جان گری

اندازه: px
شروع نمایش از صفحه:

Download "جان گری"

رونوشت

1 جان گری

2 From The New York Review of Books. Copyright 2012 by John Gray. آم وزش کده آنالین برای جامعه مدنی ایران پروژۀ دیدگاههای خشونتآمیز اسالوی ژیژک (The Violent Visions of Slavoj Žižek) ناشر: E-Collaborative for Civic Education جان گری Gray( )John نیویورک ریویو آف بوکس نقاشی روی جلد: Anxious Ambush اثر پل کله E-Collaborative for Civic Education 2014

3 )ECCE) E-Collaborative for Civic Education یک سازمان غیرانتفاعی در ایاالت متحده آمریکا تحت 501c3 است که از فنآوری اطالعات و ارتباطات برای آموزش و ارتقای سطح شهروندی و زندگی سیاسی دموکراتیک استفاده میکند. ما به عنوان بنیانگذاران و مدیران این سازمان اشتیاق عمیق مشترکی داریم که شکلدهنده ایدههای جوامع باز است. همچنین برای ما شهروند دانش شهروندی مسئولیت و وظیفهشهروندی یک فرد در محافظت از یک جامعۀ سیاسی دموکراتیک پایه و اساس کار است همان طور که حقوق عام بشر که هر شهروندی باید از آنها برخوردار باشد اساسی و بنیادی هستند. ECCE دموکراسی را تنها نظام سیاسی قادر به تأمین طیف کاملی از آزادیهای شهروندی و سیاسی برای تک تک شهروندان و امنیت برابری و عدالت میداند. ما دموکراسی را مجموعهای از ارزشها نهادها و فرایندها میدانیم که مبشر صلح توسعه تحمل و مدارا تکثرگرایی و جوامعی شایستهساالر که به کرامت انسانی و دستاوردهای انسانی ارج میگذارند است. ما پروژۀ اصلی ECCE یعنی»آموزشکده توانا: آموزشکده مجازی برای جامعۀ مدنی ایران«را در سال 2010 تأسیس کردیم. آموزشکده توانا در ارائه منابع و آموزش در دنیای مجازی در ایران یک نهاد پیشرو است. توانا با ارائه دورههای آموزشی زنده در حین حفظ امنیت و با ناشناس ماندن دانشجویان به یک جامعۀ آموزشی قابل اعتماد برای دانشجویان در سراسر کشور تبدیل شده است. این دروس در موضوعاتی متنوع مانند نهادهای دموکراتیک امنیت دیجیتال حقوق زنان وبالگنویسی جدایی دین و دولت و تواناییهای رهبری ارائه میشوند. آموزشکده توانا آموزش زندۀ دروس و سمینارهای مجازی را با برنامههایی مثل مطالعات موردی در جنبشهای اجتماعی و گذارهای دموکراتیک مصاحبه با فعاالن و روشنفکران دستورالعملهای خودآموزی کتابخانۀ مطالب توصیفی ابزارهای کمکی و راهنمایی برای آموزشگران ایرانی و حمایت مداوم و ارائه مشاورۀ آموزشی برای دانشجویان تکمیل کرده است. تالش ما برای توسعۀ تواناییهای آموزشکده توانا متوجه گردآوردن بهترین متفکران ایرانی و صداهای محذوف است. به همین ترتیب به دنبال انتشار و ارتقای آثار مکتوب روشنفکران ایرانی هستیم که ایدههای آنان توسط جمهوری اسالمی ممنوع شده است. یکی از نقاط تمرکز تالش توانا ترجمه متون کالسیک دموکراسی و مقاالت معاصر در این باره و نیز ترجمه آثار مرتبط با جامعه مدنی حقوق بشر حاکمیت قانون روزنامهنگاری کنشگری و فنآوری اطالعات و ارتباطات است. امید ما این است که این متون بتواند سهمی در غنای فردی هموطنان ایرانی و برساختن نهادهای دموکراتیک و جامعهای باز در ایران داشته باشد. سپاسگزار بازتاب نظرات و پیشنهادهای شما مریم معمارصادقی اکبر عطری

4 فهرست 9 ژیژک اسالوی خشونتآمیز دیدگاههای

5 دیدگاههای خشونتآمیز اسالوی ژیژک کمتر اندیشمندی بهتر از اسالوی ژیژک 1 فیلسوف و نظریهپرداز فرهنگی اهل اسلوونی تضادهای معاصر سرمایهداری را نمایان کرده است. بحرانهای مالی اخیر شکنندگی نظام بازار آزاد را نشان داده است نظامی که بنا به گفته مدافعاناش در جنگ سرد پیروز شده بود. با این حال هیچ چیزی که حتی شباهتی به آن پروژه سوسیالیستی داشته باشد که بسیاری در گذشتهای نه چندان دور آن را جایگزین نظام سرمایهداری میدانستند نیز وجود ندارد. آثار ژیژک که به روشهای مختلفی این وضعیت متناقض را آشکار میکنند وی را به یکی از شناختهشدهترین متفکران عمومی جهان امروز تبدیل کرده است. وی در شهر لیوبلیانا به دنیا آمده و تربیت شده در شهری که پس از فروپاشی فدراسیون یوگسالوی سابق و استقالل اسلوونی در سال ١٩٩٠ به پایتخت جمهوری خلق اسلوونی تبدیل شده است. ژیژک تا به امروز در آمریکا بریتانیا و اروپای غربی و نیز در خود اسلوونی مناصب و کرسیهای دانشگاهی متعددی را بدست آورده است. حجم تولیدات نوشتاری شگفتانگیز وی ( انتشار بیش از ٦٠ جلد کتاب که از 1. Slavoj Žižek

6 ژیژک اسالوی خشونتآمیز دیدگاههای 10 ١٩٨٩ در 1 ایدئولوژی«برین»موضوع عنوان تحت انگلیسی به وی اثر نخستین زمان چون فیلمهایی کنار در او بیشمار مصاحبههای و مقاالت عالوه به امروز( به تا وی به )٢٠٠٦( 3 منحرفان«و گمراهان برای سینما»راهنمای و )٢٠٠٥( 2»ژیژک«دربرمیگیرد. را دانشگاهی صرفا حلقه از فراتر بسی آن دامنه که بخشیدهاند موقعیتی میان از زیادی پیروان دارد سینما از ویژه به و عامه فرهنگ از خوبی شناخت که وی جمع خود برای کمونیزم از برآمده کشورهای جوان نسل بین در جمله از و جوانان مطالعات بینالمللی ژورنال عنوان تحت است نشریهای صاحب ژیژک است. کرده است. شده بنیانگذاری ٢٠٠٧ سال در و یافته اختصاص او کارهای به که 4 ژیژک اکتبر در ژیژک میکنند. ثبتنام آن در فیسبوک طریق از ژورنال این خوانندگان گردشگاه در استریت«وال»اشغال جنبش تظاهرکنندگان به خطاب سخنانی ٢٠١١ فیلم و یافت گستردهای رسانهای پوشش که کرد بیان نیویورک در 5 زوکاتی عمومی است. دسترسی قابل یوتیوب در آن او سیاسی و فلسفی دیدگاههای که نیست معنی بدین ژیژک گسترده نفوذ هنگام تا اسلوونی کمونیست حزب عضو وی کرد. تعریف سادگی به بتوان را خاطر به سیاسی تشکل این عالی مقامات با حال این با و بود ١٩٨٨ سال در استعفا زا کمونیزم عقیدتی سنت در بدعتگذاریش آنچه و دگراندیشانهاش دیدگاههای حزب نامزد عنوان به ١٩٩٠ سال در داشت. سختی روابط میشد تلقی آنها جانب نود سالهای غالب سیاسی تشکل تا میرفت که حزبی اسلوونی دمکرات لیبرال کشور این جمهوری ریاست برای انتخاباتی کارزار عرصه به پا باشد کشور این در نقد برای مرجع چارچوبی اینکه از غیر لیبرال فکرتهای وجود این با گذاشت. بگذارند اختیارش در میروند شمار به مردود او دیدگاه از که موضعگیریهایی نکردهاند. ایفا دیگری نقش او افکار به دادن شکل در هرگز در 6»غیرمارکسیستی«رسالهای نوشتن جرم به میالدی ٧٠ دهه اوایل در ژیژک در باالیی نفوذ از روزگار آن در که مکتبی - ساختارگرایی فرانسوی مکتب باب که داشته ادعا و است بوده برخوردار روانکاوی و مردمشناسی زبانشناسی فلسفه 1. The Sublime Object of Ideology است. شده ترجمه ایدئولوژیعینیت به فارسی در کتاب این 2. Žižek! 3. The Pervert s Guide to Cinema 4. International Journal of Žižek Studies 5. Zuccotti Park 6. Structuralism

7 11 ژیژک اسالوی خشونتآمیز دیدگاههای نآ مرتبط بههم اصول و جهانی نظام یک از است نمونهای انسانی رفتار و اندیشه اخراج خود دانشگاهی تدریسی منصب نخستین از اسلوونیایی مسئولین سوی از - اندیشه آزادی که بود محدودیتهایی نشاندهنده خود نوبه به قضیه این اگرچه شد. کارهای ولی میبرد رنج آن از زمان آن در سابق یوگوسالوی مقامات ادعای مورد بر مبنی کشورش مقامات قضاوت که دارد اشاره نکته این به ژیژک خود بعدی ژیژک است. بوده درست موقع آن در او فکری سمتگیری بودن غیرمارکسیستی از است گذاشته جای به خود از حال به تا روز آن از که کاری بزرگ حجم ازای در موجود فکری الگوهای طرد در را او اینکه دلیل به پرداخته مارکس از انتقاد به سویی بسیار نفوذ که را هگل دیگر سوی از و است نمیدیده رادیکال کافی اندازه به هموار و کالسیک منطق نهادن کنار به برای آمادگیاش دلیل به دارد او بر بیشتری کارهای مجموعه در حال این با میستاید. دیالکتیکتر بسیار تفکری برای راه کردن در که اصلی 1 اندیشهگری در عینیتگرایی به تعهد دورریختن به نیاز که ژیژک مرکزیاش موضوعات از یکی است بوده رادیکال اندیشمندان راهنمای گذشته به وی حد از بیش پایبندی را آن ژیژک آنچه خاطر به نیز هگل میرود شمار به است. شده کشیده نقد به مینامد اندیشیدن سنتی اسلوبهای مارکس میگیرد. قرار مارکس کار مقابل در جهات از بسیاری از ژیژک کار که بود 2 آزمونگرا اندیشمندی داشت هگلی متافیزیک به که د ینی تمام وجود با کند. پیریزی تاریخی توسعه عینی جریان برای نظری چارچوبی تا داشت تالش دغدغه باشد 3 انقالب از انتزاعی فکرتی دادن ارائه نگران آنکه از بیش مارکس در رادیکالی و ژرف دگرگونیهای بتواند که داشت را انقالبی پروژهای و طرحی آورد. وجود به آن اقتصادی نهادهای ساختار در و قدرت روابط ژیژک میدهد. نشان خود از مارکس اندیشه صور این به اندکی توجه ژیژک عقیدتی- انگاره بدون سیاسی اقتصاد مارکسیستی نقد»بازتولید را خود هدف که این بر است داده قرار آن«ذاتی هنجار عنوان به کمونیستیاش 4 ناکجاآبادگرایانه که بود ناکجاآبادگرایانه جهت آن از دقیقا کمونیزم قرنبیستمی»طرح که است باور نبود.«رادیکال کافی اندازه به مسئولیت از بخشی که بود کمونیزم از مارکس خود درک این ژیژک دیدگاه از 1. Intellectual Objectivity 2. Empirical thinker 3. Abstract idea of revolution 4. Utopian-ideological

