Guidelines for Full Papers

اندازه: px
شروع نمایش از صفحه:

Download "Guidelines for Full Papers"

رونوشت

1 مروري بر روشهاي زمانبندي كار در سيستمهاي محاسبات داوطلبانه سارا خضريان چكيده در ساله یا اخیر قیمت کامپیوترهای شخصی بهطور چشمگیری کاهش و درعینحال سرعت و کارایی کامپیوترها نیز افزایش یافته است. بخش زیادی از این افزایش سرعت و کارایی فراتر از حد نیاز کاربران شخصی است. ازاینرو بیشتر توان محاسباتی کامپیوترهای کاربران اینترنت به هدر میرود. هدف از این پژوهش بررسی روشهای بهبود زمانبندی کار در نوع خاصی از سیستمهای محاسباتی موسوم به سیستمهای محاسبات داوطلبانه است. محاسبات داوطلبانه نوعی از محاسبات توزیعشده است که در آن داوطلبان که همان کاربران متصل به اینترنت هستند منابع سیستم خود را برای یك یا چند پروژه به اشتراك میگذارند. استفاده از محیط محاسبات داوطلبانه ابزار بزرگ و مهمی در حل مسائل علمی محاسباتی )و ذخیرهسازی در کنار آن( خواهد بود. واژههاي كليدي: سیستم محاسبات داوطلبانه- زمانبندی کار- شرکتکننده- BOINC 43 - مقدمه در ساله یا اخیر قیمت کامپیوترهای شخصی بهطور چشمگیری کاهش یافته است. کاهش قیمت این امکان را برای خانوارها به وجود آورد تا بتوانند یك یا چندین کامپیوتر در خانه داشته باشند. عالوه بر کامپیوتر خانگی بسیاری از دانشجویان دارای کامپیوترهای مختص به خودشان هستند و بسیاری از دانشگاهه یا سراسر جهان دارای کامپیوترهای بسیار زیادی در کتابخانهها و آزمایشگاهها هستند. بسیاری از این کامپیوترها به اینترنت متصل و در طول شبانهروز روشن هستند و تنها برای مدتزمان کمی مورداستفاده قرار میگیرند و در اکثر اوقات بالاستفاده باقی میمانند[ ]. عالوه بر این امروزه بیشتر کامپیوترهای شخصی دارای پردازندهه یا چندهستهای هستند. ازاینرو با داشتن کامپیوترهایی که دارای پردازندهه یا چندهستهای هستند میتوان چندین کار را در یكزمان انجام داد اما اکثر مردم در حال انجام یك کار در هر زمان هستند بنابراین سیکله یا پردازشی بیکار فراوانی به وجود میآید. افراد دیگر میتوانند بدون اینکه در عملکرد آن کامپیوتر دخالت داشته باشند از این سیکله یا بیکار استفاده کنند[ ]. محاسبات داوطلبانه شکل خاصی از محاسبات توزیعشده است که در آن صاحبان کامپیوترها بهصورت کامال داوطلبانه منابع محاسباتی غیرقابلاستفادهی خود )مانند CPU و منابع ذخیرهسازی( را در اختیار یك یا چند پروژه قرار میدهند. بسیاری Volunteer Computers(VC) Job scheduling 3 Worker 4 Berkeley Open Infrastructure for Network Computing

2 از پروژهها نیاز به توان محاسباتی زیادی دارند که قویترین ابرکامپیوتره یا دنیا نمیتوانند در زمان کم و سریع این محاسبات را انجام دهند.تعداد کاربران متصل به اینترنت زیاد است و میتوان هنگام بیکار بودن کامپیوترهای متصل به اینترنت از آنها برای انجام محاسبات استفاده نمود. کاربران برای همکاری در این پروژهها داوطلب میشوند و میتوان به قدرت محاسباتی بسیار عظیمی دستیافت. پروژه باید به تعدادی زیربرنامه شکسته شود و کاربرانی که مایل به همکاری هستند یك نرمافزار میزبان استفاده کنند بهاینترتیب نصب خود سیستم در این پروژهها از این منابع برای انجام محاسبات توزیعی و یا محاسبات محاسبات اینترنتی میکنند. محاسبات داوطلبانه را گاهی محاسبات منابع عمومی 3 شبکهای ذخیرهسازی cycle scavenging یا مینامند[ ]. ازآنجاکه هدف اصلی سیستمهای محاسبات داوطلبانه استفاده از زمانهای بیکار سیستمهای کاربران متصل به اینترنت بهمنظور انجام محاسبات مربوط به پروژههای علمی بزرگ است از چالشهای مهم در این زمینه که تأثیر بسزایی در کارایی اینگونه دارد مسئلهی سیستمها 4 یعنی چگونگی زمانبندی سازماندهی 5 بر روی کارها 6 است. میزبان زمانبندی بهینه عالقهی کاربر داوطلب به ادامهی مشارکت و نیز تأمین نیازهای برنامهی کاربردی مهمان 7 را افزایش خواهد داد و این از اهداف مهم هر سیستم محاسباتی بهحساب میآید. زمانبندی در سیستمه یا توزیعشده بهطور عمده پیچیدهتر از سیستمهای تك پردازندهای است. آنچه در زمانبندی سیستمهای محاسبات داوطلبانه مطرح میگردد کاهش زمان برگشت 8 کارها کاهش زمان محاسبهی کارها استفاده از کل توان عملیاتی سیستمهای داوطلب افزایش تعداد کارهای تکمیلشده و افزایش صحت کارهای انجامشده است. درواقع پژوهش- های انجامشده درزمینهی زمانبندی سیستمهای محاسبات داوطلبانه بر روی یك یا تعدادی از این معیارها تمرکز دارند. بهوسیلهی در محاسبات داوطلبانه برای مکانیسم رأی اکثریت هر کار 0 حذف نتایج نادرست برگشتی از سوی شرکتکنندگان 9 )سیستمهای داوطلب( خرابکار تکثیرشده الزم برای تکمیل یك کار عامل مهمی در کارایی سیستم و به شرکتکنندگان اختصاص مییابد. است. درواقع بایستی بین ازاینرو تعداد شرکتکنندگان قابلیت اطمینان و عملکرد 3 مصالحه وجود داشته باشد و از تخصیص کار افراطی اجتناب شود و این مسئله در روشهای زمانبندی لحاظ گردد []. در این مقاله به مرور تعدادی از پژوهشهای انجامگرفته میپردازیم. Public Resource Computing Internet Computing 3 Network Computing 4 Scheduleing 5 Jobs 6 Host 7 Guest 8 Turnaround Time 9 Participants Saboteur 0 Majority Voting Reliability Performance 3

3 - مروري بر مطالعات و فعاليتهاي انجامشده درزمينهي بهبود زمانبندي كارها در سيستمهاي محاسبات داوطلبانه آنچه در ادامه بیان میگردد اگرچه ممکن است کلیهی پژوهشهای انجامشده سیستمهای محاسبات داوطلبانه را در برنگیرد اما به برجستهترین آنها اشاره میکند. -- استرادا و همكاران درزمینهی در مقالهی استرادا و همکاران در سال SimBA 006 شبیهساز رویداد گسستهی برنامههای یك استراتژی جدید زمانبندی بر اساس آستانه 3 برای پروژههای بهبود زمانبندی کارها در BOINC BOINC برای مطالعهی که بر اساس معیارهای قابلیت دسترسی و قابلیت اطمینان دستهبندی شرکتکنندگان و توزیع کار مطابق با آن را انجام میدهد مورداستفاده قرار گرفت. در این مقاله ثابت شد که با استفاده از معیارهای دسترسپذیری و قابلیت اطمینان پیشنهادشده برای طبقهبندی شرکتکنندگان در یك محیط VC و اتخاذ یك سیاست زمانبندی که از این معیارها برای تعیین توزیع وظایف رایانهه یا در میان داوطلب استفاده میشود تعداد نتایج قابلاعتماد که به دانشمندان تحویل داده میشود میتواند بهطور قابلتوجهی افزایش یابد. بهطور خاص برای دو برنامه کاربردی BOINC یعنی MFold ازلحاظ کارایی شرکتکنندگان مکانه شیرینای و CHARMM 4 نشان داده شد که هنگام استفاده از خطمشی زمانبندی مبتنی بر آستانه وجود دارد. این لکهه شیرینای با آستانه در دسترس بودن و قابلیت اطمینان در محدوده 0.50 تا 0.75 همراه است. هنگامیکه وظایف فقط به شرکتکنندگانی که دارای رتبه در دسترس بودن در این محدوده هستند اختصاص داده میشود درنتیجه در مقایسه با عملکرد سیاست زمانبندی FCFS 5 که در میشود تعداد نتایج موفقیتآمیز بهطور متوسط 4 درصد و زیرا BOINC برای 8 CHARMM استفاده افزایش مییابد. هنگامیکه وظایف فقط به شرکتکنندگانی اختصاص داده میشود که دارای امتیاز قابلاعتماد در این نقطه شیرین هستند درنتیجه در مقایسه با عملکرد سیاست زمانبندیFCFS تعداد نتایج معتبر بهطور متوسط 3 با حداکثر 7 برای CHARMM FCFS طیف وسیعی از توزیع را تضمین میکند اما بیشترین اشتباهات را نیز ارائه میدهد []. افزایش مییابد. -- لی 6 و زمايا 7 در سال 00 در مقالهی لی و زمایا نویسندگان دو روش زمانبندی ابتکاری RMAX و RMXMN در سیستمهای محاسبات داوطلبانه بهخصوص ازلحاظ عملکرد قابلقبول نیستند بنابراین استحکام زمانبندیه یا را ارائه دادند. منابع خروجی کیفیت مهم خدمات در نظر گرفته شده است. آنها این موضوع را درزمینه زمانبندی وظایف جهت سیستمهای محاسبات داوطلبانه زمانبندی یك بهعنوان را RMXMN و RMAX و قرار دادند موردتوجه داوطلبانه پویا براساس یك طرح تخصیص مجدد فعاالنه ارائه دادند. ازآنجاییکه تعداد منابع ابتکاری برای سیستمهای محاسبات VC بهطورمعمول بیش از تعداد وظایف برای یك برنامه موازی معین است الزم است تعداد مشخصی از منابع )احتماال بسیار کمتر از تعداد منابع موجود( برای زمانبندی انتخاب شود. فرآیند انتخاب منابع در RMAX با استفاده از روش حریص فعال میشود. بهطور خاص برای هر منبع موجود جمعبندی زمان اجرای تمام وظایف شناسایی میشود و تعداد پیش تعیینشده از بهترین منابع بر اساس زمان اتمام Estrada Simulator of BOINC Applications 3 Threshold 4 Chemistry at HARvard Molecular Mechanics 5 First-Come-First-Served 6 Lee 7 Zomaya 3

