1394 تابستان 2 شمارة 2 دورة شهری گردشگری ص. گونهشناسیخدماتهتلهابرایآژانسهایمسافرتی هایپنجستارةشهرمشهد( )مطالعةموردی:هتل طباطبایی عالمه دانشگاه

اندازه: px
شروع نمایش از صفحه:

Download "1394 تابستان 2 شمارة 2 دورة شهری گردشگری ص. گونهشناسیخدماتهتلهابرایآژانسهایمسافرتی هایپنجستارةشهرمشهد( )مطالعةموردی:هتل طباطبایی عالمه دانشگاه"

رونوشت

1 1394 تابستان 2 شمارة 2 دورة شهری گردشگری ص. گونهشناسیخدماتهتلهابرایآژانسهایمسافرتی هایپنجستارةشهرمشهد( )مطالعةموردی:هتل طباطبایی عالمه دانشگاه جهانگردی مدیریت گروه استادیار ابراهیمی* مهدی طباطبایی عالمه دانشگاه جهانگردی مدیریت گروه دانشیار نمین تاجزاده ابوالفضل * طباطبایی عالمه دانشگاه بازاریابی گرایش جهانگردی مدیریت ارشد کارشناس محمودجیق محمدیان نسیم 1394/5/24 مقاله: پذیرش 1394/1/25 مقاله: دریافت بو» چکیده مضامین باید هتلها مدیران گردشگریاند. مقصد هر مهم عناصر جمله از هتلها و اقامتگاهها که است ویژگیهایی بررسی مستلزم کار این کنند. بازبینی را خود بازاریابی استراتژیهای و اپراتورها( تور و مسافرتی آژانسهای )بهویژه تجاری واسطههای از اعم آنها مشتریان نهایی مصرفکنندگان دیگر برندهای با هتل یک برند بین قائلشدن تفاوت برای مسافران( و )گردشگران هدف میکنند. تعریف را خود خدماتی محصول آنها پایة بر و میبرند بهکار خدمات از مناسبی گونهشناسی که است این حاضر پژوهش از اصلی ارائهشده سوی از از حاضر پژوهش شود. تعریف تهران شهر مسافرتی آژانسهای به مشهد پنجستارة هتلهای هدف نظر مدیران کلیة است. پیمایشی توصیفی دادهها گردآوری نحوة نظر از و کاربردی تهران مسافرتی آژانسهای که در اقامت با مشهد شهر به»سفر خدمات مستقیم بهطور مدیر از منظور میدهند. تشکیل را پژوهش آماری جامعة میدهند ارائه را پنجستاره«هتلهای برای کوکران فرمول از استفاده با است. داخلی مدیر و تور مدیر ب بند فنی مدیر مدیرعامل پرسشنامة پژوهش اهداف به دستیابی برای شد. برآورد نفر 218 نمونه حجم محدود جامعة اصلی سؤال 31 داشتن دربر با پژوهش گردآوریشده بهرهگیری با از یا دادهه شد. توزیع آماری جامعة اعضای بین و طراحی تحلیل و تجزیه تأییدی عاملی تحلیل آزمون و لیزرل نرمافزار اصلی»هستة قالب در را خدمت نوع سه هتلها که است آن از حاکی پژوهش نتایج شدند. میدهند. ارائه مسافرتی آژانسهای به فزایندهخدمات و تسهیلکنندهخدمات محصول«میزان که است آن از حاکی SPSS نرمافزار از استفاده با جمعیتشناختی دادههای تحلیل مدیران پاسخدهندگان از بیشتری درصد است. بوده مردان از بیش پژوهش در زنان مشارکت دیگر طرف از داشتهاند. سال پنج از کمتر کاری سابقة آنها از نیمی از بیش و بودهاند تور سایت منابع رایجترین مسافرتی«آژانس مشتریان»نظرهای و هتل«از»بازدید هتل«بودهاند. مطالعهشده هتلهای دربارة اطالعات کسب مشهد. پنجستارة هتلهای خدمات گونهشناسی هتلداری صنعت مسافرتی آژانسهای کلیدواژگان: مسئول نویسندة * تلفن:

2 گردشگری شهری دورة 2 شمارة 2 تابستان مقدمه استفاده از بازاریابی برای همة شرکتها و سازمانهایی که به دنبال حضوری آگاهانه در بازار و بدون تسلیم در برابر تغییرند ضرورت دارد )روستا و ابراهیمی 2(. 1387: بدون شک هدف اصلی بازاریابی تأمین نیازها و خواستههای مشتری به شکلی بهتر از رقبا و کسب سود از این راه است )کاتلر و فورچ :.)Brooksbank 1994 البته باید توجه داشت که نیازهای مشتریان از صنعتی به صنعت دیگر بسیار متفاوت است. بنابراین رویکردهای متفاوتی نیز برای ارضای این نیازها ضروری خواهد بود )کاتلر و فورچ 128(. 1390: بیگمان هر بازار یا صنعتی عوامل کلیدی موفقیت مختص خود را دارد (Petcu & DavidSobolevschi 2009) محصول یا خدمتی در ذهن مشتریان به شکل خاصی درک میشود و ویژگیها و مشخصههای خاصی دارد و هر Gensch & (1993.)Javalgi ;1988 Dibb & Simkin ویژگیهایی که اثر مستقیمی بر قصد خرید مشتریان و تفکیک هتل از رقبا میگذارند ویژگیهای تعیینکننده نامیده میشوند. مطابق نظر حماسی استرانگ و تیلور )1994( عملکرد یعنی ادراک مشتری از آن. هرچه ادراک مشتری از عملکرد مطلوبتر باشد احتمال انتخابشدن از میان گزینههای مشابه دیگر بیشتر خواهد بود (2000.(Chu & Choi ادراک مشتریان از برند خواه درست باشد خواه نادرست مبنای تصمیمگیری آنها برای خرید برند خواهد بود )بیات : (. تجزیه و تحلیل ادراکات مشتریان به شناسایی عواملی که در موفقیت یا شکست یک استراتژی بازاریابی مشارکت دارند کمک میکند و متعاقبا به هتل این امکان را میدهد تا تصویر محصول خود را در بازارهای هدف بهبود بخشد با این حال مسافرتی«.(Ibrahim & Gill 2005) بررسی پژوهشهای گوناگون صنعت هتلداری حاکی از آن است که»روابط بین هتلها و آژانسهای و دیدگاههای واسطههای تجاری بهرغم اهمیت آنها در افزایش سودآوری هتلها کمتر مورد توجه قرار گرفته شده است و بخش اعظمی از پژوهشها بر روی مصرفکنندگان نهایی یا میهمانان هتلها تمرکز یافته است بهویژه در ایران پژوهشی از این منظر انجام نشده است. ازاینرو طبقهبندی خاصی برای انواع خدماتی که یک هتل میتواند به واسطههای تجاری ارائه ناهمگون گاه با توالی مناسب و گاه پراکنده. از طرف دیگر کند وجود ندارد و خدمات صرفا براساس تجربه ارائه میشود گاه همگون و گاه براساس نتایج آمارگیری مرکز آمار از گردشگران ملی شهر مشهد مقدس نخستین مقصد گردشگران داخلی است )مرکز آمار ایران 1390( که در این میان گردشگران تهرانی بیشترین سفرها به مشهد را به خود اختصاص دادهاند )مؤمنی صرافی و قاسمی خوازنی خود به مشهد را برنامهریزی میکنند. تحقیقات میدانی پژوهشگران 1387(. بخش اعظمی از این گردشگران از طریق آژانسهای مسافرتی سفر نشان میدهد آژانسهایی که به تعریف و طراحی بستههای مسافرتی برای مقاصد داخلی اقدام میکنند بیشتر بستههای خود را برای شهر مشهد و جزیرة کیش طراحی کرده و در اختیار آژانسهای کوچک دیگر و گردشگران قرار میدهند. مجموع اینها حاکی از آن است که شهروندان تهرانی منبع درآمد مناسبی برای هتلهای واقع در مشهد هستند و از طرف دیگر آژانسهای مسافرتی واقع در تهران نیز