بررسی میزان بقای بیماران مبتلا به سرطان لوسمی و عوامل مرتبط با آن در استان کردستان

اندازه: px
شروع نمایش از صفحه:

Download "بررسی میزان بقای بیماران مبتلا به سرطان لوسمی و عوامل مرتبط با آن در استان کردستان"

رونوشت

1 Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences 2 No.94/ MayJun208 Evaluation of the survival rate and its related factors in patients with leukemia in Kurdistan Province Moradi Gh., MD, PhD, Rasouli M.A., MSc 2, Fathi F., Medical Student 3, Ghaderi B., MD 4,5, Nikkhoo B., MD 6, Roshani D., PhD 7, Moradvaisi B., MD 8, Soltani J., MD 9. Associate Professor of Epidemiology, Social Determinants of Health Research Center, Research Institute for Health Development, Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran, Tel: , 2. MSc Epidemiology, Department of Epidemiology and Biostatistics, Faculty of Medicine, Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran 3. Medical Student, Student Research Committee, Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran 4.Assistant Professor of Oncology, Cancer and Immunology Research Center, Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran 5. Assistant Professor of Oncology, Liver and Digestive Research Center, Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran 6. Associate Professor of Pathology, Department of Pathology, Faculty of Medicine, Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran 7. Associate Professor of Biostatistics, Social Determinants of Health Research Center, Research Institute for Health Development, Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran 8. Assistant Professor of Pediatric Blood and Oncology, Department of Pediatrics, Faculty of Medicine, Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran 9. Associate Professor of Pediatric infection diseases, Department of Pediatrics, Faculty of Medicine, Kurdistan University of Medical Sciences ABSTRACT Background and Aim: In recent decades, the survival rates of the children with cancer have improved significantly and their fiveyear survival rates have reached 80%, but there are still many concerns about the survival of adolescents and young people. Methods and Materials: In this retrospective study, the data of 30 children and adults with leukemia in Kurdistan Province were extracted from their medical records. Univariate and multivariate survival analysis were performed through calculating hazard ratios using Cox relative risk model. Data analysis was carried out using Stata 2 software. Results: This study included 20 adults with mean age of 50.8 years and 09 children with mean age of 5.2 years. The frequency of AML was higher in the adults (30.8%), while the frequency of cases was higher in the children (86.2%). The respective oneyear and fiveyear survival rates, were 94.4% and 49.5% in the adults, and 92.6% and 83% in the children. The hazard ratios (HR) were 5.8 (95% CI: 2.603) in the adults with and 4. (95% CI:.550.4) in the adults with AML, and 2.78 (95% CI: ) in the patients with CML. Based on the results of multivariate analysis, the rate of mortality in children with was lower (HR=0.26, 95% CI: ). Conclusion: Timely diagnosis and provision of treatment services for the patients are recommended. Considering the high rate of survival in the patients with especially in children, we recommend provision of appropriate treatment facilities and palliative care services, similar to those in other countries, for the patients with different types of leukemia with high rates of mortality. Keywords: Survival rate, Related factors, Leukemia, Children, Adults, Kurdistan. Received: Apr 26, 207 Accepted: Feb 2, 208

2 ثابت: مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان / دوره بیست و سوم / خرداد و تیر 02/ بررسی میزان بقای بیماران مبتال به سرطان لوسمی و عوامل مرتبط با آن در استان کردستان و قباد مرادی محمد عزیز رسولی فائز فتحی بایزید قادری بهرام نیکخو دائم روشنی برهان مرادویسی جعفر سلطانی.دانشیار اپیدمیولوژی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مو ثر بر سالمت پژوهشکده توسعه سالمت دانشگاه علوم پزشکی کردستان سنندج ایران کارشناس ارشد اپیدمیولوژی گروه اپیدمیولوژی و آمار دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کردستان سنندج ایران 3. دانشجوی پزشکی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کردستان سنندج ایران 6. استادیار انکولوژی مرکز تحقیقات سرطان و ایمونولوژی دانشگاه علوم پزشکی کردستان سنندج ایران 3. استادیار انکولوژی مرکز تحقیقات گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی کردستان سنندج ایران 6. دانشیار پاتولوژی گروه پاتولوژی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کردستان سنندج ایران 0. دانشیار آمار زیستی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مو ثر بر سالمت پژوهشکده توسعه سالمت دانشگاه علوم پزشکی کردستان سنندج ایران 8. استادیار خون و انکولوژی اطفال گروه کودکان دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کردستان سنندج ایران 9. دانشیار بیماریهای عفونی کودکان گروه کودکان دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کردستان سنندج ایران چکیده ن) ویسنده مسوول( تلفن زمینه و هدف: در چند دهه اخیر میزان بقای کودکان مبتال به سرطان بطور قابل توجهی بهبود یافته و بقای 3 ساله آنان %87 برآورد شده است اما نگرانی های زیادی در رابطه با بقای نوجوانان و بزرگساالن جوان وجود. هدف از این مطالعه تعیین میزان بقای بیماران مبتال به سرطان لوسمی و عوامل مرتبط با آن در استان کردستان بود. روش بررسی : در این مطالعه گذشته نگر داده ها 37 نفر از بیماران مبتال به سرطان لوسمی در کودکان و بزرگساالن در استان کردستان از بررسی پرونده پزشکی آنها استخراج شد. آنالیز بقاء تک متغیره و چند متغیره با محاسبه نسبت مخاطره با مدل مخاطره نسبی کاکس انجام گردید. آنالیز داده ها با استفاده از نرم افزار Stata 2 انجام شد. یافته ها: در این مطالعه تعداد 27 فرد بزرگسال با میانگین سنی 37/8 سال و 79 کودک با میانگین سنی 3/2 سال مورد بررسی قرار گرفتند. فراوانی لوسمی در نوع AML ابتال در بزرگساالن باالتر )%37/8( ولی فراوانی موارد ابتال به بیشتری درکودکان مشاهده شد )%86/2(. میزان بقا و 3 سال در بزرگساالن به ترتیب: %96/6 و %69/3 و میزان بقا و 3 سال در کودکان به ترتیب %92/6 و %83 بود. نسبت مخاطره در افراد بزرگسال بر حسب نوع تاالسمی با HR=5.8, 95% CI:2.60( 3( در افراد با نوع AML برابر با CI:.550.4( )HR=4., 95% و در افراد با نوع HR=2.78, 95% ( CML )CI: بود. در آنالیز چند متغیره نتایج نشان داد که میزان مرگ کمتری در کودکان CI: ( )HR=0.26, 95% مشاهده شد. نتیجه گیری: مبتال به نوع تاالسمی دسترسی به خدمات تشخیصی بهنگام و ارائه خدمات درمانی به روز پیشنهاد می شود و در ضمن با توجه به بقا بیشتر نوع لوسمی بویژه در کودکان توصیه به فرآهم آوردن امکانات درمانی مناسب و توجه به ارائه خدمات تسکین بخش در انواع لوسمی با مرگ و میر باال همچون سایر کشورهای دنیا ضروری است. کلمات کلیدی: میزان بقا عوامل مرتبط سرطان لوسمی کودکان بزرگسال کردستان وصول مقاله: 96/2/6 اصالحیه نهایی: 96/7/23 پذیرش: 96//23

