1391/12/ /8/23 ص مقایسةروشهاینروفازیوSCSدراولویتبندی زیرحوضههایآبخیزبهمنظوراجرایاقداماتآبخیزداری )مطالعةموردی:حوضةآبخیزطالقان( ایران سار

اندازه: px
شروع نمایش از صفحه:

Download "1391/12/ /8/23 ص مقایسةروشهاینروفازیوSCSدراولویتبندی زیرحوضههایآبخیزبهمنظوراجرایاقداماتآبخیزداری )مطالعةموردی:حوضةآبخیزطالقان( ایران سار"

رونوشت

1 9//9 9/8/ ص 5- مقایسةروشهاینروفازیودراولویتبندی زیرحوضههایآبخیزبهمنظوراجرایاقداماتآبخیزداری )مطالعةموردی:حوضةآبخیزطالقان( ایران ساری طبیعی مناب و کشاورزی علوم دانشگاه آبخیزداری دکتری دانشجوی خشک تالی صادق * ایران تدران دانشگاه طبیعی مناب دانشکدة کوهستانی و خشک مناطق احیای گروه استاد ساروی محسنی محسن ایران نور مدرس تربیت دانشگاه طبیعی مناب دانشکدة آبخیزداری مدندسی گروه استادیار وفاخواه مهدی مناب دانشکدة کوهستانی و خشک مناطق احیای گروه دانشیار سیگارودی خلیقی شهرام ایران تدران دانشگاه طبیعی چکیده اجارا قاباو ببخیز حوضة سطح کو در ببخیزداری عملیا... و زمان انسانی نیروی بودجه امکانا ناکافیبودن دلیو به تخریاب نظار از و اسات اثرگاذارتر کاه شاود اجارا زیرحوضاههاایی در باید ببخیزداری عملیا دلیو همین به نیست. یاا هیادرومتری اههاای ایست نقص همچبین باشد. خطر معرض در بیشتر... و سیال مالی و جانی خسارا فرسایش که باشبد روشهایی دنبال به زیرحوضهها اولویتببدی برای تا داشته بن بر را متخصصان مباط برخی در اهها ایست فقدان حاضار تحقیا در کباد. عماو بهدرستی جغرافیایی مختلف مباط در زیرحوضهها دسترس در خصوصیا از استااده با در مایتوانباد را معایاب و مزایا از وسیعی محدودة که مدل در و نروفازی روشهای از استااده امکان از خروجای دبای میازان مختلاف روشهاای نتاایج صاحت تعیاین بارای شاد. بررسای نمایباد لحاا تصمیمگیریها دورة باا دبای ر حاداک باا روش دو ایان از باهدساتبماده نتایج شد. برداشت بماری سال یک طی طالقان زیرحوضههای و است نروفازی روش به مربوط اولویتببدی بهترین داد نشان نتایج شد. مقایسه زیرحوضهها مشاهداتی دوسالة بازگشت را بربوردهاا بهترین بربوردشده و مشاهداتی دادههای مقایسة به مربوط تبیین و خطا ضرایب اساس بر با مقایسه در است. داشته. نروفازی سیوخیزی طالقان ببخیز حوضة اولویتببدی کلیدی: واژگان Emal: 06-9 فاکس: 06-9 تلفن: مسئول: نويسندة *.

2 نشریه مرت و آبخیزداری مجله مناب طبیعی ایران دورة 68 شمارة تابستان 9 مقدمه نجرنز عیفیا آبتیز نرز ر کل سطو یوضة آبتیز به لیل کیباو بو جاه قماان طیاروز نطاااطی و... نمکانپذیر طیات بنابرنین عیفیا آبتیاز نرز بایاد ر قیریوضههایی نجرن شو که نثرگذنرترطد و بی الر ر معرم خطرطد. نولویتبندز قیریوضههاا باه ماا نین نمکان رن می هد که با هزینه و طیروز کیلر طلیجة مطفوبتارز نق عیفیاا آبتیاز نرز یاصال شاو. طروفاقز با ت تیص رونبط غیرخطی بین ورو زهاز متلفد طلیجة مور طظر رن به صور مطفاوب نرنکاه می هد. هیننین رو با رطظرگرفلن عونمل و ویهگیهاز متلفد قیریوضههااز آبتیاز میازنن سیالب خروجی رن برآور میکناد. ر قمیناة کااربر نین و رو ر پیشبینای سایالب و نولویاتبنادز قیریوضههاز آبتیز ر ک ورهاز متلفد مطالعااتی صور گرفله که رپی میآید: ر شیال کارولیناا باا نساالاا ه نق ANN و پاایشبیناای جریااان ر پایین ست رو خاطه صور گرفت که شبکة ع ابی طلایج بهلرز نرنکه ن ]9[. ر م ر با نسلاا ه نق مادل میزنن بای سایالبی باا موف یات بارنز قیریوضههاز متلفد با رو پیشبینای شاد ]8[. با نسلاا ه نق طروفاقز بی رو خاطة باایلرنطی ر هند پیشبینی شد که طلایج دابل دبولتر نق سرزهااز قماطی بو ]0[. رو ر می ایگان بایهااز پیک رن باایار بی الر نق م ادنر وندعای بارآور کار طا یدهگرفلن تبتیر و تعرق و وضعیت رطوبات لیال نصافی آن ذکار شاد ][. هینناین رو کالیارطیا بیهاز نوج رن بی لر نق میزنن وندعی برآور کر ]7[. رو ANFIS ر ر پیشبینی سیل ر تایونن طلایج دابل دبولی نرنکه ن ]5[. ر نطدوطزز رو هاز شبکة ع بی م نوعی و طروفاقز برنز به ستآور ن رنبطة مناسب بین بار و رونطااب م ایااه شاد بار نساس نین مطالعه طروفاقز مناسبتار باو ][. مادل طروفاقز ر نطدوطزز برنز مطالعة ینامیاک جریاان مدل مناسبی ت تیص ن ه شد ][. ر غارب ترکیاه با نسالاا ه نق طروفااقز شابکة ع ابی م انوعی و رگرسایون چنادملغیره پایشبینای جریاان رو خاطاه نرقیابی شد و طروفاقز طلاایج مناسابتارز نرنکاه ن ]7[. نولویتبندز قیریوضاههااز آبتیاز ر یوضاة بزرگرو قر با نسالاا ه نق رو باا موف یات صااور گرفاات ][. ر شاارق هندوساالان ماادل و WEPP برنز بررسای رنبطاة باار - رونطاب مطالعه شد. طلایج ط ان ن مدل دابفیت بی لرز برنز پیشبینی جریانهاز روقنطه نر ][. رو هاز شبکة ع بی م انوعی و بارنز - رونطاب ر طاال بررسای شاد پیشبینی رنبطة بار شابکة باهخاوبی عیال کر طاد و رو هر و رو طروفااقز ر ع بی م نوعی دیقتر باو ][. رو - رونطااب سنگاپور بارنز مادلسااقز فرنیناد باار مطالعه شد که ر بارآور بای پیاک باایار مناساب ت تیص ن ه شد ][. ر نیرنن طیاز مطالعااتی نطجاا شاده کاه ر پای میآید: با مطالعه بر روز یوضاة آبتیاز ماوطاد باا مؤثرترین عامل ر نیجا سیل میزنن CN رو ت تیص ن ه شد ]5[. ر یوضة آبتیز شهرسلاطک کرج نولویتبندز قیریوضههاا باا نسالاا ه نق منطاق گرفت و طلاایج دابال دباول باو ][. فاقز صور شاابکة ع اابی م اانوعی و ماادل ر شبیهساقز فرنیند بار - رونطااب ر یوضاة کاار ه

3 5 مقایسة روشهای نروفازی و در اولویتبندی زیرحوضههای آبخیز به منرور اجرای اقدامات آبخیزداری بررسی شد. با نینکه هر و رو نرنز طلایج صاحیو بو طد برآور شابکة ع ابی دیاقتار باو ]0[. باا نسلاا ه نق رو هاز MLP طروفااقز و سارزهااز قماطی بیهاز ماهاطه ر یک گا قماطی آینده ر ساه رو خاطة کرج جااجرو و طال اان پایشبینای شاد گالنی نست رو طروفاقز ر نغفب ماونر عیفکار بهلرز نشت ]6[. ر یوضة آبتیز کار ه شابکههااز ع بی م نوعی و رو ر شبیهسااقز فرنیناد بار - رونطاب با یکدیگر م ایاه شد. طلایج ط ان ن که شبکة ع بی با ورو زهاز کیلر طلایج دیاقتارز نرنکه میکند ][. شابکة ع ابی م انوعی )ANN( و رگرسیونهاز چندملغیرة خطای و غیرخطای ر پیشبینی سیل ر یوضة آبتیز طال ان با یکادیگر م ایاه شد طلایج ط اان ن عیفکار شابکة ع ابی م نوعی طابت به رو هاز رگرسیوطی و بهلر نست ][. با مطالعه ر رو خاطة کرج برنز پیشبینی بار معفق با نسلاا ه نق منطاق فااقز و شابکة ع ابی م نوعی منطق فاقز عیفکر بهلرز طابت به رو منحنای سانجة رساوب نشات ][. باا مطالعاه ر رو خاطة گرگان طروفاقز برنز پیشبینی بی بهویهه ر موندع سیالبی مناسب ت تیص ن ه شد ]8[. بنابرنین به منظور مدیریت بهلار بو جاه قماان طیروز نطااطی و تعیین یااسترین قیریوضاههااز آبتیز جهت نجرنز عیفیاا آبتیاز نرز باه کااربر مدلها و رو هایی طیاقمندیم که باا کیلارین میازنن ورو ز خروجیهاز مطفوب و نولویتبندز مناسابی نرنکه هند. یوضة آبتیز طال ان بدین سابب نطلتااب شد که ط ش مهیی ر تأمین رسوب سد طال اان و ر گر شگرز نر.. روششناسی.. منطقة مورد مطالعه منط ة ماور مطالعاه ر نیان تح یاق یوضاة آبتیاز طال ان نست که خروجی آن طز یک روسلاز گفیناک ر محل نیالگاه آبسنجی نست. نیان بتاش شاامل سرنب یوضة آبتیز طال ان و بت ی نق یوضة میاطی آن نساات. منط ااة مااور مطالعااه بااین عاارم جغرنفیایی تاا 6 5 شایالی و طاول جغرنفیااایی تااا 5 شااردی وندااع نست. نین بتش به طاور عیاده کوهاالاطی نسات و یدنکثر و یدندل نرتااع آن باهترتیاب 80 و 790 ملر نق سطو ریاسات و نرتاااع ملوساط منط اه طیاز 7 ملار نق ساطو ریاسات. مااایت آن معاا ل 80 / 7 کیفوملر مربع و محیط آن 8 کیفاوملر نسات. نین یوضه نرنز 8 قیریوضاة آبتیاز نصافی و 0 قیریوضة فرعی نست )شکل (. شکل. موقعیت منطقة مورد مطالعه در ایران و زیرحوضههای آبخیز طالقان

