Microsoft Word - 4- حسن شاهي.doc

اندازه: px
شروع نمایش از صفحه:

Download "Microsoft Word - 4- حسن شاهي.doc"

رونوشت

1 الگوي بهينه (اقتصادي) محصولات زراعي درشرا يط وجود ريسك (كاربرد مدله يا هدف موتاد موتاد پيشرفته برنامهريزي خطي و درجة دو ( مطالعه موردي شهرستان ارسنجان مرتضي حسن شاهي عضو هيا ت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد ارسنجان و شيراز تاريخ دريافت: 1385//3 تاريخ پذيرش: 1386/1/ چكيده نظريات مختلفي براي تصميمگيري در مورد انتخاب مدل كشت محصولات در شرايط وجود ريسك اراي ه شده است كه از روشهاي موتاد درا مد واريانس برنامهريزي درجة ۲ برنامهريزي خطي جداييپذير مدل ريسك نهاي ي محدود شده مدل فوكاس لاس مدل هدف موتاد و... از ا ن جملهاند. در اين تحقيق الگوي بهينة كشت محصولات براي شهرستان ارسنجان با مدل هدف موتاد تعيين شده و سپس نتايج با نتايج حاصل ازمدلهاي موتاد پيشرفته برنامهريزي خطي ودرجة دو مقايسه شده است دادههاي مورد نياز از بهره برداران كشاورزي و مديريت جهاد كشاورزي شهرستان ارسنجان براي ساله يا ۱۳۷۸ ۱۳۸۳ جمعا وري شده است. بعد از تخمين مدل حدود ۶۰ مدل بهينه تحت شرايط ريسك و هدفهاي متفاوت تعيين شده سپس با روش رگرسيون رابطة بين بازده و ريسك براورد شد. نتايج حاكي از اين است كه بين ريسك و بازده رابطة مستقيم وجود دارد. همچنين با افزايش ريسک سطح زير کشت گندم وگوجه فرنگی افزايش وذرت کاهش میيابد. طبقهبندی E1 : JEL كليدواژه: مدل هدف موتاد موتاد پيشرفته برنامهريزي خطي و برنامهريزي رياضي درجة دو ريسك الگوي بهينه.

2 وي( 1- مقدمه محصولات كشاورزي نمونهاي بارز از فعاليتهاي اقتصادي همراه با ريسك و بعضي مواقع نااطميناني است. كشاورزان با مجموعهاي از انواع ريسك و نا اطميناني در قيمت محصولات قيمت نهادههاي توليد و ميزان عملكرد محصولات كه درآمد آنها را بيثبات ميكند مواجهاند و واتز 1986 ( ٣ علاوه بر موارد فوق ريسك ناشي از شرايط جوي و ته 1991 زيمت 1984 ٢ طبيعي (طوفان طغيان رودخانه آتش سوزي خشكسالي و... ( نيز مزيد بر علت شده و دنيايي ٥ ٤ بيثبات را در برابر كشاورز قرار داده است (تركماني ميسرا واندرسون ) ٧ ٦ نتايج بسياري از مطالعات حاكي از ريسكگريز بودن كشاورزان است (اسكانديز ديلون ٩ ٨ 1976 بينسون گر 1980 تياگو 1988) به همين علت بيشتر كشاورزان يك درامد مطمي ن هر چند پايينتر را از درآمدهاي بالا و بيثبات ترجيح ميدهند (نوراك 1991 ايريما ) 004 به همين علت است كه در مدلهاي قديمي برنامهريزي مزرعه به علت بي توجهي به ريسك اغلب منجر به نتايجي شده كه با آنچه كشاورزان در عمل انجام دادهاند متفاوت بوده است) مساله تصميمگيري براي زارعان اين است كه برنامههاي مزرعه را براساس توزيع درآمد آنها مرتب (درجهبندي) كرده و بهترين برنامه را برگزينند. وقتي كه يك توزيع درآمدي داراي مقادير متعدد درآمد با احتمالات متفاوت وجود دارد بر چه اساس ميتوان اين درآمدها را مرتب كرد چون ممكن است يك برنامه درآمد بالا ولي احتمال دستيابي كم يا ريسك بالايي نيز داشته باشد. و يك برنامه داراي درآمد پايين و همزمان ريسك پايين باشد حال كداميك بايد انتخاب شوند در اين مورد روشهاي متعددي اراي ه شدهاند اين روشها براي دستيابي به معيارهايي از ريسك از بعضي شاخصهاي پراكندگي در توزيع درامد استفاده م ي ٢ كنند بهطوريكه برخي از آنها كم ي و برخي كيفياند. (فيشبارن ) از معروفترين آنها ٣ ميتوان به مدل موتاد معيار درآمد واريانس برنامهريزي رياضي درجة برنامة خطي 1- vieth. - zimet. 3-watts. 4- Misra. 5- Anderson. 6- scandizzo. 7-Dillon. 8- Binswanger. 9- Teago. 10 Norak. 11- Iirima. 1- Fishburn Minimization of Total Absolute Deviation (MOTAD) Separable Linear programming.

3 3 الگوي بهينه (اقتصادي) محصولات زراعي درشرا يط وجود ريسك 1 جداييپذير مدل ريسك نهايي محدود شده مدل فوكوس مدل لاس و 3 هدف-موتاد 5 4 اشاره كرد (رودل 000 توي ر 1983 تركماني 1996 و واتز 1986). آنچه در تمامي 6 مدلهاي فوق به اشكال گوناگون به چشم ميخورد توجه به عامل ريسك است. (اندرسون 7 ديلون ). تحقيقات انجام شده در اين زمينه حاكي از اين است كه اكثرا مدل هدف- موتاد را بهدليل مزايايي كه نسبت به مدلهاي ديگر دارد (تعيين يك مقدار هدف وجود دادههاي مورد نياز امكان استفاده از نرم افزارهاي معمولي ) استفاده كردهاند. البته در تحقيقات اخير خصوصا دركشورهاي غربي از مدل موتاد پيشرفته بيشتر استفاده ميشود. در اين تحقيق ازمدل هدف-موتاد موتاد پيشرفته برنامهريزي خطي و برنامهريزي رياضي درجة دو براي تخمين تركيب بهينة برنامههاي زراعي شهرستان ارسنجان استفاده شده است - مبناي نظري مدل هدف موتاد (1) مدل هدف- موتاد حالتي از برنامهريزي رياضي است كه ريسك را وارد تصميمگيريهاي مربوط به برنامهريزي براي فعاليتهاي مزرعه ميكند. و برخلاف روشهاي موتادو ميانگين واريانس مجموعهاي از برنامههاي متعدد را اراي ه ميدهد. ويژگي اصلي اين مدل اين است كه ريسك بهوسيلة انحراف منفي از يك مقدار بازده (درامد ناخالص) بهصورت مجموع حاصل ضرب بازدهيهاي انتظاري فعاليتهاي جداگانه محاسبه ميشود. علاوه برآن در اين روش با تغيير پارامتر ريسك امكان حصول يك مرز ريسك بازده فراهم ميشود فرم كلي و خلاصه شدة مدل هدف موتاد بهصورت زير بهدست ميآيد: بهطوريكه: : C سود ناخالص مورد انتظار براي هر واحد سطح زير كشت محصول : X Maximize : E(R) S.t : A k = C X X B k T CX ZJ 0 CX + Z T p Z = λ X,b, Z 0 (هكتار) از محصول 1 - Separable Linear programming. - Focus loss. 3- Target MOTAD Anderson. 4 - Separable Linear programming. 5 - Separable Linear programming. 6- Anderson. 7-

4 مورد نياز براي يك واحد محصول k منبع : A k k مقدار در دسترس از منبع B: k t انحراف از هدف بهسمت پايين براي هر حالت طبيعت : Z T: سطح درآمد هدف = p 1/6 : λ پارامتر ثابت ريسك از صفر تا يك مقدار بزرگ تغيير ميكند و نشاتگر تعداد فعاليتهاي كشاورزي درمنطقه است. (مدل برنامهريزي خطي نيز باحدف سطرهاي سوم و چهارم مدل فوق بهدست ميآيد. يعني محدوديتهاي T C X Z 0 J C i X + Z T = λ و ( توابع هدف و محدوديتهاي مورد استفاده بهصورت زير تعريف ميشوند: p Z () - تابع هدف Max : E(R) = C X,i = 1,...,6 : C ميانگين درامد ناخالص محصول i در طي دورة 6 ساله 1 محدوديت زمين (هكتار ( X LAND, = 1,...,6 X متغير مربوط به سطح زير كشت محصول ام است. LAND مساحت كه در آن اراضي بخش مركزي شهرستان ارسنجان كه هم اكنون براي كشاورزي در اختيار است. X 3 سطح زير كشت گندم سطح زير كشت جو X ) 1 X سطح زير كشت ذرت X 6 سطح زير سطح زير كشت گوجه فرنگي X 5 X 4 سطح زير كشت چغندرقند كشت آفتابگردان) L X و LABOURE 6,..,1= محدوديت نيروي كار (ساعت ( كه در آن L نشانگر تعداد مورد نياز از نيروي كار براي هر هكتار از محصول و LAROURE ميزان نيروي كار موجود است. F X F 3 محدوديت كود (كيلوگرم)

5 5 الگوي بهينه (اقتصادي) محصولات زراعي درشرا يط وجود ريسك كه F نشانگر ميزان كود مورد نياز براي هر هكتار محصول i ام است F ميزان كود موجود ميباشد. 4 محدوديت تراكتور (ساعت) T X T i و T تراكتور كه در ان T ميزان ساعت تراكتور مورد نياز براي هر هكتار محصول CO X Co موجود (بر حسب ساعت ( 5 محدوديت كمباين (ساعت) Co ميزان كمباين مورد نياز براي هر هكتار محصول موجود (برحسب ساعت) است. -6 محدويت آب (ليتر ( W W X W (ليتر) است. Co و iام ميزان كمباين ميزان آب سالانة مورد نياز هر هكتار محصول i وW : ميزان آب در دسترس سالانه 7 محدوديت سرمايه (ريال) C X C C ميزان سرماية مورد نياز براي زراعت نوع i و C ميزان سرماية در اختيار زارع است. 8 محدوديت سطح زير كشت گوجه فرنگي (گوجه فرنگي در يك نوع خاص خاك به عمل ميآيد و مساحت اين نوع خاك در ارسنجان 1500 هكتار است.) محدوديتهاي 9 تا 14 مربوط به سالهاي اول تا ششم ميباشد كه بيانگر متوسط درآمد هر محصول در هر سال است T ميزان درامد هدف Z انحراف درآمد از درآمد هدف است. 9- محدوديت مجموع حاصل ضرب انحرافات منفي در احتمالات وقوع هر سال. p r Z = λ, r = 1,...,6 r r 1 در اين تحقيق = r P و λ نيز پارامتر مربوط به ريسك 6 انحرفات منفي مورد انتظار از ميزان هدف است. مقدار عددي λ است كه نشانگر مجموع از صفرتا يك عدد بسيار بزرگ ميتواند باشد. وقتي كه 0= λ باشد بهمعناي نبود ريسك است و افزايش تا جايي ادامه مييابد كه جواب مدل تغيير نكند (17,0) (يعني حداكثر درآمد در شرط حداكثر ريسك يا همان جواب مدل برنامهريزي خطي ساده بهدست آيد.)