8 ژیژک اسالوی خشونتآمیز دیدگاههای 12 خودش کمونیستی جامعه از مارکس»انگاره میکشید: دوش بر را ناکامی این حلوفصل برای خیالپردازانه فیلمنامهای یعنی است سرمایهداری ذاتی توهم همان بود.«کرده ترسیم را آنها توانمندانه آنچنان مارکس که سرمایهداری تضادهای صفحه یک حتی میکند رد را کمونیزم از مارکس انگاشت که حالی در ژیژک و تشخیص به را 1 هیچی«از»کمتر عنوان تحت خود هزارصفحهای از بیش اثر از جامعه ویژگیهای از میبایست قاعدتا که حکومتی نهادهای یا اقتصادی نظام تعیین عمال که هیچی«از»کمتر نمیدهد. اختصاص بروند شمار به او دلخواه کمونیستی بازتفسیر جهت در تالشی عوض در امروز به تا او افکار و آثار از است چکیدهای خواننده عنوان به»مارکس کتاب این بخشهای از یکی - هگلی دیدگاه از مارکس پایه بر هگلی فلسفه بازتنظیم و - دارد نام 2 مارکس«خواننده عنوان به هگل و هگل است. 3 الکانژاک فرانسوی روانکاو اندیشه را زبان در واقعیت تسخیر قابلیت که بود 4»پساساختارگرا«یی خود که الکان رد نیز را 5 خردنیرنگ هگلی فکرت از متعارف تفسیر این میدانست مردود واسطه به بشری حیات به بخشیدن موجودیت مگر نیست چیزی دنیا تاریخ که میکرد است کرده خالصه را وی پندار ژیژک که همانگونه خرد. غیرمستقیم ابزارهای که نمیگردد ایمان این شامل وجه هیچ خرد...به»نیرنگ که بود باور این بر الکان در 7 آن ظاهری احتمالپذیری تمام و 6 ناخردی مشارکت رهنمودکننده و نهان دستی اصال را چیزی اگر کرد: خواهد تضمین نوعی به را 8 خرد تمامیت به صورتبخشیدن این بنابر میشود.«شامل را ناخردی به اعتقاد و اعتماد خرد نیرنگ به باور بگیرد دربر خردگرایی و خرد ترقیآورنده بروز و پیشروی نه هگل فلسفه پیام الکانی قرائت است. خرد ناتوانی و ضعف که 9 تاریخ در آن به چندانی شباهت میآید بیرون ژیژک کارهای البالی از که هگلی پس این با هگل فکرت معموال ندارد. اندیشه متعارف تاریخهای آرمانگرای فیلسوف 1. Less Than Nothing 2. Marx as a Reader of Hegel, Hegel as a Reader of Marx 3. Jacques Lacan 4. Poststructuralist 5. Cunning of reason 6. Unreason 7. The apparent contingency of unreason 8. Totality of Reason 9. The progressive unfolding of rationality in history

9 13 دیدگاههای خشونتآمیز اسالوی ژیژک اندیشه درآمیخته است که تاریخ منطقی ذاتی دارد که در آن فکرتها در عمل تجسم یافته و سپس در فرآیندی دیالکتیک عقب مانده تحت تأثیر ب رینساز 1 فکرتهای ضد خود قرار میگیرند. با الهام از فیلسوف معاصر فرانسوی»آلن ب دیو«2 ژیژک فکرت دیالکتیک را رادیکالتر کرد تا رد اصل منطقی ناتناقضگویی 3 را از آن استنتاج کند تا از این تعریف چنین نتیجهگیری کند که هگل به جای آنکه دست خردگرایی را در تاریخ در کار دیده باشد خرد را آنگونه که تا آن زمان تعریف شده و فهمیده میشد طرد کرده است. به تعبیر ژیژک نوعی»منطق تناقضشکن«4 به طور ضمنی در هگل نهفته است که بر اساس آن»هیچ گزارهای توسط ضد خود کامال باطل نمیگردد.«و به پیشنهاد خود ژیژک همین منطق نو است که کامال متناسب با به دست آوردن درکی نو از سرمایهداری امروز به شمار میرود. ژیژک سخنورانه میپرسد»آیا سرمایهداری پسامدرن نظامی بیش از پیش تناقضشکن نیست نظامی که در آن در اسلوبهای مختلف پ همان ضد پ 5 است: نظامی که در آن نظم خودمرزشکن سرمایهداری چنان استیال یافته که سرمایهداری میتواند حتی در قالب فرمانروایی کمونیزم هم دوام یابد و از این قبیل.زیستن در واپسین اعصار«6 از سوی ژیژک به عنوان اثری که با چنین شرایط و وضعیتی سروکار دارد ارائه شده است. در باب جان کالم کتاب خود ژیژک میگوید:»پیشفرض زمینهساز این کتاب پیشفرض سادهای است: نظام جهانی سرمایهداری به نقطه صفر آخرالزمانی خود نزدیک میشود. چهار اسبسوار آخرالزمانی 7 آن بحران زیستبومی پیآمدهای انقالب بیوژنتیک عدمتعادلهای درونی خود نظام )مشکالت ناشی از مالکیت معنوی ستیزهای پیش رو بر سر مواد خام اولیه آب و خوراک و رشد انفجاری گسلهای اجتماعی و محرومیت(«1. Transcendental 2. Alain Badiou 3. Logical principle of noncontradiction 4. Paraconsistent logic 5. P is non-p 6. Living in the End Times 7. Four riders of the Apocalypse

10 ژیژک اسالوی خشونتآمیز دیدگاههای 14 چکیده 1 کالمیاش بالغت و سخنوری شیوایی با همراه خود فراگیر ادعاهای با کتاب پیشفرض عنوان تحت وی آنچه است. ژیژک گفتمان خالصه نمایانگر باال نادیده را تاریخی واقعیتهای که است ساده جهت آن از تنها میکند ترسیم خود میلیونها کشتار که برد نخواهد گمان خوانندهای هیچ خواندنش حین در میگیرد. زیستبومی فجایع بدترین از برخی کنار به ایدئولوژیک و عقیدتی دالیل به انسان روستاها انهدام تا گرفته شوروی جماهیر اتحاد در طبیعت تخریب از - اخیر قرن در برنامهریزیشده اقتصادهای قالب در - چین در مائو فرهنگی انقالب چارچوب در که اقتصادیای نظام اثر در تنها زیست محیط انهدام پیوستند. وقوع به 2 مرکز از موضوع این اگرچه است نبوده است فراگرفته را جهان از بزرگی بخش امروزه دیدگاه از خود کنونی غالب نسخه در الاقل سرمایهداری که باشد درست میتواند اخیر قرن از نیز مدرکی و دلیل هیچ دیگر سوی از ولی است ناپایدار زیستبومی سوسیالیستی نظامی که صورتی در زیست محیط که دهد اطمینان تا نیست دست در میبرد. سر به امروز از بهتری وضعیت در میشد سرمایهداری جانشین اوست نیت بدفهمی واقعیتها این گرفتن نادیده دلیل به ژیژک نقد حال این با از قرائتی در نظریهپردازیاش کردن بنا مارکس برعکس ژیژک هدف که چرا در او خود که همانطور نیست. باشد داشته آن واقعیتهای در ریشه که تاریخ جایگاه و پرولتاریا کردن رها به را ما کنونی تاریخی»مقطع مینویسد: رابطه این تا میسازد وادار را ما کنونی تاریخی مقطع برعکس نمیکند مجبور پرولتاریایی کنیم رادیکال بود کرده تصور مارکس آنچه از فراتر حتی را جایگاهاش و پرولتاریا برسانیم.«3 وجودی سطحی به و به ]یعنی داریم نیاز پرولتاریایی سوژه از رادیکالتر انگارهای به»ما هب که سوژهای عملکننده[ و فکرکننده بشری موجودی به و سوژهای خود ذاتی محتوای از یافته کاهش 4 دکارتی اندیشندگی محوشونده سطح است.«شده محروم مارکس خود نزد در که فکرتهایی ژیژک خدمت در مارکسی فکرتهای سوبژکتیو اصطالحات به اجتماعی عینی واقعیتهای تشخیص برای بودند ابزاری 1. Magniloquent rhetoric 2. Centrally planned economies 3. Existential level 4. Cartesian cogito

11 15 ژیژک اسالوی خشونتآمیز دیدگاههای و اصال فکرتهایی چنین آیا اینکه میشوند. تبدیل انقالبی تعهد ذهنیانگارانه و موضوع از خارج مقولهای ژیژک برای نه یا دارند دنیایی واقعیتهای به ربطی اساسا میشود. محسوب کسی باید چرا برمیخوریم: مشکلی به میرسیم که مطلب اینجای در حال این با نهفته این در پرسش این پاسخ بپذیرد را دیگری عقاید نه و را ژیژک عقاید اصال این در او خود هستند. درست سن تی دیدگاه از ترتیب هر به ژیژک عقاید که نیست مینویسد: رابطه حقیقتی بلکه نیست»عینی«حقیقت داریم سروکار اینجا در آن با ما که»حقیقتی حقیقت گونه بدین خودمان سوبژکتیو موضعگیری با مرتبط و خودبنیاد است موضع بر تأثیرگذاریش با که 1 عینیاش دقت با نه که متعهد است حقیقتی ما ذهنی میشود.«سنجیده و اندازهگیری بشارت سوبژکتیو بر حقیقت که است این معنی آن باشد داشته هم معنی اگر اصال باال گزاره مشخص و سنجیده است متعهد بدان بشارتدهنده که طرحی با عقیده انطباق مبنای تنها را ما مشکل چیزی چنین ولی انقالبی. طرح ژیژک مورد در یعنی - میگردد را ژیژک ]انقالبی[ طرح کسی باید اصال چرا میسازد: مطرح دیگری سطح در پاسخ نیست آشکار وجه هیچ به ژیژک انقالبی طرح محتوای که آنجا از بپذیرد در تردیدی کوچکترین ژیژک بود. نخواهد آسانی کار نیز پرسشی چنین به دادن نوع هر از شود پیاده آن در کمونیزم که جامعهای که نمیدهد نشان خویش باور این در دیگر سوی از ولی بود. خواهد بهتر است داشته وجود کنون تا که جامعهای نیز شود پیاده آن چارچوب در بتواند کمونیزمی چنین که شرایطی چشمانداز ترسیم است: ناتوان کامال فرانسیس نیست... تاریخی اعصار میان در عصری تنها»سرمایهداری 2 است.«تاریخ پایان واقعا جهانی سرمایهداری میگفت: درست فوکویاما نیست آمدنی وجود به وضعیتی ژیژک برای کمونیزم مارکس باور برخالف که مثبت محتوایی با انگاشتی است»فرضیه«یک میگوید بادیو که همچنان بلکه آشکارا ژیژک میسازد. ممکن غالب نهادهای برابر در را رادیکال و بنیادین مقاومتی 1. Factual accuracy 2. Slavoj Žižek, Have Michael Hardt and Antonio Negri Rewritten the Communist Manifesto for the Twenty First Century?, Rethinking Marxism: a Journal of Economics, Culture and Society, Vol. 13, No. 3 4 (2001), p. 190.

12 دیدگاههای خشونتآمیز اسالوی ژیژک 16 بر این باور که مقاومتی از این دست میبایست استفاده از وحشت و ترور را نیز شامل گردد پافشاری میکند:»فکرت برانگیزنده بادیو مبنی بر اینکه وحشت ]ترور[ آزادیبخش 1 را باید امروز از نو اختراع کرد یکی از ژرفترین فکرتهای پربصیرت او به شمار میرود. کافی است دفاع جانانه بادیو از دوران وحشت در انقالب فرانسه را به یاد بیآوریم دفاعی که در آن بادیو با نقلقولی استفاده از گیوتین در مورد»الووازیه«2 را بدین گونه توجیه میکند:»جمهوری نیازی 3 به دانشمندان ندارد!«همسو با بادیو ژیژک به تجلیل از انقالب فرهنگی مائو برخاسته است و آن را»واپسین انفجار حقیقتا انقالبی قرن بیستم«به شمار میآورد. ولی با نقلقول از بادیو و نتیجهگیری فیلسوف معاصر فرانسوی در این زمینه ژیژک به انقالب فرهنگی مائو به دید یک ناکامی نیز نگاه میکند و میگوید:»انقالب فرهنگی حتی در بنبست خود شاهدی است بر ناممکن بودن رهاسازی حقیقی و فراگیر سیاست از چارچوب نظام تکحزبی.«4 با تشویق انقالب فرهنگی مائو باید آشکارا در پی شکستن چیرگی قدرقدرتی نظام تکحزبی میرفت. ژیژک خمرهای سرخ را نیز برای تالشی که برای گسست کامل با گذشته از خود نشان دادند میستاید. این تالش با کشتار و شکنجه در ابعادی نجومی همراه شد ولی از دیدگاه ژیژک دلیل ناکامیاش را باید در جای دیگری جست:»خ م رهای سرخ به نوعی به اندازه کافی رادیکال نبودند: آنها در حالی که طرد گذشته را تا نهایت انتزاعیاش پیش بردند ولی هیچ طرحی نو نیز از اشتراکجمعی 5 ابداع نکردند.«یک انقالب اصیل در شرایط کنونی و یا در هر گونه شرایطی که هم اکنون 1. Emancipatory terror 2. Lavoisier»آنتوان لوران الووازیه )زاده ۲۶ اوت ۱۷۴۳- اعدام ۸ مه ۱۷۹۴( دانشمند فرانسوی و بنیانگذار شیمی نوین بود. وی نخستین کسی بود که ترازو را جهت سنجش و تحقیق در فعل و انفعاالت شیمیایی در آزمایشگاه وارد عمل کرد و تجربه و سنجش توأم با نتیجهگیری صحیح را پایه و اساس این علم قرار داد.«برگرفته از مدخل مربوطه در ویکیپدیا. 3. Slavoj Žižek, The Parallax View (MIT Press, 2006), p Party-State 5. Collectivity