میتوانند همکاران و مشتریان مناسبی برای این هتلها باشند که خدمترسانی بدانها نیازمند برنامهریزی است. نخستین گام در این مسیر گونهشناسی خدماتی است که میتوان به آنها ارائه کرد. اصلی هدف از پژوهش حاضر این است که گونهشناسی مناسبی از خدمات ارائهشده از سوی هتلهای پنجستارة مشهد به آژانسهای مسافرتی شهر تهران تعریف شود. بنابراین سؤاالت اصلی پژوهش این است که انواع خدماتی که 1. determinant attributes 2. Hemmasi, Strong & Taylor 3. performance

3 193 گونهشناسی خدمات هتلها برای آژانسهای مسافرتی... هتلهای مطالعهشده به آژانسهای میشوند و هریک چه مواردی را دربر میگیرند مسافرتی شهر تهران ارائه میدهند کداماند این خدمات به چند دسته تقسیم مبانی نظری شرکتهای فعال در صنعت گردشگری و هتلداری بیش از یک محصول یا خدمت را ارائه میدهند که هریک مشتریان مختلفی را هدف قرار دادهاند. همانند همة صنایع خدماتی که محصوالتشان قابل مشاهده نیست و پیش از خرید امکان امتحان آن توسط مصرفکنندگان وجود ندارد آژانسهای مسافرتی چهار نقش ایفا میکنند: 1. اطالعرسانی 2. رزرواسیون و انجامدادن تراکنش 3. ارائة پیشنهاد و مشاوره به مسافر 4. ارائة خدمات ارزش افزوده با ترکیب نیازهای مسافران به هتل و سایر نیازهای مسافرتی آنها. در این میان اثر انکارناپذیر آژانسهای مسافرتی بر تصمیمگیری مسافران بارها به اثبات رسیده است. بنابراین روابط و عملکرد هتلها با آژانسهای مسافرتی نیازمند برنامهریزی دقیقتر 1 و تعریف دقیقتر محصوالت برای آنهاست. مطابق نظر ویویان داشل مدیر رسانهای هتلهای زنجیرهای ریتز 2 کارلتون دربارة اما عملکرد و محصول فعلی هتلها هتلها از تمایل آژانسهای مسافرتی به فروش اتاقهای هتل آگاهاند عملکرد قابل قبولی در مشخصتر طبقة هتلهای همة مسافرتی کردن محصوالتشان متوسط مشابه یکدیگرند و همة برای آنان انجام ندادهاند و بنابراین از نظر آژانسهای هتلهای لوکس شبیه به هماند Dubé & Renaghan).(2000 است و همة میشود: آنها چنانکه پیشتر نیز ذکر شد مطالعات اندکی در خصوص روابط بین هتلها و آژانسهای مسافرتی صورت پذیرفته بهطور مستقیم به تقسیمبندی انواع خدمات هتل برای این دسته از مشتریانش پرداخته نشده است. درعوض در انواع خدمات براساس پژوهش هتل در قالب ویژگیهای عملکردی ارزشآفرین شدهاند بررسی که در ادامه بدانها اشاره 3 شالز )1994( از دیدگاه آژانسهای مسافرتی مشکل»پرداخت کمیسیونها«سه بعد دارد: 1. دیر پرداخت کردن 2. عدم اجازة آژانسها به فروش همة اتاقهای موجود و 3. ایجاد تغییرات در رزرواسیونها )درنتیجه معاملة انجامشده به ذخیرة جا از طریق آژانس نسبت داده نمیشود(. وی ایدههای برتر برای کار با آژانسهای مسافرتی را بدین صورت برمیشمارد: پرداخت به موقع کمیسیونها تعهد همهجانبة هتل به بازار آژانسهای مسافرتی آموزش کارکنان دربارة نیازهای مهم و ویژة بازار آژانسهای مسافرتی پاداش و تشویق آژانسهایی که بهطور مرتب هتل را رزرو میکنند ارائة اطالعات مفصل کمیسیون ترتیب دادن سفرهای آشنایی دربارة : امکانات و تسهیالت هتل خدمات هتل اطالعات رزرواسیون و اطالعات مربوط به اطمینان از واجد شرایط بودن آژانسهای متقاضی بازدید رایگان یا با تخفیف ایجاد فرصتهای آموزشی برای آژانسها )با اسپانسر شدن سمینارهای مرتبط با آژانسها(. 1. Vivian Deuschl 2. RitzCarlton Hotel 3. Schulz

