بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و رئولوژیکی عصاره سبوس برنج فاطمه رئیسی1، سید هادی رضوی 2 ، محمد حجت الاسلامی 3، مهران محمدیان 4

اندازه: px
شروع نمایش از صفحه:

Download "بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و رئولوژیکی عصاره سبوس برنج فاطمه رئیسی1، سید هادی رضوی 2 ، محمد حجت الاسلامی 3، مهران محمدیان 4"

رونوشت

1 فصلنامه علوم و صنايع غذايي شماره 42 دوره بهار 393 چكيده -١ بررسي خصوصيات فيزيكوشيميايي و ري ولوژيكي عصاره سبوس برنج فاطمه ري يسي سيد هادي رضوي محمد حجت الاسلامي مهران محمديان دانشجوي كارشناسي ارشد علوم و صنايع غذايي دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي شهركرد - 2 دانشيار گروه علوم و صنايع غذايي پرديس كشاورزي و منابع طبيعي كرج دانشگاه تهران 3- استاديار گروه علوم و صنايع غذايي دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهركرد 4- ري يس آزمايشگاه كنترل مواد غذايي آشاميدني آرايشي و بهداشتي معاونت غذا و دارو شهركرد (تاريخ دريافت: 9//8 تاريخ پذيرش : 9/9/28) در اين پژوهش به منظور استفاده از عصارهي سبوس برنج در فرمولاسيون آب ميوه ها سه واريته ي برنج طارم عنبر بو و هاشمي انتخاب گرديد و ويژگيه يا فلزات سنگين سبوس آنها مورد بررسي قرار گرفت سپس به منظور انتخاب روش مناسب عصاره گيري از سبوس برنج چهار روش عصاره گيري شامل استفاده از آب زير نقطه بحراني در دماهاي 00 و 20 درجه سانتيگراد و استفاده از مايكروويو و آون 00 درجه سانتيگراد به منظور استخراج عصارهي سبوس برنج به كار گرفته شد. پس از براي انتخاب بهترين روش عصاره گيري ويژگيه يا فيزيكي شيميايي و ري ولوژيكي عصارهه يا حاصله مورد مقايسه قرار گرفت و نتايج داده ها با استفاده از نرم افزار آماري SPSS و با استفاده از آناليز واريانس يك طرفه و آزمون آماري دانكن مورد بررسي قرار گرفت. نتايج نشان داد كه در روش عصاره گيري با استفاده از آب زير نقطه بحراني با افزايش درجه حرارت ميزان استخراج تركيبات موجود در سبوس برنج افزايش مييابد به طوري كه بيشترين ميزان تركيبات استخراجي از بين روشه يا فوق مربوط به عصاره گيري با استفاده از آب زير نقطه بحراني با دماي 20 درجه سانتيگراد ميباشد و كمترين ميزان استخراج تركيبات سبوس برنج مربوط به استفاده از آون 00 درجه سانتيگراد است. بررسي ويژگيه يا ري ولوژيكي عصارهها نيز بيانگر اين است كه كليه عصارهها رفتار يك سيال نيوتني را نشان ميدهند. با توجه به ويژگي هاي عصاره ي استخراجي با استفاده از آب زير نقطه بحراني با دماي 20 درجه سانتيگراد اين روش به عنوان مناسبترين روش عصاره گيري در بين روش هاي ذكر شده مي باشد. كليد واژگان: سبوس برنج عصاره گيري آب زير نقطه بحراني آون مايكروويو. مسي ول مكاتبات: 9

2 فاطمه ري يسي و همكاران بررسي خصوصيات فيزيكوشيميايي و ري ولوژيكي عصاره... - مقدمه برنج يكي از محصولات كشاورزي توليدي در كشور است و منبع نسبتا مناسبي از ريبو فلاوين نياسين فسفر آهن و پتاسيم و كربوهيدراتها تلقي ميشود. از آنجايي كه برنج فاقد مواد آلرژي زا و گلوتن است ماده غذايي مناسبي براي برنامه غذايي افراد در نظر گرفته ميشود []. قسمت خوراكي برنج توسط لايهاي به نام شلتوك پوشانده شده است [2] كه در اثر جدا كردن آن برنج قهوهاي توليد ميشود [3] و رنگ قهوهاي برنج مربوط به لايه نازك سبوس روي سطح دانه ميباشد [4]. سبوس برنج در حدود 0 درصد از وزن دانه برنج را تشكيل ميدهد [5]. در سال 2007 ميزان توليد شلتوك 636 ميليون تن و ميزان توليد سبوس برنج 3/8 ميليون تن در دنيا گزارش شده است [6]. سبوس برنج از نظر تغذيهاي غني از موادي نظير پروتي ين (2 تا 6 درصد) چربي (6 تا 22 درصد) فيبر خام ) 8 تا 2 درصد) ميباشد [7]. همچنين منبع غني از ويتامينها و مواد معدني نظير تيامين نياسين آلومينيوم كلر آهن منيزيم فسفر پتاسيم سيليسيوم سديم و روي به حساب ميآيد [8]. علاوه بر آن منبع غني از ويتامين E است و حاوي اكثر ويتامينه Eاي نظير توكوفرولهاي (آلفا بتا سيگما و گاما) وتوكوترينول (آلفا بتا و سيگما) ميباشد. بيشترين ميزان ويتامين E موجود در سبوس برنج مربوط به آلفا توكوفرول ميباشد. آلفا توكوفرول سبب كاهش ريسك بيماريهايي چون سرطان و بيماريه يا قلبي عروقي ميگردد اين تركيب در كاهش بيماري آلزايمر و آلرژي نيز موثر ميباشد [9]. به طور كلي سبوس برنج داراي ويژگيه يا مناسبي در ارتقاء سلامتي از طريق كاهش بيماريهايي نظير سرطان بيماريه يا قلبي سنگ كليه چربي خون و ديگر بيماريها دارد [0]. امروزه ميتوان از برنج و ساير غلات در توليد غذاهاي عملگرا استفاده كرد و از آن به عنوان سوبستراي قابل تخمير براي رشد ريز زنده هاي پروبيوتيك بهره برد []. در سال 2009 در يك پژوهش از سبوس برنج براي توليد يك نوشيدني ارگانيك استفاده گرديد نتايج حاصل از پژوهش نشان داد كه اين نوشيدني منبع مناسبي از مواد معدني و اسيدهاي چرب غير اشباع و اسيدهاي آمينه ضروري ميباشد [2]. در سال 200 در پژوهش ديگري از آب زير نقطهي بحراني براي توليد تركيبات مفيد از سبوس برنج استفاده گرديد. نتايج حاصل از اين پژوهش نشان داد كه انواع مختلفي از تركيبات محلول در آب با استفاده از اين روش توليد ميگردند. در اين روش تجزيه پروتي ين به آمينو اسيدها سبب توليد آمينو اسيدهاي ضروري و غير ضروري در فاز آبي ميگردد [7]. با در نظر گرفتن اينكه عمده سبوس توليدي در كشور به مصرف خوراك دام ميرسد و سبب كاهش امكان بهره گيري مناسب از تركيبات موجود در سبوس برنج ميگردد و نيز با در نظر گرفتن پتانسيل بالاي سبوس برنج توجه به اين فراورده به منظور استفاده از آن در مصارف صنعتي به خصوص صنايع غذايي ضروري به نظر ميرسد. 2- مواد و روشها -2- مواد اوليه در اين پژوهش به منظور انتخاب واريتهي مناسب برنج قهوه - اي سه نمونه سبوس از واريتههاي عنبر بو از استان خوزستان طارم از استان مازندران و هاشمي از استان گيلان استفاده گرديد و براي جداسازي باقي سبوس برنج با استفاده از الك با روزنهه يا ماندة دانه هاي برنج همراه 25 ميكرون استفاده گرديد. سپس پودر سبوس حاصله تا زمان استفاده در فريز 8- درجهي سانتيگراد نگهداري شد نوشيدني انتخاب سبوس مناسب براي توليد براي انتخاب واريته ي مناسب سبوس برنج براي تهيهي نوشيد ين ميزان فلزات سنگين موجود در سبوس با استفاده از دستگاه اتميك ابزوربشن اسپكترومتر جذب اتمي ) Varian مدل AA240 ساخت آمريكا) بررسي شد انتخاب روش مناسب عصاره گيري از سبوس استخراج عصارهي سبوس برنج با استفاده از آب زير نقطه بحراني در دماي 00 و 20 درجه سانتيگراد به مدت 5 دقيقه در اتوكلاو ot-) Aoutoclave steam sterilizer 0

