رزومه نام و نام خانوادگی : فاطمه فتوحی چاهوکی پست الکترونیک: محل کار:انستیتو پاستور ایران تلفن محل کار: تحصیلات 1385 تا

اندازه: px
شروع نمایش از صفحه:

Download "رزومه نام و نام خانوادگی : فاطمه فتوحی چاهوکی پست الکترونیک: محل کار:انستیتو پاستور ایران تلفن محل کار: تحصیلات 1385 تا"

رونوشت

1 رزومه نام و نام خانوادگی : فاطمه فتوحی چاهوکی پست الکترونیک: محل کار:انستیتو پاستور ایران تلفن محل کار: تحصیلات 1385 تا تا تا تا 1367 موقعیت دانشگاهی و سوابق اجراي ی 1387 تا کنون 1377 تا 1378 در قالب طرح نیروي انسانی سوابق تدریس فرا دکتراي ویروس شناسی مولکولی دانشکده پزشکی دانشگاه کوي ینز کینگستون کانادا دکتراي ویروس شناسی پزشکی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس کارشناسی ارشد ویروس شناسی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس کارشناسی میکروبیولوژي دانشکده علوم دانشگاه تهران استادیار ویروس شناسی در واحد تحقیقات انفلوآنزا عضو شوراي بررسی طرحهاي پژوهشی در معاونت پژوهشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی روشهاي پیشرفته ایمونولوژي براي دانشجویان دکتراي ایمونولوژي بهار 1388 ویروس شناسی براي دانشجویان کارشناسی ارشد میکرب شناسی انستیتو پاستور ایران پاي یز ویروس شناسی پیشرفته براي دانشجویان دکتراي باکتري شناسی انستیتو پاستور ایران پاي یز 1389 جوایز /گرنتها / بورس ها و... جایزه دوم محققین جوان در چهارمین جشنواره رازي 1377 رتبه اول در آزمون ورودي کارشناسی ارشد ویروس شناسی 1373 رتبه اول در بین فارغ التحصیلان دکتراي ویروس شناسی 1385 بورس دانشگاه تربیت مدرس در دوره کارشناسی ارشد و دکترا طرحهاي پژوهشی ردیف نام طرح شماره طرح 1388 و 1389 مجري همکار 459 ساخت ناقل بیانی کایمریک یک واجد ژن پروتي ین ویروس M 2 1 انفلوانزا و ژن HSP70 و بیان آن در سلولهاي یوکاریوتی 2 بیان هماگلوتینین HA ویروس انفلوانزاي انسانی در سیستم 411 باکیلوویروس در راستاي تولید واکسن زیر واحدي 3 بررسی مقاومت تحت تیپهاي ویروس انفلوانزاي انسانی در ایران به 431 داروي ضد ویروسی آمانتادین 4 باز تولید ذرات ویروزوم از ویروس انفلوانزا و ادغام واکسن ژنی حاوي 489 نوکلي و پروتي ین ویروس انفلوآنزا در درون آن به عنوان یک استراتژي نوین در ساخت واکسن بر ضد عفونت انفلوانزا

2 625 طرح واکنش سریع 5 طرح تشخیص بیماري انفلوانزا 6 M2 انفلوانزا پایان نامه هاي دانشجویی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات- دانشکده علوم پایه خانم فاطمه روستا- کارشناس ارشد میکروب شناسی عنوان: بررسی اثر افزایش دهندگی عصاره بخش هوایی گیاه اکیناسه بر واکسن ژنتیکی واجد ژن استاد مشاور: آقاي دکتر امیر قاي می- آقاي دکتر عباس اخوان سپهی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات- دانشکده علوم پایه خانم سمانه حسین زاده- کارشناس ارشد سلولی مولکولی عنوان: جداسازي و کلون نمودن زیر واحد بزرگ پروتي ین هماگلوتینین انفلوانزاي نوع (H1N1) A در ناقل بکمید به منظور ساخت باکیلوویروس نو ترکیب استاد مشاور: خانم دکتر معصومه توسطی خیري- آقاي دکتر محمدرضا رضوي MDCK) یا... غیره ( دانشگاه علوم پزشکی تهران - دانشکده علوم پایه پزشکی خانم مریم اسقاي ی- دکتراي ویروس شناسی عنوان: کلون نمودن ژن M2 ویروس انفلوانزاي تیپ A و بیان آن در سلولهاي یوکاریوتی استاد راهنما: خانم دکتر معصومه توسطی خیري- آقاي دکتر سید حمیدرضا منوري استاد مشاور: خانم دکتر فاطمه فتوحی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات- دانشکده علوم پایه خانم آتنا یوسفی- کارشناس ارشد سلولی مولکولی عنوان: کلون نمودن ژن هماگلوتینین آنفولانزاي نوع آ H1N1) novel )A استاد مشاور: خانم دکتر معصومه توسطی خیري در سیستم بیانی باکیولوویروس دانشگاه آزاد واحد قم- دانشکده علوم پایه آقاي سیاوش چلبیانی- کارشناس ارشد میکروب شناسی عنوان: ساخت وکتور بیانی به منظور تولید پروتي ین کایمر واجد پروتي ین M2 ویروس انفلوانزا وپروتي ین شوك حرارتی لیشمانیا ماژور درمیزبان باکتریایی

3 استاد مشاور: آقاي دکتر امیر قاي می- خانم مریم صالح دانشگاه آزاد واحد قم- دانشکده علوم پایه آقاي سید محمد علی علوي اصفهانی- کارشناس ارشد میکروب شناسی عنوان: ساخت وکتور بیانی واجد ژن M2 ویروس آنفولانزاي A/H1N1 استاد مشاور: آقاي دکتر امیر قاي می- خانم مریم صالح و بیان آن در سلول پروکاریوتیک دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات- دانشکده علوم پایه خانم رضوان توکلی- کارشناس ارشد میکروبیولوژي عنوان: ساخت وکتور بیانی واجد ناحیه سر کروي هماگلوتینین ویروس آنفولانزاي A/H1N1/10 و بیان آن در سلول هاي یوکاریوتیک استاد مشاور: خانم دکتر معصومه توسطی خیري دانشگاه علوم پزشکی تهران - دانشکده بهداشت خانم ناهید برهانی- دکتراي حشره شناسی عنوان: تعیین توالی ژنهاي لکتین و میوسین و بیان پروتي ین هاي مربوطه و بررسی اثر تعاملی انها با پلاسمودیوم برگي ی به عنوان کاندیدهاي احتمالی واکسن TBV استاد راهنما: آقاي دکتر حیدري- آقاي دکتر باصري استاد مشاور: خانم دکتر فاطمه فتوحی دانشگاه تهران - مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک خانم زهرا کیانمهر- دکتراي بیوشیمی عنوان: تولید HPV16-VLP در سیستم بیانی باکیولوویروس و ارزیابی ایمنی القاء شده به همراه LPS باکتري بروسلا آبورتوس در مدل توموري پاپیلوما ویروس استاد راهنما: سرکار خانم دکتر اردستانی - سرکار خانم دکتر سلیمانجاهی استاد مشاور: خانم دکتر فاطمه فتوحی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فن آوري خانم بهرخ فرهمند- دکتراي ژنتیک مولکولی عنوان: بیان گلیکوپروتي ین غشاي ی (هماگلوتینین) ویروس آنفلوآنزا در اشریشیا کلی نوترکیب استاد راهنما: خانم دکتر معصومه توسطی خیري - خانم دکتر مهوش خدا بنده استاد مشاور: خانم دکتر فاطمه فتوحی- آقاي دکتر فریدون مهبودي پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فن آوري خانم شهلا شاهسوندي- دکتراي ژنتیک مولکولی

4 عنوان: بیان ژن هماگلوتینین ویروس آنفلوآنزاي تحت حاد پرندگان H9N2 در سیستم یوکاریوتی باکیولو ویروس و بررسی کاربرد آن در تشخیص استاد راهنما: آقاي دکتر سلمانیان استاد مشاور: خانم دکتر فاطمه فتوحی مشاور دانشجویان کارشناسی ارشد: زهرا سلمانی سارا نجفی هادي رضوي نیکو اصغر عبدلی علی اشرف تیموري سید محمد جزایري مرضیه جمالی دوست کارگاه هاي علمی کنگره ها سمینارها دوره هاي آموزشی دبیر اجرایی دومین مدرسه تابستانی انستیتوپاستور ایران تابستان 1390 مجري دوم اولین مدرسه تابستانی انستیتوپاستور ایران تابستان 1389 همکاري در برگزاري چهارمین کنگره ویروس شناسی بهار 1388 همکاري در برگزاري اولین کارگاه روشهاي عملی کلونینگ و تولید پروتي ین نوترکیب گروه ویروس شناسی دانشگاه تربیت مدرس 1381 انتشارات کتاب: " باکیولوویروسها و سلولهاي حشرات ابزاري توانمند در بیان ژن" 1388 انتشارات جهاد دانشگاهی مقالات انگلیسی 1. Shahsavandi S, Salmanian A, Ghorashi SA, Masoudi S, Fotouhi F, Ebrahimi MM. Development of rha1-elisa for specific and sensitive detection of H9 subtype influenza virus. J Virol Methods, 2011; 171(1): (ISI) 2. Shahsavandi S, Salmanian A, Ghorashi SA, Masoudi S, Fotouhi F, Ebrahimi MM. Specific subtyping of influenza A virus using a recombinant hemagglutinin protein expressed in baculovirus, Mol Biol Rep Jun;38(5): (ISI) 3. Farahmand B, Khodabandeh M, Mahboudi F, Fotouhi F, Saleh M, Barkhordari F, Tabatabaian M, Parsaie Nasab F, Kheiri T M. The Influenza virus hemagglutinin: a model for protein N- glycosylation in recombinant Escherichia coli, Intervirology, 2011, July 6. [Epub ahead of print] 4. Farahmand B, Khodabandeh M, Mahboudi F, Fotouhi F, Barkhordari F, Saleh M, Kheiri T M. Isolation, cloning, and sequencing of influenza A (H1N1) hemagglutinin for production of hemagglutinin gene bank. Arak Medical University Journal 2011; 13(4): 59-67