3 و 0 قباد مرادی 79 مقدمه سرطانها یکی از مشکالت عمده سالمت عمومی است که هر ساله بر میزان بروز و مرگ و میر آنها افزوده می شود. بر اساس تحقیقات انجام شده سرطان ها دلیل اصلی مرگ در کشورهای توسعه یافته و دومین علت مرگ در کشورهای در حال توسعه می باشد )(. در سراسر جهان سرطان خون شایعترین نوع بدخیمی در کودکان زیر 3 سال است و میزان بروز آن در پسران بیشتر از دختران و بیشترین موارد در سنین 26 سال دیده شده است 93 حدود.)2( درصد موارد لوسمی لنفوبالستی حاد در دوران کودکی تشخیص داده می شوند و بقای طوالنی مدت این بیماران با عوارض نامطلوب ناشی از روش های درمانی مختلف ( مانند شیمی درمانی و رادیو تراپی( در طی دوره درمانی همراه است )3(. میزان بقا شاخصی مناسب جهت ارزیابی اثربخشی مراقبت ها مداخله های تشخیصی و درمانی سرطان است و عبارتست از سهمی از بیماران مبتال به سرطان که در یک دوره زمانی مشخص پس از تشخیص زنده می مانند )6(. اگرچه در چند دهه اخیر میزان بقای کودکان مبتال به سرطان بطور قابل توجهی بهبود یافته است و بقای 3 ساله آنان %87 برآورد شده است اما نگرانی های زیادی در رابطه با بقای نوجوانان و بزرگساالن جوان وجود )3(. بطور کلی میزان بقای بیماران در ارتباط با سن تشخیص بیماری است به گونه ای که بیماران جوان و نوجوانی که بیماری آنان در سنین باالی 6 سال تشخیص داده شده است بقای کمتری نسبت به بیمارانی که در سنین کمتر از سال 6 تشخیص داده شده است داشتند و از جمله فاکتورهای مرتبط با بقای کمتر در آنان میتوان به نژاد قومیت وضعیت اقتصادی مراقبت اشاره کرد ( اجتماعی و وضعیت بیمه افراد و محل انجام 6(. با توجه به اینکه سرطان لوسمی )Leukemia( در بین کودکان شایع ترین سرطان می باشد و می تواند به عنوان یک مشکل بهداشتی در کودکان مطرح باشد و در بزرگساالن نیز باعث افزایش هزینه ها و پایین آمدن کیفیت زندگی آنان و از دست رفتن سال های از دست رفته عمر می شود لذا هدف این مطالعه بررسی میزان بقا سرطان لوسمی و تعیین عوامل موثر بر آن در بیماران مبتال به سرطان لوسمی بود. روش بررسی در استان کردستان در سالهای در این مطالعه همگروهی گذشته نگر اطالعات 37 نفر از بیماران مبتال به سرطان لوسمی که 27 نفر آنها بزرگسال )بیش از 6 سال( و 79 نفر کودک )کمتر از 6 سال( در استان کردستان مورد بررسی قرار گرفتند. پرونده پزشکی بیماران مبتال به سرطان لوسمی در طول 6 سال از تاریخ اول فروردین 389 تا 29 اسفند 396 جمع آوری شد. تشخیص و ثبت براساس براساس طبقه بندی بین المللی بیماریها ICD0 )C92( Myeloid leukemia کدبندی شده استخراج گردید. داده های این مطالعه در بهار 393 جمع آوری شدند. اطالعات اولیه افراد مبتال از نظام ثبت سرطان اخذ گردید سپس با پیگیری همه موارد بررسی پرونده پزشکی برگه های پاتولوژی و نظام مرگ جمع آوری شدند. میزان بقاء کلی در این مطالعه از زمان تشخیص تا زمان مرگ یا آخرین پیگیری بود. در این مطالعه افراد از نظر سن زمان تشخیص بیماری ) 6 سال > 6 سال( گروه بندی شدند. اطالعات وضعیت دموگرافیک شامل محل سکونت شغل سطح تحصیالت وضعیت افراد از نظر ابتال به بیماری زمینه ای سابقه خانوادگی ابتال به سرطان جمع آوری و از نظر نوع لوسمی )CLL CML AML( به تفکیک در کودکان و بزرگساالن از بررسی پرونده پزشکی آنها استخراج گردید. میزان بقاء تا 3 سال در کودکان و بزرگساالن و بر حسب متغیرهای مورد بررسی آنالیز گردید. آنالیز بقاء تک متغیره و چند متغیره با محاسبه نسبت مخاطره )HR( با مدل مخاطره مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان / دوره بیست و سوم / خرداد و تیر 793

4 7 بررسی میزان بقای بیماران مبتال به... نسبی کاکس) Cox s proportional hazard )model انجام گردید. متغیرهایی که سطح معنی داری آنها کمتر از 7/2 بود در مدل وارد شدند و نسبت مخاطره )HR( و %93 فاصله اطمینان برای برآورد اثر متغیرها بر روی خطر مرگ از سرطان گزارش شد. از نمودار کاپالن میر) Meier )Kaplan و آزمون لگ رتبه ( rank Log )test برای بررسی تفاوت میزان بقاء استفاده شد. تحلیل چند متغیره داده ها پس از آزمون ثابت بودن نسبت مخاطرات در طول زمان بعنوان پیش فرض مورد نیاز مخاطرات نسبی کاکس با استفاده از روش های گرافیکی )رسم نمودار Log)s( t در مقابل زمان( و روش باقیمانده های شوئنفلد )Scaled Schoenfeld residuals( بررسی شد) 8 و 6(. در این مطالعه سطح معنی داری کمتر از 7/73 در نظر گرفته شد و آنالیز داده ها با استفاده از نرم افزار Stata 2 انجام گردید. یافته ها در این مطالعه تعداد 27 فرد بزرگسال با میانگین سنی 37/8 سال و 79 کودک با میانگین سنی 3/2 سال مورد بررسی قرار گرفتند. بزرگسال جنسیت مرد و تعداد 9 نفر )%39/2( )%33( نفر 67 از افراد از کودکان پسر بودند. محل سکونت 78 نفر) %33/0 ( بزرگساالن و 06 نفر )%68( آنها در شهر بود. فراوانی تاالسمی در نوع AML ابتال در بزرگساالن AML تاالسمی باالتر )%37/8( ولی فراوانی موارد ابتال به بیشتری )%86/2( درکودکان مشاهده شد. فراوانی افراد از نظر شغل سطح تحصیالت بیماری زمینه ای سابقه خانوادگی و کاهش وزن در جدول و جدول 2 به تفکیک افراد بزرگسال و کودکان نشان داده شده است. سال 3 تا میزان بقا در بزرگساالن به ترتیب: %96/6 %8/3 %68 %36/ و %69/3 و میزان بقا تا 3 سال در کودکان به ترتیب: %92/6 %97/0 %83 %7883 و %83 بود. میانه بقا در افراد بزرگسال 39/8 ماه بود)نمودار (. میزان بقا 3 ساله در بزگساالن مبتال به لوسمی برحسب نوع آن در افراد مبتال به بود)نمودار 2 (. CLL تاالسمی در نوع باالتر و در نوع AML کمتر همچنین میزان بقا در کودکان مبتال به باالتر از نوع AML بود)نمودار 3(. نتایج آنالیز رگرسیون تک متغیره در بزگساالن مبتال به تاالسمی نشان داد که افراد از نظر سنی میزان بقا متفاوتی دارند) 95%CI:.0.03 )HR=.02, ولی برحسب جنسیت محل سکونت شغل سطح تحصیالت سابقه خانوادگی بیماری زمینه ای و کاهش وزن تفاوت معنی داری از نظر میزان بقا مشاهده نشد)جدول (. نسبت مخاطره در بین بزرگساالن برحسب نوع تاالسمی متفاوت بود بطوریکه نسبت مخاطره در افراد با نوع AML و CLL به ترتیب 2/8 6/73 و 2/33 بود. همچنین در آنالیز چند متغیره که برروی سن و جنس ادجاست شده بود نتایج نشان داد که نسبت مخاطره در افراد بزرگسال بر حسب نوع تاالسمی با )HR=5.8, 95%CI:2.603( در افراد با نوع AML )95%CI: و در برابر با HR=4., ( افراد با نوع CML 95%CI: ( )HR=2.78, بود)جدول.) نتایج آنالیز رگرسیون تک متغیره در کودکان مبتال به تاالسمی نشان داد که افراد از نظر سنی میزان بقا متفاوتی دارند) 95%CI: )HR=0.8, ولی برحسب جنسیت محل سکونت سطح تحصیالت سابقه خانوادگی بیماری زمینه ای و کاهش وزن تفاوت معنی داری از نظر میزان بقا مشاهده نشد)جدول.) در آنالیز تک متغیره نسبت مخاطره در کودکان در افراد با نوع برابر با 7/3 بود و در آنالیز چند متغیره که برروی سن و جنس ادجاست شده بود نتایج نشان داد که کودکان نوع تاالسمی ( )95%CI: کمتر بود. )جدول 2(. میزان مرگ در HR=0.26, مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان / دوره بیست و سوم / خرداد و تیر 793

5 7 نمودار میزان بقاء بیماران مبتال به تاالسمی در افراد بزرگسال و کودکان با استفاده از روش ناپارامتریک کاپالن میر قباد مرادی نمودار 2 میزان بقاء بیماران مبتال به لوسمی در بزرگساالن برحسب نوع AML,, CLL, CML در استان کردستان مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان / دوره بیست و سوم / خرداد و تیر 793

6 P ** 7/792 >7/77 7/776 7/773 بررسی میزان بقای بیماران مبتال به... متغیر جدول. نتایج ارزیابی فاکتورهای موثر بر میزان بقاء سرطان لوسمی د ر بزرگساالن با استقاده از مدل مخاطره نسبی کاکس تعداد )درصد( تک متغیره چند متغیره HR (%95 CI) /7 )7/99/720( 3/8 )2/67 3( 6/ )/33 7/6( 2/08 )/73 0/30( HR (%95 CI) /72 )/7/73( /7 )7/07 /06( 7/93 )7/67 /69( /33 )7/09 2/33( 7 /8 )7/39 /63( /70 )7/3 2/28( 7/67 )7/36 /73( 7/09 )7/63 /63( 6/73 )2/0 3/36( 2/8 )/0 6/06( 2/33 )7/96 6/63( 7/0 )7/7 3/7( /62 )7/92 2/86( /72 )7/62 /68( * 37/8±8/2 )39/2( 9 )67/8( 82 )66/3( 93 )33/0( 78 )62/8( 86 ) 20/8( 36 ) 3/6( 3 )3/8( 28 )36/2( 79 )26/6( 33 )9/2( 39 )20/3( 33 )23/9( 32 )37/8( 62 )3( 32 )98/3( 98 )/3( 3 )86/( 69 )3/9( 32 ) 29/8( 67 )07/2( 6 )683( سال سن جنس محل سکونت شغل سطح تحصیالت نوع لوسمی مرد زن روستا شهر بدون شغل)محصل( کارگر کشاورز کارمند آزاد سیکل و کمتر دبیرستان دانشگاهی CLL AML CML سابقه خانوادگی بیماری زمینه ای کاهش * Mean± SD, HR (Hazard Rate=,(نسبت مخاطره 95% CI(95% Confidence Interval= % فاصله اطمینان 93), * *Adjust for Age and Sex وزن 7 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان / دوره بیست و سوم / خرداد و تیر 793