3 فصلنامه علوم و صنايع غذايي شماره 42 دوره بهار 393 (032Model انجام گرفت و به منظور مقايسهي آن با ساير روشه يا استخراج از آون ) 3493 Oven,behdad, (model, behdad company,iran و مايكروويو 00 درجه سانتيگراد ) Ethos, Microwave Model ( Mileston company, USA با توان 000 وات به مدت 5 دقيقه نيز استفاده شد. براي اين منظور سبوس برنج ) 20 درصد وزني حجمي) در آب ريخته شد و پس از طي زمان مورد نظر به منظور جداسازي سبوس از عصارهي حاصله عصاره ي به دست آمده توسط قيف بوخنر صاف گرديد و عصارهي سبوس برنج تهيه شده در يخچال نگهداري شد مقايسهي ويژگيه يا فيزيكي شيميايي و ري ولوژيكي عصارههاي استخراجي پس از تهيهي عصاره هاي مورد نظر به منظور مقايسه ي خصوصيات عصاره هاي استخراجي ويژگيه يا فيزيكي شيميايي و ري ولوژيكي اين عصاره هاي مورد بررسي و مقايسه قرار گرفت. اندازه گيري وزن مخصوص: اندازه گيري وزن مخصوص نوشيد ين حاصل از سبوس برنج با استفاده از پيكنومتر 50 سي سي و بر طبق استاندارد ملي ايران شمارهي» 2685 «انجام گرفت.[3] اندازه گيري ماده خشك: اندازه گيري ماده خشك نوشيد ين با استفاده از آون ) Memmert مدل UFE500 ساخت آلمان) و بر طبق استاندارد ملي ايران شمارهي» 2685 «انجام گرفت [3]. اندازه گيري ph :اندازه گيري ph نمونه هاي حاصله از سبوس برنج كه توسط ph متر Jenway مدل 350 PH meterساخت انگلستان مورد اندازه گيري قرار گرفت [3]. اندازه گيري خاكستر: براي تعيين درصد خاكستر نمونه هاي موجود در بوتهي چيني به مدت 6 ساعت در كورهي دماي 500 درجه سانتيگراد قرار داده شد سپس درصد خاكستر حاصله محاسبه و مورد مقايسه قرار گرفت [3]. اندازه گيري كدورت: براي اندازه گيري كدورت نمونه هاي نوشيد ين از كدورت سنج ) Turbidity Micro processor مدل (Meter-HI استفاده گرديد و كدورت نمونهها حاصله بر حسب واحد NTU محاسبه گرديد. اندازه گيري چربي: اندازه گيري درصد چربي عصاره هاي استخراجي از سبوس برنج پس از رطوبت گيري از نمونهها با استفاده از دستگاه سوكسله و با استفاده از حلال اندازه گيري شد [4]. n- هگزان اندازه گيري پروتي ين: اندازه گيري درصد پروتي ين عصارهها با استفاده از دستگاه Kjeltec auto (مدل 030 ساخت سوي د) انجام گرفت [5]. اندازه گيري كربوهيدرات: براي اندازه گيري كربوهيدرات موجود در سبوس برنج طارم اختلاف مجموع درصد چربي پروتي ين خاكستر و رطوبت از 00 محاسبه شده است. بررسي عصارهي ويژگيه يا ري ولوژيكي: ويژگيه يا ري ولوژيكي سبوس برنج با استفاده از دستگاه ري ومتر برو كفيليد ( TC-502) ساخت كشور آمريكا) و حمام آب LV-DV III ) Water Bath آن در دماي 5 درجه سانتيگراد بررسي شد و رفتار ري ولوژيكي كليهي نمونهها با مدل قانون توان 2 Ostwald ) ( de Waele مورد ارزيابي قرار گرفت. روش آماري: نتايج دادهه يا آماري اين پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSSمورد بررسي قرار گرفت. براي تحليل نتايج دادهها از روش آناليز واريانس (ANOVA) و آزمون تعقيبي دانكن استفاده گرديد (0/05>P) و براي رسم نمودارهاي مربوطه از نرم SPSS افزار 3- نتايج و بحث نسخهي 6 استفاده گرديد. -3- انتخاب واريتهي مناسب سبوس برنج يكي از ويژگي هاي مورد بررسي در اين پژوهش اندازه گيري ميزان فلزات سنگين موجود در سبوس برنج مورد استفاده مي باشد. با توجه به اثرات نا مناسب فلزات سنگين تاثير اين فلزات بر سلامتي انسان در دهه هاي اخير مورد توجه قرار گرفته است.. No:04394, Merck, Darmschtadt, Germany 2. Power Low

4 ي م ي م فاطمه ري يسي و همكاران بررسي خصوصيات فيزيكوشيميايي و ري ولوژيكي عصاره... جدول اندازه گيري فلزات سنگين موجود در عصارهها طرف ديگر همي سلولز سلولز و ليگنين به طور قابل توجهي توانند با فلزات سنگين تركيب شوند بنابراين فلزات سنگين نمونه ه يا سبوس برنج مورد بررسي قرار گرقت[ 8 ]. با توجه به نتايج حاصل از اندازه گيري فلزات سنگين كه در جدول شمارهي اراي ه شده است عصارهي سبوس برنج هاشمي و طارم فاقد سرب ميباشند در حالي كه ميزان سرب در عصاره سبوس برنج عنبر بو 33/47ppb باشد. ميزان آرسنيك در هر 3 نمونه ppb است و ميزان كادميوم در نمونهه يا فوق به ترتيب 4/5 ppb در عصارهي سبوس برنج هاشمي 3 ppb در عصارهي سبوس طارم و ppb 35 در برنج عنبر بو ميباشد. بررسي درصد ماده خشك عصاره هاي استخراجي با استفاده آب زير نقطه بحراني در دماي 20 درجه سانتيگراد كه در جدول شماره ي 2 آمده است بيانگر اين است كه درصد ماده خشك عصاره استخراجي از سبوس نمونه طارم به نسبت سبوس كادميوم (ppb) نمونه ه يا هاشمي و عنبر بو بيشتر ميباشد. بررسي وضعيت كدورت عصارهي حاصله از سه نمونه سبوس ذكر شده نيز بيانگر اين است كه نمونهي مقايسه با دو نمونهي ديگر ميباشد. سبوس طارم داراي كدورت كمتري در جدول 2 اندازه گيري كدورت و ماده خشك عصاره ها با توجه به مقدار كدورت كمتر و رنگ مناسبتر عصارهي سبوس طارم در مقايسه با دو نمونهي ديگر و با در نظر گرفتن وضعيت فلزات سنگين و درصد ماده خشك عصارهي فلزات سنگين بالاتر سبوس طارم به عنوان عصارهي نوشيدني مورد استفاده قرار گرفت. آرسنيك (ppb) 0 0/ 0/2 4/ /2 0/0 0/32 نمونه سبوس برنج سرب (ppb) 0 0 عصاره سبوس هاشمي عصاره سبوس عنبر بو 33/47 0/0 0 0 عصاره سبوس طارم فلزات سنگين مي توانند از طريق آب خاك و هواي آلوده منابع غذايي را آلوده سازند [6]. و با توجه به موارد ذكر شده برنج برداشت شده ممكن است آلوده به فلزات سنگين باشد[ 7 ]. از نمونه سبوس برنج عصاره سبوس هاشمي عصاره سبوس عنبر بو عصاره سبوس طارم درصد ماده خشك كدورت NTU) ( a 973 b 98 c a /5 b 2/2 c 2/7 0/0 0/0 0/08 عصارهي سبوس مناسب براي توليد 2

5 فصلنامه علوم و صنايع غذايي شماره 42 دوره بهار بررسي تركيبات سبوس برنج پس از آنكه نمونهي سبوس برنج طارم به عنوان نمونهي مناسب براي عصاره گيري انتخاب گرديد تركيبات موجود در آن مورد بررسي قرار گرفت. نتايج موجود در جدول شمارهي 3 بيانگر اين است كه عمده ماده خشك موجود در سبوس برنج مربوط به كربوهيدرات آن بوده است. به طور كلي بخش اعظم كربوهيدرات موجود در سبوس برنج را فيبرهاي رژيمي آن تشكيل ميدهد. پس از آن چربي موجود در سبوس بيشترين مقدار تركيبات موجود در سبوس برنج طارم را تشكيل داده است. چربي موجود در سبوس برنح حاوي اسيدهاي آمينه ضروري مورد نياز بدن ميباشد. پروتي ين سبوس برنج نيز يكي ديگر از اجزاء تشكيل دهنده تركيبات سبوس برنج ذكر شده ميباشد كه با توجه به اينكه پروتي ين سبوس برنج فاقد خصوصيات آلرژي زايي است و حاوي اسيدهاي آمينهي ضروري و غير ضروري ميباشد از نظر خصوصيات تغذيه اي حاي ز اهميت ميباشد. خاكستر موجود در سبوس طارم نيز در حدود 8/2 درصد است كه بيانگر محتواي مواد معدني موجود در سبوس برنج بوده است. جدول 3 تركيبات سبوس برنج ماده خشك (%) پروتي ين(%) خاكستر(%) چربي(%) برشي از ديگر مواردي است كه در مورد عصارههاي استخراجي مورد مقايسه قرار گرفته است. اين نمودارها بيانگر اين هستند كه كليه نمونهها رفتار يك سيال نيوتني را از خود نشان ميدهند. فيسين و همكاران در سال 2009 از عصاره ي سبوس برنج نوشيدني توليد كردند كه نتايج حاصل از آن بيانگر اين بود كه عصاره ي سبوس برنج و نوشيدني عصاره ي سبوس برنج رفتار يك سيال نيتوتني را دارا مي باشد [2]. با توجه به شكل با افزايش سرعت برشي در كليه تيمارها ويسكوزيته تقريبا ثابت مانده است.با توجه به نمودار زير مشخص مي گردد كه در يك سرعت برشي معين نمودارهاي مربوط به عصارهي استخراجي با استفاده از اتوكلاو 20 درجه و مايكروويو 00 درجه سانتيگراد ويسكوزيته بالاتري را نشان ميدهند. پس از آن بالاترين ميزان ويسكوزيته مربوط به عصاره استخراجي با اتوكلاو 00 درجه است و كمترين ميزان ويسكوزيته را در يك سرعت بشي ثابت عصاره استخراجي توسط آون 00 درجه از خود نشان ميدهد. 89/80 6/36 8/2 9/2 46/5 0/08 0/2 0/07 0/8 كربوهيدرات (%) 3-3- بررسي ويژگيهاي فيزيكي شيميايي و ري ولوژيكي عصارههاي استخراجي از سبوس برنج يكي ديگر از ويژگيهاي مورد بررسي در اين پژوهش بررسي خصوصيات ري ولوژي عصارهها مي با شد. نتايج حاصل از مقايسهي خصوصيات ري ولوژيكي عصارهها بيانگر اين است كه عصارهها به ميزان 99 درصد با مدل قانون توان مطابقت دارد. نسبت تنش برشي به سرعت برشي و ويسكوزيته به سرعت شكل نسبت ويسكوزيته به سرعت برشي در عصارهها بررسي نمودار نسبت تنش برشي به سرعت برشي عصاره ها نيز بيانگر اين است كه در كليه عصارهها با افزايش مقدار سرعت برشي تنش برشي نيز افزايش ميدهد. نمودارهاي مربوط به نسبت تنش برشي به سرعت برشي عصارهه يا استخراجي با استفاده از اتوكلاو 20 درجه و مايكروويو 00 3

