جستجوی ویروس بلوتانگ در شتر‌های یک کوهانه‎ی کشتار شده در نجف‌آباد (مرکز ایران) با روش RT-PCR

اندازه: px
شروع نمایش از صفحه:

Download "جستجوی ویروس بلوتانگ در شتر‌های یک کوهانه‎ی کشتار شده در نجف‌آباد (مرکز ایران) با روش RT-PCR"

رونوشت

1 37-47 : 7 3 پ ا پ م و د ه ر ا م ش م ه د ر ا ه چ ه ر و د / ک ش ز پ م ا د ژ و ل و ب ر ک م ه ر ش ن ن س ر ف و ت ک ال ن- پ م ا ر ف و ت ک ال ب ک ر ت و ن د ت پ پ ا ر ت ک ا ب د ض ص ا و خ س ر ر ب ر د ن ا ت س پ م ر و د ل و م س و ئ ر و ا س و ک و ک و ل ف ا ت س ا ر ت ک ا ب د ش ر و ر ر ب ر ت ش ن ا ت ش ل ه ر ش ا ه و ا گ ا ر ه ز ه د س 3 3 *2 1 ش ن م د ا و ج ل ع و ت و ا خ س د ا ه د م ح م ر و پ ث ر و م ه ط ب ت ج م و س و م 1 - س ا ن ش ر ا ک ن ا ر ا د ه ش م د ه ش م س و د ر ف ه ا گ ش ن ا د م ا د د ا ژ ن ح ال ص ا د ش ر ا ن ا ر ا د ه ش م د ه ش م س و د ر ف ه ا گ ش ن ا د ز ر و ا ش ک ه د ک ش ن ا د م ا د م و ل ع ه و ر گ م ا م ت د ا ت س ا 2- ن ا ر ا د ه ش م د ه ش م س و د ر ف ه ا گ ش ن ا د ز ر و ا ش ک ه د ک ش ن ا د م ا د م و ل ع ه و ر گ ر ا د ا ت س ا درافت: 2/1 / خ ر ا ت 7 9 1/6/ 2 : ش ر ذ پ خ ر ا ت ه د ک چ ر ت ک ا ب د د ش ر و ر ر ر ب ر ت ش ن ن س ر ف و ت ک ال ن- ن ن پ م ا ر ف و ت ک ال ب ب ک ر ت و ن د د ت پ پ ا ر ت ک ا ب د ض ر ث ا س ر ر ب ش ه و ژ پ ن ا ز ا ف د ه س و ک و ک و ل ف ا ت س ا ژ و ل و ن ک ت و ب هه ه ا گ ش ا م ز آ ر د ل ب ق ت ت ا ع ل ا ط م ز ا ه ک ر ت ش ن س ر ف و ت ک ال ن- پ م ا ر ف و ت ک ال ب ک ر ت و ن د ت پ پ. ت س ا ر ش و ا گ ن ا ت س پ م ر و د ل و م س و ئ ر و ا د ت پ پ ن ن ا ا ر ت ک ا ب د ض ر ر ر ث ا. ت ف ر گ رر ر ا ر ق ه د ا ف ت س ا د ر و م د و ب ه د ش ه ه ت د ه ش م س و د ر ف ه ا گ ش ن ا د کشاورز دانشکده م ا د م و ل ع ه و ر گ ش و ر ه ب ن ن ن ل س ت م ه ه ب م م م و ا ق م س س س و ئ ر و ا س س س و ک و ک و ل ف ا ت س ا و )ATCC ( س س س و ئ ر و ا س س س و ک و ک و ل ف ا ت س ا ا ه ر ت ک ا ب و ر کلونبرررررررر شمارش )PTCC ( م ا ج ن ا ک س د ز ا ر ا ش ت ن ا ش و ر ر غ ت ت ل ا ع ف ر ب د ت پ پ ن ا ن د ر ک ز ال ف و ئ ل و د ا ر گ ت ن ا س ه ج ر د ت ر ا ر ح ر ث ا س ر ر ب ن ن چ م ه. ت ف ر گ م ا ج ن ا باکترا ضد ه ب ن آ ت ش ا د ا ر ت ک ا ب د ض ر ث ا س و ئ ر و ا س و ک و ک و ل ف ا ت س ا ر ت ک ا ب ر ب ا ر ب ر د د ل و ت ب ک ر ت و ن د ت پ پ ه ک د ا د ن ا ش ن ج ا ت ن. د ش ل ل ا م ع ا ه ه ک د ا د ن ن ا ش ن ت ر ا ر ح ر ث ا س ر ر ب ن ن چ م ه. د و ب ر ث أ ت ب ن ل س ت م ه ب م و ا ق م س و ئ ر و ا س و ک و ک و ل ف ا ت س ا ر ت ک ا ب و ر ر ب ل و p) 0/1> ) ت ش ا د ن د د ت پ پ ن ن ا ت ل ا ع ف ن ا ز م ر ب ر ا د ن ع م ر ث أ ت ه ق ق د 0 4 ن ا م ز ت د م ا ت د ا ر گ ت ن ا س ه ج ر د ت ر ا ر ح ا ه ن ا م ز ر د ل و ه ق ق د و 0 7 ن د ش ز ال ف و ئ ل ر ث ا ر د ه ع ل ا ط م د ر و م د ت پ پ ا ر ت ک ا ب د ض ت ل ا ع ف p). 0/1000> ) د ش ه د ه ا ش م د ت پ پ ن ا ا ر ت ک ا ب د ض ت ل ا ع ف ر د ر ا د ن ع م ش ه ا ک ز ا ن ن ا و ت ب ه ه د ن آ ر د ت س ا د م ا. د ا د ن ا ش ن ا ر ا ه ن آ ا ر ت ک ا ب د ض ص ا و خ و ع ب ط ا ه د ت پ پ ل س ن ا ت پ ه ع ل ا ط م ن ا ر د ه د م آ ت س د ه ب ج ا ت ن. د ر ک ن کرد. ه د ا ف ت س ا ن ا ت س پ م ر و ر ا م ب ر د ا ه ک ت و ب ت ن آ ا ر ب ن ا م ر د ل م ک م ا ن ز گ ا ج ن ا و ن ع ه ب ت ا ب ک ر ت ن ا ن ا ت س پ م ر و ن س ر ف و ت ک ال ن- پ م ا ر ف و ت ک ال ب ک ر ت و ن د ت پ پ س و ئ ر و ا س و ک و ک و ل ف ا ت س ا : د ل ک ت ا م ل ک ر و پ ث ر و م ه ط ب ت ج م : ول ئ س م ه د ن س و * ن. ن ا ر ا د ه ش م س و د ر ف ه ا گ ش ن ا د ز ر و ا ش ک ه د ک ش ن ا د م ا د م و ل ع ه و ر گ : س ر د آ الکترونک: ت س پ

2 37 پ ا پ م و د ه ر ا م ش م ه د ر ا ه چ / ک ش ز پ م ا د ژ و ل و ب و ر ک م ه ر ش ن 8 3 ه م د ق م بمارها پرهزنهههههترن و شاعععععترن از ن ا ت س پ م ر و شر گاوها صنعت آن ناشاز ا ه ه ن ز ه ت س ا ر گ م م م م م ش چ ه ک ت س ا گاودارها درمان ا ه ننننن نن ن ن ا ز د ا ص ت ق ا ه ج و ت ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ب ا ق م ه س و ص ا ص ت خ ا د و خ ه ب ا ر ت ع ن ص ر د بمممممممار ان ز و ر ب ن ا ز م. د ه د م ر ا د و ا گ ز ا ز ا ش ب. ) )5 ت س ا ه ا م ر ه ر د د ص ر د 5 2 ا ت 0/5 ن ب ن ا ر ا م س ن ا گ ر ا و ر ک م ع و ن ت س ا ه د ش ا س ا ن ش ن ا ت س پ بهههههههعنوان مختلف ن ا. ) )7 ر ا م ب ورم عامل ق ال و ک و و م ع م خ ر ن ا ت س پ ل خ ا د ر د باکترا عفونتتتتتتتها ه ب خ س ا پ د ه د م ج ا ر و ه د م ع ل م ا و ع ز ا ک س و ئ ر و ا س و ک و ک و ل ف ا ت س ا. 7( 3 ( و ا گ ر د ن ا ت س پ م ر و ر ت ک ا ب ن ا. ) 1 1 )2 ت س ا ا ل و م ع م... د و ش م ل ک ش م ر ا چ د ک ت و ب ن ا م ر د بر آنتبوتک ر ش م و ک و خ ز ب ت ن آ ا ب ن ا م ر د ر ث ا ف ع ض ل ال د ز ا س س س س و ئ ر و ا س و ک و ک و ل ف ا ت س ا ر ت ک ا ب ن ا ه ک د ر ک ه ر ا ش ا ع و ض و م ن ا ه ب ن ا و ت م ر د ت س ا ل خ ا د ا ه ژ ا ف و ر ک ا م ه د ن ز ش ش و پ ا ه ل ل ل ل و ل س ر د ا ق و سفد گلبوللللللللللللها س ر ت س د ز ا و د ن ا م ب زا ل و گ آ و ک م ز ن آ ن ن چ م ه. د ش ا ب ن ا م ا ر د ا ه ک ت و ب ت ن آ د و ج و م ف ا ر ط ا ر د ن ا ر د ک ال ک ک د ا ک ج ا ب ک ج و م ر ت ت ت ت ت ت ک ا ب ب ج و م د ن ا و ت م ه ک د و ش م ک و ک و ل ف ا ت س ا ه س ب آ جلوگر بعلت ا ه ر ت ک ا ب ن ا ر ا د ا پ و ت م و ا ق م د ا ج ا ن ا ت س پ ن و ر د ق ر ز ت. د و ش ا ه ن آ ب ر خ ت و ز و ت س و گ ا ف ز ا ک ت و ب ت ن آ م ر و ن ا م ر د ا ر ب د و ج و م ه ا ر ن ر ت ج ج ج ج ا ر ز و ج ت ه ز و ر م ا ه ن ا ف س أ ت م. ) ( ت س ا و ا گ ر د ن ا ت س پ ن ا ه ک ت س ا ش ا ز ف ا ه ب و ر ا ه ک ت و ب ت ن آ ز ا ه د ا ف ت س ا و ر د ا ر ض ر ا و ع د و خ ن ا و ت م ا ه ن آ ه ل م ج ز ا. د ر ا د پ ه ب ت ت م و ا ق م د د د ا ج ا و ر ر ر ش ر د و ر ا د ا ه ه ه ه د ن ا م ق ا ب ل ا ق ت ن ا و ا ر ت ک ا ب ف ف ل ت خ م ا ه ه ن و گ ر د ک ت و ب ت ن آ ا ه ک ک ت و ب ت ن آ ددددددد. د رددد ک ه ر ا ش ا ن ا س ن ا ه ب م ا د ز ا ا ه ن آ ک م ا ت ک ال ا ت ب ز ا گ ر ز ب هههههه ه ت س د ه س ا ه ک ک ک ت و ب ت ن آ د ن ت س ه 4 1 ( ه( ب ه ک ه مد ع ر طو پنسلن شامل ک ه( 9 1 ( ت س ا ط ب ت ر م ت ا ب ک ر ت و ن ر و پ س و ل ا ف س د ا ز ن ا ز م ه ب آنتبوتکککها ان ه ل ع ا ه ر ت ک ا ب ت م و ا ق م ا ه ر ت ک ا ب ج ا ر ع ا و ن ا ز ا ک. ت س ا کرده پدا ش ا ز ف ا کک ب م و ا کک ا م به متوان ا اا مه م ا ک ت ك ال ا ت ب ن ل س ت م ه ب م و ا ق م س و ئ ر و ا )MRSA( س و ک و ک و ل ف ا ت س ا ه ک د ر ک ه ر ا ش ا ز ا ر اا ا س ب ر ب ا ر ب ر د ت م و ا ق م ا ن ا و ت ر ت ک ا ب سوه ان ا ه ک ت و ب ت ن آ. ) 3 3 ( ت ت ت س ا ا ر ا د ا ر ه ه ه ه د و د ل ل و ط ر د ن ز و ا ا ا ب ع ب ط ت ت ت ا ب ک ر ت ز ا گ ر ز ب ه ه ه و ر گ ه ه ه ت ش ذ گ و د د ن د ش ج ج ا ر خ ت س ا ت ت ا ن ا و ح و ن ا ه ا گ ز ا م ک ل و ک ل و م د د د و خ ز ا ب و ر ک م د د ض ا ه ت ت ل ا ع ف ه ه ک د د ن د ا د ن ن ن ا ش ن ب و و و ر ک م د ض ا ده ت پ پ آنننهااا برخاز ه ه ب ق ا ح ال ط ک ص ا AMPs( ه( هه ه ت ف گ ها د ت پ پ ن ن ن ا ن ن ن ا ق ق ح م. د د د و ش م ع ب ط ک ک ت و ب ت ن آ ا ر ب و ر ک م د ض م ه ه ک د د ن د م ا ن ا ه ک ک ت و ب ت ن آ ا ر ب ن ن ز گ ا ج ک ن ا و ن ع ه ب د ن ن ا و ت ن ا و ت م ت ا ب ک ر ت ن ا ه ل م ج ز ا. ) ( د ن ش ا ب ا م ش ن ر ف و ت ک ال ن ئ ت و ر پ ه ب ا ب ن ئ ت رو پ و ک ل گ ک ) LF( ل و ک ل و م ن ز و ر ف و ت ک ال ن. ) )22 د ر ک ه ر ا ش ا ل اد ع م kda 0 8 و ن ا و د ر. ) ( ( ( ت س ا ر ر ث ا ل ل ل ا س ر د ن ن ن ا ر ا ک م ه ر ت ک ا ب و ر ر ر ب ا ر ن ا س ن ا و ر ت ش ن ر ف و ت ک ال ن ئ ت و ر پ س و ک و ک و ل ف ا ت س ا ج ا ت ن. د ن د ر ک س ر ر ب ن ن ل س ت م ه ه ب م و ا ق م س و ئ ر و ا ت ت ظ ل غ ر د ر ت ش ن ر ف و ت ک ال ه ک د ا د ن ا ش ن ن ن ن ر ف و ت ک ال ه ه ب ت ت ت ب س ن ر ت م ک ا ه ت ت ل ا ع ف. ) 6 2 ( د د و ش م ر ت ک ا ب ل م ا ک م ر ف ه ب ص ت خ م لاتکوفرن پروتئن ن ن چ م ه و اا ا ه ن ت ه ب ا ه ب و ل ز ا ک ر ه ن ن ا د د ش ر ع ع ع ان م ن ا س ن ا تنها ضدباکترا ت س ن ا ه د د د د د ت پ پ ضدباکترا فعالتههها ا ر ا د ز ن ن ر ف و ت ک ال ه ک ل ب ل ا ع ف د ن ت س ه ا ر ت ک ا ب د ض ت ل ا ع ف ه ک ت س ا ه د ا د ن ا ش ن ت ا ع ل ا ط م. ) 9 2 ( ن ن س ر ف و ت ک ال و ) LFP( ( ( ( ن پ م ا ر ف و ت کا ل د ت پ پ و د ن م و د ر د ه ک ) LFC( N 1 ع ب ط ن ر ف و ت ک ال ا ب ه س ا ق م در دارند ر ا ر ق ن ر ف و ت ک ال ت س ا ر ت و ق ر ا س ب ر چ س ل و ب. ) 6 53 (