7 7 نمودار 3 میزان بقاء بیماران مبتال به لوسمی برحسب نوع آن AML, در استان کردستان متغیر جدول 2. نتایج ارزیابی فاکتورهای موثر بر میزان بقاء سرطان لوسمی در کودکان با استقاده از مدل مخاطره نسبی کاکس تعداد )درصد( تک متغیره چندمتغیره قباد مرادی P ** 7/729 7/02 7/76 HR (%95CI) 7/06 )7/627/90( /30 )7/363/30( 7/26 )7/78 7/00( HR (%95CI) 7/8 )7/667/99( /07 )7/63 6/67( 7/26 )7/76 /8( 7/78 )7/76 /0( 7/3 )7/7 7/9( 2/23 )7/3 96/6( * 3/2±3/3 )33( 67 )63( 69 )32( 33 )68( 06 )23/0( 28 )06/3( 8 )3/8( 3 )86/2( 96 )6/6( 0 )93/6( سال سن جنس محل سکونت سطح تحصیالت نوع لوسمی پسر دختر روستا شهر هنوز مدرسه نرفته ابتدایی راهنمایی و دبیرستان AML سابقه خانوادگی 7/90 )7/2 0/38( )0/3( 8 )92/0( 7 بیماری زمینه ای 2/89 )7/38 2/9( ) 6/3( 8 )83/3( 9 کاهش وزن * Mean± SD * *Adjust for Age and Sex مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان / دوره بیست و سوم / خرداد و تیر 793

8 7 بحث بررسی میزان بقای بیماران مبتال به... نتایج نشان داد که نسبت مخاطره در افراد بزرگسال بر حسب نووع تاالسومی بوا HR=5.8, 95%CI:2.60( 3( در افووراد بووا نوووع AML برابوور بووا ( HR=4., )95%CI: و در افراد با نوع CML تاالسمی 95%CI: ( )HR=2.78, بوووود. همچنوووین نسوووبت مخووواطره در کودکوووان نووووع تاالسووومی 95%CI: ( )HR=0.28, کمتر بود. لوسمی یکی از سرطان های نسبتا شایع می باشد که تقریبا 3 درصد از کل سرطان ها را در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته شامل موی شوود ) 7 و 9 (. براسواس نتوایج بوه دسوت آموده از ایون مطالعوه افوراد از نظور سونی میوزان بقوا متفاوتی داشتند میوزان بقوای یکسواله در کودکوان کمتور از بزرگساالن بود اما میزان بقای 2 تا 3 سال در کودکوان بیشوتر از بزرگساالن بود.این نتیجه مشابه با مطالعاتی اسوت کوه در این زمینه انجام شده است )92(. در مطالعه حاضور سوابقه خووانوادگی توواثیری در میووزان بقووا نداشووت امووا در بع ووی مطالعات سابقه خوانوادگی بوه عنووان عواملی مووثر در بقواء لوسمی به خصوص نوع AML بیوان شوده اسوت ) 2 و (. نقش سابقه خانوادگی در بروز لوسمی بوه وضووح روشون نیست چرا که گزارشهای متفاوتی از طرف بیماران ارایه می شود ) 2 و (. میزان بقاء بیماران مبتال به AML با افزایش سن کمتر موی شود این نتیجه مشابه نتایج است شده مطالعاتی که در این زمینه انجام که با نتایج سایر مطالعات مشابه و قابل انتظار بود ) 33 و (. در این مطالعوه میوزان بقواء در افوراد مبوتال بوه لوسمی نوع بواالتر از نووع AML بوود کوه بوا نتوایج مطالعه Ma, Haiqing و همکواران همحووانی داشوت )8(. ممک ن اس ت یک وی از عل ول ب وا ال تر ب و ود ن م ی وز ا ن ب ق وا ء در نو و ع نسبت به انواع دیگر این لوسمی این باشد که بیشتر در طبقات اقتصادی اجتمواعی بواالتر و در کودکوان و بالغین جوان اتفاق می افتد. بر اساس نتایج این مطالعه نوع میزان مرگ از سرطان لوسومی در در بزرگساالن بودتر از پیامود لوسومی در کودکان بود بطوریکه نسبت مخاطره در افراد بزرگسال مبتال به نووع برابور بوا 3/8 و نسوبت مخواطره در کودکوان مبتال به نوع لوسمی برابر با 7/26 بوود. ایون نتیجوه در راسوتای نتیجوه مطالعوه Pulte, Dianne و همکواران بوود.)0( همچنین Bhatia, Smita نیز در مطالعوه خوود بیوان کردند که پیامد لوسمی لوسمی در کودکان بود در بزرگساالن بدتر از پیامود که این نتیجوه نیوز بوا نتیجوه مطالعه ما همخوانی )8(. که بهتر بودن پیامود بیمواری یعنی بقاء بیشتر در این نووع لوسومی در کودکوان نسوبت بوه بزرگساالن ممکن اسوت بوه خواطر خصوصویات بیولووژی و کلینیکی بیماری باشد و نتیجه بهتر درمان در کودکان نسبت به بزرگساالن باشد )8(. در این مطالعه نسبت مخاطره در بین بزرگساالن برحسب نوع لوسمی متفاوت بود بطوریکه نسبت مخاطره در افراد بوا نووع AML و CLL به ترتیب 6/ 3/8 و 2/08 بوود اما نتیجه مطالعه Pau Abrisqueta و همکواران متفواوت با مطالعه ما بود و در نوع CLL بدخیم تر بود و و بقاء کمتر در آنها مشاهده گردید و CLL بیشتر در افراد مسن تر اتفاق افتاده بود )9(. این تفاوت ممکن است به ایون دلیول باشود که جمعیت مطالعه ما چنودان مسون نبودنود و میوانگین سونی تقریبا 37 سال داشتند. از جمله محدودیت های این مطالعوه موی تووان بوه نواقص بودن داده های ثبت شده مانند زمان عود و تعداد عوود در برخی از پرونده هوا اشواره کورد. یکوی از نتوایج مهوم ایون مطالعوه بوا توجوه بوه مطالعوات مشوابه داخلوی و خوارجی معنواداری فواکتور سون در پویش آگهوی ) 2 و 27 (. با توجه به ناقص بودن این مطالعه توصیه می شوود مطالعوات گرفتن اطالعات کامل تری از مرکزی انجام گیرد. بقوا بیمواران بوود اطالعات عود بیماران در بیشوتری بوا در نظور این بیماران به صورت چند مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان / دوره بیست و سوم / خرداد و تیر 793