6 فاطمه ري يسي و همكاران بررسي خصوصيات فيزيكوشيميايي و ري ولوژيكي عصاره... درجه سانتيگراد در بيياري از نقاط نمودار يكديگر تطابق دارند و در يك سرعت برشي ثابت بيشترين ميزان تنش برشي مربوط به اين دو نمودار ميباشد و كمترين ميزان تنش برشي را عصاره استخراجي با استفاده ازآون از خود نشان ميدهد. شكل 2 نسبت تنش برشي به سرعت برشي در عصارهها بررسي ويژگيهاي فيزيكي و شيميايي عصارههاي سبوس استخراجي پس از انتخاب سبوس برنج طارم به عنوان سبوس مناسب براي توليد عصاره ي سبوس برنج روش هاي مختلف عصاره گيري از سبوس برنج مورد بررسي قرار گرفت. تحقيقات زيادي در مورد استخراج تركيبات سبوس برنج انجام شده است. استخراج تركيبات سبوس برنج را مي توان از طريق حلال هاي آلي نظير متانول اتانول و يا استون انجام داد. علاوه بر آن براي استخراج اين تركيبات مي توان از هيدروليز قليايي اسيدي و يا استخراج آنزيمي استفاده نمود. روش استخراج قليايي به علت تجزيه تركيبات مطلوب در ph بالا بازده توليد كمي دارد و ضايعات زيادي نيز ايجاد مي نمايد. روش استخراج آنزيمي نيز روش وقت گيري مي باشد علاوه بر آن هزينه ي آنزيم هاي مصرفي براي استخراج زياد است [9]. استخراج با آب زير نقطه ي بحراني يك روش جايگزين مناسب براي استخراج مي باشد. آب زير نقطه بحراني به آبي گفته ميشود كه دمايي بين نقطهي جوش و نقطهي بحراني آن دارد و مايع در اين حالت به منظور باقي ماندن در فاز مايع تحت فشار قرار ميگيرد. اين روش يك روش مناسب و سازگار با محيط زيست ميباشد كه داراي كاربردهاي وسيعي چون استفاده به منظور استخراج هيدروليز و اكسيداسيون مرطوب تركيبات آلي ميباشد [7]. آبي كه در زير نقطه بحراني و يا بالاتر از آن قرار ميگيرد داراي خصوصياتي متفاوت با آب معمولي ميباشد. اعمال شرايط فشار و دماي بالا سبب ميشود كه آب از خود رفتار يك حلال غير قطبي را نشان دهد. بنابراين تركيبات آلي ميتوانند به طور كامل با آب اختلاط پيدا كنند [7]. تاثير آب زير نقطه بحراني در توليد تركيبات فنليك در سال 2009 توسط سالك و همكاران مورد بررسي قرار گرفت. نتايج اين پژوهش بيانگر اين است كه با افزايش درجه حرارات در روش آب زير نقطه ي بحراني ميزان توليد تركيبات آنتي اكسيداني و تركيبات فنليك افزايش مي يابد و آب زير نقطه ي بحراني به طور موثري مي تواند سبب تجزيه و هيدروليز ماكرومولكولها و شكستن پيوند تركيبات فنلي و ديگر اجزا و توليد توليد منومر هاي فنليك و ديگر آنتي اكسيدان ها گردد [20]. نتايج مقايسه ي ويژگي هاي عصاره هاي سبوس برنج بيانگر اين است كه نوع روش استخراج علاوه بر تفاوت در ويژگي هاي ري ولوژي سبب ايجاد تفاوت در ويژگي هاي فيزيكي و شيميايي نيز مي گردد به طوري كه به جز در مورد وزن مخصوص عصاره ها از نظر ساير ويژگي ها تفاوت معني داري را نشان مي دهد. با توجه جدول شماره 4 بيشترين درصد ماده خشك نمونه ها مربوط به استخراج با آب زير نقطه بحراني در دماي 20 درجه سانتي گراد مي باشد و كمترين ماده خشك مربوط به نمونه استخراجي با آون 00 درجه سانتي گراد مي باشد. بخش عمده ي ماده خشك عصاره را كربوهيدرات آن تشكيل مي دهد. كه در استفاده از آب زير نقطه ي بحراني تركيباتي مانند كربوهيدرات و پروتي ين ها بدون افزودن كاتاليزور تجزيه مي شوند [2]. نمونه ي استخراجي با آب زير نقطه بحراني در دماي 20 درجه سانتي گراد همچنين داراي خاكستر پروتي ين و چربي بيشتري نسبت به ساير نمونه ها ست و كمترين مقادير ويژگي هاي فوق مربوط به آون 00 درجه سانتي گراد مي باشد. سرواتاناوت و همكاران در ساتل 2008 به بررسي توليد آمينو اسيدها با استفاده از آب زير نقطه ي بحراني پرداختند. نتايج اين تحقيق بيانگر اين بود كه از آب زير نقطه ي بحراني مي توان به طور موثري براي توليد آمينو اسيدها استفاده كر.د نتايج اين تحقيق همچنين نشان داد كه با افزايش درجه حرارت ميزان آمينو اسيدهاي استخراجي افزايش مي يابد و بازده توليد اين تركيبات بيشتر از روش استخراج قليايي مي باشد [2]. عصاره ي 4

7 فصلنامه علوم و صنايع غذايي شماره 42 دوره بهار 393 استخراجي با آب زير نقطه بحراني در دماي 20 درجه سانتي گراد همچنين داراي بيشترين ميزان كربوهيدرات نسبت به ساير نمونه ها مي باشد. اين عصاره كدورت بيشتري نيز نسبت به ساير نمونه ها دارد. اين عصاره كمترين ميزان ph را نسبت به ساير نمونه ها دارد كمتر بودن ph نمونه ي استخراجي با آب زير نقطه بحراني در دماي 20 درجه ي سانتي گراد را مي توان به امكان آزاد شدن بيشتر اسيدهاي ارگانيك در دماهاي بالاتر نسبت داد [22]. اسيدهاي ارگانيك در نتيجه ي تجزيه ي تركيباتي مانند كربوهيدارت ها آمينو اسيدها و حاصل مي شوند [23]. توليد تركيبات سودمند از سبوس برنج با استفاده از آب زير نقطه ي بحراني توسط پور علي و همكاران در سال 2009 مورد بررسي قرار گرفت. نتايج اين تحقيق نشان داد كه علاوه بر آمينو اسيدها اسيدهاي ارگانيك نيز در روش استفاده از آب زير نقطه ي بحراني توليد مي شوند [22]. تركيبات فنليك يكي ديگر از فاكتورهاي موثر بر ph مي باشند. را مورد بررسي روش استخراج با آب زير نقطه بحراني در دماي 00 و 20 درجه سانتي گراد نيز نشان مي دهد كه با افزايش درجه حرارت ميزان تركيبات استخراجي افزايش مي يابد. جدول 4 بررسي ويژگي هاي فيزيكي و شيميايي عصاره ي سبوس برنج استخراجي حروف مختلف نشان دهنده وجود اختلاف معني دار در سطح 95 درصد ميباشند (0/05>p) 4- نتيجه گيري كلي نتايج بررسي ويژگيه يا است كه عصارهه يا عصارهه يا استخراجي بيانگر اين استخراج شده در روشه يا مختلف عصاره گيري به جز در مورد وزن مخصوص نمونهها در ساير ويژگيه يا نشان ميدهند. فيزيكي و شيميايي تفاوت معني داري از خود در بين روشه يا فوق درصد ماده خشك درصد خاكستر درصد چربي درصد پروتي ين و ميزان بريكس عصارهي استخراج شده با استفاده از آب زير نقطه بحراني در دماي ماده خشك 20 درجه سانتيگراد به نسبت ساير عصارهها بيشتر ميباشد. نمونه استخراج شده توسط اين روش همچنين داراي مقدار اسيديته بالاتري به نسبت ساير روشها ميباشد كه اسيديته بالاتر آن را ميتوان به آزاد اتوكلاو 20 درجه سانتي گراد اسيدهاي سازي اتوكلاو 00 درجه سانتي گراد ارگانيك ميكرويو 00 درجه سانتي گراد موجود در سبوس در دماهاي بالاتر مربوط دانست. با توجه به محدوده ph و اسيديته ي عصارهه يا از اين عصاره ميتوان در فراوردهه يا نزديك به آن مانند آب ميوه ها استفاده كرد. استخراجي از سبوس برنج غذايي با ph اسيدي و يا ph اگرچه b /95 0 /0 2 /7 a 0 / 0 (%) و اسيديته عصارهي استخراج شده تحت تا ثير عواملي نظير واريته سبوس برنج شرايط فراوري تثبيت و نگهداري و نيز روش عصاره گيري از سبوس برنج نيز قرار دارد. ويژگيه يا c 2/ 49 0 /0 آون 00 درجه سانتي گراد d /6 d./24 d 89 0/0 0 /0 c./ c / 52 0/26 b. 0 / b a 0/32 0 /0 957 a 0 / 57 خاكستركل (%) كدورت( (NTU وزن مخصوص a / 0 4/ 57 d 0 0/0 / 02 a 0 / 00 4 / 44 c 0 / 0 /00 a 0 4 /5 b 0 / 0 /03 a 0 / 00 4 / 32 a 0 / 005 ph چربي c 0/ /3 b 0 / 0 0 /2 b 0 / 0 0 / 48 b 0 / 0 0 / 2 a. 0 / 0 0 /79 a 0 (%) پروتي ين (%) كربوهيدرات 0/35 d 0/92 0/0 0 /52 c 0 / 0 /55 /09 /39 بررسي ساير عصارهها نشان ميدهد كه عصارهي استخراج شده با استفاده از آب زير نقطه بحراني در دماي 20 درجه سانتيگراد داراي كدورت بالاتري نيز به نسبت ساير نمونهها ميباشد. علت كدورت نمونهها را ميتوان به وجود عوامل كدورت زا در عصارهي سبوس نسبت داد. كمپلكس ايجاد شده بين پروتي ين و 5