5 5. B Heydarchi, SM Hosseini, M Tavassoti-Kheiri, N Sheykhi, SF Mousavi, R Khaltabadi-Farahani, R Bashar, F Fotouhi, T Bolurieh, Evidence of H1 and H3 Influenza Virus Infection in Captive Birds in Tehran from November 2008 to February 2009, Iranian Journal of Virology 2010;4(2): Z Salmani, Farida Behzadian, Fatemeh Fotouhi-Chahooki. Construction of a Recombinant Bacmid DNA to Express Influenza Virus Matrix Protein1 (M1) in Insect Cell Line, Iranian Journal of Virology 2010; 4(1): H Razavi-Nikoo, H Soleimanjahi, F Fotouhi, A Ghaemi, M Fazeli. Construction of the Chimeric HSP70 - E7 Vector and Evaluation of its Protein Production, Iranian Journal of Virology 2009;3(3): Ali Teimoori, Hoorieh Soleimanjahi, Fatemeh Fotouhi, Zahra Meshkat. Isolation and cloning of human papillomavirus 16 L1 gene from Iranian isolate. Saudi Med J 2008; 29 (8): (ISI) 9. Fotouhi Fatemeh., Soleimanjahi Hoorieh. Roostaee Mohammad Hasan and Dalimi Asl Abdolhossein. "Expression of the Herpes Simplex Virus Type 2 Glycoprotein D in Baculovirus Expression System and Evaluation of Its Immunogenicity in Guinea pigs". Iranian Biomedical Journal 2008, 12(2): (ISI) 10. Fotouhi Fatemeh., Soleimanjahi Hoorieh, Roostaee Mohammad Hasan, and Behzadian Farida. "Enhancement of protective humoral immune responses against herpes simplex virus-2 in DNAimmunized guinea pigs using protein boosting". FEMS Immunol Med Microbiol. 2008, 54: (ISI) 11. Mohammad Jazayeri Farsani, Hoorieh Soleimanjahi, Fatemeh Fotouhi, and Nafiseh Pakravan. "Comparison of Intramuscular and Footpad Subcutaneous Immunization with DNA Vaccine Encoding HSV- gd2 in Mice. Comparative Immunology, Microbiology and Infectious Diseases, 2009, 32: (ISI) 12. Behzadian F, Sabahi F, Sadeghizadeh M, Maghsoodi N, Fotouhi F. and Karimi M. "In vitro replication of Hepatitis D Virus using a new construct containing a cdna dimer of HDV genome". Intervirology 2007, 50: (ISI) 13. Mohammad Jazayeri Farsani, Hoorieh Soleimanjahi, Fatemeh Fotouhi, Taravat Bamdad, Abbas Jamali. "Evaluation of cross immune response in DNA based vaccinated mice against HSV-1 and HSV-2". Gene Therapy & Molecular Biology, 2007, (11): (ISI) 14. H. Soleimanjahi, F. Fotouhi, T. Bamdad. MH. Roostaee, "Evaluation of HI antibodies against rubella virus to determine the immune status, regarding the mass campaign vaccination in Tehran, Iran", Iranian Journal of Virology, 2007, (1), Marzieh Jamalidoost, Hoorieh Soleimanjahi, Fatemeh Fotouhi and Zahra Meshkat "Amplification and Cloning of Herpes Simplex Virus Type 2 Glycoprotein- G from an Iranian Isolate". Pakistan Journal of Biological science. 2007,10(6): (ISI)

6 16. Soleimanjahi H, Bamdad T, Fotouhi F, Roostaee MH, Faghihzadeh S." Prevalence of HI antibody titer against rubella virus to determine the effect of mass vaccination in Tehran". J Clin Virol. 2005, 34(2): (ISI) 17. Fotouhi Chahooki, F., Roostaee, M. H., Soleimanjahi. H and Haqshenash, G. R. "Construction of an Eukaryotic Expression Vector Encoding Herpes Simplex Virus Type 2 Glycoprotein D (gd2) and In Vitro Expression of the Desired protein. Arch.Razi. 2005(59), Fotouhi F., Roustaee M.H., Khabiri A.R., Soleimanjahi H., Malekane M., and F.Sabahi. "Application of Dot Immunoassay for Detection and Titration of Measles Virus Antibodies". Med.J. of the IR.IRAN 2001, 15(1): مقالات فارسی: حوریه سلیمانجاهی و فاطمه فتوحی. "واکسنهاي DNA و کاربرد آنها در مقابله با عفونتهاي ویروسی" نشریه علمی خبري ایمونولوژي آسم و آلرژي سال سوم 1386 صفحات 5 تا 12. بهرخ فرهمند مهوش خدابنده فریدون مهبودي فاطمه فتوحی فرزانه برخورداري مریم صالح ومعصومه توسطی خیري. "جداسازي کلونینگ و تعیین توالی ژن هماگلوتینین ویروس انفولانزاي A(H1N1) به منظور تهیه بانک ژن هماگلوتینین" مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراك 1389 سال 13 شماره 4 صفحات 59 تا 67. Abstracts: همایش ها 1) Fotouhi F.,Roustaee M.H.,Khabiri A.R., Soleimanjahi H., MalekaneM., Application of Dot Immunobinding assay using Measles antigens for Detection and Titration of Antibodies. 4th Biochem. Cong. Spring 1996.Tehran,IRAN. 2) Roustaee M.H., Soleimanjahi H. Bamdad T. Fotouhi F. Techniques for measuring Rubeola antibodies,pakistan SOCITY FOR MICROBIOLOGY SIBC-PSM ) Fotouhi F., Roustaee M.H., Haqshenas G.R.,and M.Karimi. Construction of expression vector pcdna3 encoding glycoprotein D of Herpes Simplex Virus type 2(HSV2).The second congress on virology, Winter 2004.Tehran, IRAN. 4) Fotouhi. F., Roustaee. M.H., Soleimanjahi. H. and Haqshenas.G.R. Expression of the Glycoprotein D of Herpes Simplex Virus Type-2 in Insect Cells.,HUPO 3rd Annual World Congress. October 2004.Beijing,China. 5) Jamalidoust.M., Fotouhi.F. and Roustaee.M.H. The preparation of protein G-2 of Herpes Simplex Virus Type-2 (HSV-2) in Prokaryotic System to Show Type Specific Antibody Against This Virus., HUPO 3rd Annual World Congress. October 2004.Beijing,China. 6) Fotouhi.F., Soleimanjahi.H. and Roustaee.M.H. Construction of an expression vector containing HSV-1&2 glycoprotein D genes to express in mammalian cell lines.the 9th Congress on Obsterics and Gynaecology.2004.Tehran, Iran.

7 7) Jamalidoust.M., Fotouhi.F. and Roustaee.M.H. The preparation of Herpes Simplex Virus type-2 glycoprotein G to identify pregnant mothers that afflicated of herpes simplex virus type-2. The 9th Congress on Obsterics and Gynaecology Tehran, Iran. 8) Jamalidoust M, Fotouhi F., Soleimanjahi H., Roosaee MH. Development of type specific based glycoprotein G assay to identify of HSV-2 infection. April 2005,15th ECCMID, Copenhagen,Denmark. 9) Fotouhi F., Roostaee MH., Soleimanjahi H. Expression and purification of herpes simplex virus type 2 glycoprotein D in insect cells using the baculovirus exprresion system. April 2005,15th ECCMID, Copenhagen, Denmark. 10) Soleimanjahi H, Bamdad T, Fotouhi F., Roosaee MH, Siadat SD. Seroprevalance of rubella antibodies among young population in Tehran, Iran. April 2005,15th ECCMID, Copenhagen, Denmark. 11) Fotouhi F., Roustaee MH, Soleimanjahi H. Modification of primary and recurrent genital herpes in guinea pig by DNA immunization. (Oral) The 4th national biotechnology congress of Islamic republic of Iran Agu (2005), Kerman. 12) Fotouhi F., Soleimanjahi H, Roostaee MH., and Dalimi A. Preparation of the herpes simplex virus type 2 glycoprotein D subunit and DNA vaccines and evaluation of their efficacy in guinea pigs. April 2007,17th ECCMID, Munich, Germany. 13) Fotouhi F., Soleimanjahi H, Roostaee MH., and Dalimi A. DNA priming-protein boosting using HSVgD2 induces higher humoral responses compared to DNA immunization. (Oral) The 4th Iranian congress on Virology, Spring 2007.Tehran,IRAN. 14) Teimoori A, Soleimanjahi H, Fotouhi F, Meshkat Z, Khansarinejad B. Isolation and amplification of HPV-16 L1 gene from paraffin embedded tissue samples. (Oral) The 4th Iranian congress on Virology, Tehran, Iran. Jan ) Soleimanjahi H, Fotouhi F. Administration of DNA and protein vaccines containing gd genes of HSV1 and 2. April 2008,18th ECCMID, Barcelona, Spain. 16) Jazayeri M, Soleimanjahi H, Fotouhi F., Evaluation of inoculation method of DNA vaccine containing gd against HSV-2.9th congress of cancer association.tehran, Iran ) Abdoli A., Soleimanjahi H., Fotouhi chahooki F., Teimoori A., Fazeli M., Farzaneh pour F., Shenagari M, Construction of a recombinant bacmid containing papillomavirus type16-l1 gene. April 2008,18th ECCMID, Barcelona, Spain. 18) Jamalidoust M, Soleimanjahi H., Fotouhi chahooki F.,Escherichia coli expressed herpes simplex virus gg-1 and gg-2 proteins in ELISA and immunoblotting assays, 2nd ICCM,Shiraz, Oct ) Abdoli A., Soleimanjahi H., Fotouhi F., Teimoori A., Fazeli M., karimaee M., Pour Beiranvand Sh. Construction and expression of a recombinant bacmid containing papilloma virus type16-l1 gene in Sf- 9/insect cells. (Oral) The 4th Iranian congress on Virology, Tehran, Iran. April ) Farahmand B, Mahboudi F, Khodabandeh M, Fotouhi F, Barkhodari F, Shahidi M &Tavasoti Kheiri M. Isolation and Cloning of human Influenza Virus A Hemagglutinin Full length gene. The 4th Iranian congress on Virology, Tehran, Iran. April 2009.