4 انتخاب میشود. تنها تفاوت اصلی است. مهم آزمایشه یا آنها گستردهی RMXMN ادعا را این RMAX و کرد تائید در روش آرایش مجدد وظیفه در حداکثر کردن زمان که تأخیر RMXMN مجاز برای )روش بهبود قدرت( زمانبند یك خروجی دادهشده میتواند یك روش مؤثر برای بهبود استحکام زمانبندی در حضور اختالالت عملکرد باشد. یکی دیگر از مشخصهه یا RMAX و RMXMN این است که عملکرد آنها در شرایط انجام شود( بسیار رقابتی است بهویژه در مقایسه با ( مدتزمانی است که طول کشیده است تا کار makespan.heft با توجه به در دسترس بودن منابع )بهعنوانمثال خرابی منابع( و ازآنجاییکه هر منبع در سیستمهای محاسبات داوطلبانه میتواند در هر زمان بدون اطالع قبلی بپیوندد و قطع شود آنها مطالعهی خود را جهت زمانبندی جامع و جامعتر گسترش دادند و به این نتیجه رسیدند که تکرار وظیفه میتواند یك روش مؤثر برای مقابله با این مسئله قابلیت اطمینان منابع و همچنین برای اطمینان از موفقیت برنامهه یا کاربردی باشد. بااینحال تعدادی از مشکالت پیچیده در ارتباط با این روش وجود دارد مانند شناسایی وظایف نامزد برای تکثیر و تعیین تعداد کپی[ 3.[ الگوریتمهای RMAX و RMXMN در شکل )( و )( نمایش داده شده است. شكل - الگوريتم RMAX 4

5 شكل - الگوريتم RMXMN 3-- واتانابه و همكاران در سال 0 واتانابه و همکاران یك روش زمانبندی وظایف بهصورت تطبیقی مبتنی بر گروهبندی ارائه دادند. روش پیشنهادی گروهبندی شرکتکنندگان را بهصورت پویا بر اساس اعتبار موردنیاز بهمنظور کاهش تعداد کارهای نیمهتمام و جلوگیری از تخصیصهای بیشازحد انجام میداد. نتایج شبیهسازیها نشان داد که روش پیشنهادی در مقایسه با روشهای اصلی بدون گروهبندی و گروهبندی ساده صرفنظر از مقادیر پارامترهای ناشناخته مانند جمعیت خرابکاران نرخ خرابکاری و نرخ نقصها توان عملیاتی را بهبود میبخشد [4]. نمونهی این زمانبندی در شکل )3( نشان داده شده است. Watanabe 5

6 شكل 3- نمونهاي از زمانبندي كار 4-- بنتی و همكاران در سال 04 بنتی و همکاران الگوریتم ژنتیك را جهت زمانبندی کارها در سیستمهای محاسبات داوطلبانه پیشنهاد دادند. این روش میتوانست با اجرا براساس محدودیت حرارتی منجر به استفادهی کامل از کامپیوتر در آزمایشگاههای شامل سیستمهای محاسبات داوطلبانه و کاهش مصرف انرژی جهت استفاده از خنكکننده شود. روش کار اینگونه بود که سرور تنها زمانی کار را به یك کالینت محول کند که اجرای آن کار به دلیل باال بودن دمای سیستم کالینت موجب باالتر رفتن درجهی حرارت آن و درنتیجه دمای محیط نگردد. الگوریتم پیشنهادی ترکیبی از مشخصات حرارتی و رویکرد اکتشافی بود. در این پژوهش از الگوریتم ژنتیك جهت پیدا کردن بهترین ترکیب از کالینتها و کارها براساس سفارش کالینت و حداقل زمان اجرا استفاده شد که میتوانست تحت محدودیته یا حرارتی و داشتن کوتاهترین زمان برگشت عمل کند. درروش مذکور این الگوریتم با روش جستجوی غیرهوشمند در مدتزمان برگشت و زمان محاسبه مقایسه شد. جستجوی غیرهوشمند یك تکنیك حل مسئلهی خیلی کلی و عمومی است که شامل شمارش سامانمند کل راهحلهای ممکن و بررسی برای یافتن کاندید مناسب حل مسئله است. بهمنظور دستیا یب به هدف پژوهش که اجرای کارها تحت محدودیت حرارتی در محیط شبیهسازیشدهی BOINC است یك الگوریتم زمانبندی محلی در سمت سرور که با مشخصات حرارتی هر کالینت کار میکند ارائهشده است. الگوریتم پیشنهادی بر روی سرور شبیهسازیشدهی BOINC شبیهسازیشده است که با ارسال درخواست کار همراه با مشخصات حرارتی توسط کالینت از سرور آغاز میشود. مشخصات حرارتی کالینت شامل پیشبینیه یا درجهی حرارت سیستم کالینت Binti Brute force search 6

7 به مدت یك روز بر اساس دادهه یا قبلی است. پسازآن هنگامیکه سرور فهرستی از کالینتهای خود همراه با مشخصات حرارتی آنها و صف کارها را داشته باشد کارها را بین کالینتها توزیع میکند. آرایش کالینتها به دو روش جستجوی غیرهوشمند و الگوریتم ژنتیك تعی نی شده است. هدف از الگوریتم پیشنهادی پیدا کردن بهترین ترکیب بین کالینتها و کارها است. بهترین ترکیب در این پژوهش بهعنوان ترکیبی تعریفشده است که دارای حداقل زمان برگشت حداقل زمان محاسبه و حداقل افزایش دمای محیط کالینتها است. نتیجهی شبیهسازی نشان د دا که الگوریتم پیشنهادی برای توزیع و اجرای کار براساس محدودیته یا حرارتی موفقیتآمیز عمل میکند و نسبت به روشه یا جستجوی غیرهوشمند روشی مؤثر و کارآمد است.[ 5 ]. الگوریتم مورداستفاده در پژوهش در شکل )4( نشان داده شده است. شكل 4- الگوريتم ژنتيك مورداستفاده در پژوهش 5-- مياكشی و همكاران در سال 04 در مقاله میاکشی و همکاران به مشکل زمانبندی وظایف در سیستمهای VC که در آن هر کار محاسباتی بهمنظور حذف نتایج نادرست تکرار و در تعدادی شرکتکننده توزیع میشود اشاره شده است. در این مقاله عنوان شد که در زمانبندی کار سیستمهای VC تعداد شرکتکنندگان اختصاصیافته برای اتمام کار عامل مهمی در عملکرد سیستم هستند. بااینحال نمیتوان آن را ثابت کرد زیرا برخی از شرکتکنندگان در VC نتایج واقعی را برنمیگردانند. آنها یك روش زمان- بندی کار که احتمال مورد انتظار برای کامل شدن هر کار را بر اساس اطالعات تاریخچهی شرکتکنندگان در نظر میگیرد پیشنهاد دادند. نتایج شبیهسازی نشان میدهد که روش پیشنهادی تعداد کارهای تکمیلشده نسبت به روش ECJ MAX و سنتی را بهبود داده و عملکرد آن پنج برابر بیشتر است و این درحالی است که میزان خطا کمتر از مقدار مورد انتظار است[ 6 ]. نتیجهی شبیهسازی این روش در شکل )5( نشان داده شده است. Miyakoshi Expected-Credibility of Job 7

8 شكل 5 -تعداد كارهاي تكميلشده 6-- اسافی و همكاران اسافی و همکاران در سال 04 در مقالهی خود الگوریتم جدیدی برای زمانبندی کارهای مستقل در بسترهای محاسبات داوطلبانه پیشنهاد دادند. آنها اعالم کردند که کارایی برنامهها بهوسیلهی انطباق مناسب الگوریتمها برای محیطهای داوطلبانه قابلدستیابی است و روش آنها با استفاده از پایداری عملکرد را بهینهسازی کرده و اختالالت را کاهش داده است. در این مقاله تأثیر اختالالت بر زمانبندی وظایف در بسترهای موازی بسیار متنوع موردمطالعه قرار گرفت و بیان شد که منابع محاسباتی در سیستمهای محاسبات داوطلبانه بهوسیلهی افراد داوطلب فراهم میشود و همیشه در دسترس نیست و همچنین در دسترس بودن آنها وابسته به اختالالت غیرقابلپیشبینی است. نتیجهی اصلی طراحی یك الگوریتم بر پایهی الگوریتم شناختهشدهی HEFT بهوسیلهی دو پارامتر منعکسکنندهی مصالحه بین عملکرد و توانایی واکنش به اثرات بد اختالالت شد. الگوریتم مذکور در شکل )6( نمایش داده شده است. این الگوریتم کارایی و توانایی خود را در محیط شبیهسازیشده که در آن مجموعهای از کارهای واقعی با الگوریتمه یا مختلف زمانبندی شدند به مقاومت در برابر اختالالت به اثبات رسانید. شش الگوریتم آزمایششده و اختصارات آنها در جدول )( خالصه میشود[ 7 ]. جدول -الگوريتمهاي مورداستفاده در شبيهسازي Essafi Heterogeneous Earliest Finish Time 8

9 شكل HEFT-6 اصالحشده با عدم قطعيت 7-- تانی و همكاران در سال 05 تانی و همکاران در مقالهی خود یك روش زمانبندی کار براساس نامیده شد را اعتبار که بهعنوان روشی امیدبخش برای تحقق عملکرد باال و تحمل خرابکاریها در سیستمهای محاسبات داوطلبانه معرفی کردند. این روش بر اساس اعتبار هر شرکتکننده است. بااینحال مدیریت مقادیر اعتبار در گره مدیریت ممکن است موجب تنزل کارایی قابلتوجهی در کل سیستم شود. با اجرای اولویت روش از شرکتکنندگان آشکار میکند. بر روی یك سیستم محاسبات داوطلبانه در مقیاس کوچك این مقاله را بیش از روشهای موجود نشان میدهد و شایستگی خود را از طریق ارزیابی عملکرد تعداد مختلفی شکل )7( فرآیند زمانبندی کار درروش یك شمارنده نشان داده شده است انتخاب میکند. خیر. اگر کار هنوز به پایان نرسیده است Master همانطور که در شکل )7( نشان داده شده است کوچكترین RR 3 را نشان میدهد. در مورد Master RR یك کار را که توسط و Masterبررسی میکند که آیا کار DB انتخابشده به پایان رسیده است یا کار را تخصیص میدهد و شمارنده را افزایش میدهد. در مورد ECJ و ENR Master است ECJ و ENR را تخصیص میدهد. هنگامیکه Master را در میان یك کارها مقایسه میکند و کاری که دارای توسط کار را میکند انتخاب Tani Estimated Number of Results and Estimated Credibility Job 3 Robustness Ratio 9

