/ / * 0/31 0/ /6 * 0/56 0/71 0 0/8 * 0/36 0/8 0/3 * 0/305 0/90 3 0/39 * 0/337 0/87 5 0/35 * 0/09 0/79 6 0/9 * 0/500 0/8 8 0/0 * 0/83 0/63 9 * P< 0/01 /701 نمرة کل 13/ 9 1. fears of physical injury. point biserial correlation

6 نتایج جدول 1 نشان میدهد میانگین گروه نمونه 13/ است که در دامنة حرمت خود باالتر از میانگین قرار دارد. عالوه بر این ضریب همبستگی دورشتهای نقطهای ماد هها در دامنة 0/0 تا 0/6 قرار دارد که همبستگی معنادار تمام ماد هها را با نمرة کل سیاهه نشان میدهد )0/01<P(. بنابراین در این مرحله هیچیک از ماد هها حذف نشد. نتایج حاصل از بررسی کجی و کشیدگی هر یک از ماد هها طبیعی بودن توزیع را نشان داد بنابراین برای تحلیل ماد ههای سیاهه بر اساس نظریة روانسنجی کالسیک گروه نمونه به 3 گروه دستهبندی و نمرهه یا 7 درصد باال و پایین هر گروه تحلیل شد )جدول (. جدول تحلیل ماد ههای سیاهة ابتدایی رها ازفرهنگ حرمت خود )باتل 00( NO () χ D Pq Q P P L P U N L N U NO (1) 15 53/79 ** 0/1 ** 0/5 0/9 0/51 0/30 0/ /08 ** 0/1 * 0/3 0/36 0/6 0/57 0/ /8 ** 0/6 ** 0/ 0/39 0/61 0/38 0/ /8 ** 0/5 ** 0/3 0/35 0/65 0/ 0/ /73 ** 0/33 ** 0/15 0/18 0/8 0/65 0/ /01 ** * 0/1 0/17 0/1 0/79 0/7 0/ /3 ** 0/7 ** 0/ 0/38 0/6 0/38 0/ /83 ** 0/7 ** 0/5 0/5 0/6 0/ 0/ / ** 0/ ** 0/5 0/50 0/50 0/8 0/ /08 ** 0/3 ** 0/13 0/87 0/75 0/ /33 ** 0/9 ** 0/ 0/3 0/66 0/1 0/ /86 ** 0/13 * 0/1 0/88 0/81 0/ /9 ** 0/58 ** 0/ 0/33 0/67 0/38 0/ /78 ** 0/33 ** 0/15 0/19 0/81 0/6 0/ /01 ** 36/59 ** 35/59 ** 69/5 ** 5/39 ** * P< 0/05 ** P< 0/01 0/ ** 0/3 ** 0/6 ** 0/39 ** 0/10 0/1 0/16 0/5 0/3 0/1 0/0 0/50 0/35 هستم( با ضریب تشخیص ماد هها ضریب تشخیص مناسب داشتند. از سیاهه حذف شد. سایر پس از اطمینان از مناسب بودن ماد هها و حذف ماد ة 3 ماد ههای سیاهه به ترتیب ضریب دشواری در ستون انتهایی ) )NO مرتب شده است. به منظور بررسی روایی مالکی سه آزمون سیاهة حرمت خود 0/89 0/86 0/80 0/50 0/65 0/83 0/ /7 0/ /67 0/ /7 0/ /6 0/ نتایج جدول نشان میدهد ضرایب دشواری ماد هها در دامنة 0/5 تا 0/89 و ضریب تشخیص ماد هها در دامنة 0/1 تا 0/59 قرار دارد. از آنجا که بر اساس مالک فن 1 و فلنگان )1939 نقل از شریفی و شریفی 139( برای نمونههای بیش از 350 نفر ضریب تشخیص کمتر از 0/1 معنادار نیست ماد ة 3 سیاهة حرمت خود باتل )خانوادة من فکر میکنند من مهم Developmental Psychology: Iranian Psychologists Vol. 1/ Issue 55/ Spring Fan, C. T.. Flanagan, J.C.