8 21) Farahmand B, Khodabandeh M, Mahboudi F, Fotouhi F, Saleh M, Barkhodari F, Tabatabaian M, Torabi A,Tavasoti Kheiri M. Cloning and Expression of Influenza Virus A Hemagglutinin large subunit in Escheria coli. 14th International Biotechnology Symposium and Exhibition (IBS2010), Italy, ) M. Esghaei, F. Fotouhi, H.R. Monavari, B. Heydarchi, M.T. Kheiri, M.S. Shahrabadi. The preliminary preparation of plasmid DNA-based vaccine against influenza A Subtypes. 4th Vaccine and ISV Annual Global Congress, 3-5 October 2010, Vienna, Austria. 23) F. Fotouhi, B. Heydarchi, M. Esghaei, M. Tavassoti Kheiri.Construction of a chimerical pcdna carrying Influenza virus M2 protein and HSP70 gene as a potent DNA vaccine, 4th Vaccine and ISV Annual Global Congress, 3-5 October 2010, Vienna, Austria. 24) H. Razavi niko, H. Soleimanjahi, F. Fotouhi, A. Ghaemi. Cloning and enhancement expression of codon optimize E7 - HSP70 fusion protein as HPV vaccine candidate. 4th Vaccine and ISV Annual Global Congress, 3-5 October 2010, Vienna, Austria. 25) Hossainzadeh S, Fotouhi F, Kheiri MT, Razavi MR, Heydarchi B, Farahmand B, Najafi S. Isolation and cloning of large subunit of Influenza virus A(H1N1) hemagglutinin gene into Bacmid vector to construct recombinant Baculovirus, Annual Scientific Meeting of the Institute Pasteur International Network, Hong Kong November ) Fotouhi F, Kheiri MT, Esghaei M, Heydarchi B, Farahmand B. Expression of a chimerical pcdna encoding Influenza Virus M2 Protein and HSP70 Gene in eukaryotic cell lines. Annual Scientific Meeting of the Institute Pasteur International Network, Hong Kong November ) Najafi S, Behzadian F, Fotouhi F, Fallah Mehrabadi J, Hossainzadeh S. Construction of a recombinant bacmid DNA in order to express Neuraminidase in insect cell line. Annual Scientific Meeting of the Institute Pasteur International Network, Hong Kong November ) Shokati Eshkiki Z, Fotouhi F, Mazaheri V, Bolurieh T, Jamali A, Rafiee Tabatabaee S, Tavassoti Kheiri M. Amantadin Resistants of Influenza A Virus from flu-like infected suspects in a children infectious research center in Tehran, Iran. Annual Scientific Meeting of the Institute Pasteur International Network, Hong Kong November ) Mazaheri V Nazari M, Musavi F, Tabatabaeian M, Torabi A, Kheiri MT, Fotouhi F. Epidemiological survey of Novel A/H1N1 Influenza in susceptible respiratory samples. 3rd Congress of Laboratory & Clinic Pediatrics, 1-3 December 2010, Tehran, Iran 30) Mazaheri V Nazari M, Musavi F, Tabatabaeian M, Torabi A, Kheiri MT, Fotouhi F. Prevalence of Swine Influenza (Novel A/H1N1) in patients susceptible to influenza. 3rd Congress of Laboratory & Clinic Pediatrics, 1-3 December 2010, Tehran, Iran 31) Salmani Z, Behzadian F, Fotouhi F, Fallah Mehrabadi J. Construction of a recombinant bacmid DNA in order to express influenza Matrix M1 protein in insect cell line. 3rd Congress of Laboratory & Clinic Pediatrics, 1-3 December 2010, Tehran, Iran

9 عضویت در انجمن ها و مجامع علمی عضو هیي ت مدیره انجمن ویروس شناسی ایران از سال 1388 تاکنون عضو انجمن ویروس شناسی ایران از سال 1379 تاکنون زبان خارجی انگلیسی

هوا لح ق با سلام احتراما رزومه اینجانب به شرح زیر تقدیم میگردد: الف- مشخصات فردی نام: هدی نام خانوادگی: هماوندی تاریخ تولد: 6611/2/82 محل تولد: کرمان

هوا لح ق با سلام احتراما رزومه اینجانب به شرح زیر تقدیم میگردد: الف- مشخصات فردی نام: هدی نام خانوادگی: هماوندی تاریخ تولد: 6611/2/82 محل تولد: کرمان هوا لح ق با سلام احتراما رزومه اینجانب به شرح زیر تقدیم میگردد: الف مشخصات فردی نام: هدی نام خانوادگی: هماوندی تاریخ تولد: 6611/2/82 محل تولد: کرمان نشانی الکترونیکی: h.homavandi@ut.ac.ir ب سوابق تحصیلی

توضیحات بیشتر

بسمه تعالي دانشگاه علوم پزشكي لرستان معاونت آموزشي مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي (فرم خالصه رزومه اساتید مجتمع آموزش عالي سالمت واحد دورود سال

بسمه تعالي دانشگاه علوم پزشكي لرستان معاونت آموزشي مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي (فرم خالصه رزومه اساتید مجتمع آموزش عالي سالمت واحد دورود سال بسمه تعالي دانشگاه علوم پزشكي لرستان معاونت آموزشي مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي (فرم خالصه رزومه اساتید مجتمع آموزش عالي سالمت واحد سال 9-9 نام و نام خانوادگي: شماره شناسنامه: 5975 عنوان آخرين

توضیحات بیشتر

شهاب رضاي یان رزومه شهاب رضاي یان مشخصات فردي: شهاب رضاي یان پست الکترونیکی: تحصیلات آکادمیک: ردیف نوع مدرك

شهاب رضاي یان رزومه شهاب رضاي یان مشخصات فردي: شهاب رضاي یان پست الکترونیکی:  تحصیلات آکادمیک: ردیف نوع مدرك رزومه مشخصات فردي: پست الکترونیکی: srezaian@outlook.com rshahab5@live.utm.my تحصیلات آکادمیک: ردیف نوع مدرك نام مدرك محل اخذ آغاز پایان کاردانی نرم افزار کامپیوتر دانشگاه صنعت آب و برق شهید بهمن تیر 82

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - Versatile molecular approaches for HBsAg positive patients, who are PCR negative - Dr. Ghaziasadi.pptx

Microsoft PowerPoint - Versatile molecular approaches for HBsAg positive patients, who are PCR negative - Dr. Ghaziasadi.pptx Versatile molecular approaches for HBsAg positive patients, who are PCR negative. Is it possible to be HBsAg positive but HBV PCR negative?? Azam Ghaziasadi Hepatitis B &D Lab Department of Virology Tehran

توضیحات بیشتر

بررسی تغییر ژن پروتئین M2 ویروس آنفلوانزا H1N1 در بیان آن درباکتری Ecoli سویه BL21

بررسی تغییر ژن پروتئین M2 ویروس آنفلوانزا H1N1 در بیان آن درباکتری Ecoli سویه BL21 Research on Medicine The Quarterly journal of School of Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences Original Article Vol.39; No.2; 2015 Evaluation of Modification in M2 gene of Influenza H1N1

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی فرم طرح درس رشته و مقطع تحصیلی: پزشکی مولکولی دکترا نام و کد درس: بیوشیمی پروتئین ها و ایمنی ژنتیک ) ( نیمسال: دوم محل برگزا

بسمه تعالی فرم طرح درس رشته و مقطع تحصیلی: پزشکی مولکولی دکترا نام و کد درس: بیوشیمی پروتئین ها و ایمنی ژنتیک ) ( نیمسال: دوم محل برگزا بسمه تعالی فرم طرح درس رشته و مقطع تحصیلی: پزشکی مولکولی دکترا نام و کد درس: بیوشیمی پروتئین ها و ایمنی ژنتیک )19509216( نیمسال: دوم 1398-99 محل برگزاری: دانشکده علوم نوین پزشکی دروس پیش نیاز و همنیاز:

توضیحات بیشتر

برنامه استراتژیک SP) ( گروههاي آموزش ماماي ی و بهداشت باروري براي سالهاي تاریخ تصویب نهاي ی 92/11/30 اهداف کلی گروه ماماي ی: 1. تربیت نیروي انسا

برنامه استراتژیک SP) ( گروههاي آموزش ماماي ی و بهداشت باروري براي سالهاي تاریخ تصویب نهاي ی 92/11/30 اهداف کلی گروه ماماي ی: 1. تربیت نیروي انسا برنامه استراتژیک SP) ( گروههاي آموزش ماماي ی و بهداشت باروري براي سالهاي 93-98 تاریخ تصویب نهاي ی 92/11/30 اهداف کلی گروه ماماي ی: 1. تربیت نیروي انسانی کارآمد (ماما) در راستاي تا مین نیاز و تقاضاي نظام