9 73 نتیجه گیری با توجه به اینکه بقا انوواع لوسومی در ایوران نسوبت بوه سوایر کشورهای کشوورهای پیشوورفته کمتور اسوت دسترسوی بوه خدمات تشخیصی بهنگوام و ارائوه خودمات درموانی بوه روز ت و ص ی ه ش و ده و در ض وم ن ب وا ت وج و ه ب و ه ب ق وا ب ی ش و تر ن و و ع لوسمی بویژه در کودکان توصیه به فرآهم آوردن امکانوات درموانی مناسوب ضوروری اسوت. همچنوین توجوه بوه ارائوه خدمات تسکین بخش در انواع لوسمی بوا مورگ و میور بواال همچون سایر کشورهای دنیا توصیه می شود. تشکر و قدردانی قباد مرادی این مطالعه نتیجه پایان ناموه دانشوجوی پزشوکی بوود کوه در تواریخ 393/6/8 در کمیتوه اخوالق دانشوگاه علووم پزشوکی کردسوتان بوا کود شوماره بوه تصوویب رسوید. از معاونت محترم تحقیقات و فن آوری دانشگاه علوم پزشوکی کردستان و دانشکده پزشکی به عنوان حمایت کننده موالی و همچنووین کمیتووه تحقیقووات دانشووجویی پرسوونل محتوورم بیمارستان های توحید و بعثوت همکواران پژوهشوی اسواتید محترم دانشگاه علوم پزشکی کردستان که ما را در انجام این تحقیق یاری نمودند تقدیر و تشکر به عمل می آید. References. Xu Z, Zhou H, Lei L, Li H, Yu W, Fu Z, et al. Incidence of Cancer in Shenzhen, Guangdong Province during : A Retrospective PopulationBased Study. Int J Environ Res Public Health 207; 4: Reis RS, Silva NP, Santos MO, Oliveira JFP, Thuler LCS, de Camargo B, et al. Mother and child characteristics at birth and early age leukemia: a casecohort populationbased study in Brazil. J Pediatr (Rio J) 207; 93: Ou JY, SmitsSeemann RR, Kaul S, Fluchel MN, Sweeney C, Kirchhoff AC. Risk of hospitalization among survivors of childhood and adolescent acute lymphoblastic leukemia compared to siblings and a general population sample. J Cancer Epidemiol 207; 49: Rasouli MA, Moradi G, Roshani D, Nikkhoo B, Ghaderi E, Ghaytasi B. Prognostic factors and survival of colorectal cancer in Kurdistan province, Iran: A populationbased study ( ). Medicine 207; 96: e Pole JD, Darmawikarta D, Alibhai SM, Brandwein JM, Sung L. Differential survival improvement for patients 2029 years of age with acute lymphoblastic leukemia. Leuk Res 203; 37: Wolfson J, Sun CL, Wyatt L, Stock W, Bhatia S. Adolescents and Young Adults with Acute Lymphoblastic Leukemia and Acute Myeloid Leukemia: Impact of Care at Specialized Cancer Centers on Survival Outcome. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 207; 26: Wolfson JA. Piecing together the puzzle of disparities in adolescents and young adults. Cancer 205; 2: Kleinbaum DG, Klein M. Survival analysis: a selflearning text. 3nd ed. New York: Springer Science & Business Media, 2006: Ayremlou P, Razavi SM, SolaymaniDodaran M, Vakili M, AsadiLari M. Demographic and prognostic factors of 455 patients with acute leukemia admitted to two referral hospitals in TehranIran during Ten years (20020). Iranian J Cancer Prev 202; 5: Ziaei JE. High frequency of acute promyelocytic leukemia in northwest Iran. Asian Pac J Cancer Prev 2004; 5: 889. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان / دوره بیست و سوم / خرداد و تیر 793

10 بررسی میزان بقای بیماران مبتال به.... Akbarzadeh Baghban A, Hosseinifard H, Baghestani AR, Ahmadi S, Rezaei Tavirani M. Factors that affecting survival of patients with acute myeloid leukemia. Koomesh 206: 7: [In Persian] 2. Rauscher GH, Sandler DP, Poole C, Pankow J, Mitchell B, Bloomfield CD, et al. Family history of cancer and incidence of acute leukemia in adults. Am J Epidemiol 2002; 56: Padilha SL, Dos Santos Souza EJ, Matos MCC, Domino NR. Acute myeloid leukemia: survival analysis of patients at a university hospital of Paraná. Rev Bras Hematol Hemoter 205; 37: Ribera JM, Oriol A. Acute lymphoblastic leukemia in adolescents and young adults. Hematol Oncol Clin North Am 2009; 23: Juliusson G, Antunovic P, Derolf Å, Lehmann S, Möllgård L, Stockelberg D, et al. Age and acute myeloid leukemia: real world data on decision to treat and outcomes from the Swedish Acute Leukemia registry. Blood 2009; 3: Ma H, Sun H, Sun X. Survival improvement by decade of patients aged 0 4 years with acute lymphoblastic leukemia: a SEER analysis. Sci Rep 204; 4: Pulte D, Gondos A, Brenner H. Improvement in survival in younger patients with acute lymphoblastic leukemia from the 980s to the early 2st century. Blood 2009; 3: Bhatia S, Sather HN, Heerema NA, Trigg ME, Gaynon PS, Robison LL. Racial and ethnic differences in survival of children with acute lymphoblastic leukemia. Blood 2002; 00: Abrisqueta P, Pereira A, Rozman C, Aymerich M, Giné E, Moreno C, et al. Improving survival in patients with chronic lymphocytic leukemia ( ): the Hospital Clinic of Barcelona experience. Blood 2009; 4: Pulte D, Gondos A, Brenner H. Improvement in survival in younger patients with acute lymphoblastic leukemia from the 980s to the early 2st century. Blood 2009; 3: Zareifar S, AlmasiHashiani A, Karimi M, Tabatabaee SH, Ghiasvand R. Survival rate of pediatric leukemia and its determinants. Koomesh 202; 4: 39. [In Persian] 02 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان / دوره بیست و سوم / خرداد و تیر 793

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation به نام خداوند جان و خرد بهداشت ازدواج و قبل از بارداری 1 بهداشت مادر و کودک: شاخه ای از بهداشت عمومی هدف: تامین نگهداری و ارتقای سطح سالمت جسمی روانی و اجتماعی مادر و کودک از طریق خدمات بهداشتی پزشکی تغذیه

توضیحات بیشتر

ادغام برنامه سلامت گوش وپیشگیری از کم شنوایی و ناشنوایی در نظام سلامت کشور

ادغام برنامه سلامت گوش وپیشگیری از کم شنوایی و ناشنوایی در نظام سلامت کشور به نام خالق هستی دستورالعمل برنامه غربالگری تشخیص و مداخله بموقع شنوایی نوزادان و کودکان ویژه کارشناس و مسئولین مراکز ارائه خدمات در چارچوب تفاهم نامه وزارت بهداشت و درمان و شرح وظایف بهورز/مراقب سالمت

توضیحات بیشتر

Microsoft Word _???? ??? ???? ??????????? ??????? ?. ?. ??????? ????? ????

Microsoft Word _???? ??? ???? ??????????? ??????? ?. ?. ??????? ????? ???? نحوة درج صحيح وابستگيهاي سازماني (Affiliation) واحدهاي دانشگاه علوم پزشكي كردستان در مقالات علمي پيرو سياستهاي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي درخصوص يكسانسازي وابستگي سازماني (Affiliation) واحد علمسنجي

توضیحات بیشتر

شهاب رضاي یان رزومه شهاب رضاي یان مشخصات فردي: شهاب رضاي یان پست الکترونیکی: تحصیلات آکادمیک: ردیف نوع مدرك

شهاب رضاي یان رزومه شهاب رضاي یان مشخصات فردي: شهاب رضاي یان پست الکترونیکی:  تحصیلات آکادمیک: ردیف نوع مدرك رزومه مشخصات فردي: پست الکترونیکی: srezaian@outlook.com rshahab5@live.utm.my تحصیلات آکادمیک: ردیف نوع مدرك نام مدرك محل اخذ آغاز پایان کاردانی نرم افزار کامپیوتر دانشگاه صنعت آب و برق شهید بهمن تیر 82

توضیحات بیشتر

302 فعالیت و اشتغال فعاليت و اشتغال مهمترين ركن توليد و عامل تحقق رشد و پيشرفت است. از همين رو در همه جوامع كار و توليد هميشه از جايگاه ويژه اي برخورد

302 فعالیت و اشتغال فعاليت و اشتغال مهمترين ركن توليد و عامل تحقق رشد و پيشرفت است. از همين رو در همه جوامع كار و توليد هميشه از جايگاه ويژه اي برخورد 302 فعالیت و اشتغال فعاليت و اشتغال مهمترين ركن توليد و عامل تحقق رشد و پيشرفت است. از همين رو در همه جوامع كار و توليد هميشه از جايگاه ويژه اي برخوردار است. در اهداف اكثر دولت ها فراهم سازي زمينه هاي

توضیحات بیشتر

چالش ها و مزایای درمان با بوپره نورفین برای درمانگران

چالش ها و مزایای درمان با بوپره نورفین برای درمانگران چالش ها و مزایای درمان با بوپره نورفین برای درمانگران Presented by: Dr.Mohammad Salehi (M.D., Ph.D Student of Addiction study) Department of Neuroscience and Addiction Studies, School of Advanced Technologies

توضیحات بیشتر

WHO flooding Risk Fact Sheet in Farsi

WHO flooding Risk Fact Sheet in Farsi م ا ن ن د( سازمان جهانی ب ه د ا ش ت ا ق د ا م ا ت ب ه د ا ش ت ی ا ن س ا ن د و س ت ا ن ه ص ف ح ه ا ط ال ع ا ت ب ی م ا ر ی ه ا ی ق ا ب ل ا ن ت ق ا ل پ س ا ز س ی ل ا ر ز ی ا ب ی ر ی س ک و ا ق د ا م ا ت پ

توضیحات بیشتر

عنوان درس : تعداد و نوع واحد : درس پیش نیاز : تغذيه بالینی 2 واحد )1 واحد تغذيه پیشرفته 1 و 2 نظری و 1 واحد عملی( بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی کرمانش

عنوان درس : تعداد و نوع واحد : درس پیش نیاز : تغذيه بالینی 2 واحد )1 واحد تغذيه پیشرفته 1 و 2 نظری و 1 واحد عملی( بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی کرمانش عنوان درس : تعداد و نوع واحد : درس پیش نیاز : تغذيه بالینی 2 واحد ) واحد تغذيه پیشرفته و 2 نظری و واحد عملی( بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده بهداشت قالب نگارش طرح درس مدرس : دکتر نچواک)