13 17 ژیژک اسالوی خشونتآمیز دیدگاههای عنوان به باید انقالبی خشونت حال این با میرسد. نظر به ناممکن شد متصور بتوان شود. ستوده»الهی«حتی و»رستگارکننده«خشونتی چنین که نیست تردیدی 1 میخواند لنینیست یک را خود ژیژک که حالی در ترسی لنین میشود. محسوب نفرین و لعن مثابه به بلشویکها رهبر برای تعریفی دیدگاه از که مقصودی آن اهداف و کمونیزم ارتقاء برای وحشت بکارگیری در همواره که خشونت نمیداد. راه خود به میرفت شمار به دستیافتنی عمال وی محسوب کارآمد ابزاری ذاتا میگرفت قرار استفاده مورد سیاسی راهبرد عنوان به دستیابی در خشونت که دارد قبول ژیژک گرچه و موضعی چنین با تباین در میشد. اهدافی چنین به رسیدن برای نیز چشماندازی و بوده ناکام خود کمونیستی اهداف به نمادین بیان عنوان به خشونت ذاتی ارزش بر حال این با نیست میان در راه این از هن آن برای موازی موضع هیچ که موضعگیریای میکند پافشاری تمرد و سرکشی در میتوان را نگرش نوع این پیشینه یافت. نمیتوان لنین پیش در نه و مارکس نزد در برابر در خشونت از استفاده از که یافت 2 فانونفرانس فرانسوی روانپزشک آثار حتی ولی میکرد دفاع استعمارزده سوژه هویت اظهار برای ابزاری عنوان به استعمار نگاه ملی استقالل به رسیدن برای مبارزه از بخشی عنوان به خشونتی چنین به هم فانون گردید. محقق عمال نیز نهایتا که هدفی میکرد اتحادیهای نظریهپرداز کارهای در میتوان را نگرش گونه این از گویاتر پیشینهای باب در تأملی عنوان تحت خویش اثر در سورل یافت. 3 سورلژورژ فرانسوی است آرمانشهری افسانهای اگرچه کمونیزم که میکند استدالل )١٩٠٨( خشونت احیاگر شورشی به بخشیدن الهام و برانگیختن در ارزشمند است اسطورهای ولی»خشونت ژیژکی دیدگاه و نگرش این میان تقارن بورژوایی. جامعه فساد علیه بر نظر به گویا کافی اندازه به 5 کمونیستفرضیه از الهامگرفته و 4 رستگارکننده«میرسد. شمار به ژیژک کاری بافت در رشتهها برجستهترین از یکی خشونت ستایش مبارزه از بخشی عنوان به میتواند خشونت که او باور این با و مارکس با وی میرود. مبارزه میکند. پیدا زاویه شود توجیه عینی تعریفی از برخوردار اجتماعی طبقات میان 1. I am a Leninist. Lenin wasn t afraid to dirty his hands. If you can get power, grab it. Quoted by Jonathan Derbyshire, New Statesman, October 29, Frantz Fanon 3. Georges Sorel 4. Redemptive violence 5. Communist hypothesis

14 دیدگاههای خشونتآمیز اسالوی ژیژک 18 طبقاتی را نباید به عنوان»تضادی میان عواملی مشخص در درون واقعیت اجتماعی«فهمید مبارزه طبقاتی»تفاوت میان اینگونه عوامل نیست )تفاوتی که بشود آن را به کمک تحلیل دقیق اجتماعی تجزیه و ترسیم کرد( که تضاد و ستیزی است که به اینگونه عوامل شکل و بنیاد میدهد.«با اعمال این نگرش در قالب تحلیل خود از یورش»استالین«به طبقه دهقان ژیژک چگونگی»ناکارآمد شدن و تار شدن«تفاوت میان دهقانان مرفه )کوالکها( و دیگر کشاورزان را اینگونه ترسیم میکند:»در شرایطی که فقر همهگیر شده بود شاخصهای تفاوتگذار و متمایزکننده دیگر کارآیی خود را از دست دادند و دیگر اقشار دهقانی پابهپای کوالکها به مقاومت در برابر اشتراکیسازی اجباری مالکیت برخاستند.«در پاسخ به این وضعیت بود که مقامات شوروی قشر جدیدی در طبقهبندی دهقانان وارد کردند آن الیه از اقشار دهقانی را که گرچه بیش از آن فقیرند که کوالک محسوب شوند ولی در ارزشهای خویش با دهقانان مرفه و ثروتمند شریکاند به عنوان»زیر مجموعه کوالکها«1 تعریف کردند:»بدین ترتیب هنر تشخیص و شناسایی کوالک که دیگر کاری با تحلیل عینی اجتماعی نداشته به نوعی به تعبیر و تأویل پیچیده سوءظن 2 تبدیل شد که به کمک آن میشد گرایشهای سیاسی حقیقی افراد را در پس و در البالی بیانات عمومی گمراهکننده آنان تشخیص داد.«توصیف کشتار دستجمعی به عنوان نوعی تمرین تأویل هرمنوتیک چندشآور و مضحک است چنین توصیفی از ویژگیهای کار ژیژک نیز به شمار میرود. ژیژک استالین را به خاطر سیاست اشتراکی کردناش نقد میکند ولی کاری به کار میلیونها انسانی که در این راه با خشونت هر چه تمامتر از بین رفتند ندارد. آنچه ژیژک در استالین به نقد میکشد دلبستگی طوالنی و هر چند متناقض و ریاکارانه او به مفاد به»اصطالح علمی مارکسیستی«است. از دیدگاه انتقادی ژیژک اتکاء به»تحلیل اجتماعی عینی«به عنوان راهنمایی در شرایط انقالبی یک اشتباه است:»مقطعی میرسد که باید در این فرآیند با مداخله همهجانبه و بیرحمانه ذهنیت و سوبژکتیویته میانبر زد: تعلق طبقاتی هرگز صرفا یک واقعیت اجتماعی نبوده ولی همواره نیز پیامد مبارزه و تعهد اجتماعی است.«1. Subkulak 2. Hermeneutics of suspicion

15 19 دیدگاههای خشونتآمیز اسالوی ژیژک ژیژک نه از استفاده استالین از شکنجه و جبر مرگبار که از تالش وی برای توجیه استفاده از خشونت بر اساس نظریه مارکسی انتقاد میکند و آن را محکوم میکند. در نزد ژیژک طرد هر چیزی که بتوان آن را واقعیت اجتماعی خواند با ستایش وی از خشونت در تفسیری که از نازیسم به دست میدهد همراه است. در توضیح مشارکت بحثبرانگیز فیلسوف آلمانی»مارتین هایدگر«1 در نظام نازی ژیژک مینویسد:»مشارکت وی در نظام نازی نه یک اشتباه ساده که قدمی درست در مسیری نادست بود.«برای ژیژک و برخالف بسیاری از ناظران و صاحبنظران و تفاسیر آنها هایدگر یک واپسگرای رادیکال نبود:»قرائتی غیرمتعارف از هایدگر به خواننده این امکان را میدهد تا متفکری را کشف کند که در مقاطعی به طرز عجیبی به کمونیزم نزدیک بود - و به راستی هایدگر را میتوان در میانه دهه سی میالدی به عنوان یک»کمونیست آتی و در حال تکوین«ترسیم و توصیف کرد. اگر هایدگر به اشتباه پشتیبانی از هیتلر را برگزید اشتباه وی را نباید در دستکمگرفتن خشونتی جست که هیتلر میرفت تا به شکلی افسارگسیخته رها سازد:»مشکل هیتلر این بود که وی نه به اندازه کافی خشن بود و نه خشونتش به اندازه کافی ذاتی بود. هیتلر به معنی دقیق کلمه اهل عمل نبود و تمام اعمالش عکسالعمل بودند چرا که وی دست به عمل شد تا هیچ چیزی به معنی دقیق کلمه تغییر نکند نمایش غولپیکر انقالبنمایی را به صحنه آورد تا هیچ چیزی در نظم سرمایهداری عوض نشود و این نظم به بقای خود ادامه دهد. مشکل اصلی نازیسم این نبود که در غرور ذهنانگارانه و پوچباورانه 2 خود در اعمال قدرت مطلق زیادهروی کرد. مشکل اصلی نازیسم این بود که تا آنجا که میتوانست پیش برود پیش نرفت. مشکل اصلی آن این بود که خشونتش ایفاگری نقشی ضعیف بیش نبود نقشی ناتوان که نهایتا هم در خدمت همان نظمی باقی ماند که از آن متنفر بود.«بنابراین و همانطور که بعدا در مورد خمرهای سرخ و در تجربه آنان با انقالب مطلق رخ میدهد به نظر میرسد که مشکل نازیسم از دیدگاه ژیژکی این بود که نهایتا در خلق گونهای نو از حیات جمعی 3 ناکام ماند. ژیژک در رابطه با ذات این حیات 1. Martin Heidegger 2. Subjectivist-nihilist hubris 3. Collective life

16 ژیژک اسالوی خشونتآمیز دیدگاههای 20 ضعیف نازیسم مانند او تعبیر به که میشد سپرده نظامی به آلمان که صورتی در نو صراحتا وی حال این با نمیگوید. زیادی چیز نمیکرد عمل عکسالعملگرایانه و بشری هویت از خصوص به نوع یک برای جایی حیاتی چنین در که میکند اعالم داشت: نخواهد وجود میشود داده نسبت هیتلر به که بیانی در یهودستیزی بودن»خیالپردازانه هیتلر بیان...این بکشیم«هست ما در که را یهودی»باید میگردد: آشکار خواست برخالف گویاست: داشت را گفتنش قصد او خود آنچه از بیش»یهود«به نایهود 1 که است این میکند تأیید وی بیان آنچه هیتلر باطنی نه بنابراین دارد. نیاز خود غیریهود هویت حفظ و تثبیت برای سامیستیز فراموش سرنوشتسازی طرز به هیتلر آنچه که ماست«درون در»یهود تنها یهودستیز یک عنوان به نیز او خود که است این کردن اضافه میکند برای میتواند معنایی چه متناقضی همزادگی چنین است. یهود درون در باشد «داشته پی در یهودستیزی سرنوشت ژیژک یهودستیزی«بیابهام کردن محکوم در رادیکال چپ عناصر برخی»تشویش ادعای این بتوان سخت وجود این با کند. سانسور را آنها صراحتا تا میدارد آن بر را را یکدیگرند تقویتکننده متقابال یهودیان و یهودستیزان هویتهای اینکه بر مبنی او بارها هیچی«از»کمتر عنوان تحت او اثر در کلمه به کلمه که»ادعایی کرد درک شد متصور بتوان که یهودستیزیای از عاری دنیای تنها در مگر است«شده تکرار یهود! از عاری دنیایی در یعنی عاری کاری دیگر موضوعات با ارتباط در چه و رابطه این در چه ژیژک تفسیر جریان کامل قرائت که داریم را او 2 مفرط لفاظی سو یک از نیست. دشواری از و گنگ ارجاعات دیگر سوی از و میسازد. ناممکن را ژیژکی متن سیلآسای زبان به هنرمندانه و سحرآمیز بیانی دیگر متفکرین به اشارهگونهاش و دانشگاهی از را 3 الهیخشونت اصطالح ژیژک خودش اذعان به میدهد. استفادهاش مورد متفکری بنیامین والتر اینکه است. گرفته وام 5 بنیامینوالتر )١٩٢١( 4 خشونتنقد 1. Gentiles 2. Inordinate prolixity 3. Divine violence 4. Critique of Violence 5. Walter Benjamin