6 ب ) -1- مبناي نظري مدل موتاد پيشرفته در مدل موتاد پيشرفته هزينههاي ريسك ) هب صورت تابعي از ضريب ريسك) ازمجموع Max S.t (الف ( ( سود ناخالص يا بازده كسر ميشود. فرم كلي مدل موتاد پيشرفته بهصورت زير است: (ج ( (د ( : i C X θσ ai X B ( C C ) X + Z 0 Z t t TND = 0 ψ. TND σ =0 i t i i t C i C (5) كه در آن متغيرهاي و تقريب از انحراف معيار درآمد TND و B a,, Z مانند قبل تعريف ميشوند σ يك انحرافات منفي كل از ميانگين بازده (سود ( θ ضريب ريسك, λ تبديل منسوب به فيشر كه TND را به تقريبي از انحراف معيار تبديل ٤ ٣ ٢ ميكند (اپلند مك كارل و ميلر ), i (سالهاي) مورد مطالعه است. تعداد منابع توليد مورد استفاده و t تعداد دورههاي در مدل فوق بازده خالص مورد انتظار منهاي هزينههاي ريسك (ضريب اجتناب ريسك ضربدر تقريبي از انحرافات معيار بازده) حداكثر ميشود. با جايگزين كردن محدوديتهاي (ج) و (د) در رابطة (3) خواهيم داشت: ψ.thd = σ σ = ψzt ( 4) Z t = TND با جايگزين كردن رابطة (4) در تابع هدف مدل (3) مدل مذكور بهصورت زير تغيير S.t Max : C X θ.ψ. Z a X B (C Z t i t i C )X TND = 0 + Z t 0 t خواهد كرد: (5) 1- Risk aver sion. - Apland. 3- Mccarl. 4- Miller.

7 ب ) 7 الگوي بهينه (اقتصادي) محصولات زراعي درشرا يط وجود ريسك با توجه به اينكه مقدار مورد مطالعه X, Z t 0 π ψ = ( ) T(T 1) 1 6 سال است) است پس 1 π = ( ) مبناي نظري مدل برنامهريزي رياضي درجة در نتيجه در اين تحقيق چون = 6 T (دورة π ) ( = ψ خواهد بود. 6( 6 1) اساس مدل برنامهريزي درجة تجزيه و تحليل ميانگين واريانس درآمد است (E-V) اين معيار فرض ميكند كه برتريهاي كشاورز تابعي از درامد مورد انتظار و واريانس مربوطه است. مجموعه درآمد واريانس كاراي برنامة مزرعه را ميتوان با استفاده از برنامهريزي درجة بهدست آورد. در اين روش واريانس مربوط به درآمدهاي مزرعه بهصورت تابعي درجة دو ازسطح فعاليتها و واريانس كواريانس فعاليتهاي زراعي در نظر گرفته ميشود. فرم رياضي واريانس درامد مزرعه بهصورت زير است: V = X 1 σx ( 6) X1 X σ11 σ1... σtk X =., σ=. σ σ σ k1 k... kk Xk در رابطة فوق v بيانگر واريانس سود ناخالص كل (درآمد مزرعه ) سطح X K σ i كواريانس فعاليته يا i ام و ام ميباشد تركيباتي از فعاليتها فعاليتهاي زراعي k ام و كه در سود ناخالص خود داراي كواريانس منفياند اغلب درآمدهاي پايدارتري نسبت به استراتژي هاي توليد تخصصيتر دارند. (٧) براي بهدست آوردن مجموعة درآمد واريانس كارآي مزرعه رابطة (6) را نسبت به محدوديت درامد انتظاري و محدوديتهاي عوامل توليد بهشرح زير حداقل ميكنيم: Min S.T (الف ( ( V 1 X C = = 1 T AX B X 0 X σx (ج)

8 c1 c C =.. c K a11...a ik B1. =. A =, B.. a ki...a kk BK a i ميزان عامل توليد i ام مورد نياز براي هر هكتار فعاليت ام و بقية علاي م مانند قبل تعريف ميشوند. 3- دادههاي مورد نياز و نحوة جمعآوري آنها دادههاي مورد نياز از يك نمونه شامل 170 مزرعه از مزارع ارسنجان استخراج شده است. هر چند كه در منطقة 6 نوع خاك وجود دارد ولي به علت عدم تا ثير خاكها بر ميزان محصول توليد شده و در نهايت سود ناخالص هر محصول منطقه را بهصورت يك مزرعة بزرگ در نظر گرفتهايم. براي تشكيل مدل هدف موتاد ضرايب تابع هدف (R) E كه شامل درآمد انتظاري (بازدهي ناخالص) محصولات زراعي منطقه است از طريق متوسط درآمد انتظاري منهاي هزينههاي متغير براي هر محصول براي مدت 6 سال ( ( محاسبه شده است. ضرايب محدوديتهاي مدلها نيز از طريق دادههاي استخراج شده از پرسشنامههايي كه توسط كشاورزان شهرستان تكميل شده محاسبه و ثبت شدهاند. آمار مربوط به قيمت محصولات كشاورزي در دورة مورد مطالعه و هزينههاي متغير هر هكتار محصول از بخش اطلاعات مديريت جهاد كشاورزي شهرستان ارسنجان جمعآوري شده است. براي تعيين ميزان درآمد هدف به روش زير عمل شده است. 1- محاسبة هزينة نقدي مزرعه (هزينة نقدي بهصورت تعهد پولي سالانة مورد انتظار براي توليد مزرعه محاسبه شده است) محاسبة هزينة متغير توليد و هزينة متغير

9 ه ب 9 الگوي بهينه (اقتصادي) محصولات زراعي درشرا يط وجود ريسك توليد شامل هزينة پولي اضافة ارزش دادة متغير خريداري نشده و 3 بدهي سالانه ٢ بهاضافة هزينة زندگي تعريف ميشود. (برتادور پروات ). 4- تخمين ضراي ب مدلها 4-1- ضراي ب مدل هدف- موتاد ضرايب عددي پارامترهاي مدل هدف- موتاد (رابطة 1) در شرايط مختلف (با انتخاب مقادير هدف و ريسكهاي متفاوت) تخمين و در جدول (1) اراي ه شدهاند. سمت جدول - 1 مدل موتاد- هدف براي مزارع كشاورزي شهرستان ارسنجان فعاليتهاي زراعي (هكتار ( انحرافهاي منفي از هدف X 1 رديف X X X 3 6 X5 X 4 z1 z z3 z4 z5 6 تابع هدف ٣٩ ٢ ٥٧٦ ٥٩٨ ٧٨ ٦٤ سرمايه ٢٢٣ ٧٣ ٣٧٢ ٣٧٣ ٣٢٧ ٢٢ ٦ ٩٢ ٣٣٨ ٩٢ ٢٩٨ ٢٦٤ نيروي كار زمين ٣٥ ٣٥ ٥ ٥٥ ٦ ٣ كود ٧٦ ٤٤ ٧٣ ٢٣ ٥٣ ٤ ا ب رديفهای ريسك راست z سال اول ٦٤ ٣ ۵۹۰ ٩٧ ٢٨٩ ٢٤٤ T سال دوم ۲۳۵ ٩٥ ٦٩٢ ٣٩ ٨ ٧٢ T سال سوم ٢٧٨ ٢ ٦٧٥ ٤٥ ٧٩ ٢ T سال چهارم ۳۲۹ ٣ ٥٤ ٧ ٨٨٨ ۵۲ T سال پنجم ٣٦٤ ٢٦ ٤٤ ٨٤ ٧٧ ٨٩ T سال ششم ٤٨٣ ٢٤ ٥٤٥ ٨ ٩٣ ٢٧ T انحراف از هدف / ۱۷ / ٧ / ۱۷ / ٧ / ۱۷ / ٧ λ منفي محدوديت گوجه فرنگي ٥ مقادير تابع هدف هزينه و رديفهاي ريسك به ريال و مقياسهاي نيروي كار به ساعت وكود به كيلوگرم و ا ب به متر مكعب است. 1- Bertador. - perwat

10 در مدل مذكور 6 محصول (ذرت جو گندم چغندر قند گوجه فرنگي آفتابگردان) و 6 متغير مربوط به ساله يا 1378) 1383) و 7 محدوديت مربوط به عوامل توليد شامل سرمايه نيروي كار زمين كود شيميايي و آب منظور شده است. ضرايب مربوطه نشان دهندة ميزان مورد نياز از هر عامل براي يك هكتار از محصول مورد نظر است. چون قيمت گوجه فرنگي از قضية تار عنكبوتي تبعيت ميكند و بعضي از سالها بسيار بالا و بعضي سالها پايين است و همچنين در نوع معيني از خاك قابل كشت است لذا يك محدوديت مربوط به سطح زير كشت گوجه فرنگي اضافه شده است. (حداكثر 1500 هكتار) براساس نوع خاك مورد نياز اين محصول اعداد سمت راست نيز ميزان موجودي هر يك از عوامل را نشان ميدهند. (البته 4 محصول يونجه. هندوانه. خيار. خريزه. در مدل خطي استفاده شده ولي در مدل هدف- موتاد چون مقادير صفر داشتند حذف شدهاند). 4-- ضراي ب مدل موتاد پيشرفته در مدل اراي ه شده در جدول () رديفهاي 3 تا 7 مربوط به 7 محدوديت مربوط به عوامل توليد و رديفهاي 8 تا 13 مربوط به ريسك (محدوديت دوم در مدل 5) مرتبطاند كه بهصورت زير حساب شدهاند. (هزينههاي متغير هر واحد محصول ) (قيمت هر واحد محصول ام ميزان توليد c t Ckt C محاسبه محصول ام)= c t و = C و در نهايت رديفهاي ريسك بهصورت 6 شدهاند.

11 X 1 X (هكتار ( X 3 انحراف درا مد مزرعه از ميانگين جدول - ضراي ب مدل موتاد پيشرفته فعاليتهاي زراعي تابع هدف سرمايه نيروي كار زمين كود ا ب سال اول سال دوم سال سوم سال چهارم سال پنجم سال ششم رديف ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ٢ ٤ ٦ ٩٩ ٦٢ ٣٦ ٣٢ ٣٩ ٢٢٣ ٦ ٣٥ ٧٦ ٥ ٨٣ ٨ ٨٨ ٩٢ ٢ ٧٣ ٩٢ ٣٥ ٤٤ ٤٥ ٧٣ ٣ ٢ ٥٥ ٧٤ ٥٧٦ ٣٧٢ ٣٣٨ ٥ ٧٣ X 4 ٥٩٨ ٣٧٣ ٩٢ ٥٥ ٢٣ X 5 ٧٨ ٣٢٧ ٢٩٨ ٦ ٥٣ X 6 ٦٤ ٢٢ ٢٦٤ ٣ ٤ z 1 ψ.θ رديفهاي ريسك (ده ميليارد ريال ( ٤ ٢٧ ٤٧ ٢ ٢٤٢ ٤ ٧٨٨ ٢٦٦ ٧٤ ٨٩ ٣٦ ٨٣٦ ٨ ٨ ٤٤ ٢ ٢٥ ٤٣ z ψ.θ z 3 ψ.θ z 4 ψ.θ z 5 ψ.θ z 6 ψ.θ مقادير تابع هدف و هزينه به ريال و مقياسهاي نيروي كار به ساعت وكود به كيلوگرم وا ب به متر مكعب است.