4 یا) نشریه مرت و آبخیزداری مجله مناب طبیعی ایران دورة 68 شمارة تابستان روش تحقیق جاطگ طتالین بار سیاالم طروفااقز رن معرفای کار ][. طکلااة نصاافی ر هنگااا طرنیاای یااک ماادل طروفاقز )ANFIS( نطلتاب سیاالم نسالنلاج فااقز )FIS( نست. برنز مدل فاقز مرتباة نول مجیوعه داطون با و داطون قیر دابل نرنکه نست: داطون نول: نگار باشد آطگاه Sugeno IF-Then و A ماااوز x یاک طیوطاه فاقز باه شاکل y ماااوز B f= p x +q y + r داطون و : نگار باشد آطگاه کاه ر آن x ماااوز و A y ماااوز B f= p x +q y + r و B B A A عضویت برنز ورو زهاز و x و y باهترتیاب تونباع هالند. r q p r q p معیارز معیول پارنملرهاز تابع خروجینطد ]7[. شکل ANFIS گرههاز الیة م ابه تابع م ابه نر. رن ط ان می هد که ر آن کارکر ANFIS بدین شرح نست: الیة : هر گره ر نین الیه رجاا عضاویت نق یک ملغیر ورو ز رن تولید میکند: که ر آن OP (y), B OP (x), A y( ورو ز به گاره ماور طظار و x (B- (یا A مجیوعة فاقز مرتبط با نین گاره نسات که ر نین تح یق تابع گوسی نرنز بهلرین برآور هاا بو و به عنونن تابع عضویت نطلتاب شد که خروجی آن به صور قیر دابل محاسبه نست: که ر آن OP A (x) x c b ( ) a {a, b, c } مجیوعه پارنملرها هاالند و یدنکثر و یدندل صار هالند ]6[. شکل. معماری مدل ]8[ ANFIS. Adaptve Neuro-fuzzy Inference System

5 7 مقایسة روشهای نروفازی و در اولویتبندی زیرحوضههای آبخیز به منرور اجرای اقدامات آبخیزداری الیة : هر گره ر نیان الیاه ر سایگنال ورو ز ضرب میشو و خروجی ط ان هنادة دادر تهایج یک داطون نست: OP w A (x) B (y), الیة : گره ن نین الیه که با N طا گاذنرز شاده نست ددر تهیج طرمالشده رن محاسبه میکند: w OP w, w w الیة : گره ر نین الیه م ارکت داطون ن رن به سیت خروجی مدل با نسلاا ه نق تاابع قیار محاسابه میکند: OP wf w (px qy r ) کااه ر آن w خروجاای الیااة و } {p, q, r مجیوعة پارنملرهاست. الیة 5: تنها گره نین الیه خروجای کفای رن مطابق قیر محاسبه میکند: ANFIS OP overalloutput w f 5 wf w طتات ملغیرهاز مؤثر بر بای یادنکثر باا ورة باقگ ت وسالة خروجی نق قیریوضهها ر طر نفزنر IBM SPSS Statstcs 9 با رو تحفیل عامفی باه تعدن یدندل )چهار عامل( کااهش ن ه شاد. سااس نجرنز طروفاقز و نولویتبندز قیریوضههاز آبتیاز طال ان بر نساس میزنن بی یدنکثر با ورة باقگ ات وساله با نسالاا ه نق طار نفازنر MATLAB R008a صور گرفات. بارنز نفازنیش کاارنیی طروفااقز ر ماادلساااقز ن ههاااز ورو ز و خروجاای ن ههااا معیارساقز )طرمالساقز( میشوطد یعنای باین نمناة عد ز معیوال صار تا یک درنر میگیرطد. نق نلگوهاز آموق برنز آموق طروفاقز نسالاا ه مایشاو. نق آطجا که طروفاقز فادد برونیاابی باالسات و تونطاایی تعییم هی آن ف اط ر چاارچوب رونیاابی مطارح نست ن ههاز آموقشی باید طورز نطلتاب شوطد که طیاینده کل ن ههاا ر هیاة یااال میکان نق دبیال یادز )یادندل و یادنکثر( باشاند ]7[. ن ههااز موجو به و سالة آماوق )75 رصاد( و آقماون برنز بررسی کارنیی طروفاقز )5 رصد( ت ایم شد. ر نین تح یق به لیال آطکاه یوضاة آبتیاز طال اان نرنز 8 قیریوضه بو قیریوضه برنز آموق و قیریوضه برنز آقمون ر طظر گرفله شاد. بارنز پیشبینی بی یدنکثر با ورة باقگ ت وسالة مربو به قیریوضههاز آبتیز طال ان مؤلاة نطلتابشاده نق تحفیل عامفی به عناونن ورو زهااز مادل و بای یدنکثر وساله ]7[ برنز هر یاک نق قیریوضاههاا )که نق آمار طوالطیمد نیالگاههااز وقنر طیارو و آمار بر نشت بی طی یک سال برنز قیریوضههااز فادد نیاالگاه هیادروملرز محاسابه شاد( باه عناونن خروجی مدل به برطامه ونر شد. مادل نق نطاونع مادلهااز ریاضای رنیاطهنز برنز شبیهساقز ودایع بار - رونطاب نسات که نرنز چندین قیرمدل ر نجزنز طااوذ روطادیابی جریااان سااطحی آب پایااه و روطاادیابی جریااان رو خاطهنز نست. نین مدل نرنز سه بتش نصفی باه طا هاز مدل یوضه مدل ندفییی و طیایههاز کنلرلی نست. هیننین نین مدل نرنز دابفیات کالیبرنسایون خو کاار و بهیناهسااقز پارنملرهاا طیاز نسات ]5[. خااونص فیزیکاای یوضااة آبتیااز قیریوضااههااا رو خاطههاا و تأسیااا ونبااله باه آنهاا ر مادل یوضه به طر نفزنر معرفی میشو. محاسبة تفااا باا رو شیارة منحنی نطجا گرفت. نطالعا مور طیاق نین رو نق مطالعا دبفی ][ نسلترنج شد. بارنز

6 نشریه مرت و آبخیزداری مجله مناب طبیعی ایران دورة 68 شمارة تابستان 9 8 محاسبة تولید رونطاب ر قیریوضهها طیز نق رو نسالاا ه شاد. شابیهسااقز جریاان ر رو خاطاههاا و روطدیابی آنها طیز با نسلاا ه نق رو ماسکینگا صور گرفت. مدل هونشناسی شامل مجیوعه نطالعا ماور طیاق برنز تعیین بار تاریتی یا طرنیی نست که بارنز نت ال با مدل یوضه بهکاار مایرو. رو محاساباتی بار ر نین مطالعه رو تعیین سطوح تأثیر نیالگاهها )چندضفعی تیان( نست ]5[. نیالگاههاز هونشناسی موجو ر یوضة آبتیاز طال ان که ر نین تح یق نق آن نسلاا ه شد شامل 0 نیالگاه بارننسانجی مرباو باه وقنر طیارو نسات )جدول و شکل (. نیاالگاههااز هیادروملرز نیادن شاده توساط وقنر طیرو که ر نین تح یق نق آنها نسالاا ه شاد شامل پنج نیالگاه گرنب هادر مهارنن جوسالان و گفینک نست. عالوه بر نین نیالگاهها برنز بر نشات طیوطة آب و محاسبة میازنن بای ر محال خروجای یگر قیریوضهها طیز نشل ط اب شاد )جادول و شکل (. جدول. ایستگاههای هواشناسی )بارانسنجی( منطقة مورد مطالعه کد طا نیالگاه عرم جغرنفیایی طول جغرنفیایی نرتااع نق سطو ریا )ملر( " 6 " هدر " عفیزنن جوسلان " " " گفینک " گرنب گله ه " " 6 7" 5 جوسلان " 6 شاهرو یزنن " " 7 شاهرو سکرنطنال " " 6 8 " 8 شاهرو گفیرو " 9 شاهرو قیدشت " " 0 کیپ قیدشت 0 55" 6 شکل. نقشة موقعیت ایستگاههای هواشناسی و هیدرومتری مورد استفاده در تحقیق

7 9 مقایسة روشهای نروفازی و در اولویتبندی زیرحوضههای آبخیز به منرور اجرای اقدامات آبخیزداری ر ید جدول. مشخصات ایستگاههای هیدرومتری موجود و تعبیهشده در حوضة آبخیز طالقان طا نیالگاه گرنب* گله ه هدر* سیکان ماشینو طاریان خجیره مهرنن* جوسلان* طااء کوکین- مرجان نورنقنن کرکبو خو کاوطد شهر جزن- ورکش یانجون میناوطد عرم جغرنفیایی 6 0 8" 6 0 7" 6 0 9" 6 0 9" 6 0 " 6 0 " 6 0 " " 6 7" 6 0 8" " 6 0 " 6 0 " 6 0 7" 6 0 0" 6 0 " 6 0 0" " * نیالگاههاز هیدروملرز موجو )وقنر طیرو( ر یوضة آبتیز طال ان طول جغرنفیایی 5 " 5 0" 5 9" 5 0 5" " " " 50 5 " " " 50 5 " " " 50 9 " " " " 50 56" نرتااع نق سطو ریا )ملر( نفارن آماوق یاده روقنطاه یاک طوبات بای خروجی نق قیریوضاههاا رن نطادنقهگیارز کر طاد ) مر ن 89 تا مر ن 90(. هیننین برنز کاهش میزنن خطا ر موندع سیالبی هر و ساعت یک طوبت میزنن بی بر نشت شد. برنز محاسبة میازنن بای ر خروجی قیریوضهها نق رو سارعت ساطو م طاع نسلاا ه شد ]9[. سرعت طیز با نسلاا ه نق مون رطگی نطدنقهگیرز شد ]6[. برنز م ایاة جریاان بارآور ز مدل نق آمار بی نیالگاه گفینک نسلاا ه قیریوضهها به صور یک به یک نق مدل یذ شد و مدل نجرن شد و میزنن تأثیر هر یک نق آنها ر بی یدنکثر خروجی مدل محاسبه شد بدین صور ماادل 8 مرتبااه و هاار مرتبااه بااا یااذ کاه یکاای نق قیریوضهها نجرن شد و میزنن تأثیر آن قیریوضاه بار خروجی محاسبه و یا نشت شد.. نتایج برنز م ایاة طلاایج یاصال نق ورو زهااز متلفاد طروفاااقز نق معیارهاااز میاااطگین مربعااا خطااا )RMSE( میاطگین مطفاق خطاا )MAE( و ضاریب تبیین )E( نسلاا ه شد:. Effcency شد. نجرنز مدل با نسالاا ه نق آماار بارطادگی و بای مربا و با ه ورة وسا اله نول مهرما اه 85 تاا شهریور 87 صور گرفت و پاس نق بهیناهسااقز مدل برنز ورة آمارز یکساالها نول مهار 87 تاا شهریور 88 ا مدل نجرن شد. برنز نولویتبندز