10 دسترسی به DB بهگونهای است که هر شاخص را مقایسه میکند بنابراین اگر زمان دسترسی به DB برای زمانبندی کار بهسرعت افزایش مییابد. زمانی که تعداد کارها کمتر از 0 است زمان اجرای برای ر یگیریأ کمی افزایش یابد زمان کمتر از RR مبتنی بر اعتبار است. در این روش تعداد نتایج الزم برای تکمیل کار با توجه به اعتبار هر شرکتکننده متفاوت است بنابراین ترتیب اجرای کار بر عملکرد کلی دو شاخص کار یعنی تعداد تخمینی نتایج VC تأثیر میگذارد. )ENR( و اعتبار برآورد شده )ECJ( تصمیم میگیرد. برای ترتیب اجرای هر کار بر اساس کاری را که دارای کوچكترین ENR است انتخاب میکند. اگر کارهایی دارای کوچكترین ENR یکسان باشند آن کاری را که کوچكترین ECJ را از میان میکند. آنها دارد انتخاب میکند. این روش موجب کاهش تعداد نتایج اضافی میشود زیرا پیشرفت تمام کارها را یکسان شكل 7- دسترسی به DB روشهاي زمانبندي كار باتوجه به نتایج تجربی هنگامیکه تعداد شرکتکنندگان کمتر از 0 است عملکرد کلی سیستم ه یا را VC حدود 0 درصد بهبود میدهد. همچنین اگر از یك کار که چند ساعت طول میکشد استفاده شود بهبود عملکرد ح یت اگر تعداد شرکتکنندگان بیش از 000 نفر باشد تائید میشود[ 8 ]. 8-- ياسودا و همكاران در سال 05 یاسودا و همکاران روش EPCmax را ارائه دادند. روش پیشنهادی احتمال مورد انتظار برای اتمام هر کار را بر اساس احتمال انفصال شرکتکنندگان تعریف میکند. با تخصیص هر کار بهطوریکه احتمال مورد انتظار برای اتمام کار همیشه بیشتر از یك مقدار مشخص است روش پیشنهادی از تخصیص کار افراطی اجتناب میکند که منجر به عملکرد باالتر خواهد شد. Yasuda 0

11 این مقاله یك روش زمانبندی کار پویا برای محاسبات داوطلبانه قابلاعتماد و با کارایی باال را ارائه میدهد. در محاسبات داوطلبانه هر کار تکرار شده و به چند شرکتکننده اختصاص داده میشود تا نتایج نادرست را با یك روش ر یگیریأ حذف کند. ازاینرو تعداد شرکتکنندگان الزم برای تکمیل کار یك عامل مهم برای عملکرد سیستم است بااینحال این روش در روشه یا موجود بهخوبی موردتوجه نیست. روش پیشنهادی احتمال مورد انتظار برای تکمیل هر کار را براساس احتمال انفصال شرکتکنندگان تعیین میکند. با تخصیص هر کار بهطوریکه احتمال مورد انتظار همیشه بیشتر از یك مقدار مشخص شده است روش پیشنهادی از تخصیص کار اضافی جلوگیری میکند که منجر به عملکرد باالتر میشود. عملکرد روش پیشنهادی با شبیهسازی کامپیوتری تحت دو سناریو شرکتکنندگان دارای سرعت پردازش یکنواخت و متفاوت موردبررسی قرار میگیرد. باتوجه به نتایج عملکرد روش پیشنهادی باالتر از روش موجود بهویژه تحت سناریوی عملی اخیر است. شکل )8( و )9( تعداد کارهای به اتمام رسیده در روش پیشنهادی را در مقایسه با دو روش ECJMAX دو نوع سرعت پردازش یکنواخت و متفاوت شرکتکنندگان نشان میدهد.[ 9 ]. و ECJMAX+ با شكل 8 -تعداد كارهاي به اتمام رسيده با تحت سناريوي سرعت محاسبهي يكنواخت شكل 9 -تعداد كارهاي به اتمام رسيده با تحت سناريوي سرعت محاسبهي متفاوت

12 در روشهای اخیر یك روش زمانبندی کار به نام ECJMAX پیشنهاد شده است. بااینحال ECJMAX انفصال شرکت- کنندگان را در نظر نمیگیرد. اگر یك شرکتکننده از VC کنارهگیری کند کار اختصاصی ممکن نیست تکمیل شود و درنتیجه عملکرد سیستم VC کاهش مییابد. برای حل مشکل ECJMAX در این پژوهش یك زمانبندی کار پویا با توجه به انفصال شرکتکنندگان پیشنهاد شده است. اید یه اصلی این است که یك کار را برای گروهی از شرکتکنندگان که انتظار انفصال را دارند اختصاص دهیم. برای سازگار کردن تعداد شرکتکنندگان در یك گروه دو پارامتر برای هر کار تعریف میکنیم یع ین احتمال مورد انتظار برای تکمیل )EPC( و احتمال تعیینشده برای تکمیل.)SPC( در یك گروه میتواند بهصورت پویا تغییر یابد بهطوریکه EPC گروه همیشه باالتر از SPC است.[ 9 ]. در روش پیشنهادی تعداد شرکتکنندگان 3- نتيجهگيري امروزه ابررایانهه یا بهسرعت بشر اطالعات و محاسبات حجم فناوری و علم پیشرفت با گسترشیافته حتی و است بزرگترین دنیا بهتنهایی قادر به انجام آنها نیستند و نیاز به یك بستر محاسباتی قدرتمند انکارناپذیر است. در این پژوهش با خصوصیات بالقوه و مزایای سیستمهای محاسبات داوطلبانه آشنا شدیم. ایدهی اصلی محاسبات داوطلبانه تسهیل در پیادهسازی سیستمهای محاسباتی توزیعشده است بهگونهای که هر فردی قادر باشد در این محاسبات شرکت داشته باشد خواه فرد حرفهای باشد و یا غیرحرفهای و بدون هیچ دانش علمی. ازاینرو با امکان متصل شدن کاربران عادی به شبکهه یا محاسبات داوطلبانه استفاده کرد. محاسباتی میتوان از نیروی پردازشی بیکار صدها و میلیونها کامپیوتر برای انجام در این نوع از سیستمهای محاسباتی زمانبندی مناسب و بهرهگیری از کل توان عملیاتی سیستمهای میزبان موجب کارایی باال میشود و این از اهداف مهم سیستم محاسبات داوطلبانه بهحساب میآید. زمانبندی خوب در محاسباتی برنامهها و جلب عالقهی کالینت به مشارکت در پردازش کارها مؤثر است. اجرای درخواستهای هدف از این پژوهش معرفی و بررسی برجستهترین روشهای پیشنهادی بهمنظور زمانبندی کار در سیستمهای محاسبات داوطلبانه بود. با توجه به بحث و بررسی انجامشده در پژوهش حاضر در جدول )( به مقایسهی تعدادی از این روشها می- پردازیم. سال انتشار نویسنده استرادا و همکاران لی و همکاران واتانابه و همکاران بنتی و همکاران میاکشی و همکاران اسافی و همکاران تانی و همکاران یاسودا و همکاران جدول -روشهاي زمانبندي در سيستمهاي VC روش Threshold-Based Scheduling RMAX & RMXMN Adaptive Group-Based Job Scheduling Genetic Algoritm EPC HEFT-Based Scheduling EPCmax هدف افزایش نتایج صحیح از طریق انتخاب درست آستانهی قابلیت اطمینان بهبود توان عملیاتی در حضور اختالالت عملکرد بهبود توان عملیاتی از طریق گروهبندی شرکتکنندگان کاهش زمان برگشت و زمان محاسبهی کارها تحت محدودیتهای حرارتی دسترسی و قابلیت بهبود تعداد کارهای به اتمام رسیده )کاهش هدر رفت پردازنده( و نرخ خطای کمتر مصالحه بین عملکرد و توانایی واکنش به اثرات منفی اختالالت تحقق عملکرد باال و تحمل خرابکاری در سیستمهای VC قابلیت اطمینان و کارایی باال از طریق اجتناب از تخصیص افراطی کارها بهبود تعداد کارهای به اتمام رسیده

13 مراجع محمدصادق سجادی و جهرمی سید حسین سجادی." پیادهسازی سیستمهای محاسباتی از استفاده با توزیعشده - جهرمی سید محاسبات داوطلبانه". همایش ملی- مهندسی برق و کامپیوتر. نیریز دانشگاه آزاد اسالمی Estrada, T., Flores, D. A., Taufer, M., Teller, P. J., Kerstens, A., & Anderson, D. P. The effectiveness of threshold-based scheduling policies in BOINC projects. In 006 Second IEEE International Conference on e-science and Grid Computing (e-science'06) (pp ). IEEE Lee, Y. C., Zomaya, A. Y., & Siegel, H. J. Robust task scheduling for volunteer computing systems. The Journal of Supercomputing, 53(), Watanabe, K., Fukushi, M., & Kameyama, M.. Adaptive group-based job scheduling for high performance and reliable volunteer computing. Journal of information processing, 9, Binti, Norzatul Natrah, M. Nordin Bin Zakaria, Izzatdin Bin Abdul Aziz, and Nazleeni Samiha Binti. "Optimizing BOINC scheduling using genetic algorithm based on thermal profile." In Computer and Information Sciences (ICCOINS), International Conference on, pp. -6. IEEE Miyakoshi, Y., Yasuda, S., Watanabe, K., Fukushi, M., & Nogami, Y. Dynamic Job Scheduling Method Based on Expected Probability of Completion of Voting in Volunteer Computing. IEICE TRANSACTIONS on Information and Systems, 98(), Essafi, A., Trystram, D., & Zaidi, Z. An Efficient Algorithm for Scheduling Jobs in Volunteer Computing platforms. In Parallel & Distributed Processing Symposium Workshops (IPDPSW), 04 IEEE International (pp ). IEEE Tani, S. I., Nogami, Y., & Fukushi, M. An implementation of credibility-based job scheduling method in volunteer computing systems. InConsumer Electronics-Taiwan (ICCE-TW), 05 IEEE International Conference on (pp ). IEEE Yasuda, S., Nogami, Y., & Fukushi, M. A Dynamic Job Scheduling Method for Reliable and High- Performance Volunteer Computing. In Information Science and Security (ICISS), 05 nd International Conference on (pp. -4). IEEE. 05 3

Q-Learning

Q-Learning یادگیری تقویتی n.razavi@tabrizu.ac.ir ۱۳۹۵ سید ناصر رضوی یادگیری تقویتی 2 یادگیری تقویتی 3 عامل ایدهی اصلی. دریافت بازخورد از محیط به شکل پاداشها. سودمندی عامل به وسیلهی تابع پاداش تعریف میشود. عامل باید

توضیحات بیشتر

سمینار عنوان پروتکلهای مسیریابی پایدار در شبکههای موردی سیار نگارنده 1

سمینار عنوان پروتکلهای مسیریابی پایدار در شبکههای موردی سیار نگارنده 1 0 سمینار عنوان پروتکلهای مسیریابی پایدار در شبکههای موردی سیار نگارنده 1 عنوان فهرست مطالب صفحه چکیده...... 1 فصل اول: مقدمه -1-1 مقدمه 3... فصل دوم: بستر تحقیق -1-2 مقدمه 5... 2-2- شبکههای موردی بیسیم...