12 مقادير =0/ 4576 ψ و θ بين 0 تا / منظور و اين مدل براين اساس چندين مرتبة حل و نتايج در جدول (5 ( اراي ه شدهاند ضراي ب مدل برنامهريزي رياضي درجة دو مورد استفاده در اين تحقيق بهصورت زير است: 8) MIN ((حداقل كردن) X1X X X1X X X1X XX X X 5X X X X 3X X X1X X X X 3 6 4X6 9381X 5X V = 1388 X X X + X X X X X X + X Subect to X X X X X X = T X X + X 3 + X4 + X5 + X (1) () 7600X X X X X X (3) X (۴) 350X X + 500X X X X 6 (٥) 161X1 + 9X + 338X X4 + 64X X6 (٦) 9150X X X X X X 6 X i 0,i = 1,..., 6 كه در آن ضراي ب تابع هدف بيانگر واريانس كواريانس فعاليتها (به ميليون ريال) و محدوديتها بهشرح زير تعريف ميشوند. 1- محدوديت مربوط به سطح درآمد مورد انتظار - محدوديت زمين (هكتار ) 3- محدوديت آب (ليتر) 4- محدوديت كود شيميايي (كيلوگرم ) 5 محدوديت نيروي كار (ساعت) و 6- محدوديت سرمايه (ريال) ميباشند مدل (8) با تغيير T چندين مرتبة حل شده و با استفاده از سطوح درآمد- واريانس بهدست آمده يك رابطه بين درآمد و واريانس تخمين زده شده و نتايج طي رابطة (9) اراي ه شده است. (7)

13 5- نتايج و بحث 5-1- نتايج حل مدل هدف- موتاد است نتايج حاصل از حل مدل بامنظور كردن E و λ هاي متفاوت در جدول (3) اراي ه شده همانطور كه از جدول استنباط ميشود با افزايش درآمد و λ ميزان ريسك (انحراف از معيار درآمد) نيز افزايش مييابد و حداكثر ريسك مربوط به جواب برنامهريزي خطي يعني 15/6 ميليارد ريال است. با افزايش درآمد سطح زير كشت محصولات نيز به شدت تغيير ميكند بهطوريكه در سطح پايين ريسك (براي افراد ريسكگريز) ذرت و گوجه فرنگي و براي ريسكهاي بالاتر بهتدريج گندم جايگزين ذرت ميشود. VI ٤٧ /٥ ٢٥ جدول 3 - نتايج تخمين مدل هدف- موتاد پاسخهاي پايهاي برنامة مزرعه E (ميليارد ريال ( T (ميليارد ريال ( λ X 1 X X 3 X 4 X 5 X 6 I ۴۰ /۱ ٣٨ /٧ ٤٧٥ ٢٤/٤ ٧ /٨٢ II ٤/٣ ٣٨/٧ ٤٦٩ ٢٣٣ ٧/٩٥ III ٤٢ ٣٨/٧ ٢ ٢٦/٥. ٤٣٩٨ ٥ ٩ /٣ IV ٤٤/٨ ٢٥ ٥٢٨٩ ٢٣ ٥ /٩ V ٤٥/٢ ٢٥ ٢ ٦٥ ٧٦٧ ٥ ٢/٥ ٣٨ ٥ ٥ /٦ (ميليون ريال ( (گندم هكتار ( (جو هكتار ( ) ذرت هكتار ( (چغندر هكتار ( (ا فتابگردان هكتار (گوجه فرنگي هكتار V (ريسك) ميليارد ريال ( همانطور كه در جدول ديده ميشود با افزايش ريسك (انحراف معيار درآمد) ميزان درآمد مورد انتظار نيز افزايش مييابد و حداكثر درآمد معادل 47/5 ميليارد ريال در جايي است كه كشاورز بايد حداكثر ريسك را پذيرا باشد. اين جواب با جواب مدل برنامهريزي خطي ساده يكسان است. در اين وضعيت بايستي هكتار به كشت گندم و 1500 هكتار به كشت گوجه فرنگي اختصاص يابد در حالي كه اگر كشاورز بخواهد مطمي نتر باشد و ريسك را كاهش دهد ) هب طور مثال از 15/6 به 1/5) بايستي هكتار گندم و 1767 هكتار ذرت و 1500 هكتار گوجه فرنگي بكارد و بادرآمد 45/ ميليارد ريال قانع شود. نكتة جالب اين است كه در هيچ حالتي كشت جو چغندر و آفتابگردان توصيه نشده است. (آمارها نيزحاكي از اين است كه با گذشت زمان سطح زير كشت گندم و ذرت و محصولات جالبتري در حال افزايش و سطح زير كشت جو چغندر و آفتابگردان در شهرستان در حال كاهش است.)

14 5-- نتايج حل مدل برنامهريزي خطي نيز بهصورت ذيل اراي ه شدهاند. جدول 4- مقايسه تركيب مطلوب محصولات در سالهاي و (ريال) سود كل گوجه فرنگي خيار سبز خربزه هندوانه آفتابگردان يونجه چغندر قند ذرت جو گندم محصول سال طبق نتايج اراي ه شده در جدول 4 تركيب مطلوب كشت بين سالهاي 138 تا 1383 تغيير كرده است بهطوريكه افزايش سطح زير كشت پنبه گندم چغندرقند و گوجهفرنگي و كاهش سطح زير كشت جو ذرت و خربزه بهمنظور افزايش درآمد كشاورزان توصيه شده است نتايج حل مدل موتاد پيشرفته 1 جدول 5- نتايج تخمين مدل موتاد پيشرفته سود ناخالص كل ريسك ذرت جو گندم گوجه فرنگي 47/5 17/ /7 11/ / /5 3/ /5 17/ /7 11/ / /5 3/ /5 17/ /7 11/ /5 3/ /5 17/ /7 11/ /5 3/ چغندر قند رديف θ = 0 θ = 1 θ =1/ 668 θ = / ارقام مربوط به سود ناخالص كل و θ براساس ميليارد ريال و سطح زير كشت بر اساس هكتار است. مقدار ريسك برابر با σ در نظر گرفته شده است.

15 بر اساس دادههاي جدول 5 با افزايش ريسك (در سطوح مختلف ضريب ريسك) ميزان بازده افزايش مييابد در جايي كه ريسك حداكثر است نتايج اين مدل با مدل هدف- موتاد و برنامهريزي خطي يكسان است (1018 هكتار گندم و 1700 هكتار گوجه فرنگي) U در صورتي كه كشاورزان ريسكگريز باشند 308 هكتار ذرت 4009 هكتار جو 340 هكتار گوجه فرنگي و 1719 هكتار چغندر كشت و درآمدي معادل 8/5 ميليارد ريال بهدست خواهند آورد. نكتة جالب اين است كه تغيير ضريب ريسك تا ثير بسيار كمي روي تركيب كشت ميگذارد. با مقايسه مدلهاي موتاد-هدف و پيشرفته در مييابيم كه مدل موتاد پيشرفته بهدليل وارد كردن هزينه و ضريب ريسك برنامههاي متنوعتري براي كشت اراي ه ميدهد (چون مدل موتاد- هدف يك مقدار ثابت براي θ فرض ميكند اما در مدل موتاد- پيشرفته θ بين صفر تا /158 تغيير ميكند.) 5-4- نتايج حل مدل برنامهريزي رياضي درجة دو (8 ( در جدول (6) اراي ه شدهاند. برخي جوابهاي (برنامههاي) بهينه مزرعه حاصل از حل مدل V جدول IV 6- برنامههاي بهينة مزرعه با ريسكهاي متفاوت III پاسخهاي پايه اي I 47/464 II 40/464 35/464 30/464 5/646 درآمد 1 5/ / /71 1/67 1/3 انحراف معيار X 1 X X /5 (ذرت) (جو ( (گندم ( (ريسك ( X 4 (چغندر قند ( X 5 (گوجه فرنگي) X 6 (آفتابگردان ( اعداد بر حسب ميليارد ريال است

16 ستون I در جدول فوق بيانگر برنامة مزرعه با فرض وجود حداكثر ريسك است كه با جواب برنامهريزي خطي يكسان است. بهطوريكه باز هم در بالاترين ميزان ريسك بايستي هكتار گندم و 1500 هكتار گوجه فرنگي كشت كرد. با كاهش ميزان ريسك همانطور كه از جدول پيداست ميزان درآمد نيز كاهش خواهد يافت و همزمان تغييراتي اساسي در سطح زير كشت فعاليتها بهوجود ميآيد. 3 (9) با مقايسة اين مدل با دو مدل قبل متوجه ميشويم كه تفاوت نسبتا زيادي بين تركيبات محصولات در اين مدل و دومدل ديگر وجود دارد. بهطوريكه در مدل برنامهريزي درجة بر خلاف مدلهاي ديگر كشت چغندر در بيشتر حالات ترجيح داده ميشود. بهطور خلاصه, جوابهاي اين مدل با آنچه كشاورزان در عمل ميبينند سازگاري زياد ندارد. نتايج حاصل از تخمين رابطة درآمد - واريانس (ريسك) بهصورت زير است: (واريانس = V و درآمد = (Y 9 7 / 47 3 / 46 6 / y = / V.V + V (t) (-1/65) (/5) D.W = / (-) (/1) تمامي ضراي ب رابطة فوق در سطح 10 درصد معنيدارند. و = 0/98 R با مشتقگيري از رابطة (9) نسبت به V در مييابيم كه كشاورزان براي سطوح درآمد پايينتر از 30 ميليارد ريال خطرپذير و براي درآمدهاي بالاي 30 ميليارد ريال خطر گريزند. فهرست منابع تركماني ج. (1375 الف) «تصميمگيري در شرايط عدم قطعيت: كاربرد روش برنامهريزي مطلوبيت انتظاري مستقيم» چكيدة مقالات اولين كنفرانس اقتصاد كشاورزي ايران فروردين 1375 زابل. تركماني ج. (1375 ب) «استفاده از برنامهريزي رياضي توام با ريسك در تعيين كارايي بهره برداران كشاورزي» مجلة علوم كشاورزي ايران شمارة 7. تركماني ج. (1373 ج) «دخالت دادن ريسك در برنامهريزي اقتصاد كشاورزي: كاربرد برنامهريزي درجة دوم توأم با ريسك» اقتصاد كشاورزي و توسعه شمارة 14. تركماني ج و ع. كلاي ي (1378) تا ثير ريسك بر الگوي بهينة بهرهبرداران كشاورزي مقايسة روشهاي برنامهريزي توأم با ريسك موتاد MOTAD) ( و