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتب

بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتب بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتبه دانشگاهی: دانشيار رحيم طهماسبی آخرین مدرک تحصيلی:

توضیحات بیشتر

First Trimester Screening

First Trimester Screening غربالگری ناهنجاریهای جنین دكتر مهران دخت عابديني اداره سالمت مادران وزارت بهداشت تاریخچه غربالگری ناهنجاریهای جنین ONTD Screening Down Syndrome AFP Only hcg 1 st Δ Free Beta NT 1 st Δ Biochem/NT Maximizing

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتب

بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتب بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتبه دانشگاهی: دانشيار رحيم طهماسبی آخرین مدرک تحصيلی:

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - ?????? ???????? ?? ????? ? ????? ???? ??? ??????? ???????? ?????? ????? ??????-?????? ??? 97-96

Microsoft Word - ?????? ???????? ?? ????? ? ????? ???? ??? ??????? ???????? ?????? ????? ??????-?????? ??? 97-96 بسمه تعالي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان بوشهر مركز توسعه آموزش پزشكي دفتر نظارت و ارزشيابي فرم طرح درس نام و نام خانوادگي مدرس: رتبه دانشگاهي: دانشيار رحيم طهماسبي آخرين مدرك تحصيلي:

توضیحات بیشتر

فرم سفارت انگلیس متقاضی محترم لطفا فرم زیر را با دقت تکمیل نمایید. تمامی تاریخ ها را به میالدی و با ذکر )روز/ ماه/ سال( و تمامی سواالت مربوط به مسائل

فرم سفارت انگلیس متقاضی محترم لطفا فرم زیر را با دقت تکمیل نمایید. تمامی تاریخ ها را به میالدی و با ذکر )روز/ ماه/ سال( و تمامی سواالت مربوط به مسائل فرم سفارت انگلیس متقاضی محترم لطفا فرم زیر را با دقت تکمیل نمایید. تمامی تاریخ ها را به میالدی و با ذکر )روز/ ماه/ سال( و تمامی سواالت مربوط به مسائل مالی را به پوند بنویسید. بدیهی است که در صورت ناقص

توضیحات بیشتر

Evaluation of the 5-Year Survival Rate and Demographic Factors in Colorectal Cancer Patients

Evaluation of the 5-Year Survival Rate and Demographic Factors in Colorectal Cancer Patients ي م مجلهي علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي زنجان دور يه ٢٠, شمارهي ٨٢, ا ذر و دي ١٣٩١, صفحات ١٢ تا ٢١ مقدمه دكتر بررسي ميزان بقاي ۵ ساله و مشخصات دموگرافيک بيماران مبتلا به سرطان کولورکتال چكيده داود مهرباني

توضیحات بیشتر

برنامه استراتژیک گروه گفتاردرمانی

برنامه استراتژیک گروه گفتاردرمانی برنامه استراتژیک گروه گفتاردرمانی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی اراک 1397-1401 اعضای کمیته تدوین برنامه: خانم دکتر سوسن صالحی مدیرگروه گفتاردرمانی دانشکده توانبخشی آقای هادی ترابی معاون آموزشی دانشکده

توضیحات بیشتر

دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی عنوان درس : پریودانتیکس نظری 2 تعداد واحد:)یا سهم استاد از واحد( ۰/14 واحد برابر با مخاطبان: دانشجویان 7 جلسه از 47 جل

دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی عنوان درس : پریودانتیکس نظری 2 تعداد واحد:)یا سهم استاد از واحد( ۰/14 واحد برابر با مخاطبان: دانشجویان 7 جلسه از 47 جل دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی عنوان درس : پریودانتیکس نظری 2 تعداد واحد:)یا سهم استاد از واحد( ۰/14 واحد برابر با مخاطبان: دانشجویان 7 جلسه از 47 جلسه یکساعته دندانپزشکی ورودی 92 ساعت پاسخگویی به سواالت

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 سه فرم آزمون های ریون SPM آزمون ماتریس پیش رونده استاندارد ریون Standard Progressive Matrices Test APM آزمون ماتریس پیش رونده پیشرفته ریون Advanced Progressive Matrices Test CPM آزمون ماتریس پیش رونده

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 11 ضميمه دو

Microsoft Word - 11 ضميمه دو 155 ضميمه 2: سرانههاي تا سيسات شهري مباني نظري برنامه 5 ساله فرهنگي اجتماعي شهر تهران 156 157 مساجد و اماكن مذهبي نظر به نقش مسجد و اهميت آن و با توجه به پراكندگي مساجد و اماكن مذهبي در سطح شهرها و محلات

توضیحات بیشتر

آمار توصیفی در SPSS

آمار توصیفی در SPSS به نام آنکه جان را فکرت آموخت 1 مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان آمار و روش تحقیق جلسه ششم آمار توصیفی Descriptive Statistics with SPSS نیمسال دوم 94-93 مصطفی جهانگیر www.mjahangir.ir mjahangir@varastegan.ac.ir

توضیحات بیشتر

پاورپوینت راهنماي انتخاب آزمون مناسب آماري لطفا به صفحه بعدي بروید. توجه: هدف اصلی این اراي ه کمک به مطالعاتی است که به بررسی یک متغیر محققان و دانشجو

پاورپوینت راهنماي انتخاب آزمون مناسب آماري لطفا به صفحه بعدي بروید. توجه: هدف اصلی این اراي ه کمک به مطالعاتی است که به بررسی یک متغیر محققان و دانشجو پاورپوینت راهنماي انتخاب آزمون مناسب آماري لطفا به صفحه بعدي بروید. توجه: هدف اصلی این اراي ه کمک به مطالعاتی است که به بررسی یک متغیر محققان و دانشجویان در انتخاب آزمون آماري مناسب در ) کت نیز در آن گنجانده

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی وضعیت سالمندان کشور صدرالدین بالدی موسوی کارشناس ارشد جمعیت شناسی مشاور ریاست مرکز آمار ایران در طول ۳۰ سال آینده سالمندان حدود ۲ ۰ درصد از

بسمه تعالی وضعیت سالمندان کشور صدرالدین بالدی موسوی کارشناس ارشد جمعیت شناسی مشاور ریاست مرکز آمار ایران در طول ۳۰ سال آینده سالمندان حدود ۲ ۰ درصد از بسمه تعالی وضعیت سالمندان کشور صدرالدین بالدی موسوی کارشناس ارشد جمعیت شناسی مشاور ریاست مرکز آمار ایران در طول ۳۰ سال آینده سالمندان حدود ۲ ۰ درصد از جمعیت جهان را تشكیل می دهند. سازمان بهداشت جهانی تخمین

توضیحات بیشتر

Evaluation of tuberculosis prevalence and delivered care among close contacts of smear positive tuberculosis patients in Sanandaj from 2009 to 2012

Evaluation of tuberculosis prevalence and delivered care among close contacts of smear positive tuberculosis patients in Sanandaj from 2009 to 2012 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان / دوره بیست و یکم/مرداد و شهریور - 51/5931 5 بررسی شیوع سل و خدمات انجام شده در افراد در تماس با بیماران مسلول اسمیر مثبت در شهرستان سنندج در سالهای 9819-9831 6 5 4

توضیحات بیشتر

ÇÕæá ÑÓã äãæÏÇÑ ŸäÊÑá ŸíÝí ÏÇÎáí ÈÑÇí ÊÓÊ åÇí Ÿãí.doc

ÇÕæá ÑÓã äãæÏÇÑ ŸäÊÑá ŸíÝí ÏÇÎáí ÈÑÇí ÊÓÊ åÇí Ÿãí.doc کليات نمودار کنترلي رايجترين روش براي مقايسه نتايج ا زمايش نمونه هاي کنترل با مقدار مورد انتظار استفاده از نمودار کنترلي است. درنمودار کنترلي غلظت حاصله از ا زمايش سرم کنترل روي نموداري بامحدوده مشخص علامتگذاري

توضیحات بیشتر

دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی مخاطبان: دانشجویان ترم 2 بهداشت عمومی عنوان درس :بهداشت دهان و دندان تعدادواحد:)یا سهم استاد از واحد(: 17 جلسه از یک و

دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی مخاطبان: دانشجویان ترم 2 بهداشت عمومی عنوان درس :بهداشت دهان و دندان تعدادواحد:)یا سهم استاد از واحد(: 17 جلسه از یک و دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی مخاطبان: دانشجویان ترم 2 بهداشت عمومی عنوان درس :بهداشت دهان و دندان تعدادواحد:)یا سهم استاد از واحد(: 17 جلسه از یک واحد 17 جلسه ای ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر:دو شنبه

توضیحات بیشتر

پیـمایش ملـی سلامـت روان

پیـمایش ملـی سلامـت روان م و ن ت به شت و ر به شت رد و آم ش پیمایش سالمت ملی روان )0933-0931( تهر خالصه گزارش سازمانهای مشارکت کننده: دفتر سالمت روانی اجتماعی وزارت بهداشت درمانو آموزش پزشکی مرکز تحقیقات ایدز دانشگاه علوم پزشکی

