مقايسه وضعيت هيستوپاتولوژيک ديواره راست و چپ ناحيه کارديا از لحاظ ميزان بروز ضايعات پيش سرطانی و التهابی در استان اردبيل 84-13

اندازه: px
شروع نمایش از صفحه:

Download "مقايسه وضعيت هيستوپاتولوژيک ديواره راست و چپ ناحيه کارديا از لحاظ ميزان بروز ضايعات پيش سرطانی و التهابی در استان اردبيل 84-13"

رونوشت

1 مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل دوره ششم شماره سوم پاييز 85 صفحات 06 تا 0 مقايسه وضعيت هيستوپاتولوژيك و چپ ناحيه از لحاظ ميزان بروز ضايعات پيش سرطاني و التهابي در استان اردبيل 88 5 دكتر عباس يزدانبد دكتر منوچهر ايرانپرور فيروز اماني دكتر رضا ملك زاده سعيد صلواتي نويسنده مسي ول: استاديار گوارش گروه داخلي دانشكده پزشكي استاديار غدد مربي آمار دانشگاه علوم پزشكي اردبيل دانشگاه علوم پزشكي اردبيل استاد گوارش دانشگاه علوم پزشكي تهران 5 پزشك عمومي چكيده زمينه و هدف: سرطان معده دومين سرطان شايع از لحاظ ميزان مرگ و مير در كل دنيا مي باشد. استان اردبيل در شمال غربي ايران بالاترين ميزان آدنوكارسينوم معده (اساسا ) در ايران را دارد. شايع ترين محل سرطان هاي فوقاني گوارشي در اردبيل ناحيه و شايع ترين محل كانسر مي باشد. با توجه به اين موضوع هدف اين مطالعه بررسي مقايسه اي وضعيت هيستوپاتولوژيك و چپ ناحيه وzline از لحاظ ميزان بروز ضايعات التهابي و پيش سرطاني بود. روش كار: مطالعه حاضر از نوع توصيفي مقطعي بوده و بر روي 00 نفراز مراجعه كنندگان بالغ به درمانگاه ارس جهت آندوسكوپي انجام گرفت. در كليه بيماران آندوسكوپي به وسيله ويدي وآندوسكوپ انجام شد و يك عددبيوپسي به ترتيب از و چپ و zline و يك عدد بيوپسي از ناحيه آنتروم جهت بررسي هليكوباكتر پيلوري برداشته شد. تمامي نمونه ها در شيشه هاي جداگانه فرمالين فيكس شدند و مطالعه پاتولوژيك نمونه ها از نظر ضايعات التهابي و پيش سرطاني بر اساس طبقه بندي سيدني انجام گرفت و اطلاعات جمع آوري شده توسط نرم افزار SPSS با استفاده از روش هاي آماري توصيفي و تحليلي آناليز شدند. يافته ها: 6 نفر (%6 ( از افراد مرد و 9 نفر (%9) مونث بودند. دامنه سني بيماران بين 9 تا 8 سال با ميانگين سني و انحراف معيار 5± 6/ سال بود. شواهد التهاب خفيف تا شديد در و راست و zline به ترتيب %8/6 %8 %97/ %9 آتروفي خفيف تا شديد در %/8 %8/7 %6/5 %/ متاپلازي نوع تا در %/ %6/ %/9 %/ وجود داشت. ديسپلازي مشكوك در و zline فقط در يك مورد وجود داشت. آناليز پارامترهاي فوق با استفاده از آزمون zline آزمون لامبدا هيچگونه اختلاف معني دار آماري را از نظر هيستوپاتولوژي در و راست و Wilcox on نشان نداد. دارد. نتيجه گيري: در اين مطالعه اختلاف آماري معني داري بين و چپ و zline از لحاظ ميزان وقوع ضايعات التهابي و پيش سرطاني مشاهده نشد كه اين موضوع با شيوع بالاي سرطان در سازگاري ندارد لذا نياز به مطالعات بيشتر با افزايش دادن نمونه هاي بيوپسي بيشتر و استفاده از روش هاي دقيق تر تشخيص ضايعات پيش سرطاني واژه هاي كليدي: آتروفي متاپلازي روده اي ديسپلازي گاستريك H پيلوري دريافت: 8/9/9 اصلاح نهايي: 85//9 پذيرش: 85//6

2 مقايسه وضعيت هيستوپاتولوژيك در... مقدمه در جهان غرب امروزه ميزان بروز سرطان افزايش و ميزان بروز سرطان هاي ديستال معده كاهش يافته است. فرآيند ايجاد سرطان معده مستلزم يك پيشرفت آهسته و قدم به قدم از گاستريت سطحي آتروفي Glandular به متاپلازي ديسپلازي و در نهايت به آدنوكارسينوم مي باشد. اين پروسه توليد آهسته كارسينوم كه ممكن است چندين دهه طول بكشد يك فرصت عالي براي تشخيص و مداخله جهت جلوگيري از پيشرفت هاي بعدي توليد كارسينوم و حتي تلاش براي پسرفت كارسينوم ايجاد خواهد كرد دكتر عباس يزدانبد و همكاران 07.[] اردبيل در شمال غرب ايران بالاترين انسيدانس سرطان ناحيه را در كل دنيا دارد و اين يك فرصت منحصر به فرد را براي بررسي اتيولوژي اين سرطان فراهم مي كند[ ]. تعيين اتيولوژي سرطان به علت افزايش انسيدانس آن در كل دنيا اهميت فراواني دارد. در بررسي هاي بعمل آمده از نظر انسيدانس اختصاصي در محل هاي آناتوميك مشخص شده كه سرطان هاي ناحيه بالاترين انسيدانس را دارن د كه اكثريت اين سرطان ها از منشاء مي گيرد. مطالعه اتيولوژي اين سرطان ها در اردبيل و از طرف ديگر بررسي ضايعات التهابي و پيش سرطاني در ناحيه و اينكه از كدام سمت ( يا چپ) بيشتر منشاء مي گيرند اطلاعات ما را درباره نحوه تكامل اين سرطان ها بالا خواهد برد[ ]. هدف از اين مطالعه بررسي مقايسه اي وضعيت هيستوپاتولوژيك و چپ ناحيه و zline از لحاظ ميزان بروز ضايعات التهابي و پيش سرطاني بود. روش كار اين مطالعه از نوع توصيفيمقطعي بود كه از اول سال 8 تا تير ماه 8 بر روي 00 نفر از بيماراني كه جهت آندوسكوپي به درمانگاه ارس مراجعه كرده بودند انجام گرفت. بيماران با اسپري گزيلوكاي ين بدون Sedation وريدي و خوابيده به پهلوي چپ تحت آندوسكوپي قرار گرفتند. چهار نمونه بيوپسي از نواحي راست و چپ و zline و يك نمونه هم براي H.Pylori برداشته شد و نمونه ها در شيشه هاي جداگانه جهت بررسي به پاتولوژيست فرستاده شد. ابتدا نمونه ها داخل فرمالين ثابت شدند حداقل زمان ثابت شدن شش ساعت بود. سپس توسط ميكروسكوپ نوري مشاهده شدند و بطور جداگانه فرآيند شدند. وضعيت هيستوپالوژيك نمونهها بر اساس سيستم رتبه بندي سيدني تعيين شده و در فرم هاي مخصوصي ثبت شد. از لحاظ توپوگرافيك اين مطالعه در دو قسمت zline و انجام گرفت و در هر قسمت دو و چپ را از لحاظ پارامترهايي مثل شدت التهاب ميزان آتروفي متاپلازي رودهاي و ميزان با عفونت هيستوپاتولوژيك بر شد. H.pylori و از لحاظ وضعيت اساس طبقه بندي مقايسه V.C سپس اطلاعات جمع آوري شده در اين فرم با استفاده از نرم افزار SPSS در قالب فراواني و فراواني و پس از آن با توجه به نوع فرضيه و مقياس متغيرها از آزمون هاي آماري مورد نياز استفاده گرديد. در اين مطالعه براي تشخيص H.Pylori از بررسي هاي هيستولوژيك با رنگ آميزي هماتوكسيلين اي وزين استفاده شد. يافته ها در اين بررسي حداقل سن افراد 9 سال و حداكثر سن 80 سال با ميانگين سني و انحراف معيار ± 6/ 5 سال بود. مونث (%9) 9 نفر 6 نفر از افراد مذكر و بودند. در مقايسه پاتولوژيك نمونه ها بر اساس طبقهبندي سيدني گاستريت ها شواهد التهاب خفيف تا شديد در %8/6 و در %8 و در zline در %97/ و %9 وجود داشت. Sydney System Classification