توضیحات بیشتر

فصل دوم - فرایند

فصل دوم - فرایند فصل پنجم درک نیازمندیها 2 مهندسی نیازمندیها تکنیک ها و وظایف گسترده ای که منجر به درک نیازمندیها می شود مهندسی نیازمندیها نامیده می شود. از منظر فرایند نرم افزار:... مکانیزمی را مهیا می کند که نیازهای

توضیحات بیشتر

قابلیت اطمینان سیستم های قدرت

قابلیت اطمینان سیستم های قدرت قابلیت اطمینان سیستم های قدرت مراجع: [1] R. Billintn & R. Allen, Reliability Evaluatin f Engineering Systems: Cncepts and Techniques, 2 nd Editin. [2] R. Billintn & R. Allen, Reliability Evaluatin f Pwer

توضیحات بیشتر

Patching ESX/ESXi Hosts Using VMware Update Manager هایپرویزورهای ESX برای حل مشکالت امنیتی و نرمافزاری, Bugها و نیز بهره گیری از نیازمند جدید امکانات

Patching ESX/ESXi Hosts Using VMware Update Manager هایپرویزورهای ESX برای حل مشکالت امنیتی و نرمافزاری, Bugها و نیز بهره گیری از نیازمند جدید امکانات Patching ESX/ESXi Hosts Using VMware Update Manager هایپرویزورهای ESX برای حل مشکالت امنیتی و نرمافزاری, Bugها و نیز بهره گیری از نیازمند جدید امکانات وصله های به 1 روزرسانی هستند. پیش از به روزرسانی هاستها

توضیحات بیشتر

تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران Activity diagram مدرس : مهندس افشین رفوآ دوره آموزش UML نمو

تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران Activity diagram مدرس : مهندس افشین رفوآ دوره آموزش UML نمو تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران Activity diagram مدرس : مهندس افشین رفوآ دوره آموزش UML نمودار فعالیت diagram( )Activity نمودار activity بدست

توضیحات بیشتر

نرم‌افزارهایی که همین حالا باید استفاده از آن‌ها را متوقف کنید (بخش چهارم)

نرم‌افزارهایی که همین حالا باید استفاده از آن‌ها را متوقف کنید (بخش چهارم) استفاده ممنوع! نرمافزارهایی که همین حالا باید استفاده از آنها را متوقف کنید (بخش چهارم) ما بدون نرمافزار ناتوان خواهیم بود بدون آنها چگونه میتوانیم وبگردی کنیم از کامپیوترهای خود محافظت کنیم و فصلهای این

توضیحات بیشتر

مقدمه اتصال به اینترنت بدون استفاده از فایروال مانند گذاشتن سوییچ در اتومبیل قفل نکردن درب های آن و رفتن به یک فروشگاه برای تهیه لوازم مورد نیاز است.ب

مقدمه اتصال به اینترنت بدون استفاده از فایروال مانند گذاشتن سوییچ در اتومبیل قفل نکردن درب های آن و رفتن به یک فروشگاه برای تهیه لوازم مورد نیاز است.ب مقدمه اتصال به اینترنت بدون استفاده از فایروال مانند گذاشتن سوییچ در اتومبیل قفل نکردن درب های آن و رفتن به یک فروشگاه برای تهیه لوازم مورد نیاز است.با اینکه ممکن است بتوانید در صورت سرقت اتومبیل سریعا

توضیحات بیشتر

راهنمای "سمنتاک" مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب

راهنمای سمنتاک مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب راهنمای "سمنتاک" مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب کاربری... X مشخصات کاربری... XI خروج از سامانه... XII

توضیحات بیشتر

فصل دوم - فرایند

فصل دوم - فرایند فصل هفتم مدل سازی نیازمندیها جریان رفتار الگوها و برنامه های کاربردی تحت وب 2 استراتژی های مدل سازی نیازمندی ها تحلیل ساخت یافته: داده و پردازشی که موجودیت های جداگانه در نظر می گیرد. آن را منتقل می کند

توضیحات بیشتر

اهداف درس این جلسه (1 (2 (3 (4 (5 (6 (1 (2 آشنایی با رویکرد عقبگرد براي حل مساي ل بیان مساي لی که این رویکرد براي حل آنها مناسب میباشد. بیان مساله n و

اهداف درس این جلسه (1 (2 (3 (4 (5 (6 (1 (2 آشنایی با رویکرد عقبگرد براي حل مساي ل بیان مساي لی که این رویکرد براي حل آنها مناسب میباشد. بیان مساله n و اهداف درس این جلسه (1 (2 (3 (4 (5 (6 (1 (2 آشنایی با رویکرد عقبگرد براي حل مساي ل بیان مساي لی که این رویکرد براي حل آنها مناسب میباشد. بیان مساله n وزیر درخت فضاي حالت تفاوت با پیمایش pre-order درخت فضاي

توضیحات بیشتر

جزوه آموزشی تجزیه و تحلیل سیستمها فصل 5: طراحی و برنامه ریزي سیستم ها تهیه و تنظیم: دکتر روح اله تولایی (عضو هیا ت علمی دانشگاه شهید بهشتی) نسخه شماره

جزوه آموزشی تجزیه و تحلیل سیستمها فصل 5: طراحی و برنامه ریزي سیستم ها تهیه و تنظیم: دکتر روح اله تولایی (عضو هیا ت علمی دانشگاه شهید بهشتی) نسخه شماره فصل 5: طراحی و برنامه ریزي سیستم ها تهیه و تنظیم: دکتر روح اله تولایی (عضو هیا ت علمی دانشگاه شهید بهشتی) نسخه شماره دو / زمستان 1394 www.tavallaei.sub.ir نگرش فلسفی به طراحی سیستم: یکی از نگرش هاي فلسفی

توضیحات بیشتر

سازمانی ضدویروس محصوالت در بدافزارها دقیق شناسایی میزان مقایسه میپردازد. سازمانی ضدویروس محصوالت بررسی به Business Test عنوان با خود آزمونهای از یکی د

سازمانی ضدویروس محصوالت در بدافزارها دقیق شناسایی میزان مقایسه میپردازد. سازمانی ضدویروس محصوالت بررسی به Business Test عنوان با خود آزمونهای از یکی د سازمانی ضدویروس محصوالت در بدافزارها دقیق شناسایی میزان مقایسه میپردازد. سازمانی ضدویروس محصوالت بررسی به Business Test عنوان با خود آزمونهای از یکی در سال هر در AV-Comparatives موسسه و 1 واقعی" دنیای

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - seminar presentation.pptx

Microsoft PowerPoint - seminar presentation.pptx تحليل و طراحي كنترل كننده براي سلولهاي سوختي هيدروژني از نوع SOFC حسام الدين مصلي استاد راهنما: امين نوبختي رئوس مطالب معرفي اهداف پروژه اقدامات صورتگرفته مسير پيش رو همكاران: مهدي شريف زاده ) استاد دانشكده

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Document1

Microsoft Word - Document1 شرکت سهامی مدیریت تولید انتقال و توزیع نیروی برق ایران دفتر فناوری اطلاعات استانداردهای توسعە نرمافزار با متدولوژی RUP (Software Architecture Document) کارگزار : سید مصطفی حسینی تاریخ : آبان 84 برگه شناساي

توضیحات بیشتر

روتر بی‌سیم برای کنترل فرزندان در اینترنت + گالری عکس

روتر بی‌سیم برای کنترل فرزندان در اینترنت + گالری عکس Starry Station روتر بیسیم برای کنترل فرزندان در اینترنت + گالری عکس روترهای بیسیم از حدود ۱۷ سال پیش پا به عرصه این دنیا گذاشتند و در این مدت اتفاقات زیادی را تجربه کردند. اما فکر نکنید که چون این فناوری

توضیحات بیشتر

4- سوالات کنکور 1393 به همراه پاسخ تشریحی آنها سوالات این بخش مربوط به کنکور کارشناسی ارشد گرایش صنایع سال 1393 بوده که آزمون آن در روز جمعه مورخ 92 1

4- سوالات کنکور 1393 به همراه پاسخ تشریحی آنها سوالات این بخش مربوط به کنکور کارشناسی ارشد گرایش صنایع سال 1393 بوده که آزمون آن در روز جمعه مورخ 92 1 - سوالات کنکور به همراه پاسخ تشریحی آنها سوالات این بخش مربوط به کنکور کارشناسی ارشد گرایش صنایع سال بوده که آزمون آن در روز جمعه مورخ / 8/ برگزار شده است. تستهاي کنترل پروژه 0 تا بوده که از شماره آغاز

توضیحات بیشتر

آموزش بادی پرس قسمت اول )نصب و راهاندازی( آموزش بادی پرس قسمت )نصب و راهاندازی( اول ) صفحه 1

آموزش بادی پرس قسمت اول )نصب و راهاندازی( آموزش بادی پرس قسمت )نصب و راهاندازی( اول ) صفحه 1 آموزش بادی پرس قسمت )نصب و راهاندازی( اول ) صفحه 1 امروزه ارتباطات حرف اول را در تعامالت انسانی میزند و حتی با گذر زمان شاهد ایجاد کسبوکارهایی جدید مبتنی بر همین ارتباطات هستیم. در هر عصر و دورهای روشهای

توضیحات بیشتر

بسته های تحول و نوآوری درآموزش علوم پزشکی بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی ناظر به: 9 سیاست 9 1: نهادينه سازي رويكرد آموزش پاسخگو در نظام سالمت 9

بسته های تحول و نوآوری درآموزش علوم پزشکی بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی ناظر به: 9 سیاست 9 1: نهادينه سازي رويكرد آموزش پاسخگو در نظام سالمت 9 بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی ناظر به: 9 سیاست 9 1: نهادينه سازي رويكرد آموزش پاسخگو در نظام سالمت 9 سیاست 9 2: گسترش عدالت در آموزش عالي سالمت 9 سیاست 9 4: حضور در عرصه هاي آموزشي منطقه اي و جهاني

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Kaspersky Small Office Security Guide.docx

Microsoft Word - Kaspersky Small Office Security Guide.docx ايرانيان IeDCo. Support Team 6/4/2012 Kaspersky Small Office نصب Security ويروس را از طريق آدرس زير دانلود كنيد: اين نسخه آنتي در ابتدا فايل نصب Kaspersky نصب Small Office Security جهت http://www.irkaspersky.com/trial/kaspersky

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - payan name

Microsoft Word - payan name دانشکده مهندسی گروه برق پایاننامه کارشناسی گرایش کنترل عنوان: طراحی و ساخت دستگاهی براي تشخیص زخم پاي بیماران دیابتی مبتنی بر پردازش تصویر استاد راهنما : دکتر مصطفی چرمی نگارش : سونیا قره باغی 92450117

توضیحات بیشتر

نصب و پیکربندی VMware vsphere 5.5 مجازی سازی مؤلفین: محمد حسین شیرخدایی فرانک طالبی فهرست مطالب 11 11 11 81 81 معرفی گروه آموزشی فرزان مقدمه فصل اول معرفی VMware vsphere 5.5 بررسی VMware vsphere 5.5 VMware

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Forex-Persian-tradingstrategies doc

Microsoft Word - Forex-Persian-tradingstrategies doc استراتژيهاي معامله به نام خدا براي انجام معاملات در فاركس بدلخواه از استراتژيهاي گوناگوني ميتوان استفاده كرد. هدف از اين مقاله و طبقهبندي اراي ه شده معرفي و تا كيد بر تفاوتهاي ميان اين استراتژيها ميباشد.