17 21 ژیژک اسالوی خشونتآمیز دیدگاههای جنون داشت تنگی بسیار پیوند 1 فرانکفورت بشردوستانه مارکسیزم مکتب با که نظر به تردیدآمیز بداند الهی را سرخ خمرهای یا مائو فرهنگی انقالب ویرانگر میرسد. اصطالح از استفاده با ژیژک چراکه است موضوع بر فرع چیزی چنین ولی مورد خشونت که شود مدعی هم و کند دفاع خشونت از هم توانسته بنیامین ابداعی را گاندی که پیچیده و مرموز چنان و ویژه معنایی در است خشونتی او ستایش و نظر لودگی این بر اضافه 2 کرد. معرفی خشنتر هیتلر از آن تعریفی قالب در میشود هم میکند: نیز سختتر را او خواندن ژیژک حرافانه مورد در ذرات فیزیک در که است همان نهایتا 3 سرمایهداری»مجازیشدن آن ایستای جرم از است ترکیبی اولیه ذره هر جرم هستیم. شاهدش الکترون جرم که حالی در میدهد آن به حرکتش شتاب که جرمی مازآد عالوه به حرکتش شتاب مولود آن جرمی مازاد است صفر الکترون یک ایستای خود مفرط به جادوییش چرخش با ولی نبوده هیچ که چیزی مثل است باشد.«کرده پیدا کاذب جرمی و رسیده آن در که ماجرایی نیاورد یاد به را سوکالآلن ماجرای و خواند را این نمیشود به»مرزشکنی: عنوان تحت مقالهای کالهبرداری یک در فیزیک استاد سوکال فرهنگی مطالعات نشریه یک به 4 کوآنتومی«گرانش دگردیسانه تأویل و تعبیر سوی ژیژکی متنهای یا باال عبارات بتوان سخت ترتیب همین به بود. کرده ارسال پسامدرن از مسخرهآمیز تقلیدی به ناخواسته یا خواسته وی که نیافتاد فکر این به و خواند را است. مشغول خود محکوم 5 ناخردگرایی فیلسوف یک عنوان به را ژیژک تا شدهاند وسوسه برخی به وی تعلق نشانگر آنکه از بیش خشونت از ستایشش که ناخردگرا فیلسوفی کنند و اهانتآمیزند گاه او نوشتههای است. افراطی راست یادآور باشد رادیکال چپ 1. Frankfurt School of humanistic Marxism 2. It s crucial to see violence which is done repeatedly to keep the things the way they are. In that sense, Gandhi was more violent than Hitler. See Shobhan Saxena s interview with Žižek, First they called me a joker, now I am a dangerous thinker, The Times of India, January 10, Virtualization of capitalism 4. Transgressing the Boundaries: Towards a Transformative Hermeneutics of Quantum Gravity 5. Irrationalism

18 ژیژک اسالوی خشونتآمیز دیدگاههای 22 یهوددر خودش او که مینویسد هیتلر درباره وی که مواقعی )مانند مستهجن گاه سبکسری نوعی وحشت باب در او ستایشآمیز رجزخوانی در داشت(. حضور سنت متفکرین از یک هیچ یادآور آنکه از بیش که میخورد چشم به تمسخرآمیز و 1 دانونزیوگابریله ایتالیایی افراطی ملیگرای آیندهنگر خاطره باشد مارکسی قرائت ولی میکند. زنده را 2 ماالپارتهکورزیو مائویستش سپس و فاشیست همسفر دست به را مریدی چهره وی از که دارد وجود ژیژک از نیز دیگری محتملتر لنین. و مارکس پیرو نه و است راست هنری و فلسفی مقلد نه که میدهد نه یا باشد 3 سرمایهداری«ذاتی»توهم همان کمونیزم از مارکس برداشت اینکه اولیه انگاشتهای طرد و نقد جز به اینکه از صرفنظر - کمونیزم از ژیژک برداشت کاالها متداوم تولید بر مبتنی اقتصادی با - نمیدهد ارائه مشخصی محتوای هیچگونه باشد متفاوت بود آمده آن از پیش آنچه با باید قائدتا یک هر که جدید تجارب و که مشکالتی از خودش سرمایهداری غالب نظم که حالی در دارد. مطابقت کامال است عاجز برایشان عملی بدیلهای ارائه از ولی بوده آگاه کرده گیر آنها در برابر در مبهوت و مات که است فرهنگی مطلوب ژیژکی ته و بیسر رادیکالیزم ژیژکی تفکر میان همشکلیای چنین اینکه است. ایستاده تماشا به خویش شکنندگی تولید باشد چه هر ندارد. تعجب جای باشد آمده وجود به معاصر سرمایهداری و ساخته دارد وجود امروز آنچه همانند اقتصادی پس از تنها ژیژک همچون متفکری از برآمده میکند ایفا جهانی عمومی اندیشهگر یک عنوان به ژیژک که نقشی است. توسعه الگوی از الینفک بخشی خود که است شهرهپرور و رسانهای دستگاهی بطن است. کنونی سرمایهداری هب موفق ژیژک 4 اندیشهگرانه زیادهتولید از لبریز و شگفتانگیز شاهکاری در است چیزی آن هر طرد مدعی که نقدی است شده کنونی نظم خیالپردازانه نقد ولی است شده نیز آنها همه طرد به موفق معنا یک به و داشته وجود امروزه که سرمایهداری عملکرد در که را اجباری و بیمقصود دینامیزم همان حال عین در طریق از کاذب محتوایی به بخشیدن تحقق با مینماید. بازتولید میکند مشاهده اصول نمایانگر خوبی به خود که - ژیژک آثار توخالی ذاتا بینشی بیپایان تکرار 1. Gabriele D Annunzio 2. Curzio Malaparte 3. The inherent capitalist fantasy 4. Intellectual overproduction

19 دیدگاههای خشونتآمیز اسالوی ژیژک 23 منطق تناقضشکن 1 ژیژکی باشند - نهایتا به چیزی جز کمتر از هیچی ختم نمیشوند. 1. Paraconsistent logic

20

بوریسپاسترناک

بوریسپاسترناک بوریسپاسترناک بوریس پاسترناک جایزهنوبل Nobel Prize نویسنده: بوریسپاسترناک Pasternak( )Boris مترجم: آموزشکدهتوانا )آموزشکدهالکترونیکیبرایجامعهمدنیایران( ناشر: E-Collaborative for Civic Education طرح روی

توضیحات بیشتر

عریضه ١٩ مه The May 19 Petition مترجم: آموزشکده توانا )آموزشکده الکترونیکی برای جامعه مدنی ایران( ناشر: E-Collaborative for Civic Education عکس روی جل

عریضه ١٩ مه The May 19 Petition مترجم: آموزشکده توانا )آموزشکده الکترونیکی برای جامعه مدنی ایران( ناشر: E-Collaborative for Civic Education عکس روی جل عریضه ١٩ مه The May 19 Petition مترجم: آموزشکده توانا )آموزشکده الکترونیکی برای جامعه مدنی ایران( ناشر: E-Collaborative for Civic Education عکس روی جلد: A photo of Pu Zhiqiang, a student protester at Tiananmen,

توضیحات بیشتر

جان استوارتمیل

جان استوارتمیل جان استوارتمیل جان استوارتمیل آم وزش کده آنالین برای جامعه مدنی ایران آموزشکده آنالین برای جامعه مدنی ایران http://www.tavaana.org پروژۀ http://www.eciviced.org بخشی از کتاب انقیاد زنان )The Subjection

توضیحات بیشتر

براساس ویرایش دایان راویچ

براساس ویرایش دایان راویچ براساس ویرایش دایان راویچ THE AMERICAN READER. Copyright 1990, 2000 by Diane Ravitch. All rights reserved. Printed in the United States of America. No part of this book may be used or reproduced in any

توضیحات بیشتر

Fars News Agency : سردار غیب‌پرور؛ از مسئولیت‌های آموزشی در سپاه تا نگاه فراجغرافیایی به بسیج

Fars News Agency : سردار غیب‌پرور؛ از مسئولیت‌های آموزشی در سپاه تا نگاه فراجغرافیایی به بسیج گروه : سیاسی حوزه : امنیتی و دفاعی شماره : ۱۳۹۵۰۹۱۷۰۰۱۷۶۸ تاریخ : ۹۵/۰۹/۱۷-۲۱:۰۳ آشنایی با سوابق ري یس جدید سازمان بسیج غیب پرور از سردار های آموزشی در مسي ولیت تا نگاه فراجغرافیایی سپاه بسیج به سردار

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - دولت کارگری و حق رای عمومی.docx

Microsoft Word - دولت کارگری و حق رای عمومی.docx دولت کارگري و ح ق ر ا ي ع م و م ی! ن گ ا ه ی به صورت م س ي ل ه ر و ب ن م ا ک ا ر ی ا ن 2 ا ی ن م ق ا ل ه ب ر د ا ش ت ی ا ز ا ن د ی ش ه ه ا ي م ا ر ک س ر ا د ر ب ا ر ه ي ن ق ش و اهمیت راي م ر د م د ر ش

توضیحات بیشتر

فراخوان ملی جشنواره زن و علم دوره دوم

فراخوان ملی جشنواره زن و علم دوره دوم فراخوان ملی جشنواره زن و علم دوره دوم فراخوان جشنواره ملی زن و علم مقدمه دومین جشنواره ملی زن و علم رویدادی با هدف تجلیل از زنان نخبه و فعال )نکوداشت دکتر مریم میرزاخانی( میباشد. امروزه علم به عنوان یکی

توضیحات بیشتر

باسمه تعالی پیشنویس استاندارد اصول شفافیت و پاسخگوئی مرکز آموزش و برنامهریزی دفتر مطالعات و تدوین استانداردها و دستورالعملها 1

باسمه تعالی پیشنویس استاندارد اصول شفافیت و پاسخگوئی مرکز آموزش و برنامهریزی دفتر مطالعات و تدوین استانداردها و دستورالعملها 1 باسمه تعالی پیشنویس استاندارد اصول شفافیت و پاسخگوئی مرکز آموزش و برنامهریزی دفتر مطالعات و تدوین استانداردها و دستورالعملها 1 مقدمه حاكميت قوانين و مقررات زيربناي اصلي نظام حسابرسي و رسيدگي بخش عمومي

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Dokument7

Microsoft Word - Dokument7 پ س. باره گذار د ر به سوسیالیسم دولت کارگري و مصاحبه صادق ا ف ر و ز ب ا م ح م د رضا شالگونی ح د و د ب ی س ت س ا ل ق ب ل ر ف ی ق م ح م د ر ض ا ش ا ل گ و ن ی م ق ا ل ه ا ي ن و ش ت ت ح ت ع ن و ا ن» ا خ ت

توضیحات بیشتر

جایگاه فن‏آوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه شهری

جایگاه فن‏آوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه شهری همایش تهران هوشمند 1396 Smart Tehran Congress فنآوری اطالعات به مثابه مسیر توسعه حجتاهلل میرزایی نقش فنآوری اطالعات و ارتباطات فنآوری اطالعات به عنوان ابزاری برای ارتقا نظام مدیریت شهری فنآوری اطالعات

توضیحات بیشتر

روابط عمومی و تصویر سازمانی

روابط عمومی  و  تصویر سازمانی روابط عمومی و تصویر سازمانی مسعود کوثری تصویر سازمانی برای آن که سازمانی بتواند درست به وظایف خود عمل کند به یک تصویر سازمانی مثبت نیاز دارد. این تصویر سازمانی یا برند سازمانی دارائی نامشهود یک سازمان

توضیحات بیشتر

هب انم خدا وند جان آفرین دانش گاه علوم زپشکی تهران دانشکده زپشکی گروه آموزش زپشکی شیوه نامه برگزاری ژورنال کالب/واچ مصوب گروه آموزش پزشکی در تاریخ 30

هب انم خدا وند جان آفرین دانش گاه علوم زپشکی تهران دانشکده زپشکی گروه آموزش زپشکی شیوه نامه برگزاری ژورنال کالب/واچ مصوب گروه آموزش پزشکی در تاریخ 30 وند جان آفرین دانش گاه علوم زپشکی تهران دانشکده زپشکی گروه آموزش زپشکی شیوه نامه برگزاری ژورنال کالب/واچ مصوب گروه آموزش پزشکی در تاریخ 30 شهریور 1392 بازبینی در تاریخ 20 بهمن 1395 کلیات برنامه هدف ژورنال

توضیحات بیشتر

نام سند: فرم ثبت مشخصات

نام سند: فرم ثبت مشخصات فرم خوداظهاری: ثبت مشخصات متقاضی انتشار کتاب مشخصات شناسنامهاي متقاضی: نام و نامخانوادگي: نام پدر: تاريخ تولد: صادره : کدملي: سوابق تحصيلی: مدرك رشته- گرايش سال اخذ نام دانشگاه ليسانس فوق ليسانس دکترا

توضیحات بیشتر

سمینار عنوان پروتکلهای مسیریابی پایدار در شبکههای موردی سیار نگارنده 1

سمینار عنوان پروتکلهای مسیریابی پایدار در شبکههای موردی سیار نگارنده 1 0 سمینار عنوان پروتکلهای مسیریابی پایدار در شبکههای موردی سیار نگارنده 1 عنوان فهرست مطالب صفحه چکیده...... 1 فصل اول: مقدمه -1-1 مقدمه 3... فصل دوم: بستر تحقیق -1-2 مقدمه 5... 2-2- شبکههای موردی بیسیم...