17 7 تارگت موتاد MOTAD) ) TAGET فصلنامة اقتصاد كشاورزي و توسعة سال 7 شمارة.8 :5 5- Anderson, J. R., J. L. Dillon, and B. Hardaker (1977) Agricultural Decision Analysis. Ames, Iowa, The Iowa State University Press. 6- Das, P.S. and Kar,A (1995) Decision Making under uncertainty: Bayesian approach: A case study of Aman paddy in Midnapore district, Indian Journal of Agricultural Economics, 50: Dillon.J.L,Scandizzo,P.L.(1978) Allocative fficiency, traditional agriculture and risk,americanjournal of Agricultural Economics, 53: Fishburn, P.C. (1977) Mean-Risk analysis with risk associated with below Target returns, American Economic Review, No. 67: Irimia. M, Novak. J, Duffy (004) optimag crop insurance options for alabama cotton-peanut producers, a targetmotah analysis (1363).Yahoo. Science. Agricultural. Agricultural Economics. Ageco. 10- Misra, K.S, Spurlock, S.R(1991) Incorprorting the Impacts of uncertain Fleldwork time on whole. Farm risk return Levels, A TARGET - MOTAD Approach Southern ournal of Agricultural economics.3, No, Z, Novak, J.L, et.al (1991) Risk and susbainatle Agriculture: A Target- MOTAD Analysis of the 9-year Old Rotection. Southern Journal of Agriculuural Economics, Volume, Number l, pages Rudel, R. (000) Target MOTAD for risk Lovers: An Alternative version. Southern Lournal of Agricultural Economics, Volume 18, Number, Pages Teague, P.W, Lee, J.G. (1988) Risk efficient Perennial crop selection: A MOTAD Approach to Citrus Production Souther Journal of Agricultural economics. V.0, No Torkamani, J.(1996) Decision criteria in risk analisis: An application of stochastic dominance with respect to a function. Iran Agricultural Research. 15: Vieth. R.G. (1991) An evaluation of selected Decission in northern thailan d Journal of Agricultural and Applied Economics, Volume 8, Number, pages Watts, M.J., Held, L. and Helmers, S. (1984) A comparison of MOTAD to target MOTAD. Canadian Journal of Agricultural Economics, 19: Zimet, D.J., and T. A. Spreen (1986) A Target MOTAD Analysis of a Crop and Livestock Farm in Jefferson Co., Fla. So. J. Agr. Econ., 18:

18 ضميمه در R اساس نظري مدل هدف - موتاد حداكثر كردن مطلوبيت انتظاري بهصورت زير است: U = c + ar + b.min(r T. 0) در مدل فوق R درامد T سطح درآمد هدفاند. چون تابع مطلوبيت فوق صعودي و مقعر (و شكسته شده در T) است پس فرد مورد نظر ريسكگريز است. مطلوبيت مورد انتظار تابع فوق بهصورت زير است: E(u) = c + ae(r) b E(ND) كه در آن E(R) بيانگر درامد مورد انتظار (u) E مطلوبيت مورد انتظار E(ND) مقدار مطلق انحراف منفي از هدف ميباشد. پس با (R) E(ND),Eهاي متفاوت ميتوان E(u) هاي متفاوتي داشت به هرحال اگر b,a,c معلوم باشند يك مرز ريسك كارا ميتواند براي تركيب محصولات وجود داشته باشد. هدف مدل حداكثر كردن بود. E(ND) مشروط به E (R) خواهد

Microsoft Word - 9.doc

Microsoft Word - 9.doc ٣١ پيروزي راد و همكاران: تعيين بهترين زمان فروش و الگوي كشت بر اساس معيار پشيماني بهينه مجله علوم كشاورزي ايران جلد ٣٥ شماره ١ سال (٣١-٣٧) ١٣٨٣ تعيين بهترين زمان فروش و الگوي بهينه كشت بر اساس معيار پشيماني

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Forex-Persian-tradingstrategies doc

Microsoft Word - Forex-Persian-tradingstrategies doc استراتژيهاي معامله به نام خدا براي انجام معاملات در فاركس بدلخواه از استراتژيهاي گوناگوني ميتوان استفاده كرد. هدف از اين مقاله و طبقهبندي اراي ه شده معرفي و تا كيد بر تفاوتهاي ميان اين استراتژيها ميباشد.

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20CFD3CAE6D1C7E1DAE3E120E4CDE6E520E3CDC7D3C8E52081EDD4D1DDCA20DDEDD2EDDFED20D8D1CD9DE5C7ED20C7CCD1C7EDED2E646F6378>

<4D F736F F D20CFD3CAE6D1C7E1DAE3E120E4CDE6E520E3CDC7D3C8E52081EDD4D1DDCA20DDEDD2EDDFED20D8D1CD9DE5C7ED20C7CCD1C7EDED2E646F6378> دستورالعمل نحوه محاسبه پيشرفت فيزيكي طرحهاي اجرايي طرحهاي اجرايي ممكن است از يك يا چند پيمان (خاتمه يافته جاري و يا پيمانهايي كه در آينده بايستي منعقد شوند) تشكيل شده باشد لذا به منظور محاسبه پيشرفت فيزيكي

توضیحات بیشتر

2/25/2015 معادله جبري هر معادله ریاضی به شکل y=f(x) را جبري گویند اگر بتوان آن را به شکل زیر نشان داد: ریشه Advanced Numerical Methods 37 روش نصف کردن

2/25/2015 معادله جبري هر معادله ریاضی به شکل y=f(x) را جبري گویند اگر بتوان آن را به شکل زیر نشان داد: ریشه Advanced Numerical Methods 37 روش نصف کردن معادله جبري هر معادله ریاضی به شکل y=f() را جبري گویند اگر بتوان آن را به شکل زیر نشان داد: ریشه Advanced Numercal Methods 37 روش نصف کردن (Bsecton) دو نقطه (کران) در دو سوي ریشه در نظر گرفته میشود به

توضیحات بیشتر

4- سوالات کنکور 1393 به همراه پاسخ تشریحی آنها سوالات این بخش مربوط به کنکور کارشناسی ارشد گرایش صنایع سال 1393 بوده که آزمون آن در روز جمعه مورخ 92 1

4- سوالات کنکور 1393 به همراه پاسخ تشریحی آنها سوالات این بخش مربوط به کنکور کارشناسی ارشد گرایش صنایع سال 1393 بوده که آزمون آن در روز جمعه مورخ 92 1 - سوالات کنکور به همراه پاسخ تشریحی آنها سوالات این بخش مربوط به کنکور کارشناسی ارشد گرایش صنایع سال بوده که آزمون آن در روز جمعه مورخ / 8/ برگزار شده است. تستهاي کنترل پروژه 0 تا بوده که از شماره آغاز

توضیحات بیشتر

دانشکده ی علوم ریاضی ساختمان داده ۲۶ شهر یور ۹۲ جلسه ی ۲: مرتب سازی درجی مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: حسن بندبنی و مصطفی کر یمی ۱ مسا له مرتب ساز

دانشکده ی علوم ریاضی ساختمان داده ۲۶ شهر یور ۹۲ جلسه ی ۲: مرتب سازی درجی مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: حسن بندبنی و مصطفی کر یمی ۱ مسا له مرتب ساز دانشکده ی علوم ریاضی ساختمان داده ۶ شهر یور ۹ جلسه ی : مرتب سازی درجی مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: حسن بندبنی و مصطفی کر یمی ۱ مسا له مرتب سازی همان طور که در جلسه قبل مطرح شد مسا له ی مرتب سازی ا

توضیحات بیشتر

دوره بازگشت سرمایه از هزینه هاي سرمایه گذاري در طول دوران احداث جهت خرید نصب و راه اندازي تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز طرح استفاده می گردد تا اینکه

دوره بازگشت سرمایه از هزینه هاي سرمایه گذاري در طول دوران احداث جهت خرید نصب و راه اندازي تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز طرح استفاده می گردد تا اینکه دوره بازگشت سرمایه از هزینه هاي سرمایه گذاري در طول دوران احداث جهت خرید نصب و راه اندازي تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز طرح استفاده می گردد تا اینکه طرح جهت بهره برداري و تولید محصول و یا عرضه خدمات پیش

توضیحات بیشتر

Hamid

Hamid مثالهایی از تحقیق در عملیات مقدماتی و پیشرفته تحقیق در عملیات مقدماتی روشهاي حل مساي ل تحقیق در عملیات مقدماتی 1- ترسیمی - 2 روش سیمپلکس - 3 روش -M 4- روش دوال روش ترسیمی مثال Max P= X 1 +4X 2 St: X 1

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 روش حذف گوسی Elimination) (Gauss یکی از مهمترین الگوریتمهایی دو مرحله تشکیل شده است: استفاده امروزه که است از روش این در کار روند می ش ود. (Forward Elimination) می شود. تشکیل مثلثی بالا دستگاه یک معادلات

توضیحات بیشتر

. موسوی ندوشنی دانشگاه شهید بهشتی ١٠ شهریور ١٣٩٢

. موسوی ندوشنی دانشگاه شهید بهشتی ١٠ شهریور ١٣٩٢ موسوی ندوشنی دانشگاه شهید بهشتی sa_mousavi@sbuacir ١٠ شهریور ١٣٩٢ برای برآورد دبی اوج روشهای متفاوتی ارایه شده است که به شرح زیر است روابط تجربی: بهعنوان مثال میتوان به رابطه منطقی و یا استدلالی ١ اشاره

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - مقایسه وضعیت تعرفه ای کشورهای منتخ1

Microsoft Word - مقایسه وضعیت تعرفه ای کشورهای منتخ1 معاونت معاونت بررسی بررسی هاي هاي اقتصادي مقایسه وضعیت اي کشورهاي منتخب 2 1 عوارض گمرکی مرتبط با واردات کالا است که براي کالاهاي تولیدي داخل کشور نسبت به کالاهاي وارداتی مزیت قیمتی ایجاد می نماید 3 و درآمد

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - Fourier1

Microsoft PowerPoint - Fourier1 ریاضیات مهندسی دکتر علی کریم پور عضو هیات علمی گروه برق دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد بخش اول سري و انتگرال فوریه 1 مراجع Advanced engineering mathematics, Erwin kreyszig, 2006 ریاضیات مهندسی پیشرفته

توضیحات بیشتر

تئوري تخمين و فيلترهاي بهينه

تئوري تخمين و فيلترهاي بهينه باسمه تعالی روش های شناسایی در سیستم های سازه ای Lecture 5 Fundamentals of Signal Processing مقدمه مقدمه در مساله پردازش سیگنال ) ( sn از مقدار اندازه گیری g s n v n nt ترم نویزی ) ( vn معموال به صورت

توضیحات بیشتر

خودهمبستگی

خودهمبستگی Autocorrelation دانشجو مربوطه: خانم تجری عدم خودهمبستگی بین جمالت خطا یکی از فروض اساسی برای روش OLS است. همبستگی خطاها با یکدیگر را اصطالحا»خودهمبستگی«می گویند. E(UiUj) 0 i j به طور کلی خودهمبستگی بیانگر

توضیحات بیشتر

finnotech cards 25tir

finnotech cards 25tir از از ا م از ا م ا ت از ا ا ده ا ت و ی آن ه ا. ا ا م : دارا ی ی ی و ه ا. ا ت ا م ا ا ت ا م ن و ه ی و ا ت و ه ن از ا م از ا ا ده آن ه ا. ا ا م ی زده ا ی و د دا ا. درآ و ت ا ت ا م د و ن ا ده از ا ت ا م د

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - ok

Microsoft Word - ok جلسه پنجم خواص جزء صحيح معادلات و نامعادلات براكتي رسم نمودار روابط براكتي بزرگترين عدد صحيحي كه از x بزرگتر نباشد را جزء صحيح ) براكت ( x ميگوي يم و با نماد نمايش ميدهيم در واقع : به طور كلي هر عددي روي

توضیحات بیشتر

دینامیک سازه ها، پاسخ سازه در برابر زلزله

دینامیک سازه ها، پاسخ سازه در برابر زلزله در این مقاله روش های تعیین پاسخ سازه تک درجه ا زادی که در معرض نیروی زلزله ناشی از جنبش زمین قرار گرفته باشد برررسی می شود. پاسخ به جنبش زمین ناشی از زلزله در مقالات قبل پاسخ سازه در اثر نیروهای ذاتی موجود