توضیحات بیشتر

برنامه استراتژیک گروه گفتاردرمانی

برنامه استراتژیک گروه گفتاردرمانی برنامه استراتژیک گروه گفتاردرمانی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی اراک 1397-1401 اعضای کمیته تدوین برنامه: خانم دکتر سوسن صالحی مدیرگروه گفتاردرمانی دانشکده توانبخشی آقای هادی ترابی معاون آموزشی دانشکده

توضیحات بیشتر

بابک شیراوند متولد: 6315 لرستان/پلدختر كدملي: سوابق تحصيلي: رشته تحصيلي مقطع بهداشت عمومي كارداني كنترل ناقلین

بابک شیراوند متولد: 6315 لرستان/پلدختر كدملي: سوابق تحصيلي: رشته تحصيلي مقطع بهداشت عمومي كارداني كنترل ناقلین بابک شیراوند متولد: 6315 لرستان/پلدختر كدملي: 5282295855 Shiravand_b@razi.tums.ac.ir سوابق تحصيلي: رشته تحصيلي مقطع بهداشت عمومي كارداني كنترل ناقلین بیماریها كارشناسي كنترل ناقلین بیماریها كارشناسي ارشد

توضیحات بیشتر

هفته جهانی بیوفیزیک بیوفیزیک یک علم بین رشته ای با مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران انواع توانمندی ها و قادر به اغنای استعدادهای گوناگون

هفته جهانی بیوفیزیک بیوفیزیک یک علم بین رشته ای با مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران انواع توانمندی ها و قادر به اغنای استعدادهای گوناگون هفته جهانی بیوفیزیک بیوفیزیک یک علم بین رشته ای با مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران انواع توانمندی ها و قادر به اغنای استعدادهای گوناگون 1395 Biophysics; a multi-potential interdisciplinary

توضیحات بیشتر

فرم اطلاعات سوابق آموزشي و پژوهشي و تجارب حرفه اي داوطلبان شركت كننده در آزمون مرحله دوم ( مصاحبه)

فرم اطلاعات سوابق آموزشي و پژوهشي و تجارب حرفه اي داوطلبان شركت كننده در آزمون مرحله دوم ( مصاحبه) فرم اطلاعات سوابق ا موزشي و پژوهشي و تجارب حرفه اي مشخصات عمومي: نام: مهديه حسين زاده دانشجوي دكتري تخصصي تغذيه دانشگاه علوم پزشكي تهران بورسيه هيي ت علمي يزد سوابق تحصيلي: مدرك سال اخذ مدرك مركز علمي-دانشگاهي

توضیحات بیشتر

شماره: 87/469057 تاریخ: 88/12/15 باسمهتعالی بخشنامه به واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامی موضوع: مجلات خارجی کماعتبار و ناشناخته با توجه به اینکه تعدادي از موسسات غیر معتبر داخلی و خارجی با دریافت مبالغی از نویسندگان

توضیحات بیشتر

Original Article Iranian Journal of Medical Microbiology Iran J Med Microbiol: Volume 9, Number 3 ( ) Journal homepage: Secretory ex

Original Article Iranian Journal of Medical Microbiology Iran J Med Microbiol: Volume 9, Number 3 ( ) Journal homepage:   Secretory ex Original Article Iranian Journal of Medical Microbiology Iran J Med Microbiol: Volume 9, Number 3 (08-2015) Journal homepage: www.ijmm.ir Secretory expression of hemagglutinin globular domain () of the

توضیحات بیشتر

جستجوی ویروس بلوتانگ در شتر‌های یک کوهانه‎ی کشتار شده در نجف‌آباد (مرکز ایران) با روش RT-PCR

جستجوی ویروس بلوتانگ در شتر‌های یک کوهانه‎ی کشتار شده در نجف‌آباد (مرکز ایران) با روش RT-PCR ن ش ر ی ه م ی ک ر ب ی و ل و ژ ی د ا م پ ز ش ک ی / د و ر ه چ ه ا ر د ه م ش م ا ر ه ا و ل 1 7 9 3 پ ی ا پ ی 9-8 : 6 3 8 1 ک ل و ن ی ن گ و ب ی ا ن ژ ن NP و ی ر و س آ ن ف ل و ا ن ز ا ی پ ر ن د گ ا ن ت ح ت

توضیحات بیشتر

بیوگرافی: احمد مهر آوران Curriculum Vitae (CV) of Ahmad Mehravaran نام احمد نام خانوادگی مهرآوران تاریخ تولد 1355 وضعیت تاهل متاهل محل تولد کرمان 0913

بیوگرافی: احمد مهر آوران Curriculum Vitae (CV) of Ahmad Mehravaran نام احمد نام خانوادگی مهرآوران تاریخ تولد 1355 وضعیت تاهل متاهل محل تولد کرمان 0913 بیوگرافی: احمد مهر آوران Curriculum Vitae (CV) of Ahmad Mehravaran نام احمد نام خانوادگی مهرآوران تاریخ تولد 1355 وضعیت تاهل متاهل محل تولد کرمان 09133975876 تلفن : پست الکترونیک ahmadmehravaran55@gmail.com

توضیحات بیشتر

دانشگاه علوم پزشكي اردبيل

دانشگاه علوم پزشكي اردبيل دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتی درمانی اردبيل دانشکده پزشکی پايان نامه جهت دريافت درجه دكتراي حرفه اي در رشته ی پزشکی : بررسي آنتی بادی ضد هسته اي )) در كودكان مبتال به ليشمانيوز احشايی در اردبيل در

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - hajighasemkhan.docx

Microsoft Word - hajighasemkhan.docx مشخصات فردي بسمه تعالی نام و نام خانوادگی : علیرضا حاجی قاسمخان محل تولد : تهران تاریخ تولد : 1339 آدرس محل کار : حکیمیه تهران پارس بلوار نور جنب پارک ساحل دانشکده سلامت ایمنی و محیط زیست دانشگاه علوم

توضیحات بیشتر

DETMA Institute Of Specialized Learning Presents WORKSHOPS CATALOGUE 3 rd Phase of Specialized Courses of Project Management and Implementation کارگاه

DETMA Institute Of Specialized Learning Presents WORKSHOPS CATALOGUE 3 rd Phase of Specialized Courses of Project Management and Implementation کارگاه DETMA Institute Of Specialized Learning Presents WORKSHOPS CATALOGUE 3 rd Phase of Specialized Courses of Project Management and Implementation کارگاه آموزشی مدیریت ریسک قراردادي با موردکاوي قراردادهاي

توضیحات بیشتر

القای ایمنی فعال به کمک واکسیناسیون ژنتیکی

القای ایمنی فعال به کمک واکسیناسیون ژنتیکی مجله ایمنی زیستی دوره 10 شماره 3 پاییز 1396 القای ایمنی فعال به کمک واکسیناسیون ژنتیکی *4 2 3 سکينه مشجور مليحه نادري 1 نغمه قليپور -1 کارشناس ارشد ميکروبيولوژي دانشگاه آزاد اسالمي واحد قم قم ایران 2-

توضیحات بیشتر

ریاست محترم مؤسسه غیرانتفاعی غیر دولتی

ریاست محترم مؤسسه غیرانتفاعی غیر دولتی به نام خدا يرفع اهلل الذين امنوا منكم و الذين اوتو العلم درجات فرم ترفيع اعضاي هيأت علمي مازندران الف( مدير محترم گروه آموزشي... با سالم و احترام نظر به اينكه اينجانب... در تاريخ... استحقاق يك پايه ترفيع

توضیحات بیشتر

بسمهای تعالی رزومهی آموزشی پژوهشی و اجرایی دکتر فواد ایرانمنش آخرین ویرایش: 1396/11/13 1. عمومی: فارغالتحصیل دورهی دکترای عمومی دندانپزشکی سال 1382 از

بسمهای تعالی رزومهی آموزشی پژوهشی و اجرایی دکتر فواد ایرانمنش آخرین ویرایش: 1396/11/13 1. عمومی: فارغالتحصیل دورهی دکترای عمومی دندانپزشکی سال 1382 از بسمهای تعالی رزومهی آموزشی پژوهشی و اجرایی دکتر فواد ایرانمنش آخرین ویرایش: 1396/11/13 1. عمومی: فارغالتحصیل دورهی دکترای عمومی دندانپزشکی سال 1382 از اصفهان فارغالتحصیل دورهی دکترای تخصصی اندودانتیکس

توضیحات بیشتر

نام سند: فرم ثبت مشخصات

نام سند: فرم ثبت مشخصات فرم خوداظهاری: ثبت مشخصات متقاضی انتشار کتاب مشخصات شناسنامهاي متقاضی: نام و نامخانوادگي: نام پدر: تاريخ تولد: صادره : کدملي: سوابق تحصيلی: مدرك رشته- گرايش سال اخذ نام دانشگاه ليسانس فوق ليسانس دکترا

توضیحات بیشتر

Varastegan Institute For Medical Science Curriculum Vitae (CV) نام و نام خانوادگی: محمدرضا مظاهری آدرس ایمیل : سمت: عضو هیا

Varastegan Institute For Medical Science Curriculum Vitae (CV) نام و نام خانوادگی: محمدرضا مظاهری آدرس ایمیل : سمت: عضو هیا Curriculum Vitae (CV) نام و نام خانوادگی: محمدرضا مظاهری آدرس ایمیل : MazaheriM@varastegan.ac.ir سمت: عضو هیات علمی گروه فناوری اطالعات سالمت سوابق تحصیلی مقطع دکترا )PhD( : دکتری از عنوان پایان نامه:

توضیحات بیشتر

نام اسماعیل نام خانوادگی قاسمی گوجانی مشخصات فردی تاریخ تولد 1360/6/1 ملیت ایرانی جنسیت مرد وضعیت تاهل متأهل تلفن فکس ایمیل