3 - و ا ح ) ن ا م ل آ ب ک ر ت و ن د ت پ پ ا ر ت ک ا ب د ض ص ا و خ س ر ر ب ل ا س در همکاران و پپتد دو ر ا ب اولن برا ن ا و ن ع ت ح ت ا ر و ا گ ن س ر ف و تک ا ل و الکتوفرامپن کامر الکتوفرن طرق کهاز ه ب ن ز ال ه ن م آ د س س س ا د ل و ت ر ا ج ت ت ر و ص ه ب د ن ت س ه ل ص ت م ر گ د ک ن ا ش ن ج ا ت ن د ا د ر م ا ک ه ک د. د د د د ن د ر ک الکتوفرامپننن- ساختهههشدههه ت ب س ن ا ر ر ت ش ب ضدباکترا فعالت ن س ر ف و ت ک ال ن س ر ف و ت ک ال ا ن پ م ا ر ف و ت ک ال د ت پ پ ه ب ه ب ( و د ن ا ط و ل خ م ا ل ا س ر د ن ا ر ا ک م ه و گ ن ا ت. ) )6 د ه د م ن ا ش ن ) 1 : 1 ت ب س ن ش 2 ر ا ز گ الکتوفرامپن- نوترکب د ت پ پ ه ک د ن د ر ک ب و ر ک م د ض ت ل ا ع ف و ا گ ن س ر ف و ت ک ال ف ن م م ر گ ر ت ک ا ب ر ب ا ر ب س د ت ر ت ن ا ر ت ک ا ب و ت ب ث م م ر گ ن ا ش ن ز ن ک ب ل آ ا د د ن ا ک چ ر ا ق و س و ئ ر و ا س ر ر ب د ت پ پ ن ا و ر ر ب ز ن ا م د ر ث ا ن ا ن ا د د ر گ در پپتد ا م د د ا ز ا ر ر د ال ن و و ل ا ک ک س ب ال ك ا ي ک ک ش ر ش ا ه ج ر د س و ک و ک و ل ف ا ت س ا ر ب ه و ال ع. د ه د م ش ر ا ز گ و د ش ا ت دد د ا ر گ تت ت ن ا س... ت س ا ه د ا د ن ا ش ن ت م و ا ق م د و خ ز ا ه ق ق د ن ا م ز ت د م و س ر و ل ف ل ا س ر د ن ا ر ا ک م ه ش ا م ز آ ا ه د ت پ پ و ا گ ن ر ف و ت ک ال ر ث ا س ر ر ب و ن س ر ف و ت ک ال ا ه ر ت ک ا ب ل ص ا ح ر م ا ک م و ا ق م و ر ر ب و د ن ا ز ا ک ت و ب ت ن آ ه ب ا ر ف ف ف د ه ا ب و ن ن ن پ م ا ر ف و ت کا ل س و ک و ک و ل ف ا ت س ا د ه د م ن ا ش ن ج ا ت ن. د ن د ا د م ا ج ن ا ال ک ا ش ر ش ا و س و ئ ر و ا الکتوفرن پپتدها و کامر که بررس تحت ا ر د ن ن ک م ر ا ه م کم مطالعات ن و ن ک ا ت ر ت ش ن ر ف و ت ک ال ت س ا ر ه د ش ر ب ک ر ت و ن د ت پ پ ر ث ا س ر ر ب ا ب ه ط ب ا ر ر د. ) 3 1 ( هههههه ه ه نه و گ و د ا ب ه ه ط ب ا ر ر د. ) 5 1 ( ه د ش شششششش شش رش ا ز گ ا ه ر ت ک ا ب و ر ر ب ر ت ش ن س ر ف و ت ک ال ن- پ م ا ر ف و ت ک ال. ت س ا ه ت ف ر گ ن ت ر و ص ا ه ع ل ا ط م ن و ن ک ا ت ن ا ت س پ م ر و د ل و م د د ت پ پ ا ر ت ک ا ب د ض ر ر ث ا س ر ر ب ش ش ه و ژ پ ن ا ز ا ف د ه و ر ر رر ب ر ت ش ن ن س ر ف و ت ک ال ن- ن ن پ م ا ر ف و ت ک ال ب ب ک ر ت و ن ز ا خ ر ب د ش ر ت. س ا ن ا ت ش ل ه ر ش و و ا گ ن ن ا ت س پ م ر و د ل و م ا ه ر ت ک ا ب ا ه ش و ر و د ا و م ن- ن ن ن پ م ا ر ف و ت ک ال ب ب ب ب ک ر ت و ن د د د د ت پ پ ه ه ه ه ه ت ر ت ش ن س ر ف و ت ک ال ز ا ا ل ب ق ر ه ک ر ت ش ن س ر ف و ت ک ال ن- پ م ا ر ف و ت ک ال ب ک ر ت و ن د ت پ پ م ا د م م م و ل ع ه ه ه و ر گ ژ و ل و ن ک ت و ب ه ه ه ه ا گ ش ا م ز آ ن ن ا. گردددد استفاده ه د ش د ل و ت د ه ش م س و د ر ف ه ا گ ش ن ا د ت ر و ص ه ب د ت پ پ ه د ش ا ه ل و ل س ن ا ب ز ا س س پ ه ه ک د و ب ن ا ب HEK-392 ا ه ل و ل س ر د ب ک ر ت و ن ز ا ح ش ر ت د د ت پ پ ت ت ر و ص ه ه ه ه ب. د و ش م ح ش ر ت DMEM ت ش ک ط ح م ل خ ا د ه ب ز ا س ص ل ا خ ت ه ج His-Tag ل ا و ت د و ج و م د ع ت ل ع ه ب ر ت ش ن ن ن س ر ف و ت ک ال ن- ن ن پ م ا ر ف و ت ک ال ب ب ک ر ت و ن د د ت پ پ DMEM ت ش ک ط ح م ت ا ر ث ا س ر ر ب ت ه ج ت. ت ت ت ف ر گ Gibco( د ت پ پ ن ا رر ر ا ر ق دههههههههه ا ف ت س ا د ر و م مکروب ضد ن- ن ن ن پ م ا ر ف و ت ک ال ب ب ب ک ر ت و ن د دد د د د د ت پ پ ت ظ ل غ ا ه س ا ق م ر ت م و ت س ن ا د ش و ر ه ب ر ت ش ن س ر ف و ت ک ال ر ا ز ف ا م ر ن ز ا ه د ا ف ت س ا GelQuantNet. د ش ه د ز ن م خ ت ه ع ل ا ط م ن ا ر د ه د ا ف ت س ا د ر و م ا ه ر ت ک ا ب ن ا ر د م و ا ق م ا ب س و ئ ر و ا س و ک و ک و ل ف ا ت س ا ا ه ر ت ک ا ب ز ا ه ع ل ا ط م )PTCC4671( ن ل س ت م ه ب ن ن و س ك ل ك ز ز ك ر م ز ا س س و ک و ک و ل ف ا ت س ا و ن ن ا ر ا ت ع ن ص ا ه ر ت ك ا ب و ا ه چ ر ا ق )ATCC32952( س و ئ ر و ا. د ش ه د ا ف ت س ا ا ک ر م آ ر ت ک ا ب ش ر ا م ش باکتر شمارش ا ه ر ت ک ا ب ا ر ت ک ا ب ت ش ک ه ع و م ج م ز ا د د د ا د ع ت م ک س ر ر ب ر ر ر و ظ ن م ه ه ه ه ه ه ه ب ب ب ک ر ت و ن د ت پ پ ر ا م ت ر ث أ ت ت ح ت ه د ن ا م ه د ن ز ا ه ر ت ک ا ب و ر ر ب ر ت ش ن س ر ف و ت ک ال ن- پ م ا ر ف و ت ک ال س و ک و ک و ل ف ا ت س ا ه ب PTCCو ن ن ل س ت م ه ه ب م م و ا ق م س س و ئ ر و ا س س و ئ ر و ا س س و ک و ک و ل ف ا ت س ا ATCC. د ش ه ت ف ر گ ر ظ ن ر د ر ت ل ل م 5 1 ن و ک ل ا ف 0 1 د. ش م ا ج ن ا تر ک ا ب ز ا ر رر ر ر ت ل و ر ک م ن ن ن نن ن ن ن ن ا ز م ن کو ل ا ف ز ن ر گ د ن ک ل ا ف ج ن پ ر د و س و ئ ر و ا س و ک و ک و ل ف ا ت س ا