توضیحات بیشتر

نام فرايند: انتخاب واحد دانشجوي مشروط

نام فرايند: انتخاب واحد دانشجوي مشروط 1 فرآيند جديد نام فرايند: انتخاب واحد تامين كنندگان: اساتيد راهنما و اداره آموزش مشتريان: دانشجويان هدف: انجام انتخاب واحد دانشجو در هر نيمسال تحصيلي مسئول واحد : مدير آموزش تحويل برگه انتخاب واحد تكميل

توضیحات بیشتر

PERSISKA رشح مخترصی درباره دوره دبیرستان در سوئد

PERSISKA رشح مخترصی درباره دوره دبیرستان در سوئد PERSISKA رشح مخترصی درباره دوره دبیرستان در سوئد در سوئد همه نوجوانانی که دوره ۹ ساله ابتدایی را تمام کرده اند حق تحصیل در یک دوره سه ساله دبیرستانی را دارند.تحصیالت دبیرستانی پایه خوبی را برای فعالیتهای

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - مقایسه وضعیت تعرفه ای کشورهای منتخ1

Microsoft Word - مقایسه وضعیت تعرفه ای کشورهای منتخ1 معاونت معاونت بررسی بررسی هاي هاي اقتصادي مقایسه وضعیت اي کشورهاي منتخب 2 1 عوارض گمرکی مرتبط با واردات کالا است که براي کالاهاي تولیدي داخل کشور نسبت به کالاهاي وارداتی مزیت قیمتی ایجاد می نماید 3 و درآمد

توضیحات بیشتر

قسمت اول- اطلاعات مربوط به مجریان و همکاران اصلی طرح

قسمت اول- اطلاعات مربوط به مجریان و همکاران اصلی طرح بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي - درماني قزوين معاونت پژوهشي فرم پیش پايان نامه تحقیقاتی عنوان فارسی طرح: نام و نام خانوادگی مجری/ مجريان به فارسی و انگلیسی: دانشکده/مرکز تحقیقاتی: نوع مطالعه:

توضیحات بیشتر

Barns rätt enligt FN:s barnkonvention - persiska

Barns rätt enligt FN:s barnkonvention - persiska حقوق کودک مطابق کنوانسیون کودک سازمان ملل یک استاندارد برای دورنمای وضعیت کودک که توسط واحد توانبخشی و تندرستی در ناحیه یوتالند غربی با همکاری NOBAB تدوین شده است واحد توانبخشی و تندرستی در ناحیه یوتالند

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی راهنمای کاربردی سامانه سیب و مسیرهای گزارش گیری شاخص های کودکان تاریخ تنظیم : شهریور ماه 69 دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکز بهداشت استان Page

بسمه تعالی راهنمای کاربردی سامانه سیب و مسیرهای گزارش گیری شاخص های کودکان تاریخ تنظیم : شهریور ماه 69 دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکز بهداشت استان Page بسمه تعالی راهنمای کاربردی سامانه سیب و مسیرهای گزارش گیری شاخص های کودکان تاریخ تنظیم : شهریور ماه 69 دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکز بهداشت استان Page 1 دانشگاه علوم پزشگی اراک مقدمه با راه اندازی سامانه

توضیحات بیشتر

در مرحله اطالع رسانی خدمت 4- مشخصات خدمت 5- جزییات خدمت 6- نحوه دسترسی بهخدمت نوع مخاطبین 3- ارائه دهنده خدمت فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی عنوان خد

در مرحله اطالع رسانی خدمت 4- مشخصات خدمت 5- جزییات خدمت 6- نحوه دسترسی بهخدمت نوع مخاطبین 3- ارائه دهنده خدمت فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی عنوان خد در مرحله اطالع رسانی خدمت 4- مشخصات خدمت 5- جزییات خدمت 6- نحوه دسترسی بهخدمت نوع مخاطبین 3- ارائه دهنده خدمت فرم شناسنامه خدمت اجرایی عنوان خدمت: تفكيك كنتور نام اجرایی: شركت آب و فاضالب شهری اهواز نام

توضیحات بیشتر

بررسی شرکتی عنوان: تاثیر عملکرد و سایر سازوکارهای حاکمیت براحتمال تغییر مدیر عامل در شرکت ها استاد راهنما : دکتر فرزین رضایی مشاور: استاد دکتر محمدرضا

بررسی شرکتی عنوان: تاثیر عملکرد و سایر سازوکارهای حاکمیت براحتمال تغییر مدیر عامل در شرکت ها استاد راهنما : دکتر فرزین رضایی مشاور: استاد دکتر محمدرضا بررسی شرکتی عنوان: تاثیر عملکرد و سایر سازوکارهای حاکمیت براحتمال تغییر مدیر عامل در شرکت ها استاد راهنما : دکتر فرزین رضایی مشاور: استاد دکتر محمدرضا نیکبخت نگارش: رسول زمانی محمدی 1 چكیده: باتوجه به

توضیحات بیشتر

شماره :

شماره : باسمه تعالی راهنمای پیشگیری و تشخیص زودرس سرطان روده بزرگ )آموزش پزشکان( پژوهشکده بیماریهای گوارش و کبد با همکاری معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران بزرگراه چمران خیابان یمن خیابان اعرابی

توضیحات بیشتر

اطالعات ظرفیت و محور پژوهشی تایید شده جهت پذیرش دانشجوی دکتری پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران سال تحصیلی ردیف نام مرکز تحقیقات ظرفیت نام استاد ر

اطالعات ظرفیت و محور پژوهشی تایید شده جهت پذیرش دانشجوی دکتری پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران سال تحصیلی ردیف نام مرکز تحقیقات ظرفیت نام استاد ر Toxicology and Diseases دكتر محمد عبدالهي داروشناسي و سم شناسي - سم شناسي - علوم داروئی دكتر علیرضا فرومدی شیمي دارویي سنتز و ارزیابي اثرات بیولوژیکي تركیبات آلي شیمي دارویي دكتر محمد شریف زاده نوروساینس

توضیحات بیشتر

بيانه دورنما ( Vision ) معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اهواز

بيانه دورنما ( Vision ) معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اهواز نقشه جامع علمی و برنامه استراتژیک مرکز تحقیقات تغذیه و بیماریهای متابولیک دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز بیانیه دورنما ) Vision ( ما بر آنیم كه عالوه بر توسعه كمي و كیفي امر پژوهش در زمینه تغذیه و

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - Internal QC

Microsoft PowerPoint - Internal QC INTERNAL QUALITY CONTROL R. Mohammadi Biochemist (Ph.D.) Faculty member of Medical Faculty Primary Equipment Staff Variables Test Materials Results LABORATORY VARIABLES Preanalytical Variables Analytical

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D205F315FC7D1D2EDC7C8ED20E3E5C7D1CA20E5C7ED20E3CFEDD1EDCAED2098C7D1D4E4C7D3C7E420E3D3C6E6E120E3D1C798D220C8E5CFC7D4CA2

<4D F736F F D205F315FC7D1D2EDC7C8ED20E3E5C7D1CA20E5C7ED20E3CFEDD1EDCAED2098C7D1D4E4C7D3C7E420E3D3C6E6E120E3D1C798D220C8E5CFC7D4CA2 5 مجله علمي ارزيابي مهارت هاي مديريتي كارشناسان مسي ول مراكز بهداشت شهرستان هاي استان قزوين غلامحسن شعباني قاضي كلايه جواد قدوسي نژاد دكتر سعيد آصف زاده چكيده هدف: با توجه به اينكه كارشناسان مسي ول مراكز

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 Different Types of Epidemiologic Studies Cohort, Case-Control Case-Cohort, Nested Case-Control Case-Crossover Mojtaba Sehat,MD. Epidemiologist 2014 عنوان تاریخ ساعت سخنران تخصص مدرس روش اجرا 8-10 1/8/93

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 فصل اول مهندسی چیست سید احسان تهامی استادیار گروه مهندسی دانشگاه آزاد tahami@mshdiau.ac.ir http://tahami.mshdiau.ac.ir 1 بارم بندی درس بیوالکتریک: 4 نمره میان ترم 2 نمره تمرین 8 نمره پایانترم + 6 نمره

توضیحات بیشتر

تأثیر حاملگی های پرخطر بر مرگ و میر نوزادان با استفاده از روش مورد-شاهدی لانه گزیده در یک نمونه از جمعیت روستایی کشور

تأثیر حاملگی های پرخطر بر مرگ و میر نوزادان با استفاده از روش مورد-شاهدی لانه گزیده در یک نمونه از جمعیت روستایی کشور مجله تخصصي اپيدميولوژي ايران 386 دوره 3 شماره 4 و 3: صفحات -6. مقاله پژوهشي تا ثير حاملگيهاي پرخطر بر مرگ و مير نوزادان با استفاده از روش مورد-شاهدي لانه گزيده در يك نمونه از جمعيت روستايي كشور 4 3 2 رضا