نام اسماعیل نام خانوادگی قاسمی گوجانی مشخصات فردی تاریخ تولد 1360/6/1 ملیت ایرانی جنسیت مرد وضعیت تاهل متأهل تلفن فکس ایمیل نام اسماعیل نام خانوادگی قاسمی گوجانی مشخصات فردی تولد 60/6/ ملیت ایرانی جنسیت مرد وضعیت تاهل متأهل تلفن 00500 فکس ایمیل Ghasemi@asanrukh.ac.ir محل تولد فارسان آدرس محل سکونت خوزستان اهواز مالثانی دانشگاه

توضیحات بیشتر

مدارک الزم و نحوه بارگذاری آن ها آزمون نیمه متمرکز دوره های دکتری سال 1397 دانشگاه تربیت مدرس تاریخ انتشار: 2 خرداد 1397 داوطلبان واجد شرایط الزم است

مدارک الزم و نحوه بارگذاری آن ها آزمون نیمه متمرکز دوره های دکتری سال 1397 دانشگاه تربیت مدرس تاریخ انتشار: 2 خرداد 1397 داوطلبان واجد شرایط الزم است مدارک الزم و نحوه بارگذاری آن ها آزمون نیمه متمرکز دوره های دکتری سال 1397 دانشگاه تربیت مدرس تاریخ انتشار: 2 خرداد 1397 داوطلبان واجد شرایط الزم است مدارک و مستندات مورد نیاز به شرح زیر را به فرمت اعالم

توضیحات بیشتر

قسمت اول- اطلاعات مربوط به مجریان و همکاران اصلی طرح

قسمت اول- اطلاعات مربوط به مجریان و همکاران اصلی طرح بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي - درماني قزوين معاونت پژوهشي فرم پیش پايان نامه تحقیقاتی عنوان فارسی طرح: نام و نام خانوادگی مجری/ مجريان به فارسی و انگلیسی: دانشکده/مرکز تحقیقاتی: نوع مطالعه:

توضیحات بیشتر

اهداف کالن و اهداف اختصاصی نیز پس از جدول ارائه شده است G2. ارتقاء سطح دارائیهای فکری و توانمندیهای پژوهشی هدف اختصاصی: افزایش تعداد مقاالت چاپ شده دا

اهداف کالن و اهداف اختصاصی نیز پس از جدول ارائه شده است G2. ارتقاء سطح دارائیهای فکری و توانمندیهای پژوهشی هدف اختصاصی: افزایش تعداد مقاالت چاپ شده دا اهداف کالن و اهداف اختصاصی نیز پس از جدول ارائه شده است هدف اختصاصی: افزایش تعداد مقاالت چاپ شده در مجالت علمی- پژوهشی معتبر بمیزان 22 درصد تا پایان سال 49-1 استراتژی: افزایش تعداد طرحهای پژوهشی تصویب

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - شماره 59 بهمن و اسفند 90.doc

Microsoft Word - شماره 59 بهمن و اسفند 90.doc Arak Medical University Journal (AMUJ) 2012; 14(59): 66-72 Original Article Mortality due to the 2009 pandemic influenza A (H1N1) in Markazi Province of Iran Zarinfar N(M.D) 1*, Eshrati B(Ph.D) 2, Khorami

توضیحات بیشتر

گزارشی از نخستین همایش بینالمللی روشنایی و نورپردازي ایران گزارشی از نخستین همایش بینالمللی روشنایی و نورپردازي ایران از 25 آذر شیراز به مدت 3 روز میز

گزارشی از نخستین همایش بینالمللی روشنایی و نورپردازي ایران گزارشی از نخستین همایش بینالمللی روشنایی و نورپردازي ایران از 25 آذر شیراز به مدت 3 روز میز از 25 آذر شیراز به مدت 3 روز میزبان نخستین همایش روشنایی و نورپردازي ایران بود. در این همایش بین المللی که در مجموعه سرزمین سبز برگزار شد میزبان اساتید و بزرگان روشنایی و نورپردازي جهان بود در این همایش

توضیحات بیشتر

AutSat

AutSat صفحه: 2 فهرست مطالب هدف............ 3... ارشد...... 4... پنجم...... 4... ترم ششم.........4 اختراعات......5 شرايط تمديد سنوات در کارشناسي تمديد سنوات ترم 2 تمديد سنوات 2 حمايت مالي )تشويقي( از چاپ مقاالت

توضیحات بیشتر

بسته های تحول و نوآوری درآموزش علوم پزشکی بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی ناظر به: 9 سیاست 9 1: نهادينه سازي رويكرد آموزش پاسخگو در نظام سالمت 9

بسته های تحول و نوآوری درآموزش علوم پزشکی بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی ناظر به: 9 سیاست 9 1: نهادينه سازي رويكرد آموزش پاسخگو در نظام سالمت 9 بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی ناظر به: 9 سیاست 9 1: نهادينه سازي رويكرد آموزش پاسخگو در نظام سالمت 9 سیاست 9 2: گسترش عدالت در آموزش عالي سالمت 9 سیاست 9 4: حضور در عرصه هاي آموزشي منطقه اي و جهاني

توضیحات بیشتر

بيانه دورنما ( Vision ) معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اهواز

بيانه دورنما ( Vision ) معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اهواز نقشه جامع علمی و برنامه استراتژیک مرکز تحقیقات تغذیه و بیماریهای متابولیک دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز بیانیه دورنما ) Vision ( ما بر آنیم كه عالوه بر توسعه كمي و كیفي امر پژوهش در زمینه تغذیه و

توضیحات بیشتر

اطالعات ظرفیت و محور پژوهشی تایید شده جهت پذیرش دانشجوی دکتری پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران سال تحصیلی ردیف نام مرکز تحقیقات ظرفیت نام استاد ر

اطالعات ظرفیت و محور پژوهشی تایید شده جهت پذیرش دانشجوی دکتری پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران سال تحصیلی ردیف نام مرکز تحقیقات ظرفیت نام استاد ر Toxicology and Diseases دكتر محمد عبدالهي داروشناسي و سم شناسي - سم شناسي - علوم داروئی دكتر علیرضا فرومدی شیمي دارویي سنتز و ارزیابي اثرات بیولوژیکي تركیبات آلي شیمي دارویي دكتر محمد شریف زاده نوروساینس

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - ISMJMar2013_1

Microsoft Word - ISMJMar2013_1 فصلنامه طب جنوب پژوهشكده زيست-پزشكي خليج فارس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر سال شانزدهم شماره صفحه - 8 (بهار 39) ISMJ 03; 6(): -8 كلونينگ ژن PapG اشريشياكلي يوروپاتوژن و فاي زه حميديه

توضیحات بیشتر

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اردبیل دانشکده پزشکی پایان نامه پژوهشی برای دریافت درجه دکترای حرفه ای در رشته پزشکی عنوان: تعيين عوام

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اردبیل دانشکده پزشکی پایان نامه پژوهشی برای دریافت درجه دکترای حرفه ای در رشته پزشکی عنوان: تعيين عوام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اردبیل دانشکده پزشکی پایان نامه پژوهشی برای دریافت درجه دکترای حرفه ای در رشته پزشکی عنوان: تعيين عوامل اتيولوژيک عفونت هاي ادراري و الگوي مقاومت آنتي بيوتيکي

توضیحات بیشتر

« طرح دوره »

« طرح دوره » جلسه اول نام درس: باکتری شتاسی نظری مدرس: دکتر مجید زارع مقدمهای بر میکروارگانیسمها آشنایی با انواع و اهمیت میکروارگانیسمها فراگیر بایستی اطالعات پایه در مورد سلولهای یوکاریوتیک و پروکاریوتیک داشته باشد.

توضیحات بیشتر

بررسی‌ میزان‌ ایمنی‌ نسبت‌ به‌ پولیوویروس‌های‌ تیپ‌I،II وIII در کودکان‌ 3-2 ساله‌ و نوجوانان‌ ساله‌ی‌ استان‌ یزد

بررسی‌ میزان‌ ایمنی‌ نسبت‌ به‌ پولیوویروس‌های‌ تیپ‌I،II وIII در کودکان‌ 3-2 ساله‌ و نوجوانان‌ ساله‌ی‌ استان‌ یزد مقاله تحقيقي بررسي ميزان ايمني نسبت به پوليوويروسهاي تيپI II وIII در كودكان ٣ ٢ ساله و نوجوانان ١٥ ١١ سالهي استان يزد چكيده ٤ ٣ ٢ ١ مريم خسروي دكتر رخشنده ناطق دكتر حميده طباطبايي دكتر ا نيتا خنافري مقدمه:

توضیحات بیشتر

جدول 1: لیست دروس رشته کارشناسی مهندسی پزشکی ) گرایش بیوالکتریک)- دروس عمومی پایه اصلی تخصصی و اختیاري- (ورودي 95 و بعد) دروس عمومی دروس پایه دروس اصل

جدول 1: لیست دروس رشته کارشناسی مهندسی پزشکی ) گرایش بیوالکتریک)- دروس عمومی پایه اصلی تخصصی و اختیاري- (ورودي 95 و بعد) دروس عمومی دروس پایه دروس اصل جدول : لیست دروس رشته کارشناسی ) گرایش بیوالکتریک) دروس و (ورودي 95 و بعد) دروس دروس دروس دروس دروس (مشترك بیوالکتریک و بالینی) (مشترك بیوالکتریک و بالینی) (مشترك بیوالکتریک و بالینی) (فقط گرایش بیوالکتریک)

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Word خرداد و تیر 97

Microsoft Word - Word خرداد و تیر 97 JAMS مجله دانشگاه علوم پزشکی اراك دوره بیست و یک شماره سه خرداد و تیر 1397 journal homepage: http://jams.arakmu.ac.ir مقاله پژوهشی مقایسه اثر ضدویروسی عصارههاي متانولی و هگزانی گیاه مامیران (.L (Chelidonium