توضیحات بیشتر

فصل سوم: شيوه ايجاد پروفايل پژوهشگران در گوگل اسكالر Scholar) (Google

فصل سوم: شيوه ايجاد پروفايل پژوهشگران در گوگل اسكالر Scholar) (Google فصل سوم: شيوه ايجاد پروفايل پژوهشگران در گوگل اسكالر Scholar) (Google پايگاه گوگل اسكالر و پروفايل پژوهشگران سرويس Google Scholar Citations در گوگل داراي مزايايي است كه تنها با ايجاد پروفايل از سوي پژوهشگر

توضیحات بیشتر

دانشکده ی علوم ریاضی داده ساختارها و الگوریتم ها دی ۹۳ جلسه ی ۱۴: میانه ها و ا ماره های ترتیبی مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: حسام رهنما-نوید مشایخ

دانشکده ی علوم ریاضی داده ساختارها و الگوریتم ها دی ۹۳ جلسه ی ۱۴: میانه ها و ا ماره های ترتیبی مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: حسام رهنما-نوید مشایخ دانشکده ی علوم ریاضی داده ساختارها و الگوریتم ها دی ۹۳ جلسه ی ۱۴: میانه ها و ا ماره های ترتیبی مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: حسام رهنما-نوید مشایخی ۱ مقدمه منظور از iا مین ا ماره ی ترتیبی مجموعه ای

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Amarnameh J doc

Microsoft Word - Amarnameh J doc وزارت جهاد كشاورزي معاونت برنامهريزي و اقتصادي مركز فناوري اطلاعات و ارتباطات آمارنامه كشاورزي جلد اول : محصولات زراعي سال زراعي 92 1391 آ 8 سرشناسه عنوان و نام پديدآور مشخصات نشر مشخصات ظاهري شابك وضعيت

توضیحات بیشتر

فصل اول با اقتصاد کلان آشنایی

فصل اول با اقتصاد کلان آشنایی فصل اول با اقتصاد کلان آشنایی (کلان) and Macro (خرد ( Micro اقتصاد خرد شامل مطالعه مبانی تصمیم و رفتار عاملان اقتصادي مانند خانوارها و بنگاه ها و مصرف کننده نظریه بنگاه تحلیل (نظریه تصمیمات آنها در بازارها

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - tamrin2 omid.doc

Microsoft Word - tamrin2 omid.doc سري دم تمرينات آمار احتمال مهندسي (متغيرهاي تصادفي اميد رياضي ( 0 4 4 فرض كنيد كه x داراي تابع تزيع تجمعي بصرت زير مي باشد. x p x p x p x p 5 x 5 ( ) ( ) ( ) ( ) مطلبست : الف) ب) د) ( p ) ( 0.4 p p 4)

توضیحات بیشتر

كارگروه تخصصي آموزش پژوهش فناوري و نوآوري استان اصفهان اولويتهاي تحقيقاتي دستگاههاي اجرايي سال 7931 رديف نام سازمان عنوان پروژه طرح جامع مدیریت پسماند

كارگروه تخصصي آموزش پژوهش فناوري و نوآوري استان اصفهان اولويتهاي تحقيقاتي دستگاههاي اجرايي سال 7931 رديف نام سازمان عنوان پروژه طرح جامع مدیریت پسماند كارگروه تخصصي آموزش پژوهش فناوري و نوآوري استان اصفهان اولويتهاي تحقيقاتي دستگاههاي اجرايي سال 7931 رديف نام سازمان عنوان پروژه طرح جامع مدیریت پسماندهای شهری و روستایی استان اصفهان اداره كل حفاظت محيطزيست

توضیحات بیشتر

قابلیت اطمینان سیستم های قدرت

قابلیت اطمینان سیستم های قدرت قابلیت اطمینان سیستم های قدرت مراجع: [1] R. Billintn & R. Allen, Reliability Evaluatin f Engineering Systems: Cncepts and Techniques, 2 nd Editin. [2] R. Billintn & R. Allen, Reliability Evaluatin f Pwer

توضیحات بیشتر

cosx tan x( 2sin sin x) 4 sin x )3 باشد حاصل کدام است )4 cos x )2 x اگر sin x ) tan x( 2sin sin x) = (

cosx tan x( 2sin sin x) 4 sin x )3 باشد حاصل کدام است )4 cos x )2 x اگر sin x ) tan x( 2sin sin x) = ( cos tan ( sin sin ) sin ) باشد حاصل کدام است ) cos ) 6- اگر sin ) tan ( sin sin ) = ( sin ) cos cos پاسخ: از طرفی پس چون در ربع سوم مقداری منفی دارد خواهیم داشت: cos = cos cos ( sin ) = ( sin ) = = cos

توضیحات بیشتر

راهنمای "سمنتاک" مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب

راهنمای سمنتاک مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب راهنمای "سمنتاک" مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب کاربری... X مشخصات کاربری... XI خروج از سامانه... XII

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - chapter 2

Microsoft PowerPoint - chapter 2 حل معادلات يك متغيره محاسبات عددي پيشرفته روش نصف كردن - شرط پايان الگوريتم: مناسب ترين شرط 2 محاسبات عددي پيشرفته روش نصف كردن قضيهفضكند و روش نصف كردن دنباله را ه: فرض كنيد توليد مي كند كه صفر p را تقريب

توضیحات بیشتر

نشریه پژوهش آب در کشاورزي / ب / جلد / 30 شماره 1395 / 4 DOI: بررسی اقتصادي کمآبیاري ارقام گوجهفرنگی در کشت

نشریه پژوهش آب در کشاورزي / ب / جلد / 30 شماره 1395 / 4 DOI:   بررسی اقتصادي کمآبیاري ارقام گوجهفرنگی در کشت نشریه پژوهش آب در کشاورزي / ب / جلد / 30 شماره 1395 / 4 DOI: http://dx.doi.org/10.22092/jwra.2017.109011 بررسی اقتصادي کمآبیاري ارقام گوجهفرنگی در کشت نشایی * 1 محمدعلی شاهرخ نیا و هدایت اله رحیمی استادیار

توضیحات بیشتر

اصول طراحی سیستمهای آبیاری موضعی )آذرماه 59( مدت : 2 ساعت و 59 دقیقه صفحه 5 از 6 در 8 سوال زیر مناسبترین گزینه را انتخاب کنید:)هر سوال یک نمره( 1- منظ

اصول طراحی سیستمهای آبیاری موضعی )آذرماه 59( مدت : 2 ساعت و 59 دقیقه صفحه 5 از 6 در 8 سوال زیر مناسبترین گزینه را انتخاب کنید:)هر سوال یک نمره( 1- منظ اصول طراحی سیستمهای آبیاری موضعی )آذرماه 59( مدت : 2 ساعت و 59 دقیقه صفحه 5 از 6 در 8 سوال زیر مناسبترین گزینه را انتخاب کنید:)هر سوال یک نمره( 1- منظور از واحد آبیاری وقطعه آبیاری در روش آبیاری قطره ای

توضیحات بیشتر

4/7/2015 برازش چند جملهاي: روش حداقل مربعات مقدار خطا یا باقی مانده مقدار واقعی مقدار تقریبی Advanced Numerical Methods 106 برازش چند جملهاي سه معادله

4/7/2015 برازش چند جملهاي: روش حداقل مربعات مقدار خطا یا باقی مانده مقدار واقعی مقدار تقریبی Advanced Numerical Methods 106 برازش چند جملهاي سه معادله برازش چند جملهاي: روش حداقل مربعات مقدار خطا یا باقی مانده مقدار واقعی مقدار تقریبی Advaced Numercal Methods 6 برازش چند جملهاي سه معادله و سه مجهول به این ترتیب مقادیر ضرایب چندجملهاي محاسبه میشود. این

توضیحات بیشتر

كانون فرهنگي آموزش 5 رياضي پايه پاسخ تشريحي بازه و معادلات و نامعادلات ماتريس x 4x 5 x 3 2 x تعيين علامت 4x 5 x 1,x 5 1 x 5 y1 باشد پس: y2 بايد بنابرا

كانون فرهنگي آموزش 5 رياضي پايه پاسخ تشريحي بازه و معادلات و نامعادلات ماتريس x 4x 5 x 3 2 x تعيين علامت 4x 5 x 1,x 5 1 x 5 y1 باشد پس: y2 بايد بنابرا كانون فرهنگي آموزش 5 رياضي پايه پاسخ تشريحي بازه و معادلات و نامعادلات ماتريس 5 تعيين علامت 5, 5 5 y باشد پس: y بايد بنابراين با توجه به دامنهي متغير معادله و ريشهي داخل قدر مطلق خواهيم داشت: () طرفين

توضیحات بیشتر

چكيده

چكيده بررسي ا ستانه شروع رواناب در روش SCS با استفاده از داده هاي بارش-رواناب (مطالعه موردي: حوزه ا بخيز سنگانه كلات) جهانگير پرهمت 1 علي اكبر عباسي نجفقلي غياثي 1 و الهام خوشبزم 3-1 -3 اعضاء هيا ت علمي مركز

توضیحات بیشتر

آمار توصیفی در SPSS

آمار توصیفی در SPSS به نام آنکه جان را فکرت آموخت 1 مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان آمار و روش تحقیق جلسه ششم آمار توصیفی Descriptive Statistics with SPSS نیمسال دوم 94-93 مصطفی جهانگیر www.mjahangir.ir mjahangir@varastegan.ac.ir

توضیحات بیشتر

(Supply) عرضه

(Supply) عرضه تقاضا (Demand) 1 ري وس مطالب قید بودجه Constraint) (Budget ترجیحات( Function (Utility منحنی بی تفاوتی Curve) (Indifference انتخاب مصرف کننده Choice) (Consumer s کشش درآمدي Elasticity) (Income کشش جانشینی

توضیحات بیشتر

دانشکده ی علوم ریاضی احتمال و کاربردا ن ۳۰ اردیبهشت ۹۳ جلسه ی ۲۳: متغیر تصادفی مخلوط مجموع متغیرهای تصادفی تابع مولد گشتاور مدر س: دکتر شهرام خزاي ی ن

دانشکده ی علوم ریاضی احتمال و کاربردا ن ۳۰ اردیبهشت ۹۳ جلسه ی ۲۳: متغیر تصادفی مخلوط مجموع متغیرهای تصادفی تابع مولد گشتاور مدر س: دکتر شهرام خزاي ی ن دانشکده ی علوم ریاضی احتمال و کاربردا ن ۰ اردیبهشت ۹ جلسه ی ۲: متغیر تصادفی مخلوط مجموع متغیرهای تصادفی تابع مولد گشتاور مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: مهرداد تحویلیان- فرنوش فرهادی در این جلسه ابتدا

توضیحات بیشتر

فصل 2 حسابان يافتن ضابطٴه تابع وارون فعاليت 9 f(x) = 2x+ 3 نمودار تابع خطی + ۳ ۲x f (x) = داده شده است. y = x ١ وارون اين تابع را در همان دستگاه مختصا

فصل 2 حسابان يافتن ضابطٴه تابع وارون فعاليت 9 f(x) = 2x+ 3 نمودار تابع خطی + ۳ ۲x f (x) = داده شده است. y = x ١ وارون اين تابع را در همان دستگاه مختصا فصل حسابان يافتن ضابطٴه تابع وارون فعاليت 9 () = + نمودار تابع خطی + ۳ ۲ () = داده شده است. = ١ وارون اين تابع را در همان دستگاه مختصات رسم کنيد. ٢ معادلهای برای وارون اين تابع به دست آوريد. میتوانيد از

توضیحات بیشتر

موسوی ندوشنی دانشگاه شهید بهشتی ٢٧ آذر ١٣٩۵

موسوی ندوشنی دانشگاه شهید بهشتی ٢٧ آذر ١٣٩۵ موسوی ندوشنی دانشگاه شهید بهشتی sa_mousavi@sbu.ac.ir ٢٧ آذر ١٣٩۵ ١. ١ توزیعهای احتمال دو متغیره گسسته.................... ۴ ١. ١. ١ مثال............................. ۵ ٢. ١. ١ حل..............................