4 گردشگری شهری دورة 2 شمارة 2 تابستان شالز )1994( در پایان نکاتی را متذکر میشود: دربارة پکیجها رویدادها و ترفیعات خاص هتل اطالعاتی را برای آژانسهای مسافرتی ارائه دهید )تا بتوانند آنها را بفروشند(. اگر برای مشتریان خود فروش»در لحظة آخر«در نظر گرفتهاید به آژانسها نیز اطالع دهید. کیفیت خدمات بیشتر از ویژگیهای فیزیکی هتل برای آژانس ایجاد ارزش میکند. بهطوریکه شش هتل از ده هتل برتر مطالعهشده عملکرد بهتری در خدمات داشتهاند. نام برند و شهرت و اعتبار آن ارزش پولی معامالت و پاداش برای واسطهها و ارتباطات با واسطه ویژگیهایی هستند که وفاداری آژانسها را به دنبال دارند. 1 داب و رناگان )2000( این ویژگیهای زیر را بهمنزلة ویژگیهای ایجادکنندة ارزش برای آژانسهای مسافرتی معرفی معرفی میکند: محل مناسب )مهمترین ویژگی( ارزش پولی )برای مشتری(: قیمت پایین/ مناسب/ باال ارتباطات با واسطه: کارآمدی سیستمهای رایانهای رزرواسیون کیفیت نمایندگیهای فروش کیفیت اطالعات دریافتی به دنبال درخواست واسطه گوش فرا دادن به بازخوردها فراهمکردن بازدید و اطالعات نام برند و شهرت برند معامالت و پاداشهایی برای واسطهها: میزان پاداشها میزان کمیسیون و حقالزحمه پرداخت به موقع کمیسیون ارزش معامالت پکیجشده کیفیت خدمات بینشخصی: حرفهای بودن دوستانه بودن دقیق بودن )دقت در سفارشیشده شناخت شخصی ارائة خدمات( خدمات کیفیت اتاق می همان: کیفیت کلی اندازه تمیزی راحتی مبلمان تجهیزات مرتبط با کار وجود آشپزخانة کوچک باشگاههای سالمت داراییهای هتل )ساختمان هتل(: طراحی امکانات فیزیکی زیباشناختی اندازة هتل تمیزی ساختمان و فضاهای عمومی اندازة اتاقهای جلسات. آنها همچنین ده عملکرد برتر هتلها را از نظر واسطهها رزرواسیون بهروز رایانهای بدین شرح ذل شناسایی کردهاند: 1. داشتن سیستم 2. داشتن نمایندگی فروش خوب 3. ارائة اطالعات درخواستی 4. فراتر رفتن کارکنان از وظایفشان 5. ارائة پاداشها یا کمیسیونهای قوی 6. پرداخت بهموقع کمیسیون 7. آموزش خوب کارکنان 8. ارائة کیفیت ثابت 9. پیشنهاد معامالت خوب پکیجشده و 10. داشتن مدیریت خوب. از طرف دیگر به دلیل تعداد اندک مطالعات صورتپذیرفته درخصوص روابط بین هتلها و آژانسهای مسافرتی در ادامه به اختصار به برخی از پژوهشهای کاربردی انجامشده در زمینة تعیین ویژگیهای مهم از نظر مسافران اشاره شده است تا خط راهنمایی برای انتخاب شاخصهای پژوهش حاضر باشد زیرا با توجه به نظر خبرگان امر و مصاحبه با تعدادی از اعضای جامعه نیازها و خواستههای مسافران بخش اعظمی از خواستههای آژانسهای مسافرتی میدهد و ویژگیهای مهم هتلها از نظر مسافران مطالبات )پژوهشهای میدانی محقق 1392(. معیارهایی چون اولیة»دکوراسیون و را تشکیل آژانسهای مسافرتی از هتل را شکل میدهند اتاقها«اندازة»کیفیت اتاقتسهیالت و امکانات هتل )تفریحی و تجاری(قیمتمحلکیفیت غذاارزش پولیشهرت و اعتبار هتلرفتار و 1. Dubé & Renaghan