توضیحات بیشتر

علل افزايش سن ازدواج دختران

علل افزايش سن ازدواج دختران فراغت اوقات بر اثرگذار عوامل مطالعات فراتحلیل سفیری خدیجه الزهرا دانشگاه استاد مدیری فاطمه اجتماعی گروههای جامعهشناسی دکترای دانشجوی تهران تحقیقات علوم واحد اسالمی آزاد دانشگاه ی خت جامعهشنا مطالعات )علميپژوهشي(.811-841:)81(81

توضیحات بیشتر

Microsoft Visual Basic

Microsoft Visual Basic اوقات شرعي اصفهان در فروردين سال 1 :0 1: 1:1 1: :0 : شنبه 0:0 1: 1:1 1: :0 : يك شنبه 0: 1: 1:1 1: :0 : دو شنبه 0: 1: 1:1 1: :0 : سه شنبه 0: 1: 1:1 1:0 :01 :0 چهار شنبه 0: 1: 1:1 1:0 :00 : پنج شنبه 0: 1:

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - Versatile molecular approaches for HBsAg positive patients, who are PCR negative - Dr. Ghaziasadi.pptx

Microsoft PowerPoint - Versatile molecular approaches for HBsAg positive patients, who are PCR negative - Dr. Ghaziasadi.pptx Versatile molecular approaches for HBsAg positive patients, who are PCR negative. Is it possible to be HBsAg positive but HBV PCR negative?? Azam Ghaziasadi Hepatitis B &D Lab Department of Virology Tehran

توضیحات بیشتر

«نامه به سردبیر» توسعه مراقبت تسکینی در بیماران سرطانی، ضرورتی مغفول مانده

«نامه به سردبیر» توسعه مراقبت تسکینی در بیماران سرطانی، ضرورتی مغفول مانده DOI:10.29252/ijn.31.115.1 نشريه پرستاري ايران )مركز تحقيقات مراقبتهاي پرستاري دانشگاه علوم پزشكي ايران( دوره 31 شماره 115 دي ماه 1-5 1397»نامه به سردبیر«توسعه مراقبت تسکینی در بیماران سرطانی ضرورتی مغفول

توضیحات بیشتر

Microsoft Visual Basic

Microsoft Visual Basic اوقات شرعي شهركرد در فروردين سال 1 : 1: 1:1 1:1 : : پنج شنبه 0: 1: 1:1 1:1 :0 : جمعه 0: 1: 1:0 1:1 :0 : شنبه 0: 1: 1:1 1:1 :0 : يك شنبه 0: 1: 1:1 1:1 :0 : دو شنبه 0: 1: 1: 1:1 :0 : سه شنبه 0:1 1:0 1: 1:1

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - JCR for trainees.pptx

Microsoft PowerPoint - JCR for trainees.pptx InCites Next Generation Journal Citation Reports SOME OF FREQUENTLY QUESTIONS: How can I register in JCR? How can I view Journals in one Subject Category? What kind of information JCR pose about journals?

توضیحات بیشتر

پائیز شرکت فن آوران طرح نو گلستان راهنمای ثبت نام دانشجویان در کمیسیون داخلی دانشجوی گرامی! برای طرح پرونده در ک

پائیز شرکت فن آوران طرح نو گلستان راهنمای ثبت نام دانشجویان در کمیسیون داخلی دانشجوی گرامی! برای طرح پرونده در ک ................................. شرکت فن آوران طرح نو گلستان راهنمای ثبت نام دانشجویان در کمیسیون داخلی دانشجوی گرامی! برای طرح پرونده در کمیسیون داخلی کلیه پیگیری ها و پرداخت هزینه به صورت اینترنتی و

توضیحات بیشتر

Text 34-1.xps

Text 34-1.xps ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج ر ا ه ب ه ر ا م ش م ه ن ل ا س -0 : ص ص ی ا ه ل د م ر ب د ی ک ا ت ا ب ی ر ه ش ت ا م د خ ی ی ا ض ف ع

توضیحات بیشتر

عنوان درس:

عنوان درس: معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی فرم اولیه طرح درس اطالعات مربوط به استاد: - نام استاد: حاجی حسینی آخرین مدرک تحصیلی : دکتری رشته تحصیلی: پرستاری سابقه آموزشی

توضیحات بیشتر

Course Plan طرح دوره درس نظریه ها الگوهای پرستاری سالمت جامعه و کاربرد آنها نیمسال اول بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج دانشکده پرستاری و مام

Course Plan طرح دوره درس نظریه ها الگوهای پرستاری سالمت جامعه و کاربرد آنها نیمسال اول بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج دانشکده پرستاری و مام بسمه تعالی حضرت زینب)س( ) کارشناسی ارشد طرح دوره ( الف-مشخصات کلی درس نام درس : نظریه ها الگوهای پرستاری و کاربرد آنها تعداد و نوع واحد: نظري) 1 واحد( / کارآموزی )1 واحد( نيمسال تحصيلی: اول 34-5 دروس پيش

توضیحات بیشتر

ضرورت انجام مشاوره ژنتیک در بیماران مبتلا به سرطان پستان

ضرورت انجام مشاوره ژنتیک در بیماران مبتلا به سرطان پستان مقاله پژوهشی فصلنامه بیماريهاي پستان ایران سال دوم شماره اول بهار 1388 ضرورت انجام مشاوره ژنتیک در بیماران مبتلا به سرطان پستان صفا نجفی: استادیار خون و سرطان شناسی مرکز تحقیقات سرطان پستان جهاد دانشگاهی

توضیحات بیشتر

شماره: 87/469057 تاریخ: 88/12/15 باسمهتعالی بخشنامه به واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامی موضوع: مجلات خارجی کماعتبار و ناشناخته با توجه به اینکه تعدادي از موسسات غیر معتبر داخلی و خارجی با دریافت مبالغی از نویسندگان

توضیحات بیشتر

« هيچ چيز نزد خدا گرامي تر از دعا نيست

« هيچ چيز نزد خدا گرامي تر از دعا نيست معاو ن ت ردمان دبیرخانه تدوین و بازنگری بسته بیمه پایه خدمات شناسناهم و استانداردرخید را هب ردی بیم ه ای سونورگا ف ي كارلدا پل ر ر ح م حامله )ر ح م جف ت و جن ي ن( تدوین کنندگان: دفتر ارزیابی فن آوری تدوین

توضیحات بیشتر

دانشکده

دانشکده دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه ازاد اسالمی واحد کرج طرح درس Plan) (Lesson اصول تغذیه عنوان درس : 2 واحد تعدادواحد: شنبه ها ساعت 42/3-4 زمان ارائه درس: بیوشیمی فیزیولوژی 4 و 2 دروس پیش نیاز: تعداد دانشجویان:

توضیحات بیشتر

بسته های تحول و نوآوری درآموزش علوم پزشکی بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی ناظر به: 9 سیاست 9 1: نهادينه سازي رويكرد آموزش پاسخگو در نظام سالمت 9

بسته های تحول و نوآوری درآموزش علوم پزشکی بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی ناظر به: 9 سیاست 9 1: نهادينه سازي رويكرد آموزش پاسخگو در نظام سالمت 9 بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی ناظر به: 9 سیاست 9 1: نهادينه سازي رويكرد آموزش پاسخگو در نظام سالمت 9 سیاست 9 2: گسترش عدالت در آموزش عالي سالمت 9 سیاست 9 4: حضور در عرصه هاي آموزشي منطقه اي و جهاني

توضیحات بیشتر

Text 34-1.xps

Text 34-1.xps ه) د ن س ی و ن ی ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 8 9 1 ر ا ه ب ه ر ا م م ه ن ل ا س 19-5 1 5 : ص ص ر د ر ی ذ پ ب ی س آ ی ا ه وه ر گ ن ک س م ی ا ه ت س ا

توضیحات بیشتر

بررسی تأثیر آموزش الکترونیکی بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سکته مغزی

بررسی تأثیر آموزش الکترونیکی بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سکته مغزی Journal of Health and Care Vol. 9, No., Spring 207, Pages 30-38 The Effect of E-Learning on the Quality of Life of Patients with Stroke AtashiV, Sheikh Abumasoudi R* 2, Moghimian M 3, Hashemi M.S 4, Karimi

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation مدل های تغییرپذیری ) )مدل های تغییرپذیری و نااطمینانی تغییرپذیری یکی از مباحث مهم در مطالعات اقتصادی و مالی است.تغییرپذیری را اغلب به صورت انحراف معیار یا واریانس تعریف می کنند که در هر مثالی دارای مفهوم

توضیحات بیشتر

بررسی تأثیر طرح تحول نظام سلامت بر میزان سزارین و میانگین هزینه پرداخت شده توسط مادران: مطالعه موردی استان کردستان