7 باتل )فرم ابتدایی( مقیاس خودپنداشت کودکان پیرز هریس )روایی همگرا( و مقیاس اضطراب کودکان اسپنس )روایی واگرا( در گروهی متشکل از 1 آزمودنی اجرا و ضرایب همبستگی پیرسون بین این سه ابزار محاسبه و در جدول 3 گزارش شده است. پیش از اجرای این آزمون از برقراری مفروضههای بهنجاری توزیع دادهها و خطی بودن رابطة متغیرها اطمینان حاصل شد. - -0/7 * * P< 0/ /6 * -0/8 * جدول 3 ضرایب همبستگی متغیرها شاخصها 1. حرمت خود باتل. خودپنداشت پیرز هریس 3. اضطراب کودکان اسپنس نتایج حاصل از آزمون همبستگی در جدول 3 نشان میدهد که سیاهة حرمت خود باتل با مقیاس خودپنداشت پیرز هریس رابطة مثبت معنادار )0/6=r و 0/001<P( و با مقیاس اضطراب کودکان اسپنس رابطة منفی معنادار دارد )0/8-=r و 0/001<P(. این یافتهها روایی مالکی سیاهة حرمت خود باتل )00( را تأیید کرد. برای تعیین روایی تفکیکی مقیاس خودپنداشت کودکان پیرز هریس در یک گروه 1 نفری اجرا شد و میانگین گروه نمونه برابر با 67/98 با انحراف استاندارد 5/53 به دست آمد. نمرهها در دامنة 6 تا 79 قرار داشتند. بر اساس این نتایج کودکانی که یک انحراف استاندارد از میانگین باالتر بودند به عنوان کودکان با حرمت خود باال )3 نفر( و کودکانی که یک انحراف استاندارد از میانگین پایینتر بودند به عنوان کودکان با حرمت خود پایین )19 نفر( انتخاب شدند. سپس نمرههای حرمت خود حاصل از سیاهة حرمت خود باتل این دو گروه با آزمون t مستقل مقایسه شد. نتایج نشان داد بین دو گروه تفاوت معنادار )5/651=t df=0 و 0/001>P( وجود دارد. این یافته روایی تفکیکی سیاهة حرمت خود باتل را تأیید میکند. ضرایب همبستگی بازآزمایی 60 دانشآموز با فاصلة زمانی دو هفته دونیمه کردن و کودر ریچاردسون این سیاهه بهترتیب و 0 /603 0/83 0/583 به دست آمد که مناسب بودن ویژگیهای روانسنجی این سیاهه را در کودکان ایرانی تأیید میکند. به غیر از ماد ة 3 سایر ماد هها ضریب تشخیص مناسب داشتند. بحث این پژوهش با هدف تعیین ویژگیهای روانسنجی سیاهة حرمت خود باتل )00( فرم ابتدایی انجام و ابتدا روایی آن بررسی شد. یافتههای توصیفی نشان داد که همة ماد هها در دامنة حرمت خود باالتر از میانگین است. ماد ة 3 سیاهة حرمت خود باتل تشخیص )خانوادة من فکر تشخیص مناسب دارند. میکنند از سیاهه حذف من مهم هستم( با ضریب شد. سایر ماد هها ضریب پس از آن تحلیل ماد ههای سیاهه با محاسبة ضریب خیدو و ضریب تشخیص )تمیز( انجام شد و نتایج مناسب بودن ضریب خیدو را برای تمام ماد هها نشان داد و هیچیک از ماد هها حذف نشد. نتایج حاصل از ضریب تشخیص نشاندهندة ضریب مناسب برای 8 ماد ه بود. بر اساس مالک فن و فلنگان )1939 نقل از شریفی و شریفی معنادار بود و این ماد ه حذف شد. 139( همة ماد هها جز مادة 3 برای بررسی روایی همگرا از مقیاس خودپنداشت کودکان پیرز هریس )پیرز 198 نقل از چیو 1988( استفاده شد. نتایج بهدستآمده حاکی از همبستگی مثبت معنادار بین این مقیاس و سیاهة حرمت خود )باتل 00( و این نتایج با گزارش باتل )00( همسو بود. برای بررسی روایی واگرا از مقیاس اضطراب کودکان اسپنس )اسپنس 1998( استفاده شد و نتایج رابطة منفی معنادار را نشان داد. Developmental Psychology: Iranian Psychologists Vol. 1/ Issue 55/ Spring 018

8 Battle, J. (00). Culture-Free Self-Esteem Inventories Examiner s Manual. Austin, TX: Pro-Ed. Chiu, L. H. (1988). Measures of Self-Esteem for School-Age Children. Journal of Counseling and Development, 66(6), Cody, P. A. (007). Therapeutic horsemanship and children adopted from foster care: A case study analysis using mixed methods. The University of Texas at Austin; Flanagan. Imran, H. (01). Self-Esteem as a function of gender and socio-economic status and its relationship with academic achievement in children: Use of CFSEI-3 with Urdu Adaption. Unpublished PhD Dissertation. Institute of Clinical Psychology, University of Karachi, Pakistan. McDarby, F., O Hora, D., & Byrne, M. (016). Taking the sweetness out of the Share a Coke marketing campaign: the influence of personalized labelling on elementary school children s bottled drink choices. Pediatric Obesity Doi:111/ijpo/ McDonald, A. M. (00). A comparison of the selfesteem of disadvantaged students in grades four, five and six identified as artistically talented and students not identified as artistically talented. A thesis submitted to the faculty of Miami University in partial fulfillment of the requirements for the degree of Educational Specialist, Department of Educational Psychology, Miami University, and Oxford, Ohio. Mousavi, R., Moradi, A. R., Farzad, V., Mahdavi, E. & Spence, S. (007). Psychometric Properties of the Spence Children s Anxiety Scale with an Iranian Sample, International Psychology Journal, 1 (1) Nugent, W. R., & Thomas, J. W. (1993). Validation of a clinical measure of self-esteem. Research on Social Work Practice, (3), Uhl, E. R. (011). Children's reinforcement-induced suggestibility: Its developmental trajectory and relation to individual differences. Psychology Faculty of the University of Texas at El Paso. Pastor, D. A. (003). The use of multilevel item نتایج بررسی روایی تفکیکی )افتراقی( نشان داد که سیاهة حرمت خود باتل )باتل 00( توانایی تمیز سطح باال و پایین حرمت خود را دارد. نتایج بررسی اعتبار سیاهه با سه روش بازآزمایی دونیمه کردن و فرمول کودر ریچاردسون 0 اعتبار مناسب سیاهه را نشان داد. ضریب همبستگی حاصل از بازآزمایی با نتایج پژوهشهای امران )01( باتل )00( و گارسیا )003 نقل از اوهل 011( و نتایج حاصل از همسانی درونی با نتایج پژوهشهای امران )01( باتل )00( پاستور )003( و مکداربی و دیگران )016( همسو بود. درمجموع نتایج این پژوهش روایی و اعتبار سیاهة رهاازفرهنگ حرمت خود )باتل 00( را در جامعة ایرانی و رها از فرهنگ بودن سیاهه را تأیید کرد. یافتههای این پژوهش محدودیتهایی نمونة دارد. نیز پژوهشی فقط شامل دانشآموزان مدارس دولتی شمال و جنوب تهران بوده و از آنجا که این پژوهش بهطور محدود در فرهنگ ایرانی انجام شده نیازمند دیگر گروههای تعمیمپذیری پژوهش این یافتههای بررسیها و تأییدهای تجربی به بیشتر است. پیشنهاد میشود این ابزار در شهرهای دیگر با شرایط متفاوت اقتصادی و اجتماعی هم اجرا و نتایج آن بررسی شود. با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش استفاده از این ابزار در 8 مطالعات بالینی مربوط به حرمت خود کودکان 6 پیشنهاد میشود. منابع سال تا شریفی ح. پ. و شریفی ن. )139(. اصول روانسنجی و روان آزمایی. تهران: رشد. یونسی ج. )1387(. آزاد از فرهنگ یا صادق با فرهنگ گزارش مطالعة مقدماتی مقیاس حرمت خود در کودکان. روانشناسی معاصر )(.13-1 Battle, J., Jarratt, L., Smit, S., & Precht, D. (1988). Relation among self-esteem, depression and anxiety of children. Psychology Reports, 6(3), Developmental Psychology: Iranian Psychologists Vol. 1/ Issue 55/ Spring 018