توضیحات بیشتر

پذیرش بدون آزمون مقطع دکتری (استعدادهای درخشان) سال 1398 دانشگاه اصفهان

پذیرش بدون آزمون مقطع دکتری (استعدادهای درخشان) سال 1398 دانشگاه اصفهان فراخوان پذیرش بدون آزمون مقطع دکتری )استعداد درخشان( سال تحصیلی 9899 دانشگاه اصفهان دانشگاه اصفهان به منظور فراهم نمودن زمينه جذب برگزیدگان علمی و مستعد از بين دانشجویان و دانشآموختگان مقطع کارشناسیارشد

توضیحات بیشتر

سرواپیدمیولوژی سرخک، سرخجه و پاروویروس19B در بیماران دارای بثورات پوستی در استان خوزستان، سال

سرواپیدمیولوژی سرخک، سرخجه و پاروویروس19B در بیماران دارای بثورات پوستی در استان خوزستان، سال 7 سرواپیدمیولوژی سرخک سرخجه و پاروویروسB9 در بیماران دارای بثورات پوستی در استان خوزستان سال 380 38 میشار * کلیشادی, دکتر علیرضا سمربافزاده دکتر منوچهر مکوندی دریافت: 85/8/5 پذیرش: 86/8/2 گروه ویروسشناسی

توضیحات بیشتر

جستجوی ویروس بلوتانگ در شتر‌های یک کوهانه‎ی کشتار شده در نجف‌آباد (مرکز ایران) با روش RT-PCR

جستجوی ویروس بلوتانگ در شتر‌های یک کوهانه‎ی کشتار شده در نجف‌آباد (مرکز ایران) با روش RT-PCR نشري ميكربيولوژي دامپزشكي/ دور دم شمار اول 1393 پياپي 37-44 28: بررسي تاثير دما زمان لرزش و غلظتاي مختلف فرمالين بر پروس غيرفعالسازي سوي واكسينال ويروس آنفلوانزا (H9N2) رحيم قديميپور 3 2 1 1 1 و 3 * ايرج

توضیحات بیشتر

تلاش علمی ایران در آبان 94 دفتر علم سنجی مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی 94/9/2 امروزه سنجش تولیدات علمی به عنوان شاخص علم و تحقیق در میان سیاستگزاران

تلاش علمی ایران در آبان 94 دفتر علم سنجی مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی 94/9/2 امروزه سنجش تولیدات علمی به عنوان شاخص علم و تحقیق در میان سیاستگزاران تلاش علمی ایران در آبان 9 دفتر علم سنجی مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی 9/9/2 امروزه سنجش تولیدات علمی به عنوان شاخص علم و تحقیق در میان سیاستگزاران علم مرسوم بوده و یکی از 1 روشهاي بررسی تولیدات علمی

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - PANDEMIC-FLU-H1N1-PART4-2015

Microsoft PowerPoint - PANDEMIC-FLU-H1N1-PART4-2015 بسم االله الرحمن الرحيم Emerging & Pandemic Influenza A(H1N1)pdm09 Part 4: Clinical, Diagnosis, Management School of Health ShahidBeheshti University of Medical Sciences By: Hatami H. MD. MPH 2017 https://sites.google.com/site/emergingreemergingdisappearing/emerging_ebook/emerging_index-htm

توضیحات بیشتر

مدارک لازم جهت فرصت مطالعاتی کوتاه مدت خارج از کشور دانشجویان دوره دکتری تخصصی

مدارک لازم جهت فرصت مطالعاتی کوتاه مدت خارج از کشور  دانشجویان دوره دکتری تخصصی مدارك لازم جهت فرصت مطالعاتی کوتاه مدت خارج از کشور دانشجویان دوره دکتري تخصصی درخواست کتبی دانشجو که به تایید استاد راهنما رسیده باشد. فرم تکمیل شده مشخصات و اطلاعات مربوط به دانشجو (فرم شماره 101) اصل

توضیحات بیشتر

Curriculum Vitae - مشخصات فردی نام و نام خانوادگی: کیومرث تقی پور تاریخ تولد: 1365/06/31 محل تولد: خداآفرین- ایران آخرین مدرک تحصیلی و رشته تحصیلی: دک

Curriculum Vitae - مشخصات فردی نام و نام خانوادگی: کیومرث تقی پور تاریخ تولد: 1365/06/31 محل تولد: خداآفرین- ایران آخرین مدرک تحصیلی و رشته تحصیلی: دک Curriculum Vitae - مشخصات فردی نام و نام خانوادگی: کیومرث تقی پور تاریخ تولد: 1365/06/31 محل تولد: خداآفرین- ایران آخرین مدرک تحصیلی و رشته تحصیلی: دکتری تخصصی رشته تکنولوژی آموزشی مرتبه علمی: استادیار

توضیحات بیشتر

Microsoft Word _???? ??? ???? ??????????? ??????? ?. ?. ??????? ????? ????

Microsoft Word _???? ??? ???? ??????????? ??????? ?. ?. ??????? ????? ???? نحوة درج صحيح وابستگيهاي سازماني (Affiliation) واحدهاي دانشگاه علوم پزشكي كردستان در مقالات علمي پيرو سياستهاي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي درخصوص يكسانسازي وابستگي سازماني (Affiliation) واحد علمسنجي

توضیحات بیشتر

شماره 78 بهار 1387 b b در امور دام و آبزیان شماره 78 بهار 1387 راهاندازي تست RT-PCR براي ردیابی H 9 H 7 H 5 نوکلي وپروتي ین تیپ A و تحت تیپهاي ویروس آ

شماره 78 بهار 1387 b b در امور دام و آبزیان شماره 78 بهار 1387 راهاندازي تست RT-PCR براي ردیابی H 9 H 7 H 5 نوکلي وپروتي ین تیپ A و تحت تیپهاي ویروس آ b b شماره 78 بهار 1387 راهاندازي تست RTPCR ردیابی H 7 H 5 نوکلي وپروتي ین تیپ A و تحت تیپهاي ویروس آنفلوانزاي پرندگان و کاربرد آن موارد مشکوك به آنفلوانزاي فوق حاد پرندگان ایران رضا طرقی بخش تحقیقات دامپزشکی

توضیحات بیشتر

2 خدمات مشاوره بانکداری شرکتی

2 خدمات مشاوره بانکداری شرکتی 2 خدمات مشاوره بانکداری شرکتی گروه خدمات مشاوره بانکداری شرکتی بانک اقتصادنوین به عنوان اولین بانک ارایه دهنده خدمات بانکداری شرکتی و به منظور پاسخگویی شایستهتر به نیاز مشتریان و پیریزی مشارکتی پایدار

توضیحات بیشتر

درخواست بازپرداخت

درخواست بازپرداخت صفحه از 8 هدف: ارزيابي و تعيين صلاحيت بهداشت ايمني زيست محيطي ) (HSE پيمانكاران پيش از واگذاري پيمان و اطلاع HSE اين پيمانكاران شركت كننده در مناقصات از الزامات و مقررات شركت به منظور ارتقاي سطح سلامتي

توضیحات بیشتر

Original Article Iranian Journal of Medical Microbiology Iran J Med Microbiol: Volume 10, Number 1 (March-April) Journal homepage: Detecti

Original Article Iranian Journal of Medical Microbiology Iran J Med Microbiol: Volume 10, Number 1 (March-April) Journal homepage:   Detecti Original Article Iranian Journal of Medical Microbiology Iran J Med Microbiol: Volume 10, Number 1 (March-April) Journal homepage: www.ijmm.ir Detection and Prevalence of Herpes Simplex Virus and Papilloma

توضیحات بیشتر

عنوان درس : تعداد و نوع واحد : درس پیش نیاز : تغذيه بالینی 2 واحد )1 واحد تغذيه پیشرفته 1 و 2 نظری و 1 واحد عملی( بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی کرمانش

عنوان درس : تعداد و نوع واحد : درس پیش نیاز : تغذيه بالینی 2 واحد )1 واحد تغذيه پیشرفته 1 و 2 نظری و 1 واحد عملی( بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی کرمانش عنوان درس : تعداد و نوع واحد : درس پیش نیاز : تغذيه بالینی 2 واحد ) واحد تغذيه پیشرفته و 2 نظری و واحد عملی( بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده بهداشت قالب نگارش طرح درس مدرس : دکتر نچواک)

توضیحات بیشتر

Surveying adverse reactions following MMR vaccination in infants 1-6-years age in Ardabil city

Surveying adverse reactions following MMR vaccination in infants 1-6-years age in Ardabil city 6 مجله سلامت و بهداشت اردبیل دوره دوم شماره چهارم زمستان 90 صفحات 9 تا 6. بررسی واکنشهای جانبی ناشی از تزریق واکسن MMR در کودکان 6 ساله شهر اردبیل 5 4 * غلامحسین اتحاد منوچهر براک سعید صادقیه اهری عباس

توضیحات بیشتر

طراحی و ساخت وکتور خودکشی pDS132-ΔkanR به منظور حذف ژن مقاومت به آنتی-بیوتیک کانامایسین در بروسلا ملی‌تنسیس سویه Rev1 جهش‌یافته برای تولید سویه کاندید

طراحی و ساخت وکتور خودکشی pDS132-ΔkanR به منظور حذف ژن مقاومت به آنتی-بیوتیک کانامایسین در بروسلا ملی‌تنسیس سویه Rev1 جهش‌یافته برای تولید سویه کاندید Iranian Journal of Medical Microbiology Original Article Iran J Med Microbiol: Volume 10, Number 2 (May-June) Journal homepage: www.ijmm.ir Designing and Construction of the Suicide Vector pds132-δkanr