8 نشریه مرت و آبخیزداری مجله مناب طبیعی ایران دورة 68 شمارة تابستان 9 0 قیریوضهها مؤلاة نصفی به عنونن ورو ز به مدل طروفاقز ونر شد. بارنز نجارنز مادل طروفااقز باه منظور برآور بی یدنکثر لحظهنز با ورة باقگ ات وسااله نق 55 گاره 80 پاارنملر خطای پاارنملر غیرخطی و 6 داطون فاقز نسلاا ه شد. RMSE ضریب تبیین و MAE ن ههاز آموق بااهترتیااب 0 / 7 / 86 و / 89 و ن ههاااز آقمااون 0 / 5 6 / 75 و 9 / 9 بو. شاکل بای یادنکثر باا ورة باقگ ت وسالة م اهدنتی و برآور ز طروفاقز رن ط ان می هد. MAE Q Q E n n o p n o p Q Q n o o Q Q n n o RMSE Q Q Q p Q o p ر نینجا n بای برآور شاده و تعدن ن هها بی م ااهدنتی Q o میازنن میااطگین بایهااز م اهدنتی نست. برنز تعیین مؤلاههااز نصافی نق تحفیال عاامفی نساالاا ه شااد )جاادول (. باارنز باارآور ساایالب 0 / 0 0 / / / 07 جدول. ماتریس مؤلفهه یا مؤثر در سیالب ماتریس مؤلاة چرخشیافله مؤلاه 0 / 09 0 / / 8 ضریب ف ر گی 0 / 5-0 / 6 0 / 96 دطر نیرة همسطو 0 / 09 0 / 8 0 / 09 طابت نط عابا 0 / 99-0 / / 80 بارطدگی با ورة باقگ ت وساله چرخش: ونرییاکس با طرمالساقز کیار نسلترنج: تحفیل مؤلاة نصفی/ رو رو همگرنیی چرخش ر 5 تکرنر شکل. مقایسة مقادیر دبی حداکثر دوسالة مشاهداتی و برآوردی نروفازی

9 مقایسة روشهای نروفازی و در اولویتبندی زیرحوضههای آبخیز به منرور اجرای اقدامات آبخیزداری ر مادل باا م ایااة آماار رونطااب نیالگاه گفینک و بی برآور ز مدل ضرنیب RMSE MAE و تبیااین باااهترتیاااب 9 / 7 7 / 77 و 0 / 8 به ست آمد )شکل 5(. با توجه باه بارآور و رو طروفاقز و قیریوضههاز طال ان نولویتبنادز شد جدول طلایج آن رن ط ان می هد. شکل 5. مقایسة مقادیر دبی مشاهداتی و برآوردی مدل نولویت جدول. اولویتبندی زیرحوضهها با توجه به آمار برداشتشده )مشاهداتی( و روشهای نروفازی و م دنر /s( )m 0 / 5 / / 8 / 7 / 6 / 8 6 / 7 6 / 5 / 5 5 / 5 / 5 / 5 / / 7 / 7 / / م اهدنتی م دنر )s/ m( قیریوضه 56 / 8 جوسلان / 7 یانجون 9 / 6 کوکین- مرجان 5 / 69 مهرنن / 5 خو کاوطد 8 / گله ه 7 / شهر 6 / 87 نورنقنن 6 / 9 طاریان 6 / جزن ورکش 6 / 06 هدر / 7 کرکبو / 0 خجیره / 5 گرنب / ماشینو / میناوطد / سیکان 0 / 09 طااء طروفاقز م دنر )s/ m( قیریوضه / 6 جوسلان / 6 مهرنن / 7 یانجون 9 / گله ه 9 / شهر 8 / 78 جزن ورکش 8 / 6 کوکین- مرجان 8 / خو کاوطد 7 / 8 هدر 6 / 79 طاریان / 8 کرکبو / ماشینو / 76 خجیره / 5 میناوطد / 9 نورنقنن / 9 گرنب / سیکان 0 / طااء قیریوضه مهرنن جوسلان طاریان یانجون گرنب شهر هدر کرکبو کوکین- مرجان خجیره نورنقنن جزن ورکش ماشینو خو کاوطد طااء گله ه میناوطد سیکان

10 نشریه مرت و آبخیزداری مجله مناب طبیعی ایران دورة 68 شمارة تابستان 9 با توجه به نولویتبندز قیریوضههاا بار نسااس بای یادنکثر وسااله م ادنر تااضال هار یاک نق ر یده زا نولویتبندز مدلها محاسبه شد جدول 5 طلایج آن رن ط ان می هاد. هیاان گوطاه کاه م ااهده میشاو بهلارین بارآور )کیلارین میازنن تااضال( مربو به طروفاقز با تااضل 6 نست و بی یادنکثر با تااضل 70 ر ر ة بعدز درنر نر. جدول 5. تفاضل ردیف اولویتها بر اساس دبی حداکثر دوساله برای روشهای مختلف تااضل طروفاقز 0 تااضل بی یدنکثر وسالة م اهدنتی جوسلان یانجون کوکین مهرنن 5 خو کاوطد 6 گله ه 7 شهر 8 نورنقنن 9 طاریان 0 جزن هدر کرکبو خجیره گرنب 5 ماشینو 6 میناوطد 7 سیکان 8 طااء مجیوع تااضلها

11 مقایسة روشهای نروفازی و در اولویتبندی زیرحوضههای آبخیز به منرور اجرای اقدامات آبخیزداری. بحث و نتیجهگیری ر نین تح یق با نسلاا ه نق رو طروفاقز و مدل ر میزنن بی یدنکثر با ورة باقگ ت وسالة قیریوضههاز آبتیز طال ان بارآور شاد. باا نسلاا ه نق م ا یر برآور ز و مدل ذکرشده به منظور نجرنز عیفیا آبتیز نرز قیریوضهها نولویتبندز شد. با توجه به طلایج م تص شد که برآور سایالب باا نسالاا ه نق رو طروفااقز باا م اا یر م ااهدنتی سیالب هیتاونطی دابال دباولی نر و باا توجاه باه ضرنیب آمارز مور نسلاا ه طلاایج بهلارز نرنکاه ن. نین موضوع ر مطالعا دبفی برنز برآور سایالب و نولویتبندز قیریوضههاز آبتیز تأیید شده نسات و طابت به رو هاز یگار دابفیات بی الرز نق خاو ط ان ن ه نست ]7 [. برآور میزنن بی یادنکثر توساط بایش نق م دنر وندعی بو نین طلیجه با طلاایج مطالعاا دبفای م اااابهت نر ][ و مااایتاااونن لیااال آن رن رطظرطگرفلن تبتیر و تعرق وندعی و میازنن رطوبات وندعی خا نطات. باه لیال ف ادنن آماار لحظاهنز بار و رونطاب مدل HMS برآور کاامال دی ای نق میزنن بی نطجا طدن نین طلیجه با طلایج مطالعة دبفای هاامخااونطی نر ][. بااا م ایاااة نولویااتبناادز صور گرفله توسط مدل HMS و م ا یر م ااهدنتی طلاایج آن دابال دباول نسات و مایتاونن نق آن بارنز مطالعا بعدز نسلاا ه کار. نیان موضاوع ر طلاایج تح ی ا دبفی طیز تأیید شده نست ][. هیننین باا توجه به ضرنیب خطا و تبیین بیهاز برآور ز مدل HMS برنز پیشبینای خطار سایالب و سایلخیازز مناساب ت اتیص ن ه شاد نیان طلیجاه باا طلاایج مطالعا دبفی همخونطی نر ]8 5[. بارنز بارآور میزنن بی یدنکثر وساله و سیالب طروفاقز طابت به رو یگر خروجیهااز بهلارز نرنکاه ن نیان طلیجه با طلایج مطالعا دبفی همخونطی نر ]5 6[. با توجه به نینکه طروفاقز بین چنادین عامال ورو ز و خروجی مور طظر نرتبا بردرنر میکند خروجیهاز مناسبی نرنکه می هد و با توجه به نینکه ر نین تح یق تعدن قیا ز عونمال فیزیاوگرنفی و هیادرولونیکی و ندفییی به عنونن ورو ز تحفیل عامفی شاد و بهلارین عونمل مال ل به طروفاقز ونر شد بهلرین برآور هاا مربو به نین رو نست. برترز طروفاقز ر م ایاه باا رو هااز یگار ر بارآور سایالب خروجای قیریوضهها ر تح ی ا دبفی طیز تأییاد شاده نسات.]0 [ ر نین تح یاق بار نسااس سایالب خروجای نق قیریوضهها نولویتبندز صاور گرفات. پی انها میشو ر مطالعا آیناده نولویاتبنادز بار نسااس عونمل یگر فنی و ندل ا ز بررسی شاو. هینناین ربااارة پارنملرهااایی هاام کااه دابفیاات نساالاا ه ر یوضههاز فادد آمار رن نرطد به مطالعه پر نخله شو. ر مونر ز که طیاق نست نرتبا باین عونمال متلفاد به ست آید کاربر طروفاقز توصیه میشو. نین مدل به لیل نطعطا پذیرز قیا و تعیین رونباط غیرخطای میتونطد ر بایارز نق مونر کارآمد باشد. با توجه به نینکه رو طیاز باا رطظرگارفلن خ وصایا فیزیکی و هیدرولونیکی یوضة آبتیز و با نسلاا ه نق آمار بارطدگی و رونطااب داا ر باه پایشبینای بای و ساایالب خروجاای نق یوضااة آبتیااز نساات باارنز مطالعا آتی پی نها میشو.