توضیحات بیشتر

لیست ارائه دروس رشته:زبان ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور سال تحصیلی مقطع کارشناسی کد رشته: مخصوص ورودیهای 92 و بعد آن ترم ورود و ترم اعمال

لیست ارائه دروس رشته:زبان ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور سال تحصیلی مقطع کارشناسی کد رشته: مخصوص ورودیهای 92 و بعد آن ترم ورود و ترم اعمال ترم اول عربی قسمت اول: )قواعد و متون( 0 متون نظم )( پیشگامان نظم فارسی آیین نگارش و ویرایش دستور زبان فارسی) ( متون نثر )( متون ادبی- تاریخی با تاکید بر تاریخ بیهقی 0 بالغت )معانی( زبان خارجه جمع ها ترم

توضیحات بیشتر

No Slide Title

No Slide Title فصل اول 1 ویرایش یازدهم دومینیک سالواتوره مقدمه اهداف آموزشی: و معنی آموختن اهمیت جهانی شدن. استانداردهای و الملل بین تجارت بین رابطه آموختن کشوری. زندگی الملل. بین اقتصاد پولی و تجارت مفاهیم توضیح و توصیف

توضیحات بیشتر

Course Plan طرح دوره درس نظریه ها الگوهای پرستاری سالمت جامعه و کاربرد آنها نیمسال اول بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج دانشکده پرستاری و مام

Course Plan طرح دوره درس نظریه ها الگوهای پرستاری سالمت جامعه و کاربرد آنها نیمسال اول بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج دانشکده پرستاری و مام بسمه تعالی حضرت زینب)س( ) کارشناسی ارشد طرح دوره ( الف-مشخصات کلی درس نام درس : نظریه ها الگوهای پرستاری و کاربرد آنها تعداد و نوع واحد: نظري) 1 واحد( / کارآموزی )1 واحد( نيمسال تحصيلی: اول 34-5 دروس پيش

توضیحات بیشتر

فصل اول با اقتصاد کلان آشنایی

فصل اول با اقتصاد کلان آشنایی فصل اول با اقتصاد کلان آشنایی (کلان) and Macro (خرد ( Micro اقتصاد خرد شامل مطالعه مبانی تصمیم و رفتار عاملان اقتصادي مانند خانوارها و بنگاه ها و مصرف کننده نظریه بنگاه تحلیل (نظریه تصمیمات آنها در بازارها

توضیحات بیشتر

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي معاونت درمان دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني بازديدهاي مديريتي ايمني بيمار (Patient Safety Executive Walk

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي معاونت درمان دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني بازديدهاي مديريتي ايمني بيمار (Patient Safety Executive Walk وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي معاونت درمان دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني بازديدهاي مديريتي ايمني بيمار (Patient Safety Executive Walk-Rounds) ترجمه : فرناز مستوفيان كارشناس مسئول ايمني

توضیحات بیشتر

آشنایی با IELTS Writing Task 2 و writing شما معیار 4 مهم ارزیا یب

آشنایی با IELTS Writing Task 2 و writing شما معیار 4 مهم ارزیا یب آشنایی با IELTS Writing Task 2 و writing شما معیار 4 مهم ارزیا یب ویژگی های IELTS Writing Task 2 چیست چگونه باید به سواالت رایتینگ Task 2 پاسخ داد مالک های نمره دهی چیست و نوشته شما بر اساس چه پارامترهایی

توضیحات بیشتر

تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران Activity diagram مدرس : مهندس افشین رفوآ دوره آموزش UML نمو

تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران Activity diagram مدرس : مهندس افشین رفوآ دوره آموزش UML نمو تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران Activity diagram مدرس : مهندس افشین رفوآ دوره آموزش UML نمودار فعالیت diagram( )Activity نمودار activity بدست

توضیحات بیشتر

مدارک الزم و نحوه بارگذاری آن ها آزمون نیمه متمرکز دوره های دکتری سال 1397 دانشگاه تربیت مدرس تاریخ انتشار: 2 خرداد 1397 داوطلبان واجد شرایط الزم است

مدارک الزم و نحوه بارگذاری آن ها آزمون نیمه متمرکز دوره های دکتری سال 1397 دانشگاه تربیت مدرس تاریخ انتشار: 2 خرداد 1397 داوطلبان واجد شرایط الزم است مدارک الزم و نحوه بارگذاری آن ها آزمون نیمه متمرکز دوره های دکتری سال 1397 دانشگاه تربیت مدرس تاریخ انتشار: 2 خرداد 1397 داوطلبان واجد شرایط الزم است مدارک و مستندات مورد نیاز به شرح زیر را به فرمت اعالم

توضیحات بیشتر

نمای شهر متعلق به کیست؟

نمای شهر متعلق به کیست؟ اگر در مسیر رفت و ا مد خود به محل کار تصمیم بگیریم فقط به نمای ساختمان های موجود و یا در حال ساخت توجه داشته باشیم اولین سوالی که به ذهن مان می ا ید این است که نمای ساختمان ها متعلق به کیست نماها چهره

توضیحات بیشتر

بهترین ابرهای مجازی

بهترین ابرهای مجازی ی ک ی نور ت ک ال کده وزش آم ایران مدنی جامعه برای http://www.tavaana.org پروژۀ http://www.eciviced.org مجازی ابرهای بهترین E-Collaborative for Civic Education ناشر: توانات ک تدوین: E-Collaborative for

توضیحات بیشتر

برنامه دروس دوره کارشناسی

برنامه دروس دوره کارشناسی ربانهم ردوس دوره کارشناسی )مهندسی عمران ) )ورودیهای و بعد از آن( های درسی: تعداد کل های درسی این مجموعه به شرح زیر می باشد: مطابق مصوبه شواری عالی انقالب فرهنگی دروس عمومی دروس پایه 68 دروس اصلی و تخصصی

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - part1.doc

Microsoft Word - part1.doc دانشگاه ا زاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات پاياننامه آارشناسي ارشد رشته زبانشناسی همگانی( M.A ) موضوع بررسی و طبقه بندی افعال مرکب فارسی بر اساس ساختار موضوعی(تماتيکی) استاد راهنما: دکتر زهرا ابوالحسنی چيمه

توضیحات بیشتر

بسته های تحول و نوآوری درآموزش علوم پزشکی بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی ناظر به: 9 سیاست 9 1: نهادينه سازي رويكرد آموزش پاسخگو در نظام سالمت 9

بسته های تحول و نوآوری درآموزش علوم پزشکی بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی ناظر به: 9 سیاست 9 1: نهادينه سازي رويكرد آموزش پاسخگو در نظام سالمت 9 بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی ناظر به: 9 سیاست 9 1: نهادينه سازي رويكرد آموزش پاسخگو در نظام سالمت 9 سیاست 9 2: گسترش عدالت در آموزش عالي سالمت 9 سیاست 9 4: حضور در عرصه هاي آموزشي منطقه اي و جهاني

توضیحات بیشتر

انواع سقف برای دهانه های بزرگ بررسی انواع سقف که در ساختمان هایی با دهانه های بزرگ استفاده می شوند پایگاه خبری تحلیل فوالد مرکزآهن اصفهان- خیابان امام

انواع سقف برای دهانه های بزرگ بررسی انواع سقف که در ساختمان هایی با دهانه های بزرگ استفاده می شوند پایگاه خبری تحلیل فوالد مرکزآهن اصفهان- خیابان امام بررسی انواع سقف که در ساختمان هایی با دهانه های بزرگ استفاده می شوند پایگاه خبری تحلیل فوالد مرکزآهن اصفهان- خیابان امام خمینی- چهار راه شریف- مجتمع الماس- طبقه 5- واحد 515 مرکزآهن بررسی انواع سقف که در

توضیحات بیشتر

باسمه تعالی مرکز مطالعات اقتصادی بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت اهداف، فعالیت ها و رویکردها

باسمه تعالی  مرکز مطالعات اقتصادی  بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت  اهداف، فعالیت ها و رویکردها باسمه تعالی مرکز مطالعات اقتصادی بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت اهداف فعالیت ها و رویکردها اردیبهشت 95 تاسیس و هدف مرکز مطالعات اقتصادی در سال 90 ذیل بسیج دانشجویی تاسیس شد با سه هدف: طرح مسائل اقتصادی

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Forex-Persian-tradingstrategies doc

Microsoft Word - Forex-Persian-tradingstrategies doc استراتژيهاي معامله به نام خدا براي انجام معاملات در فاركس بدلخواه از استراتژيهاي گوناگوني ميتوان استفاده كرد. هدف از اين مقاله و طبقهبندي اراي ه شده معرفي و تا كيد بر تفاوتهاي ميان اين استراتژيها ميباشد.

توضیحات بیشتر

فصل دوم - فرایند

فصل دوم - فرایند فصل پنجم درک نیازمندیها 2 مهندسی نیازمندیها تکنیک ها و وظایف گسترده ای که منجر به درک نیازمندیها می شود مهندسی نیازمندیها نامیده می شود. از منظر فرایند نرم افزار:... مکانیزمی را مهیا می کند که نیازهای

توضیحات بیشتر

اثر ویلیام لوید گریسون براساس ویرایش دایان راویچ

اثر ویلیام لوید گریسون براساس ویرایش دایان راویچ اثر ویلیام لوید گریسون براساس ویرایش دایان راویچ گریسون لوید ویلیام اثر راویچ دایان ویرایش براساس ی ک ی نور ت ک ال کده وزش آم ایران مدنی جامعه برای THE AMERICAN READER. Copyright 1990, 2000 by Diane Ravitch.

توضیحات بیشتر

فروش و بازاريابي مديريت هدف دوره: تقويت فرهنگ بازاريابي در سازمان ابزار هاي بازار يابي نوين در ايران يادگيري كنترل آميخته بازاريابي شركت آشنايي با رفت

فروش و بازاريابي مديريت هدف دوره: تقويت فرهنگ بازاريابي در سازمان ابزار هاي بازار يابي نوين در ايران يادگيري كنترل آميخته بازاريابي شركت آشنايي با رفت فروش و بازاريابي مديريت تقويت فرهنگ بازاريابي در سازمان ابزار هاي بازار يابي نوين در ايران يادگيري كنترل آميخته بازاريابي شركت آشنايي با رفتار مصرف كنندگان آشنايي باIMBC ابزارهاي مديريت نوين (با رويكرد

توضیحات بیشتر

بسم اهلل الرحمن الرحیم برنامه پیشنهادی برای ترمهای 1 تا 5 دانشجویان برق ورودی 55 و بعد از آن تاریخ تصویب در شورای آموزشی دانشکده برق: 1951/80/22 دانشگ

بسم اهلل الرحمن الرحیم برنامه پیشنهادی برای ترمهای 1 تا 5 دانشجویان برق ورودی 55 و بعد از آن تاریخ تصویب در شورای آموزشی دانشکده برق: 1951/80/22 دانشگ بسم اهلل الرحمن الرحیم برنامه پیشنهادی برای ترمهای 1 تا دانشجویان برق ورودی و بعد از آن تاریخ تصویب در شورای آموزشی دانشکده برق: 191/80/ دانشگاه صنعتی شاهرود نیمسال اول - برق ورودی 9 به بعد -- -- --70

توضیحات بیشتر

عنوان : راهنمای خرید میز تلویزیون در این مقاله از مجله وب سایت دکوراسیون داخلی معماریان قصد داریم شما را با راهنمای خرید میز تلویزیون آشنا کنیم. وجود