توضیحات بیشتر

چگونه علت خراب شدن کامپیوتر ویندوزی خود را پیدا کنم؟

چگونه علت خراب شدن کامپیوتر ویندوزی خود را پیدا کنم؟ سه ابزار قدرتمند ویندوزی چگونه علت خراب شدن کامپیوتر ویندوزی خود را پیدا کنم کامپیوترها در طول حیات خود بارها و بارها دچار مشکل شده یا فریز میشوند. کامپیوتر ویندوزی شما نیز ممکن است بهطور خودکار ریست شده

توضیحات بیشتر

Database Course Introduction

Database Course Introduction م آن ه جان را ت آ و ت معرفی درس: طراحی پایگاه دادهها (40384 ( مرتضی امینی نیمسال دوم 95-94 مقدمه 2 نیازمند توسعه سیستمهاي اطلاعاتی یا برنامههاي کاربردي براي استفاده از اطلاعات وجود حجم زیادي از دادهها

توضیحات بیشتر

معرفی نرم افزار Hydra Hydra یک نرم افزار مدیریت حرفه ای کاربران اینترنت میباشد که بر پایه پروتکل radius کاربران را مدیریت کرده و همچنین گزارش های متنو

معرفی نرم افزار Hydra Hydra یک نرم افزار مدیریت حرفه ای کاربران اینترنت میباشد که بر پایه پروتکل radius کاربران را مدیریت کرده و همچنین گزارش های متنو معرفی نرم افزار Hydra Hydra یک نرم افزار مدیریت حرفه ای کاربران اینترنت میباشد که بر پایه پروتکل radius کاربران را مدیریت کرده و همچنین گزارش های متنوعی از اتصال کاربران به شبکه تهیه میکند. دریک تعریف

توضیحات بیشتر

کيهان سامانه امن ساز زيرساخت شبکه ISO )1(

کيهان سامانه امن ساز زيرساخت شبکه ISO )1( کيهان سامانه امن ساز زيرساخت شبکه ISO 27001. )1( مزايای استفاده از سامانه کيهان شناسايي و احراز هويت چند عاملي کاربران دسترس پذيری باال تامين محرمانگي ترافيک شبکه ارتباطي کنترل اتصال به شبکه تامين صحت

توضیحات بیشتر

فراخوان ملی جشنواره زن و علم دوره دوم

فراخوان ملی جشنواره زن و علم دوره دوم فراخوان ملی جشنواره زن و علم دوره دوم فراخوان جشنواره ملی زن و علم مقدمه دومین جشنواره ملی زن و علم رویدادی با هدف تجلیل از زنان نخبه و فعال )نکوداشت دکتر مریم میرزاخانی( میباشد. امروزه علم به عنوان یکی

توضیحات بیشتر

فصل اول با اقتصاد کلان آشنایی

فصل اول با اقتصاد کلان آشنایی فصل اول با اقتصاد کلان آشنایی (کلان) and Macro (خرد ( Micro اقتصاد خرد شامل مطالعه مبانی تصمیم و رفتار عاملان اقتصادي مانند خانوارها و بنگاه ها و مصرف کننده نظریه بنگاه تحلیل (نظریه تصمیمات آنها در بازارها

توضیحات بیشتر

دوره آنالین مدیر سبز بخش 1 راه اندازی کسب و کار اینترنتی

دوره آنالین مدیر سبز بخش 1 راه اندازی کسب و کار اینترنتی www.modiresabz.com دوره آنالین مدیر سبز بخش 1 راه اندازی کسب و کار اینترنتی سالم و تشکر از شما برای ثبت نام در دوره آنالین راه اندازی کسب و کار اینترنتی این دوره آنالین شامل 15 درس است که هر دو روز یکبار

توضیحات بیشتر

صفحه 1 مدیریت تولید- الوانی فصل 8 : برنامه ریزی در سیستمهای تولید غیر پیوسته 8-1- اطلاعات زیر مربوط به سفارشهای در خط انتظار یک سیستم تولیدی میباشد. ب

صفحه 1 مدیریت تولید- الوانی فصل 8 : برنامه ریزی در سیستمهای تولید غیر پیوسته 8-1- اطلاعات زیر مربوط به سفارشهای در خط انتظار یک سیستم تولیدی میباشد. ب صفحه -- اطلاعات زیر مربوط به سفارشهای در خط انتظار یک سیستم تولیدی میباشد. بازدهی این سیستم را با استفاده از روش»اول آمده اول برود«)FCFS( و»کوتاهترین «)SPT( محاسبه کنید. T S R Q P سفارشهای در خط انتظار

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - ICDL2_3.doc

Microsoft Word - ICDL2_3.doc عنوان حرفه: رايانه كار ICDL درجه 2 دفتر ارزشيابي مهارت 1 فرم 1 فهرست محتوي ارزشيابي عملي رديف فهرست محتوي دارد ندارد ١ توضيح مختصر در مورد ارزشيابي عملي ) كليات ( ٢ دستورات براي آزمونگر ) آماده سازي تجهيزات

توضیحات بیشتر

طراحی صفحات وب )الهام تقی زاده( کنترل های ارزیابی) معتبر سازی( داده های ورودی کاربر یکی از مهمترین کارهایی که صفحات وب انجام می دهند جمع آوری اطالعات

طراحی صفحات وب )الهام تقی زاده( کنترل های ارزیابی) معتبر سازی( داده های ورودی کاربر یکی از مهمترین کارهایی که صفحات وب انجام می دهند جمع آوری اطالعات کنترل های ارزیابی) معتبر سازی( داده های ورودی کاربر یکی از مهمترین کارهایی که صفحات وب انجام می دهند جمع آوری اطالعات از کاربران و ذخیره آنها در یک بانک اطالعاتی است. اغلب اوقات الزم است داده های وارد

توضیحات بیشتر

راهنمای نصب آنتی ویروس ESET Smart Security نسخه ویندوز: جهت نصب نرم افزار ESET NOD32 Antivirus ابتدا نرم افزار را از سایت دانلود نمائید جه

راهنمای نصب آنتی ویروس ESET Smart Security نسخه ویندوز: جهت نصب نرم افزار ESET NOD32 Antivirus ابتدا نرم افزار را از سایت   دانلود نمائید جه راهنمای نصب آنتی ویروس ESET Smart Security نسخه ویندوز: جهت نصب نرم افزار ESET NOD32 Antivirus ابتدا نرم افزار را از سایت www.4786.ir دانلود نمائید جهت دانلود نرم افزار مراحل زیر را دنبال نمائید : 1 ابتدا

توضیحات بیشتر

راهنمای سامانه پذيرش دانشجو صرفا بر اساس سوابق تحصيلي آزمون سراسری مهر ماه سال 1398 سامانه پذيرش دانشجو صرفا بر اساس سوابق تحصيلي آزمون سراسري مهر ماه

راهنمای سامانه پذيرش دانشجو صرفا بر اساس سوابق تحصيلي آزمون سراسری مهر ماه سال 1398 سامانه پذيرش دانشجو صرفا بر اساس سوابق تحصيلي آزمون سراسري مهر ماه راهنمای سامانه پذيرش دانشجو صرفا بر اساس سوابق تحصيلي آزمون سراسری مهر ماه سال 1398 سامانه پذيرش دانشجو صرفا بر اساس سوابق تحصيلي آزمون سراسري مهر ماه سال 1398 يک سامانهي مبتني بر حساب کاربري است. بدين

توضیحات بیشتر

قسمت اول- اطلاعات مربوط به مجریان و همکاران اصلی طرح

قسمت اول- اطلاعات مربوط به مجریان و همکاران اصلی طرح بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي - درماني قزوين معاونت پژوهشي فرم پیش پايان نامه تحقیقاتی عنوان فارسی طرح: نام و نام خانوادگی مجری/ مجريان به فارسی و انگلیسی: دانشکده/مرکز تحقیقاتی: نوع مطالعه:

توضیحات بیشتر

مرکز پشتیبانی انفورماتیک ایران معرفی سرویس DDNS و نحوه ی تنظیمات آن

مرکز پشتیبانی انفورماتیک ایران معرفی سرویس DDNS و نحوه ی تنظیمات آن معرفی سرویس DDNS و نحوه ی تنظیمات آن DDNS سرویسی است که به کاربران دارای اشتراک ADSL اجازه می دهد تا کاربران بتوانند با وجود IP های Dynamic )پویا( از طریق سرویس های دسترسی از راه دور مانند Remote Desktop

توضیحات بیشتر

E-Visa the first step in E-Government in Iran

E-Visa the first step in E-Government in Iran رواديد الكترونيكي گام اول در پياده سازي دولت الكترونيكي علي پرويني مدير پروژه نرم افزار رواديد الكترونيكي و كنسولي وزارت امور خارجه parvini@acm.org عناوين دولت الكترونيكي و خدمات آن مشكلات پروژههاي نرم

توضیحات بیشتر

اسلاید - پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

اسلاید - پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ارزیابی امنیتی برنامه کاربردی تحلیل پویا ارائهدهنده: امینچهاردولی) amin.chahardoli@aut.ac.ir ( پژوهشکده:امنیتفناوریارتباطاتواطالعات تاریخ: تیرماه 1395 سرفصل مطالب ۱ تعامل با دستگاه از طریق درگاه USB ۲

توضیحات بیشتر

5G به کمک شهرداری ها می آید

5G به کمک شهرداری ها می آید هر چند تحقق کامل رشد اقتصادی و صرفه جویی در هزینه ها با استفاده از راهکارهای شهر هوشمند روی زیرساخت 5G انجام خواهد شد اما همه اینها بستگی به این دارد که چگونه شبکه های 5G به طور محلی مستقر شده و به چه

توضیحات بیشتر

کفایت و کمیت بروندادهای رساله دکتری

کفایت و کمیت بروندادهای رساله دکتری کارگاه آموزشی تعالی کیفیت پژوهش دانشگاهی حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه اصفهان چرا بايد تحقیق/پژوهش انجام دهیم عوامل داخلی: عالقه شخصی )حس رضايتمندي و کنجکاوي( حس بلند همتی/جاه طلبی قوي عوامل خارجی: مدرک تحصیلی

توضیحات بیشتر

302 فعالیت و اشتغال فعاليت و اشتغال مهمترين ركن توليد و عامل تحقق رشد و پيشرفت است. از همين رو در همه جوامع كار و توليد هميشه از جايگاه ويژه اي برخورد