8 فاطمه ري يسي و همكاران بررسي خصوصيات فيزيكوشيميايي و ري ولوژيكي عصاره... [7] -Pourali O. Production of valuable materials from rice bran biomass using subcritical water. Thesis of PhD. Osaka Prefecture University 200; -3. [8] -Manilal P. P. Super critical fluid extraction of rice bran with adsorption on rice hull ash. Thesis of PhD. Louisiana state university and Agricul and Mechanical College 2005; -70. [9] Siro I, Kapolna E, Kapolna B, Lugasia, A. Functional food product development, marketing and consumer, acceptance A review. Appetite. 2008; 5: [0 ] Juan, P. Preparation of rice bran enzymatic extracts whit potential use as functional food. Food Chem 2006; 98: [] Balandino A, AL-Asseri M. E, Pandiella S. S, Webb C. Cereal based fermented food and beverages. Food Res Inter 2003; 36: [2] Faccin G L, Viera, l d M, Miotto L A, Barreto P L M, Amante E R. Chemical, sensorial and rheological properties of a new organic rice bran beverage.rice Sci 2009; 3 : [3] Iranian International standard No 2685:2007,st reversion. Fruit juices-treatment methods. (Persian). [4] Iranian International standard No2862:st Edition Method of determination for total fat content cereals and cereal products (Persian). [5] Iranian International standard No2863: st Method for determination of crude protein in cereals and cereal products (Persian). [6] Lin,H.T., S.S Wong & G.C.li. Heavy metal content of rice and shelfishin in Taiwan.Journal Food and Drug Analysis2004,2, [7] Watanabe,T., S.Shimbo,C.S., Moo, Z.W.Zhang.,& Ikeda, M. Cadmium Contents in rice samoles from various areas in the world. Science of the total environment. 996, 84,9-96. [8] Hu,G., Huang, S., Chen, H., &Wang, F. Binding of four heavy metals to hemicelluloses from rice bran. Food research international , [9] Wataniyakul, P., Pavasant,P., Goto,M., Shotipruk, A. Microwave pretreatment of defatted rice bran for enhanced recovery of total phenolic compounds extracted by subcritical water, Bioresource Technology 24,200,8-22 [20] Salak, F., Pourali, O., Yoshida., H. Application of subcritical water treatment for قندهاي توليدي در محيط در نتيجه هيدروليز حرارتي فيبرهاي موجود در سبوس ميتواند دليلي براي بالا بودن كدورت عصارهي سبوس برنج باشد. با توجه به وجود كدورت در عصارهي استخراجي از سبوس برنج استفاده از آن در فرمولاسيون نوشيد ين ه يا كدر ميتوان بر ميزان مقبوليت مصرف كنندگان بيفزايد اما در صورت استفاده از اين عصاره در فرمولاسيون ه يا نوشيد ين شفاف شفاف سازي و كاهش كدورت عصارهي سبوس برنج بايد مورد توجه قرار بگيرد. بررسي ويژگيه يا روش عصاره گيري بر ويژگيه يا ري ولوژيكي عصارهها نيز بيانگر اين است كه ري ولوژيكي عصارهي حاصله موثر ميباشند اگرچه كليه عصارهها رفتار يك سيال نيوتني را از خود نشان ميدهند. 5- منابع [] Patel Manilal P. Super critical fluid extraction of rice bran with adsorption on rice hull ash. Thesis of PhD. louisiana state university and Agricul and Mechanical College 2005; -70. [2] Hu G, Huang S, Cao S, Ma z. Effect of enrichment with hemicelluloses from rice bran on chemical and functional properties of bread. J Food Chem. 2009; [3] Chanphrom P. Antioxidants and Antioxidant Activities of Pigmented Rice Varieties and Rice Bran. MS Thesis. Mahidol University 2007; [4] Sungsopa J, Moongngarm A, Kanesakoo R. Application of germinate and enzymatic treatment to improve the concentration of bioactive compounds and antioxidant activity of rice bran. Australian Journal of Basic and Applied Sciences 2009; 3 4: [5] Z.Wang A,Chou M- Y, Liu C, Lai C-C, Wang C-S Proteomic characterization of rice bran. 2005; -6. Available on the [6] Wa Y. Optimized extraction soluble defatted rice fiber and its application for microencapsulation of Fish Oil. Thesis of Master of Science of Louisiana State University and Agricultural and Mechanical College. 200;

9 فصلنامه علوم و صنايع غذايي شماره 42 دوره بهار 393 [22] Pourali, O., Salak Asghari., F, & Yoshida., H..Sub-critical water treatment of rice bran to produce valuable materials. Food Chemistry, 2009,5, -7. [23] Lamoolphak, w., Goto, M., Sasaki,M., Suphantharika, M., Mangnapoh, C., Prommuag, C., et al. Hydrothermal decomposition of yeast cells for production of proteins and amino acids. Journal of Hazardous Materials. B37, production of phenolic compounds from rice bran biomass. Proceeding of the world congress on engineering and computer science2009 Vol І WCECS 2009, Sanferancisco, USA. [2] Sereewatthanawut, I., Prapintip, S., Watchi, Goto M., Sasak,i M,. & Shotipruk, A. Extraction of protein amino acids from deoiled rice bran by subcritical water hydrolysis. Bioresource Technology. 2008,99,

10 JFST No. 42, Vol., Spring 204 ABSTRACT Investigation of extraction methods of rice bran in order to using in the formulation of beverages Raiesi, F., Razavi, S. H. 2, Hojjatoleslamy, M. 3, Mohammadian, M. 4. Former Student of Food Science & Thechnology, Dept Food Science & Thechnology Islamic Azad universit. Shahrekord 2. Associate Prof,Dept of Food Science &Thechnology, UniversityCollege of Agriculture and Natural Resources,University of Tehran,karaj 3. Assistan Prof,Dept of Food Science & Thechnology, Faculty Agriculture,Islamic Azad university, Shahrekord 4. supervisor of Laboratory of Vice- Chancellor for Drug & Food Organization. Shahrekord (Received: 9//8 Accepted: 9/9/28) In this research In order to use the rice bran extract in the formulation of Fruit Drinks, Three varieties of rice, including tarom, anbar bo and hashemi were selected and heavy metals of them were analyzed and then In order to select the appropriate method of bran extract, Four extraction methods including using subcritical water at a temperature of 00 and 20 C, microwave and oven at 00 C for the extraction of rice bran were used. After choosing the best method of extraction, physical, chemical, and rheological characteristics of samples were measured and compared. Results of data using SPSS software and oneway ANOVA and the Duncan test were evaluated. Results showed that in using of subcritical water extraction method, increasing temperature increases the amount of extraction of compounds found in rice bran So that Most of the compounds extracted from the above methods is related to using subcritical water at 20 C And the least amount of compounds extracted from rice bran is related to using oven at 00 C. Investigate the rheological properties of the extracts also suggests that All extracts show the behavior of a Newtonian fluid. According to the characteristics of extraction produced from subcritical water at 20 C This method is the best method of extraction Among the extraction methods. Key word: Rice bran, Extraction, Subcritical water, Oven, Microwave Corresponding Author E_Mail Address: 8

دانشکده

دانشکده دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه ازاد اسالمی واحد کرج طرح درس Plan) (Lesson اصول تغذیه عنوان درس : 2 واحد تعدادواحد: شنبه ها ساعت 42/3-4 زمان ارائه درس: بیوشیمی فیزیولوژی 4 و 2 دروس پیش نیاز: تعداد دانشجویان:

توضیحات بیشتر

استاندارد خروجی فاضلاب

استاندارد خروجی فاضلاب مقدمه و تعاریف : این استاندارد باستناد ماده آي ین نامه جلوگیري از آلودگی آب و با توجه به ماده سه همین آي ین نامه و با همکاري وزارتخانه هاي بهداشت درمان و آموزش پزشکی نیرو صنایع صنایع سنگین معادن و فلزات

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - ???? ?????1

Microsoft Word - ???? ?????1 شيمي مهندسي ارشد کارشناسي طراحي فرايند جداسازي- پيشرفته مکانيک سيالات پيشرفته طراحي راکتور پيشرفته رياضيات پيشرفته Advanced fluid mechanics Advanced chemical reactor design Advanced mathematics يا يا Advanced

توضیحات بیشتر

راهنمای تهیه مقاله.xps

راهنمای تهیه مقاله.xps بررسي انتقال كادميوم در ستون خاك آهكي توسط نمكهاي مختلف محلول در آب آبياري سامان ملكنيا *4 3 1 علي خانميرزاييفرد مهدي اكبري و محبوبه مظهري (نويسنده مسي ول) 1- دانشجوي دكتري گروه علوم خاك دانشكده كشاورزي

توضیحات بیشتر

اساس کار آزمایش واکنش زنجیره ای پلیمراز PCR: Polymerase Chain Reaction آزمایش واکنش زنجیره ای پلی مراز Reaction( )Polymerase Chain یا به اختصار PCR در

اساس کار آزمایش واکنش زنجیره ای پلیمراز PCR: Polymerase Chain Reaction آزمایش واکنش زنجیره ای پلی مراز Reaction( )Polymerase Chain یا به اختصار PCR در اساس کار آزمایش واکنش زنجیره ای پلیمراز PCR: Polymerase Chain Reaction آزمایش واکنش زنجیره ای پلی مراز Reaction( )Polymerase Chain یا به اختصار PCR در حقیقت یک دستگاه تکثیر DNA و یا RNA می باشد که همانند

توضیحات بیشتر

استاندارد مهارت و آموزشي آزمايشگر دستگاه كروماتوگرافي گازي G.C گروه برنامه ريزي درسي صنايع شيميايي تاريخ شروع اعتبار: 83/8/1 كد استاندارد: 0-11/49/1/3

استاندارد مهارت و آموزشي آزمايشگر دستگاه كروماتوگرافي گازي G.C گروه برنامه ريزي درسي صنايع شيميايي تاريخ شروع اعتبار: 83/8/1 كد استاندارد: 0-11/49/1/3 استاندارد مهارت و آموزشي آزمايشگر دستگاه كروماتوگرافي گازي G.C گروه برنامه ريزي درسي صنايع شيميايي تاريخ شروع اعتبار: 8/8/ كد استاندارد: 0-/49// دفتر طرح و برنامه هاي درسي: تهران- خيابان آزادي- خ خوش شمالي-

توضیحات بیشتر

کد مدرك: Pr- FB- سازمان غذا ودارو اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده هاي غذایی آرایشی و بهداشتی دستورالعمل اجرایی نحوه برخورد و فراخوان محصول

کد مدرك: Pr- FB- سازمان غذا ودارو اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده هاي غذایی آرایشی و بهداشتی دستورالعمل اجرایی نحوه برخورد و فراخوان محصول 1 از 7 صفحه 1- هدف این دستورالعمل به استناد ماده 15 و 16 قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی در راستاي برنامه ارتقاء ایمنی و سلامت محصول برنج به منظور ایجاد امکان ردیابی آن و جمع آوري محموله

توضیحات بیشتر

دوفصلنامه علمی-تخصصی" هیستوبیولوژی دامپزشکی"/سال چهارم /شماره1/بهاروتابستان1395

دوفصلنامه علمی-تخصصی هیستوبیولوژی دامپزشکی/سال چهارم /شماره1/بهاروتابستان1395 اهمیت فرآورده های گاومیش در مقایسه با گاو در سالمت انسان چکیده 2 *1 مریم پناهی زاده محمد تقی بیگی نصیری )تاریخ دریافت: 7931/2/71 تاریخ بذیرش: 7931/4/8 ( خوزستان یکی از استان های اصلی پرورش دهنده ی گاومیش

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - مقایسه وضعیت تعرفه ای کشورهای منتخ1

Microsoft Word - مقایسه وضعیت تعرفه ای کشورهای منتخ1 معاونت معاونت بررسی بررسی هاي هاي اقتصادي مقایسه وضعیت اي کشورهاي منتخب 2 1 عوارض گمرکی مرتبط با واردات کالا است که براي کالاهاي تولیدي داخل کشور نسبت به کالاهاي وارداتی مزیت قیمتی ایجاد می نماید 3 و درآمد

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - SCC_sakhtemoon.com_.doc

Microsoft Word - SCC_sakhtemoon.com_.doc بتن خود تراکم (self consolidating concrete) SCC مقدمه: بتن خود تراکم شامل بازه گسترده ای از طرح های اختلاط می باشد که خواص بتن تازه و سخت شده لازم برای کاربری های خاص دارا می باشند. اگرچه مقاومت هم چنان