9 بهار 1397 روانشناسی تحولی: روانشناسان ایرانی سال چهاردهم/ شمارة 55/ رعنا روانپارسا محترم نعمتطاوسی Spence, S. H. (1998). A measure of anxiety symptoms among children. Behavior Research and Therapy, 36(5), Spence, S. H., Barrett, P. M., & Turner, C. M. (003). Psychometric properties of the Spence Children s Anxiety Scale with young adolescents. Journal of Anxiety Disorders, 17(6), Wang, C. K. (003). The study of the relationship between fine arts teachers leadership Style and student, self-confidence in Taiwan Elementary Schools. Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy. Faculty of the Graduate School of the University of the Incarnate Word. response theory modeling in applied research: An illustration. Applied Measurement in Education, 16(3), 3-3. Piers, E. V., & Herzberg, D. S. (00). Piers-Harris Children s Self-Concept Scale-Second Edition Manual. Western Psychological Services, Los Angles, Ca. Rafei, S. El. (008). The relationship between selfesteem and gender, grade level and academic achievement, in secondary school, classes in Lebanon. Thesis submitted for the degree of Doctor of Education At the University of Leicester. 3

10 سفید Developmental Psychology: Iranian Psychologists Vol. 1/ Issue 55/ Spring 018

2- آزمونهاي تحصيلی نام آزمون به فارسی نام آزمون به انگليسی زبان گروه سنی هدف اعتبار و روایی کد M-1 آزمون خواندن دیویس Davis Reading انگليسی دبيرستان و

2- آزمونهاي تحصيلی نام آزمون به فارسی نام آزمون به انگليسی زبان گروه سنی هدف اعتبار و روایی کد M-1 آزمون خواندن دیویس Davis Reading انگليسی دبيرستان و 2- آزمونهاي نام آزمون به نام آزمون به زبان گروه سنی هدف اعتبار و روایی کد M-1 آزمون خواندن دیویس Davis Reading و دانشگاه سنجش درک متون و سرعت خواندن M-2 Manchester Reading Comprehension آزمون فهم متون

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 سه فرم آزمون های ریون SPM آزمون ماتریس پیش رونده استاندارد ریون Standard Progressive Matrices Test APM آزمون ماتریس پیش رونده پیشرفته ریون Advanced Progressive Matrices Test CPM آزمون ماتریس پیش رونده

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتب

بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتب بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتبه دانشگاهی: دانشيار رحيم طهماسبی آخرین مدرک تحصيلی:

توضیحات بیشتر

34.xps

34.xps Journal of Analitical-Cognitive Psycholoy Vol 9/Issue 34/Autumn 2018 PP: 39-53 ی ت خ ا ن ش - ی ل ی ل ح ت ی س ا ن ش ن ا و ر ه م ا ن ل ص ف 7 9 3 1 ز ی ی ا پ م ر ا ه چ و ی س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س 9 3-3 5

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتب

بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتب بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتبه دانشگاهی: دانشيار رحيم طهماسبی آخرین مدرک تحصيلی:

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 2Sharifi.doc

Microsoft Word - 2Sharifi.doc 1 دانش و پژوهش در روانشناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان (اصفهان) شمارة سيوچهارم زمستان 1386 صص 38 27 روايي تشخيصي آزمون باليني چندمحوري ميلون 3 3 2 1 علياكبر شريفي حسين مولوي كوروش نامداري چكيده