توضیحات بیشتر

اداره كل آموزش و پرورش استان خراسان رضوي

اداره كل آموزش و پرورش استان خراسان رضوي وزارت آموزش و پرورش معاونت آموزش متوسطه دفتر آموزش های فنی و حرفه ای- دفتر آموزش های کاردانش دبیرخانه راهبری کشوری برق و الکترونیک شیوه نامه کد شیونامه SH401 در نوشتن این شیوه نامه از محتوی " جشنواره های

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - Plant Organogenesis_2 embryo

Microsoft PowerPoint - Plant Organogenesis_2 embryo Embryogenesis جنين زايی ١ ٢ Double fertilization .١.٢.٣.۴.۵.۶ ايها دولپه حالتهای مختلف جنين زايی در تيپ شب بو تيپ کاسنی تيپ سيب زمينی تيپ ميخک تيپ اسفناج تيپ فلفل سياه (Onagrad) (Astrerad) (Solanad) (Caryophyllad)

توضیحات بیشتر

شیوه نامه نظارت بر اجرای دوره دکتری آموزشی پژوهشی «مرحله پژوهشی» مرحله اول : تعیین موضوع کمیته راهبری وظیفه استاد)ان( راهنما در تعیین وجه ناهمانندی و

شیوه نامه نظارت بر اجرای دوره دکتری آموزشی پژوهشی «مرحله پژوهشی» مرحله اول : تعیین موضوع کمیته راهبری وظیفه استاد)ان( راهنما در تعیین وجه ناهمانندی و «مرحله پژوهشی» مرحله اول : تعیین موضوع کمیته راهبری وظیفه استاد)ان( راهنما در تعیین وجه ناهمانندی و امانت داری موضوع کاربرگ 3 انتخاب استاد)ان( راهنما براساس دستورالعمل مربوط )توسط دانشجو( تا پایان نیمسال

توضیحات بیشتر

جستجوی ویروس بلوتانگ در شتر‌های یک کوهانه‎ی کشتار شده در نجف‌آباد (مرکز ایران) با روش RT-PCR

جستجوی ویروس بلوتانگ در شتر‌های یک کوهانه‎ی کشتار شده در نجف‌آباد (مرکز ایران) با روش RT-PCR 5 1 26- : 6 3 پ ا پ 7 9 3 1 ل و ا ر ا م ش م د ر ا چ ر و د / ک ش ز پ م ا د ژ و ل و ب ر ک م ر ش ت د ح ف ف خ ت د ز س ک ا و ز ا ش ا د ش ء ا ق ل ا م ا ا خ س ا پ ت ا ص و ص خ و ا گ ر د ک س ا پ م ل ر ا م ب ل ع

توضیحات بیشتر

امتحان زیست شناسی پیش دانشگاهی پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد فرهنگ آموزش

امتحان زیست شناسی پیش دانشگاهی  پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد فرهنگ آموزش باسمه تعالی دبیرستان غیردولتی امتحانات نوبت اول سال تحصیلی 93-94 ش صندلی : نام و نام خانوادگی: کلاس: چهارم زمان امتحان: 90 دقیقه رشته:تجربی درس: زیست شناسی تعداد صفحات: 3 تاریخ امتحان: 93/10 08/ کنید.

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation طراحی سازماندهی و اجرای ایده ها به سبک کسب و کارهای نوظهور (Launching Startups) Provided By: Ali Jahedi May 2015 Provided By: Ali Jahedi May 2015 نام و نام خانوادگی: علی جاهدی سوابق دانشجوی دکترای علم

توضیحات بیشتر

اسامی ارتقاء یافتگان سال 94 نام و نام خانوادگی: آقای دکتر علی تقی پور دانشکده:بهداشت گروه آموزشی: آمارزیستی واپیدمیولوژی ارتقا به مرتبه: دانشیاری نام

اسامی ارتقاء یافتگان سال 94 نام و نام خانوادگی: آقای دکتر علی تقی پور دانشکده:بهداشت گروه آموزشی: آمارزیستی واپیدمیولوژی ارتقا به مرتبه: دانشیاری نام اسامی ارتقاء یافتگان سال 94 نام و نام خانوادگی: آقای دکتر علی تقی پور دانشکده:بهداشت گروه آموزشی: آمارزیستی واپیدمیولوژی نام و نام خانوادگی: آقای دکتر حمیدرضاصادق نیا گروه آموزشی: فارماکولوژی 94/01/27

توضیحات بیشتر

کتابNOTCH TOP مقدمه تاپ ناچ Notch) (Top و سامیت (Summit) یک دوره کامل آموزش زبان انگلیسی در رده سنی جوانان و بزرگسالان را تشکیل می دهند که از آخرین مت

کتابNOTCH TOP مقدمه تاپ ناچ Notch) (Top و سامیت (Summit) یک دوره کامل آموزش زبان انگلیسی در رده سنی جوانان و بزرگسالان را تشکیل می دهند که از آخرین مت کتابNOTCH TOP مقدمه تاپ ناچ Notch) (Top و سامیت (Summit) یک دوره کامل آموزش زبان انگلیسی در رده سنی جوانان و بزرگسالان را تشکیل می دهند که از آخرین متد آموزشی متداول در جهان بهرمند بوده و جهت آمادگی امتحانات

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 فصل اول مهندسی چیست سید احسان تهامی استادیار گروه مهندسی دانشگاه آزاد tahami@mshdiau.ac.ir http://tahami.mshdiau.ac.ir 1 بارم بندی درس بیوالکتریک: 4 نمره میان ترم 2 نمره تمرین 8 نمره پایانترم + 6 نمره

توضیحات بیشتر

بسم اهلل الرحمن الرحیم برنامه پیشنهادی برای ترمهای 1 تا 5 دانشجویان برق ورودی 55 و بعد از آن تاریخ تصویب در شورای آموزشی دانشکده برق: 1951/80/22 دانشگ

بسم اهلل الرحمن الرحیم برنامه پیشنهادی برای ترمهای 1 تا 5 دانشجویان برق ورودی 55 و بعد از آن تاریخ تصویب در شورای آموزشی دانشکده برق: 1951/80/22 دانشگ بسم اهلل الرحمن الرحیم برنامه پیشنهادی برای ترمهای 1 تا دانشجویان برق ورودی و بعد از آن تاریخ تصویب در شورای آموزشی دانشکده برق: 191/80/ دانشگاه صنعتی شاهرود نیمسال اول - برق ورودی 9 به بعد -- -- --70

توضیحات بیشتر

فرم سوابق علمی ، پژوهشی و اجرایی اعضای هیئت علمی دانشگاه

فرم سوابق علمی ، پژوهشی و اجرایی اعضای هیئت علمی دانشگاه بسمه تعالي سوابق علمي پژوهشي و اجرايي مشخصات فردي: نام و نام خانوادگي آدرس تلفن پست الکترونیک ساناز سادات محمودیان گروه مرتبه علمي مدارک پزشکي و فناوري اطالعات سالمت دانشکده علوم پیراپزشکي مشهد میدان آزادي

توضیحات بیشتر

کاربران محترم! جهت اطلاعات از جزي یات هرکدام از دوره هاي آموزشی به جدول مربوط مراجعه و با کیک کردن بر روي دوره آموزشی جزي یات آن دوره را مشاهده کنید.

کاربران محترم! جهت اطلاعات از جزي یات هرکدام از دوره هاي آموزشی به جدول مربوط مراجعه و با کیک کردن بر روي دوره آموزشی جزي یات آن دوره را مشاهده کنید. کاربران محترم! جهت اطلاعات از جزي یات هرکدام از دوره هاي آموزشی به جدول مربوط مراجعه و با کیک کردن بر روي دوره آموزشی جزي یات آن دوره را کنید. همچنین براي هماهنگی ثبت نام با شماره هاي 02144873669 09197495086

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - ???? ?????1

Microsoft Word - ???? ?????1 شيمي مهندسي ارشد کارشناسي طراحي فرايند جداسازي- پيشرفته مکانيک سيالات پيشرفته طراحي راکتور پيشرفته رياضيات پيشرفته Advanced fluid mechanics Advanced chemical reactor design Advanced mathematics يا يا Advanced

توضیحات بیشتر

اساس کار آزمایش واکنش زنجیره ای پلیمراز PCR: Polymerase Chain Reaction آزمایش واکنش زنجیره ای پلی مراز Reaction( )Polymerase Chain یا به اختصار PCR در

اساس کار آزمایش واکنش زنجیره ای پلیمراز PCR: Polymerase Chain Reaction آزمایش واکنش زنجیره ای پلی مراز Reaction( )Polymerase Chain یا به اختصار PCR در اساس کار آزمایش واکنش زنجیره ای پلیمراز PCR: Polymerase Chain Reaction آزمایش واکنش زنجیره ای پلی مراز Reaction( )Polymerase Chain یا به اختصار PCR در حقیقت یک دستگاه تکثیر DNA و یا RNA می باشد که همانند

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation سوخت مایع %70 عنوان عملکرد سال 94 سال 95 تاکنون 9766 275 497 شبکه گذاري KM 160044 3638 انشعاب شهري 1794 117567 4012 انشعاب روستایی 4176-39055 حجم گاز جایگزین در صنعت 44058 521197 20160 اشتراك پذیري 20638

توضیحات بیشتر

بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی دکتر سلحشور بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی اقدامت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 1. تعیین سیاست ها اهداف و برن

بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی دکتر سلحشور بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی اقدامت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 1. تعیین سیاست ها اهداف و برن بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی دکتر سلحشور بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی اقدامت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 1. تعیین سیاست ها اهداف و برنامه ریزی عملیاتی توسعه آموزش مجازی در دانشگاه علوم