3 دوره ششم شماره سوم پاييز مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ميزان آتروفي خفيف تا شديد در %/8 در آن %8/7 و در zline به ترتيب در %6/5 و / وجود داشت. متاپلازي نوع يك تا سه در و راست در %/ و %6/ و zline در %/9 و %/ وجود داشت. از نظر ميزان آلودگي به عفونت H.Pylori آلودگي خفيف تا شديد در و راست به ترتيب %58/6 و %6/57 و در zline به ترتيب %6/7 و %5/7 بود (جداول تا ). در بررسي نتايج پاتولوژي با استفاده از تقسيمبندي وين كه نمونه ها را به سه دسته عدم ني وپلازي يا ديسپلازي مشكوك به ني وپلازي يا ديسپلازي و ديسپلازي يا ني وپلازي واقعي تقسيم مي كند در ناحيه فقط يك مورد ديسپلازي واقعي در هر كدام از و راست و يك مورد مشكوك به ديسپلازي در وجود داشت در zline فقط يك مورد مشكوك به ديسپلازي در وجود داشت. 7/ 8/8 0 / 9/8 z line 0/9 / 58/8 0 5/9 جدول. توزيع فراواني التهاب در و راست وline z ميزان التهاب عدم التهاب التهاب خفيف التهاب متوسط التهاب شديد 6 7/ 5 6 0/ 0/6 8 0 /8 0/ 7/ /9 7/ 7 /9 / 7/5 5 6/5 9 جدول. توزيع فراواني ميزان اتروفي در و راست وline z ميزان آتروفي عدم آتروفي آتروفي خفيف آتروفي متوسط آتروفي شديد 7 77/ 67 7/ 5/5 / /7 / 0 جدول. توزيع فراواني ميزان متاپلازي روده اي در و راست وline z وضعيت متاپلازي 87/8 6 97/ 9/ /8 90 عدم متاپلازي روده اي / متاپلازي نوع 9/8 /9 6/ 6 / متاپلازي نوع و Viennaclassification

4 مقايسه وضعيت هيستوپاتولوژيك در... هاي نتايج آناليز پارامترهاي فوق با استفاده از آزمون دكتر عباس يزدانبد و همكاران 09 Wilcoxon, McNamara و آزمون لامبدا هيچگونه اختلاف معني داري را از نظر هيستوپاتولوژي در و راست نشان نداد. بحث با توجه به يافته هاي مطالعه قبلي در اردبيل شيوع بالاي سرطان در جزء اولين گزارشات اين بيماري در دنيا بود و به نظر ميرسد بروز بيشتر سرطان در ناشي از تماس بيشتر مواد سرطان زاي داخل دستگاه گوارش به ويژه نيترات موجود در بزاق مي باشد[ ] لذا با توجه به اين موضوع در اين مطالعه انتظار شيوع بيشتر ضايعات پيش سرطاني و التهاب در ديواره راست مي رفت كه عملا در آناليز نتايج چنين نتيجه اي حاصل نشد. مطالعات مختلف نشان داده كه H.Pylori يك عامل اتيولوژي اساسي در ايجاد كارسينوم معده ميباشد. در يك بررسي در كشور ژاپن نشان داده شد كه همه افراد مبتلا به معده سرطان مبتلا به عفونت H.Pylori بودند اين يافته به اين معني است كه ساير فاكتورهاي اتيولوژيك به تنهايي براي ايجاد سرطان معده كافي نبوده وH.Pylori يك نقش حياتي را در ايجاد سرطان آتروفي يكي از مراحل انتهايي در معده ايفا مي كند[ 6 ]. فرآيند ايجاد كارسينوم معده تلقي مي شود[ ]. در مطالعه حاضر بر خلاف مطالعه قبلي در مورد شيوع بيشتر سرطان در [] ميزان آتروفي در ديواره راست و چپ و تفاوت معني داري نداشت. اين موضوع مي تواند ناشي از كم بودن نمونه مطالعه و ناكافي بودن بعضي از نمونه هاي بيوپسي و كم بيوپسي باشد كه در مطالعات بعدي با افزايش دادن بيوپسي شايد نتايج دقيق تري حاصل شود. از ضايعات پيش سرطاني ديگر متاپلازي روده اي مي باشد كه شيوع آن در ناحيه بر اساس مطالعات مختلف از %5 تا %65 متغير بوده است [79]. در مطالعه حاضر اين رقم در محدوده %/9 تا %9/8 بود كه در حداقل ميزان هاي گزارشات قبلي بود اگر چه مطالعه اي در مورد مقايسه و راست در بررسي مقالات پزشكي يافت نشد. در يك مطالعه نشان داده شده است كه اگر چهار بيوپسي از قسمت فوقاني و چهار بيوپسي از قسمت تحتاني برداشته شود ميزان كشف متاپلازي روده اي از % 8 به %9 افزايش خواهد يافت [8]. در اين مطالعه فقط يك مورد ديسپلازي در ديواره سمت راست مشاهده شد كه انتخاب تصادفي بوده و با اهميت تلقي نمي شود. نتيجه گيري نتايج اين مطالعه نشان داد كه براي حصول نتايج دقيق تري نياز به نمونه هاي بيشتر مي باشد از طرف ديگر تشخيص در متاپلازي روده اي در مطالعه حاضر فقط با بررسي هيستوپاتولوژيك نمونه هاي بيوپسي بوده است و براي تشخيص دقيق تر متاپلازي روده اي مي توان علاوه بر مطالعه هيستوپاتولوژيك نمونه ها از بررسي نمونه هاي بيوپسي توسط Enzyme Histochemistry نيز استفاده نمود. در مورد ديسپلازي مي توان گفت كه اين ضايعه مرحله انتهايي فرآيند ايجاد كارسينوم معده مي باشد كه البته تعريف دقيق پاتولوژي آن مورد بحث مي باشد. احتمال دارد كه در حجم نمونه هاي مورد مطالعه بيشتر موارد ديسپلازي بيشتر و اختلاف معني دار ديسپلازي در و چپ را به توان نشان داد. References Correa P. Human gastric carcinogenesis: A Multi Step and multi factorial processfirst American cancer society award lecture on cancer epidemiology and prevention. Cancer Res 99;5:6750. A.Yazdanbod, S. Arshi,M.H.Derakhshan,A.R.Sadjadi,R.Malekzadeh.Gastric Cardia Cancer; The Most Common Type of Upper Gastrointestinal Cancer in Ardabil, Iran: An Endoscopy Clinic Experience. Arch INT Med 00;:769.

5 دوره ششم شماره سوم پاييز 85 0 مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل Derakhshan M.H,Yazdanbod A, Shokoohi B, Sadjadi A.R,Mccoll KEL, Malekzadeh R. High incidence of adenocarcinoma arising from the right side of the gastric cardia in NW Iran. Gut,00 sep ;5(9):66. Malekzadeh R, Sotoudeh M, Derakhshan MH, Mikaeli A, Yazdanbod A, et al. prevalence of gastric precancerous lesions in Ardabil, a high incidence province for gastric adenocarcioma in northwest of Iran.00 Jan ;57():7. 5Schlemper RJ,Riddell RH,Kato Y,Borchard F,Cooper HS,Dawsey, et al.the Vienna classification of gastrointestinal epithelial neoplasia.gut. 000 Aug;():55. 6 Uemura N, Okamoto S, Yammato S, et al. H Pyloria infection and the development of gastric cancer. N ENgl J Med. 00 Sep; 5(): Johansson J,Hakansson HO,Mellblom L,Kempas A.prevalence of precancerous and other metaplasia in the distal and gastrooesophageal. Scand J Gostroenterol 005 Aug; 0(8): Sharma P, McElhinney C, Topalonski M, Mayo MS, McGregor DH,Weston A. Detection of cardia intestinal metaplasia: do the biopsy number and location matter?am J Gastroenterol.00 Dec;99():8. 9Yagi K, Nakamura A, Sekine A. Intestinal metaplasia of gastric cardia and carditis in Japanese patients with Helicobacter pylori infection.digestion. 00;70():08.

درس : گوارش جلسه 4 بخش 2 استاد : دکتر میري نویسندگان : پریسا مهرآرا مینا محسنی معصومه شکاري تایپیست ها : علی فکاري امیر مهران فر زینب بندانی ویراستار

درس : گوارش جلسه 4 بخش 2 استاد : دکتر میري نویسندگان : پریسا مهرآرا مینا محسنی معصومه شکاري تایپیست ها : علی فکاري امیر مهران فر زینب بندانی ویراستار درس : گوارش جلسه 4 بخش 2 استاد : دکتر میري نویسندگان : پریسا مهرآرا مینا محسنی معصومه شکاري تایپیست ها : علی فکاري امیر مهران فر زینب بندانی ویراستار : سپهر قادري دانشگاه علوم پزشکی آبادان ورودي مهر 94

توضیحات بیشتر

دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی عنوان درس : پریودانتیکس نظری 2 تعداد واحد:)یا سهم استاد از واحد( ۰/14 واحد برابر با مخاطبان: دانشجویان 7 جلسه از 47 جل

دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی عنوان درس : پریودانتیکس نظری 2 تعداد واحد:)یا سهم استاد از واحد( ۰/14 واحد برابر با مخاطبان: دانشجویان 7 جلسه از 47 جل دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی عنوان درس : پریودانتیکس نظری 2 تعداد واحد:)یا سهم استاد از واحد( ۰/14 واحد برابر با مخاطبان: دانشجویان 7 جلسه از 47 جلسه یکساعته دندانپزشکی ورودی 92 ساعت پاسخگویی به سواالت

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - arj

Microsoft Word - arj CVدكتر عباس ارج نام ونام خانوادگي: عباس ارج سال تولد: 134 5 محل تولد: كاشان رتبه علمي: يار رشته تخصص: متخصص داخلي- فوق تخصص خون وضعيت استخدام : رسمي سال استخدام: 1380 شماره نظام پزشكي: 43644 آدرس محل كار:كاشان-بلوار