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - ?????? ???????? ?? ????? ? ????? ???? ??? ??????? ???????? ?????? ????? ??????-?????? ??? 97-96

Microsoft Word - ?????? ???????? ?? ????? ? ????? ???? ??? ??????? ???????? ?????? ????? ??????-?????? ??? 97-96 بسمه تعالي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان بوشهر مركز توسعه آموزش پزشكي دفتر نظارت و ارزشيابي فرم طرح درس نام و نام خانوادگي مدرس: رتبه دانشگاهي: دانشيار رحيم طهماسبي آخرين مدرك تحصيلي:

توضیحات بیشتر

35.xps

35.xps Journal of Analitical-Cognitive Psycholoy Vol. 9/Issue 5/Winter 208 PP: 2-2 ی ت خ ا ن ش - ی ل ی ل ح ت ی س ا ن ش ن ا و ر ه م ا ن ل ص ف 7 9 ن ا ت س م ز م ج ن پ و ی س ه ر ا م ش. م ه ن ل ا س 2-2 : ص ص ن ا

توضیحات بیشتر

بررسی شرکتی عنوان: تاثیر عملکرد و سایر سازوکارهای حاکمیت براحتمال تغییر مدیر عامل در شرکت ها استاد راهنما : دکتر فرزین رضایی مشاور: استاد دکتر محمدرضا

بررسی شرکتی عنوان: تاثیر عملکرد و سایر سازوکارهای حاکمیت براحتمال تغییر مدیر عامل در شرکت ها استاد راهنما : دکتر فرزین رضایی مشاور: استاد دکتر محمدرضا بررسی شرکتی عنوان: تاثیر عملکرد و سایر سازوکارهای حاکمیت براحتمال تغییر مدیر عامل در شرکت ها استاد راهنما : دکتر فرزین رضایی مشاور: استاد دکتر محمدرضا نیکبخت نگارش: رسول زمانی محمدی 1 چكیده: باتوجه به

توضیحات بیشتر

آمار توصیفی در SPSS

آمار توصیفی در SPSS به نام آنکه جان را فکرت آموخت 1 مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان آمار و روش تحقیق جلسه ششم آمار توصیفی Descriptive Statistics with SPSS نیمسال دوم 94-93 مصطفی جهانگیر www.mjahangir.ir mjahangir@varastegan.ac.ir

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - JCR for trainees.pptx

Microsoft PowerPoint - JCR for trainees.pptx InCites Next Generation Journal Citation Reports SOME OF FREQUENTLY QUESTIONS: How can I register in JCR? How can I view Journals in one Subject Category? What kind of information JCR pose about journals?

توضیحات بیشتر

دانشکده

دانشکده دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه ازاد اسالمی واحد کرج طرح درس Plan) (Lesson اصول تغذیه عنوان درس : 2 واحد تعدادواحد: شنبه ها ساعت 42/3-4 زمان ارائه درس: بیوشیمی فیزیولوژی 4 و 2 دروس پیش نیاز: تعداد دانشجویان:

توضیحات بیشتر

Contemporary Psychology روانشناسی معاصر 2017, 11 (2), , 11)2(, بررسی ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه سب ادراک نزدیکی خطر در نمونهای از جا

Contemporary Psychology روانشناسی معاصر 2017, 11 (2), , 11)2(, بررسی ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه سب ادراک نزدیکی خطر در نمونهای از جا Contemporary Psychology روانشناسی معاصر 07, (), 94-04, )(, - بررسی ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه سب ادراک نزدیکی خطر در نمونهای از جامعه ایرانی Psychometric properties of the looming maladaptive style questionnaire

توضیحات بیشتر

سرآغاز توجه نوین به کیفیت زندگی به تعریف سازمان بهداشت جهانی (WHO) از سلامتی در سال 1948بر می گردد که سلامتی را به عنوان رفاه کامل جسمی، روانی و اجتما

سرآغاز توجه نوین به کیفیت زندگی به تعریف سازمان بهداشت جهانی (WHO) از سلامتی در سال 1948بر می گردد که سلامتی را به عنوان رفاه کامل جسمی، روانی و اجتما بسمهتعالي دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران پاياننامه جهت اخذ درجة كارشناسي ارشد در رشته روانشناسي موضوع بررسي روايي و اعتبار مقياس كوتاه كيفيت زندگي سازمان بهداشت جهاني -BREF) (WHOQOL و ارزيابي

توضیحات بیشتر

کاربردهاي r و رابطه تکرارپذیري و انحراف استاندارد r Application Repeatability & Standard Deviation Relation یکی از کاربردهاي r که معمولا در تست

کاربردهاي r و رابطه تکرارپذیري و انحراف استاندارد r Application Repeatability & Standard Deviation Relation یکی از کاربردهاي r که معمولا در تست کاربردهاي و رابطه تکرارپذیري و انحراف استاندارد Application Repeatability & Standad Deviation Relation یکی از کاربردهاي که معمولا در تست متدهاي ASTM به صورت جدول یا فرمول تجربی آورده میشود این است که چنانچه