4 (- ا د ا ن ا ک (- ن ا م ل آ 37 پ ا پ م و د ه ر ا م ش م ه د ر ا ه چ / ک ش ز پ م ا د ژ و ل و ب و ر ک م ه ر ش ن 0 4 س س س س س س س و ک و ک لو ف ا ت س ا ز ا ر ت ل و ر ک م ه ه ه ب م م م م و ا ق م س س س و ئ ر و ا ت ت ش ک ط ط ح م ز ا. د د ش ه ه ت خ ر ه ب ا ش م ت ظ ل غ ا ب ن ل س ت م ر ت ش ن س ر ف و ت ک ال ن- پ م ا ر ف و ت ک ال ب ک ر ت و ن د ت پ پ و ا ح ۲ ۱ ا ه م ج ح ا ب. د د ش ه ه د و ز ف ا ن ن ک ل ا ف 3 ه ه ب ر ت ل ل م ۳ و ب ب ک ر ت و ن د د ت پ پ و ا ح ت ت ش ک ط ط ح م د ق ا ف ن ک ل ا ف ک ن ن و ک ل ا ف ک ک ه ه ب. د ش ه ت ف ر گ ر ظ ن ر د ت ب ث م د ه ا ش ن ا و ن ع ه ب د د ت پ پ د د ق ا ف ت ت ش ک ط ط ط ح م ز ا ر ر ت ل ل م 3 ن ن ن زا م ر ر گ د ب ک ر ت و ن ا ه ت ن ا ر د. د د د ر گ ه ه ف ا ض ا ف ن م د د ه ا ش ن ا و ن ع ه ب ه ه ج ر د 7 3 ر د ت ت ت ع ا س 6 1 ت ت ت ت د م ه ب ا ا نه ن ن و ک ل ا ف ه ه م ه. د ن د ش ه د ا د ت ش ک د ا ر گ ت ن ا س 1/ ا ه ت ق ر س پ س ر ب ن آ ز ا ر ت ل و ر ک م 0 5 ن ا ز م. د د ر گ ح ق ل ت ر ا گ آ ت ن ر ت و ن د د د ا ر گ ت ن ا س ه ه ه ب ه ه ب و د د ش د ا ج ا ن و ک ل ا ف ر ه ز ا د د م ا ج ت ت ش ک ط ط ح م و ر ه ج ر د 7 3 ا م د ر د ا ه ت ل پ ن ن ا. د د ن ت ف ر گ ر ر ر را ق ت ت ت ع ا س 4 2 ت ت ت د م. ) )9 د ش م ا ج ن ا ر ا ر ک ت ه س ا ب ر ا م ت ر ه ا ر ب ش ا م ز آ ن ا ن د ر ک ز ال ف و ئ ل و ت ر ا ر ح ل ا م ع ا ر ث ا س ر ر ب ا ر ت ک ا ب د ض ت ل ا ع ف ر ب د ت پ پ ک س د ط ح م ز ا ش ا م ز آ ن ا م ا ج ن ا ا ر ب QUELAB( ( ( ر ا گ آ ر ت م و ت ف و ت ک پ س ا Bimetra( ا ر ب. گردد استفاده ر ت ک ا ب ت ر و د ک ز ا ر ا ش ت ن ا ش و ر ه ب مولر کشت ه ا گ ت س د ز ا. د ش ه د ا ف ت س ا ن و ت ن ه مزان سنجش برا ) ن ا م ل آ ل ر ت ن ک ن ت د ا پ ( ن س ا م ا ت ن ج ک ت و ب ت ن آ ه د ا م آ ک س د ت ش ک ط ح م ز ا ز ن ف ن م ل ر ت ن ک ا ر ب و ) ن ا ر ا ز ا ت ب ث م ب- ب ب ب ب ط DMEM ر ر ب ت ت ر ا ر ح ر ر ث ا س ر ر ب ا ر ب. شد استفاده د ت پ پ ن ا د ق ا ف ط ح م ز ا ر ر ت ل و ر ک م 0 4 ن ن ا ز م د د ت پ پ ن ن ا ت ل ا ع ف ن ا ز م دد د د د د د د د د د د د د د ت پ پ و ا ح ت ش ک ر د ر ت ت ت ت ت ش ب ب ب ب ب ک ر ت و ن ا م د ر د ه ه ق ق د ا ه ن ن ن ا م ز ت ت ت د م د د ض ت ت ل ا ع ف و د د ش ه د ا د ت ت ت ر ا ر ح د د د ا ر گ ت ن ا س ه ه ج ر د د ر و م ن آ ا ر ت ک ا ب. ت ف ر گ ر ا ر ق س ر ر ب ن د ر ک ز ال ف و ئ ل ر ث ا ن ن چ م ه د د ر و م ز ن د ت پ پ ن ا ت ل ا ع ف ر ب ت ت ش ک ط ط ط ح م ه ه ل ح ر م ن ن ا ر د. ت ت ف ر گ ر ر ر را ق ش ش ش ا م ز آ ر ت ش ب ب ک ر ت و ن د ت پ پ و ا ح DMEM ر ز ال ف و ئ ل Vacuubrand( هه ه ا گ ت س د ط ط س و ت ه ه ب س س پ س. د د ش ر ر د و پ ط ط و ل خ م ه ه د ش ر ط ق ت ر ر ا ب و د ب آ ا ب ن آ ن ز و ر ب ا ر ب ه د ن ا ز م و د د ر گ ن ا د. ش ق ر ز ت ا ه ک س د ه ب ر ا ر ک ت ه ه س ا ب ف د ا ص ت ق ال م ا ک ح ر ط ب ل ا ق ر د ش ا م ز آ ج ا ت ن و د ش م ا ج ن ا ه و ر ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب GLM ه خ س ن SAS ر ا ز ز ف ا م ر ن ( ن ک ن ا د ن گ ن ا م ه س ا ق م. د ن د ش ث ح ب و ج ا ت ن ن و م ز آ و ز ل ا ن آ ) 9 ن- ن ن ن پ م ا ر ف و ت ک ال ب ب ب ک ر ت و ن پپتددددددد وجود DMEM ت ش ک ط ح م ر د ر ت ش ن س ر ف و ت ک ال کوماس با ز م آ گ ن ر ز ا س پ د ل و ت ب ک ر ت و ن د ت پ پ د ن ا ب ت ر و ص ه ب د م آ ل ر ک آ ل ژ و ر ر ب و ل ب ه ک د ش ه د ه ا ش م 4 Kd ه ب ر ظ ن د ر و م د ت پ پ ه ک ت ش ا د ن ا ز ا ن ا ش ن ه ب ط و ب ر م ز ن ن آ ال ا ب ا ه د ن ا ب. ت س ا شده بان ت س ر د کشت محط ر د د و ج و م ر گ د ا ه ن ئ ت و ر پ DMEM د ت پ پ ص و ل خ م د ع ز ا ن ا ش ن ه ک د ن ش ا ب م FBS ه ل م ج د ر و م ر ا فز ا م ر ن ز ا ه اد ف ت س ا ا ب. ) ل 1 ل ل ک ش ( د ر ا د ه ه ه ه ع ل ا ط م GelQuantNet. د ش ه د ز ن م خ ت ر ت ل. ل 1 ک ش ت ظ ل غ ن ا ز م Kd ه ا ش د: A ل م ر د م ر گ و ر ک م 0/3 a b c ز ا ر ت ش ن س ر ف و ت ک ال ن- پ م ا ر ف و ت ک ال ب ک ر ت و ن د ت پ پ SDS-PAGE : C ر ت ش ن س ر ف و ت ک ال ن- پ م ا ر ف و ت ک ال ب ک ر ت و ن د ت پ پ : B ف ن م ر ک ر ا م

5 ل) ک ش ر ت ک ا ب ش ر ا م ش ش ر ا م ش ج ا ت ن ل ا م ع ا ز ا س پ س س س و ئ ر و ا ر ت ک ا ب ها کلون ف تل خ م ر د قا م س و ک و ک و ل ف ا ت س ا د ت پ پ ز ا ف ن م و ت ب ث م شاهد تمار و ن س ر ف و ت ک ال ن- پ م ا ر ف و ت ک ال فا ل ت خ ا ر د ل و ) 2 دار معن ا ر ل ا م ع ا ز ا س پ ن ل س ت م ن ع م ف ال ت خ ا ا ه ن و ل ک p) 0/1> اددددددد( د ن ا ش ن ه ب م و ا ق م س و ئ ر و ا س و ک و ک و ل ف ا ت س ا ر ت ک ا ب پپتد ان ه و ر ز ا ه د ا ف ت س ا با مانگن ه هه س ا ق م ا ه ن و ل ک د ا د ع ت ر ت ک ا ب حجم مزان ش ا ز ف ا ا ب د ا د ن ا ش ن ر ا م ش ر د بببببب ببب ک ر ت و ن ل ک ش ( د ش ن ه د ه ا ش م ر ا د ر ب ن ک ن ا د و ر س و ک و ک و ل ف ا ت س ا ز ا. ) 3 س س س س س و ئ ر و ا د ت پ پ حاو محط ت ن آ ت ر د ق ه ج ت ن ر د کاهش باکتر کلونها تعداد ج ا ت ن ن ن چ م ه. د ب ا م ش ا ز ف ا ا ر ت ک ا ب ر ب ر ت ش نوترکب پپتد ز ا ر د ا ق م ن ا و ر ه ک د ا د ن ا ش ن ر ت ک ا ب ن ل س ت م ه ب م و ا ق م س و ئ ر و ا س و ک و ک و ل ف ا ت س ا ا ه ک ت و ب ت ن آ ر ث ک ا ه ب ب ل غ ا ر ت ک ا ب ن ا. ت س ا س ک ا ل ث م ن ل س ن ل س ن پ و ر ث ا ت ب ج ا ر و سلن آموکس ف ل ت خ م ت ا ع ل ا ط م ر د ن ا ق ق ح م. ) )3 د ه د م ن ا ش ن ت م و ا ق م ک ت و ب ت ن آ ه ب م و ا ق م ه ن و گ و ر ر ب ا ر ن ر ف و ت ک ال ر ث ا ب ک ر ت و ن د ت پ پ ا ر ت ک ا ب د ض ص ا و خ س ر ر ب د ن د ر ک ه د ه ا ش م ا ر ت ک ا ب د ض ر ث ا و د ن د ر ک س ر ر ب 2 1 ( ا ر و ا گ ر م ا ک ر ث ا ل ا س ر د ن ق ق ح م ن ن چ م ه. ) 6 2 و ر ر ب ر ت ک ا ب MRSA ت ل ا ع ف و د ن د ر ک س ر ر ب ن ق ق ح م ن ا. د ن د ر ک ه د ه ا ش م ا ر ت ک ا ب د ض د ن د ا د ن ا ش ن و ر ت ک ا ب ا ش غ ر د ل ال ت خ ا د ا ج ا ب ج و م گاو کامر که ت س ا ه د ش ن آ شدن لز ر د ش ا م ز آ ج ا ت ن ن د و ب ر ز د ر ا و م ه ب ن ا و ت بالا مقاومت گ د ن ش ک ار ب متفاوت دلال جمله از. ) 5 1 ( ر گ د ن ق ق ح م ا ب ه ع ل ا ط م ن ا ن ا 1- : د ر ک ه ر ا ش ا د ت پ پ ن ا ز ا ر ت ال ا ب ا ه ت ظ ل غ ص ل ا خ کشت محط ر ت ک ا ب الق جا ا ت ح ا گ ا م ت ح ا ت ل ع ه ب م ه ب م د ع 2-. د ر ا د ب ک ر ت و ن ذ غ م د ا و م د و ج و و د ل و ت ب ک ر ت و ن د ت پ پ ن د و ب DMEM ن ا. د ت پ پ ه ج و ت ا ب 3- ر ث ا ه ب ن ک م م ن م ا سستم بهبود ر ب ن آ ا ه د ت پ پ و ن ر ف و ت ک ال گ د ن ش ک ب ج و م ب ر ج ت ط ا ر ش ر د د ت پ پ ن ا ت س ا. د و ش ر ت ک ا ب شمارش نتاج ن ا ر د س س س س و ئ ر و ا س و ک و ک و ل ف ا ت س ا ر ت ت ت ت ت ت ک ا ب ت ر و ص ه ب 1/ ت ق ر P : ) 1 ل و د ج ( د ش ا ب م ر ز ر ت ش ب ک ر ت و ن د ت پ پ ا ه ر ا م ت ت ح ت ATCC س و ئ ر و ا س و ک و ک و ل ف ا ت س ا ر ت ک ا ب ت ش ک ز ا ل ص ا ح ا ه کلون د ا د ع ت. ول 1 د ج ) ت ل پ ه س ن گ ن ا م ( ن و ل ک د ا د ع ت ر ا م ت < 0/ /4 8 b 4 5 c 0 1 d 0 a < a < SEM ت ب ث م د ه ا ش ف ن م د ه ا ش ATCC س و ئ ر و ا س و ک و ک و ل ف ا ت س ا ر ت ک ا ب ز ا ن و ل ک ش ر ا م ش. ل 2 ک ش