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation هو العلیم Stomach Disease Babashahi اهداف رفتاری پاتوفیزیولوژی عالئم تشخیص درمان و مراقبت های پرستاری در گاستریت را بیان نماید..1 2.پاتوفیزیولوژی عالئم تشخیص درمان و مراقبت های پرستاری در زخم های معده

توضیحات بیشتر

آمار توصیفی در SPSS

آمار توصیفی در SPSS به نام آنکه جان را فکرت آموخت 1 مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان آمار و روش تحقیق جلسه ششم آمار توصیفی Descriptive Statistics with SPSS نیمسال دوم 94-93 مصطفی جهانگیر www.mjahangir.ir mjahangir@varastegan.ac.ir

توضیحات بیشتر

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اردبیل دانشکده پزشکی پایان نامه پژوهشی برای دریافت درجه دکترای حرفه ای در رشته پزشکی عنوان: تعيين عوام

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اردبیل دانشکده پزشکی پایان نامه پژوهشی برای دریافت درجه دکترای حرفه ای در رشته پزشکی عنوان: تعيين عوام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اردبیل دانشکده پزشکی پایان نامه پژوهشی برای دریافت درجه دکترای حرفه ای در رشته پزشکی عنوان: تعيين عوامل اتيولوژيک عفونت هاي ادراري و الگوي مقاومت آنتي بيوتيکي

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - payan name

Microsoft Word - payan name دانشکده مهندسی گروه برق پایاننامه کارشناسی گرایش کنترل عنوان: طراحی و ساخت دستگاهی براي تشخیص زخم پاي بیماران دیابتی مبتنی بر پردازش تصویر استاد راهنما : دکتر مصطفی چرمی نگارش : سونیا قره باغی 92450117

توضیحات بیشتر

Effects of Cetirizine on Symptoms and Gastric Mucosal Mast Cells in Patients with Functional Dyspepsia

Effects of Cetirizine on Symptoms and Gastric Mucosal Mast Cells in Patients with Functional Dyspepsia Effects of Cetirizine on Functional Dyspepsia Effects of Cetirizine on Symptoms and Gastric Mucosal Mast Cells in Patients with Functional Dyspepsia Kurosh Masnadi Shirazinezhad 1, Amirtaher Eftekharossadat

توضیحات بیشتر

شهاب رضاي یان رزومه شهاب رضاي یان مشخصات فردي: شهاب رضاي یان پست الکترونیکی: تحصیلات آکادمیک: ردیف نوع مدرك

شهاب رضاي یان رزومه شهاب رضاي یان مشخصات فردي: شهاب رضاي یان پست الکترونیکی:  تحصیلات آکادمیک: ردیف نوع مدرك رزومه مشخصات فردي: پست الکترونیکی: srezaian@outlook.com rshahab5@live.utm.my تحصیلات آکادمیک: ردیف نوع مدرك نام مدرك محل اخذ آغاز پایان کاردانی نرم افزار کامپیوتر دانشگاه صنعت آب و برق شهید بهمن تیر 82

توضیحات بیشتر

هوالعلیم رزومه آموزشی و پژوهشی نام: سید سعید نام خانوادگی: خیاط زاده نام پدر: سید مهدي محل و تاریخ وضعیت تاهل: متاهل تولد: یزد پست الکترونیک: kh

هوالعلیم رزومه آموزشی و پژوهشی نام: سید سعید نام خانوادگی: خیاط زاده نام پدر: سید مهدي محل و تاریخ وضعیت تاهل: متاهل تولد: یزد پست الکترونیک: kh هوالعلیم رزومه آموزشی و پژوهشی نام: سید سعید نام خانوادگی: خیاط زاده نام پدر: سید مهدي محل و تاریخ وضعیت تاهل: متاهل تولد: یزد- 1368 پست الکترونیک: khayyatzadeh@yahoo.com تحصیلات: کارشناسی علوم تغذیه از

توضیحات بیشتر

بقای کوتاه مدت بیماران مبتلا به سرطان‌های دستگاه گوارش فوقانی در روستاهای استان گلستان

بقای کوتاه مدت بیماران مبتلا به سرطان‌های دستگاه گوارش فوقانی در روستاهای استان گلستان / صفحات 51 تا 57 تحقیقی بقاي کوتاه مدت بیماران مبتلا به سرطانهاي دستگاه گوارش فوقانی در روستاهاي استان گلستان 5 4 3 2 1 دکتر شهریار سمنانی دکتر سیما بشارت* دکتر عباسعلی کشتکار دکتر احمد دانش دکتر نفیسه

توضیحات بیشتر

WHO flooding Risk Fact Sheet in Farsi

WHO flooding Risk Fact Sheet in Farsi م ا ن ن د( سازمان جهانی ب ه د ا ش ت ا ق د ا م ا ت ب ه د ا ش ت ی ا ن س ا ن د و س ت ا ن ه ص ف ح ه ا ط ال ع ا ت ب ی م ا ر ی ه ا ی ق ا ب ل ا ن ت ق ا ل پ س ا ز س ی ل ا ر ز ی ا ب ی ر ی س ک و ا ق د ا م ا ت پ

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - ?????? ???????? ?? ????? ? ????? ???? ??? ??????? ???????? ?????? ????? ??????-?????? ??? 97-96

Microsoft Word - ?????? ???????? ?? ????? ? ????? ???? ??? ??????? ???????? ?????? ????? ??????-?????? ??? 97-96 بسمه تعالي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان بوشهر مركز توسعه آموزش پزشكي دفتر نظارت و ارزشيابي فرم طرح درس نام و نام خانوادگي مدرس: رتبه دانشگاهي: دانشيار رحيم طهماسبي آخرين مدرك تحصيلي:

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی فرم طرح درس رشته و مقطع تحصیلی: پزشکی مولکولی دکترا نام و کد درس: بیوشیمی پروتئین ها و ایمنی ژنتیک ) ( نیمسال: دوم محل برگزا

بسمه تعالی فرم طرح درس رشته و مقطع تحصیلی: پزشکی مولکولی دکترا نام و کد درس: بیوشیمی پروتئین ها و ایمنی ژنتیک ) ( نیمسال: دوم محل برگزا بسمه تعالی فرم طرح درس رشته و مقطع تحصیلی: پزشکی مولکولی دکترا نام و کد درس: بیوشیمی پروتئین ها و ایمنی ژنتیک )19509216( نیمسال: دوم 1398-99 محل برگزاری: دانشکده علوم نوین پزشکی دروس پیش نیاز و همنیاز:

توضیحات بیشتر

تعیین ارتباط بین انواع وسیله پیشگیری از بارداری با ضایعات سرویکس در نمونه های پاپ اسمیر

تعیین ارتباط بین انواع وسیله پیشگیری از بارداری با ضایعات سرویکس در نمونه های پاپ اسمیر مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبي ل دوره هشتم شماره دوم تابستان 87 صفحات 49 الي 55 چكيده تعيين ارتباط بين انواع وسيله پيشگيري از بارداري با ضايعات سرويكس در زمينه و هدف: نمونه هاي پاپ اسمير 2 دكتر

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 سه فرم آزمون های ریون SPM آزمون ماتریس پیش رونده استاندارد ریون Standard Progressive Matrices Test APM آزمون ماتریس پیش رونده پیشرفته ریون Advanced Progressive Matrices Test CPM آزمون ماتریس پیش رونده

توضیحات بیشتر

دقت تستهای تشخیصی برای عفونت هلیکوباکتر پیلوری

دقت تستهای تشخیصی برای عفونت هلیکوباکتر پیلوری Journal of Ardabil University of Medical Sciences Vol.12, No.4, Winter 2012, Pages 363-372 Accuracy of Diagnostic Tests for Helicobacter pylori Infection Khaleghi S 1, Talebi-Taher M* 2, Salimi E 3, Taghipour

توضیحات بیشتر

پاورپوینت راهنماي انتخاب آزمون مناسب آماري لطفا به صفحه بعدي بروید. توجه: هدف اصلی این اراي ه کمک به مطالعاتی است که به بررسی یک متغیر محققان و دانشجو

پاورپوینت راهنماي انتخاب آزمون مناسب آماري لطفا به صفحه بعدي بروید. توجه: هدف اصلی این اراي ه کمک به مطالعاتی است که به بررسی یک متغیر محققان و دانشجو پاورپوینت راهنماي انتخاب آزمون مناسب آماري لطفا به صفحه بعدي بروید. توجه: هدف اصلی این اراي ه کمک به مطالعاتی است که به بررسی یک متغیر محققان و دانشجویان در انتخاب آزمون آماري مناسب در ) کت نیز در آن گنجانده

توضیحات بیشتر

قسمت اول- اطلاعات مربوط به مجریان و همکاران اصلی طرح

قسمت اول- اطلاعات مربوط به مجریان و همکاران اصلی طرح بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي - درماني قزوين معاونت پژوهشي فرم پیش پايان نامه تحقیقاتی عنوان فارسی طرح: نام و نام خانوادگی مجری/ مجريان به فارسی و انگلیسی: دانشکده/مرکز تحقیقاتی: نوع مطالعه:

توضیحات بیشتر

Arash Dehghani | Jobinja

Arash Dehghani | Jobinja Arash Dehghani برنامه نویس و طراح نرم افزار تماس از طریق جابینجا (https://jobinja.ir/user/arash-dehghani) تماس از طریق جابینجا شخصی اطلاعات سال تولد: ۱۳۶۵ جنسیت: مرد وضعیت سربازی: معاف وضعیت تا هل: متا