302 فعالیت و اشتغال فعاليت و اشتغال مهمترين ركن توليد و عامل تحقق رشد و پيشرفت است. از همين رو در همه جوامع كار و توليد هميشه از جايگاه ويژه اي برخورد 302 فعالیت و اشتغال فعاليت و اشتغال مهمترين ركن توليد و عامل تحقق رشد و پيشرفت است. از همين رو در همه جوامع كار و توليد هميشه از جايگاه ويژه اي برخوردار است. در اهداف اكثر دولت ها فراهم سازي زمينه هاي

توضیحات بیشتر

در سال 2015 منتظر چه لپ‌تاپ‌هایی باشیم؟

در سال 2015 منتظر چه لپ‌تاپ‌هایی باشیم؟ در سال 2015 منتظر چه لپتاپهایی باشیم لپتاپ همواره جز آن دسته از محصولاتی است که کاربران برای مدت زمان زیادی از آنها استفاده میکنند. بر خلاف اسمارتفونها یا تبلتها لپتاپها معمولا دو یا سه برابر یک دیوایس

توضیحات بیشتر

انعقاد با پلاسمای گاز آرگون

انعقاد با پلاسمای گاز آرگون بنام خداوند مهربان سیستم انعقاد عروق Vessel sealing system توضیحات کلی در تکنیک های متداول جراحی الکتریکی با استفاده از ابزارهای Monopolar یا Bipolar معمولی میتوان عروقی با قطر حداکثر 2mm را منعقد نمود

توضیحات بیشتر

چگونه آرشیو تمام اطلاعات‌مان روی گوگل را دانلود کنیم

چگونه آرشیو تمام اطلاعات‌مان روی گوگل را دانلود کنیم Google Takeout چگونه آرشیو تمام اطلاعاتمان روی گوگل را دانلود کنیم روزی که گوگل اعلام كرد شما می توانید یک آرشیو از تمام اطلاعات جستجوی خود را دانلود كنيد این خبر بازخورد مثبت و خوشحال کننده ای را در بین

توضیحات بیشتر

Chapter-1-Intro-Persian

Chapter-1-Intro-Persian با استفاده از زبان PHP مبانی پایگاه دادهها آرمان ملکزاده دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلیتکنیک تهران) توجه : این کلاس تحت نظارت استاد محترم درس دکتر شیری برگزار میشود. github.com/arman-malekzade arman.malekzade@aut.ac.ir

توضیحات بیشتر

واحد اهواز بسم اهلل الرحمن الرحیم راهنمای ایجاد حساب کاربری گوگل اسکوالر سید محمد سبط النبی دفتر پرتال نشانی: اهواز- بزرگراه گلستان

واحد اهواز بسم اهلل الرحمن الرحیم راهنمای ایجاد حساب کاربری گوگل اسکوالر سید محمد سبط النبی دفتر پرتال نشانی: اهواز- بزرگراه گلستان بسم اهلل الرحمن الرحیم راهنمای ایجاد حساب کاربری گوگل اسکوالر سید محمد سبط النبی دفتر پرتال گوگل اسکوالر عمومی ترین موتور کاوش گوگل است بهطوریکه روش سادهای برای جستجو در متون علمی فراهم میکند. با استفاده

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - what-is-ACCLERATOR-IRPUBLICPOLICY.docx

Microsoft Word - what-is-ACCLERATOR-IRPUBLICPOLICY.docx اين روزها با رشد روزافزون شكلگيري استارتاپ در كشورمان كلمهي شتابدهنده نيز زياد به گوش ميخورد و بسياري از افراد با اين مفهوم آشنايي ندارند.اما به واقع مفهوم شتابدهنده به چه معنا است و آيا اين مفهوم در كشورمان

توضیحات بیشتر

يک سرور عملا يک کامپيوتر سرويس دهنده خدمات اينترنتی مثلا وب می باشد که بر روی شاه راههای (back bone) پرسرعت اينترنتی قرارگرفته است که معمولا به دن دست

يک سرور عملا يک کامپيوتر سرويس دهنده خدمات اينترنتی مثلا وب می باشد که بر روی شاه راههای (back bone) پرسرعت اينترنتی قرارگرفته است که معمولا به دن دست ZDLOGGER WebServer Request Form مشتري گرامي ضمن تشكر از اينكه نرم افزار ZDLogger را جهت پايش ا نلاين ا ن مجموعه انتخاب نموده ايد كمال تشكر را داريم. همانطور كه مستحضر هستيد اين نرم افزار داراي دو هسته

توضیحات بیشتر

  سرویس CDN چیست ؟ امروزه استفاده از شبکه تحویل محتوا (CDN) در بستر اینترنت بسیار فراگیر شده است. اما واژه CDN به چه معنی است ؟ یک شبکه تحویل محتوا (C

  سرویس CDN چیست ؟ امروزه استفاده از شبکه تحویل محتوا (CDN) در بستر اینترنت بسیار فراگیر شده است. اما واژه CDN به چه معنی است ؟ یک شبکه تحویل محتوا (C سرویس CDN چیست امروزه استفاده از شبکه تحویل محتوا )CDN( در بستر اینترنت بسیار فراگیر شده است. اما واژه CDN به چه معنی است یک شبکه تحویل محتوا Network( )Content Delivery بستر توزیع شده ای از سرویس ها است

توضیحات بیشتر

مدارک الزم و نحوه بارگذاری آن ها آزمون نیمه متمرکز دوره های دکتری سال 1397 دانشگاه تربیت مدرس تاریخ انتشار: 2 خرداد 1397 داوطلبان واجد شرایط الزم است

مدارک الزم و نحوه بارگذاری آن ها آزمون نیمه متمرکز دوره های دکتری سال 1397 دانشگاه تربیت مدرس تاریخ انتشار: 2 خرداد 1397 داوطلبان واجد شرایط الزم است مدارک الزم و نحوه بارگذاری آن ها آزمون نیمه متمرکز دوره های دکتری سال 1397 دانشگاه تربیت مدرس تاریخ انتشار: 2 خرداد 1397 داوطلبان واجد شرایط الزم است مدارک و مستندات مورد نیاز به شرح زیر را به فرمت اعالم

توضیحات بیشتر

آشنایی با IELTS Writing Task 2 و writing شما معیار 4 مهم ارزیا یب

آشنایی با IELTS Writing Task 2 و writing شما معیار 4 مهم ارزیا یب آشنایی با IELTS Writing Task 2 و writing شما معیار 4 مهم ارزیا یب ویژگی های IELTS Writing Task 2 چیست چگونه باید به سواالت رایتینگ Task 2 پاسخ داد مالک های نمره دهی چیست و نوشته شما بر اساس چه پارامترهایی

توضیحات بیشتر

م.شهنازی کپی کننده پیشفرض فایل های ویندوز هفت خوب است. اما فقط خوب است. کپی کننده پیشفرض ویندوز هفت هنگام کپی کردن فایل های بزرگ سریع نیست و در صورتی

م.شهنازی کپی کننده پیشفرض فایل های ویندوز هفت خوب است. اما فقط خوب است. کپی کننده پیشفرض ویندوز هفت هنگام کپی کردن فایل های بزرگ سریع نیست و در صورتی م.شهنازی کپی کننده پیشفرض فایل های ویندوز هفت خوب است. اما فقط خوب است. کپی کننده پیشفرض ویندوز هفت هنگام کپی کردن فایل های بزرگ سریع نیست و در صورتی که در حین انجام کار خطایی رخ دهد به صورت کامل متوقف

توضیحات بیشتر

این موارد را در شبکههای اجتماعی به اشتراک نگذارید شبکههای اجتماعی چند وقتی است که مهمان حریمهای خصوصی کاربران اینترنتی شده است. بیشتر مردم از این شبکه

این موارد را در شبکههای اجتماعی به اشتراک نگذارید شبکههای اجتماعی چند وقتی است که مهمان حریمهای خصوصی کاربران اینترنتی شده است. بیشتر مردم از این شبکه این موارد را در شبکههای اجتماعی به اشتراک نگذارید شبکههای اجتماعی چند وقتی است که مهمان حریمهای خصوصی کاربران اینترنتی شده است. بیشتر مردم از این شبکههای اجتماعی به عنوان بازاریابی اینترنتی و یا تبلیغات

توضیحات بیشتر

فصل سوم: شيوه ايجاد پروفايل پژوهشگران در گوگل اسكالر Scholar) (Google

فصل سوم: شيوه ايجاد پروفايل پژوهشگران در گوگل اسكالر Scholar) (Google فصل سوم: شيوه ايجاد پروفايل پژوهشگران در گوگل اسكالر Scholar) (Google پايگاه گوگل اسكالر و پروفايل پژوهشگران سرويس Google Scholar Citations در گوگل داراي مزايايي است كه تنها با ايجاد پروفايل از سوي پژوهشگر

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation فصل ششم خط لوله ای کردن و معماری خط لوله ای شده خط لوله (Pipeline) خط لوله چیست مفاهیم پایه مسیر داده خط لوله ای شده یک بررسی موردی از MIPS 2 خط لوله ای کردن معمول است A B C D خط لوله ای کردن روشی را برای

توضیحات بیشتر

مصوبه شماره1جلسه شماره 222 کمیسیون.docx

مصوبه شماره1جلسه شماره 222 کمیسیون.docx بسمه تعالی مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات جلسه شماره 222 مورخ 1394/7/16 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره 222 مورخ 1394/7/16 به منظور شفاف سازي کیفیت خدمات در مقابل هزینه آن و رعایت حقوق

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 13-11-013 جلسه ي چهاردهم دانشگاه شهيد بهشتي دانشكدهي مهندسي برق و كامپيوتر بهار 1392 احمد محمودي ازناوه http://faculties.sbu.ac.ir/~a_mahmoudi/ فهرست مطالب گذرداده ي تك سيكلي در برابر گذر داده ي چندسيكلي

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 بخش چهارم: ارزیابی قابلیت اعتماد سیستم های ساده 1 مدل سازی شبکه و ارزیابی سیستم های ساده می خواهیم رابطه بین اجزای سیستم را تعیین کنیم. یعنی مشخص کنیم که خرابی صحت عملکرد اجزای سیستم بر عملکرد کل سیستم

توضیحات بیشتر

افزودن محصوالت به لیست عالقهمندیها در ووکامرس افزونه با YITH WooCommerce Wishlist افزودن محصوالت به لیست عالقهمندیها در ووکامرس با افزونه YITH WooComm

افزودن محصوالت به لیست عالقهمندیها در ووکامرس افزونه با YITH WooCommerce Wishlist افزودن محصوالت به لیست عالقهمندیها در ووکامرس با افزونه YITH WooComm با افزونه YITH WooCommerce Wishlist ) صفحه 1 سالم آیا سایت فروشگاهی شما مجهز به امکان افزودن محصوالت لیست به عالقهمندیها ووکامرس در خیلی از است بازدیدکنندگان که فع اال قصد خرید از سایت شمارا ندارند بااینحال