6 .) ) 4 ل ک ش 37 پ ا پ م و د ه ر ا م ش م ه د ر ا ه چ / ک ش ز پ م ا د ژ و ل و ب و ر ک م ه ر ش ن 2 4 ر ت ک ا ب ت ش ک ب ت ر ت ه ب ا ه ر ا م ت ر ت ل ل م ر ا م ت ت ح ت س و ئ ر و ا س و ک و ک و ل ف ا ت س ا ننننن- نننن پ م ا ر ف وت ک ا ل نوترکب پپتد حاو کشت محط ز ا ت ن ئ ر ت و ن ت ش ک ط ح م و ر ر ب شتر الکتوفرسن محط از ر ت ل ل م 3 ل م ا ش ف ن م د ه ا ش. ت س ا ر ا گ آ ط ح م د ق ا ف ت ب ث م د ه ا ش و ب ک ر ت و ن د ت پ پ د ق ا ف ت ش ک. ت س ا ب ک ر ت و ن د ت پ پ و ا ح ت ش ک PTCC ن ل س ت م ه ب م و ا ق م س و ئ ر و ا س و ک و ک و ل ف ا ت س ا ر ت ک ا ب ز ا ن و ل ک ش ر ا م ش. ل 3 ک ش 3 ا ه ر ا م ت ر ت ک ا ب ت ش ک ب ت ر ت ه ب ت ح ت ن ل س ت م ه ب م و ا ق م س و ئ ر و ا س و ک و ک و ل ف ا ت س ا ل م ر ا م ت و ا ح ت ش ک محط از ر ت ل ن س ر ف و ت ک ال ن- ن ن پ م ا ر ف و ت ک ال ب ک ر ت و ن ر ت ش د ت پ پ و ر ر ب شامل منف شاهد. است ر ا گ آ ت ن ئ ر ت و ن کشت محط د ت پ پ د ق ا ف کشت محط ز ا ر ت ل ل م د ه ا ش و ب ک ر ت و ن. ت س ا ب ک ر ت و ن د ت پ پ و ا ح ت ش ک ط ح م د ق ا ف ت ب ث م ت ل ا ع ف ر ب د ت پ پ ن د ر ک ز ال ف و ئ ل و حرارت اثر ا ر ت ک ا ب د ض ر ا ز ف ا م ر ن ا ب ر ت ک ا ب د ش ر م د ع ه ل ا ه ر ط ق ز ل ا ن آ ت ر ا ر ح ر ث ا ر ا د ن ع م ت و ا ف ت م د ع ز ا ن ا ش ن ت ل ا ع ف ر ب SAS ن ا ت ر ا ر ح ن و د ب ر ا م ت ه ب ت ب س ن ه ق ق د 0 4 ن ا م ز ت د م ا ت د ت پ پ ا ه ن ن ا م ز ت د م ر د ا م ا. ت ش ا د ن ا ا ر ت ک ا ب د ض ت ل ا ع ف ر د ر ا د ن ع م (p <0/ ) د ش A ش ه ا ک ه ق ق د و 0 7 مشاهده پپتد B ه ل ا ه ر ط ق د ش ر م د ع ل م ( ر ت ک ا ب ) ر ت م ر د ن و س ا ب و ک ن ا ن ا م ز ت د م د ا ر گ ت ن ا س ه ج ر د 0 0 1

7 ب ک ر ت و ن د ت پ پ ا ر ت ک ا ب د ض ص ا و خ س ر ر ب ل 4. ک ش ر ب باکترا ضد ت ل ا ع ف : A ت ر ا ر ح ت م و ا ق م سنجش آزماش ه ل ع ر ت ک ا ب س و ک و ک و ل ف ا ت س ا ها ک س د. ATCC س س س س و ئ ر و ا حاو کشت محط ز ا ر ت ل و ر ک م ر ت ش ن س ر ف و ت ک ال در گراد ن ا م ز ت د م ا ه حرارت تحت ل م ا ش 0 4 لاتکوفرامپننننننن- پپتد ه ج ر د ت ن ا س ه ق ق د جنتاماسن آماده ک س د ن ن چ م ه. د ن ت س ه ط ح م ز ا ر ت ل و ر ک م 0 4 ن ا ز م و ) + ( ت ب ث م ل ر ت ن ک شتر نوترکب د ت پ پ د ق ا ف. ت ف ر گ ر ا ر ق ه د ا ف ت س ا د ر و م ر ب ا ه ه ل ا ه ر ط ق. ر ت ک ا ب ن ا و ن ع ه ب ت ش ک ) )- ( )) )) ف ن م ل ر ت ن ک ن ا و ن ع ه ب : B د ش ر م د ع ه ه ه ل ا ه ر ط ق د ش ا ب م ر ت م ل م س ا س ا و. د ش ش ر ا ز گ ن گ ن ا م ا ط خ ن± گ ن ا م ت ر و ص ه ب ه ج ت ن ن د ر ک ل ل ر ت س ا ا ر ب ق ال و و م ع م تت ت ر ا ر ح ا ه د ن آ ر ف ن و س ا ز ر و ت س ا پ ن ر ف و ت ک ال ر ا د ا پ ب ال ا ک ب ت ت م و ا ق م ه ک د ن و ش م ه د ا ف ت س ا... و. 82( ( د د د ر گ م ب و س ح م ن آ ا ا ز م ه ل م ج ز ا مختلف ههههههههههها ن ر ف و ک ت ك ال ک ت ر ا ر ا ر ح. ) )4 ت س ا ه د ش ش ر ا ز گ ر ب حرارت اثر ) ( ( ( ( ( ن ا ر ا ک م ه و ا ر ا ه د ر س ا و ر د ن د ا د ن ا ش ن و کردند مقاسه ا ر ز ب و گاو الکتوفرن ر ت م ک ت ار ر ح ت م و ا مق بز الکتوفرن ا ر ه ب ت ب س ن ه ک N ب ب و ل ن ن ب س ن ال ا و و ک ر غ د ن و پ. د ر ا د گاو الکتوفرن C و ت ت ع ق و م ه ب گ ت س ب ه ه ک د ر ا د ن ن ن ر ف و ت ک ال ل ا و ت ن ن ن ر ف و ت ک ال ر ر ر ا ت خ ا س و ت ر ا ر ح ر گ د ه ه ع ل ا ط م ت م و ا ق م ر ث ا ل ل خ ا د ف ف ل ت خ م ا ه د س ا و ن م آ ت ت م و ا ق م ر ر ب ر ر ر و ت ک ا ف ن ن ا ر د. ) 1 3 ( ت ت س ا ر ر ر ث ؤ م حرارت به ر ب و ر و د ش م ا ج ن ا ل ف و شتر انسان ز ب گوسفند الکتوفرن لاتکوفرن آهن ز ا ه د ش ع ع ع ا ب ش ا ل ا ک ش ا ه ک د ش ه د ه ا ش م ت ر ا ر ح ت م و ا ق م م و ب ل ک ش ه ب ت ب س ن ر ت ش ب ت م و ا ق م ن ر ت ش ب ن ا س ن ا الکتوفرن و د ه د م ا ر ن ا ش ن ت ب س ن ا ر ف ال ت ک خ ا ه ه ه د ن ه د ن ن نن ن ن ن ن نن ن ن ن ا نش ن ا ه ک داد نشان رت ا ر ح ه ب ف ل ت خ م ا ه ه ن و گ ا ه ن ر ف و ت ک ال ن ا م ت خ ا س ن ا م ف ر ظ ک ب و ف و ر د ه ا ه ش ن ک ا و ن ن چ م ه. ) 0 1 ( ت س ا ر ف و ت ک ال ن. ) 6 1 ( د ن ت س ه ر ث ؤ م ن ئ ت و ر پ ت م و ا ق م ر د د ا د ع ت و موقعت که ت س ا ه ز ل و ک ل گ ن ئ وت ر پ و ن و ک ا ه ههههه ه ه ن و گ ن ا م ن آ ن و س ا ز ل و ک ل گ ه و ق ل ا ب ا ه ه ا گ ا ج ت و ا ف ت م ف ل ت خ م. ت س ا د و ج و م ا ه ن ا ک ل گ گزارش محققن ش ا ن ن ر ف و ت ک ال د ن د ر ک ز ا حرارت پادار د ر گ م ر ا ر ق م ک ا ر ت م ت ر ا م ق ال ا ک و ت ح ا ا تم ح ا )8(. ت س ا ل و ک ل و م ن ب د ف ل و س ن ا ر ا ک م ه و گ ن ا ت ر د ل ا س ا م د ر د ا ر و ا گ ن س ر ف و ت ک ال د ر و م د ا ر گ ت ن ا س ر ث أ ت ت ح ت خ ر ب. ) ( ( د ن ا ب بهههههههههوسلههه شدن د ت پ پ ز ا د ن- ن ن ن ن پ م ا ر ف و ت کا ل ه هه ه ه ج ر د ن ا د ا د ن ا ش ن ه ج ت ن. د ن د ا د ر ا ر ق س ر ر ب ه د ا د ن ا ش ن ت م و ا ق م د و خ ز ا ه ق ق د ن ا م ز ت د م ا ت د ت پ پ 2 3 ( ت س ا ه( ک ل ص ا ح ه ج ت ن ا ب ز ا ت و ا ف ت مطالعههههههه ان ت ب س ن ل ال د ن ا ه ب ن ا و ت م ا ر ر م ا ن ا ه ک ت ش ا د : د ا د ن ا ر د ه د ا ف ت س ا د ر و م د ت پ پ DNA ل ا و ت ن د و ب ت و ا ف ت م ه ع ل ا ط م ت ش ک. 1 2 ور. ض ح دم ع. 3 DMEM ط ح م ر د ر گ د د ا و م و ا ه ن ن ن ن ن تئ و ر پ د ف ل و س د د ن ا ب د و ج و ن ن چ م ه. گلکولزاسون جاگاهها وجود م د ع ن ا ن د ر ک ز ال ف و ئ ل ه ک د ا د ن ا ش ن ا ب ن آ د د ج م ر ط ق م ب آ ه ب د ت پ پ ن ا و ت س ا ه د ر ب ن ن ب ج ا ت ن ن د ر ک ل و ل ح م و د ت پ پ. 4 ز ا ا ر ن آ ا ر ت ک ا ب د د ض ت ل ا ع ف ت م و ا ق م ز ن شراط ان ر د ر ا ب ن ل و ا ا ر ب کردن لئوفالز ش و ر. ) 5 ل ک ش ( د ر ا د ل ا س ل ا و ن و س ر آ د ط س و ت و بورداس همکارش ش و ر ن ا. شد انجام ه س ن ا ر ف ر د ک ز ف و ب ه ا گ ش ا م ز آ ر د گسترش دوم ن ا ه ج گ ن ج ل و ط ر د تا ل و ص ح م ز ا گستردههها طف د ر ب ر ا ک ا ذ غ د ا و م ه ب ن ا و ت م ت ال و ص ح م ن ا ا ر ب و د ر ک ا د پ. د ر ا د د ا و م ه ل م ج ز ا و ر ا د ر ا ج ت ش و ر ک ن ا و ن ع ه ب ش و ر ن ا. کرد اشاره... و ا ر ب ه ک ت س ا ه ن ز ه م ک و ر ا د ا پ و ر ا گ د ن ا م ش ش ا ز ف ا. ) 7 2 ( ت س ا ت م ه ا ز ئ ا ح ا ه و ر ا د ا ه د ت پ پ