توضیحات بیشتر

اظهارنامه مالیات بر درآمد اجاره املاک

اظهارنامه مالیات بر درآمد اجاره املاک اظهارنامه مالیات بر درآمد اجاره املا ک (موضوع مواد ٧ و ٨٠ ق.م.م.) F20-30-001 ویرایش از تاریخ : تا تاریخ: صفحه 1 از 5 این قسمت توسط اداره امورمالیاتی کشور تکمیل میشود: محل بار شماره اظهارنامه: نسخه اظهارنامه:

توضیحات بیشتر

وزارت راه و شهرسازی سازمان هواشناسی كل كشور اداره كل هواشناسی استان اردبيل گزارش وضعیت دما و بارش استان اردبیل در سال 79 تحلیل بارش نیمه اول سال زراعی

وزارت راه و شهرسازی سازمان هواشناسی كل كشور اداره كل هواشناسی استان اردبيل گزارش وضعیت دما و بارش استان اردبیل در سال 79 تحلیل بارش نیمه اول سال زراعی وزارت راه و شهرسازی سازمان هواشناسی كل كشور اداره كل هواشناسی استان اردبيل گزارش وضعیت دما و بارش استان اردبیل در سال 79 تحلیل بارش نیمه اول سال زراعی 79-79 پیش بینی فصلی بهار 79 اردبيل: كيلومتر اول جاده

توضیحات بیشتر

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی مدیریت منابع علمی کتابخانه مرکزی و اسناد راهنمای استفاده از Primal Pictures تهیه کننده: فاطمه ب

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی مدیریت منابع علمی کتابخانه مرکزی و اسناد راهنمای استفاده از Primal Pictures تهیه کننده: فاطمه ب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی مدیریت منابع علمی کتابخانه مرکزی و اسناد راهنمای استفاده از Primal Pictures تهیه کننده: فاطمه بقالها مهر ماه 1394 Baghalha.m@gmail.com مقدمه Primal

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتب

بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتب بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتبه دانشگاهی: دانشيار رحيم طهماسبی آخرین مدرک تحصيلی:

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - مقایسه وضعیت تعرفه ای کشورهای منتخ1

Microsoft Word - مقایسه وضعیت تعرفه ای کشورهای منتخ1 معاونت معاونت بررسی بررسی هاي هاي اقتصادي مقایسه وضعیت اي کشورهاي منتخب 2 1 عوارض گمرکی مرتبط با واردات کالا است که براي کالاهاي تولیدي داخل کشور نسبت به کالاهاي وارداتی مزیت قیمتی ایجاد می نماید 3 و درآمد

توضیحات بیشتر

فصل سوم: شيوه ايجاد پروفايل پژوهشگران در گوگل اسكالر Scholar) (Google

فصل سوم: شيوه ايجاد پروفايل پژوهشگران در گوگل اسكالر Scholar) (Google فصل سوم: شيوه ايجاد پروفايل پژوهشگران در گوگل اسكالر Scholar) (Google پايگاه گوگل اسكالر و پروفايل پژوهشگران سرويس Google Scholar Citations در گوگل داراي مزايايي است كه تنها با ايجاد پروفايل از سوي پژوهشگر

توضیحات بیشتر

شبکه بهداشت و درمان ملارد در فرآیند رسیدگی به شکایات شبکه بهداشت و درمان شهرستان ملارد درحوزه هاي تابعه ) مرکزبهداشت معاونت غذا و دارو و معاونت درمان

شبکه بهداشت و درمان ملارد در فرآیند رسیدگی به شکایات شبکه بهداشت و درمان شهرستان ملارد درحوزه هاي تابعه ) مرکزبهداشت معاونت غذا و دارو و معاونت درمان شبکه بهداشت و درمان ملارد در فرآیند رسیدگی به شکایات شبکه بهداشت و درمان شهرستان ملارد درحوزه هاي تابعه ) مرکزبهداشت معاونت غذا و دارو و معاونت درمان )با رسالت تا مین و ارتقاء سلامت شهروندان شریف شهرستان

توضیحات بیشتر

عنوان درس : تعداد و نوع واحد : درس پیش نیاز : تغذيه بالینی 2 واحد )1 واحد تغذيه پیشرفته 1 و 2 نظری و 1 واحد عملی( بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی کرمانش

عنوان درس : تعداد و نوع واحد : درس پیش نیاز : تغذيه بالینی 2 واحد )1 واحد تغذيه پیشرفته 1 و 2 نظری و 1 واحد عملی( بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی کرمانش عنوان درس : تعداد و نوع واحد : درس پیش نیاز : تغذيه بالینی 2 واحد ) واحد تغذيه پیشرفته و 2 نظری و واحد عملی( بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده بهداشت قالب نگارش طرح درس مدرس : دکتر نچواک)

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Forex-Persian-tradingstrategies doc

Microsoft Word - Forex-Persian-tradingstrategies doc استراتژيهاي معامله به نام خدا براي انجام معاملات در فاركس بدلخواه از استراتژيهاي گوناگوني ميتوان استفاده كرد. هدف از اين مقاله و طبقهبندي اراي ه شده معرفي و تا كيد بر تفاوتهاي ميان اين استراتژيها ميباشد.

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - Versatile molecular approaches for HBsAg positive patients, who are PCR negative - Dr. Ghaziasadi.pptx

Microsoft PowerPoint - Versatile molecular approaches for HBsAg positive patients, who are PCR negative - Dr. Ghaziasadi.pptx Versatile molecular approaches for HBsAg positive patients, who are PCR negative. Is it possible to be HBsAg positive but HBV PCR negative?? Azam Ghaziasadi Hepatitis B &D Lab Department of Virology Tehran

توضیحات بیشتر

بررسی عوامل موثر بر عدم استفاده یا استفاده ی نامنظم از مکمل های خوراکی آهن در شیر خواران 24-6 ماهه ی مراجعه کننده به درمانگاه تخصصی بیمارستان بوعلی

بررسی عوامل موثر بر عدم استفاده یا استفاده ی نامنظم  از مکمل های خوراکی آهن  در شیر خواران 24-6 ماهه ی مراجعه کننده به درمانگاه تخصصی بیمارستان بوعلی أ دانشگاه علوم پزشکي وخدمات بهداشتي درماني استان اردبيل دانشکده پزشکي پاياننامه جهت اخذ درجة دکتری رشتة پزشکی عنوان: بررسی عوامل موثر بر عدم استفاده يا استفاده ی نامنظم از مکمل های خوراکی آهن در شیر خواران

توضیحات بیشتر

بررسی مقایسه ای فراوانی بروز ضایعات دهانی در بین بیماران پسوریازیس و روماتویید آرتریت؛ یک گزارش کوتاه

بررسی مقایسه ای فراوانی بروز ضایعات دهانی در بین بیماران پسوریازیس و روماتویید آرتریت؛ یک گزارش کوتاه Health Research Journal, Volume 2, Issue 3, Spring 207 Brief Report The Comparative Evaluation of Oral lesions between Psoriasis and Rheumatoid Arthritis Subjects: A Brief Report Hamideh Molayi, Seyed

توضیحات بیشتر

شماره :

شماره : باسمه تعالی راهنمای پیشگیری و تشخیص زودرس سرطان روده بزرگ )آموزش پزشکان( پژوهشکده بیماریهای گوارش و کبد با همکاری معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران بزرگراه چمران خیابان یمن خیابان اعرابی

توضیحات بیشتر

Are You suprised ?

Are You suprised ? استاندارد داخلي شركت كوليس چرخ زنجيرهاي صنعتي 4 5 5 5 فهرست مطالب: مقدمه 1- چرخ زنجيرها 1-1- اصطالحات 2-1- انده هاي قطري دنده زني شده 1-2-1- اصطالحات 2-2-1- انده ها 1-2-2-1- قطر دايره گام 2-2-2-1- انده

توضیحات بیشتر

مقدمه اتصال به اینترنت بدون استفاده از فایروال مانند گذاشتن سوییچ در اتومبیل قفل نکردن درب های آن و رفتن به یک فروشگاه برای تهیه لوازم مورد نیاز است.ب

مقدمه اتصال به اینترنت بدون استفاده از فایروال مانند گذاشتن سوییچ در اتومبیل قفل نکردن درب های آن و رفتن به یک فروشگاه برای تهیه لوازم مورد نیاز است.ب مقدمه اتصال به اینترنت بدون استفاده از فایروال مانند گذاشتن سوییچ در اتومبیل قفل نکردن درب های آن و رفتن به یک فروشگاه برای تهیه لوازم مورد نیاز است.با اینکه ممکن است بتوانید در صورت سرقت اتومبیل سریعا

توضیحات بیشتر

برگھ ثبت نتایج برنامھ ارزیابی خارجی کیفیت بانک خون دوره ۳-۹٦ سال ۱۳۹٦ دانشگاه : کد آزمایشگاه : نام آزمایشگاه: نمونھ مجھول ایمونوھماتولوژی ABO/Rh(D) شم