توضیحات بیشتر

بخش 2: نانوکامپوزیتها کد: 0790 حسین فالح دوست محسن افسری والیتی مقدمه برای دستیابی به مواد با خواص مورد نظر و کاربری ویژه کامپوزیتها تولید شدند. کامپو

بخش 2: نانوکامپوزیتها کد: 0790 حسین فالح دوست محسن افسری والیتی مقدمه برای دستیابی به مواد با خواص مورد نظر و کاربری ویژه کامپوزیتها تولید شدند. کامپو بخش 2: نانوکامپوزیتها کد: 0790 حسین فالح دوست محسن افسری والیتی مقدمه برای دستیابی به مواد با خواص مورد نظر و کاربری ویژه کامپوزیتها تولید شدند. کامپوزیتها موادی چند جزئی هستند که خواص آنها در مجموع از

توضیحات بیشتر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر موضوع: اندازه گیري ضریب هدایت حرارتی نانو سیالات استاد راهنما: جناب آقاي دکتر طغرایی دانشجو: سید جواد حسینی شماره د

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر موضوع: اندازه گیري ضریب هدایت حرارتی نانو سیالات استاد راهنما: جناب آقاي دکتر طغرایی دانشجو: سید جواد حسینی شماره د دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر موضوع: اندازه گیري ضریب هدایت حرارتی نانو سیالات استاد راهنما: جناب آقاي دکتر طغرایی دانشجو: سید جواد حسینی شماره دانشجویی: 90104518 تابستان 94 فهرست عنوان صفحه فصل اول

توضیحات بیشتر

آریوپایا سازنده انحصاری مبدل های گرمایی صفحه ای تحت لیسانس GEA PHE Systems آلمان بررسي پارامترهاي مؤثر در فرايندهاي پااليش گاز و توليد LNG وNGL با است

آریوپایا سازنده انحصاری مبدل های گرمایی صفحه ای تحت لیسانس GEA PHE Systems آلمان بررسي پارامترهاي مؤثر در فرايندهاي پااليش گاز و توليد LNG وNGL با است بررسي پارامترهاي مؤثر در فرايندهاي پااليش گاز و توليد LNG وNGL با استفاده از شبيه سازی در نرم افزار HYSYS مهندس شقایق خلجی 34 کارشناس ارشد دفتر مطالعات و مديريت انرژي مديريت برنامه ريزي شرکت ملی گاز ایران

توضیحات بیشتر

بالزامیک سرکه مدرن این روزهای سفره ما یکی از انواع پرطرفدار سرکه در کشور ما سرکه سیب است در حالی که سرکه انواع میوه ها در کشورهای اروپایی و سرکه برنج

بالزامیک سرکه مدرن این روزهای سفره ما یکی از انواع پرطرفدار سرکه در کشور ما سرکه سیب است در حالی که سرکه انواع میوه ها در کشورهای اروپایی و سرکه برنج بالزامیک سرکه مدرن این روزهای سفره ما یکی از انواع پرطرفدار سرکه در کشور ما سرکه سیب است در حالی که سرکه انواع میوه ها در کشورهای اروپایی و سرکه برنج در جنوب و شرق آسیا به ویژه چین و ژاپن طرفداران بیشتری

توضیحات بیشتر

Evaluation of Wastewater Treatment of Detergent Industry Using Coagulation Procession Pilot Scale

Evaluation of Wastewater Treatment of Detergent Industry Using Coagulation Procession Pilot Scale مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی شهید صدوقی یزد دوره سیزدهم شماره اول بهار 1384 صفحات 62-65 بررسی تصفیه فاضلاب صنایع شوینده به کمک فرایند انعقاد در مقیاس آزمایشگاهی مهندس بابک روشنی 2 دکتر

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 25storage bacteria

Microsoft Word - 25storage bacteria صفحه 1 از 5 : ١ هدف نگهداري و استفاده از كشت هاي ذخيره به روش در بخش میكروب همگون مدت به شیوه اي طولاني مدت و كوتاه شناسي آزمایشگاه نگهداري كشت هاي ذخيره كه براي اهداف كنترل كیفي استفاده مي شوند باید به

توضیحات بیشتر

بخش 2: نانوکامپوزیتها حسین فالح دوست محسن افسری والیتی مقدمه برای دستیابی به مواد با خواص مورد نظر و کاربری ویژه کامپوزیتها تولید شدند. کامپوزیتها موا

بخش 2: نانوکامپوزیتها حسین فالح دوست محسن افسری والیتی مقدمه برای دستیابی به مواد با خواص مورد نظر و کاربری ویژه کامپوزیتها تولید شدند. کامپوزیتها موا بخش 2: نانوکامپوزیتها حسین فالح دوست محسن افسری والیتی مقدمه برای دستیابی به مواد با خواص مورد نظر و کاربری ویژه کامپوزیتها تولید شدند. کامپوزیتها موادی چند جزئی هستند که خواص آنها در مجموع از هر کدام

توضیحات بیشتر

سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسلامی دفتر توانمندسازي و آموزش هاي کاربردي برنامه درسی: طیف سنجی مادون قرمز FT-IR شناسه: آذر ماه 1394

سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسلامی دفتر توانمندسازي و آموزش هاي کاربردي برنامه درسی: طیف سنجی مادون قرمز FT-IR شناسه: آذر ماه 1394 سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسلامی دفتر توانمندسازي و آموزش هاي کاربردي برنامه درسی: طیف سنجی مادون قرمز FTIR شناسه: 99930 آذر ماه 1394 مشاوران برنامه درسی: دکتر فرحناز کارگر بهبهانی (دکتراي شیمی آلی) شماره

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 06-jan.doc

Microsoft Word - 06-jan.doc Iranian Journal of Animal Science Research Vol. 6, No. 1, Spring 2014, p. 45-53 نشريه پژوهشهاي علوم دامي ايران جلد 6 شماره 1 بهار 1393 ص 45-53. تعيين ارزش غذايي علف خشك يونجه و كاه گندم استان آذربايجان

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - ??? 1

Microsoft Word - ??? 1 دوغ دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي معاونت غذا و دارو گروه تحقيق و توسعه 90/07/26 1 فهرست مقدمه... 3 تعاريف:...4 تشخيص فساد دوغ.....4 خط توليد دوغ... 5 منابع:...7 2 بسمه تعالي مقدمه دوغ فرآوردهاي است كه

توضیحات بیشتر

ﭼﮏ ﺖ ﺑﺎزر ﯽ ﮫﺪا ﯽ از ا ﯿ ﻪ ﻮ ﺖ غ ﻣﺎ ﯽ ﻮ و آورده ی ﻮرا ﯽ آ ﯾﺎن ﺪ م :

ﭼﮏ ﺖ ﺑﺎزر ﯽ ﮫﺪا ﯽ از ا ﯿ ﻪ ﻮ ﺖ غ ﻣﺎ ﯽ ﻮ و آورده ی ﻮرا ﯽ آ ﯾﺎن ﺪ م : ﭼﮏ ﺖ ﺑﺎزر ﯽ ﮫﺪا ﯽ از ا ﯿ ﻪ ﻮ ﺖ غ ﻣﺎ ﯽ ﻮ و آورده ی ﻮرا ﯽ آ ﯾﺎن ﺪ م 33.9038 : مشخصات مالک/ مدير/ متصدي *نام: *نام خانوادگي: *کد ملي: *نام پدر: *کدپستي:... مشخصات محل تصدي/ مديريت *نوع فعاليت صنفي: * تعداد

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - P_PTG1005.docx

Microsoft Word - P_PTG1005.docx پانزدهمين همايش انجمن زمين شناسي ايران تاثير جهتيابي شكستگيها در بازيافت سنگ مخزن مزدوران توسط فرايندهاي سيلابزني آبي و پليمر در شمال روستاي مزدوران 4 3 2 1 مصطفي قناديان بهنام رحيمي علي شعبان و سيد كيوان

توضیحات بیشتر

محصوالت صنعتی لیکومولی

محصوالت صنعتی لیکومولی محصوالت صنعتی لیکومولی روغن هیدرولیک چند منظوره ATF III این محصول چند منظوره مورد استفاده در سیستم های انتقال قدرت دستی اتوماتیک سیستم های هیدرولیکی خودرو در کنار دیگر کاربردهای مختلف صنعتی می باشد. این

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - shimi 0.doc

Microsoft Word - shimi 0.doc آزمایشگاه شیمی تجزیه مو لفان فرشته قناعت مهدي زحمتکشان سرشناسه عنوان و نام پدیدآور مشخصات نشر مشخصات ظاهري شابک وضعیت فهرست نویسی یادداشت موضوع شناسه افزوده شناسه افزوده شناسه افزوده رده بندي کنگره رده

توضیحات بیشتر

اهداف کلی از ارائه این واحد درسی اشنائی دانشجویان

اهداف کلی از ارائه این واحد درسی  اشنائی دانشجویان نام درس: بیوشیمی پزشکی 1 تعداد واحد: 2 واحد نظری مدت زمان ارائه درس : ا ترم )43 ساعت( مقطع : علوم پایه پیش نیاز : ندارد اهداف کلی از ارائه این واحد درسی آشنائی دانشجویان و افزایش دانسته های ایشان نسبت

توضیحات بیشتر

mastech-group MS6518 Non-Contact Infrared Thermometer MS6518 تاریخ انتشار 2018 فروشگاه اینترنتی سیان شاپ ارائه دهنده تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق

mastech-group MS6518 Non-Contact Infrared Thermometer MS6518 تاریخ انتشار 2018 فروشگاه اینترنتی سیان شاپ ارائه دهنده تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق mastech-group Non-Contact Infrared Thermometer تاریخ انتشار 2018 فروشگاه اینترنتی سیان شاپ ارائه دهنده تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق www.seeanshop.com در این فروشگاه امکان خرید انواع ابزارهای اندازه

توضیحات بیشتر

گزارش اجرای پروژه های اقتصاد مقاومتی در حوزه تجارت خارجی

گزارش اجرای پروژه های  اقتصاد مقاومتی در حوزه تجارت خارجی وه ولات نا تبد ی ی عملکرد صادرات محصولات عمده صنایع تبدیلی : میلیون دلار : هزار تن ردیف گروه کالایی سه ماهه 197 سه ماهه 196 درصد تغییرات مهمترین کشورهاي هدف صادراتی طی سه ماهه 197 کشور 41 12 25 4 18 45

توضیحات بیشتر

زهینه و ردآمد خانوار تعاریفومفاهیم هزینه: ارزش پولی کاالهای تهیه شده یا خدمت انجام شده توسط خانوار به منظور مصرف اعضا و یا هدیه به دیگران هزینه نامیده