توضیحات بیشتر

دکتر نیک انجام مبانی برنامه سازی - پاییز ٩۶ دکتر نصیحت کن نام: شماره دانشجویی آذر ٩۶ قسمت اول - سوالات کتبی سوال ١- (٧ نمره) فلوچارت روبرو چه کاری انج

دکتر نیک انجام مبانی برنامه سازی - پاییز ٩۶ دکتر نصیحت کن نام: شماره دانشجویی آذر ٩۶ قسمت اول - سوالات کتبی سوال ١- (٧ نمره) فلوچارت روبرو چه کاری انج دکتر نیک انجام مبانی برنامه سازی - پاییز ٩۶ دکتر نصیحت کن نام: شماره دانشجویی آذر ٩۶ قسمت اول - سوالات کتبی سوال ١- (٧ نمره) فلوچارت روبرو چه کاری انجام می دهد (با مثال توضیح دهید) 2-2 2 + 3 2 - + (-)

توضیحات بیشتر

تهیه کننده : کمیته فنی بازرگانی ١

تهیه کننده : کمیته فنی بازرگانی ١ تهیه کننده : کمیته فنی بازرگانی ١ - -فرم استعلام ارزیابی کیفی کارهاي خدماتی (صفحه ) (مربوط به مناقصات تاسیسات انبارنفت و کنترل کیفیت /خدمات /جایگاه هاي شرکتی) -مناقصه گزار:شرکت ملی پخش فرآورده هاي نفتی

توضیحات بیشتر

فصل چهارم قوانین تونن و نورتن هدف کلی : آشنایی با منبع ولتاژ و منبع جریان و قوانین تونن و نورتن و به کارگیری آنها در مدارها هدفهای رفتاری: پس از پایان

فصل چهارم قوانین تونن و نورتن هدف کلی : آشنایی با منبع ولتاژ و منبع جریان و قوانین تونن و نورتن و به کارگیری آنها در مدارها هدفهای رفتاری: پس از پایان قوانین تونن و نورتن هدف کلی : آشنایی با منبع ولتاژ و منبع جریان و قوانین تونن و نورتن و به کارگیری آنها در مدارها هدفهای رفتاری: پس از پایان این فصل از فراگیرنده انتظار می رود که: 1- منبع جریان را تعریف

توضیحات بیشتر

گردش اسناد ضایعات روند ضایعات گروه نوین اندیشان کسب و کار

گردش اسناد ضایعات روند ضایعات گروه نوین اندیشان کسب و کار گردش اسناد ضایعات روند ضایعات گروه نوین اندیشان کسب و کار WWW.BusinessEmg.COM Crmborhannovin@gmail.com روند ضایعات گردش اسناد ضایعات روند ضایعات سه حالت زیر را دارد: افدامات مرتبط با ضایعات شامل دو بخش

توضیحات بیشتر

lec2.pptx

lec2.pptx با روشهاي تخمین بار آشنایی محمدي ایواتلو دانشگاه تبریز بهنام Behnam Mohammadi-ivatloo3/5/2014 برآورد بار روشهاي مبتنی بر برازش منحنی روشهاي روش مصرف نهایی روش زمین مصرفی (کاربري ارضی) نوین مانند شبکه هاي

توضیحات بیشتر

Microsoft Word docx

Microsoft Word docx معاونت پژوهش برنامهريزي و سنجش مهارت دفتر پژوهش طرح و برنامهريزي درسي استاندارد آموزش شغل مهندس طراح تبليغات وبهينه سازيWEB گروه شغلي فناوري اطلاعات كد ملي آموزش شغل 0-/// 0 6 0 0 0 Isco-0 نسخه شناسه شايستگي

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation مدل های تغییرپذیری ) )مدل های تغییرپذیری و نااطمینانی تغییرپذیری یکی از مباحث مهم در مطالعات اقتصادی و مالی است.تغییرپذیری را اغلب به صورت انحراف معیار یا واریانس تعریف می کنند که در هر مثالی دارای مفهوم

توضیحات بیشتر

شماره مقاله: 38 مقاله نامه بيست و يكمين كنفرانس بهاره فيزيك (31 ارديبهشت و 1 خرداد 1393) چکیده خواص ترموالکتریکی عایق توپولوژیکی در حضور ناخالصی های م

شماره مقاله: 38 مقاله نامه بيست و يكمين كنفرانس بهاره فيزيك (31 ارديبهشت و 1 خرداد 1393) چکیده خواص ترموالکتریکی عایق توپولوژیکی در حضور ناخالصی های م چکیده خواص ترموالکتریکی عایق توپولوژیکی در حضور ناخالصی های مغناطیسی و غیر مغناطیسی علی رضایی سعید عابدین پور جهانفر ابویی دانشکده فیزیک دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان صندوق پستی ۵۱۵۱۱-۵۵۱۱ زنجان

توضیحات بیشتر

C292-1

C292-1 ۴ فصل مشتق کاربردهاى همان گونه که در فصل قبل ملاحظه شد تفسير آهنگ تغيير از مشتق ريشه در مساي ل فيزيکى و پديده هاى طبيعى دارد و تعبير هندسى مشتق رويکردى نظرى و انتزاعى را اراي ه مى دهد. دامنه کاربردهاى

توضیحات بیشتر

آموزش حسابداری ثبت تسهیلات اخذ شده از بانک

آموزش حسابداری ثبت تسهیلات اخذ شده از بانک آموزش حسابداری ثبت تسهیلات اخذ شده از بانک آموزش حسابداری ثبت تسهیلات اخذ شده از بانک برای ثبت اصل و فرع تسهیلات بانکی دریافت شده به طریقه ی زیر عمل می کنیم کدینگ حسابداری : گروه حساب بدهی های کوتاه مدت

توضیحات بیشتر

اهداف درس این جلسه (1 (2 (3 (4 (5 (6 (1 (2 آشنایی با رویکرد عقبگرد براي حل مساي ل بیان مساي لی که این رویکرد براي حل آنها مناسب میباشد. بیان مساله n و

اهداف درس این جلسه (1 (2 (3 (4 (5 (6 (1 (2 آشنایی با رویکرد عقبگرد براي حل مساي ل بیان مساي لی که این رویکرد براي حل آنها مناسب میباشد. بیان مساله n و اهداف درس این جلسه (1 (2 (3 (4 (5 (6 (1 (2 آشنایی با رویکرد عقبگرد براي حل مساي ل بیان مساي لی که این رویکرد براي حل آنها مناسب میباشد. بیان مساله n وزیر درخت فضاي حالت تفاوت با پیمایش pre-order درخت فضاي

توضیحات بیشتر

تغییر سطح ورودی‌ها و ارزیابی خروجی‌ها در DEA وقتی که تعدادی از خروجی‌ها نامطلوب هستند

تغییر سطح ورودی‌ها و ارزیابی خروجی‌ها در DEA وقتی که تعدادی از خروجی‌ها نامطلوب هستند و 2 ج ه ق عم یات و کار د ی آن سال ھ م ماره دوم (ایپپی ٣٣ تان ٩١ ص ص -١٢١ ١٣٠ شاپا ٧٢٨٦-٢٢٥١ رسید مقاله: 2 آبان 390 پذیرش مقاله: 24 اسفند 390 چکیده در این مقاله تغییر سطح ورودیها و ارزیابی خروجیها در DEA

توضیحات بیشتر

Microsoft Excel

Microsoft Excel Microsoft Excel وارد کردن داده ھا دادھا بھ دو شیوه ستونی و ردیفی وارد سل ھا می شوند اگر دادھا وارد ستون A و B شوند ستون A بمنزلھ x و ستون B بمنزلھ y است ستون ھای D C و... ھمگی بمنزلھ y ھستند x y y y فرمت

توضیحات بیشتر

پاورپوینت راهنماي انتخاب آزمون مناسب آماري لطفا به صفحه بعدي بروید. توجه: هدف اصلی این اراي ه کمک به مطالعاتی است که به بررسی یک متغیر محققان و دانشجو

پاورپوینت راهنماي انتخاب آزمون مناسب آماري لطفا به صفحه بعدي بروید. توجه: هدف اصلی این اراي ه کمک به مطالعاتی است که به بررسی یک متغیر محققان و دانشجو پاورپوینت راهنماي انتخاب آزمون مناسب آماري لطفا به صفحه بعدي بروید. توجه: هدف اصلی این اراي ه کمک به مطالعاتی است که به بررسی یک متغیر محققان و دانشجویان در انتخاب آزمون آماري مناسب در ) کت نیز در آن گنجانده

توضیحات بیشتر

صفحه 1 مدیریت تولید- الوانی فصل 8 : برنامه ریزی در سیستمهای تولید غیر پیوسته 8-1- اطلاعات زیر مربوط به سفارشهای در خط انتظار یک سیستم تولیدی میباشد. ب

صفحه 1 مدیریت تولید- الوانی فصل 8 : برنامه ریزی در سیستمهای تولید غیر پیوسته 8-1- اطلاعات زیر مربوط به سفارشهای در خط انتظار یک سیستم تولیدی میباشد. ب صفحه -- اطلاعات زیر مربوط به سفارشهای در خط انتظار یک سیستم تولیدی میباشد. بازدهی این سیستم را با استفاده از روش»اول آمده اول برود«)FCFS( و»کوتاهترین «)SPT( محاسبه کنید. T S R Q P سفارشهای در خط انتظار

توضیحات بیشتر

7

7 Moving Averages Trading System مجموعه جلسات برگزار شده در گروه دانش سراي تحلیلگران بورس ایران مدرس:خاطره نیکویی سیستم معاملاتی سیستمی ست که هر تریدر با توجه به خصوصیات فردي خود آنرا بنا میکند رکن اصلی

توضیحات بیشتر

یک ورق با ترک مرکزی به طول آباکوس مدل کنید: دادهها: طول ترک 2a 11 میلیمتر :a مطابق شکل 1 در نظر گرفته و با توجه به شرایط زیر آن را در نرم افزار ابعاد

یک ورق با ترک مرکزی به طول آباکوس مدل کنید: دادهها: طول ترک 2a 11 میلیمتر :a مطابق شکل 1 در نظر گرفته و با توجه به شرایط زیر آن را در نرم افزار ابعاد یک ورق با ترک مرکزی به طول آباکوس مدل کنید: دادهها: طول ترک 2a 11 میلیمتر :a مطابق شکل 1 در نظر گرفته و با توجه به شرایط زیر آن را در نرم افزار ابعاد ورق مربعی: 111 میلیمتر مدول یانگ: 011111 مگاپاسکال

توضیحات بیشتر

گزارش اجرای پروژه های اقتصاد مقاومتی در حوزه تجارت خارجی

گزارش اجرای پروژه های  اقتصاد مقاومتی در حوزه تجارت خارجی وه ولات نا تبد ی ی عملکرد صادرات محصولات عمده صنایع تبدیلی : میلیون دلار : هزار تن ردیف گروه کالایی سه ماهه 197 سه ماهه 196 درصد تغییرات مهمترین کشورهاي هدف صادراتی طی سه ماهه 197 کشور 41 12 25 4 18 45