8 37 پ ا پ م و د ه ر ا م ش م ه د ر ا ه چ / ک ش ز پ م ا د ژ و ل و ب و ر ک م ه ر ش ن 4 4 س و ئ ر و ا س و ک و ک و ل ف ا ت س ا ر ت ک ا ب و ر ر ب ن آ ا ر ت ک ا ب د ض ت ل ا ع ف ر ب ر ت ش ن س ر ف و ت ک ال ن- پ م ا ر ف و ت ک ال ب ک ر ت و ن د ت پ پ ن د ر ک ز ال ف و ئ ل ر ث ا ل 5. ک ش ATCC ه ا ش د: + ه د ش ز ال ف و ئ ل ر ا م ت : L ه د ش ن ز ال ف و ئ ل ر ا م ت : C ) ن س ا م ا ت ن ج ک ت و ب ت ن آ ک س د ( ت ب ث م role of contagious disease in udder health. Journal of Dairy Science, 92: Bartlett, J.G. (2008). Methicillin-resistant Staphylococcus aureus infections. Journal of Topics in Antiviral Medicine, 16: Bezwoda, W.R., Mansoor, N. (1989). Lactoferrin from human breast milk and from neutrophil granulocytes. Comparative studies of isolation, quantitation, characterization and iron binding properties. Journal of Biomedical Chromatography, 3: Bolourchi, M., Mokhber, D.M.R., Kasravi, R., Moghimi, E.A., Hovareshti, P. (2008). An estimation of national average of milk somatic cell count and production losses due to subclinical mastitis in commercial dairy herds in Iran. Journal of Veterinary Research, 63: Bolscher, J.G., Adao, R., Nazmi, K., van den Keybus, P.A., van 't Hof, W., Nieuw Amerongen, A.V., Bastos, M., Veerman, E.C. (2009). Bactericidal activity of Lfchimera is stronger and less sensitive to ionic strength than its constituent lactoferricin and lactoferrampin peptides. Journal of Biochimie, 91: Bradley, A. J. (2002). Bovine Mastitis: An Evolving Disease. The Veterinary Journal, 164: Brisson, G., Britten, M., Pouliot, Y Heat-induced aggregation of bovine lactoferrin at neutral ph: Effect of iron saturation. Journal of International Dairy, 17: Chirag, s., Yagnik, B.N. (2014). Determination of Thermal Sensitivity of ر گ ه ج ت ن سلمات بر ن ا ت س پ م ر و ر ا م ب ب ر خ م ت ا ر ث ا ه ب ه ج و ت ا ب ا ر ت ک ا ب سوههااا انتقال ن ا ک م ا طرق از ن ا س ن ا ن ا س ن ا ه ب م ا د ز ا تک و تب ن آ ه ب ه د ش ن ز گ ا ج م و ا ق م ن د ر ک حائز ندارند جانب اثرات که ترکبات ا ب ا ه تبوتک ن آ ه ه ج و ت ااا ا ا ب. ت س ا ت م ه ا ه ل ع ا ه ن آ ا ر ت ک ا ب د ض ص ا و خ ا ر ا ا ا نه آ ه ه ه د ن آ ا ب ل م ک م ا ن ز گ ا ج و ع ب ط ا ه د ت پ پ ل ل س ن ا ت پ ه ه ب ر د ن ن ا و ت م ا ه ر ت ک ا ب ا ر ب ب ب ب س ا ن م ا د د ن ا ک ن ن ن ا و ن ع ه ه ه ب ن ا د. ا د د د ا ه ن ش پ اا ا که ت و ب ت ن آ ت ل ا فع بررس با ه ط ب ا ر ر د ه ع ل ا ط م اولن پژوهش نننن- ي پ م ا ر ف و ک ک ک ک ت ك ال ب پ م ا ر ف و ت و ن ب ک ر ت و ن د ت پ پ ا ر ت ک ا ب د ض د ل و م ا ه ر ت ک ا ب ز ا خ ر ب و ر ر ب شتر الکتوفرسن ن ن ا ججج ج ج جج ج ج ج ج ج ج جج ا ت ن. بود هلشتان شر گاو ر د ن تا س پ م ر و ه ه ب ن د و ب م و ا ق م ن ن چ م ه ا ر ت ک ا ب د ض ت ل ا ع ف ش ا م ز آ ا ر د ت پ پ ن ا ن د ش ز ال ف و ئ ل و ا م د ت س ا ن ک م م ه د ن آ ر د ه ه ک د ا د ن ا ش ن ت ر و ص ه ب ن ا ت س پ م ر و ه ب ال ت ب م و ا گ ن ا م ر د ر د. د و ش ه د ا ف ت س ا ا ه ک ت و ب ت ن آ ل م ک م ا ن ز گ ا ج ع ب ا ن م 1- Baker, E.N., Baker, H.M., Kidd, R.D. (2002). Lactoferrin and transferrin: Functional variations on a common structural framework. Journal of Biochemistry and Cell Biology, 80: Barkema, H.W., Green, M.J., Bradley, A.J., Zadoks, R.N. (2009). Invited review: The

9 ب ک ر ت و ن د ت پ پ ا ر ت ک ا ب د ض ص ا و خ س ر ر ب bovine clinical mastitis cases in Turkey. Journal of Dairy Science, 88: Kalmus, P., Aasmae, B., Karssin, A., Orro, T., Kask, K. (2011). Udder pathogens and their resistance to antimicrobial agents in dairy cows in Estonia. Journal of Acta Veterinaria Scandinavica, 53: Keith, B., Holten, M.D., Edward, M., onusko, M.D. (2000). Appropriate Prescribing of Oral Beta Lactam Antibiotics. University of Cincinnati College of Medicine, Cincinnati, Ohio. Journal of American Academy of Family Physicians, 62: Khan, J.A, Kumar, P., Paramasivam, M., Yadav, R.S., Sahani, M.S., Sharma, S., Srinivasan, A., Singh, T.P. (2001). Camel Lactoferrin, a Transferrin-cum-Lactoferrin: Crystal Structure of Camel Apolactoferrin at 2.6 A Resolution and Structural Basis of its Dual Role. Journal of Molecular Biology, 309: Liu, Y., luo, J., xu, C., ren, F., peng, C., wu, G., zhao, J. (2000). Purification, characterization, and molecular cloning of the gene of a seed-specific antimicrobial protein from pokeweed. Journal of Plant Physiology, 122: Marshall, S.H., Arenas, G. (2003). Antimicrobial peptides: A natural alternative to chemical antibiotics and a potential for applied biotechnology. Electronic Journal of Biotechnology, Mata, L., Sanchez, L., Headon, D. R., Calvo, M. (1998). Thermal denaturation of human lactoferrin and its effect on the ability to bind iron. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 46: Nam, M. S., Shimazaki, K., Kumura, H., Lee, K. K., & Yu, D. Y. (1999). Characterization of Korean native goat lactoferrin. Journal of Comparative Biochemistry and Physiology B, 123: Paulsson, M.A., Svensson, U., Kishore, A.R., Naidu, A.S. (1993). Thermal behavior of bovine lactoferrin in water and its relation to bacterial interaction and antibacterial activity. Journal of Dairy Science, 76: Redwan, E.M., El-Baky, N.A., Al-Hejin, A.M., Baeshen, M.N., Almehdar, H.A., Elsaway, A., Gomaa, A.B., Al-Masaudi, Staphylococcus aureus isolate CHK3. Scholars Academic Journal of Biosciences, 2: Conesa, C., Sanchez, L., Rota, C., Perez, M., Calvo, M., Farnaud, S., Evans, R.W. (2008). Isolation of lactoferrin from milk of different species: calorimetric and antimicrobial studies. Comparative Biochemistry and Physiology Part B. Journal of Biochemistr and Molecular Biology, 150: Deleo, F.R., Chambers, H.F. (2009). Chambers. Reemergence of antibioticresistant Staphylococcus aureus in the genomics era. Journal of Clinical Investigation, 119: Diarra, M.S., Petitclerc, D., Lacasse, P., (2002). Effect of lactoferrin in combination with penicillin on the morphology and the physiology of Staphylococcus aureus isolated from bovine mastitis. Journal of Dairy Science, 85: Ereifej, K.I., Alu datt, M.H., AlKhalidy, H.A., Alli, I., Rababah, T. (2011). Comparison and Characterization of Fat and Protein Composition for Camel Milk from Eight Jordanian Locations. Journal of Food Chemistry, 127: Fisher, J.F., Meroueh, S.O., Mobashery, Sh. (2005). Bacterial Resistance to B- Lactam Antibiotics: Compelling Opportunism, Compelling Opportunit. Journal of Chemical Reviews, 105: Flores-Villasenor, H., Canizalez-Roman, A., Reyes-Lopez, M., Nazmi, K., de la Garza, M., Zazueta Beltran, J., Leon- Sicairos, N., Bolscher, J.G. (2010). Bactericidal effect of bovine lactoferrin, LFcin, LFampin and LFchimera on antibiotic-resistant Staphylococcus aureus and Escherichia coli. Journal of Biometals, 23: Grimsley, G.R., Shaw, K.L., Fee, L.R., Alston, R.W., Huyghues-Despointes, B.M.P., Thurlkill, R.L. (1999). Increasing protein stability by altering long-range coulombic interactions. Journal of Protein Science, 8: Guler, L., Ok, U., Gunduz, K., Gulcu, Y., Hadimli, H. H. (2005). Antimicrobial susceptibility and coagulase gene typing of Staphylococcus aureus isolated from