زهینه و ردآمد خانوار تعاریفومفاهیم هزینه: ارزش پولی کاالهای تهیه شده یا خدمت انجام شده توسط خانوار به منظور مصرف اعضا و یا هدیه به دیگران هزینه نامیده زهینه و ردآمد خانوار تعاریفومفاهیم هزینه: ارزش پولی کاالهای تهیه شده یا خدمت انجام شده توسط خانوار به منظور مصرف اعضا و یا هدیه به دیگران هزینه نامیده میشود. هزینه ناخالص: عبارت است از هزینهی خانوار بدون

توضیحات بیشتر

مسابقه برترین های طراحی بسته بندی ایران 96 )IranStar2016( امروزه با توجه به خیل عظیم محصوالت و وجود بازارهای رقابتی رو به رشد تقاضا در راستای طراحی بس

مسابقه برترین های طراحی بسته بندی ایران 96 )IranStar2016( امروزه با توجه به خیل عظیم محصوالت و وجود بازارهای رقابتی رو به رشد تقاضا در راستای طراحی بس مسابقه برترین های طراحی بسته بندی ایران 96 )IranStar2016( امروزه با توجه به خیل عظیم محصوالت و وجود بازارهای رقابتی رو به رشد تقاضا در راستای طراحی بسته بندی های متمایز که باعث ایجاد مزیت رقابتی برای محصول

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 فصل اول مهندسی چیست سید احسان تهامی استادیار گروه مهندسی دانشگاه آزاد tahami@mshdiau.ac.ir http://tahami.mshdiau.ac.ir 1 بارم بندی درس بیوالکتریک: 4 نمره میان ترم 2 نمره تمرین 8 نمره پایانترم + 6 نمره

توضیحات بیشتر

برگھ ثبت نتایج برنامھ ارزیابی خارجی کیفیت بانک خون دوره ۳-۹٦ سال ۱۳۹٦ دانشگاه : کد آزمایشگاه : نام آزمایشگاه: نمونھ مجھول ایمونوھماتولوژی ABO/Rh(D) شم

برگھ ثبت نتایج برنامھ ارزیابی خارجی کیفیت بانک خون دوره ۳-۹٦ سال ۱۳۹٦ دانشگاه : کد آزمایشگاه : نام آزمایشگاه: نمونھ مجھول ایمونوھماتولوژی ABO/Rh(D) شم برگھ ثبت نتایج برنامھ ارزیابی خارجی کیفیت بانک خون دوره ۳-۹٦ سال ۱۳۹٦ دانشگاه : کد آزمایشگاه : نام آزمایشگاه: نمونھ مجھول ایمونوھماتولوژی ABO/Rh(D) شماره نمونھ :2340 نگهداري و پایداري: نمونه هاي ارسالی

توضیحات بیشتر

کاربران محترم! جهت اطلاعات از جزي یات هرکدام از دوره هاي آموزشی به جدول مربوط مراجعه و با کیک کردن بر روي دوره آموزشی جزي یات آن دوره را مشاهده کنید.

کاربران محترم! جهت اطلاعات از جزي یات هرکدام از دوره هاي آموزشی به جدول مربوط مراجعه و با کیک کردن بر روي دوره آموزشی جزي یات آن دوره را مشاهده کنید. کاربران محترم! جهت اطلاعات از جزي یات هرکدام از دوره هاي آموزشی به جدول مربوط مراجعه و با کیک کردن بر روي دوره آموزشی جزي یات آن دوره را کنید. همچنین براي هماهنگی ثبت نام با شماره هاي 02144873669 09197495086

توضیحات بیشتر

راهنمای تهیه مقاله.xps

راهنمای تهیه مقاله.xps م ق ر ز ر ه د ی ر ب ه خ ا ش ی ا ه ل گ ر م ع م ا و د و ی ک ی ژ و ل و ی ز ی ف ی ک ی ژ و ل و ف ر و م صفات برخی ه س ی ا ق م ن ی د ی م ر پ س ا و ن ی م ر پ س ا ن ی س ی ر ت و پ د ر ب ر ا ک ا ب grand prix ر و

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 1 به نام خداوند بخشنده و مهربان جایگاه EN 1090 در کمیته متناظر سازه هاي فولادي ISO/INSO TC 167 اروپا مهندس رضا ایمانیان نجف آبادي دبیر کمیته متناظر سازه هاي فولادي در سازمان ملی استاندارد ایران ISO/INSO

توضیحات بیشتر

- عنوان درس: کد درس: 3.00 مقطع آموزشی: استاد مدرس دانشگاه MIT W.C.Carter : معاونت فناوری اطلاعات وارتباطات پروژه مشترک دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه MI

- عنوان درس: کد درس: 3.00 مقطع آموزشی: استاد مدرس دانشگاه MIT W.C.Carter : معاونت فناوری اطلاعات وارتباطات پروژه مشترک دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه MI استاد مترجم شهید جلسه بیست و ششم جلسه قبل تقارن و ترمودنیامیک قوانین فاز گیبس و کاربردهاي آن Cf متغیر ( 1 )C f معادله براي پیوستگی پتانسیل شیمیایی f رابطه گیبسدوهم (براي هر فاز یک رابطه) D C درجه آزادي

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - farei shimi.doc

Microsoft Word - farei shimi.doc فصل پنجم: استوكيومتري مطالب فصل: قسمت اول روابط مولي در تركيبهاي شيميايي قسمت دوم استوكيومتري واكنش قسمت سوم غلظت محلولها و استوكيومتري محلولها قسمت چهارم گازها و استوكيومتري گازها تعداد سو الات اين فصل

توضیحات بیشتر

ARMAN AYEGH ESPADANA Date: Document: Material Safety Data Sheet Material: Polyurethane & Polyisocyanurate Insulation Page 1 of 5 مشخصات محصول نام محصو

ARMAN AYEGH ESPADANA Date: Document: Material Safety Data Sheet Material: Polyurethane & Polyisocyanurate Insulation Page 1 of 5 مشخصات محصول نام محصو Page 1 of 5 مشخصات محصول نام محصول: عایق پلی یورتان و پلی ایزوسیانورات اختصار محصول: PUR & PIR ساختار شیمیایی: پلیمری آلی عرضه کننده: آرمان عایق اسپادانا اطالعات تماس: تلفن: 11 1119119 9111 فاکس: 3329112

توضیحات بیشتر

شيمي (1) (كد:) 82 ث) خواص اكسيدهاي فلزي و نافلزي (صفحههاي 65 تا 68 كتاب درسي) 1- اكسيدهاي بازي و اسيدي خواص اكسيدهاي فلزي: بهطور كلي اكسيدهاي فلزي را

شيمي (1) (كد:) 82 ث) خواص اكسيدهاي فلزي و نافلزي (صفحههاي 65 تا 68 كتاب درسي) 1- اكسيدهاي بازي و اسيدي خواص اكسيدهاي فلزي: بهطور كلي اكسيدهاي فلزي را شيمي (1) (كد:) 82 ث) خواص اكسيدهاي فلزي و نافلزي (صفحههاي 65 تا 68 كتاب درسي) 1- اكسيدهاي بازي و اسيدي خواص اكسيدهاي فلزي: بهطور كلي اكسيدهاي فلزي را اكسيد بازي مينامند چون از واكنش اين اكسيدها با آب محلول

توضیحات بیشتر

شماره مقاله: 38 مقاله نامه بيست و يكمين كنفرانس بهاره فيزيك (31 ارديبهشت و 1 خرداد 1393) چکیده خواص ترموالکتریکی عایق توپولوژیکی در حضور ناخالصی های م

شماره مقاله: 38 مقاله نامه بيست و يكمين كنفرانس بهاره فيزيك (31 ارديبهشت و 1 خرداد 1393) چکیده خواص ترموالکتریکی عایق توپولوژیکی در حضور ناخالصی های م چکیده خواص ترموالکتریکی عایق توپولوژیکی در حضور ناخالصی های مغناطیسی و غیر مغناطیسی علی رضایی سعید عابدین پور جهانفر ابویی دانشکده فیزیک دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان صندوق پستی ۵۱۵۱۱-۵۵۱۱ زنجان

توضیحات بیشتر

ویدئو کتاب شیمی 3 بخش اول : واکنش های شیمیایی و استوکیومتری در برخی از کشورها آمونیاک مایع را به عنوان کود شیمیایی به طور مستقیم به خاک تزریق می کنند.

ویدئو کتاب شیمی 3 بخش اول : واکنش های شیمیایی و استوکیومتری در برخی از کشورها آمونیاک مایع را به عنوان کود شیمیایی به طور مستقیم به خاک تزریق می کنند. در برخی از کشورها آمونیاک مایع را به عنوان کود شیمیایی به طور مستقیم به خاک تزریق می کنند. LED )مخفف شده ی عبارت )Light Emitting Diode به معنای دیود نشردهنده نور است. تغییر فیزیکی تغییری است که در آن تنها

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - beton

Microsoft Word - beton روش پیشنهادي انجمن بتن آمریکا براي طرح مخلوط بتن معمولی( 89 - (AI 2.... :γ w علاي م اختصاري:... :A% درصد هواي بتن وزن مخصوص آب اشباع با سطح خشک حجم ریز دانه... :SSD... :V... : American oncrete Institute

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20C8D1D1D3ED20CAD1C7DFE320C8E6CAE52E646F63>

<4D F736F F D20C8D1D1D3ED20CAD1C7DFE320C8E6CAE52E646F63> علمي - پژوهشي تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران جلد 22 شمارة 4 صفحة 397-49 (138) بررسي تراكم بوته وسطوح مختلف كود فسفر بر صفات زراعي و عملكرد ميوه و دانه گياهدارويي كدوي تخم كاغذي.L Cucurit pepo 1- دانشجوي

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - istgah

Microsoft Word - istgah سازمان حفاظت محیط زیست معاونت محیط زیست انسانی دفتر پایش فراگیر بخش ایستگاههاي پایش آلودگی هوا تنظیم: شهرام سپهرنیا ري یس گروه پایش آلودگی هوا و صداي محیط ایستگاه هاي پایش آلودگی هوا در بخش پایش آلاینده

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - Internal QC

Microsoft PowerPoint - Internal QC INTERNAL QUALITY CONTROL R. Mohammadi Biochemist (Ph.D.) Faculty member of Medical Faculty Primary Equipment Staff Variables Test Materials Results LABORATORY VARIABLES Preanalytical Variables Analytical

توضیحات بیشتر

WHO flooding Risk Fact Sheet in Farsi

WHO flooding Risk Fact Sheet in Farsi م ا ن ن د( سازمان جهانی ب ه د ا ش ت ا ق د ا م ا ت ب ه د ا ش ت ی ا ن س ا ن د و س ت ا ن ه ص ف ح ه ا ط ال ع ا ت ب ی م ا ر ی ه ا ی ق ا ب ل ا ن ت ق ا ل پ س ا ز س ی ل ا ر ز ی ا ب ی ر ی س ک و ا ق د ا م ا ت پ