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - الزامات و ضوابط انتخاب پروژه ها 95

Microsoft Word - الزامات و ضوابط انتخاب پروژه ها 95 {الزامات و ضوابط انتخاب پروژه ها} 1- در توزیع اعتبارات و انتخاب پروژه ها رعایت مفاد و قوانین و مقررات ذیل ضروري می باشد : مواد قانون برنامه پنجم توسعه کشور و اسناد راهبردي و برنامه عملیاتی شهرستانها در

توضیحات بیشتر

تئوري تخمين و فيلترهاي بهينه

تئوري تخمين و فيلترهاي بهينه باسمه تعالی روش های شناسایی در سیستم های سازه ای Lecture 6 Least Square Rules مقدمه Give a set of observatios, which model parameters gives a model which approximates those up to the smallest sum of squared

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی آموزش تحلیل تکنیکال پیشرفته بخش دوم: فیبوناچی پیشرفته جواد کشاورز 17

بسمه تعالی آموزش تحلیل تکنیکال پیشرفته بخش دوم: فیبوناچی پیشرفته جواد کشاورز 17 بسمه تعالی آموزش تحلیل تکنیکال پیشرفته بخش دوم: فیبوناچی پیشرفته جواد کشاورز 17 بخش دوم( فیبوناچی پیشرفته و کاربردهای آن دنباله بسیار معروفی در ریاضیات و فیزیک به اسم دنباله فیبوناچی بصورت زیر می باشد:

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - chklist taze tasis.doc

Microsoft Word - chklist taze tasis.doc عطف موضوع: چك ليست رعايت اصلاحيه قانون تجارت مصوب سال 1347 در مورد واحد مورد رسيدگي:... سال/دوره مالي:... هدف: تعيين اين كه آيا شركت مورد رسيدگي هنگام تاسيس اصلاحيه قانون تجارت را رعايت كرده است 1- اين

توضیحات بیشتر

برنامه استراتژیک SP) ( گروههاي آموزش ماماي ی و بهداشت باروري براي سالهاي تاریخ تصویب نهاي ی 92/11/30 اهداف کلی گروه ماماي ی: 1. تربیت نیروي انسا

برنامه استراتژیک SP) ( گروههاي آموزش ماماي ی و بهداشت باروري براي سالهاي تاریخ تصویب نهاي ی 92/11/30 اهداف کلی گروه ماماي ی: 1. تربیت نیروي انسا برنامه استراتژیک SP) ( گروههاي آموزش ماماي ی و بهداشت باروري براي سالهاي 93-98 تاریخ تصویب نهاي ی 92/11/30 اهداف کلی گروه ماماي ی: 1. تربیت نیروي انسانی کارآمد (ماما) در راستاي تا مین نیاز و تقاضاي نظام

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - advmath4-PDEs [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - advmath4-PDEs [Compatibility Mode] Ptil Diffeetil Equtio PDE عادلات د ا ل ی Ghemzeh فهرست عناوين و فصول معادلات ديفرانسيل جزي ي - يادآوري معادلات ديفرانسيل معمولي - رده بندي معادلات ديفرانسيل جزي ي - معادلات نيمه خطي مرتبه اول - معادلات

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - beton

Microsoft Word - beton روش پیشنهادي انجمن بتن آمریکا براي طرح مخلوط بتن معمولی( 89 - (AI 2.... :γ w علاي م اختصاري:... :A% درصد هواي بتن وزن مخصوص آب اشباع با سطح خشک حجم ریز دانه... :SSD... :V... : American oncrete Institute

توضیحات بیشتر

با خرید این گجت‌ها در مصرف انرژی و پول جیب‌تان صرفه‌جویی کنید!

با خرید این گجت‌ها در مصرف انرژی و پول جیب‌تان صرفه‌جویی کنید! توجه ویژه شرکتهای سازنده به بحث مصرف انرژی با خرید این گجتها در مصرف انرژی و پول جیبتان صرفهجویی کنید! این روزها همه به دنبال پسانداز هستند اما اگر این ایده را در سر داشته باشید نمیتوانید فناوریهای جدید

توضیحات بیشتر

اظهارنامه مالیات بر درآمد اجاره املاک

اظهارنامه مالیات بر درآمد اجاره املاک اظهارنامه مالیات بر درآمد اجاره املا ک (موضوع مواد ٧ و ٨٠ ق.م.م.) F20-30-001 ویرایش از تاریخ : تا تاریخ: صفحه 1 از 5 این قسمت توسط اداره امورمالیاتی کشور تکمیل میشود: محل بار شماره اظهارنامه: نسخه اظهارنامه:

توضیحات بیشتر

cosx tan x( 2sin sin x) 4 sin x )3 باشد حاصل کدام است )4 cos x )2 x اگر sin x ) tan x( 2sin sin x) = (

cosx tan x( 2sin sin x) 4 sin x )3 باشد حاصل کدام است )4 cos x )2 x اگر sin x ) tan x( 2sin sin x) = ( cos + tan ( sin sin ) sin ) باشد حاصل کدام است ) cos ) 6- اگر sin ) + tan ( sin sin ) = ( sin ) cos cos پاسخ: از طرفی پس چون در ربع سوم مقداری منفی دارد خواهیم داشت: cos = cos cos ( sin ) = ( sin ) = =

توضیحات بیشتر

دانشگاه گیلان-گروه مهندسی برق- مساي ل مخابرات دیجیتال

دانشگاه گیلان-گروه مهندسی برق- مساي ل مخابرات دیجیتال دانشگاه گیلان-گروه مهندسی برق- مساي ل مخابرات دیجیتال ---------------------------------------------------------------------------------------------------- سري 2 (فصل 3): منابع اطلاعات و کدبندي منبع 1-2

توضیحات بیشتر

سالنامه ا ماری استان ا ذربايجان شرقی- ١٣٩٣ گزيده اطلاعات سالنامه ٩٣ گزیده اطلاعات سالنامه آماري 1393 استان آذربایجان شرقی با مساحت کیلومترمرب

سالنامه ا ماری استان ا ذربايجان شرقی- ١٣٩٣ گزيده اطلاعات سالنامه ٩٣ گزیده اطلاعات سالنامه آماري 1393 استان آذربایجان شرقی با مساحت کیلومترمرب گزیده اطلاعات سالنامه آماري 1393 استان آذربایجان شرقی با مساحت 45490.89 کیلومترمربع و اختصاص دادن 2.76 درصد از مساحت کشور به خود در گوشه شمال غربی فلات ایران بین 05 دقیقه و 45 درجه حداقل و 22 دقیقه و 48

توضیحات بیشتر

مدرسۀ دیفرانسیل و ریاضی تجربی ایران سامان سلامیان

مدرسۀ دیفرانسیل و ریاضی تجربی ایران سامان سلامیان مدرسۀ دیفرانسیل و ریاضی تجربی ایران سامان سالمیان بسط دو جمله ای مثلث خیام پاسکال مجموع ضرایب بسط ارائه شده توسط مهندس سامان سالمیان بسط دو جمله ای نیوتن ( غیاث الدین جمشید کاشانی ) بسط ) n ( را بسط دو

توضیحات بیشتر

چهارگزینهای پرسشهای اول فصل دوم: درس دوم درجهی تابع و دوم درجهی معادلهی است چقدر b مقدار باشند x2 + ax + b = 0 معادلهی ریشههای b و a غیرصفر عددهای 7 ا

چهارگزینهای پرسشهای اول فصل دوم: درس دوم درجهی تابع و دوم درجهی معادلهی است چقدر b مقدار باشند x2 + ax + b = 0 معادلهی ریشههای b و a غیرصفر عددهای 7 ا چهارگزینهای پرسشهای اول فصل دوم: درس دوم درجهی تابع و دوم درجهی معادلهی چقدر b مقدار باشند x ax b معادلهی ریشههای b و a غیرصفر عددهای 7 اگر 7 ) ) - ) - ) چقدر x x مقدار x> x و باشند x -( xx ) x - معادلهی

توضیحات بیشتر

کاربردهاي r و رابطه تکرارپذیري و انحراف استاندارد r Application Repeatability & Standard Deviation Relation یکی از کاربردهاي r که معمولا در تست

کاربردهاي r و رابطه تکرارپذیري و انحراف استاندارد r Application Repeatability & Standard Deviation Relation یکی از کاربردهاي r که معمولا در تست کاربردهاي و رابطه تکرارپذیري و انحراف استاندارد Application Repeatability & Standad Deviation Relation یکی از کاربردهاي که معمولا در تست متدهاي ASTM به صورت جدول یا فرمول تجربی آورده میشود این است که چنانچه

توضیحات بیشتر

استاندارد مهارت و آموزشي كارور Dreamweaver MX گروه برنامه ريزي درسي فنĤوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1382/02/01 كد استاندارد: 1-61/48/1/3 دفتر طرح و

استاندارد مهارت و آموزشي كارور Dreamweaver MX گروه برنامه ريزي درسي فنĤوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1382/02/01 كد استاندارد: 1-61/48/1/3 دفتر طرح و استاندارد مهارت و آموزشي كارور Dreamweaver MX گروه برنامه ريزي درسي فنĤوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1/0/01 كد استاندارد: 1-1//1/ دفتر طرح و برنامه هاي درسي: تهران- خيابان آزادي- خ خوش شمالي- تقاطع خوش

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20E4E5C7EDED20C7E4CAD4C7D120DAE3E6E3ED20DDD1E6D1CFEDE E646F63>

<4D F736F F D20E4E5C7EDED20C7E4CAD4C7D120DAE3E6E3ED20DDD1E6D1CFEDE E646F63> گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در فروردينماه سال ١٣٩٥ به گزارش روابط عمومي بانک مرکزي گزارش «تحولات بازار مسکن شهر تهران فروردينماه در سال ١٣٩٥» که برگرفته از ا مارهاي خام سامانه ثبت معاملات املاک و

توضیحات بیشتر

خلاصه فرمول هاي تهيه كننده: دكتر بهزاد خداكرمي کانون ارشد

خلاصه فرمول هاي تهيه كننده: دكتر بهزاد خداكرمي کانون ارشد خلاصه فرمول هاي تهيه كننده: دكتر بهزاد خداكرمي کانون ارشد www.anoonashad.com فصل سينتيك واكنشهاي متجانس di i ± d( i/ ) i i ± ± [ ][ ] (T) f (,, ) B dpi i ± T a + bb c + dd - - سرعت واکنش سرعت واكنش نسبت

توضیحات بیشتر

- عنوان درس: کد درس: 3.00 مقطع آموزشی: استاد مدرس دانشگاه MIT W.C.Carter : معاونت فناوری اطلاعات وارتباطات پروژه مشترک دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه MI

- عنوان درس: کد درس: 3.00 مقطع آموزشی: استاد مدرس دانشگاه MIT W.C.Carter : معاونت فناوری اطلاعات وارتباطات پروژه مشترک دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه MI استاد مترجم شهید جلسه بیست و ششم جلسه قبل تقارن و ترمودنیامیک قوانین فاز گیبس و کاربردهاي آن Cf متغیر ( 1 )C f معادله براي پیوستگی پتانسیل شیمیایی f رابطه گیبسدوهم (براي هر فاز یک رابطه) D C درجه آزادي

توضیحات بیشتر

Q-Learning

Q-Learning یادگیری تقویتی n.razavi@tabrizu.ac.ir ۱۳۹۵ سید ناصر رضوی یادگیری تقویتی 2 یادگیری تقویتی 3 عامل ایدهی اصلی. دریافت بازخورد از محیط به شکل پاداشها. سودمندی عامل به وسیلهی تابع پاداش تعریف میشود. عامل باید