توضیحات بیشتر

9 ترفند انتخاب نام کسب و کار اینترنتی fekreabi.net

9 ترفند انتخاب نام کسب و کار اینترنتی fekreabi.net 9 ترفند انتخاب نام کسب و کار اینترنتی محسن مبصرفر مدیر وب سایت فکر آبی مشاور کسب و کارهای اینترنتی و بازاریابی اینترنتی مدرس و سخنران کسب و کار اینترنتی و بازاریابی اینترنتی نویسنده ویژه نامه فکر آبی مقدمه

توضیحات بیشتر

مرکز ارزیابی و پایش عملکرد دانشگاه الزهرا )س( هوالحق نحوه استفاده ازCitation Google Scholar گوگل اسکوالر عمومیترین موتور کاوش گوگل است بهطوریکه روش سا

مرکز ارزیابی و پایش عملکرد دانشگاه الزهرا )س( هوالحق نحوه استفاده ازCitation Google Scholar گوگل اسکوالر عمومیترین موتور کاوش گوگل است بهطوریکه روش سا هوالحق نحوه استفاده ازCitation Google Scholar گوگل اسکوالر عمومیترین موتور کاوش گوگل است بهطوریکه روش سادهای برای جستجو در متون علمی فراهم میکند. با استفاده از این ابزار میتوانید رشتهها و منابع بسیاری

توضیحات بیشتر

خبرنامه تحلیلی رویدادهای امنیتی (روزانه) پنجشنبه 14/04/1397

خبرنامه تحلیلی رویدادهای امنیتی (روزانه) پنجشنبه  14/04/1397 خب رانمه تحلیلی رویدا داهی ا منی ت ی ( روزاهن( چهاردهم تیر ماه 1397 انتقال بدافزار از طریق افزونه تقلب بازیهای رایانهای نسخه 1.0.0 سردبیر: محمد پیشدار مهاجمان از طریق افزونههای تقلب برای بازیهای رایانهای

توضیحات بیشتر

ارائه PowerPoint

ارائه PowerPoint Iran Nanotechnology Laboratory Network Info@nanolab.ir ایجاد شبکه ایجاد شبکه موجود بودن بيش از 80 درصد دستگاهها در كشور مسأله اول نداشتن دستگاه نيست تهيه فهرست دستگاه های استفاده شده در پژوهش ها مسأله

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation شبکه برنامه ریزی پروژه Network( )Project Planning نمایش کلی فعالیتها و روابط آنها به صورت گرافیکی مقدمه ای برای برنامه ریزی زمان پروژه است وضعیت کل پروژه را مشخص می کند. برنامه ریزی هزینه برنامه ریزی منابع

توضیحات بیشتر

Microsoft Word docx

Microsoft Word docx مو سسه ارزيابي و رتبهبندی دانشگاههای سبز جهان ۲۰۱۶ (UI ١ Green World Ranking) مقدمه دانشگاه اندونزي با هدف ترويج پايداري در آموزش عالي از سال 010 اقدام به ارزيابي و رتبهبندي دانشگاههاي جهان بر اساس معيارها

توضیحات بیشتر

تمرین سری سوم درس مبانی برنامه نویسی پایتون دانشگاه شریف پاییز ۴۹ دمرس: علی رضا رط ق ی حقی ق ت رطاح تم ر ی ن: علی رضا خاد م ی 1

تمرین سری سوم درس مبانی برنامه نویسی پایتون دانشگاه شریف پاییز ۴۹ دمرس: علی رضا رط ق ی حقی ق ت رطاح تم ر ی ن: علی رضا خاد م ی 1 دمرس: علی رضا رط ق ی حقی ق ت رطاح تم ر ی ن: علی رضا خاد م ی 1 به نکات زیر حتما دقت کنید: موعد تحویل تمرین تمدید نخواهد شد. قطع بودن اینترنت منزل یا خوابگاه کندی سرعت اینترنت عدم وقت و... هیچ کدام دلیل

توضیحات بیشتر

نیازمندیهایاستفادهازنرمافزار Shooka Desktop نیازمندیهای استفادهازنرمافزار Shooka Desktop نسخه رومیزی/همراه 1

نیازمندیهایاستفادهازنرمافزار Shooka Desktop نیازمندیهای استفادهازنرمافزار Shooka Desktop نسخه رومیزی/همراه   1 نیازمندیهای استفادهازنرمافزار Shooka Desktop نسخه رومیزی/همراه 1 نیازمندیهایکاربراننرمافزار رومیزی شوکا با توجه به حساسیت موجود در ارتباطات ویدئویی و تأثیرگذاری فاکتورهای بسیاری همچون پهنای باند پردازشگر

توضیحات بیشتر

چکیده راه حلی متنباز ابر خصوصی برای بهداشت و درمان روستایی یکی از چالشهای عمده در توسعهی کشورهایی مانند هند دسترسپذیری بهداشت و درمان در مناطق روستایی

چکیده راه حلی متنباز ابر خصوصی برای بهداشت و درمان روستایی یکی از چالشهای عمده در توسعهی کشورهایی مانند هند دسترسپذیری بهداشت و درمان در مناطق روستایی چکیده راه حلی متنباز ابر خصوصی برای بهداشت و درمان روستایی یکی از چالشهای عمده در توسعهی کشورهایی مانند هند دسترسپذیری بهداشت و درمان در مناطق روستایی است. هفتاد درصد مناطق روستایی در هند از کمبود بیمارستان

توضیحات بیشتر

Report

Report گزارش ارزيابی شونده دوره ارزيابی: سال 9 تاريخ تهيه گزارش: 96// جدول راهنمای علايم وضعيت علامت وضعيت شرح وضعيت محدوده %9. - % %7. - %89.99 %6. - %7.99 %- %9.99 عالي خوب متوسط ضعيف اداره کل استاندارد استان

توضیحات بیشتر

TrafficRelay-manual doc

TrafficRelay-manual doc 1 از راهنماي استفاده از انتقال ترافیک 2 از شماره بازنگري تاریخ بازنگري شرح بازنگري ویرایشگر ویرایش اول 89/05/02 01 ویرایش دوم 89/08/04 02 ویرایش سوم 90/08/29 03 ویرایش چهارم 95/08/25 04 تهیهکننده تاییدکننده

توضیحات بیشتر

با وجود این گجت کوچک دوربین DSLR خود را دور بیندازید + گالری عکس

با وجود این گجت کوچک دوربین DSLR خود را دور بیندازید + گالری عکس با وجود این گجت کوچک دوربین DSLR خود را دور بیندازید + گالری عکس یک شرکت استارتاپی که در زمینه عکاسی فعالیت میکند توانسته گجتی بسازد که ترکیبی از قدرت عکاسی دوربینهای بزرگ DSLR و چندین لنز جداشدنی است.

توضیحات بیشتر

8 گام موثر در انتخاب یک نام تجاری مناسب یکی از اساسیترین گامها در بازاریابی یک محصول جدید انتخاب یک نام مناسب است. در بازاریابی کیفیت محصول بهاندازه ک

8 گام موثر در انتخاب یک نام تجاری مناسب یکی از اساسیترین گامها در بازاریابی یک محصول جدید انتخاب یک نام مناسب است. در بازاریابی کیفیت محصول بهاندازه ک 8 گام موثر در انتخاب یک نام تجاری مناسب یکی از اساسیترین گامها در بازاریابی یک محصول جدید انتخاب یک نام مناسب است. در بازاریابی کیفیت محصول بهاندازه کیفیت نامی که برای آن انتخاب میشود حائز اهمیت نیست!

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 11, modiriate shabake.doc

Microsoft Word - 11, modiriate shabake.doc شركت مديريت شبكه برق ايران 3 7 8 2 3 4 5 5 6 6 7 7 فهرست مطالب مقدمه نحوهي محاسبهي شاخصها جدول -2: فراواني و درصد فراواني ميزان در دسترس بودن گزارشها نمودار -2 : فراواني و درصد فراواني ميزان در دسترس بودن

توضیحات بیشتر

نحوه انجام معامالت اوراق اختیار معامله ( آپشن( نحوه ارسال سفارش در مناد های اختیار هامنند سایر مناد ها می باشد و کافیست مناد های مورد نظر را در دیدبان

نحوه انجام معامالت اوراق اختیار معامله ( آپشن( نحوه ارسال سفارش در مناد های اختیار هامنند سایر مناد ها می باشد و کافیست مناد های مورد نظر را در دیدبان نحوه ارسال سفارش در مناد های اختیار هامنند سایر مناد ها می باشد و کافیست مناد های مورد نظر را در دیدبان اضافه و یا در قسمت ارسال سفارش جستجو منایید. -1 بعد از انتخاب و یا جستجوی مناد در قسمت جزئیات مناداطالعات

توضیحات بیشتر

دوره بازگشت سرمایه از هزینه هاي سرمایه گذاري در طول دوران احداث جهت خرید نصب و راه اندازي تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز طرح استفاده می گردد تا اینکه

دوره بازگشت سرمایه از هزینه هاي سرمایه گذاري در طول دوران احداث جهت خرید نصب و راه اندازي تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز طرح استفاده می گردد تا اینکه دوره بازگشت سرمایه از هزینه هاي سرمایه گذاري در طول دوران احداث جهت خرید نصب و راه اندازي تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز طرح استفاده می گردد تا اینکه طرح جهت بهره برداري و تولید محصول و یا عرضه خدمات پیش

توضیحات بیشتر

آموزش مجازی سازی با Hyper-V

آموزش مجازی سازی با Hyper-V آموزش مجازی سازی با Hyper-V مجازی سازی بوسیله Hyper-V 641 فصل هفتم اتوماتیکسازی وظایف. 641 فصل 8 اتوماتیک سازی وظایف مقدمه در فصل قبل با WMI Hyper-V و مفاهیم پایه اسکریپتنویسی برای اتوماتیکسازی وظایف مدیریتی

توضیحات بیشتر

No Slide Title

No Slide Title فصل اول 1 ویرایش یازدهم دومینیک سالواتوره مقدمه اهداف آموزشی: و معنی آموختن اهمیت جهانی شدن. استانداردهای و الملل بین تجارت بین رابطه آموختن کشوری. زندگی الملل. بین اقتصاد پولی و تجارت مفاهیم توضیح و توصیف

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation طراحی سازماندهی و اجرای ایده ها به سبک کسب و کارهای نوظهور (Launching Startups) Provided By: Ali Jahedi May 2015 Provided By: Ali Jahedi May 2015 نام و نام خانوادگی: علی جاهدی سوابق دانشجوی دکترای علم

توضیحات بیشتر

Deutsches Sprachinstitut Teheran اطالعات کلی: TestAS آزمونی است برای تشخیص صالحیت علمی داوطلبان خارجی که قصد تحصیل در کشور آلمان را دارند. از ابتدای ت