برگھ ثبت نتایج برنامھ ارزیابی خارجی کیفیت بانک خون دوره ۳-۹٦ سال ۱۳۹٦ دانشگاه : کد آزمایشگاه : نام آزمایشگاه: نمونھ مجھول ایمونوھماتولوژی ABO/Rh(D) شم برگھ ثبت نتایج برنامھ ارزیابی خارجی کیفیت بانک خون دوره ۳-۹٦ سال ۱۳۹٦ دانشگاه : کد آزمایشگاه : نام آزمایشگاه: نمونھ مجھول ایمونوھماتولوژی ABO/Rh(D) شماره نمونھ :2340 نگهداري و پایداري: نمونه هاي ارسالی

توضیحات بیشتر

هب انم خدا وند جان آفرین دانش گاه علوم زپشکی تهران دانشکده زپشکی گروه آموزش زپشکی شیوه نامه برگزاری ژورنال کالب/واچ مصوب گروه آموزش پزشکی در تاریخ 30

هب انم خدا وند جان آفرین دانش گاه علوم زپشکی تهران دانشکده زپشکی گروه آموزش زپشکی شیوه نامه برگزاری ژورنال کالب/واچ مصوب گروه آموزش پزشکی در تاریخ 30 وند جان آفرین دانش گاه علوم زپشکی تهران دانشکده زپشکی گروه آموزش زپشکی شیوه نامه برگزاری ژورنال کالب/واچ مصوب گروه آموزش پزشکی در تاریخ 30 شهریور 1392 بازبینی در تاریخ 20 بهمن 1395 کلیات برنامه هدف ژورنال

توضیحات بیشتر

سینه پهلو سینه پهلو پنومونی ) هب انگلیسی: (Pneumonia یا ذاتالریه وضعیت التهابی ریه است که عمدتا کیسههاي میکروسکوپی هوا موسوم به آلوي ولها را تحت تا ثی

سینه پهلو سینه پهلو پنومونی ) هب انگلیسی: (Pneumonia یا ذاتالریه وضعیت التهابی ریه است که عمدتا کیسههاي میکروسکوپی هوا موسوم به آلوي ولها را تحت تا ثی سینه پهلو سینه پهلو پنومونی ) هب انگلیسی: (Pneumonia یا ذاتالریه وضعیت التهابی ریه است که عمدتا کیسههاي میکروسکوپی هوا موسوم به آلوي ولها را تحت تا ثیر قرار میدهد. این بیماري معمولا در اثر عفونت ناشی از

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتب

بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتب بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتبه دانشگاهی: دانشيار رحيم طهماسبی آخرین مدرک تحصيلی:

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی نام درس: فیزیوپاتولوژي تاریخ: موضوع: اولسر پپتیک گاستریت - گاسترینوما کد جزوه: 10 استاد: دکتر امامی تعداد صفحات: 12 :acid peptic disease یک

بسمه تعالی نام درس: فیزیوپاتولوژي تاریخ: موضوع: اولسر پپتیک گاستریت - گاسترینوما کد جزوه: 10 استاد: دکتر امامی تعداد صفحات: 12 :acid peptic disease یک بسمه تعالی نام درس: فیزیوپاتولوژي تاریخ: موضوع: اولسر پپتیک گاستریت گاسترینوما کد جزوه: 10 استاد: دکتر امامی تعداد صفحات: 12 :acid peptic disease یکی از شایع ترین بیماري هاي بشري است به طوري که در کشور

توضیحات بیشتر

گروه مشاوره و آموزش بازاریابی اینترنتی پرسیما موضوع بازاریابی اینترنتی درون گرا Inbound Internet Marketing تهیه و تنظیم محمد مهدي هاتفی فروردین 1391 و

گروه مشاوره و آموزش بازاریابی اینترنتی پرسیما موضوع بازاریابی اینترنتی درون گرا Inbound Internet Marketing تهیه و تنظیم محمد مهدي هاتفی فروردین 1391 و موضوع بازاریابی اینترنتی درون گرا Inbound Internet Marketing تهیه و تنظیم محمد مهدي هاتفی فروردین 1391 ویرایش 1 ١ بازاریابی درون گرا Marketing) (Inbound چیست - به هر تاکتیکی در بازاریابی که متکی بر جلب

توضیحات بیشتر

Book-4

Book-4 آزمایش هاي کرت خرد شده درر تجزیه و تحلیل نرم افزار پژوهش هاي کشاورزي ببا SAS (Ver 9.2) مو لفین: مهندس سید علیرضا سیدمحمدي مهندس محمد خیاط دکتر شهرام لک دکتر مجتبی علوي فاضل مهندس نسرین سادات سیدمحمدي 1391

توضیحات بیشتر

الفبا - قابلیت های پنل معلمان

الفبا - قابلیت های پنل معلمان مستندات معلمان قابلیت های پنل معلمان ۱۱:۰۵:۵۷ ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ جهت ورود به پنل معلمان ابتدا می بایست وارد وبسایت شده سپس روی دکمه ورود زده و شماره موبایل را وارد نما م تا کد تا د برای ما پیامک گردد. پس از وارد

توضیحات بیشتر

همراهی بین آرتریت پسوریاتیک با شدت درگیری ناخن در بیماران مبتلا به پسوریازیس مراجعه‌کننده به درمانگاه پوست بیمارستان رازی در سال‌های 1386 و 1387

همراهی بین آرتریت پسوریاتیک با شدت درگیری ناخن در بیماران مبتلا به پسوریازیس مراجعه‌کننده به درمانگاه پوست بیمارستان رازی در سال‌های 1386 و 1387 مقاله پژوهشي همراهي بين آرتريت پسورياتيك با شدت درگيري ناخن در بيماران مبتلا به پسوريازيس مراجعهكننده به درمانگاهپوست بيمارستانرازي در سالهاي 1386 و 1387 دكتر معصومه برزگري دكتر زهرا حلاجي دكتر اميرهوشنگ

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 19=Kholasani

Microsoft Word - 19=Kholasani دوره هفدهم شماره 58 خرداد و تیر سال (145-149 1385 ( گزارش یک مورد کشف اتفاقی سرطان پستان در نمونه های پاتولوژی عمل جراحی مامو پلاستی کاهشی مژگان اسدی(. M.D ) ** زهرا یزدانزاد(. M.D ) *** قاسمعلی خراسانی(.

توضیحات بیشتر

پیش بینی شدت نارسایی قلبی به کمک رادیوگرافی قفسه صدری نمای رخ در بیماران بستری در بخش قلب بیمارستان بوعلی اردبیل

پیش بینی شدت نارسایی قلبی به کمک رادیوگرافی قفسه صدری نمای رخ در بیماران بستری در بخش قلب بیمارستان بوعلی اردبیل مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل دوره هفتم شماره سوم پاييز 386 صفحات 23 تا 235 پيش بيني شدت نارسايي قلبي به كمك راديوگرافي قفسه صدري نماي رخ در بيماران بستري در بخش قلب بيمارستان بوعلي اردبيل

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی فرم طرح درس نام و کد درس: روشهای ارزیابی سلولی مولکولی ) ( رشته و مقطع تحصیلی: مهندسی بافت دکترا تعداد و نوع واحد )نظری / عملی(: )1

بسمه تعالی فرم طرح درس نام و کد درس: روشهای ارزیابی سلولی مولکولی ) ( رشته و مقطع تحصیلی: مهندسی بافت دکترا تعداد و نوع واحد )نظری / عملی(: )1 بسمه تعالی فرم طرح درس جلسه اول )نظری( - مدرس: دکتر حجت اله نوزاد انتظار می رود درپایان جلسه بتواند : سیاست مسئول دوره در مورد برخورد با غیبت و تاخیر در کالس: گزارش به اداره آموزش نحوه ارزشیابی و بارم

توضیحات بیشتر

- عنوان درس: کد درس: 3.00 مقطع آموزشی: استاد مدرس دانشگاه MIT W.C.Carter : معاونت فناوری اطلاعات وارتباطات پروژه مشترک دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه MI

- عنوان درس: کد درس: 3.00 مقطع آموزشی: استاد مدرس دانشگاه MIT W.C.Carter : معاونت فناوری اطلاعات وارتباطات پروژه مشترک دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه MI استاد مترجم شهید جلسه بیست و ششم جلسه قبل تقارن و ترمودنیامیک قوانین فاز گیبس و کاربردهاي آن Cf متغیر ( 1 )C f معادله براي پیوستگی پتانسیل شیمیایی f رابطه گیبسدوهم (براي هر فاز یک رابطه) D C درجه آزادي

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - part1.doc

Microsoft Word - part1.doc دانشگاه ا زاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات پاياننامه آارشناسي ارشد رشته زبانشناسی همگانی( M.A ) موضوع بررسی و طبقه بندی افعال مرکب فارسی بر اساس ساختار موضوعی(تماتيکی) استاد راهنما: دکتر زهرا ابوالحسنی چيمه

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی وضعیت سالمندان کشور صدرالدین بالدی موسوی کارشناس ارشد جمعیت شناسی مشاور ریاست مرکز آمار ایران در طول ۳۰ سال آینده سالمندان حدود ۲ ۰ درصد از