5 195 گونهشناسی خدمات هتلها برای آژانسهای مسافرتی... عملکرد کارکنانسرعت در پذیرش و خروج مسافرانکیفیت خدماتمحیط آرام و جو مناسبتنوع رستورانها و کافیشاپهاپاکیزگیتزئینات و زیباییراحتی مبلمان و تختخوابدسترسی به جاذبهها و تسهیالتخدمات اتاق )رومسرویس(«و همچنین»داشتن سیستم رزرواسیون خوب و بهروز«هم از نظر مسافران و از نظر آژانسهای مسافرتی بسیار حائز اهمیتاند )دهدشتی شاهرخ و فیاضی : و 136 Atkinson, 1988; Barsky & Labagh, 1992; Saleh & Ryan, 1992; Wilensky & Buttle, 1988; Knutson, 1988; Lewis, 1985;.)Chu & Choi, 2000 (Hitchner 2006: , quoted Kesseler مدیران هتلها باید مفاهیم و مضامین استراتژیهای بازاریابی خود را مورد بازبینی قرار دهند. این کار مستلزم بررسی ویژگیهایی است که مشتریان آنها برای تفاوت قائل شدن بین برند هتل با برندهای دیگر به کار میبرند Dev,). (Morgan & Shoemaker, 1995 با توجه به ادبیات مرتبط با روابط بین هتلها و آژانسهای مسافرتی و همچنین معیارهای مهم هتلها از دیدگاه مسافران و براساس مدل»گل خدمات«)الوالک و رایت 134( 1382: مدل مفهومی پژوهش )شکل 1 ( توسعه یافته است. با توجه به گل خدمات هستة اصلی محصول منفعت اصلی را که متوجه نیازهای خاص مشتری است فراهم میکند و ماهیت بنیادی موضوع هتل را تعریف میکند. عناصر تکمیلی خدمات )خدمات تسهیلکننده و فزاینده( نیز مزایایی افزون بر هستة اصلی محصول را تهیه میکند و آن را متفاوت از عرضة محصوالت رقبا مینماید. هستة اصلی محصول اطالعات گرفتن سفارش ویژگیهای هتلها خدمات تسهیلکننده صدور صورت حساب پرداخت خدمات فزاینده مشاوره میهماننوازی امانتداری خدمات استثنایی )رفع شکایات( روششناسی پژوهش شکل 1. مدل مفهومی پژوهش آژانسهای مسافرتی و تور اپراتورها عالوه بر فعالیتهای گردشگری بهمنزلة مشتری هتلها نیز محسوب میشوند. این گروه از مشتریان به دلیل ارتباط نزدیکشان با گردشگران از نیازها و خواستههای آنان آگاهی بیشتری دارند و به نحوی نظرات مصرفکنندگان نهایی فعلی و بالقوه را نیز انتقال میدهند. مؤمنی و دیگران در طی مطالعات میدانی انجامشده در سال 1385 چنین نتیجه گرفتهاند که استان تهران بیشترین حجم تقاضای گردشگری مذهبی را در میان استانهای کشور داشته است )مؤمنی و دیگران 1387(. مدیران آژانسهای مسافرتی تهران که بهطور مستقیم خدمات»سفر به شهر مشهد با اقامت در هتلهای پنجستاره«را ارائه میدهند جامعة آماری پژوهش را تشکیل میدهند )142 آژانس و 568 مدیر(. منظور از مدیر مدیرعامل مدیر فنی بند ب مدیر تور و مدیر داخلی است. پس از تعیین جامعة آماری حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران تعیین شد. عدد بهدستآمده برابر است با 218 نفر که برای انتخاب اعضای آن از»نمونهگیری در دسترس«استفاده شده است.