توضیحات بیشتر

Text 34-1.xps

Text 34-1.xps ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج ر ا ه ب ه ر ا م ش م ه ن ل ا س -0 : ص ص ی ا ه ل د م ر ب د ی ک ا ت ا ب ی ر ه ش ت ا م د خ ی ی ا ض ف ع

توضیحات بیشتر

3- آزمونهای هوش کد نام آزمون به فارسي نام آزمون به انگليسي زبان گروه سنی هدف اعتبار و روايی 5-14 سال Kent Series Emergency Scale آزمون کوتاه کنت برای

3- آزمونهای هوش کد نام آزمون به فارسي نام آزمون به انگليسي زبان گروه سنی هدف اعتبار و روايی 5-14 سال Kent Series Emergency Scale آزمون کوتاه کنت برای 3- آزمونهای کد نام آزمون به نام آزمون به زبان گروه سنی هدف اعتبار و روايی 5-14 سال Kent Series Emergency آزمون کوتاه کنت برای سنجش کلی )E-1( Wes man Personnel Classification آزمون طبقه بندی وسمن سنجش توانايی

توضیحات بیشتر

تئوري تخمين و فيلترهاي بهينه

تئوري تخمين و فيلترهاي بهينه باسمه تعالی روش های شناسایی در سیستم های سازه ای Lecture 5 Fundamentals of Signal Processing مقدمه مقدمه در مساله پردازش سیگنال ) ( sn از مقدار اندازه گیری g s n v n nt ترم نویزی ) ( vn معموال به صورت

توضیحات بیشتر

قسمت اول- اطلاعات مربوط به مجریان و همکاران اصلی طرح

قسمت اول- اطلاعات مربوط به مجریان و همکاران اصلی طرح بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي - درماني قزوين معاونت پژوهشي فرم پیش پايان نامه تحقیقاتی عنوان فارسی طرح: نام و نام خانوادگی مجری/ مجريان به فارسی و انگلیسی: دانشکده/مرکز تحقیقاتی: نوع مطالعه:

توضیحات بیشتر

مدارک الزم و نحوه بارگذاری آن ها آزمون نیمه متمرکز دوره های دکتری سال 1397 دانشگاه تربیت مدرس تاریخ انتشار: 2 خرداد 1397 داوطلبان واجد شرایط الزم است

مدارک الزم و نحوه بارگذاری آن ها آزمون نیمه متمرکز دوره های دکتری سال 1397 دانشگاه تربیت مدرس تاریخ انتشار: 2 خرداد 1397 داوطلبان واجد شرایط الزم است مدارک الزم و نحوه بارگذاری آن ها آزمون نیمه متمرکز دوره های دکتری سال 1397 دانشگاه تربیت مدرس تاریخ انتشار: 2 خرداد 1397 داوطلبان واجد شرایط الزم است مدارک و مستندات مورد نیاز به شرح زیر را به فرمت اعالم

توضیحات بیشتر

فصلنامه اقتصاد كاربردي دوره 9 شماره 28- بهار 1398 تحليل عوامل مؤثر برکسري بودجه در منتخبي از کشورهاي در حال توسعه با تاکيد بر نقش توهم مالي تاريخ دريا

فصلنامه اقتصاد كاربردي دوره 9 شماره 28- بهار 1398 تحليل عوامل مؤثر برکسري بودجه در منتخبي از کشورهاي در حال توسعه با تاکيد بر نقش توهم مالي تاريخ دريا فصلنامه اقتصاد كاربردي 9 شماره 28 بهار 1398 تحليل عوامل مؤثر برکسري بودجه در منتخبي از کشورهاي در حال توسعه با تاکيد بر نقش توهم مالي تاريخ دريافت: 97/10/23 تاريخ پذيرش: 98/9/21 GMMSys O38 E62 C33 JEL

توضیحات بیشتر

Course Plan طرح دوره درس نظریه ها الگوهای پرستاری سالمت جامعه و کاربرد آنها نیمسال اول بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج دانشکده پرستاری و مام

Course Plan طرح دوره درس نظریه ها الگوهای پرستاری سالمت جامعه و کاربرد آنها نیمسال اول بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج دانشکده پرستاری و مام بسمه تعالی حضرت زینب)س( ) کارشناسی ارشد طرح دوره ( الف-مشخصات کلی درس نام درس : نظریه ها الگوهای پرستاری و کاربرد آنها تعداد و نوع واحد: نظري) 1 واحد( / کارآموزی )1 واحد( نيمسال تحصيلی: اول 34-5 دروس پيش

توضیحات بیشتر

4.xps

4.xps Journal of Industrial/Organization Psychology Vol. 4/Issue14/Spring 2013 PP: 49-63 ف ص ل ن ا م ه ر و ا ن ش ن ا س ی ص ن ع ت ی / س ا ز م ا ن ی س ا ل چ ه ا ر م. ش م ا ر ه چ ه ا ر د ه م بهار 2931 ص ص : 6-3

توضیحات بیشتر

ترتيب صفحات پايان نامه

ترتيب صفحات پايان نامه 1 مشخصات و طرح رو و پشت جلد پايان نامه )رساله قابل توجه دانشجویان محترم مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری بنابر تصویب جلسات تحصیالت تکمیلی مورخ 14 بهمن 1394 اکیدا توصیه میگردد عالوه بر ارائه هارد کپی )نسخه کاغذی