بسمه تعالی وضعیت سالمندان کشور صدرالدین بالدی موسوی کارشناس ارشد جمعیت شناسی مشاور ریاست مرکز آمار ایران در طول ۳۰ سال آینده سالمندان حدود ۲ ۰ درصد از بسمه تعالی وضعیت سالمندان کشور صدرالدین بالدی موسوی کارشناس ارشد جمعیت شناسی مشاور ریاست مرکز آمار ایران در طول ۳۰ سال آینده سالمندان حدود ۲ ۰ درصد از جمعیت جهان را تشكیل می دهند. سازمان بهداشت جهانی تخمین

توضیحات بیشتر

ÇÕæá ÑÓã äãæÏÇÑ ŸäÊÑá ŸíÝí ÏÇÎáí ÈÑÇí ÊÓÊ åÇí Ÿãí.doc

ÇÕæá ÑÓã äãæÏÇÑ ŸäÊÑá ŸíÝí ÏÇÎáí ÈÑÇí ÊÓÊ åÇí Ÿãí.doc کليات نمودار کنترلي رايجترين روش براي مقايسه نتايج ا زمايش نمونه هاي کنترل با مقدار مورد انتظار استفاده از نمودار کنترلي است. درنمودار کنترلي غلظت حاصله از ا زمايش سرم کنترل روي نموداري بامحدوده مشخص علامتگذاري

توضیحات بیشتر

بررسی ریسک انتقال ویروس هپاتیت C بدنبال آندوسکوپی دستگاه گوارش

بررسی ریسک انتقال ویروس هپاتیت C بدنبال آندوسکوپی دستگاه گوارش فصلنامه علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي لرستان بررسی ریسک انتقال ویروس هپاتیت C بدنبال آندوسکوپی دستگاه گوارش 3 2 2 1 اسکندر حاجیانی سید جلال هاشمی عبدالرحیم مسجدي زاده مصطفی چراغی 1- دانشیار دانشگاه علوم

توضیحات بیشتر

روش اجرايي کنترل سوابق.doc

روش اجرايي کنترل سوابق.doc شرکت کارگزاري تدبیرگر سرمایه روش اجرایی کنترل سوابق کیفیت تاریخ تهیه: 87/02/25 موضوع مسي ولیت تهیه کننده تا یید کننده تصویب کننده نام شماره : RC01 صفحه: 1 از: 6 شماره بازنگري: صفر امضا و تاریخ روش اجرایی

توضیحات بیشتر

Arak Medical University Journal (AMUJ) 2011; 14(55): Original Article The effect of arteriovenous fistula and its site on the incidence of Carpa

Arak Medical University Journal (AMUJ) 2011; 14(55): Original Article The effect of arteriovenous fistula and its site on the incidence of Carpa Arak Medical University Journal (AMUJ) 2011; 14(55): 89-93 Original Article The effect of arteriovenous fistula and its site on the incidence of Carpal tunnel syndrome in hemodialysis patients Neghahi

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation به نام خداوند جان و خرد بهداشت ازدواج و قبل از بارداری 1 بهداشت مادر و کودک: شاخه ای از بهداشت عمومی هدف: تامین نگهداری و ارتقای سطح سالمت جسمی روانی و اجتماعی مادر و کودک از طریق خدمات بهداشتی پزشکی تغذیه

توضیحات بیشتر

Relationship between Helicobacter pylori Infection

Relationship between Helicobacter pylori Infection Original Article Helicobacter Pylori in Children Relationship between Helicobacter pylori Infection and Iron Deficiency Anemia among 2 to 12 year-old Children in Ardabil, Iran MohammadTaghi Ahady 1, Farhad

توضیحات بیشتر

دانشگاه آزاد اسالمی گلپایگان دانشکده فنی و مهندسی گروه عمران گ زارش کار آزمااگشیه م کانیک خاک استاد را هن ما : جناب آاقی مهندس سعید خو شن ویسان تعی ی

دانشگاه آزاد اسالمی گلپایگان دانشکده فنی و مهندسی گروه عمران گ زارش کار آزمااگشیه م کانیک خاک استاد را هن ما : جناب آاقی مهندس سعید خو شن ویسان تعی ی دانشگاه آزاد اسالمی گلپایگان دانشکده فنی و مهندسی گروه عمران گ زارش کار آزمااگشیه م کانیک خاک استاد را هن ما : جناب آاقی مهندس سعید خو شن ویسان تعی ی ن چ گا ل ی خشک خاک رد مح ل آزما ی ش : د ا نش ج و :

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20CFD3CAE6D1C7E1DAE3E120CAE5EDE520E620C7D1C7C6E52090D2C7D1D420C8C7D2D1D320DEC7E4E6E4ED20C8D2D190CAD1E52E646F63>

<4D F736F F D20CFD3CAE6D1C7E1DAE3E120CAE5EDE520E620C7D1C7C6E52090D2C7D1D420C8C7D2D1D320DEC7E4E6E4ED20C8D2D190CAD1E52E646F63> دستورالعمل تهيه و اراي ه گزارش بازرس قانوني در مورد رسيدگي به گزارش توجيهي هيي ت مديره در خصوص افزايش سرمايه مقدمه 1- هدف اين دستورالعمل ايجاد هماهنگي در نحوه تهيه و اراي ه گزارش بازرس قانوني در مورد رسيدگي

توضیحات بیشتر

approach to (………………………)

approach  to (………………………) بسمه تعالی درس :رادیولوژی موضوع : تصویربرداری پستان استاد : دکتر شفیعیون پاراکلینیک برای Breastمی تواند نقش غربالگری تشخیصی ونمونه برداری تحت گاید داشته باشد مدالیته خیلی شایع ماموگرافی است. که دو نمای

توضیحات بیشتر

تمرین سری سوم درس مبانی برنامه نویسی پایتون دانشگاه شریف پاییز ۴۹ دمرس: علی رضا رط ق ی حقی ق ت رطاح تم ر ی ن: علی رضا خاد م ی 1

تمرین سری سوم درس مبانی برنامه نویسی پایتون دانشگاه شریف پاییز ۴۹ دمرس: علی رضا رط ق ی حقی ق ت رطاح تم ر ی ن: علی رضا خاد م ی 1 دمرس: علی رضا رط ق ی حقی ق ت رطاح تم ر ی ن: علی رضا خاد م ی 1 به نکات زیر حتما دقت کنید: موعد تحویل تمرین تمدید نخواهد شد. قطع بودن اینترنت منزل یا خوابگاه کندی سرعت اینترنت عدم وقت و... هیچ کدام دلیل

توضیحات بیشتر

بررسی شرکتی عنوان: تاثیر عملکرد و سایر سازوکارهای حاکمیت براحتمال تغییر مدیر عامل در شرکت ها استاد راهنما : دکتر فرزین رضایی مشاور: استاد دکتر محمدرضا

بررسی شرکتی عنوان: تاثیر عملکرد و سایر سازوکارهای حاکمیت براحتمال تغییر مدیر عامل در شرکت ها استاد راهنما : دکتر فرزین رضایی مشاور: استاد دکتر محمدرضا بررسی شرکتی عنوان: تاثیر عملکرد و سایر سازوکارهای حاکمیت براحتمال تغییر مدیر عامل در شرکت ها استاد راهنما : دکتر فرزین رضایی مشاور: استاد دکتر محمدرضا نیکبخت نگارش: رسول زمانی محمدی 1 چكیده: باتوجه به

توضیحات بیشتر

Plustek DocAction

Plustek DocAction اين سند فني شامل توضيحاتي در مورد امكانات اسكنرهاي تخت,A3,A5 A4 پلاستك و نرم افزار ميباشد. اسكنرهاي تخت پلاستك داراي چند كليد قابل تنظيم( Key (Function روي بدنه خود ميباشند اين كليدها بطور دلخواه براي

توضیحات بیشتر

دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی مخاطبان: دانشجویان ترم 2 بهداشت عمومی عنوان درس :بهداشت دهان و دندان تعدادواحد:)یا سهم استاد از واحد(: 17 جلسه از یک و

دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی مخاطبان: دانشجویان ترم 2 بهداشت عمومی عنوان درس :بهداشت دهان و دندان تعدادواحد:)یا سهم استاد از واحد(: 17 جلسه از یک و دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی مخاطبان: دانشجویان ترم 2 بهداشت عمومی عنوان درس :بهداشت دهان و دندان تعدادواحد:)یا سهم استاد از واحد(: 17 جلسه از یک واحد 17 جلسه ای ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر:دو شنبه

توضیحات بیشتر

بررسی آلودگی انگلی (تک یاخته ای و کرمی) در مراجعه کنندگان به آزمایشگاه مرکزی یزد طی سالهای

بررسی آلودگی انگلی (تک یاخته ای و کرمی) در مراجعه کنندگان به آزمایشگاه مرکزی یزد طی سالهای دوره پانزدهم شماره چهارم زمستان 1386 صفحات 53-58 چكيده بررسي آلودگي انگلي (تك ياخته اي و كرمي) در مراجعه كنندگان به آزمايشگاه مركزي يزد طي سالهاي 1382-84 4 3 2 1* محسن عبادي دكترمحمدحسين انوري عباس رجبيون

توضیحات بیشتر

معاونت دانشجویی اداره بهداشت و درمان اول آبان روز ملی اطالع رسانی هپاتیت التهاب کبد)هپاتیت( چیست E D C و به التهاب و ورم کبد هپاتیت گفته می شود. عوامل