10 37 پ ا پ م و د ه ر ا م ش م ه د ر ا ه چ / ک ش ز پ م ا د ژ و ل و ب و ر ک م ه ر ش ن 6 4 glycosylation-site mutants. Biochemical Journal, 319: Van der Kraan, M.I.A., Groenink, J., Nazmi, K., Veerman, E.C.I., Bolscher, J.G.M., Nieuw Amerongen, A.V. (2004). Lactoferrampin: a novel antimicrobial peptide in the N 1 -domain of bovine lactoferrin. Journal of Peptides, 25: Vizioli, J., Salzet, M. (2003). Antimicrobial peptides: new weapons to control parasitic infections. Journal of Trends in Parasitology, Zhao, X., Lacasse, P. (2008). Mammary tissue damage during bovine mastitis: Causes and control. Journal of animal Science, 86: S.B., Al-Fassi, F.A., AbuZeid, I.E., Uversky, V.N. (2016). Significant antibacterial activity and synergistic effects of camel lactoferrin with antibiotics against methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA). Journal of Research Microbiology, 167: Roy, I., Gupta, M.N.(2004). Freezedrying of proteins: some emerging concerns. Journal of Biotechnology and Applied Biochemistry, 39: Saito, H., Takase, M., Tamura, Y., Shimamura, S., Tomita, M. (1994). Physicochemical and antibacterial properties of lactoferrin and its hydrolysate produced by heat treatment at acidic ph. Journal of Advances in Experimental Medicine and Biology, 357: Sinha, M., Kaushik, S., Kaur, P., Sharma, S., Singh, T.P. (2013). Antimicrobial Lactoferrin Peptides: The Hidden Players in the Protective Function of a Multifunctional Protein. International Journal of Peptides, Spik, G., Coddeville, B., Montreuil, J. (1988). Comparative study of the primary structures of sero lacto-and ovotransferrin glycans from different species. Journal of Biochimie, 70: Sreedhara, A., Flengsrud, R., Prakash, V., Krowarsch, D., Langsrud, T., Kaul, P., Devold T.G., Vegarud, G. E. (2010). A comparison of effects of ph on the thermal stability and conformation of caprine and bovine lactoferrin. International Dairy Journal, 20: Tang, X.S., Tang, Z.R., Wang, S.P., Feng, Z.M., Zhou, D., Li, T.J., Yin, Y.L. (2012). Expression, Purification, and Antibacterial Activity of Bovine Lactoferrampin Lactoferricin in Pichia pastoris. Journal of Applied Biochemistry and Biotechnology, 166: Taponen, S., Pyorala, S. (2008). Coagulase-negative staphylococci as cause of bovine mastitis not so different from Staphylococcus aureus. Journal of Veterinary Microbiology, 16: Van Berkel, P.H.C., van Veen, H.A., Geerts, M.E.J., de Boer, H.A., Nuijens, J.H. (1996). Heterogeneity in utilization of N- glycosylation sites Asn624 and Asn138 in human lactoferrin: a study with

11 Journal of Veterinary Microbiology, Volume 14, Issue 2, 2018 Evaluation of antibacterial properties of camel lactoferrampin-lactoferricin recombinant peptide on the growth rate of Staphylococcus aureus bacteria causes of mastitis in Holstein dairy cows Mousavi, S.Z. 1, Tahmoorespoor, M. 2 *, Sekhavati, M.H. 2, Javadmanesh, A M.Sc. student of Animal Breeding, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran 2- Professor of Animal Breeding, department of Animal Science, Faculty of agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran 3- Assistant Professor of Animal Breeding, department of Animal Science, Faculty of agriculture,, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran Received: 21 April2017 Accepted: 17 April2018 Abstract The aim of this study was to investigate the antibacterial effect of the recombinant camel Lactoferrampin-Lactoferricin on the growth rate of Staphylococcus aureus bacteria, one of the causes of mastitis in dairy cows. This peptide, which was prepared through a previous study in Biotechnology Laboratory of Animal Science Department, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad. Antibacterial effects of this peptide was assessed by Count Colonies on Methicillin-resistant Staphylococcus aureus )PTCC 1764 ( and Staphylococcus aureus )ATCC 25923(. Heat resistance properties and freeze drying process of the peptide were evaluated by disk diffusion method in triplicate. The results showed that this recombinant peptide had an antibacterial effect on Staphylococcus aureus (p<0/0001), but had no effect on methicillin-resistant Staphylococcus aureus. Heat resistant of the recombinant peptide also showed that 100 C temperature for 40 minutes had no significant effect on the anti-bacterial properties of this protein (p<0/0001). This protein showed no loss of activity after freeze drying process. The results obtained from this study proved the stable activity of natural peptides as well as antibacterial properties. This recombinant peptide can be used as an alternative to antibiotics or a therapeutic supplement to cure mastitis in dairy cows. Keywords: Camel, Lactoferrampin-Lactoferricin, Lyophilizing, Mastitis, Recombinant peptide, Staphylococcus aureus *Corresponding author: Tahmoorespoor, M. Address: Department of Animal Science, Faculty of agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashahd, Iran. address:

Text 31.xps

Text 31.xps ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 7 7 2-31 0 : ص ص ا ب ر ا د ا پ ه ع س و ت س ا س ا ر ب ن ا ر ا ن و

توضیحات بیشتر

ی ع ا س ی چ ل ا م ت س د ب ی ب ح : 4 2 ی پ ا ی پ ل و ا ه ر ا م ش م ت ش ه ه ر و د / ی ک ش ز پ م ا د ی ژ و ل و ی ب ر ک ی م ه ی ر ش ن م ا

ی ع ا س ی چ ل ا م ت س د ب ی ب ح : 4 2 ی پ ا ی پ ل و ا ه ر ا م ش م ت ش ه ه ر و د / ی ک ش ز پ م ا د ی ژ و ل و ی ب ر ک ی م ه ی ر ش ن م ا ی ع ا س ی چ ل ا م ت س د ب ی ب ح 7 5 7-6 : 4 2 ی پ ا ی پ 1 9 3 1 ل و ا ه ر ا م ش م ت ش ه ه ر و د / ی ک ش ز پ م ا د ی ژ و ل و ی ب ر ک ی م ه ی ر ش ن م ا و ت و ا ز ج م ر و ط ب ر ا د ج ر ب ر ث و م ی ا ه ک ی

توضیحات بیشتر

Text 31.xps

Text 31.xps ه) د ن س و ن ه) ع ل ا ط م ش ه و ژ پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 5 2 6 : ص ص ن ا ر ح ب ت ر د م ر د س د ن ه م ا ه ک ن

توضیحات بیشتر

Text 32 (Repaired) new.xps

Text 32 (Repaired) new.xps ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س م ز 1 ه ر ا م ش م ه ن ل ا س 5 4 2-6 2 4 : ص ص ی ت ی ر ی د م و ی ط ی ح م ت س ی ز ی د

توضیحات بیشتر

Text 32 (Repaired).xps

Text 32 (Repaired).xps ن و ی س ن د ه) م ط ا ل ع ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ن ه م ش م ا ر ه 1 ز م س ت ا ن 1397 ص ص : -82 57 ب ر ر س ی م س ا ئ ل ژ ئ و پ ل ی

توضیحات بیشتر

بررسی و تبیین عوامل مؤثر بر توانمندسازی کارکنان درمان تامین اجتماعی استان گلستان در سال 88

بررسی و تبیین عوامل  مؤثر بر توانمندسازی کارکنان درمان تامین اجتماعی استان گلستان در سال 88 پژوهشها جامعه شناخت سال د ه م / ش م ا ر ه د و م / تابستان 59 Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2 ا ر ز ا ب ش ا خ ص ا ت و س ع ه پ ا د ا ر ( ش ا خ ص ه ا ا ج ت م ا ع ) م ط ا ل

توضیحات بیشتر

text 43.xps

text 43.xps ن و س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م پ ژ و ه ش ن گ ر ش ه ا ن و د ر ج غ ر ا ف ا ا ن س ا ن س ا ل ا ز د ه م ش م ا ر ه س و م ت ا ب س ت ا ن 9 3 1 8 ر ا ت ح ل ل و ا ر ز ا ب ر ا ه ب ر د ر ش د ه و ش م ن د ش ه ر د

توضیحات بیشتر

Text 32 (Repaired).xps

Text 32 (Repaired).xps ن و ی س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ن ه م ش م ا ر ه 1 ز م س ت ا ن 1397 ص ص : 129140 ت ب ی ی ن ا ل گ و ی م ک ا ن ی ا ب ی پ ا ی گ ا

توضیحات بیشتر

Text 32 (Repaired) new.xps

Text 32 (Repaired) new.xps ج. ی ا ت ن ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س م ز 1 ه ر ا م ش م ه ن ل ا س 8 2 1-36 0 : ص ص ج د ن ن س ر ه ش ی گ ن ه ر ف

توضیحات بیشتر

text 41 nahaei new.xps

text 41 nahaei  new.xps ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س م ز ل و ا ه ر ا م ش م ه د ز ا ل ا س ت ه ج ر ه ش م ال س ا ا ه ا ر و ش و ي ر ا د ر ه ش ن ا ر ي د م ر

توضیحات بیشتر

Text 34-1.xps

Text 34-1.xps ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 8 9 3 1 ر ا ه ب 2 ه ر ا م ش م ه ن ل ا س 97-1 1 1 : ص ص روش- ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ی ر گ ش د ر گ ی ن

توضیحات بیشتر

text 42 nahaei.xps

text 42 nahaei.xps ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 9 3 1 8 ر ا ه ب م و د ه ر ا م ش م ه د ز ا ی ل ا س م ا گ ن ه ن ا ر ه ت ی ر ه ش ر ب ا ع م ه ک ب ش ی ی آ

توضیحات بیشتر

Text 32 (Repaired) new.xps

Text 32 (Repaired) new.xps ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س م ز 1 ه ر ا م ش م ه ن ل ا س 6 2 5-8 2 0 : ص ص ن ا ن ک ا س ر ظ ن م ز ا ی ر ه ش ی ن ی

توضیحات بیشتر

راهنمای تهیه مقاله.xps

راهنمای تهیه مقاله.xps م ق ر ز ر ه د ی ر ب ه خ ا ش ی ا ه ل گ ر م ع م ا و د و ی ک ی ژ و ل و ی ز ی ف ی ک ی ژ و ل و ف ر و م صفات برخی ه س ی ا ق م ن ی د ی م ر پ س ا و ن ی م ر پ س ا ن ی س ی ر ت و پ د ر ب ر ا ک ا ب grand prix ر و

توضیحات بیشتر

Text 31.xps

Text 31.xps ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 9 4 1-7 5 1 : ص ص ا ن ی م می و م ع ت ا م د خ ر ی غ

توضیحات بیشتر

text 38-39new (Repaired).xps

text 38-39new (Repaired).xps ه) د س و ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ل ص ف ا س ا ا ف ا ر غ ج ر د و ا ه ش ر گ 7 9 3 1 ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ي ض ا ر ا ي ر ب ر ا ك م ا ظ ر د ي م و م ع ه ا ف ر ت ا م د خ ز ا ت ي ا ض ر ا ز م

توضیحات بیشتر

جستجوی ویروس بلوتانگ در شتر‌های یک کوهانه‎ی کشتار شده در نجف‌آباد (مرکز ایران) با روش RT-PCR

جستجوی ویروس بلوتانگ در شتر‌های یک کوهانه‎ی کشتار شده در نجف‌آباد (مرکز ایران) با روش RT-PCR ن ش ر ی ه م ی ک ر ب ی و ل و ژ ی د ا م پ ز ش ک ی / د و ر ه چ ه ا ر د ه م ش م ا ر ه ا و ل 1 7 9 3 پ ی ا پ ی 9-8 : 6 3 8 1 ک ل و ن ی ن گ و ب ی ا ن ژ ن NP و ی ر و س آ ن ف ل و ا ن ز ا ی پ ر ن د گ ا ن ت ح ت

توضیحات بیشتر

Text 32 (Repaired).xps

Text 32 (Repaired).xps ن و ی س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ن ه م ش م ا ر ه 1 ز م س ت ا ن 1397 ص ص : 115-127 پ ه ن ه ب ن د ی ا ق ل ی م ی ا س ت ا ن ه ر م

توضیحات بیشتر

Text 32.xps

Text 32.xps ن و ی س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 4 پاییز 1397 ص ص : 289-310 ت ب ی ی ن و ش ن ا خ ت م و ل ف ه ه ا ی ژ ئ و پ ل

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - rahnama

Microsoft Word - rahnama ز ق س ر ه ش ی ن و ر د ه ع س و ت ی ا ه ت ی ف ر ظ و ی ی و ر ه د ن ک ا ر پ ی س ر ر ب ی ن ا م ی ل س د م ح م ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت خوارزمی ه ا گ ش ن ا د ی ر ه ش ی ز ی ر ه م ا ن ر ب و ا ی ف ا ر غ ج ر ا ی ش ن ا