12 نشریه مرت و آبخیزداری مجله مناب طبیعی ایران دورة 68 شمارة تابستان 9 References [] Aql, M., Kta, I., Yano, A. and Nshyama, S. (007a). Analyss and predcton of flow from local source n a rver basn usng a Neuro-fuzzy modelng tool, Journal of Envronmental Management, 85, 5-. [] Aql, M., Kta, I., Yano, A. and Nshyama, S. (007b). A comparatve study of artfcal neural networks and neuro-fuzzy n contnuous modelng of the daly and hourly behavour of runoff, Journal of Hydrology, 7, -. [] Arbnd, K., Verma, M., Rajesh, K. and Mahana, K. (00). Evaluaton of and WEPP for smulatng watershed runoff usng remote sensng and geographcal nformaton system, Paddy Water Envron, 8, -. [] Bhola, K., Punt and Sngh, A. (00). Ranfall-runoff modelng of rver Kos usng -CN method and ANN, Bachelor thess, Rourkela. [5] Chen, S., Ln, Y., Chang, L. and Chang, F. (006). The strategy of buldng a flood forecast model by neuro fuzzy network, Hydrologcal processes, 0, [6] Fathabad, A. (007). Rver flow predcton by Neurofuzzy and tme seres analyss, M.Sc. thess, Tehran Unversty. [7] Frat, M. and Güngör, M. (007). Rver flow estmaton usng adaptve neuro fuzzy nference system, Mathematcs and Computers n Smulaton, 75, [8] Foody, G., Ghonem, E. and Arnell, W. (00). Predctng Locaton Senstve to Flash Floodng n Ard Envronment, Journal of Hydrology, 9, [9] Han, J. (00). Applcaton of artfcal neural networks for flood warnng systems, Ph.D. thess, North Carolna Unversty. [0] Jahangr, A. (00). Ranfall-runoff smulaton wth artfcal neural network (ANN) and HEC- HMS model n Kardeh watershed, M.Sc. thess, Sar Unversty. [] Jahangr, A., Raen, M. and Ahmad, M.Z. (008). Ranfall-runoff smulaton wth artfcal neural network (ANN) and model n Kardeh watershed, Water and Sol Journal,, 7-8. [] Jang, J.S. (99). ANFIS: adaptve-network-based fuzzy nference system, IEEE Transactons on Systems, Management and Cybernetcs,, [] Khedr-Tajan, B. (00). Applcaton of fuzzy logc n prortzng watershed management operatons n the Shahrestanak watershed, M.Sc. thess, Tarbat Modares, 0pp. [] Khosrav, M. (008). Flood forecastng by artfcal neural networks and emprcal equatons (Case study: Taleghan watershed), M.Sc. thess, Tehran Unversty. [5] Khosroshah, M. and Saghafan, B. (00). Determnaton of sub-basns Partcpaton n flood densty, Pajouhesh va Sazandeg, 6, [6] Ks, O., Haktanr, T., Ardcloglu, M., Ozturk, O., Yalcn, E. and Uludag, S. (009). Adaptve neuro-fuzzy computng technque for suspended sedment estmaton, Advances n Engneerng Software, 0, 8-. [7] Klausmeyer, K. (005). Effects of clmate change on the hydrology of upper Alameda Creek, M.Sc. thess, Unversty of Calforna.

13 5 مقایسة روشهای نروفازی و در اولویتبندی زیرحوضههای آبخیز به منرور اجرای اقدامات آبخیزداری [8] Kurtulus, B. and Razack, M. (00). Modelng daly dscharge responses of a large karstc aqufer usng soft computng methods: Artfcal neural network and neuro-fuzzy, Journal of Hydrology, 8, 0-. [9] Mahdav, M. (00). Appled Hydrology, nd Volume, Unversty of Tehran Press. [0] Nayak, P.C., Sudheer, K.P., Rangan, D.M. and Ramasastr, K.S. (00). A neuro-fuzzy computng technque for modelng hydrologcal tme seres, Journal of Hydrology, 9, [] Roughan, M., Ghafour, M. and Tabatabae, M. (007). An nnovatve methodology for the prortzaton of sub-catchments for flood control, Internatonal Journal of Appled Earth Observaton and Geonformaton, 9, [] Salajeghe, A. and Fathabad, A. (009). Suspended sedment evaluaton by fuzzy logc and artfal network, Iranan Journal of Natural Resources (Range and Watershed Management), 6, 7-8. [] Tale, A., Chua, L.H. and Quek, C. (00). A novel applcaton of a neuro-fuzzy computatonal technque n event-based ranfall-runoff modelng, Expert Systems wth Applcatons, 7, [] Trahan, M. (005). Hydrology model of the slver rver watershed Baraga country, M.Sc. thess, Mchgan Technologcal Unversty. [5] USACE (000). Techncal Manual, Hydrologc Engneerng Center, Davs. [6] USDI (975). Water measurement manual, Unted States government prntng offce, bureau of reclamaton, Washngton. [7] Vafakhah, M. (008). Smulatng snow dscharge by artfcal neural network, fuzzy logc and measurment data of snow n Taleghan watershed, Ph.D. thess, Tehran Unversty. [8] Vafakhah, M. (0). Applcaton of artfcal neural networks and adaptve neuro-fuzzy nference system models to short-term streamflow forecastng, Canadan Journal of Cvl Engneerng, 9, 0-.

14

1393/04/ /10/ ص ارزیابیشدتبیابانزاییبااستفادهازمدلIMDPA )مطالعةموردی:دشتشهربابک استانکرمان( ساری طبیعی مناب و کشاورزی علوم دانشگاه آبخ

1393/04/ /10/ ص ارزیابیشدتبیابانزاییبااستفادهازمدلIMDPA )مطالعةموردی:دشتشهربابک استانکرمان( ساری طبیعی مناب و کشاورزی علوم دانشگاه آبخ 393/04/27 393/0/30 267-247 ص ارزیابیشدتبیابانزاییبااستفادهازمدلIMDPA )مطالعةموردی:دشتشهربابک استانکرمان( ساری طبیعی مناب و کشاورزی علوم دانشگاه آبخیزداری دکتری دانشجوی جهانشاهی افشین مناب دانشکدة دانشیار

توضیحات بیشتر

نشریه دانش آب و خاك / جلد 26 شماره 4/1 صفحههاي 137 تا 150/ سال 1395 ارزیابی مدلهاي SWAT و SVM در شبیهسازي رواناب رودخانه لیقوانچاي آیدین جودي حمزهآباد

نشریه دانش آب و خاك / جلد 26 شماره 4/1 صفحههاي 137 تا 150/ سال 1395 ارزیابی مدلهاي SWAT و SVM در شبیهسازي رواناب رودخانه لیقوانچاي آیدین جودي حمزهآباد نشریه دانش آب و خاك / جلد 6 شماره 4/ صفحههاي 37 تا / سال 39 ارزیابی مدلهاي و در شبیهسازي رواناب رودخانه لیقوانچاي آیدین جودي حمزهآباد مصطفی کدخدا حسینی* سمیرا اخوان 3 حامد نوذري 4 تاریخ دریافت: 93//3 تاریخ

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - majale99.docx

Microsoft Word - majale99.docx ١۴ پژوهشهاي دانش زمین سال سوم شماره 9 بهار 9 صفحات - تعیین مناطق مولد سیل و اولویت بندي سیل خیزي زیر ها (مطالعه موردي: آبخیز جاماش استان هرمزگان ( احمد * نوحه گر نسیم قشقایی زاده ارشک حلی ساز -استاد دانشکده

توضیحات بیشتر

پژوهشهاي دانش زمين سال هفتم شماره 52 بهار 9312 صفحات قوچک - رودک مدلسازي هيدرولوژيکي حوضه آبخيز مدل از استفاده با HEC- HMS محمد مهدي حسين

پژوهشهاي دانش زمين سال هفتم شماره 52 بهار 9312 صفحات قوچک - رودک مدلسازي هيدرولوژيکي حوضه آبخيز مدل از استفاده با HEC- HMS محمد مهدي حسين پژوهشهاي دانش زمين سال هفتم شماره 52 بهار 9312 صفحات 39-33... 39 قوچک - رودک مدلسازي هيدرولوژيکي حوضه آبخيز مدل از استفاده با HEC- HMS محمد مهدي حسين زاده * 1 سپيده ايمني 2 9 -دانشيار دانشکده علوم زمين

توضیحات بیشتر

Journal of Watershed Engineering and Management Volume 6, Issue 3, 2014, Pages نشریه علمي-پژوهشي مهندسي و مدیریت آبخیز جلد 6 شماره صفحا

Journal of Watershed Engineering and Management Volume 6, Issue 3, 2014, Pages نشریه علمي-پژوهشي مهندسي و مدیریت آبخیز جلد 6 شماره صفحا Journal of Watershed Engineering and Management Volume 6, Issue, 4, Pages - نشریه علمي-پژوهشي مهندسي و مدیریت آبخیز جلد 6 شماره صفحات - شناسایی واحدهای هیدرولوژیکی مؤثر بر دبی اوج سیالب در حوضه همدان-

توضیحات بیشتر

باسمه تعالي

باسمه تعالي باسمه تعالي گزارش تح والت بازار معام الت م سک ن شهر تهران رد آرذماه سال بانک مرکزي ج.ا.اريان اداره ربرسيها و سياستهاي اقتصادي 1 گزارش تحوالت بازار مسکن شهر تهران در آذرماه سال» گزارش»تحوالت بازار مسکن

توضیحات بیشتر

. موسوی ندوشنی دانشگاه شهید بهشتی ١٠ شهریور ١٣٩٢

. موسوی ندوشنی دانشگاه شهید بهشتی ١٠ شهریور ١٣٩٢ موسوی ندوشنی دانشگاه شهید بهشتی sa_mousavi@sbuacir ١٠ شهریور ١٣٩٢ برای برآورد دبی اوج روشهای متفاوتی ارایه شده است که به شرح زیر است روابط تجربی: بهعنوان مثال میتوان به رابطه منطقی و یا استدلالی ١ اشاره