Deutsches Sprachinstitut Teheran اطالعات کلی: TestAS آزمونی است برای تشخیص صالحیت علمی داوطلبان خارجی که قصد تحصیل در کشور آلمان را دارند. از ابتدای ت Deutsches Sprachinstitut Teheran اطالعات کلی: TestAS آزمونی است برای تشخیص صالحیت علمی داوطلبان خارجی که قصد تحصیل در کشور آلمان را دارند. از ابتدای ترم زمستانی 2009/2010 ارائه کارنامه TestAS جهت اخذ پذیرش

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - ??????.docx

Microsoft Word - ??????.docx به نام خدا راهنماي استفاده از سامانه جامع تعاملي مركز ماهر ابتدا آخرين ورژن كيهان كلاينت را از سايت پيام پرداز دانلود نماييد. سايت شركت مهندسي پيام پرداز فايل هاي نصب كيهان كيهان نسخه كاربر چهار كيهان

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation فصل دوم: جستجوی منابع علمی درس روش تحقیق دانشگاه علوم و تحقیقات فارس مدرس: امین کشاورزی 1/19 چند نکته شما سعی در تالش برای پیدا کردن چه چیزی هستید سعی کنید دقیقا مشخص کنید در پی دانستن چه مطلبی هستید چه

توضیحات بیشتر

فثسف

فثسف نصب و را ه اندازی فکس سرور پیش نیازها: برای استفاده از سرویس فکس مایکروسافت سرور شما باید حداقل یک دستگاه فکس مودم مختص این کار داشته باشد البته مودم مذکور باید به یک خط تلفن مناسب برای ارسال و دریافت

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - buy-nima.docx

Microsoft Word - buy-nima.docx بسمه تعالی راهنمای جامع خرید ارز نيمایی از صفر تا صد صرافی عليزاده آذر ٩٧ مقدمه : سامانه نيما از سال ٩۶ به صورت آزمایشی و در جهت شفاف سازی خرید و فروش ارز در صرافی های مجاز راه اندازی شد. این سامانه از

توضیحات بیشتر

PERSISKA رشح مخترصی درباره دوره دبیرستان در سوئد

PERSISKA رشح مخترصی درباره دوره دبیرستان در سوئد PERSISKA رشح مخترصی درباره دوره دبیرستان در سوئد در سوئد همه نوجوانانی که دوره ۹ ساله ابتدایی را تمام کرده اند حق تحصیل در یک دوره سه ساله دبیرستانی را دارند.تحصیالت دبیرستانی پایه خوبی را برای فعالیتهای

توضیحات بیشتر

shooka cloud نرم افزار ابری شوکا این محصول باقدرت گرفتن از ابر شوکا سه سرویس مختلف را در خود جایداده است. شما تنها با یک شماره تلفن همراه میتوانید بهس

shooka cloud نرم افزار ابری شوکا این محصول باقدرت گرفتن از ابر شوکا سه سرویس مختلف را در خود جایداده است. شما تنها با یک شماره تلفن همراه میتوانید بهس shooka cloud نرم افزار ابری شوکا این محصول باقدرت گرفتن از ابر شوکا سه سرویس مختلف را در خود جایداده است. شما تنها با یک شماره تلفن همراه میتوانید بهسادگی با دریافت رایگان و نصب shooka cloud بهصورت کاربر

توضیحات بیشتر

شهاب رضاي یان رزومه شهاب رضاي یان مشخصات فردي: شهاب رضاي یان پست الکترونیکی: تحصیلات آکادمیک: ردیف نوع مدرك

شهاب رضاي یان رزومه شهاب رضاي یان مشخصات فردي: شهاب رضاي یان پست الکترونیکی:  تحصیلات آکادمیک: ردیف نوع مدرك رزومه مشخصات فردي: پست الکترونیکی: srezaian@outlook.com rshahab5@live.utm.my تحصیلات آکادمیک: ردیف نوع مدرك نام مدرك محل اخذ آغاز پایان کاردانی نرم افزار کامپیوتر دانشگاه صنعت آب و برق شهید بهمن تیر 82

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - 11???? ????? [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - 11???? ????? [Compatibility Mode] PRINCIPLES OF MARKETING Eighth Edition Philip Kotler and Gary Armstrong Chapter 15 RETAILING AND WHOLESALING اھداف فصل تشريح نقش خرده فروشان و عمده فروشان در کانال توزيع توصيف انواع اصلی خرده فروشان به

توضیحات بیشتر

پنج ویژگی پنهان آپدیت بهاره ویندوز 10 که باید از وجود آن‌ها با خبر باشید

پنج ویژگی پنهان آپدیت بهاره ویندوز 10 که باید از وجود آن‌ها با خبر باشید قابلیتهایی متناسب با نیاز کاربران پنج ویژگی پنهان آپدیت بهاره ویندوز 10 که باید از وجود آنها با خبر باشید مطابق با روال سال گذشته تقریبا یک هفته پیش کاربران باید بهروزرسانی جدید ویندوز 10 موسوم به بهروزرسانی

توضیحات بیشتر

استعالم قیمت دو مرحله ای خرید Patch Cord TEH SHOPPING LIST ACTIVITIES FOR IPBB نام واحد: مدیریت زنجیره تامین FO شماره استعالم :

استعالم قیمت دو مرحله ای خرید Patch Cord TEH SHOPPING LIST ACTIVITIES FOR IPBB نام واحد: مدیریت زنجیره تامین FO شماره استعالم : قیمت )ریال( 30 0.5m Simplex OS 9/15µm 1 0.8m Simplex OS 9/15µm 16 1m Simplex OS 9/15µm 3 56 1.5m Simplex OS 9/15µm 0 3m Simplex OS 9/15µm 5 m Simplex OS 9/15µm 6 0.5m Simplex OS 9/15µm 7 5m Simplex OS

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation مدیریت عملیات جلسه اول مقدمه ای بر مدیریت عملیات و زنجیره تأمین استاد دکتر سید امیر رضا ابطحی عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی اهداف آموزشی مدیران عملیات و زنجیره تأمین چه می کنند حوزه های

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20C7D3E4C7CF20C7D3CADAE1C7E320C7D1D2EDC7C8ED20DFEDDDED20CADEC7D6C7ED >

<4D F736F F D20C7D3E4C7CF20C7D3CADAE1C7E320C7D1D2EDC7C8ED20DFEDDDED20CADEC7D6C7ED > ( / ) ( 12 ( ) )» اطلاعات در برگههاي استعلام ارزيابي كيفي تامينكنندگان (فرم خود اظهاري) بايد دقيق و خوانا وارد شوند. مدارك و مستندات فرستاده شده داراي امضاي مجاز و مهر شركت باشد و مناقصهگران بايد امتياز

توضیحات بیشتر

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی مدیریت منابع علمی کتابخانه مرکزی و اسناد راهنمای استفاده از Primal Pictures تهیه کننده: فاطمه ب

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی مدیریت منابع علمی کتابخانه مرکزی و اسناد راهنمای استفاده از Primal Pictures تهیه کننده: فاطمه ب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی مدیریت منابع علمی کتابخانه مرکزی و اسناد راهنمای استفاده از Primal Pictures تهیه کننده: فاطمه بقالها مهر ماه 1394 Baghalha.m@gmail.com مقدمه Primal

توضیحات بیشتر

با استفاده از امکانات ویندوز فضای از دست رفته درایو USB را بازیابی کنید

با استفاده از امکانات ویندوز فضای از دست رفته درایو USB را بازیابی کنید روشی بسیار ساده که تمام فضای دیسک USB را بهشما برمیگرداند با استفاده از امکانات ویندوز فضای از دست رفته درایو USB را بازیابی کنید یکی از موضوعاتی که تقریبا همه کاربران با آن برخورد میکنند از دست رفتن مقداری

توضیحات بیشتر

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي معاونت درمان دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني بازديدهاي مديريتي ايمني بيمار (Patient Safety Executive Walk

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي معاونت درمان دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني بازديدهاي مديريتي ايمني بيمار (Patient Safety Executive Walk وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي معاونت درمان دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني بازديدهاي مديريتي ايمني بيمار (Patient Safety Executive Walk-Rounds) ترجمه : فرناز مستوفيان كارشناس مسئول ايمني

توضیحات بیشتر

استاندارد مهارت و آموزشي كارور Dreamweaver MX گروه برنامه ريزي درسي فنĤوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1382/02/01 كد استاندارد: 1-61/48/1/3 دفتر طرح و

استاندارد مهارت و آموزشي كارور Dreamweaver MX گروه برنامه ريزي درسي فنĤوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1382/02/01 كد استاندارد: 1-61/48/1/3 دفتر طرح و استاندارد مهارت و آموزشي كارور Dreamweaver MX گروه برنامه ريزي درسي فنĤوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1/0/01 كد استاندارد: 1-1//1/ دفتر طرح و برنامه هاي درسي: تهران- خيابان آزادي- خ خوش شمالي- تقاطع خوش

توضیحات بیشتر

نخستین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و علوم کامپیوتر First International Conference on Electric Engineering and Computer Science روشی بهینه براي تشخیص

نخستین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و علوم کامپیوتر First International Conference on Electric Engineering and Computer Science روشی بهینه براي تشخیص نخستین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و علوم کامپیوتر First International Conference on Electric Engineering and Computer Science روشی بهینه براي تشخیص و اندازهگیري THD جریان منابع تغذیه سوي یچینگ 1 امین

توضیحات بیشتر

چطور می‌توانیم از صفحه گوشی اندرویدی روی کامپیوتر فیلمبرداری کنیم؟

چطور می‌توانیم از صفحه گوشی اندرویدی روی کامپیوتر فیلمبرداری کنیم؟ فیلمبرداری حرفهای از دستگاههای همراه چطور میتوانیم از صفحه گوشی اندرویدی روی کامپیوتر فیلمبرداری کنیم شما با کمک کامپیوتر خود میتوانید محتوایی که روی صفحهنمایش گوشی اندرویدی نشان داده میشود را ضبط کنید.

توضیحات بیشتر

فروش و بازاريابي مديريت هدف دوره: تقويت فرهنگ بازاريابي در سازمان ابزار هاي بازار يابي نوين در ايران يادگيري كنترل آميخته بازاريابي شركت آشنايي با رفت

فروش و بازاريابي مديريت هدف دوره: تقويت فرهنگ بازاريابي در سازمان ابزار هاي بازار يابي نوين در ايران يادگيري كنترل آميخته بازاريابي شركت آشنايي با رفت فروش و بازاريابي مديريت تقويت فرهنگ بازاريابي در سازمان ابزار هاي بازار يابي نوين در ايران يادگيري كنترل آميخته بازاريابي شركت آشنايي با رفتار مصرف كنندگان آشنايي باIMBC ابزارهاي مديريت نوين (با رويكرد

توضیحات بیشتر