توضیحات بیشتر

صفحه 15 جزوه آمار کاربردی جلسه یازدهم آقای دکتر زمردیان Stat > ANOVA> Test for Equal Variances آزمون تساوی واریانسها در Minitab جهت ارایه دادهها ورودی

صفحه 15 جزوه آمار کاربردی جلسه یازدهم آقای دکتر زمردیان Stat > ANOVA> Test for Equal Variances آزمون تساوی واریانسها در Minitab جهت ارایه دادهها ورودی صفحه 15 Stat > ANOVA> Test for Equal Variances آزمون تساوی واریانسها در Minitab جهت ارایه دادهها ورودی به نرم افزار از منو آبشاری یکی از حالات زیر را انتخاب میکنیم: توسط این گزینه دادههای خامی که در یک

توضیحات بیشتر

میزان شیوع اختلال نقص توجه و بیش فعالی در کودکان دبستانی ‏ شهر خرم آباد‏

میزان شیوع اختلال نقص توجه و بیش فعالی در کودکان دبستانی ‏ شهر خرم آباد‏ فصلنامه علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي لرستان میزان شیوع اختلال نقص توجه و بیش فعالی در کودکان دبستانی شهر خرم آباد 4 3 2 1 پریسا نامداري هدایت نظري محمدجواد طراحی محمدرضا محمدي 1- مربی گروه پزشکی اجتماعی

توضیحات بیشتر

ا زمون شاتل ران مقدمه استقامت قلبي تنفسي يكي از مهمترين فاكتورهاي ا مادگي جسماني مرتبط با سلامتي است كه در تمامي دوره هاي تحصيلي بايد به ا ن پرداخته ش

ا زمون شاتل ران مقدمه استقامت قلبي تنفسي يكي از مهمترين فاكتورهاي ا مادگي جسماني مرتبط با سلامتي است كه در تمامي دوره هاي تحصيلي بايد به ا ن پرداخته ش ا زمون شاتل ران مقدمه استقامت قلبي تنفسي يكي از مهمترين فاكتورهاي ا مادگي جسماني مرتبط با سلامتي است كه در تمامي دوره هاي تحصيلي بايد به ا ن پرداخته شود. و دبيران تربيت بدني بايد با برنامه ريزي و تمرينات

توضیحات بیشتر

Diapositiva 1

Diapositiva 1 آشنایی با استاندارد بین المللی CFA معرفی CFA در سطح جهان توسط موسسه Institute) CFA (CFA برگزار میشود. CFA آزمون این موسسه موسسه اي آمریکایی غیرانتفاعی و متشکل از متخصصین سرمایه گذاري می باشد. اعتبار مدرک

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation مدل های تغییرپذیری ) )مدل های تغییرپذیری و نااطمینانی تغییرپذیری یکی از مباحث مهم در مطالعات اقتصادی و مالی است.تغییرپذیری را اغلب به صورت انحراف معیار یا واریانس تعریف می کنند که در هر مثالی دارای مفهوم

توضیحات بیشتر

دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمینی شهر گروه مددکاری اجتماعی پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی گرایش: مددکاری اجتماعی عنوان: رابطه بین سبک های عشق ورزی و طا

دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمینی شهر گروه مددکاری اجتماعی پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی گرایش: مددکاری اجتماعی عنوان: رابطه بین سبک های عشق ورزی و طا دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمینی شهر گروه مددکاری اجتماعی پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی گرایش: مددکاری اجتماعی عنوان: رابطه بین سبک های عشق ورزی و طالق عاطفی در زنان شاغل متاهل شهرستان ایذه استادراهنما:

توضیحات بیشتر

کفایت و کمیت بروندادهای رساله دکتری

کفایت و کمیت بروندادهای رساله دکتری کارگاه آموزشی تعالی کیفیت پژوهش دانشگاهی حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه اصفهان چرا بايد تحقیق/پژوهش انجام دهیم عوامل داخلی: عالقه شخصی )حس رضايتمندي و کنجکاوي( حس بلند همتی/جاه طلبی قوي عوامل خارجی: مدرک تحصیلی

توضیحات بیشتر

Text 32.xps

Text 32.xps ن و ی س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 4 پاییز 1397 ص ص : 121-143 ت ح ل ی ل و ب ر ر س ی ن ق ش ب ح ر ا ن ه ا ی ژ ئ

توضیحات بیشتر

Prevalence of Disruptive Behavior Disorders in Elementary-School Students of Khorramabad

Prevalence of Disruptive Behavior Disorders in Elementary-School Students of Khorramabad فصلنامه علمی پژوهشی یافته - دانشگاه علوم پزشکی لرستان میزان شیوع اختلالهاي رفتار ایذاي ی در کودکان دبستانی شهر خرم آباد در سال 384 2 پریسا نامداري هدایت نظري - مربی گروه پزشکی اجتماعی دانشکده پزشکی دانشگاه

توضیحات بیشتر

سازمان مدرسه

سازمان مدرسه سازمان مدرسه مطهره رجبی عطیه افشاری سازمان مدرسه متشکل از مدير شوراها و انجمن اولياء و مربيان مي باشد. مدرسه از مهمترين نهادهاي اجتماعي تربيتي و آموزشي و اصلي ترين رکن تعليم و تربيت است که به منظور تربيت