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 ی نسل سوم فهرست مطالب کلی ی نسل سوم در مورد ی نسل سوم ی در حرکت به سمت دانشگاه نسل سوم فناوری های نوین به عنوان پیلوت از دانشگاه های نسل سوم در 2 تعریف 3 تعریف 4 تعریف 5 تعریف 6 تعریف 7 تعریف 8 رشد همزمان

توضیحات بیشتر

ادغام برنامه سلامت گوش وپیشگیری از کم شنوایی و ناشنوایی در نظام سلامت کشور

ادغام برنامه سلامت گوش وپیشگیری از کم شنوایی و ناشنوایی در نظام سلامت کشور به نام خالق هستی دستورالعمل برنامه غربالگری تشخیص و مداخله بموقع شنوایی نوزادان و کودکان ویژه کارشناس و مسئولین مراکز ارائه خدمات در چارچوب تفاهم نامه وزارت بهداشت و درمان و شرح وظایف بهورز/مراقب سالمت

توضیحات بیشتر

هب انم خدا وند جان آفرین دانش گاه علوم زپشکی تهران دانشکده زپشکی گروه آموزش زپشکی شیوه نامه برگزاری ژورنال کالب/واچ مصوب گروه آموزش پزشکی در تاریخ 30

هب انم خدا وند جان آفرین دانش گاه علوم زپشکی تهران دانشکده زپشکی گروه آموزش زپشکی شیوه نامه برگزاری ژورنال کالب/واچ مصوب گروه آموزش پزشکی در تاریخ 30 وند جان آفرین دانش گاه علوم زپشکی تهران دانشکده زپشکی گروه آموزش زپشکی شیوه نامه برگزاری ژورنال کالب/واچ مصوب گروه آموزش پزشکی در تاریخ 30 شهریور 1392 بازبینی در تاریخ 20 بهمن 1395 کلیات برنامه هدف ژورنال

توضیحات بیشتر

دقيق سريع دی ماه 4931 سازمان فناوری اطالعات وارتباطات شهرداری تهران معاونت اطالعات مكاني راهنمای اتصال به سامانه موقعيت يابي آني تهران سمت برای دستگاه

دقيق سريع دی ماه 4931 سازمان فناوری اطالعات وارتباطات شهرداری تهران معاونت اطالعات مكاني راهنمای اتصال به سامانه موقعيت يابي آني تهران سمت برای دستگاه دقيق سريع دی ماه 4931 سازمان فناوری اطالعات وارتباطات شهرداری تهران معاونت اطالعات مكاني راهنمای اتصال به سامانه موقعيت يابي آني تهران سمت برای دستگاههای Trimble R8 R6 R4 5800 تأمين موارد زير برای دريافت

توضیحات بیشتر

آیین نامه داخلی گروه کامپیوتر

آیین نامه داخلی گروه کامپیوتر شیوهنامه دکترا این شیوه نامه به همراه گاربرگهای مربوطه در سایت گروه قرار دارد. دانشجویان موظف هستند از آخرین تصمیمات شورای تحصیالت تکمیلی گروه و دانشکده که از یکی از طریقهای اطالعیه در تابلو تحصیالت تکمیلی

توضیحات بیشتر

H.V.

H.V. معاونت حملونقل و ترافيک شهرداري تهران تهيه کننده: مهندسين مشاور دانشپژوهان هنگام تهران تير 3131 -1 MUTCD EN-. Corner Cubes Prismatic Lens Spherical Lens Housing Lens 6-3 -813/1 تهران شهرداري فني عالي

توضیحات بیشتر

پاتوبيولوژي مقايسهاي علمي پژوهشي سال هشتم بهار شماره بررسي سرمي عفونت متانوموويروس پرندگان در تعدادي از گلههاي مرغ ايران گوشتي مادر 2 1

پاتوبيولوژي مقايسهاي علمي پژوهشي سال هشتم بهار شماره بررسي سرمي عفونت متانوموويروس پرندگان در تعدادي از گلههاي مرغ ايران گوشتي مادر 2 1 پاتوبيولوژي مقايسهاي علمي پژوهشي سال هشتم بهار شماره 438-139 1 431 بررسي سرمي عفونت متانوموويروس پرندگان در تعدادي از گلههاي مرغ ايران گوشتي مادر 2 1 نريمان شيخي علي مسعوديان Seroprevalence of Avian Metapneumovirus

توضیحات بیشتر

کد نشریه عنوان اصلی نشریه صاحب امتیاز )مجوز ارشاد( پژوهش در پزشكي Medical Journal of The Islamic Republic of Iran Iranian Journal of Medical Sciences

کد نشریه عنوان اصلی نشریه صاحب امتیاز )مجوز ارشاد( پژوهش در پزشكي Medical Journal of The Islamic Republic of Iran Iranian Journal of Medical Sciences کد نشریه عنوان اصلی نشریه صاحب امتیاز )مجوز ارشاد( پژوهش در پزشكي Medical Journal of The Islamic Republic of Iran Iranian Journal of Medical Sciences مجله دانشكده پزشكي مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و

توضیحات بیشتر

Producer Well Placement for Integrated Multi-Reservoir Oil Fields

Producer Well Placement for Integrated Multi-Reservoir Oil Fields هب انم خدا وند مهربان مح مد صادق توللی استادیار بخ ش مهندسی شیم ی دااگشنه آزاد اسالمی شیراز tavallali@iaushiraz.ac.ir 6 دی ماه 1397 به مناسبت هفته پژوهش 1 آرزوی صبر برای بازماندگان مغفرت برای درگذشتگان

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - ویژه نامه بروسلوز.doc

Microsoft Word - ویژه نامه بروسلوز.doc Arak Medical University Journal (AMUJ) 2012, 14(6, Suppl 3): 5- Review Article Brucella bacterium induces infection and human cancers: Review Article Parsa N(M.D, Ph.D) 1*, Almasi-Hashiani A(M.Sc) 2 1-

توضیحات بیشتر

لیست رشته / گرایش های آزمون دکتری 96 دانشگاه تهران سهمیه ظرفیت محل تحصیل زبان و ادبيات فارسي پرديس خودگردان زبان و ادبيات فارسي پرديس البرز 210

لیست رشته / گرایش های آزمون دکتری 96 دانشگاه تهران سهمیه ظرفیت محل تحصیل زبان و ادبيات فارسي پرديس خودگردان زبان و ادبيات فارسي پرديس البرز 210 لیست رشته / گرایش های آزمون دکتری 96 دانشگاه 09 زبان و ادبيات فارسي زبان و ادبيات فارسي البرز 0 5 جغرافياي جغرافياي البرز 0 9 جغرافيا و برنامه ريزي شهري جغرافيا و برنامه ريزي شهري البرز 0 09 زبان و ادبيات

توضیحات بیشتر

مشخصات فردي و سوابق علمی پژوهشی و اجراي ی اطلاعات شخصی نام: ملیحه نام خانوادگی: عباسزاده آدرس محل کار: کاشان- بلوار قطب راوندي- دانشگاه کاشان- دانشکده

مشخصات فردي و سوابق علمی پژوهشی و اجراي ی اطلاعات شخصی نام: ملیحه نام خانوادگی: عباسزاده آدرس محل کار: کاشان- بلوار قطب راوندي- دانشگاه کاشان- دانشکده مشخصات فردي و سوابق علمی پژوهشی و اجراي ی اطلاعات شخصی نام: ملیحه نام خانوادگی: عباسزاده آدرس محل کار: کاشان- بلوار قطب راوندي- دانشگاه کاشان- دانشکده مهندسی- مهندسی معدن- تلفن: 09132275343-03155912426

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation گزارش وضعیت علمی فناوری و نوآوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری مرداد 1396 تعداد و رتبه ترازیابی نوآوری کشور رتبه ایران از نظر نوآوری مطابق گزارش Index) GII (Global Innovation 15 1 5 95 125 141 142 143 141

توضیحات بیشتر

مطالعه بیوانفورماتیکی پروتي ین آلفا-آمیلاز در گونه هاي مختلف پروکاریوتی و یوکاریوتی فهیمه افضل جوان 1 و 2 * و و 2 محسن مبینی دهکردي و بهناز صفار

مطالعه بیوانفورماتیکی پروتي ین آلفا-آمیلاز در گونه هاي مختلف پروکاریوتی و یوکاریوتی فهیمه افضل جوان 1 و 2 * و و 2 محسن مبینی دهکردي و بهناز صفار مطالعه بیوانفورماتیکی پروتي ین آلفا-آمیلاز در گونه هاي مختلف پروکاریوتی و یوکاریوتی فهیمه افضل جوان 1 و 2 * و 1 2 1 و 2 محسن مبینی دهکردي و بهناز صفار 1 دانشگاه شهرکرد دانشکده علوم پایه گروه ژنتیک 2 دانشگاه

توضیحات بیشتر

و فروشگاه اینترنتی سیان شاپ ارائه دهنده تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق در این فروشگاه امکان خرید انواع ابزارهای اندازه گیری و تجهی

و فروشگاه اینترنتی سیان شاپ ارائه دهنده تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق   در این فروشگاه امکان خرید انواع ابزارهای اندازه گیری و تجهی و فروشگاه اینترنتی سیان شاپ ارائه دهنده تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق www.seeanshop.com در این فروشگاه امکان خرید انواع ابزارهای اندازه گیری و تجهیزات ابزاردقیق با برندهای مختلف همچون تجهیزات KYORITSUو

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - APA.doc

Microsoft Word - APA.doc مارشال ك. و راسمن گ. ب. (1995). روش تحقیق کیفی. ترجمه: علی پارساي یان و سید محمد اعرابی (1377). تهران: انتشارات دفتر پژوهش هاي فرهنگی. کتاب: با سه نویسنده: سرمد زهره بازرگان عباس و حجازي الهه (1376). روش

توضیحات بیشتر