توضیحات بیشتر

Text 31.xps

Text 31.xps ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 9 5 1-5 7 1 : ص ص ی د ر ب ه ا ر ی ل د م ه ئ ا ر ا :

توضیحات بیشتر

3.xps

3.xps ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ل س گ ثر ا ت ز ا ذر پ سب آ ق ط ا ن م ر د ر ه ش ا ه ه ا گ ت ن و ک س ه ع س و ت ارزاب رز( ب ت ه ش م غ ا ب ک ر ه ش : د ر و م ه ع ل ا ط م ( ه ر ا ع م د ن چ ا ه ش و ر س پ د ال ب ل ع د ن

توضیحات بیشتر

text 43.xps

text 43.xps ه) د ن س ی و ن ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 9 3 1 8 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ز ا ی ل ا س ن آ ا ب ط ب ت ر م ل م ا و ع و ا

توضیحات بیشتر

Text 32 (Repaired).xps

Text 32 (Repaired).xps ن و ی س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ن ه م ش م ا ر ه 1 ز م س ت ا ن 1397 ص ص : 229-244 س ن ج ش م و ل ف ه ه ا ی م و ث ر ب ر ر ض ا ی

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - rahnama

Microsoft Word - rahnama ر ه م ن ا ت س ر ه ش ن ا ي س ر ا پ ز ا گ ه ا گ ش ي ال ا پ ن ا ر گ ر ا ك ر ا ك ي م ي ل ق ا ت س ي ز م ي و ق ت ي ح ا ر ط ه د ا ز ج ر ف ر ه چ و ن م ن ا ر ه ت س ر د م ت ی ب ر ت ه ا گ ش ن ا د ی س ا ن ش م ی ل

توضیحات بیشتر

text 42 nahaei.xps

text 42 nahaei.xps ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 9 3 1 8 ر ا ه ب م و د ه ر ا م ش م ه د ز ا ی ل ا س ا ک ی ر م آ ه د ح ت م ت ال ا ی ا و ه ی س و ر ط ب ا

توضیحات بیشتر

Text 34-2-new.xps

Text 34-2-new.xps ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 8 9 3 1 ر ا ه ب 2 ه ر ا م ش م ه ن ل ا س 3 9 3-8 0 4 : ص ص د ر ک ی و ر ا ب ی ا ه ق ط ن م ه ع س و ت ر

توضیحات بیشتر

شماره: 87/469057 تاریخ: 88/12/15 باسمهتعالی بخشنامه به واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامی موضوع: مجلات خارجی کماعتبار و ناشناخته با توجه به اینکه تعدادي از موسسات غیر معتبر داخلی و خارجی با دریافت مبالغی از نویسندگان

توضیحات بیشتر

Text 32.xps

Text 32.xps ن و ی س ن د ه) م ط ا ل ع ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 4 پاییز 1397 صص 221235 ا ث ر ا ت ط ر ح ه ا ی ت و س ع ه م ن ط ق

توضیحات بیشتر

Text 34-1.xps

Text 34-1.xps ه) د ن س ی و ن د) ر و م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 8 9 3 1 ر ا ه ب 2 ه ر ا م ش م ه ن ل ا س 19 7-8 9 1 : ص ص ی ر ه ش ت ال ح م ر د ر ط خ ر پ ق

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - rahnama

Microsoft Word - rahnama TOPSIS ش و ر ب س ر ا ف ج ی ل خ ی ش ا ح ی ا ر و ش ک ی ل م ت ر د ی د ن ب ب ت ر ی ن ا ا ر ف ی ض ت ر م ن ا ر ت ا گ ش ن ا د ی س ا ی س ی ا ی ف ا ر غ ج د ش ر ا ی س ا ن ش ر ا ک ی و ج ش ن ا د د ر ف ی ا گ ش ی پ

توضیحات بیشتر

Text 34-1.xps

Text 34-1.xps ی» ر ب ر ا ک ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 8 9 3 1 ر ا ه ب 2 ه ر ا م ش م ه ن ل ا س 19 9-9 0 2 : ص ص ي ي ا ت س و ر ه ع س و ت ر د ی

توضیحات بیشتر

text 41 nahaei new.xps

text 41 nahaei  new.xps ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س م ز ل و ا ه ر ا م ش م ه د ز ا ی ل ا س د ر ک ی و ر ا ب ب ال ی س ز ا ی ش ا ن ر ط خ ر ب

توضیحات بیشتر

جستجوی ویروس بلوتانگ در شتر‌های یک کوهانه‎ی کشتار شده در نجف‌آباد (مرکز ایران) با روش RT-PCR

جستجوی ویروس بلوتانگ در شتر‌های یک کوهانه‎ی کشتار شده در نجف‌آباد (مرکز ایران) با روش RT-PCR کفیر( % ن ش ر ی ه م ی ک ر ب ی ل ژ ی د ا م پ ز ش ک ی / د ر ه چ ه ا ر د ه م ش م ا ر ه د م 9 3 پ ی ا پ ی 5-23 : 3 ت ل ی د م ا س ت پ ر ب ی ت ی ک ب ا ع ص ا ر ه گ ی ا ه ک ن گ ر ک ف ی ر پ ر ب ی ت ی ک ی ا ر ز

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - rahnama

Microsoft Word - rahnama () سرایتی پخش ن و ن ک ا ت 0 1 0 2 ل ا س ز ا ا ق ی ر ف آ ل ا م ش و ه ن ا ی م ر و ا خ ر د ی ع ا م ت ج ا ی ا ه ش ب ن ج ی ی ا ض ف ل ی ل ح ت ی ر ا ب خ ا د م ح م ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ی ز ک ر م ن ا ر ه ت د ح ا

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - rahnama

Microsoft Word - rahnama م ی م ص ت ح و ط س ن ی و د ت ر و ظ ن م ه ب ی د ن ی آ ر ف و ی د ر ب ه ا ر ی ا ه د ر ک ی و ر ق ی ف ل ت 1 ) ی ز ر د و گ ن ا ت س ه د : ی د ر و م ه ع ل ا ط م ( ی ا له ح م ی ی ا ض ف ی- د ب ل ا ک ه ع س و ت ل آ

توضیحات بیشتر

Text 34-1.xps

Text 34-1.xps ه) د ن س ی و ن ی ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 8 9 1 ر ا ه ب ه ر ا م م ه ن ل ا س 19-5 1 5 : ص ص ر د ر ی ذ پ ب ی س آ ی ا ه وه ر گ ن ک س م ی ا ه ت س ا

توضیحات بیشتر

Text 32 (Repaired).xps

Text 32 (Repaired).xps ن و ی س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ن ه م ش م ا ر ه 1 ز م س ت ا ن 1397 ص ص : 29-41 ت ع ا م ل م ف ه و م ه و ی ی ت ب ا م ف ا ه ی م

توضیحات بیشتر

WHO flooding Risk Fact Sheet in Farsi

WHO flooding Risk Fact Sheet in Farsi م ا ن ن د( سازمان جهانی ب ه د ا ش ت ا ق د ا م ا ت ب ه د ا ش ت ی ا ن س ا ن د و س ت ا ن ه ص ف ح ه ا ط ال ع ا ت ب ی م ا ر ی ه ا ی ق ا ب ل ا ن ت ق ا ل پ س ا ز س ی ل ا ر ز ی ا ب ی ر ی س ک و ا ق د ا م ا ت پ

توضیحات بیشتر

5.xps

5.xps د- ی ع س خ ی ر ا ت ن ا ت س ا ی ا ه ر ه ش ی ر گ ش د ر گ ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ت ه ج د ا ز آ ي ا ض ف ر د ي ت ر ا ر ح ش ي ا س آ ي س ر ر ب ر ه ش ی د ه م ن ا ت س ر ه ش ر ب د ی ک ا ت ا ب ن ا ن م س 1 ی ب ا ی م

توضیحات بیشتر

Text 34-1.xps

Text 34-1.xps ه) د ن س و ن د) ر و م ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 8 9 3 1 ر ا ه ب 2 ه ر ا م ش م ه ن ل ا س 0 3 7-2 3 4 : ص ص ن م ز ر س ش ا م آ ه ا گ د د ز ا ر ه ش ر گ ش د

توضیحات بیشتر

2(2).xps

2(2).xps ه) ع ل ا ط م ی ر ه ش ی ا ه ک ر ا پ ه ن ی ه ب ی ن ی ز گ ن ا ک م ر د ی ق ی ف ل ت ی ا ه ل د م ی ر ی گ ر ا ک ب ) ا ک ن ر ه ش ی د ر و م 1 ی ف ط ل ه ق ی د ص ن ا ر د ن ز ا م ه ا گ ش ن ا د ی ر ه ش ی ز ی ر ه م

توضیحات بیشتر

text 42 nahaei.xps

text 42 nahaei.xps ه) د س ی و ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ل ص ف ی ا س ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ی ا ه ش ر گ 9 3 8 ر ا ه ب م و د ه ر ا م ش م ه د ا ی ل ا س ا ر ه ت ر ه ش ه ق ط م ه د و س ر ف ی ا ه ت ف ا ب ی ا س و و ی ا س ه ب ی

توضیحات بیشتر

text 41 nahaei new.xps

text 41 nahaei  new.xps ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س م ز ل و ا ه ر ا م ش م ه د ز ا ی ل ا س ریزی ه م ا ن ر ب ی ی ا ر ج ا د ر ک وی ر ر د ر ث

توضیحات بیشتر

Text 34-1.xps

Text 34-1.xps فصلنامه علمی-پژوهشی جغرافیا )برنامهریزی منطقهای( سال نهم شماره 2 بهار 8931 صص: 288-222 چکیده مطالعه نقش ناهمواریها بر کشت محصول زعفران در استان خوزستان ن یق مصطفی ع یل 1 زاده استادیار گروه كشاورزي دانشگاه

توضیحات بیشتر

Text 32 (Repaired) new.xps

Text 32 (Repaired) new.xps ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س م ز 1 ه ر ا م ش م ه ن ل ا س 2 5 3-4 5 0 : ص ص ر ه ش ا ف و ک ش ص خ ا ش ا ق ت ر ا ر د س ر ت س د ص

توضیحات بیشتر

به نام خداوند بخشنده مهربان

به نام خداوند بخشنده مهربان زش و م آ ت د م و ب ه ه م ا ن ل ص ف ا س م گ د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 7 9 3 1 ن ا ت س م ز ه ا م ش م ه د ز ا و د ل ا س 1 3 2-25 ص ص ه ئ ا ا ل د م ن ت ب م ب ث أ ت ا ه ش ز و م آ ه ا گ ش ن ا د

توضیحات بیشتر

Text 32 (Repaired) new.xps

Text 32 (Repaired) new.xps ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س م ز 1 ه ر ا م ش م ه ن ل ا س 8 3 1-0 4 1 : ص ص ت- ی م ک ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ا ن د

توضیحات بیشتر

621_Qazal & Mathnavi

621_Qazal & Mathnavi ن *+, " ی/ ب< ل ن/ و ن/ و ل; ره 0 ر% یK ون/ % ز; ر#%شj ر د م" ر م 0 E ر ی% ۱۹۰۶ +* د' - #"! 3 2 3 2!" #$ ')((۱) ر ز ز ر و " 4 / 4 5 % ز ر م ز و! / = د 3 C B و ز د ر 2 3 9 = " < 8 # ; : 9 8 2 ز ; D! E "

توضیحات بیشتر

به نام خداوند بخشنده مهربان

به نام خداوند بخشنده مهربان شی ز و م آ ت دیری م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و می ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 6931 بهار 1 ه ر ا م ش م ه د ز ا ی ل ا س 9 5-9 7 ص ص ق د ا ص و ش ز و م آ ل ک ه ر ا د ا ر د ش ن ا د ت ی ر