عنوان : راهنمای خرید میز تلویزیون در این مقاله از مجله وب سایت دکوراسیون داخلی معماریان قصد داریم شما را با راهنمای خرید میز تلویزیون آشنا کنیم. وجود عنوان : راهنمای خرید میز تلویزیون در این مقاله از مجله وب سایت دکوراسیون داخلی معماریان قصد داریم شما را با راهنمای خرید میز تلویزیون آشنا کنیم. وجود تنوع باالی میز تلویزیون مدرن و میز تلویزیون ام دی اف

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 سه فرم آزمون های ریون SPM آزمون ماتریس پیش رونده استاندارد ریون Standard Progressive Matrices Test APM آزمون ماتریس پیش رونده پیشرفته ریون Advanced Progressive Matrices Test CPM آزمون ماتریس پیش رونده

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - مهارت مطالعه موثر براي امتحانات.docx

Microsoft Word - مهارت مطالعه موثر براي امتحانات.docx مهارت مطالعه موثر روش مطالعه صحیح اصولی و روش هاي مرور مطالب خوانده شده تهیه و تنظیم: علی امیري.روانشناس اداره مشاوره دانشگاه مقدمه آیا تاکنون به این موضوع فکر کردهاید که هنگام مطالعه از چه روشی استفاده

توضیحات بیشتر

جزوه آموزشی تجزیه و تحلیل سیستمها فصل 5: طراحی و برنامه ریزي سیستم ها تهیه و تنظیم: دکتر روح اله تولایی (عضو هیا ت علمی دانشگاه شهید بهشتی) نسخه شماره

جزوه آموزشی تجزیه و تحلیل سیستمها فصل 5: طراحی و برنامه ریزي سیستم ها تهیه و تنظیم: دکتر روح اله تولایی (عضو هیا ت علمی دانشگاه شهید بهشتی) نسخه شماره فصل 5: طراحی و برنامه ریزي سیستم ها تهیه و تنظیم: دکتر روح اله تولایی (عضو هیا ت علمی دانشگاه شهید بهشتی) نسخه شماره دو / زمستان 1394 www.tavallaei.sub.ir نگرش فلسفی به طراحی سیستم: یکی از نگرش هاي فلسفی

توضیحات بیشتر

برنامه استراتژیک SP) ( گروههاي آموزش ماماي ی و بهداشت باروري براي سالهاي تاریخ تصویب نهاي ی 92/11/30 اهداف کلی گروه ماماي ی: 1. تربیت نیروي انسا

برنامه استراتژیک SP) ( گروههاي آموزش ماماي ی و بهداشت باروري براي سالهاي تاریخ تصویب نهاي ی 92/11/30 اهداف کلی گروه ماماي ی: 1. تربیت نیروي انسا برنامه استراتژیک SP) ( گروههاي آموزش ماماي ی و بهداشت باروري براي سالهاي 93-98 تاریخ تصویب نهاي ی 92/11/30 اهداف کلی گروه ماماي ی: 1. تربیت نیروي انسانی کارآمد (ماما) در راستاي تا مین نیاز و تقاضاي نظام

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی

بسمه تعالی دروس رشته اقتصاد گرایش نظری )( ) ( ) 9 ( ( ) 3 اندیشه اسالمی )مبداو معاد( اقتصاد نفت و نیرو اقتصاد کشاورزی اندیشه اسالمی )نبوت امامت( *آشنایی با برنامه نویسی و بسته های کامپیوتر 3 فلسفه اخالق)با تکیه بر

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint افشار [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint افشار [Compatibility Mode] بررسی نگرش مشتریان به بانکداري اینترنتی بر اساس تي وري توسعه یافته رفتار برنامه ریزي شده (مطالعه موردي: بانک اقتصاد نوین) غلامعباس افشار مدیر مرکز بازاریابی خدمات مالی ري یس انجمن متخصصان روابط عمومی Manager@FSMcenter.com

توضیحات بیشتر

راهنمای مطالعه درسی در: سامانه آموزشهای مجازی مجتمع فنی تهران

راهنمای مطالعه درسی در: سامانه آموزشهای مجازی مجتمع فنی تهران راهنمای مطالعه درسی در: سامانه آموزشهای مجازی مجتمع فنی تهران www.webile.ir راهنمای مطالعه درسی در دورههای سامانه www.webile.ir در مرورگر اینترنتی خود )ترجیحا Google Chrome یا )Firefox وارد نشانی )1 شوید.

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - FinancialTechnology.docx

Microsoft Word - FinancialTechnology.docx مقدمه پيشرفت هاي اخير در تكنولوژي و قانونگذاري مفهوم و روح اصلي صنعت مالي را دگرگون كرده است. تكنولوژي مالي يا همان Financial Technology به استفاده از تكنولوژي هاي پيشرفته و ايجاد رابطه ي مستمر كه معادل

توضیحات بیشتر

Student.doc

Student.doc راهنمای استفاده از رايا مدرسه (ويژه دانش ا موزان و اوليای دانش ا موزان) ي م.۱.۲ ۱ ورود دانش ا موزان در سمت كاربر برای هر دانش ا موزی دو حالت برای استفاده از سايت وجود دارد: بخش عمومی سايت که هر دانش ا

توضیحات بیشتر

فصل چهارم قوانین تونن و نورتن هدف کلی : آشنایی با منبع ولتاژ و منبع جریان و قوانین تونن و نورتن و به کارگیری آنها در مدارها هدفهای رفتاری: پس از پایان

فصل چهارم قوانین تونن و نورتن هدف کلی : آشنایی با منبع ولتاژ و منبع جریان و قوانین تونن و نورتن و به کارگیری آنها در مدارها هدفهای رفتاری: پس از پایان قوانین تونن و نورتن هدف کلی : آشنایی با منبع ولتاژ و منبع جریان و قوانین تونن و نورتن و به کارگیری آنها در مدارها هدفهای رفتاری: پس از پایان این فصل از فراگیرنده انتظار می رود که: 1- منبع جریان را تعریف

توضیحات بیشتر

بسمه تعالي دانشگاه علوم پزشكي لرستان معاونت آموزشي مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي (فرم خالصه رزومه اساتید مجتمع آموزش عالي سالمت واحد دورود سال

بسمه تعالي دانشگاه علوم پزشكي لرستان معاونت آموزشي مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي (فرم خالصه رزومه اساتید مجتمع آموزش عالي سالمت واحد دورود سال بسمه تعالي دانشگاه علوم پزشكي لرستان معاونت آموزشي مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي (فرم خالصه رزومه اساتید مجتمع آموزش عالي سالمت واحد سال 9-9 نام و نام خانوادگي: شماره شناسنامه: 5975 عنوان آخرين

توضیحات بیشتر

کفایت و کمیت بروندادهای رساله دکتری

کفایت و کمیت بروندادهای رساله دکتری کارگاه آموزشی تعالی کیفیت پژوهش دانشگاهی حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه اصفهان چرا بايد تحقیق/پژوهش انجام دهیم عوامل داخلی: عالقه شخصی )حس رضايتمندي و کنجکاوي( حس بلند همتی/جاه طلبی قوي عوامل خارجی: مدرک تحصیلی

توضیحات بیشتر

بیانیه سیاست سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز

بیانیه سیاست سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز بیانیه سیاست سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو گروه مدیران سرمایه گذاری بیانیه سیاست سرمایه های های گذاری صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو گروه توسط مدیران سرمایه گذاری صندوق تهیه شده است. هدف

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation موضوع تحقيق : بررسی web1.2.3 استاد راهنما : جناب آقاي دكتر كيانی دانشجو: سهيل عباسی كالنی پاييز 1395 Internet در سال 1983 شركت انگليسي ( آريانت ) اينترنت كه يک شبکه جهاني است كه شامل ميليون ها كامپيوتر

توضیحات بیشتر

فرم گزارش كار هفتگي

فرم گزارش كار هفتگي قابل توجه دانشجويان متقاضی ( درس کار آموزي ) مراحل و شرح کامل وظايف دانشجويان کارآموزي 1 اخذ واحد كارآموزي در زمان ثبت نام 2 جستجو براي يافتن محلي مناسب جهت كارآموزي و كسب موافقت مديريت واحد مورد نظر.

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - خشونت ما یا خشونت آن ها.docx

Microsoft Word - خشونت ما یا خشونت آن ها.docx م ا خ ش و ن ت ) ا خشونت آ ن, ا محمدرضا شالگونی خ ش و ن ت ک ل م ه ا ي ا س ت ک ه ه ی چ ی ک ا ز م ا د ر ف ه م ی د ن م ع ن ا ي آ ن م ش ک ل ی ن د ا ر ی م ز ی ر ا ت ق ر ی ب ا ه م ه م ا ا ز آ ن چ ه این کلمه م

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20CFD3CAE6D1C7E1DAE3E120CAE5EDE520E620C7D1C7C6E52090D2C7D1D420C8C7D2D1D320DEC7E4E6E4ED20C8D2D190CAD1E52E646F63>

<4D F736F F D20CFD3CAE6D1C7E1DAE3E120CAE5EDE520E620C7D1C7C6E52090D2C7D1D420C8C7D2D1D320DEC7E4E6E4ED20C8D2D190CAD1E52E646F63> دستورالعمل تهيه و اراي ه گزارش بازرس قانوني در مورد رسيدگي به گزارش توجيهي هيي ت مديره در خصوص افزايش سرمايه مقدمه 1- هدف اين دستورالعمل ايجاد هماهنگي در نحوه تهيه و اراي ه گزارش بازرس قانوني در مورد رسيدگي

توضیحات بیشتر

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی مدیریت منابع علمی کتابخانه مرکزی و اسناد راهنمای استفاده از Primal Pictures تهیه کننده: فاطمه ب

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی مدیریت منابع علمی کتابخانه مرکزی و اسناد راهنمای استفاده از Primal Pictures تهیه کننده: فاطمه ب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی مدیریت منابع علمی کتابخانه مرکزی و اسناد راهنمای استفاده از Primal Pictures تهیه کننده: فاطمه بقالها مهر ماه 1394 Baghalha.m@gmail.com مقدمه Primal

توضیحات بیشتر

2/25/2015 معادله جبري هر معادله ریاضی به شکل y=f(x) را جبري گویند اگر بتوان آن را به شکل زیر نشان داد: ریشه Advanced Numerical Methods 37 روش نصف کردن

2/25/2015 معادله جبري هر معادله ریاضی به شکل y=f(x) را جبري گویند اگر بتوان آن را به شکل زیر نشان داد: ریشه Advanced Numerical Methods 37 روش نصف کردن معادله جبري هر معادله ریاضی به شکل y=f() را جبري گویند اگر بتوان آن را به شکل زیر نشان داد: ریشه Advanced Numercal Methods 37 روش نصف کردن (Bsecton) دو نقطه (کران) در دو سوي ریشه در نظر گرفته میشود به

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - ok

Microsoft Word - ok جلسه پنجم خواص جزء صحيح معادلات و نامعادلات براكتي رسم نمودار روابط براكتي بزرگترين عدد صحيحي كه از x بزرگتر نباشد را جزء صحيح ) براكت ( x ميگوي يم و با نماد نمايش ميدهيم در واقع : به طور كلي هر عددي روي

توضیحات بیشتر

خبرگزاری سفیر افلاک سفیر افلاک بررسی میکند: کلاه گشاد دولت بر سر متقاضیان مسکن مهر شناسه خبر : ۵۸۶۷ یکشنبه ۲۱ ا ذر - ۱۳۹۵ ۰۷:۳۳ مسک

خبرگزاری سفیر افلاک   سفیر افلاک بررسی میکند: کلاه گشاد دولت بر سر متقاضیان مسکن مهر شناسه خبر : ۵۸۶۷ یکشنبه ۲۱ ا ذر - ۱۳۹۵ ۰۷:۳۳ مسک سفیر افلاک بررسی میکند: کلاه گشاد دولت بر سر متقاضیان مسکن مهر شناسه خبر : ۵۸۶۷ یکشنبه ۲۱ ا ذر - ۱۳۹۵ ۰۷:۳۳ مسکن مهر که روزگاری قرار بود مشکل اصلی بسیاری از خانوارهای خرما بادی را برطرف کند امروز با حواشی

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - پرسش و پاسخ .امور توسعه منابع انساني

Microsoft Word - پرسش و پاسخ .امور توسعه منابع انساني بسمه تعالي سو الات پركاربرد دستگاه هاي اجرايي كشور مرتبط با حوزه ا موزشي كاركنان دولت (امور توسعه منابع انساني) ١- منظور از دوره هاي ا موزشي مصوب چيست به ا ن دسته از دوره هاي ا موزشي كوتاه مدت كه با اخذ