توضیحات بیشتر

روش تدریس تربیت بدنی

روش تدریس تربیت بدنی روش تدر ی س رتبیت بدنی تهیه کننده مهدی آزادان منابع درسی روش تدریس تربیت بدنی دکتر محسن شفیعی انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تربیت بدنی در مدارس دکتر رحیم رمضانی نژاد انتشارات سمت.1.2 ویژگیهایرشدی

توضیحات بیشتر

PERSISKA رشح مخترصی درباره دوره دبیرستان در سوئد

PERSISKA رشح مخترصی درباره دوره دبیرستان در سوئد PERSISKA رشح مخترصی درباره دوره دبیرستان در سوئد در سوئد همه نوجوانانی که دوره ۹ ساله ابتدایی را تمام کرده اند حق تحصیل در یک دوره سه ساله دبیرستانی را دارند.تحصیالت دبیرستانی پایه خوبی را برای فعالیتهای

توضیحات بیشتر

برنامه استراتژیک گروه گفتاردرمانی

برنامه استراتژیک گروه گفتاردرمانی برنامه استراتژیک گروه گفتاردرمانی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی اراک 1397-1401 اعضای کمیته تدوین برنامه: خانم دکتر سوسن صالحی مدیرگروه گفتاردرمانی دانشکده توانبخشی آقای هادی ترابی معاون آموزشی دانشکده

توضیحات بیشتر

پاورپوینت راهنماي انتخاب آزمون مناسب آماري لطفا به صفحه بعدي بروید. توجه: هدف اصلی این اراي ه کمک به مطالعاتی است که به بررسی یک متغیر محققان و دانشجو

پاورپوینت راهنماي انتخاب آزمون مناسب آماري لطفا به صفحه بعدي بروید. توجه: هدف اصلی این اراي ه کمک به مطالعاتی است که به بررسی یک متغیر محققان و دانشجو پاورپوینت راهنماي انتخاب آزمون مناسب آماري لطفا به صفحه بعدي بروید. توجه: هدف اصلی این اراي ه کمک به مطالعاتی است که به بررسی یک متغیر محققان و دانشجویان در انتخاب آزمون آماري مناسب در ) کت نیز در آن گنجانده

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 12

Microsoft Word - 12 مقاله پژوهشي بررسي روايي- پايايي ترجمه فارسي نسخه والدين"پرسشنامه كيفيت زندگي نوجوانان مبتلا به فلج مغزي" 4 3 3 2 نرجس يارمحمدي دكتر مهدي رصافياني قدسيه جويني حميدرضا رستمي دكتر اكبر بيگلريان 5 فاطمه بهنيا

توضیحات بیشتر

عنوان درس : تعداد و نوع واحد : درس پیش نیاز : تغذيه بالینی 2 واحد )1 واحد تغذيه پیشرفته 1 و 2 نظری و 1 واحد عملی( بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی کرمانش

عنوان درس : تعداد و نوع واحد : درس پیش نیاز : تغذيه بالینی 2 واحد )1 واحد تغذيه پیشرفته 1 و 2 نظری و 1 واحد عملی( بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی کرمانش عنوان درس : تعداد و نوع واحد : درس پیش نیاز : تغذيه بالینی 2 واحد ) واحد تغذيه پیشرفته و 2 نظری و واحد عملی( بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده بهداشت قالب نگارش طرح درس مدرس : دکتر نچواک)

توضیحات بیشتر

Information på persisk ADHD آشفتگی زندگی روزمره کمبود آرامش و تمرکز و نيز عدم کنترل رفتارهای غير منطقی در کودکان امری طبيعی است. ولی در کودکان مبتال ب

Information på persisk ADHD آشفتگی زندگی روزمره کمبود آرامش و تمرکز و نيز عدم کنترل رفتارهای غير منطقی در کودکان امری طبيعی است. ولی در کودکان مبتال ب Information på persisk ADHD آشفتگی زندگی روزمره کمبود آرامش و تمرکز و نيز عدم کنترل رفتارهای غير منطقی در کودکان امری طبيعی است. ولی در کودکان مبتال به ADHD )اختالل بيش فعالی/کمبود توجه( شدت اين مشکالت

توضیحات بیشتر

فرم سفارت انگلیس متقاضی محترم لطفا فرم زیر را با دقت تکمیل نمایید. تمامی تاریخ ها را به میالدی و با ذکر )روز/ ماه/ سال( و تمامی سواالت مربوط به مسائل

فرم سفارت انگلیس متقاضی محترم لطفا فرم زیر را با دقت تکمیل نمایید. تمامی تاریخ ها را به میالدی و با ذکر )روز/ ماه/ سال( و تمامی سواالت مربوط به مسائل فرم سفارت انگلیس متقاضی محترم لطفا فرم زیر را با دقت تکمیل نمایید. تمامی تاریخ ها را به میالدی و با ذکر )روز/ ماه/ سال( و تمامی سواالت مربوط به مسائل مالی را به پوند بنویسید. بدیهی است که در صورت ناقص

توضیحات بیشتر

لیست ارائه دروس رشته:زبان ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور سال تحصیلی مقطع کارشناسی کد رشته: مخصوص ورودیهای 92 و بعد آن ترم ورود و ترم اعمال