توضیحات بیشتر

نشریه دانش آب و خاک / جلد 28 شماره 1 صفحههای 109 تا / 118 سال 1397 بسط مدل زمانی و مکانی انتشار نمک در شرایط آزمایشگاهی مریم عبدالهزاده 1* احمد فاخریف

نشریه دانش آب و خاک / جلد 28 شماره 1 صفحههای 109 تا / 118 سال 1397 بسط مدل زمانی و مکانی انتشار نمک در شرایط آزمایشگاهی مریم عبدالهزاده 1* احمد فاخریف نشریه دانش آب و خاک / جلد 8 شماره صفحههای 9 تا / 8 سال 397 بسط مدل زمانی و مکانی انتشار نمک در شرایط آزمایشگاهی مریم عبدالهزاده * احمد فاخریفرد یعقوب دینپژوه 3 محرم جعفری 3 تاریخ دریافت: 95/5/7 تاریخ پذیرش:

توضیحات بیشتر

DOI: Journal of Watershed Engineering and Management Volume 8, Issue 3, 2016, Pages نشریه علمي-پ

DOI:   Journal of Watershed Engineering and Management Volume 8, Issue 3, 2016, Pages نشریه علمي-پ DOI: http://dx.doi.org/10.22092/ijwmse.2016.106817 Journal of Watershed Engineering and Management Volume 8, Issue 3, 2016, Pages 332-338 نشریه علمي-پژوهشي مهندسي و مدیریت آبخیز جلد 8 شماره 5331 3 صفحات

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - final10

Microsoft Word - final10 تحقيقات منابع آب ايران Iran-Water Resources Research سال چهارم شماره 1 بهار 187 8-9 Spatial Variation of Flood Severity Index تغييرات مكاني شدت سيلخيزي B. Saghafian 1 and B. Ghermez cheshmeh 1 بهرام ثقفيان

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - vdfcm.doc

Microsoft Word - vdfcm.doc ارزيابي الگوريتمهاي براي آشكارسازي عروق در تصاوير شبكيه چشم * حميدرضا پوررضا و عادل قاضي خاني عضو هيي ت علمي گروه كامپيوتر دانشكده مهندسي دانشگاه فردوسي مشهد دانشجوي كارشناسي ارشد هوش مصنوعي دانشگاه آزاد

توضیحات بیشتر

6NCCE Full Paper Format

6NCCE Full Paper Format سیستم استنتاج تطبیقی عصبی-فازی با استفاده از خوشه بنذی فازی در پیش بینی رواناب محمد نظیفکار کیوان اصغری - دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان - استادیار دانشکده مهندسی عمران

توضیحات بیشتر

باسمه تعالي

باسمه تعالي باسمه تعالي گزارش تح والت بازار معام الت م سک ن شهر تهران رد فروردينماه سال بانک مرکزي ج.ا.اريان اداره ربرسيها و سياستهاي اقتصادي 1 گزارش تحوالت بازار مسکن شهر تهران در فروردينماه سال» گزارش»تحوالت بازار

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 4-hosini.docx

Microsoft Word - 4-hosini.docx نشريهي مهندسي عمران فردوسي سال بيست و هفتم شمارهي يك 1394 نگرشي جديد بر روش واكنش سيل واحد در اولويتبندي مكاني اقدامات كنترل سيل علي ندافي سيد محمود حسيني (2) (1) چكيده با توجه به خطر روزافزون سيل در تمام

توضیحات بیشتر

چكيده

چكيده بررسي ا ستانه شروع رواناب در روش SCS با استفاده از داده هاي بارش-رواناب (مطالعه موردي: حوزه ا بخيز سنگانه كلات) جهانگير پرهمت 1 علي اكبر عباسي نجفقلي غياثي 1 و الهام خوشبزم 3-1 -3 اعضاء هيا ت علمي مركز

توضیحات بیشتر

90-04.xls

90-04.xls اداره كل هواشناسي استان تهران ماهنامه هواشناسي تير 19 www.tehranmet.ir e-mail: tehran@irimet.net www.irimo.ir تارنماي الكترونيكي اداره كل هواشناسي استان تهران نشاني پست الكترونيكي اداره كل هواشناسي استان

توضیحات بیشتر

برآورد رسوبات معلق با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز جامیشان استان کرمانشاه)

برآورد رسوبات معلق با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز جامیشان استان کرمانشاه) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز سال سوم/ شماره 6/ پاي یز و زمستان... 1391 61 دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز برآورد رسوبات معلق با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی چکیده م. خ

توضیحات بیشتر

Text 32 (Repaired).xps

Text 32 (Repaired).xps ن و ی س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ن ه م ش م ا ر ه 1 ز م س ت ا ن 1397 ص ص : 129140 ت ب ی ی ن ا ل گ و ی م ک ا ن ی ا ب ی پ ا ی گ ا

توضیحات بیشتر

1 یک الگوریتم دستە ماهیهاي مصنوعی بهبودیافته براي خوشهبندي دادهها دانیال یزدانی برات سامان و محمد رضا میبدي دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان ایرا

1 یک الگوریتم دستە ماهیهاي مصنوعی بهبودیافته براي خوشهبندي دادهها دانیال یزدانی برات سامان و محمد رضا میبدي دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان ایرا یک دستە ماهیهاي مصنوعی بهبودیافته براي خوشهبندي دادهها 3 2 دانیال یزدانی برات سامان و محمد رضا میبدي دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان ایران danal.yazdan@yahoo.com 2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان ایران

توضیحات بیشتر

b 1394 بهار آبخیزداری پژوهشهای 106 شماره b 1394 بهار 106 شماره سازندگی( و )پژوهش در چندگانه رگرسیون و مصنوعی عصبی شبکه روشهای مقایسه به موثر هواشناسی

b 1394 بهار آبخیزداری پژوهشهای 106 شماره b 1394 بهار 106 شماره سازندگی( و )پژوهش در چندگانه رگرسیون و مصنوعی عصبی شبکه روشهای مقایسه به موثر هواشناسی b 1394 بهار آبخیزداری پژوهشهای 106 شماره b 1394 بهار 106 شماره سازندگی( و )پژوهش در چندگانه رگرسیون و مصنوعی عصبی شبکه روشهای مقایسه به موثر هواشناسی عوامل ترین مهم تعیین و تشت از تبخیر برآورد اصلی مولفههای

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 4.docx

Microsoft Word - 4.docx Biquarterly journal of Studies in Islam & Psychology Vol.7, No.13, Autumn & Winter 2013 ە ی ی لا ی 1392 یی 13 7 93 67 ی ی ی ی * ی ی ی. ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی یی ی ی. ی ی ی ی ی ی ی

توضیحات بیشتر

AutSat

AutSat صفحه: 2 فهرست مطالب هدف............ 3... ارشد...... 4... پنجم...... 4... ترم ششم.........4 اختراعات......5 شرايط تمديد سنوات در کارشناسي تمديد سنوات ترم 2 تمديد سنوات 2 حمايت مالي )تشويقي( از چاپ مقاالت

توضیحات بیشتر

اول جلسهی او درس او ل دانش آموزان عزیز! ورود شما را به كالس دوم دبستان تبریک می گوییم. امیدواریم در سال جدید تحصیلی برای یادگیری سوره ها و آیات زیبای

اول جلسهی او درس او ل دانش آموزان عزیز! ورود شما را به كالس دوم دبستان تبریک می گوییم. امیدواریم در سال جدید تحصیلی برای یادگیری سوره ها و آیات زیبای اول جلسهی او درس او ل دانش آموزان عزیز! ورود شما را به كالس دوم دبستان تبریک می گوییم. امیدواریم در سال جدید تحصیلی برای یادگیری سوره ها و آیات زیبای قرآن كریم آماده باشید. - آیا میدانید امسال میخواهیم

توضیحات بیشتر

Text 34-1.xps

Text 34-1.xps فصلنامه علمی-پژوهشی جغرافیا )برنامهریزی منطقهای( سال نهم شماره 2 بهار 8931 صص: 288-222 چکیده مطالعه نقش ناهمواریها بر کشت محصول زعفران در استان خوزستان ن یق مصطفی ع یل 1 زاده استادیار گروه كشاورزي دانشگاه

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Kaspersky Small Office Security Guide.docx

Microsoft Word - Kaspersky Small Office Security Guide.docx ايرانيان IeDCo. Support Team 6/4/2012 Kaspersky Small Office نصب Security ويروس را از طريق آدرس زير دانلود كنيد: اين نسخه آنتي در ابتدا فايل نصب Kaspersky نصب Small Office Security جهت http://www.irkaspersky.com/trial/kaspersky

توضیحات بیشتر

WHO flooding Risk Fact Sheet in Farsi

WHO flooding Risk Fact Sheet in Farsi م ا ن ن د( سازمان جهانی ب ه د ا ش ت ا ق د ا م ا ت ب ه د ا ش ت ی ا ن س ا ن د و س ت ا ن ه ص ف ح ه ا ط ال ع ا ت ب ی م ا ر ی ه ا ی ق ا ب ل ا ن ت ق ا ل پ س ا ز س ی ل ا ر ز ی ا ب ی ر ی س ک و ا ق د ا م ا ت پ

توضیحات بیشتر

SQL Server Integration Services (SSIS) Data Flow این چهارمین گام ما در ایجاد یک SSIS package از scratch می باشد د در این بخش نگاهی به Data Flow می ان

SQL Server Integration Services (SSIS) Data Flow این چهارمین گام ما در ایجاد یک SSIS package از scratch می باشد د در این بخش نگاهی به Data Flow می ان SQL Server Integration Services (SSIS) Data Flow این چهارمین گام ما در ایجاد یک SSIS package از scratch می باشد د در این بخش نگاهی به Data Flow می ان ازیم که حاوی عملکردهای مختلفی ا ست که تو سط عملکرد

توضیحات بیشتر

کارایی نانولیف لیگنوسلولزی در حذف مس مدلسازی عددی امواج ناشی از شکست سد سنگی-مالتی در زیر حوضه نوشان آذربایجان غربی مصطفی صالحی علیرضا فرهادی ذبیح اهل