معاونت دانشجویی اداره بهداشت و درمان اول آبان روز ملی اطالع رسانی هپاتیت التهاب کبد)هپاتیت( چیست E D C و به التهاب و ورم کبد هپاتیت گفته می شود. عوامل اول آبان روز ملی اطالع رسانی هپاتیت التهاب کبد)هپاتیت( چیست E D C و به التهاب و ورم کبد هپاتیت گفته می شود. عوامل مختلفی از جمله ابتال به ویروس های هپاتیت ( A B " " داروها سموم الکل و باعث التهاب و از

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - ahmadvand parskhodro [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - ahmadvand parskhodro [Compatibility Mode] موضوع : كنترل سلامت جسمي مونتاژكاران با روش انجام تمرينات ثبات مركزي و هوازي مكان: شركت پارس خودرو مولفين : شراره غزنوي حسين سليميان غلامعلي شاهسوار احمد نوروزي عبدالصمد احمدوند در صنايع خودرو سازي و مونتاژ

توضیحات بیشتر

انعقاد با پلاسمای گاز آرگون

انعقاد با پلاسمای گاز آرگون بنام خداوند مهربان سیستم انعقاد عروق Vessel sealing system توضیحات کلی در تکنیک های متداول جراحی الکتریکی با استفاده از ابزارهای Monopolar یا Bipolar معمولی میتوان عروقی با قطر حداکثر 2mm را منعقد نمود

توضیحات بیشتر

ARMAN AYEGH ESPADANA Date: Document: Material Safety Data Sheet Material: Polyurethane & Polyisocyanurate Insulation Page 1 of 5 مشخصات محصول نام محصو

ARMAN AYEGH ESPADANA Date: Document: Material Safety Data Sheet Material: Polyurethane & Polyisocyanurate Insulation Page 1 of 5 مشخصات محصول نام محصو Page 1 of 5 مشخصات محصول نام محصول: عایق پلی یورتان و پلی ایزوسیانورات اختصار محصول: PUR & PIR ساختار شیمیایی: پلیمری آلی عرضه کننده: آرمان عایق اسپادانا اطالعات تماس: تلفن: 11 1119119 9111 فاکس: 3329112

توضیحات بیشتر

ادغام برنامه سلامت گوش وپیشگیری از کم شنوایی و ناشنوایی در نظام سلامت کشور

ادغام برنامه سلامت گوش وپیشگیری از کم شنوایی و ناشنوایی در نظام سلامت کشور به نام خالق هستی دستورالعمل برنامه غربالگری تشخیص و مداخله بموقع شنوایی نوزادان و کودکان ویژه کارشناس و مسئولین مراکز ارائه خدمات در چارچوب تفاهم نامه وزارت بهداشت و درمان و شرح وظایف بهورز/مراقب سالمت

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - chapter5-2

Microsoft PowerPoint - chapter5-2 منحني ولتاژ خروجى به ولتاژ ورودى db 4.17KHz فرآانس قطع توابع هدف استفاده از دستور HPBW(DB(V(out)/V(in),3) فرآانس قطع 4.2153KHz 34.186 db با توجه شكل: فرآانس نقطه ده برابر A 1 A 2 مقدار اختلاف فرآانس اين

توضیحات بیشتر

سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسلامی دفتر توانمندسازي و آموزش هاي کاربردي برنامه درسی: طیف سنجی مادون قرمز FT-IR شناسه: آذر ماه 1394

سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسلامی دفتر توانمندسازي و آموزش هاي کاربردي برنامه درسی: طیف سنجی مادون قرمز FT-IR شناسه: آذر ماه 1394 سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسلامی دفتر توانمندسازي و آموزش هاي کاربردي برنامه درسی: طیف سنجی مادون قرمز FTIR شناسه: 99930 آذر ماه 1394 مشاوران برنامه درسی: دکتر فرحناز کارگر بهبهانی (دکتراي شیمی آلی) شماره

توضیحات بیشتر

Correlation of the serum levels of the ALT and AST with the degree of inflammation and fibrosis in the liver of patients with non-alcoholic steatohepa

Correlation of the serum levels of the ALT and AST with the degree of inflammation and fibrosis in the liver of patients with non-alcoholic steatohepa Downloaded from hakim.hbi.ir at 5:7 IRST on Friday February st 09 ارتباط سطح سرمی آنزیمهای ALT و AST با درجه تغییرات آماسی و فیبروز در کبد بیماران مبتلا به هپاتیت کبد چرب غیرالکلی جهت تعیین اعتبار روش

توضیحات بیشتر

مطالب موجود در این دانشنامه مقدمه گاسترکتومی اسلنکتومی کله سیستکتومی واریکوسلکتومی نفرکتومی آپندکتومی پانکراتکتومی آدرنالکتومی 2 مقدمه الپاراسکوپی همانگونه که پیشترموارد شکم اما و این عوارضی باز روش چیست

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D205F315FC7D1D2EDC7C8ED20E3E5C7D1CA20E5C7ED20E3CFEDD1EDCAED2098C7D1D4E4C7D3C7E420E3D3C6E6E120E3D1C798D220C8E5CFC7D4CA2

<4D F736F F D205F315FC7D1D2EDC7C8ED20E3E5C7D1CA20E5C7ED20E3CFEDD1EDCAED2098C7D1D4E4C7D3C7E420E3D3C6E6E120E3D1C798D220C8E5CFC7D4CA2 5 مجله علمي ارزيابي مهارت هاي مديريتي كارشناسان مسي ول مراكز بهداشت شهرستان هاي استان قزوين غلامحسن شعباني قاضي كلايه جواد قدوسي نژاد دكتر سعيد آصف زاده چكيده هدف: با توجه به اينكه كارشناسان مسي ول مراكز

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - avr prog mannual.doc

Microsoft Word - avr prog mannual.doc ) دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي دانشكده برق آزمايشگاه كنترل خطي AVR پروگرامر ميكروكنترلر راهنماي كاربر ( قابل استفاده براي كليه ميكروكنترلرهاي AVR داراي برد مخصوص براي استفاده ميكروكنترلرهاي DIP 40

توضیحات بیشتر

باسمه تعالی مرکز تحقیقات بیماری های منتقله از راه آب و غذا Foodborne and Waterborne Diseases Research Center (FWDRC) معرفی و تاریخچه: مرکز تحقیقات بیم

باسمه تعالی مرکز تحقیقات بیماری های منتقله از راه آب و غذا Foodborne and Waterborne Diseases Research Center (FWDRC) معرفی و تاریخچه: مرکز تحقیقات بیم باسمه تعالی مرکز تحقیقات بیماری های منتقله از راه آب و غذا Foodborne and Waterborne Diseases Research Center (FWDRC) معرفی و تاریخچه: مرکز تحقیقات بیماری های منتقله از راه آب و غذا در سال 9731 توسط پروفسور

توضیحات بیشتر

تاریخ شروع به کاردفاتر استان اردبیل در طرح املاک پیشخوان

تاریخ شروع به کاردفاتر استان اردبیل در طرح املاک پیشخوان بسمه تعالی برگزاری جلسه توجیهی طرح املاک پیشخوان در تاریخ 18/11/1391 (مختص دفاتر استان اردبیل) به اطلاع دفاتر محترم استان اردبیل که در دوره آموزش الکترونیکی طرح فوق شرکت نموده اند می رسانیم جلسه توجیهی

توضیحات بیشتر

راهنمای صدور صورتحساب

راهنمای صدور صورتحساب aa صفحه 2 1- روش کار با منوی صدور صورتحساب با کلیک روی منوی "صدور صورتحساب" فرم زیر به شما نمایش داده می شود : در این جدول شما می توانید با دبل کلیک روی قرارداد مورد نظر یا کلیک روی قرارداد مورد نظر و

توضیحات بیشتر

ضرورت انجام مشاوره ژنتیک در بیماران مبتلا به سرطان پستان

ضرورت انجام مشاوره ژنتیک در بیماران مبتلا به سرطان پستان مقاله پژوهشی فصلنامه بیماريهاي پستان ایران سال دوم شماره اول بهار 1388 ضرورت انجام مشاوره ژنتیک در بیماران مبتلا به سرطان پستان صفا نجفی: استادیار خون و سرطان شناسی مرکز تحقیقات سرطان پستان جهاد دانشگاهی

توضیحات بیشتر

Varastegan Institute For Medical Science Curriculum Vitae (CV) نام و نام خانوادگی: محمدرضا مظاهری آدرس ایمیل : سمت: عضو هیا

Varastegan Institute For Medical Science Curriculum Vitae (CV) نام و نام خانوادگی: محمدرضا مظاهری آدرس ایمیل : سمت: عضو هیا Curriculum Vitae (CV) نام و نام خانوادگی: محمدرضا مظاهری آدرس ایمیل : MazaheriM@varastegan.ac.ir سمت: عضو هیات علمی گروه فناوری اطالعات سالمت سوابق تحصیلی مقطع دکترا )PhD( : دکتری از عنوان پایان نامه:

توضیحات بیشتر

Microsoft Word sadighi.doc

Microsoft Word sadighi.doc و 579 مجله دانشكده پزشكي دانشگاه بررسيعلوم پزشكي كلينيكوپاتولوژيك تهران موارد دوره 67 لنفوم شماره سلول 8 بزرگ آبان 579-584 88 بررسي كلينيكوپاتولوژيك موارد لنفوم سلول بزرگ: بررسي 470 نمونه بيوپسي * صنمبر