توضیحات بیشتر

PERSISKA رشح مخترصی درباره دوره دبیرستان در سوئد

PERSISKA رشح مخترصی درباره دوره دبیرستان در سوئد PERSISKA رشح مخترصی درباره دوره دبیرستان در سوئد در سوئد همه نوجوانانی که دوره ۹ ساله ابتدایی را تمام کرده اند حق تحصیل در یک دوره سه ساله دبیرستانی را دارند.تحصیالت دبیرستانی پایه خوبی را برای فعالیتهای

توضیحات بیشتر

آیندة روابط عمومی پایدار تغییر در کیفیت مسئولیت اجتماعی و اینترنت همه چیزها

آیندة روابط عمومی پایدار  تغییر در کیفیت مسئولیت اجتماعی و  اینترنت همه چیزها آیندة روابط عمومی پایدار تغییر در کیفیت مسئولیت اجتماعی و اینترنت همه چیزها دوازدهمين کنفرانس بينالمللي روابط عمومي ايران 6 دی ماه 1394 دکتر سعید رضا عاملی استاد گروه ارتباطات دانشگاه تهران طرح مسئله چالش

توضیحات بیشتر

مشخصات کلی اهداف مرحله ای هدف های رفتاری آموزشی این فایل فقط برای مشاهده می باشد. برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این طرح درس با قیمت فقط دوهزار توما

مشخصات کلی اهداف مرحله ای هدف های رفتاری آموزشی این فایل فقط برای مشاهده می باشد. برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این طرح درس با قیمت فقط دوهزار توما مشخصات کلی اهداف مرحله ای هدف های رفتاری آموزشی طرح درس روزانه درس ریاضی هفتم شماره طرح درس موضوع درس : جذر و ریشه تاریخ اجرا : مدت اجرا : 1 جلسه 09 دقیقه : تعداد فراگیران : 62 مجری : بخشی کالس هفتم مکان

توضیحات بیشتر

4- سوالات کنکور 1393 به همراه پاسخ تشریحی آنها سوالات این بخش مربوط به کنکور کارشناسی ارشد گرایش صنایع سال 1393 بوده که آزمون آن در روز جمعه مورخ 92 1

4- سوالات کنکور 1393 به همراه پاسخ تشریحی آنها سوالات این بخش مربوط به کنکور کارشناسی ارشد گرایش صنایع سال 1393 بوده که آزمون آن در روز جمعه مورخ 92 1 - سوالات کنکور به همراه پاسخ تشریحی آنها سوالات این بخش مربوط به کنکور کارشناسی ارشد گرایش صنایع سال بوده که آزمون آن در روز جمعه مورخ / 8/ برگزار شده است. تستهاي کنترل پروژه 0 تا بوده که از شماره آغاز

توضیحات بیشتر

(Supply) عرضه

(Supply) عرضه تقاضا (Demand) 1 ري وس مطالب قید بودجه Constraint) (Budget ترجیحات( Function (Utility منحنی بی تفاوتی Curve) (Indifference انتخاب مصرف کننده Choice) (Consumer s کشش درآمدي Elasticity) (Income کشش جانشینی

توضیحات بیشتر

برنامه استراتژیک گروه گفتاردرمانی

برنامه استراتژیک گروه گفتاردرمانی برنامه استراتژیک گروه گفتاردرمانی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی اراک 1397-1401 اعضای کمیته تدوین برنامه: خانم دکتر سوسن صالحی مدیرگروه گفتاردرمانی دانشکده توانبخشی آقای هادی ترابی معاون آموزشی دانشکده

توضیحات بیشتر

C indd

C indd آشنایی با نظریۀ اعداد نظریه اعداد و به خصوص مبحث هم نهشتی ها کاربردهای بسیاری در علوم مربوط به رایانه رمزنگاری و رمزگشایی حساب با اعداد صحیح بزرگ طراحی الگوریتم های سودمند برای حساب کامپیوتری و ایجاد اعداد

توضیحات بیشتر

فرآیند پاسخگویی به آزمون تحلیلی تشریحی برنامه ریزی شهری کارشناسی ارشد شهرسازی کیمیا فکر بزرگ

فرآیند پاسخگویی به آزمون تحلیلی تشریحی برنامه ریزی شهری کارشناسی ارشد شهرسازی کیمیا فکر بزرگ فرآيند پاسخگويي به آزمون: پاسخگويي به سوالات مطرح شده در اين آزمون ها مبتني بر فرآيند تهيه ي طرح هاي توسعه ي شهري و به صورت زير است: شناخت وضع موجود تجزيه و تحليل اطلاعات تدوين اهداف راهبرد ها و سياست

توضیحات بیشتر

اولویت های پژوهش ی معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی دارایی و سال طراحی شاخص ها و مدل مناسب جهت ارزیابی عملکرد برنام

اولویت های پژوهش ی معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی دارایی و سال طراحی شاخص ها و مدل مناسب جهت ارزیابی عملکرد برنام اولویت های پژوهش ی معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی دارایی و سال 94 4 5 6 7 8 9 0 طراحی شاخص ها و مدل مناسب جهت ارزیابی عملکرد برنامه ششم توسعه کشور با تاکید بر مولفههای اقتصاد مقاومتی بررسی وضعیت

توضیحات بیشتر

م.شهنازی کپی کننده پیشفرض فایل های ویندوز هفت خوب است. اما فقط خوب است. کپی کننده پیشفرض ویندوز هفت هنگام کپی کردن فایل های بزرگ سریع نیست و در صورتی

م.شهنازی کپی کننده پیشفرض فایل های ویندوز هفت خوب است. اما فقط خوب است. کپی کننده پیشفرض ویندوز هفت هنگام کپی کردن فایل های بزرگ سریع نیست و در صورتی م.شهنازی کپی کننده پیشفرض فایل های ویندوز هفت خوب است. اما فقط خوب است. کپی کننده پیشفرض ویندوز هفت هنگام کپی کردن فایل های بزرگ سریع نیست و در صورتی که در حین انجام کار خطایی رخ دهد به صورت کامل متوقف

توضیحات بیشتر

راهنمای "سمنتاک" مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب

راهنمای سمنتاک مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب راهنمای "سمنتاک" مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب کاربری... X مشخصات کاربری... XI خروج از سامانه... XII

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - مقایسه وضعیت تعرفه ای کشورهای منتخ1

Microsoft Word - مقایسه وضعیت تعرفه ای کشورهای منتخ1 معاونت معاونت بررسی بررسی هاي هاي اقتصادي مقایسه وضعیت اي کشورهاي منتخب 2 1 عوارض گمرکی مرتبط با واردات کالا است که براي کالاهاي تولیدي داخل کشور نسبت به کالاهاي وارداتی مزیت قیمتی ایجاد می نماید 3 و درآمد

توضیحات بیشتر

برنامە جدید براي دهمیها بودجه بندي آزمونهاي آزمایشی سنجش اول (ویژة دانشآموزان پایە دهم) سال تحصیلی

برنامە جدید براي دهمیها بودجه بندي آزمونهاي آزمایشی سنجش اول (ویژة دانشآموزان پایە دهم) سال تحصیلی برنامە جدید براي یها بودجه بندي هاي آزمایشی سنجش اول (ویژة دانشآموزان پایە ) سال تحصیلی -96 www.sanjeshserv.ir هاي آزمایشی سنجش اول ویژه دانشآموزان پایه (سال اول دورة دوم متوسطه) با تغییر نظام آموزشی از

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی وضعیت سالمندان کشور صدرالدین بالدی موسوی کارشناس ارشد جمعیت شناسی مشاور ریاست مرکز آمار ایران در طول ۳۰ سال آینده سالمندان حدود ۲ ۰ درصد از

بسمه تعالی وضعیت سالمندان کشور صدرالدین بالدی موسوی کارشناس ارشد جمعیت شناسی مشاور ریاست مرکز آمار ایران در طول ۳۰ سال آینده سالمندان حدود ۲ ۰ درصد از بسمه تعالی وضعیت سالمندان کشور صدرالدین بالدی موسوی کارشناس ارشد جمعیت شناسی مشاور ریاست مرکز آمار ایران در طول ۳۰ سال آینده سالمندان حدود ۲ ۰ درصد از جمعیت جهان را تشكیل می دهند. سازمان بهداشت جهانی تخمین

توضیحات بیشتر

خستگي Fatigue خستگي نوعي ازتخريب است كه هنگامي مشاهده ميشود كه نيروي اعمالي ديناميك است و مقادير بردار نيروي)مقدار وجهت و راستا( اعمالي با گذشت زمان ع

خستگي Fatigue خستگي نوعي ازتخريب است كه هنگامي مشاهده ميشود كه نيروي اعمالي ديناميك است و مقادير بردار نيروي)مقدار وجهت و راستا( اعمالي با گذشت زمان ع خستگي Fatigue خستگي نوعي ازتخريب است كه هنگامي مشاهده ميشود كه نيروي اعمالي ديناميك است و مقادير بردار نيروي)مقدار وجهت و راستا( اعمالي با گذشت زمان عوض مي شود. در اين حالت تخريب مكانيزم خاص خود را دارد

توضیحات بیشتر

قابلیت اطمینان سیستم های قدرت

قابلیت اطمینان سیستم های قدرت قابلیت اطمینان سیستم های قدرت مراجع: [1] R. Billintn & R. Allen, Reliability Evaluatin f Engineering Systems: Cncepts and Techniques, 2 nd Editin. [2] R. Billintn & R. Allen, Reliability Evaluatin f Pwer

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - chklist taze tasis.doc

Microsoft Word - chklist taze tasis.doc عطف موضوع: چك ليست رعايت اصلاحيه قانون تجارت مصوب سال 1347 در مورد واحد مورد رسيدگي:... سال/دوره مالي:... هدف: تعيين اين كه آيا شركت مورد رسيدگي هنگام تاسيس اصلاحيه قانون تجارت را رعايت كرده است 1- اين

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 فصل اول مهندسی چیست سید احسان تهامی استادیار گروه مهندسی دانشگاه آزاد tahami@mshdiau.ac.ir http://tahami.mshdiau.ac.ir 1 بارم بندی درس بیوالکتریک: 4 نمره میان ترم 2 نمره تمرین 8 نمره پایانترم + 6 نمره

توضیحات بیشتر

آموزش بادی پرس قسمت اول )نصب و راهاندازی( آموزش بادی پرس قسمت )نصب و راهاندازی( اول ) صفحه 1

آموزش بادی پرس قسمت اول )نصب و راهاندازی( آموزش بادی پرس قسمت )نصب و راهاندازی( اول ) صفحه 1 آموزش بادی پرس قسمت )نصب و راهاندازی( اول ) صفحه 1 امروزه ارتباطات حرف اول را در تعامالت انسانی میزند و حتی با گذر زمان شاهد ایجاد کسبوکارهایی جدید مبتنی بر همین ارتباطات هستیم. در هر عصر و دورهای روشهای

توضیحات بیشتر

با وجود این گجت کوچک دوربین DSLR خود را دور بیندازید + گالری عکس

با وجود این گجت کوچک دوربین DSLR خود را دور بیندازید + گالری عکس با وجود این گجت کوچک دوربین DSLR خود را دور بیندازید + گالری عکس یک شرکت استارتاپی که در زمینه عکاسی فعالیت میکند توانسته گجتی بسازد که ترکیبی از قدرت عکاسی دوربینهای بزرگ DSLR و چندین لنز جداشدنی است.