توضیحات بیشتر

صفحه 1 مدیریت تولید- الوانی فصل 8 : برنامه ریزی در سیستمهای تولید غیر پیوسته 8-1- اطلاعات زیر مربوط به سفارشهای در خط انتظار یک سیستم تولیدی میباشد. ب

صفحه 1 مدیریت تولید- الوانی فصل 8 : برنامه ریزی در سیستمهای تولید غیر پیوسته 8-1- اطلاعات زیر مربوط به سفارشهای در خط انتظار یک سیستم تولیدی میباشد. ب صفحه -- اطلاعات زیر مربوط به سفارشهای در خط انتظار یک سیستم تولیدی میباشد. بازدهی این سیستم را با استفاده از روش»اول آمده اول برود«)FCFS( و»کوتاهترین «)SPT( محاسبه کنید. T S R Q P سفارشهای در خط انتظار

توضیحات بیشتر

بسم الله الرحمن الرحیم

بسم الله الرحمن الرحیم عنوان مقاله: بازيافت ضايعات حاصل از فرآوري مركبات نيكروز باقري چكيده: ايران يكي ازكشورهاي توليد كننده مركبات است كه قريب 3 ميليون تن مركبات را در مساحتي حدود 222 هزار هكتار در مناطق مختلف شمال وجنوب كشور

توضیحات بیشتر

بنام خدا

بنام خدا بنام خدا دانشگاه علوم پزشکی ايالم دانشکده بهداشت طرح درس : دانشجویان عنوان درس : شیمی تجزیه عملی تعداد و نوع واحد: زمان ارائه درس : مدرس : صباح شیري ۲ واحد عملی نیمسال اول 97-96 دو شنبه 41-41 بهداشت حرفه

توضیحات بیشتر

عواملی که باعث کاهش طول عمر می شود Page 1 برخی عوامل در زندگی بشر می تواند شن های ساعت عمر آن ها را زود تر خالی کند, مهم ترین عوامل کاهش طول عمر را بش

عواملی که باعث کاهش طول عمر می شود Page 1 برخی عوامل در زندگی بشر می تواند شن های ساعت عمر آن ها را زود تر خالی کند, مهم ترین عوامل کاهش طول عمر را بش عواملی که باعث کاهش طول عمر می شود Page 1 برخی عوامل در زندگی بشر می تواند شن های ساعت عمر آن ها را زود تر خالی کند, مهم ترین عوامل کاهش طول عمر را بشناسید و با تنظیم رژیم غذایی از آن جلوگیری کنید. علل

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - ?????? ???????? ?? ????? ? ????? ???? ??? ??????? ???????? ?????? ????? ??????-?????? ??? 97-96

Microsoft Word - ?????? ???????? ?? ????? ? ????? ???? ??? ??????? ???????? ?????? ????? ??????-?????? ??? 97-96 بسمه تعالي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان بوشهر مركز توسعه آموزش پزشكي دفتر نظارت و ارزشيابي فرم طرح درس نام و نام خانوادگي مدرس: رتبه دانشگاهي: دانشيار رحيم طهماسبي آخرين مدرك تحصيلي:

توضیحات بیشتر

عنوان درس: شیمی دارویی 2 تعداد و نوع واحد: 3 واحد نظري زمان ارائه درس: شنبهها و چهارشنبهها )8-10 صبح( مدرس: دکتر علیرضا علیآبادي) 1/5 واحد( مخاطبان: د

عنوان درس: شیمی دارویی 2 تعداد و نوع واحد: 3 واحد نظري زمان ارائه درس: شنبهها و چهارشنبهها )8-10 صبح( مدرس: دکتر علیرضا علیآبادي) 1/5 واحد( مخاطبان: د عنوان درس: شیمی دارویی 2 تعداد و نوع واحد: 3 واحد نظري زمان ارائه درس: ها و چهارها ) صبح( مدرس: دکتر علیرضا علیآبادي) 1/5 واحد( مخاطبان: دانشجویان ترم هشتم دکتري حرفهاي داروسازي درس پیشنیاز: شیمی دارویی

توضیحات بیشتر

ASTEC site

ASTEC site O&M ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 1389 جهت شرکت فناوران در سال آبتین فولاد اراي ه خدمات برداري بهره تجهیزات از نگهداري تامین و مهندسی و طراحی قطعات در صنایع فولاد کشور خصوصا اسفنجی آهن

توضیحات بیشتر

فصل چهارم قوانین تونن و نورتن هدف کلی : آشنایی با منبع ولتاژ و منبع جریان و قوانین تونن و نورتن و به کارگیری آنها در مدارها هدفهای رفتاری: پس از پایان

فصل چهارم قوانین تونن و نورتن هدف کلی : آشنایی با منبع ولتاژ و منبع جریان و قوانین تونن و نورتن و به کارگیری آنها در مدارها هدفهای رفتاری: پس از پایان قوانین تونن و نورتن هدف کلی : آشنایی با منبع ولتاژ و منبع جریان و قوانین تونن و نورتن و به کارگیری آنها در مدارها هدفهای رفتاری: پس از پایان این فصل از فراگیرنده انتظار می رود که: 1- منبع جریان را تعریف

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتب

بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتب بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتبه دانشگاهی: دانشيار رحيم طهماسبی آخرین مدرک تحصيلی:

توضیحات بیشتر

آب مقطر چیست نام شیمیایی : آب مقطر. اسامی مترادف با آب مقطر : آب دیونیزه آب مقطر خالص. گرید محصول : 1. آب مقطر صنعتی. خلوص : آب مقطر خالص. شکل ظاهری :

آب مقطر چیست نام شیمیایی : آب مقطر. اسامی مترادف با آب مقطر : آب دیونیزه آب مقطر خالص. گرید محصول : 1. آب مقطر صنعتی. خلوص : آب مقطر خالص. شکل ظاهری : آب مقطر چیست نام شیمیایی : آب مقطر. اسامی مترادف با آب مقطر : آب دیونیزه آب مقطر خالص. گرید محصول : 1. آب مقطر صنعتی. خلوص : آب مقطر خالص. شکل ظاهری : آب زالل شفاف. آب مقطر آب مقطر از جمله مهم ترین حاللی

توضیحات بیشتر

مجله علمي- پژوهشي شيمي کاربردي سال یازدهم شماره 38 بهار 1395 جداسازی و پیش تغلیظ مقادیر کم جیوه از نمونه آب های طبیعی با استفاده از استخراج فاز جامد پ

مجله علمي- پژوهشي شيمي کاربردي سال یازدهم شماره 38 بهار 1395 جداسازی و پیش تغلیظ مقادیر کم جیوه از نمونه آب های طبیعی با استفاده از استخراج فاز جامد پ مجله علمي- پژوهشي شيمي کاربردي سال یازدهم شماره 38 بهار 1395 جداسازی و پیش تغلیظ مقادیر کم جیوه از نمونه آب های طبیعی با استفاده از استخراج فاز جامد پخشی کمک شده با حالل و اندازه گیری اسپکتروفتومتری آن

توضیحات بیشتر

کاربردهاي r و رابطه تکرارپذیري و انحراف استاندارد r Application Repeatability & Standard Deviation Relation یکی از کاربردهاي r که معمولا در تست

کاربردهاي r و رابطه تکرارپذیري و انحراف استاندارد r Application Repeatability & Standard Deviation Relation یکی از کاربردهاي r که معمولا در تست کاربردهاي و رابطه تکرارپذیري و انحراف استاندارد Application Repeatability & Standad Deviation Relation یکی از کاربردهاي که معمولا در تست متدهاي ASTM به صورت جدول یا فرمول تجربی آورده میشود این است که چنانچه

توضیحات بیشتر

PRODUCT NAME TPE Vistamaxx 6202 Link in Kangaroo: h p:// KANGAROO FAST DELIVERY FAS

PRODUCT NAME TPE Vistamaxx 6202 Link in Kangaroo: h p://  KANGAROO FAST DELIVERY FAS WWW.YESKANGAROO.COM PRODUCT NAME TPE Vistamaxx 6202 Link in Kangaroo: h p://www.yeskangaroo.com/fa/product/view/79/vistamax KANGAROO FAST DELIVERY FAST SUPPLY WWW.YESKANGAROO.COM اطلاعات عمومي محصول TPE

توضیحات بیشتر

تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران Activity diagram مدرس : مهندس افشین رفوآ دوره آموزش UML نمو

تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران Activity diagram مدرس : مهندس افشین رفوآ دوره آموزش UML نمو تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران Activity diagram مدرس : مهندس افشین رفوآ دوره آموزش UML نمودار فعالیت diagram( )Activity نمودار activity بدست

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتب

بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتب بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتبه دانشگاهی: دانشيار رحيم طهماسبی آخرین مدرک تحصيلی:

توضیحات بیشتر

چكيده

چكيده بررسي ا ستانه شروع رواناب در روش SCS با استفاده از داده هاي بارش-رواناب (مطالعه موردي: حوزه ا بخيز سنگانه كلات) جهانگير پرهمت 1 علي اكبر عباسي نجفقلي غياثي 1 و الهام خوشبزم 3-1 -3 اعضاء هيا ت علمي مركز

توضیحات بیشتر

ترجمه و تدوین: احسان حسنانی لیفتسنس لیفتینگ طبیعی با پلی ساکاریدها عصاره درخت سرخس کاهش فوری چروک ها مشاهده نتایج بعد از یک ساعت 1

ترجمه و تدوین: احسان حسنانی   لیفتسنس لیفتینگ طبیعی با پلی ساکاریدها عصاره درخت سرخس کاهش فوری چروک ها مشاهده نتایج بعد از یک ساعت 1 لیفتسنس لیفتینگ طبیعی با پلی ساکاریدها عصاره درخت سرخس کاهش فوری چروک ها مشاهده نتایج بعد از یک ساعت 1 لیفتسنس سفت کننده طبیعی پوست است. ترکیبات پلی ساکاریدی خاص موجود در آن پوست را به صورت مکانیکی لیفت

توضیحات بیشتر

كارگروه تخصصي آموزش پژوهش فناوري و نوآوري استان اصفهان اولويتهاي تحقيقاتي دستگاههاي اجرايي سال 7931 رديف نام سازمان عنوان پروژه طرح جامع مدیریت پسماند