بررسی تأثیر طرح تحول نظام سلامت بر میزان سزارین و میانگین هزینه پرداخت شده توسط مادران: مطالعه موردی استان کردستان و 3 مجله دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران (حيات) دوره 22 شماره 245-254 1395 3 بررسي تا ثير طرح تحول نظام سلامت بر ميزان و ميانگين هزينه پرداخت شده توسط مادران: مطالعه موردي استان كردستان

توضیحات بیشتر

Microsoft Word

Microsoft Word The Journal of Qazvin Univ. of Med.Sci. No. 26, Summer 2003 مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین شماره 26 تابستان 1382 اختلالهای متابولیک کودکان و نوجوانان مبتلا به چاقی دکتر رویا کلیشادی*

توضیحات بیشتر

خودمراقبتی در خشونت خانگی

خودمراقبتی در خشونت خانگی دکتر حسن کریمی است )5 1- معرفی مربی و شرکت کنندگان )12 2- برنامه آموزشی )3 3- خشونت خانگی چیست )6 4- انواع خشونت خانگی )8 5- چه عواملی باعث بروز خشونت در خانواده می گردد )9 6- عوامل محافظت کننده در برابر

توضیحات بیشتر

میزان شیوع اختلال نقص توجه و بیش فعالی در کودکان دبستانی ‏ شهر خرم آباد‏

میزان شیوع اختلال نقص توجه و بیش فعالی در کودکان دبستانی ‏ شهر خرم آباد‏ فصلنامه علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي لرستان میزان شیوع اختلال نقص توجه و بیش فعالی در کودکان دبستانی شهر خرم آباد 4 3 2 1 پریسا نامداري هدایت نظري محمدجواد طراحی محمدرضا محمدي 1- مربی گروه پزشکی اجتماعی

توضیحات بیشتر

مفاهیم پایگاه داده پنجم: درس مدل سازی معنایی داده ها سید کاوه احمدی

مفاهیم پایگاه داده پنجم: درس مدل سازی معنایی داده ها سید کاوه احمدی مفاهیم پایگاه داده پنجم: درس مدل سازی معنایی داده ها سید کاوه احمدی پیاده سازی مدل سازی معنایی شناخت سیستم 2 مدل سازی معنایی داده قبل از پیادهسازی بانک اطالعاتی باید عمل طراحی بانک اطالعاتی معنایی( انجام

توضیحات بیشتر

. موسوی ندوشنی دانشگاه شهید بهشتی ١٠ شهریور ١٣٩٢

. موسوی ندوشنی دانشگاه شهید بهشتی ١٠ شهریور ١٣٩٢ موسوی ندوشنی دانشگاه شهید بهشتی sa_mousavi@sbuacir ١٠ شهریور ١٣٩٢ برای برآورد دبی اوج روشهای متفاوتی ارایه شده است که به شرح زیر است روابط تجربی: بهعنوان مثال میتوان به رابطه منطقی و یا استدلالی ١ اشاره

توضیحات بیشتر

بسمه تعالي دانشگاه علوم پزشكي لرستان معاونت آموزشي مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي (فرم خالصه رزومه اساتید مجتمع آموزش عالي سالمت واحد دورود سال

بسمه تعالي دانشگاه علوم پزشكي لرستان معاونت آموزشي مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي (فرم خالصه رزومه اساتید مجتمع آموزش عالي سالمت واحد دورود سال بسمه تعالي دانشگاه علوم پزشكي لرستان معاونت آموزشي مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي (فرم خالصه رزومه اساتید مجتمع آموزش عالي سالمت واحد سال 9-9 نام و نام خانوادگي: شماره شناسنامه: 5975 عنوان آخرين

توضیحات بیشتر

بررسی عادات تغذیه ای در دانش آموزان دبیرستان های دولتی و مقایسه آن با هرم راهنمای غذایی

بررسی عادات تغذیه ای در دانش آموزان دبیرستان های دولتی و مقایسه آن با هرم راهنمای غذایی مقاله پژوهشي 1 رقيه صديفي مقدمه: تاریخ دریافت 86/1/17 تاریخ پذیرش 86/3/20 چكيده در دو دهە اخیر توجه به الگو و عادت های غذایی افراد جامعه به عنوان مهم ترین بخش از سبک زندگی مورد توجه قرار گرفته است. قرن

توضیحات بیشتر

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي معاونت درمان دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني بازديدهاي مديريتي ايمني بيمار (Patient Safety Executive Walk

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي معاونت درمان دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني بازديدهاي مديريتي ايمني بيمار (Patient Safety Executive Walk وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي معاونت درمان دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني بازديدهاي مديريتي ايمني بيمار (Patient Safety Executive Walk-Rounds) ترجمه : فرناز مستوفيان كارشناس مسئول ايمني

توضیحات بیشتر

معاونت آموزشی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی چارچوب طراحی «طرح دوره» م س: آ ی ورز ی ۱ کد درس: تعداد واحد: 2 نام مسو ول درس: سیامک بشردوست تجلی

معاونت آموزشی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی چارچوب طراحی «طرح دوره» م س: آ ی ورز ی ۱ کد درس: تعداد واحد: 2 نام مسو ول درس: سیامک بشردوست تجلی معاونت آموزشی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی چارچوب طراحی «طرح دوره» م س: آ ی ورز ی ۱ کد درس: تعداد واحد: 2 نام مسو ول درس: سیامک بشردوست تجلی مدرس: سیامک بشردوست تجلی پیشنیاز: -- رشته تحصیلی: فیزیوتراپی

توضیحات بیشتر

از کودک خود در برابر بیماری های عفونی محافظت کنید

از کودک خود در برابر بیماری های عفونی محافظت کنید از کودک خود در برابر بیامری های عفونی محافظت کنید برنامه رسارسی و کشوری واکسیناسیون تقریبا ۹۵ از همه کودکان در هلند علیه بیماری های عفونی واکسینه شده اند. با توجه به بهداشت بهتر مراقبت های بهداشتی بهتر

توضیحات بیشتر

فرم گزارش كار هفتگي

فرم گزارش كار هفتگي قابل توجه دانشجويان متقاضی ( درس کار آموزي ) مراحل و شرح کامل وظايف دانشجويان کارآموزي 1 اخذ واحد كارآموزي در زمان ثبت نام 2 جستجو براي يافتن محلي مناسب جهت كارآموزي و كسب موافقت مديريت واحد مورد نظر.

توضیحات بیشتر

فرآیند صدور و تمدید موافقت اصولی بازدید از محل احداث طرح مراجعه به شرکت خدمات ثبت تقاضا در سامانه شرکت خدمات مشاوره مشاوره و ارایه مدارك الزم و متقاضی

فرآیند صدور و تمدید موافقت اصولی بازدید از محل احداث طرح مراجعه به شرکت خدمات ثبت تقاضا در سامانه شرکت خدمات مشاوره مشاوره و ارایه مدارك الزم و متقاضی فرآیند صدور و تمدید موافقت اصولی بازدید از محل احداث طرح مراجعه به شرکت خدمات ثبت تقاضا در سامانه مشاوره و ارایه مدارك الزم و الکترونیکی و تکمیل پرونده تکمیل فرم درخواست صدور موافقت اصولی و تحویل به کشاورزی

توضیحات بیشتر

Arash Dehghani | Jobinja

Arash Dehghani | Jobinja Arash Dehghani برنامه نویس و طراح نرم افزار تماس از طریق جابینجا (https://jobinja.ir/user/arash-dehghani) تماس از طریق جابینجا شخصی اطلاعات سال تولد: ۱۳۶۵ جنسیت: مرد وضعیت سربازی: معاف وضعیت تا هل: متا

توضیحات بیشتر

بررسی عوامل انسانی مرتبط با بروز سوانح ترافیکی منجر به فوت در استان ایلام در سال 1391

بررسی عوامل انسانی مرتبط با بروز سوانح ترافیکی منجر به فوت در استان ایلام در سال 1391 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایالم دوره بیست و چهار شماره چهارم آبان 59 بررسی عوامل انسانی مرتبط با بروز سوانح ترافیکی منجر به فوت در استان ایالم در سال 1931 3 2 1 1 مرضیه منصوری جلیلیان علی دلپیشه علی

توضیحات بیشتر

انواع سقف برای دهانه های بزرگ بررسی انواع سقف که در ساختمان هایی با دهانه های بزرگ استفاده می شوند پایگاه خبری تحلیل فوالد مرکزآهن اصفهان- خیابان امام

انواع سقف برای دهانه های بزرگ بررسی انواع سقف که در ساختمان هایی با دهانه های بزرگ استفاده می شوند پایگاه خبری تحلیل فوالد مرکزآهن اصفهان- خیابان امام بررسی انواع سقف که در ساختمان هایی با دهانه های بزرگ استفاده می شوند پایگاه خبری تحلیل فوالد مرکزآهن اصفهان- خیابان امام خمینی- چهار راه شریف- مجتمع الماس- طبقه 5- واحد 515 مرکزآهن بررسی انواع سقف که در

توضیحات بیشتر