کارایی نانولیف لیگنوسلولزی در حذف مس مدلسازی عددی امواج ناشی از شکست سد سنگی-مالتی در زیر حوضه نوشان آذربایجان غربی مصطفی صالحی علیرضا فرهادی ذبیح اهل کارایی نانولیف لیگنوسلولزی در حذف مس مدلسازی عددی امواج ناشی از شکست سد سنگی-مالتی در زیر حوضه نوشان آذربایجان غربی مصطفی صالحی علیرضا فرهادی ذبیح اهلل خانی تملیه و ظاهر احمدپور دوره 4 شماره تابستان 97

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 روش حذف گوسی Elimination) (Gauss یکی از مهمترین الگوریتمهایی دو مرحله تشکیل شده است: استفاده امروزه که است از روش این در کار روند می ش ود. (Forward Elimination) می شود. تشکیل مثلثی بالا دستگاه یک معادلات

توضیحات بیشتر

Text 34-2-new.xps

Text 34-2-new.xps ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 8 9 3 1 ر ا ه ب 2 ه ر ا م ش م ه ن ل ا س 3 9 3-8 0 4 : ص ص د ر ک ی و ر ا ب ی ا ه ق ط ن م ه ع س و ت ر

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - ANN paper for 7irec.doc

Microsoft Word - ANN paper for 7irec.doc هفتمین سمینار بینالمللی مهندسی رودخانه بهمن ماه 1385 اهواز دانشگاه شهید چمران روش شبکه های عصبی مصنوعی در مدلسازی جریانهای رودخانه ای (تحلیل تواناییها و نقطه ضعفها) 1 محمدتقی دستورانی استادیار دانشکده

توضیحات بیشتر

فرم تدوین طرح درس روزانه استاد نام درس : برنامه ریزی و مدیریت راهبردی نیمسال اول / دوم / تابستان : دوم )79-79( تعداد و نوع واحد ( نظری / عملی ) : نظری

فرم تدوین طرح درس روزانه استاد نام درس : برنامه ریزی و مدیریت راهبردی نیمسال اول / دوم / تابستان : دوم )79-79( تعداد و نوع واحد ( نظری / عملی ) : نظری نام درس : برنامه ریزی و مدیریت راهبردی نیمسال اول / دوم / تابستان : دوم )7979( تعداد و نوع واحد ( نظری / عملی ) : نظری 3 واحد مدرس: دکتر لیال دشمنگیر رشته و مقطع تحصیلی : دکتری سیاست گذاری سالمت ترم: دوم

توضیحات بیشتر

3- تجارب شغلي

3- تجارب شغلي شناسنامه علمی )CV( 1- اطالعات شخصي نام و نام خانوادگي: اشکان فرخنیا تاريخ تولد: 1661/6/17 محل تولد: سیرجان وضعيت تأهل: متأهل )یک فرزند( آدرس محل کار: تهران حکیمیه بلوار بهار موسسه تحقیقات آب پژوهشکده منابع

توضیحات بیشتر

Journal of Water and Soil Vol. 28, No. 4, Sept.-Oct. 2014, p نشریه آب و خاك (علوم و صنایع کشاورزي) جلد 28 شماره 4 مهر آبان 1393 ص په

Journal of Water and Soil Vol. 28, No. 4, Sept.-Oct. 2014, p نشریه آب و خاك (علوم و صنایع کشاورزي) جلد 28 شماره 4 مهر آبان 1393 ص په Journal of Water and Soil Vol. 8, No. 4, Sept.-Oct. 04, p. 79-74 نشریه آب و خاك (علوم و صنایع کشاورزي) جلد 8 شماره 4 مهر آبان 393 ص 79-74. پهنهبندي خطر سیل با دو مدل مادکلارك و HEC-RAS در آبخیز سد بوستان

توضیحات بیشتر

ارزیابی تأثیر قرارداد بسته ‌شده مابین سیستم هیبریدی و ریز‌شبکه تحت شرایط عدم قطعیت بر روی سود سیستم هیبریدی در بازار برق

ارزیابی تأثیر قرارداد بسته ‌شده مابین سیستم هیبریدی و ریز‌شبکه تحت شرایط عدم قطعیت بر روی سود سیستم هیبریدی در بازار برق Vol 6 No.11 Spring and Summer Iranian Electric Industry Journal Of Quality And Productivity ارزیابی تأثیر قرارداد بسته شده مابین سیستم هیبریدی و ریزشبکه تحت شرایط عدم قطعیت بر روی سود سیستم هیبریدی در

توضیحات بیشتر

بایاداووبرایاو آزمون پایانی نیمسال او ل سال تحصیلی درس: شیمی پايه: سوم مدت آزمون: 9۵ دقیقه صفحه 1 از 1 نام و نامخانوادگی: كالس: نام دبیر: آقای

بایاداووبرایاو آزمون پایانی نیمسال او ل سال تحصیلی درس: شیمی پايه: سوم مدت آزمون: 9۵ دقیقه صفحه 1 از 1 نام و نامخانوادگی: كالس: نام دبیر: آقای مدت آزمون: 9۵ دقیقه صفحه 1 از 1 با در نظر گرفتن معادله ی واکنش های زیر به پرسش ها پاسخ دهید. 1 1) Ba Cl AgN AgCl Ba N ( aq ) 3(aq) ( s ) 3 (...) ) Pb Pb( s)... g آ( در جای خالی واکنش )1( نماد صحیح را بنویسید.

توضیحات بیشتر

text 38-39new (Repaired).xps

text 38-39new (Repaired).xps ه) د س و ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ل ص ف ا س ا ا ف ا ر غ ج ر د و ا ه ش ر گ 7 9 3 1 ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ي ض ا ر ا ي ر ب ر ا ك م ا ظ ر د ي م و م ع ه ا ف ر ت ا م د خ ز ا ت ي ا ض ر ا ز م

توضیحات بیشتر

برگ راهنمای درس عنوان درس: پردازش تصاویر رقومی )تعداد واحد( :3 نام استاد: یاسر مقصودی دانشکده مهندسی نقشه برداری زمان تدریس: یکشنبه دوشنبه سال تحصیلی

برگ راهنمای درس عنوان درس: پردازش تصاویر رقومی )تعداد واحد( :3 نام استاد: یاسر مقصودی دانشکده مهندسی نقشه برداری زمان تدریس: یکشنبه دوشنبه سال تحصیلی برگ راهنمای درس عنوان درس: پردازش تصاویر رقومی )تعداد واحد( :3 نام استاد: یاسر مقصودی دانشکده مهندسی نقشه برداری زمان تدریس: یکشنبه دوشنبه سال تحصیلی - 98 1397 نیمسال اول پست الکترونیک: ymaghsoudi@kntu.ac.ir

توضیحات بیشتر

text 43.xps

text 43.xps ه) د ن س ی و ن ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 9 3 1 8 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ز ا ی ل ا س ن آ ا ب ط ب ت ر م ل م ا و ع و ا

توضیحات بیشتر

الفبا - قابلیت های پنل معلمان

الفبا - قابلیت های پنل معلمان مستندات معلمان قابلیت های پنل معلمان ۱۱:۰۵:۵۷ ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ جهت ورود به پنل معلمان ابتدا می بایست وارد وبسایت شده سپس روی دکمه ورود زده و شماره موبایل را وارد نما م تا کد تا د برای ما پیامک گردد. پس از وارد

توضیحات بیشتر

برنامه استراتژیک SP) ( گروههاي آموزش ماماي ی و بهداشت باروري براي سالهاي تاریخ تصویب نهاي ی 92/11/30 اهداف کلی گروه ماماي ی: 1. تربیت نیروي انسا

برنامه استراتژیک SP) ( گروههاي آموزش ماماي ی و بهداشت باروري براي سالهاي تاریخ تصویب نهاي ی 92/11/30 اهداف کلی گروه ماماي ی: 1. تربیت نیروي انسا برنامه استراتژیک SP) ( گروههاي آموزش ماماي ی و بهداشت باروري براي سالهاي 93-98 تاریخ تصویب نهاي ی 92/11/30 اهداف کلی گروه ماماي ی: 1. تربیت نیروي انسانی کارآمد (ماما) در راستاي تا مین نیاز و تقاضاي نظام

توضیحات بیشتر

Iranian Journal of Irrigation and Drainage No. 5, Vol. 10, Nov.-Dec. 2016, p نشریه آبیاري و زهکشی ایران شماره 5 جلد 10 آذر - دي 1395

Iranian Journal of Irrigation and Drainage No. 5, Vol. 10, Nov.-Dec. 2016, p نشریه آبیاري و زهکشی ایران شماره 5 جلد 10 آذر - دي 1395 Iranian Journal of Irrigation and Drainage No. 5, Vol. 10, Nov.-Dec. 2016, p. 687-695 687-695. نشریه آبیاري و زهکشی ایران شماره 5 جلد 10 آذر - دي 1395 ص بررسی تا ثیر پارامترهاي شماره منحنی رواناب چالاب

توضیحات بیشتر

Text 34-1.xps

Text 34-1.xps ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 8 9 3 1 ر ا ه ب 2 ه ر ا م ش م ه ن ل ا س 97-1 1 1 : ص ص روش- ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ی ر گ ش د ر گ ی ن

توضیحات بیشتر

فصلنامه اقتصاد كاربردي دوره 9 شماره 28- بهار 1398 تحليل عوامل مؤثر برکسري بودجه در منتخبي از کشورهاي در حال توسعه با تاکيد بر نقش توهم مالي تاريخ دريا

فصلنامه اقتصاد كاربردي دوره 9 شماره 28- بهار 1398 تحليل عوامل مؤثر برکسري بودجه در منتخبي از کشورهاي در حال توسعه با تاکيد بر نقش توهم مالي تاريخ دريا فصلنامه اقتصاد كاربردي 9 شماره 28 بهار 1398 تحليل عوامل مؤثر برکسري بودجه در منتخبي از کشورهاي در حال توسعه با تاکيد بر نقش توهم مالي تاريخ دريافت: 97/10/23 تاريخ پذيرش: 98/9/21 GMMSys O38 E62 C33 JEL

توضیحات بیشتر

(anonymous)

(anonymous) نام و نام خانوادگى مرتبه علمى محسن محسنى ساروى استاد تمام ا درس محل کار --- تلفن --- فکس --- msaravi@ut.ac.ir پست الکترونيک ا درس وب سايت --- تحصيلات فعاليتهاى اجرايى 1) دکترى, 1359, جنگلدارى, ايداهو 2)