لیست ارائه دروس رشته:زبان ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور سال تحصیلی مقطع کارشناسی کد رشته: مخصوص ورودیهای 92 و بعد آن ترم ورود و ترم اعمال ترم اول عربی قسمت اول: )قواعد و متون( 0 متون نظم )( پیشگامان نظم فارسی آیین نگارش و ویرایش دستور زبان فارسی) ( متون نثر )( متون ادبی- تاریخی با تاکید بر تاریخ بیهقی 0 بالغت )معانی( زبان خارجه جمع ها ترم

توضیحات بیشتر

بررسی روایی و پایایی پرسشنامه شکل بدنC8 در دانشجویان

بررسی روایی و پایایی پرسشنامه شکل بدنC8 در دانشجویان Research on Medicine The Quarterly journal of School of Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences Original Article Vol.40; No.4; 2017 A study of the validity and reliability of BSQ-8C in

توضیحات بیشتر

Barns rätt enligt FN:s barnkonvention - persiska

Barns rätt enligt FN:s barnkonvention - persiska حقوق کودک مطابق کنوانسیون کودک سازمان ملل یک استاندارد برای دورنمای وضعیت کودک که توسط واحد توانبخشی و تندرستی در ناحیه یوتالند غربی با همکاری NOBAB تدوین شده است واحد توانبخشی و تندرستی در ناحیه یوتالند

توضیحات بیشتر

5 -آزمونهای شغلی کد نام آزمون به فارسي نام آزمون به انگليسي زبان گروه سنی هدف اعتبار و روايی Differential Aptitude Test آزمون تشخيص استعداد انگليسی هش

5 -آزمونهای شغلی کد نام آزمون به فارسي نام آزمون به انگليسي زبان گروه سنی هدف اعتبار و روايی Differential Aptitude Test آزمون تشخيص استعداد انگليسی هش 5 -آزمونهای شغلی کد نام آزمون به فارسي نام آزمون به انگليسي زبان گروه سنی هدف اعتبار و روايی آزمون تشخيص استعداد سنجش تواناييهای متفاوت شناختی K-1 آزمون تشخيص استعداد مكانيكي K-2 آزمون تشخيص استعداد روابط

توضیحات بیشتر

Validity and Reliability of the Farsi Version of Social Interaction Anxiety Scale (SIAS)

Validity and Reliability of the Farsi Version of Social Interaction Anxiety Scale (SIAS) مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران سال هجدهم شماره 3 پاییز 3-39 7 Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology, Vol. 8, No. 3, Fall 0, 7-3 مقاله پژوهشی اصیل روایی و پایایی نسخه فارسی مقیاس

توضیحات بیشتر

مطالب مورد بحث در اقتصاد کلان

مطالب مورد بحث در اقتصاد کلان درس اصول علم اقتصاد )1( فصل پنجم نظریه تولید و هزینه 1 نظریه تولید 2 تولید بوجود آوردن کاالها )گندم کفش لباس و...( و خدمات ( امنیت آموزش پزشکی و...( با استفاده از نهاده ها و عوامل تولید) نیروی کار سرمایه

توضیحات بیشتر

مقدمه

مقدمه ` عوامل موثر بر پیشرفت و افت تحصیلی زمانی که فرزندان به مدرسه و کالس درس وارد میشوند و فراگیری علم و دانش آغاز میشود یکسری مسائل جدید برای والدین ایجاد میگردد. همه آن هایی که به مدرسه میروند به یک اندازه

توضیحات بیشتر

نام سند: فرم ثبت مشخصات

نام سند: فرم ثبت مشخصات فرم خوداظهاری: ثبت مشخصات متقاضی انتشار کتاب مشخصات شناسنامهاي متقاضی: نام و نامخانوادگي: نام پدر: تاريخ تولد: صادره : کدملي: سوابق تحصيلی: مدرك رشته- گرايش سال اخذ نام دانشگاه ليسانس فوق ليسانس دکترا

توضیحات بیشتر

Microsoft Word A

Microsoft Word A پرسشنامة هراس اجتماعي در ساختار عاملي اكتشافي و تا ييدي نويسندگان: نوجوانان: 4 3 2 *1 فاطمه خزايي محم درضا شعيري مهديه عطريفرد محم درضا جلالي و 5 ليلا حيدرينسب *email: Khazaei_f1386@yahoo.com 1. دانشجوي

توضیحات بیشتر

مرکز ارزیابی و پایش عملکرد دانشگاه الزهرا )س( هوالحق نحوه استفاده ازCitation Google Scholar گوگل اسکوالر عمومیترین موتور کاوش گوگل است بهطوریکه روش سا

مرکز ارزیابی و پایش عملکرد دانشگاه الزهرا )س( هوالحق نحوه استفاده ازCitation Google Scholar گوگل اسکوالر عمومیترین موتور کاوش گوگل است بهطوریکه روش سا هوالحق نحوه استفاده ازCitation Google Scholar گوگل اسکوالر عمومیترین موتور کاوش گوگل است بهطوریکه روش سادهای برای جستجو در متون علمی فراهم میکند. با استفاده از این ابزار میتوانید رشتهها و منابع بسیاری

توضیحات بیشتر