توضیحات بیشتر

text 40.xps

text 40.xps ن و ی س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل د ه م ش م ا ر ه چ ه ا ر م پاییز 197 ب ر ر س ی آ ال ی ن د ه ه ا ی ت ا ث ی ر گ ذ ا ر ب ر آ ل و د

توضیحات بیشتر

Text 28-new.xps

Text 28-new.xps فصلنامه علمی-پژوهشی جغرافیا )برنامهریزی منطقهای( سال هفتم شماره 4 پاییز 6931 صص: 062-042 نقش و تأثیر مناطق آزاد در اقتصاد ایران با تأکید بر منطقه آزاد چابهار به منظور ارائه مدلی فرا منطقهای برای اقتصاد

توضیحات بیشتر

راهنمای تهیه مقاله.xps

راهنمای تهیه مقاله.xps چ ك ي د ه ب ر ر س ی أ ثیر د و ق ا ر چ ک ش ج د ی د ب ل ی س و ک و ل ی س د ر ک ن ر ل ش ی م ی ا ی ی س ف ی د ک س ط ح ی ه ل و و ش ل ی ل ع ب ا س د ا و دی ( ن و ی س ن د ه م س ئ و ل ) *1 و س ی د و ح ی د ع ل وی

توضیحات بیشتر

text 42 nahaei.xps

text 42 nahaei.xps با ضریب () 0/87 ن و ی س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل ی ا ز د ه م ش م ا ر ه د و م ب ه ا ر 9 3 8 ع و ا م ل ت أ ث ی ر گ ذ ا ر ب ر ظ ر ف

توضیحات بیشتر

Text 32.xps

Text 32.xps ن و ی س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 4 پاییز 1397 ص ص : 121-143 ت ح ل ی ل و ب ر ر س ی ن ق ش ب ح ر ا ن ه ا ی ژ ئ

توضیحات بیشتر

جستجوی ویروس بلوتانگ در شتر‌های یک کوهانه‎ی کشتار شده در نجف‌آباد (مرکز ایران) با روش RT-PCR

جستجوی ویروس بلوتانگ در شتر‌های یک کوهانه‎ی کشتار شده در نجف‌آباد (مرکز ایران) با روش RT-PCR س ی د ه ه ا ن ی ه ه ا د ی ن ژ ا د ن ش ر ی ه م ی ک ر ب ی ل ژ ی د ا م پ ز ش ک ی / د ر ه چ ه ا ر د ه م ش م ا ر ه د م 7 3 پ ی ا پ ی 0 : 7 3 4 م ق ا م ت آ ن ت ی ب ی ت ی ک ی ر د ی ا ب ی ح ض ر ژ ن fimh د ر ج

توضیحات بیشتر

Text 32 (Repaired) new.xps

Text 32 (Repaired) new.xps ه) د س و ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ل ص ف ) ا ه ق ط م ز ر ه م ا ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 ا ت س م ز ه ر ا م ش م ه ل ا س 57 0-5 : ص ص ه ع س و ت د ر ک و ر ا ب خ ر ا ت ت ف ا ب ز ا س ه د ز ز ا ب ر ب ر ث ؤ م ل م ا

توضیحات بیشتر

Text 34-1.xps

Text 34-1.xps ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج ر ا ه ب ه ر ا م ش م ه ن ل ا س -0 : ص ص ی ا ه ل د م ر ب د ی ک ا ت ا ب ی ر ه ش ت ا م د خ ی ی ا ض ف ع

توضیحات بیشتر

text 43.xps

text 43.xps ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 9 3 1 8 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ز ا ی ل ا س ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ر د ی ها ق ط ن م ا ر ف ن ا

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 1/165 2/16 د ماه 1395 موضوع سمنار: تاثر شراط جو بر پارامتر ها مختلف پرتو لزر موضوع سمنار : تاثر شراط جو بر پارامتر ها مختلف پرتو لزر 3 در ان سمنار به بررس اشوب جو تاثر اتمسفر بر اشعه لزر تاثر اتمسفر بر

توضیحات بیشتر

34.xps

34.xps Journal of Analitical-Cognitive Psycholoy Vol 9/Issue 34/Autumn 2018 PP: 39-53 ی ت خ ا ن ش - ی ل ی ل ح ت ی س ا ن ش ن ا و ر ه م ا ن ل ص ف 7 9 3 1 ز ی ی ا پ م ر ا ه چ و ی س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س 9 3-3 5

توضیحات بیشتر

text 42 nahaei.xps

text 42 nahaei.xps ن و س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م - پ ژ و ه ش ن گ ر ش ه ا ن و د ر ج غ ر ا ف ا ا ن س ا ن س ا ل ا ز د ه م ش م ا ر ه د و م ب ه ا ر 9 3 1 8 ا ر ز ا ب م ؤ ل ف ه ه ا م ؤ ث ر ب ر ا ج ا د ف ض ا ه ا چ ن د ع م ل

توضیحات بیشتر

به نام خداوند بخشنده مهربان

به نام خداوند بخشنده مهربان ش ز و م آ ت د م و ب ه ه م ا ن ل ص ف ا س م گ د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 5931 پاز 3 ه ا م ش م ه د ل ا س 9 2-49 ص ص ن ا م ل ع م ش ا گ ا ب س ا د م ن ا م ز ا س گ ن ه ف ه ط ب ا س ب ش ز و م آ ا ه

توضیحات بیشتر

راهنمای تهیه مقاله.xps

راهنمای تهیه مقاله.xps بررسي انتقال كادميوم در ستون خاك آهكي توسط نمكهاي مختلف محلول در آب آبياري سامان ملكنيا *4 3 1 علي خانميرزاييفرد مهدي اكبري و محبوبه مظهري (نويسنده مسي ول) 1- دانشجوي دكتري گروه علوم خاك دانشكده كشاورزي

توضیحات بیشتر

35.xps

35.xps Journal of Analitical-Cognitive Psycholoy Vol. 9/Issue 5/Winter 208 PP: 2-2 ی ت خ ا ن ش - ی ل ی ل ح ت ی س ا ن ش ن ا و ر ه م ا ن ل ص ف 7 9 ن ا ت س م ز م ج ن پ و ی س ه ر ا م ش. م ه ن ل ا س 2-2 : ص ص ن ا

توضیحات بیشتر

Text 34-1.xps

Text 34-1.xps ) د ن س و ن ش و ژ پ - م ل ع م ا ن ل ص ف ) ا ق ط ن م ز ر م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 8 9 3 1 ر ا ب 2 ر ا م ش م ن ل ا س 35 2-4 3 2 : ص ص ع س و ا س ا ر ر د خ ر ا ا ر ش ق ال خ ب ا ز ر ا ) ن ا ف ص ا ر ش : د ر و

توضیحات بیشتر

ESET Secure Business

ESET Secure Business ESET SECURE BUSINESS ن ا ر ی ا ر د ESET ت لا و ص ح م ع ی ز و ت ی م س ر ه د ن ی ا م ن ه د ی ا ا ر و ر ا ف ت ک ر ش ۸۸۲۰۳۲۹۰ : ن ف ل ت ب ا گ س ت ر ش ر و ز ا ف ز و ن ک ا ر ب ر د ه ا ی ف ن آ و ر ی ا ط لا ع

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - Plant Organogenesis_2 embryo

Microsoft PowerPoint - Plant Organogenesis_2 embryo Embryogenesis جنين زايی ١ ٢ Double fertilization .١.٢.٣.۴.۵.۶ ايها دولپه حالتهای مختلف جنين زايی در تيپ شب بو تيپ کاسنی تيپ سيب زمينی تيپ ميخک تيپ اسفناج تيپ فلفل سياه (Onagrad) (Astrerad) (Solanad) (Caryophyllad)

توضیحات بیشتر

Text 34-1.xps

Text 34-1.xps ) د ن س ی و ن ی ش و ژ پ ی- م ل ع م ا ن ل ص ف ) ی ا ق ط ن م ی ز ی ر م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 8 9 3 1 ر ا ب 2 ر ا م ش م ن ل ا س 65-81 : ص ص ی ن ا ا م گ- ن و ج ر ت ش و ر ب م ش ق ر ی ز ج م ی ل ق ا ا ب ز ا

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - rahnama

Microsoft Word - rahnama ا ر ا ئ ا س و ر و ز ر و ا ش ک ع س و ا ص خ ا ش د ب و ر گ ر و ش ک ا ز ر و ا ش ک ا س ا ا ف ا ر غ ج ر ب ب م 1 صبور صادق محمد ارا گرمسار جوا وخبگا ا ر گ ش و ژ پ ا گ ش ا ب ر ا س م ر گ د ح ا و م ال س ا د ا ز

توضیحات بیشتر

Text 32 (Repaired) new.xps

Text 32 (Repaired) new.xps فصلنام علمی-پژوشی جغرافیا )برنامریزی منطقای( سال نم شمار 1 زمستان 1931 صص: 939-913 تحلیل شاخصای توسع پایدار در کشورای صادرکنند عمد نفت جان حسین نظم فر دانشیار گرو جغرافیا و برنامریزی شری و روستایی دانشگا

توضیحات بیشتر

96-3.xps

96-3.xps د ی ک چ و ی ف ی ک ی م ک ت ا ی ص و ص خ ب ی د گ و گ ش ش و پ ا ب و ا و و ا ک ی م و ی د ی س ا د ب ا ک ی ث ا ت (Trigonella fenum-gracum) ل ی ل ب ن ش ا ی گ ی م ی ز ن آ ت ی ل ا ع ف ل ی م ج خ ی ا ت *2 1 ) ل و

توضیحات بیشتر

به نام خداوند بخشنده مهربان

به نام خداوند بخشنده مهربان شی ز و م آ ت دیری م و ی ر ب ر م ا ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و می ال س ا د ا ز آ ا گ ش ا د 6931 بار 1 ر ا م ش م د ز ا ی ل ا س 3 3 1-7 4 1 ص ص 1 د ا ز ی د م ی س ح ر ی م ا د ی ع س ت ی ق ال خ د ش ر ر ب ی ا ت

توضیحات بیشتر

32.xps

32.xps ) ) ن ا گ س ا ر و خ Journal of Analitical-Cognitive Psycholoy Vol. 9/Issue 32/Spring 208 PP: 7-23 ت خ ا ن ش - ل ل ح ت س ا ن ش ن ا و ر ه م ا ن ل ص ف 7 9 3 ر ا ه ب م و د و س ه ر ا م ش. م ه ن ل ا س 7-3 2

توضیحات بیشتر

766_Qazal & Mathnavi

766_Qazal & Mathnavi *+, ان رQ ا ل. نU ا ره 0 ر# فU ۲۰۳۷ +* - د' #! دن 2 3*2 0. 3*2 ' ),&+*) 9827. 9827. # ' ز دن 2 #' & دار 2 را =

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Document1

Microsoft Word - Document1 دا ه ع وم زپش ی مان دانشكده پزشكي پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد قارچ شناسي پزشكي عنوان: بررسي اثرات ضد قارچي دو گونه پروبيوتيك بر جدايه ه يا كانديدا جدا شده از افراد HIV/AIDS و افراد سالم در شهر كرمان

توضیحات بیشتر

جستجوی ویروس بلوتانگ در شتر‌های یک کوهانه‎ی کشتار شده در نجف‌آباد (مرکز ایران) با روش RT-PCR

جستجوی ویروس بلوتانگ در شتر‌های یک کوهانه‎ی کشتار شده در نجف‌آباد (مرکز ایران) با روش RT-PCR 9 9-3 0 : 6 3 ی پ ا ی پ 7 9 3 ل و ا ه ر ا م ش م ه ا ه چ ه ر و د / ی ک ش ز پ م ا د ی ژ و ل و ی ب ر ک ی م ه ی ر ش ن ی م و ب ر و ی ط ر د س ی ز و م س ال پ و س ک و ت ی ژ و ل و ی م د ی پ ا و ر س 3 9 3 ل ا س

توضیحات بیشتر