توضیحات بیشتر

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر گروه مهندسی کامپیوتر گزارش کار سیستم آزمایشگاه پایگاه داده دستور کار پنجم : Functions User Define SQL بهار ۹۶ 1

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر گروه مهندسی کامپیوتر گزارش کار سیستم آزمایشگاه پایگاه داده دستور کار پنجم : Functions User Define SQL بهار ۹۶ 1 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر گروه مهندسی کامپیوتر گزارش کار سیستم آزمایشگاه پایگاه داده دستور کار پنجم : Functions User Define SQL بهار ۹۶ 1 توابع تعریف شده توسط کاربر: در توابع تعریفشده توسط کاربر سه

توضیحات بیشتر

جایگاه فن‏آوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه شهری

جایگاه فن‏آوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه شهری همایش تهران هوشمند 1396 Smart Tehran Congress فنآوری اطالعات به مثابه مسیر توسعه حجتاهلل میرزایی نقش فنآوری اطالعات و ارتباطات فنآوری اطالعات به عنوان ابزاری برای ارتقا نظام مدیریت شهری فنآوری اطالعات

توضیحات بیشتر

استاندارد مهارت و آموزشي مهندس طراح تبليغات و بهينه سازي WEB گروه برنامه ريزي درسي فناوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1384/6/1 كد استاندارد: 0-24/88/1/

استاندارد مهارت و آموزشي مهندس طراح تبليغات و بهينه سازي WEB گروه برنامه ريزي درسي فناوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1384/6/1 كد استاندارد: 0-24/88/1/ استاندارد مهارت و آموزشي مهندس طراح تبليغات و بهينه سازي WEB گروه برنامه ريزي درسي فناوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 18/6/1 كد استاندارد: 0-2/88/1/2 دفتر طرح و برنامه هاي درسي: تهران- خيابان آزادي- خ خوش

توضیحات بیشتر

صفحه 15 جزوه آمار کاربردی جلسه یازدهم آقای دکتر زمردیان Stat > ANOVA> Test for Equal Variances آزمون تساوی واریانسها در Minitab جهت ارایه دادهها ورودی

صفحه 15 جزوه آمار کاربردی جلسه یازدهم آقای دکتر زمردیان Stat > ANOVA> Test for Equal Variances آزمون تساوی واریانسها در Minitab جهت ارایه دادهها ورودی صفحه 15 Stat > ANOVA> Test for Equal Variances آزمون تساوی واریانسها در Minitab جهت ارایه دادهها ورودی به نرم افزار از منو آبشاری یکی از حالات زیر را انتخاب میکنیم: توسط این گزینه دادههای خامی که در یک

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 13-11-013 جلسه ي چهاردهم دانشگاه شهيد بهشتي دانشكدهي مهندسي برق و كامپيوتر بهار 1392 احمد محمودي ازناوه http://faculties.sbu.ac.ir/~a_mahmoudi/ فهرست مطالب گذرداده ي تك سيكلي در برابر گذر داده ي چندسيكلي

توضیحات بیشتر

کنسرسیوم چیست و با چه اهدافی تشکیل می شود؟

کنسرسیوم چیست و با چه اهدافی تشکیل می شود؟ ممکن است برای انجام یک پروژه به نوعی از دانش و تخصص و یا سرمایه نیاز باشد که یک مجموعه به تنهایی نتواند تا مین کند. برای اینکه پروژه با حداکثر توان علمی و مهارتی با صرف کمترین هزینه و زمان انجام شود نیاز

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20E4D4D1EDE520E3C7D4EDE420C2E1C7CA20E4EDE3E520CFE6E >

<4D F736F F D20E4D4D1EDE520E3C7D4EDE420C2E1C7CA20E4EDE3E520CFE6E > رياست جمهوري معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي مركز آمار ايران نتايج آمارگيري از كرايه ماشينآلات منتخب مورد استفاده درطرحهاي عمراني- نيمه دوم 1389 - 0 0 0 نشانههاي نشريات مركز آمار ايران آمار گردآوري

توضیحات بیشتر

اداره صندوق رفاه دانشجوي ی با سلام و ضمن آرزوي موفقیت به شما دانشجوي گرامی بدینوسیله آغاز مرحله درخواست وام کوتاه (تقسیط) مدت براي ثبت نام نیمسال دوم

اداره صندوق رفاه دانشجوي ی با سلام و ضمن آرزوي موفقیت به شما دانشجوي گرامی بدینوسیله آغاز مرحله درخواست وام کوتاه (تقسیط) مدت براي ثبت نام نیمسال دوم اداره صندوق رفاه دانشجوي ی با سلام و ضمن آرزوي موفقیت به شما دانشجوي گرامی بدینوسیله آغاز مرحله درخواست وام کوتاه مدت براي ثبت نام نیمسال دوم 1397-1398 از تاریخ 1397/11/03 اعلام می گردد. لازم به ذکر می

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - l-bazar arz.doc

Microsoft Word - l-bazar arz.doc در بازار بينالمللي اسعار عمده همانند بازارهاي جهاني نفت و فلزات گرانبها شاهد تحولات گستردهاي بود. روند تغيير رابطه برابري ارزهاي عمده در اين عمدتا متاثر از شکاف نرخ بهره درحوزههاي پولي دورنماي رشد اقتصادي

توضیحات بیشتر

مثالهای درس مدارهای الکتریکی 1 مثال های فصل اول مثال) 1-1 (: عنصر زیر را در نظر گرفته ولتاژ و جریان آن به ترتیب v = 8e t و i = 20e t و > 0 t می باشد ت

مثالهای درس مدارهای الکتریکی 1 مثال های فصل اول مثال) 1-1 (: عنصر زیر را در نظر گرفته ولتاژ و جریان آن به ترتیب v = 8e t و i = 20e t و > 0 t می باشد ت مثال های فصل اول مثال) - (: عنصر زیر را در نظر گرفته ولتاژ و جریان آن به ترتیب v = 8e t و i = 0e t و > 0 t می باشد توان تامین شده توسط عنصر و انرژی تولید شده را بیابید. i + - p = vi = 8e t 0e t = 60e t

توضیحات بیشتر

Microsoft Word P Azmoon Jame Sit-fasl 21.doc

Microsoft Word P Azmoon Jame Sit-fasl 21.doc پاسخنامه تشريحي فصل بيست و يكم Ío ͱò ou» ( ) حال اگر از اين دو مثلث همنهشت مثلث را حذف كنيم نتيجه 80 يا است. آزمون جامع. گزينهي با توجه به شكل هدف محاسبهي زاويهي با توجه به علامتهاي روي شكل متوجه ميشويم

توضیحات بیشتر

0104.doc

0104.doc مفهوم ضربه هدف ما از مطالعه برخورد در اين فصل اين است كه ببينيم در صورت معلوم بودن حركتهاي اوليه ذرات برخورد كننده با استفاده از اصول پايستگي تكانه و انرژي و با فرض اينكه چيزي در مورد نيروهاي مو ثر در

توضیحات بیشتر

سري سوال, -,( ),,, - ١ توصيف زير به کدام دسته از تعاريف هوش مصنوعي مربوط مي گردد ((مطالعه ي محاسباتي که منجر به درک و استدلال مي شود.)) سيستم هاييکه عقلايي فکر ميکنند. سيستم هاييکه مثل انسان فکر ميکنند.

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - خدمات شرکت پرشیاکام.docx

Microsoft Word - خدمات شرکت پرشیاکام.docx خدمات شرکت پ ر ش ی ا ک ا م د ه ن د ه ا ر ا ی ه ا ن ت ش ا ر و ت و ل ی د ح و ز ه د ر ا ل م ل ل ی ب ی ن ه ا ي س ر و ی س ا ف ز ا ر ي ن ر م م ح ص و لا ت ن م ا ی ن د ه TrinityTech ش ر ک ت ا ی ر ا ن د ر ت ر ک

توضیحات بیشتر

F1 D C indd

F1 D C indd درس 2 مجموعه زیر مجموعه یادآوری: در سال های قبل با مفهوم مجموعه آشنا شده اید برای مثال مجموعه اعداد او ل یک رقمی به صورت زیر است: A=}2, 3, 5, 7{ می توان این مجموعه را با نمادهای ریاضی به صورت }10< x A=}x

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - ?????? ???????? ?? ????? ? ????? ???? ??? ??????? ???????? ?????? ????? ??????-?????? ??? 97-96

Microsoft Word - ?????? ???????? ?? ????? ? ????? ???? ??? ??????? ???????? ?????? ????? ??????-?????? ??? 97-96 بسمه تعالي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان بوشهر مركز توسعه آموزش پزشكي دفتر نظارت و ارزشيابي فرم طرح درس نام و نام خانوادگي مدرس: رتبه دانشگاهي: دانشيار رحيم طهماسبي آخرين مدرك تحصيلي:

توضیحات بیشتر

ADT های پایه ای

ADT های پایه ای توابع و کتابخانه ها: کتابخانه ها سید ناصر رضوی www.snrazavi.ir ۱۳۹۶ 2-2 کتابخانه ها 2 کتابخانه ها 3 کتابخانه. هستند. استفاده قابل برنامه ها از بسیاری در آن متدهای که ماجول یک مشتری. فراخوانی متد فراخوانی

توضیحات بیشتر

Chapter 2

Chapter 2 هواللطیف آشنایی با رشد اقتصادی سرمایه فیزیکی سرفصل مطالب مقدمه طبیعت سرمایه نقش سرمایه در تولید مدل سولو رابطه سرمایه گذاری و پس انداز جمع بندی 2 مقدمه این فصل تفاوت سطح درآمدی کشورها را بر مبنای تفاوت

توضیحات بیشتر

مطالب مورد بحث در اقتصاد کلان

مطالب مورد بحث در اقتصاد کلان درس اصول علم اقتصاد )1( فصل پنجم نظریه تولید و هزینه 1 نظریه تولید 2 تولید بوجود آوردن کاالها )گندم کفش لباس و...( و خدمات ( امنیت آموزش پزشکی و...( با استفاده از نهاده ها و عوامل تولید) نیروی کار سرمایه

توضیحات بیشتر

تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران فراخوانی تابع invocation( )function مدرس : مهندس افشین رفوآ

تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران فراخوانی تابع invocation( )function مدرس : مهندس افشین رفوآ تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران فراخوانی تابع invocation( )function مدرس : مهندس افشین رفوآ دوره آموزش Jquery دوره آموزش JavaScript فراخوانی تابع

توضیحات بیشتر

باسمه تعالي

باسمه تعالي باسمه تعالي گزارش تح والت بازار معام الت م سک ن شهر تهران رد آرذماه سال بانک مرکزي ج.ا.اريان اداره ربرسيها و سياستهاي اقتصادي 1 گزارش تحوالت بازار مسکن شهر تهران در آذرماه سال» گزارش»تحوالت بازار مسکن

توضیحات بیشتر

باسمه تعالي

باسمه تعالي باسمه تعالي گزارش تح والت بازار معام الت م سک ن شهر تهران رد فروردينماه سال بانک مرکزي ج.ا.اريان اداره ربرسيها و سياستهاي اقتصادي 1 گزارش تحوالت بازار مسکن شهر تهران در فروردينماه سال» گزارش»تحوالت بازار

توضیحات بیشتر