توضیحات بیشتر

دینامیک سازه ها، پاسخ سازه در برابر زلزله

دینامیک سازه ها، پاسخ سازه در برابر زلزله در این مقاله روش های تعیین پاسخ سازه تک درجه ا زادی که در معرض نیروی زلزله ناشی از جنبش زمین قرار گرفته باشد برررسی می شود. پاسخ به جنبش زمین ناشی از زلزله در مقالات قبل پاسخ سازه در اثر نیروهای ذاتی موجود

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Summaries.docx

Microsoft Word - Summaries.docx ا س الم ج ه ا ن د ر پیشرفت و ت و س ع ه ح س ی ن ع س ک ر ی ح س ی ن م ح م د خ ا ن ل ی ز ا میدین ف ص ل ی ک م - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - م ق د م ه عصر طالیی ا س ال

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Gozaresh 19 september

Microsoft Word - Gozaresh 19 september گزارشی از آکسیون اعتراضی در محکومیت قتل شاھرخ زمانی در زندان رجاي ی شھر سیزدھم سپتامبر ٢٠١۵ خبر جانباختن شاھرخ زمانی از فعالین سوسیالیست جنبش کارگری ایران در سراسر جامعھ ایران و جھان پیچید بلافاصلھ ھمھ

توضیحات بیشتر

شماره مقاله: 38 مقاله نامه بيست و يكمين كنفرانس بهاره فيزيك (31 ارديبهشت و 1 خرداد 1393) چکیده خواص ترموالکتریکی عایق توپولوژیکی در حضور ناخالصی های م

شماره مقاله: 38 مقاله نامه بيست و يكمين كنفرانس بهاره فيزيك (31 ارديبهشت و 1 خرداد 1393) چکیده خواص ترموالکتریکی عایق توپولوژیکی در حضور ناخالصی های م چکیده خواص ترموالکتریکی عایق توپولوژیکی در حضور ناخالصی های مغناطیسی و غیر مغناطیسی علی رضایی سعید عابدین پور جهانفر ابویی دانشکده فیزیک دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان صندوق پستی ۵۱۵۱۱-۵۵۱۱ زنجان

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - ??? ???

Microsoft Word - ??? ??? نام درس: سيستم هاي اطلاعات مديريت و تضمين كيفيت در خدمات دارويي اهداف پايان درس: آشنايي با نظام هاي اطلاعاتي مديريتي و روشهاي كنترل كيفيت در دارو اهداف شناختي: كسب مهارت علمي در مباني اطلاع رساني و كنترل

توضیحات بیشتر

روتر بی‌سیم برای کنترل فرزندان در اینترنت + گالری عکس

روتر بی‌سیم برای کنترل فرزندان در اینترنت + گالری عکس Starry Station روتر بیسیم برای کنترل فرزندان در اینترنت + گالری عکس روترهای بیسیم از حدود ۱۷ سال پیش پا به عرصه این دنیا گذاشتند و در این مدت اتفاقات زیادی را تجربه کردند. اما فکر نکنید که چون این فناوری

توضیحات بیشتر

بسم الله الرحمن الرحیم

بسم الله الرحمن الرحیم سید محمد آذین دانشجوی دکترای حقوق خصوصی از دانشگاه تهران وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه عنوان قرارداد فصل بندی کلی بحث ماهیت قرارداد اطراف قرارداد تعهدات متقابل در قرارداد رحم جایگزین : وهن جایگاه

توضیحات بیشتر

جدول 1: لیست دروس رشته کارشناسی مهندسی پزشکی ) گرایش بیوالکتریک)- دروس عمومی پایه اصلی تخصصی و اختیاري- (ورودي 95 و بعد) دروس عمومی دروس پایه دروس اصل

جدول 1: لیست دروس رشته کارشناسی مهندسی پزشکی ) گرایش بیوالکتریک)- دروس عمومی پایه اصلی تخصصی و اختیاري- (ورودي 95 و بعد) دروس عمومی دروس پایه دروس اصل جدول : لیست دروس رشته کارشناسی ) گرایش بیوالکتریک) دروس و (ورودي 95 و بعد) دروس دروس دروس دروس دروس (مشترك بیوالکتریک و بالینی) (مشترك بیوالکتریک و بالینی) (مشترك بیوالکتریک و بالینی) (فقط گرایش بیوالکتریک)

توضیحات بیشتر

گزارشی از نخستین همایش بینالمللی روشنایی و نورپردازي ایران گزارشی از نخستین همایش بینالمللی روشنایی و نورپردازي ایران از 25 آذر شیراز به مدت 3 روز میز

گزارشی از نخستین همایش بینالمللی روشنایی و نورپردازي ایران گزارشی از نخستین همایش بینالمللی روشنایی و نورپردازي ایران از 25 آذر شیراز به مدت 3 روز میز از 25 آذر شیراز به مدت 3 روز میزبان نخستین همایش روشنایی و نورپردازي ایران بود. در این همایش بین المللی که در مجموعه سرزمین سبز برگزار شد میزبان اساتید و بزرگان روشنایی و نورپردازي جهان بود در این همایش

توضیحات بیشتر

فرم تدوین طرح درس روزانه استاد نام درس : برنامه ریزی و مدیریت راهبردی نیمسال اول / دوم / تابستان : دوم )79-79( تعداد و نوع واحد ( نظری / عملی ) : نظری

فرم تدوین طرح درس روزانه استاد نام درس : برنامه ریزی و مدیریت راهبردی نیمسال اول / دوم / تابستان : دوم )79-79( تعداد و نوع واحد ( نظری / عملی ) : نظری نام درس : برنامه ریزی و مدیریت راهبردی نیمسال اول / دوم / تابستان : دوم )7979( تعداد و نوع واحد ( نظری / عملی ) : نظری 3 واحد مدرس: دکتر لیال دشمنگیر رشته و مقطع تحصیلی : دکتری سیاست گذاری سالمت ترم: دوم

توضیحات بیشتر

ابزارها و روش های اندازه گیری و ارزیابی دانش و مدیریت دانش

ابزارها و روش های اندازه گیری و ارزیابی دانش و مدیریت دانش به نام آنکه جان را فکرت آموخت مدیریت دانش در سازمان ها ارائه در: دانشگاه فردوسی مشهد برای دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطالعات و دانش گرایش مدیریت دانش مدرس: مصطفی جهانگیر )PhD( mjahangir@varastegan.ac.ir

توضیحات بیشتر

فرماندار تهران: ایجاد اشتغال به عنوان یکی از سیاست های عمومی دولت باید مطرح شود

فرماندار تهران: ایجاد اشتغال به عنوان یکی از سیاست های عمومی دولت باید مطرح شود دوشنبه 04 تیر - 1397 09:16 فرماندار تهران: ایجاد اشتغال به عنوان یکی از سیاست های عمومی دولت باید مطرح شود تحریریه خبر- معاون استاندار و فرماندار تهران در دومین جلسه شورای اداری شهرستان تهران به ایفای

توضیحات بیشتر

9 ترفند انتخاب نام کسب و کار اینترنتی fekreabi.net

9 ترفند انتخاب نام کسب و کار اینترنتی fekreabi.net 9 ترفند انتخاب نام کسب و کار اینترنتی محسن مبصرفر مدیر وب سایت فکر آبی مشاور کسب و کارهای اینترنتی و بازاریابی اینترنتی مدرس و سخنران کسب و کار اینترنتی و بازاریابی اینترنتی نویسنده ویژه نامه فکر آبی مقدمه

توضیحات بیشتر

گزارش سفر دانشجویان رشته جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس خلیج فارس و جزایر جنوب ایران تاریخ سفر: 7 تا 31 آذر ماه 3131 اساتید: دکتر محمدرضا حافظ نیا

گزارش سفر دانشجویان رشته جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس خلیج فارس و جزایر جنوب ایران تاریخ سفر: 7 تا 31 آذر ماه 3131 اساتید: دکتر محمدرضا حافظ نیا گزارش سفر دانشجویان رشته جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس خلیج فارس و جزایر جنوب ایران تاریخ سفر: 7 تا 31 آذر ماه 3131 اساتید: دکتر محمدرضا حافظ نیا دکتر ابراهیم رومینا و دکتر سیروس احمدی میزبان اساتید

توضیحات بیشتر

0104.doc

0104.doc مفهوم ضربه هدف ما از مطالعه برخورد در اين فصل اين است كه ببينيم در صورت معلوم بودن حركتهاي اوليه ذرات برخورد كننده با استفاده از اصول پايستگي تكانه و انرژي و با فرض اينكه چيزي در مورد نيروهاي مو ثر در

توضیحات بیشتر

قواعد کلی درخصوص ساختار پایان‌نامه در مقطع کارشناسی ارشد

قواعد کلی درخصوص ساختار پایان‌نامه در مقطع کارشناسی ارشد قواعد کلی درخصوص ساختار پایاننامه در مقطع کارشناسی ارشد تهیه شده توسط: واحد پژوهش و کتابخانه مرداد ماه 7931 مشخصات ظاهری ابعاد و رنگ جلد 1. اندازه کلیه صفحات A4 با حاشیه از باال و راست 5.3 سانتیمتر از

توضیحات بیشتر

نرم‌افزارهایی که همین حالا باید استفاده از آن‌ها را متوقف کنید (بخش چهارم)

نرم‌افزارهایی که همین حالا باید استفاده از آن‌ها را متوقف کنید (بخش چهارم) استفاده ممنوع! نرمافزارهایی که همین حالا باید استفاده از آنها را متوقف کنید (بخش چهارم) ما بدون نرمافزار ناتوان خواهیم بود بدون آنها چگونه میتوانیم وبگردی کنیم از کامپیوترهای خود محافظت کنیم و فصلهای این

توضیحات بیشتر

AutSat

AutSat صفحه: 2 فهرست مطالب هدف............ 3... ارشد...... 4... پنجم...... 4... ترم ششم.........4 اختراعات......5 شرايط تمديد سنوات در کارشناسي تمديد سنوات ترم 2 تمديد سنوات 2 حمايت مالي )تشويقي( از چاپ مقاالت

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation طراحی سازماندهی و اجرای ایده ها به سبک کسب و کارهای نوظهور (Launching Startups) Provided By: Ali Jahedi May 2015 Provided By: Ali Jahedi May 2015 نام و نام خانوادگی: علی جاهدی سوابق دانشجوی دکترای علم

توضیحات بیشتر

معرفی نرم افزار Hydra Hydra یک نرم افزار مدیریت حرفه ای کاربران اینترنت میباشد که بر پایه پروتکل radius کاربران را مدیریت کرده و همچنین گزارش های متنو

معرفی نرم افزار Hydra Hydra یک نرم افزار مدیریت حرفه ای کاربران اینترنت میباشد که بر پایه پروتکل radius کاربران را مدیریت کرده و همچنین گزارش های متنو معرفی نرم افزار Hydra Hydra یک نرم افزار مدیریت حرفه ای کاربران اینترنت میباشد که بر پایه پروتکل radius کاربران را مدیریت کرده و همچنین گزارش های متنوعی از اتصال کاربران به شبکه تهیه میکند. دریک تعریف

توضیحات بیشتر

باسمه تعالی آموزش کار با نرم افزار AnyDesk )جایگزین ویور( تیم با دو بار کلیک بر روی آیکون نرم افزار AnyDesk آن را اجرا کنید. مشاهده خواهید کرد که پنجر

باسمه تعالی آموزش کار با نرم افزار AnyDesk )جایگزین ویور( تیم با دو بار کلیک بر روی آیکون نرم افزار AnyDesk آن را اجرا کنید. مشاهده خواهید کرد که پنجر باسمه تعالی آموزش کار با نرم افزار AnyDesk )جایگزین ویور( تیم با دو بار کلیک بر روی آیکون نرم افزار AnyDesk آن را اجرا کنید. مشاهده خواهید کرد که پنجره ای شبیه به عکس زیر نمایان میشود. بخش های مختلفی که

توضیحات بیشتر

اصول استقالل دیوان محاسبات کش ور استاندا رد 0022

اصول استقالل دیوان محاسبات کش ور استاندا رد 0022 اصول استقالل دیوان محاسبات کش ور استاندا رد 0022 کلیات با توجه به مفاد استاندارد اصول كلي دیوان محاسبات كشور بیان ميشود. حسابرسي اصول مندرج در ذیل به عنوان اصول اساسي تبیین كننده استقالل اصل یک وجود چارچوبی

توضیحات بیشتر

راهنمای سامانه پذيرش دانشجو صرفا بر اساس سوابق تحصيلي آزمون سراسری مهر ماه سال 1398 سامانه پذيرش دانشجو صرفا بر اساس سوابق تحصيلي آزمون سراسري مهر ماه

راهنمای سامانه پذيرش دانشجو صرفا بر اساس سوابق تحصيلي آزمون سراسری مهر ماه سال 1398 سامانه پذيرش دانشجو صرفا بر اساس سوابق تحصيلي آزمون سراسري مهر ماه راهنمای سامانه پذيرش دانشجو صرفا بر اساس سوابق تحصيلي آزمون سراسری مهر ماه سال 1398 سامانه پذيرش دانشجو صرفا بر اساس سوابق تحصيلي آزمون سراسري مهر ماه سال 1398 يک سامانهي مبتني بر حساب کاربري است. بدين

توضیحات بیشتر