توضیحات بیشتر

مجله علمی پژوهشی سياستگذاري اقتصادي سال ششم شماره یازدهم بهار و تابستان 3131 ارزیابی اقتصادی استفاده از انرژی برق خورشیدی )فتوولتائیک( و برق فسیلی در

مجله علمی پژوهشی سياستگذاري اقتصادي سال ششم شماره یازدهم بهار و تابستان 3131 ارزیابی اقتصادی استفاده از انرژی برق خورشیدی )فتوولتائیک( و برق فسیلی در مجله علمی پژوهشی سياستگذاري اقتصادي سال ششم شماره یازدهم بهار و تابستان 11 ارزیابی اقتصادی استفاده از انرژی برق خورشیدی )فتوولتائیک( و برق فسیلی در مصارف خانگی )مطالعه موردی مجتمع سه واحدی در شهرستان مشهد(

توضیحات بیشتر

کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در تفسیر نتایج آزمایش پرسیومتری

کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در تفسیر نتایج آزمایش پرسیومتری مدرس عمران پژوهشی علمی مجله 393 پژوهشی تابستان / نامه علمی ویژه مجله چهاردهم دوره مدرسعمران 393 تابستان نامه ویژه چهاردهم دوره آزمايش نتايج تفسير در مصنوعي عصبي شبکه کاربرد پرسيومتري 2* يثربي الدين شهاب

توضیحات بیشتر

Journal of Watershed Engineering and Management Volume 10, Issue 1, 2018, Pages DOI: /ijwmse نشریه علمي-پژوهشي مهندسي و

Journal of Watershed Engineering and Management Volume 10, Issue 1, 2018, Pages DOI: /ijwmse نشریه علمي-پژوهشي مهندسي و Journal of Watershed Engineering and Management Volume 10, Issue 1, 2018, Pages 14-27 DOI: 10.22092/ijwmse.2017.109329.1267 نشریه علمي-پژوهشي مهندسي و مدیریت آبخیز جلد 01 شماره 0317 0 صفحات 77-01 بررسي

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - chapter 2

Microsoft PowerPoint - chapter 2 حل معادلات يك متغيره محاسبات عددي پيشرفته روش نصف كردن - شرط پايان الگوريتم: مناسب ترين شرط 2 محاسبات عددي پيشرفته روش نصف كردن قضيهفضكند و روش نصف كردن دنباله را ه: فرض كنيد توليد مي كند كه صفر p را تقريب

توضیحات بیشتر

Text 32.xps

Text 32.xps ن و ی س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 4 پاییز 1397 ص ص : 121-143 ت ح ل ی ل و ب ر ر س ی ن ق ش ب ح ر ا ن ه ا ی ژ ئ

توضیحات بیشتر

فصلنامه علمی-پژوهشی علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شوشتر سال یازدهم شماره سوم پیاپی )93( پاییز 9936 تاریخ دریافت: 36/2/96 تاریخ پذیرش: 36/7/92

فصلنامه علمی-پژوهشی علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شوشتر سال یازدهم شماره سوم پیاپی )93( پاییز 9936 تاریخ دریافت: 36/2/96 تاریخ پذیرش: 36/7/92 فصلنامه علمی-پژوهشی علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شوشتر سال یازدهم شماره سوم پیاپی )93( پاییز 9936 تاریخ دریافت: 36/2/96 تاریخ پذیرش: 36/7/92 صص 26 9 فراتحلیل رابطه بین اینترنت و انزوای اجتماعی

توضیحات بیشتر

وزارت راه و شهرسازی سازمان هواشناسی كل كشور اداره كل هواشناسی استان اردبيل گزارش وضعیت دما و بارش استان اردبیل در سال 79 تحلیل بارش نیمه اول سال زراعی

وزارت راه و شهرسازی سازمان هواشناسی كل كشور اداره كل هواشناسی استان اردبيل گزارش وضعیت دما و بارش استان اردبیل در سال 79 تحلیل بارش نیمه اول سال زراعی وزارت راه و شهرسازی سازمان هواشناسی كل كشور اداره كل هواشناسی استان اردبيل گزارش وضعیت دما و بارش استان اردبیل در سال 79 تحلیل بارش نیمه اول سال زراعی 79-79 پیش بینی فصلی بهار 79 اردبيل: كيلومتر اول جاده

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 22

Microsoft Word - 22 مجله علمي - پژوهشي سيستمهاي هوشمند در مهندسي برق سال اول شماره اول زمستان 389 تاريخ وصول: 89/9/2 تاريخ پذيرش: 90/3/ صص: 23-42 كنترل بهينه فركانس بار با استفاده از الگوريتم كلوني زنبورهاي عسل در سيستمهاي

توضیحات بیشتر

کاربردهای XRD گروه مهندسی تیهو

کاربردهای XRD گروه مهندسی تیهو معرفی دستگاه XRD پراش اشعه X يک روش غیر مخرب با چند کاربرد است و اطالعات جامعی دربااره ترکیباات شایيیايی و ساختار کريستالین مواد طبیعی و صنعتی ارايه میدهد. هر کريستالی طرح اشعه X منحصر به فارد خاود را

توضیحات بیشتر

text 41 nahaei new.xps

text 41 nahaei  new.xps ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س م ز ل و ا ه ر ا م ش م ه د ز ا ی ل ا س د ر ک ی و ر ا ب ب ال ی س ز ا ی ش ا ن ر ط خ ر ب

توضیحات بیشتر

non sale & non site & weblog tel: sms: بنام خدا نحوه ارسال فایل در بخش فروشگاهی وب سایت ایران شهرساز: با

non sale & non site & weblog tel: sms: بنام خدا نحوه ارسال فایل در بخش فروشگاهی وب سایت ایران شهرساز: با بنام خدا نحوه ارسال فایل در بخش فروشگاهی وب سایت ایران شهرساز: با عرض سالم و احترام خدمت دوستان گرامی به جهت آشنایی هرچه بیشتر درباره چگونگی ارسال فایل هاا در ااا ر فروشاگاهی ساایت د میاداری او ای و اصاویری

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 98-F-TRN-0499.doc

Microsoft Word - 98-F-TRN-0499.doc 98-F-TRN-499 مكانيابي تخليه جزي ي در ترانسفورماتورهاي قدرت با سيم پيچي ديسكي ساده نريمان روشندل توانا احمد غلامي عباس شولايي shoulae@ee.ust.ac.r gholam@ee.ust.ac.r nroshandel@ee.ust.ac.r قطب علمي اتوماسيون

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 1/165 2/16 د ماه 1395 موضوع سمنار: تاثر شراط جو بر پارامتر ها مختلف پرتو لزر موضوع سمنار : تاثر شراط جو بر پارامتر ها مختلف پرتو لزر 3 در ان سمنار به بررس اشوب جو تاثر اتمسفر بر اشعه لزر تاثر اتمسفر بر

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده ی مهندسی برق دانیال خطابی تیر 1391 تعریف مساله و اهمیت آن روش های یادگیری بیسوی بدون همبستگی متغیرها روش های یادگیری بیسوی با همبستگی متغیرها نتایج ضبیه سازی و نتیجه گیری

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 6- salari

Microsoft Word - 6- salari تحليل فراواني سيلاب دو متغيره با استفاده از توابع مفصل 4 3 * ميثم سالاري عليمحمد آخوندعلي آرش اديب و عليرضا دانشخواه * - نويسنده مسي ول دانشجوي دكتري هيدرولوژي گروه هيدرولوژي و منابع آب دانشكده مهندسي

توضیحات بیشتر

سیستمهای فازی

سیستمهای فازی سیستمهای فازی درس کنترل هوشمند در فضای سایبرنتیک مدرس: حمید محمودیان هیئت علمی دانشگاه نجف اباد تعاریف مجموعه های فازی: مجموعه فازی A از زیر مجموعه مرجع U دارای عناصر x میباشد که هرکدام از این عناصر با

توضیحات بیشتر

شهاب رضاي یان رزومه شهاب رضاي یان مشخصات فردي: شهاب رضاي یان پست الکترونیکی: تحصیلات آکادمیک: ردیف نوع مدرك

شهاب رضاي یان رزومه شهاب رضاي یان مشخصات فردي: شهاب رضاي یان پست الکترونیکی:  تحصیلات آکادمیک: ردیف نوع مدرك رزومه مشخصات فردي: پست الکترونیکی: srezaian@outlook.com rshahab5@live.utm.my تحصیلات آکادمیک: ردیف نوع مدرك نام مدرك محل اخذ آغاز پایان کاردانی نرم افزار کامپیوتر دانشگاه صنعت آب و برق شهید بهمن تیر 82

توضیحات بیشتر

كارگروه تخصصي آموزش پژوهش فناوري و نوآوري استان اصفهان اولويتهاي تحقيقاتي دستگاههاي اجرايي سال 7931 رديف نام سازمان عنوان پروژه طرح جامع مدیریت پسماند

كارگروه تخصصي آموزش پژوهش فناوري و نوآوري استان اصفهان اولويتهاي تحقيقاتي دستگاههاي اجرايي سال 7931 رديف نام سازمان عنوان پروژه طرح جامع مدیریت پسماند كارگروه تخصصي آموزش پژوهش فناوري و نوآوري استان اصفهان اولويتهاي تحقيقاتي دستگاههاي اجرايي سال 7931 رديف نام سازمان عنوان پروژه طرح جامع مدیریت پسماندهای شهری و روستایی استان اصفهان اداره كل حفاظت محيطزيست

توضیحات بیشتر

iran-mobile-industry-report-pushe-fall-2018

iran-mobile-industry-report-pushe-fall-2018 آذر ۱۳۹۷ گزارش تحلیل کاربران تلفن های همراه هوشمند اندروید به نام خدا پیش گفتار گزارش پیش روی شما از تحلیل دادههای کاربران ایرانی دارای موبایل اندرویدی در آذر ۹۷ به دست آمده است. دادههای این گزارش از طریق

توضیحات بیشتر

تشخیص بیماریهای برگی درخت بادام با استفاده از سیستم استنتاج عصبی-فازی تطبیقی چکیده *1 الهام عمرانی سید سعید محتسبی شاهین رفیعی سلیمان حسینپور 1-