كارگروه تخصصي آموزش پژوهش فناوري و نوآوري استان اصفهان اولويتهاي تحقيقاتي دستگاههاي اجرايي سال 7931 رديف نام سازمان عنوان پروژه طرح جامع مدیریت پسماند كارگروه تخصصي آموزش پژوهش فناوري و نوآوري استان اصفهان اولويتهاي تحقيقاتي دستگاههاي اجرايي سال 7931 رديف نام سازمان عنوان پروژه طرح جامع مدیریت پسماندهای شهری و روستایی استان اصفهان اداره كل حفاظت محيطزيست

توضیحات بیشتر

finnotech cards 25tir

finnotech cards 25tir از از ا م از ا م ا ت از ا ا ده ا ت و ی آن ه ا. ا ا م : دارا ی ی ی و ه ا. ا ت ا م ا ا ت ا م ن و ه ی و ا ت و ه ن از ا م از ا ا ده آن ه ا. ا ا م ی زده ا ی و د دا ا. درآ و ت ا ت ا م د و ن ا ده از ا ت ا م د

توضیحات بیشتر

1 ربرس ی عملکرد قیر اصالح شده با هیدروکسیداهی دوالهیای رد ربارب پیرشدگی ربارث اشعه فرا بنف ش ش کرت تولیدی و صنعتی فیدا ر اصفهان

1 ربرس ی عملکرد قیر اصالح شده با هیدروکسیداهی دوالهیای رد ربارب پیرشدگی ربارث اشعه فرا بنف ش ش کرت تولیدی و صنعتی فیدا ر اصفهان 1 2 فهرست مطالب چکیده............ 3... مقدمه...... 4 مواد و روش آزمایش... 5 مواد............ 5 آمادهسازی قیر اصالحشده با هیدروکسیدهای دوالیهای...... 5 روش پیرشدگی...... 6 آزمون خواص فیزیکی... 6 آنالیز

توضیحات بیشتر

Page 1.cdr

Page 1.cdr Engineering Co. IMEN TIAR ) ) قابل نصب بصورت سربالا و واژگون www.imentiar.com Upright & Pendent Rev. B شرکت مهندسی ایمن تیار در سال 1378 فعالیت خود را بعنوان تولید کننده و تا مین کننده تجهیزات ایمنی و

توضیحات بیشتر

FaraDabir.ir با فرادبیر دیگه نگران کنکور نباشید

FaraDabir.ir با فرادبیر دیگه نگران کنکور نباشید FaraDabir.ir با فرادبیر دیگه نگران کنکور نباشید ردیف بارم نام و نام خانوادگی:... مقطع و رشته: دهم ریاضی نام پدر:... شماره داوطلب:... تعداد صفحه سؤال: 2 صفحه جمهوری اسالمی اریان اداره ی ک ل آموزش و رپورش

توضیحات بیشتر

شهاب رضاي یان رزومه شهاب رضاي یان مشخصات فردي: شهاب رضاي یان پست الکترونیکی: تحصیلات آکادمیک: ردیف نوع مدرك

شهاب رضاي یان رزومه شهاب رضاي یان مشخصات فردي: شهاب رضاي یان پست الکترونیکی:  تحصیلات آکادمیک: ردیف نوع مدرك رزومه مشخصات فردي: پست الکترونیکی: srezaian@outlook.com rshahab5@live.utm.my تحصیلات آکادمیک: ردیف نوع مدرك نام مدرك محل اخذ آغاز پایان کاردانی نرم افزار کامپیوتر دانشگاه صنعت آب و برق شهید بهمن تیر 82

توضیحات بیشتر

docx

docx و 0 بررسی تاثیر ماریناد کردن گوشت با استفاده از اسید لاکتیک بر برخی ویژگی هاي فیزیکوشیمیایی بافتی و حسی همبرگر 3 2 * سید ابراهیم حسینی عاطفه اصفهانی مهر وجیهه فدایی نوغانی دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی

توضیحات بیشتر

4- سوالات کنکور 1393 به همراه پاسخ تشریحی آنها سوالات این بخش مربوط به کنکور کارشناسی ارشد گرایش صنایع سال 1393 بوده که آزمون آن در روز جمعه مورخ 92 1

4- سوالات کنکور 1393 به همراه پاسخ تشریحی آنها سوالات این بخش مربوط به کنکور کارشناسی ارشد گرایش صنایع سال 1393 بوده که آزمون آن در روز جمعه مورخ 92 1 - سوالات کنکور به همراه پاسخ تشریحی آنها سوالات این بخش مربوط به کنکور کارشناسی ارشد گرایش صنایع سال بوده که آزمون آن در روز جمعه مورخ / 8/ برگزار شده است. تستهاي کنترل پروژه 0 تا بوده که از شماره آغاز

توضیحات بیشتر

صفحه 15 جزوه آمار کاربردی جلسه یازدهم آقای دکتر زمردیان Stat > ANOVA> Test for Equal Variances آزمون تساوی واریانسها در Minitab جهت ارایه دادهها ورودی

صفحه 15 جزوه آمار کاربردی جلسه یازدهم آقای دکتر زمردیان Stat > ANOVA> Test for Equal Variances آزمون تساوی واریانسها در Minitab جهت ارایه دادهها ورودی صفحه 15 Stat > ANOVA> Test for Equal Variances آزمون تساوی واریانسها در Minitab جهت ارایه دادهها ورودی به نرم افزار از منو آبشاری یکی از حالات زیر را انتخاب میکنیم: توسط این گزینه دادههای خامی که در یک

توضیحات بیشتر

تلاش علمی ایران در آبان 94 دفتر علم سنجی مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی 94/9/2 امروزه سنجش تولیدات علمی به عنوان شاخص علم و تحقیق در میان سیاستگزاران

تلاش علمی ایران در آبان 94 دفتر علم سنجی مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی 94/9/2 امروزه سنجش تولیدات علمی به عنوان شاخص علم و تحقیق در میان سیاستگزاران تلاش علمی ایران در آبان 9 دفتر علم سنجی مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی 9/9/2 امروزه سنجش تولیدات علمی به عنوان شاخص علم و تحقیق در میان سیاستگزاران علم مرسوم بوده و یکی از 1 روشهاي بررسی تولیدات علمی

توضیحات بیشتر

آنالين آجيل مرجع توليد و فروش انواع ميوه خشك Fruity ارتباط تلگرام واتساپ فروش

آنالين آجيل مرجع توليد و فروش انواع ميوه خشك Fruity ارتباط تلگرام واتساپ فروش آنالين آجيل مرجع توليد و فروش انواع ميوه خشك Fruity ارتباط تلگرام واتساپ 09108876456 فروش 09335257068 @AjiLonLine درباره ما گروه توليدي و تجاري رويان با نام تجاري " در زمينه سرمايه گذاري توليد فروش محصوالت

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - بررسی وضعیت صنعت فولاد

Microsoft Word - بررسی وضعیت صنعت فولاد بررسی وضعیت صنعت فولاد مقدمه صنعت فولاد یکی از موتورهاي محرك توسعه اقتصادي کشورها در سراسر جهان به شمار می رود. این صنعت علاوه بر نقش کلیدي در توسعه کشورهایی مانند ایالات متحده امریکا عاملی موثر در رشد

توضیحات بیشتر

Book-4

Book-4 آزمایش هاي کرت خرد شده درر تجزیه و تحلیل نرم افزار پژوهش هاي کشاورزي ببا SAS (Ver 9.2) مو لفین: مهندس سید علیرضا سیدمحمدي مهندس محمد خیاط دکتر شهرام لک دکتر مجتبی علوي فاضل مهندس نسرین سادات سیدمحمدي 1391

توضیحات بیشتر

3310.doc

3310.doc طريقهي کار کرد يك نمونه LCD گرافيكي Monochrome با توجه به اين مطلب كه اصول كار اغلب LCD هاي گرافيكي Monochrome يكسان است لذا به بررسي طريقه ي كاركرد يك نمونه از اين LCD ها مي پردازيم. اين LCD كه به مطالعه

توضیحات بیشتر

خلاصه فرمول هاي تهيه كننده: دكتر بهزاد خداكرمي کانون ارشد

خلاصه فرمول هاي تهيه كننده: دكتر بهزاد خداكرمي کانون ارشد خلاصه فرمول هاي تهيه كننده: دكتر بهزاد خداكرمي کانون ارشد www.anoonashad.com فصل سينتيك واكنشهاي متجانس di i ± d( i/ ) i i ± ± [ ][ ] (T) f (,, ) B dpi i ± T a + bb c + dd - - سرعت واکنش سرعت واكنش نسبت

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - m-4.doc

Microsoft Word - m-4.doc مريم بهرامي و همكاران 29 مريم بهرامي علوم غذايي و تغذيه/ پاييز / 1391 سال نهم / شماره 4 a مريم قراچورلو c *b شاهرخ شعباني اميرهومن حمصي d a * دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20CFD3CAE6D1C7E1DAE3E120E4CDE6E520E3CDC7D3C8E52081EDD4D1DDCA20DDEDD2EDDFED20D8D1CD9DE5C7ED20C7CCD1C7EDED2E646F6378>

<4D F736F F D20CFD3CAE6D1C7E1DAE3E120E4CDE6E520E3CDC7D3C8E52081EDD4D1DDCA20DDEDD2EDDFED20D8D1CD9DE5C7ED20C7CCD1C7EDED2E646F6378> دستورالعمل نحوه محاسبه پيشرفت فيزيكي طرحهاي اجرايي طرحهاي اجرايي ممكن است از يك يا چند پيمان (خاتمه يافته جاري و يا پيمانهايي كه در آينده بايستي منعقد شوند) تشكيل شده باشد لذا به منظور محاسبه پيشرفت فيزيكي

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D208DDFEDCFE520E5D2EDE4E520E620CFD1C7E3CF3838>

<4D F736F F D208DDFEDCFE520E5D2EDE4E520E620CFD1C7E3CF3838> چ یده تا ج حآمار ری ه و ا د خا وار ی ی و رو تا ی سال ١٣٨٨ د ر آمار ی ت روی کار و ر ماری 2 پيشگفتار: اين طرح از سال 1342 در مناطق روستايي و از سال 1347 در مناطق شهري به اجرا درامده است. از سال 1353 علاوه

توضیحات بیشتر

بررسی عادات تغذیه ای در دانش آموزان دبیرستان های دولتی و مقایسه آن با هرم راهنمای غذایی

بررسی عادات تغذیه ای در دانش آموزان دبیرستان های دولتی و مقایسه آن با هرم راهنمای غذایی مقاله پژوهشي 1 رقيه صديفي مقدمه: تاریخ دریافت 86/1/17 تاریخ پذیرش 86/3/20 چكيده در دو دهە اخیر توجه به الگو و عادت های غذایی افراد جامعه به عنوان مهم ترین بخش از سبک زندگی مورد توجه قرار گرفته است. قرن

توضیحات بیشتر