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - istgah

Microsoft Word - istgah سازمان حفاظت محیط زیست معاونت محیط زیست انسانی دفتر پایش فراگیر بخش ایستگاههاي پایش آلودگی هوا تنظیم: شهرام سپهرنیا ري یس گروه پایش آلودگی هوا و صداي محیط ایستگاه هاي پایش آلودگی هوا در بخش پایش آلاینده

توضیحات بیشتر

4- سوالات کنکور 1393 به همراه پاسخ تشریحی آنها سوالات این بخش مربوط به کنکور کارشناسی ارشد گرایش صنایع سال 1393 بوده که آزمون آن در روز جمعه مورخ 92 1

4- سوالات کنکور 1393 به همراه پاسخ تشریحی آنها سوالات این بخش مربوط به کنکور کارشناسی ارشد گرایش صنایع سال 1393 بوده که آزمون آن در روز جمعه مورخ 92 1 - سوالات کنکور به همراه پاسخ تشریحی آنها سوالات این بخش مربوط به کنکور کارشناسی ارشد گرایش صنایع سال بوده که آزمون آن در روز جمعه مورخ / 8/ برگزار شده است. تستهاي کنترل پروژه 0 تا بوده که از شماره آغاز

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Form Karamuzi.doc

Microsoft Word - Form Karamuzi.doc گزارش خلاصه فعاليتهاي هفتگي (به تعداد لازم تكثير شود) نام و نام خانوادگي : گزارش هفتگي شماره : تارخ شروع كارآموزي : رشته تحصيلي : هفته : از تاريخ: لغايت تاريخ: ايام هفته مشروح كارهاي انجام شده در خلال

توضیحات بیشتر

Microsoft Excel

Microsoft Excel Microsoft Excel وارد کردن داده ھا دادھا بھ دو شیوه ستونی و ردیفی وارد سل ھا می شوند اگر دادھا وارد ستون A و B شوند ستون A بمنزلھ x و ستون B بمنزلھ y است ستون ھای D C و... ھمگی بمنزلھ y ھستند x y y y فرمت

توضیحات بیشتر

داﻧﺸﮑﺪه دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ درس : Lesson Plan )ﻃﺮح درس( ﭘﺮﯾﻮدﻧﺘﻮﻟﻮژي ﻧﻈﺮي 3 ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ 96-97: ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪه : ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﯽ ﭘﺮﯾﻮ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري دﻓﺘﺮ

داﻧﺸﮑﺪه دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ درس : Lesson Plan )ﻃﺮح درس( ﭘﺮﯾﻮدﻧﺘﻮﻟﻮژي ﻧﻈﺮي 3 ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ 96-97: ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪه : ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﯽ ﭘﺮﯾﻮ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري دﻓﺘﺮ داﻧﺸﮑﺪه دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ درس : Lesson Plan )ﻃﺮح درس( ﭘﺮﯾﻮدﻧﺘﻮﻟﻮژي ﻧﻈﺮي 3 dentedo@sums.ac.ir ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ 96-97: ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪه : ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﯽ ﭘﺮﯾﻮ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري دﻓﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮزش دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ برنامه و طرح درس Lesson

توضیحات بیشتر

فرم برنامه درسي

فرم برنامه درسي course plan : پرستاري بزرگساالن وسالمندان) 1 ( 3 واحد نظري 17 کارشناسی پرستاري جلسه )هر جلسه 2 ساعت( نیاز فیزیولوژي بیوشیمی تشریح ومفاهیم پایه پرستاري سه شنبه ها 1012 : اسماعیل پارسایی منش parsalary@gmail.com

توضیحات بیشتر

كارگروه تخصصي آموزش پژوهش فناوري و نوآوري استان اصفهان اولويتهاي تحقيقاتي دستگاههاي اجرايي سال 7931 رديف نام سازمان عنوان پروژه طرح جامع مدیریت پسماند

كارگروه تخصصي آموزش پژوهش فناوري و نوآوري استان اصفهان اولويتهاي تحقيقاتي دستگاههاي اجرايي سال 7931 رديف نام سازمان عنوان پروژه طرح جامع مدیریت پسماند كارگروه تخصصي آموزش پژوهش فناوري و نوآوري استان اصفهان اولويتهاي تحقيقاتي دستگاههاي اجرايي سال 7931 رديف نام سازمان عنوان پروژه طرح جامع مدیریت پسماندهای شهری و روستایی استان اصفهان اداره كل حفاظت محيطزيست

توضیحات بیشتر

14 February 2018 دانشگاه صنعتی قوچان محمدحسین سیگاري ١ هوش مصنوعی و سیستم خبره عامل و محیط فضاي حالت مسي له عامل عقلایی انواع محیط انواع عامل ٢ هوش مص

14 February 2018 دانشگاه صنعتی قوچان محمدحسین سیگاري ١ هوش مصنوعی و سیستم خبره عامل و محیط فضاي حالت مسي له عامل عقلایی انواع محیط انواع عامل ٢ هوش مص دانشگاه صنعتی قوچان محمدحسین سیگاري ١ هوش مصنوعی و سیستم خبره عامل و محیط فضاي حالت مسي له عامل عقلایی انواع محیط انواع عامل ٢ هوش مصنوعی و سیستم خبره ١ عامل :(Agent) به هر چیزي اطلاق میشود که قادر به

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - ویژه نامه بروسلوز.doc

Microsoft Word - ویژه نامه بروسلوز.doc Arak Medical University Journal (AMUJ) 2012, 14(6, Suppl 3): 5- Review Article Brucella bacterium induces infection and human cancers: Review Article Parsa N(M.D, Ph.D) 1*, Almasi-Hashiani A(M.Sc) 2 1-

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation تا ثیرات الکتریسته بر بدن مقدمه 10000 حدود به منجر ساله همه مراحل بیشتر در کاربردشان و پزشکی ابزارهاي افزایش حال در پیچیدگی صدمە به مربوط این صدمات در بیماران این ناشی ابزار محیط هاي در محیط هاي پزشکی

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - Internal QC

Microsoft PowerPoint - Internal QC INTERNAL QUALITY CONTROL R. Mohammadi Biochemist (Ph.D.) Faculty member of Medical Faculty Primary Equipment Staff Variables Test Materials Results LABORATORY VARIABLES Preanalytical Variables Analytical

توضیحات بیشتر

کد مدرك: Pr- FB- سازمان غذا ودارو اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده هاي غذایی آرایشی و بهداشتی دستورالعمل اجرایی نحوه برخورد و فراخوان محصول

کد مدرك: Pr- FB- سازمان غذا ودارو اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده هاي غذایی آرایشی و بهداشتی دستورالعمل اجرایی نحوه برخورد و فراخوان محصول 1 از 7 صفحه 1- هدف این دستورالعمل به استناد ماده 15 و 16 قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی در راستاي برنامه ارتقاء ایمنی و سلامت محصول برنج به منظور ایجاد امکان ردیابی آن و جمع آوري محموله

توضیحات بیشتر

وزارت ت عدن جارت سازمان و ه جارت ا ان عاو ن ت و ه صا ات کالا و دمات نا نا وشاک د ر و ه صا ات ولات ی و عد ی ز سا ی وشاک ش و نا د ی د ر ز : را یانتاش کا

وزارت ت عدن جارت سازمان و ه جارت ا ان عاو ن ت و ه صا ات کالا و دمات نا نا وشاک د ر و ه صا ات ولات ی و عد ی ز سا ی وشاک ش و نا د ی د ر ز : را یانتاش کا وزارت ت عدن جارت سازمان و ه جارت ا ان عاو ن ت و ه صا ات کالا و دمات نا نا وشاک د ر و ه صا ات ولات ی و عد ی ز سا ی وشاک ش و نا د ی د ر ز : را یانتاش کار ناس: ه ا صاری ھار 98 ت ه وان تعریف کالا... وضعیت

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - دولت کارگری و حق رای عمومی.docx

Microsoft Word - دولت کارگری و حق رای عمومی.docx دولت کارگري و ح ق ر ا ي ع م و م ی! ن گ ا ه ی به صورت م س ي ل ه ر و ب ن م ا ک ا ر ی ا ن 2 ا ی ن م ق ا ل ه ب ر د ا ش ت ی ا ز ا ن د ی ش ه ه ا ي م ا ر ک س ر ا د ر ب ا ر ه ي ن ق ش و اهمیت راي م ر د م د ر ش

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 فصل اول مهندسی چیست سید احسان تهامی استادیار گروه مهندسی دانشگاه آزاد tahami@mshdiau.ac.ir http://tahami.mshdiau.ac.ir 1 بارم بندی درس بیوالکتریک: 4 نمره میان ترم 2 نمره تمرین 8 نمره پایانترم + 6 نمره

توضیحات بیشتر

مفاهیم پایگاه داده پنجم: درس مدل سازی معنایی داده ها سید کاوه احمدی

مفاهیم پایگاه داده پنجم: درس مدل سازی معنایی داده ها سید کاوه احمدی مفاهیم پایگاه داده پنجم: درس مدل سازی معنایی داده ها سید کاوه احمدی پیاده سازی مدل سازی معنایی شناخت سیستم 2 مدل سازی معنایی داده قبل از پیادهسازی بانک اطالعاتی باید عمل طراحی بانک اطالعاتی معنایی( انجام

توضیحات بیشتر