تشخیص بیماریهای برگی درخت بادام با استفاده از سیستم استنتاج عصبی-فازی تطبیقی چکیده *1 الهام عمرانی سید سعید محتسبی شاهین رفیعی سلیمان حسینپور 1- تشخیص بیماریهای برگی درخت بادام با استفاده از سیستم استنتاج عصبی-فازی تطبیقی چکیده * الهام عمرانی سید سعید محتسبی شاهین رفیعی سلیمان حسینپور - کارشناس ارشد رشته بیوسیستم پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه

توضیحات بیشتر

2/25/2015 معادله جبري هر معادله ریاضی به شکل y=f(x) را جبري گویند اگر بتوان آن را به شکل زیر نشان داد: ریشه Advanced Numerical Methods 37 روش نصف کردن

2/25/2015 معادله جبري هر معادله ریاضی به شکل y=f(x) را جبري گویند اگر بتوان آن را به شکل زیر نشان داد: ریشه Advanced Numerical Methods 37 روش نصف کردن معادله جبري هر معادله ریاضی به شکل y=f() را جبري گویند اگر بتوان آن را به شکل زیر نشان داد: ریشه Advanced Numercal Methods 37 روش نصف کردن (Bsecton) دو نقطه (کران) در دو سوي ریشه در نظر گرفته میشود به

توضیحات بیشتر

2(2).xps

2(2).xps ه) ع ل ا ط م ی ر ه ش ی ا ه ک ر ا پ ه ن ی ه ب ی ن ی ز گ ن ا ک م ر د ی ق ی ف ل ت ی ا ه ل د م ی ر ی گ ر ا ک ب ) ا ک ن ر ه ش ی د ر و م 1 ی ف ط ل ه ق ی د ص ن ا ر د ن ز ا م ه ا گ ش ن ا د ی ر ه ش ی ز ی ر ه م

توضیحات بیشتر

مطالعه عددی و آزمایشگاهی مسئله ورود یک پرتابه کروی به آب و بررسی اثر جرم و سرعت برخورد بر زمان و عمق جدایش حباب

مطالعه عددی و آزمایشگاهی مسئله ورود یک پرتابه کروی به آب و بررسی اثر جرم و سرعت برخورد بر زمان و عمق جدایش حباب نشریه مهندسی دریا سال چهاردهم/ شماره 27 / بهار و تابستان 7937)48-95( مطالعه عددی و آزمایشگاهی مسئله ورود یک پرتابه کروی سرعت برخورد بر زمان و عمق جدایش حباب به آب و بررسی اثر جرم و محمد حسین تقی زاده ولدی

توضیحات بیشتر

تخمين ضريب اصطكاك در لولهها با استفاده از سيستم تطبيقي استنتاج فازي- عصبي ۱ محمد گيوهچي ۲ صغري بردستاني (دريافت ٩٠/٤/٣٠ پذيرش ٩٠/١٢/٢٥) چكيده تخمين ضر

تخمين ضريب اصطكاك در لولهها با استفاده از سيستم تطبيقي استنتاج فازي- عصبي ۱ محمد گيوهچي ۲ صغري بردستاني (دريافت ٩٠/٤/٣٠ پذيرش ٩٠/١٢/٢٥) چكيده تخمين ضر تخمين ضريب اصطكاك در لولهها با استفاده از سيستم تطبيقي استنتاج فازي- عصبي ۱ محمد گيوهچي ۲ صغري بردستاني (دريافت ٩٠/٤/٣٠ پذيرش ٩٠/١٢/٢٥) چكيده تخمين ضريب اصطكاك در لولهها در بسياري از مساي ل مهندسي ا ب

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - rahnama

Microsoft Word - rahnama ز ق س ر ه ش ی ن و ر د ه ع س و ت ی ا ه ت ی ف ر ظ و ی ی و ر ه د ن ک ا ر پ ی س ر ر ب ی ن ا م ی ل س د م ح م ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت خوارزمی ه ا گ ش ن ا د ی ر ه ش ی ز ی ر ه م ا ن ر ب و ا ی ف ا ر غ ج ر ا ی ش ن ا

توضیحات بیشتر

شبکه های عصبی در کنترل

شبکه های عصبی در کنترل شبکه های عصبی در کنترل دانشگاه نجف آباد درس: کنترل هوشمند در فضای سایبرنتیک مدرس: حمید محمودیان مدل ریاضی نرون مدل ریاضی یک نرون ساده به صورت روبرو است P: مقدار کمیت ورودی b: مقدار بایاس )عرض از مبدا تابع

توضیحات بیشتر

مقـدمـه:

مقـدمـه: عنوان حرفه: نقشه کشی عمومی ساختمان درجه نام شرکت کننده : شماره داوطلبی : تاريخ آزمون : دفتر ارزشيابی مهارت فرم عنوان حرفه: نقشه کشی عمومی ساختمان درجه فهرست محتوي ارزشيابی عملی رديف فهرست محتوي دارد ندارد

توضیحات بیشتر

خلاصه

خلاصه Kavosh University From the SelectedWorks of Abbas Madraky 2016 خلاصه روش های داده کاوی Abbas Madraky Available at: https://works.bepress.com/madraky/12/ Data Mining: داده کاوي: به طور خلاصه یافتن اطلاعات

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - seminar presentation.pptx

Microsoft PowerPoint - seminar presentation.pptx تحليل و طراحي كنترل كننده براي سلولهاي سوختي هيدروژني از نوع SOFC حسام الدين مصلي استاد راهنما: امين نوبختي رئوس مطالب معرفي اهداف پروژه اقدامات صورتگرفته مسير پيش رو همكاران: مهدي شريف زاده ) استاد دانشكده

توضیحات بیشتر

تابهوهاي اخطاري پ چ های پی در پی پ چ های پی در پی )اول ن پ چ ش راست( )اول ن پ چ ش پ(. و سر ده در گ شاالیی. و سرازیری ده در گ سرشاالیی خطرناك سرازیری خ

تابهوهاي اخطاري پ چ های پی در پی پ چ های پی در پی )اول ن پ چ ش راست( )اول ن پ چ ش پ(. و سر ده در گ شاالیی. و سرازیری ده در گ سرشاالیی خطرناك سرازیری خ تابهوهاي اخطاري پ چ های پی در پی پ چ های پی در پی )اول ن پ چ ش راست( )اول ن پ چ ش پ(. و سر ده در گ شاالیی. و سرازیری ده در گ سرشاالیی خطرناك سرازیری خطرناك پ چ ش راست پ چ ش پ جهت وزش شاد جهت وزش راه از

توضیحات بیشتر

راهنمای نصب مودم PARADYNE 6211

راهنمای نصب مودم PARADYNE 6211 راهنمای نصب مودم PARADYNE 6211 راهنمای نصب مودم PARADYNE 6211 تاریخ تنظیم : آبان 5931 گروه شرکته یا شاتل فهرست مطالب مشخصات فیزیکی مودم تخصیص IP به سیستم به صورت اتوماتیک تنظیمات کارت شبکه در ویندوز Seven

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 1.doc

Microsoft Word - 1.doc و Journal of Water and Soil Vol. 4, No. 4, Sep-Oct, p. 5-5 5-5. نشريه آب و خاك جلد 4 شماره 4 مهر - آبان 89 ص اهم يت زمان پيمايش بين خطوط همزمان تمركز در دق ت تخمين سيلاب از آبنمود واحد لحظهاي كلارك * سي

توضیحات بیشتر

PardeesJournalsPT12

PardeesJournalsPT12 ص) DOI:.9/ijswr... )- تحقيقات آب و خاک ايران دوره 9 شماره 9 مهر و آبان. بررسی اثر الگوريتمهای رونديابی جريان و توان تفکيک مدلهای رقومی ارتفاعی بر شاخص توپوگرافی و عملکرد مدل نيمهتوزيعی )مطالعه موردی: حوضههای

توضیحات بیشتر

free download pnu pdf file from کارشناسی و کارشناسی ارشد حضرت علي(ع): دانش راهبر نيکويي براي ايمان است سري سوال : يك ۱ زمان آزمون (دق

free download pnu pdf file from   کارشناسی و کارشناسی ارشد حضرت علي(ع): دانش راهبر نيکويي براي ايمان است سري سوال : يك ۱ زمان آزمون (دق سري سوال : يك ۱ - ريلي,مهندسي پليمر - صنايع پليمر,مهندسي پليمر - علوم و تكنولوژي رنگ,مهندسي نفت - صنايع گاز,مهندسي نفت - راه ا هن - بهره برداري,مهندسي پزشكي - بيومكانيك,مهندسي عمران - نقشه برداري,مهندسي

توضیحات بیشتر

رسم خطی عمودی در نمودار خطی

رسم خطی عمودی در نمودار خطی رسم خطی عمودی در نمودار خطی محمد ناظری بهار 1396 Talant.ir با نمودارهای اکسل به راحتی می شود خطی عمودی برای نمودار خطی ایجاد نمود. دلیل اینکه این موضوع را می خواهم بررسی کنم آن است تا راحت تر بتوانیم در

توضیحات بیشتر

پيش نويس اساسنامه

پيش نويس اساسنامه 44 مجلۀ جنگل ایران انجمن جنگلبانی ایران سال هشتم شمارۀ 4 زمستان 93 صفحۀ 44 تا 44 طبقهبندی تصویر ماهوارۀ Worldview جنگله یا زاگرس به گونۀ نیمهانگلی موخور با استفاده از تکنیک شیءپایه بهمنظور شناسایی آلودگی

توضیحات بیشتر

نشریه دانش آب و خاك / جلد 26 شماره 4/2 صفحههاي 159 تا / 172 سال 1395 مدلسازي هیدرولوژیکی تجمع و ذوب برف در حوضههاي نیمهخشک و کوهستانی (مطالعه موردي: ح

نشریه دانش آب و خاك / جلد 26 شماره 4/2 صفحههاي 159 تا / 172 سال 1395 مدلسازي هیدرولوژیکی تجمع و ذوب برف در حوضههاي نیمهخشک و کوهستانی (مطالعه موردي: ح نشریه دانش آب و خاك / جلد 26 شماره 4/2 صفحههاي 159 تا / 172 سال 1395 مدلسازي هیدرولوژیکی تجمع و ذوب برف در حوضههاي نیمهخشک و کوهستانی (مطالعه موردي: حوضه باراریه ( حسین رحمتی *1 حسین زینیوند 2 حسین انصاري

توضیحات بیشتر