6 گردشگری شهری دورة 2 شمارة 2 تابستان پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر شیوة گردآوری و تحلیل اطالعات توصیفی پیمایشی است. جهت انجامدادن این پژوهش پس از بررسی ادبیات پژوهش با برقراری تماس مستقیم با برخی از افراد جامعه و مطرحکردن پرسشهای نیمهساختاریافته به ارزیابی دیدگاههای آنان پرداخته شد. درنهایت با استفاده از نتایج حاصل از بررسی ادبیات و مصاحبه با خبرگان دانشگاهی پرسشنامهای جهت ارائه به اعضای نمونة آماری تهیه شد. سؤاالت پرسشنامه با استفاده از طیف پنجگزینهای لیکرت و در جهت پاسخ به پرسشهای پژوهش طراحی شدهاند. روایی پرسشنامه از سوی خبرگان دانشگاهی و مصاحبه با تعدادی از اعضای جامعه تأیید شده است. برای سنجش پایایی پرسشنامه نیز از ضریب آلفای کرونباخ برای 31 نمونة نخست استفاده شد که 0/85 بهدست آمده است. تجزیه و تحلیل دادهها و یافتههای آماری پژوهش بستة نرمافزاری SPSS و تحلیل دادههای پژوهش حاضرند. نسخة 19 و بستة نرمافزاری LISREL نسخة 8/72 ویندوز نرمافزارهای استفادهشده جهت تجزیه آمار توصیفی و یافتههای حاصل از آن نتایج حاصل از مشاهدات توصیفی میتوانند کمکی در جهت تصمیمگیری بهتر باشد. در این پژوهش بررسی ویژگیهای شرکتشناختی حاصل شد: نتایج ذیل از جدول 1. نتایج توصیفی ویژگیهای شرکتشناختی )اندازة نمونه = 218( ویژگی جنسیت سن سطح تحصیالت اجزا زن مرد کمتر از 30 سال بین 30 تا 40 سال بیشتر از 40 سال دیپلم کاردانی کارشناسی کارشناسی ارشد و دکتری فراوانی درصد 65/1 34/9 63/8 10/1 26/1 13/8 21/6 57/3 7/3 ویژگی مرتبط بودن رشتة تحصیلی سمت شغلی سابقة کاری اجزا 1 مرتبط نامرتبط مدیرعامل مدیر فنی مدیر تور مدیر داخلی کمتر از 5 سال بین 5 تا 10 سال بیشتر از 10 سال فراوانی درصد 13/8 86/ /1 36/7 25/2 58/3 13/3 28/4 آژانسهای مسافرتی بیشتر برای محصوالتی که با اهداف»زیارتی تفریحی«و در قالب تور ) 40 درصد( یا سفر انفرادی ) 39 درصد( برای گردشگران تهیه شده باشند به رزرو هتلهای پنجستارة شهر مشهد اقدام میکنند. مهمترین»منابع کسب اطالعاتی«مدیران آژانسهای مسافرتی دربارة هتلهای پنجستارة این شهر به ترتیب عبارتاند از: 1. وبسایت هتل ) 34/19 درصد( 2. بازدید از هتل ) 21 درصد( و 3. دیدگاهها و خواستههای مشتریان آژانس مسافرتی ) 19/69 درصد(. درصد بسیار اندکی از جامعة هدف نشریات گردشگری را بهمنزلة منبع اطالعاتی خود در نظر میگیرند. کارنیرو و کاستا )2001( نیز به بررسی این مسئله پرداختهاند. با توجه به نتایج پژوهش آنها منابع کسب اطالعات آژانسها دربارة هتلهای پرتغال عبارتاند از: 1.»مدیریت جهانگردیمدیریت هتلداریهتلداری و گردشگری«و»طبیعتگردی«

7 % 197 گونهشناسی خدمات هتلها برای آژانسهای مسافرتی بازدید از هتل 100 درصد 2. مشتریان تور اپراتور 75 درصد 3. ارتباط با کارکنان هتل در مکانهای مختلف مجموعا 66 درصد 4. بروشور هتل 58 درصد 5. راهنمای هتلهای پرتغال 20 درصد 6. نمایندة تور اپراتور در کشور پرتغال 20 همکاران مشتریان تور اپراتور 4 درصد 8. بروشور»هتلهای برتر دنیا«)معادل نشریات گردشگری( صفر درصد. چنانکه مشاهده میشود نتایج هر دو پژوهش تقریبا در راستای هم است..7 جامعة هدف ترجیح میدهند»منوی غذایی«یک هتل پنجستاره به صورت باز )سلفسرویس( برای مسافران عرضه شود ) 81 درصد( هرچند از نظر برخی از آنان نیز بنا به دالیلی منوی غذای انتخابی ) 17 درصد( نسبت به منوی باز از ارجحیت باالتری برخوردار بود که در قسمت پیشنهادها شرح داده خواهد شد. با این حال همة آنها منوی غذا به صورت بسته را در پایینترین رده قرار دادهاند. بیشتر آژانسها سفارش خود مبنی بر رزرو اتاق برای مسافران را به صورت تلفنی ) 52/3 درصد( و اینترنتی ) 47/7 درصد( ثبت میکنند. از شواهد امر پیداست که میزان اعتماد آنان به رزرو تلفنی تا حدودی بیشتر از رزرو اینترنتی است. آنها شیوة ثبت سفارش از طریق مراجعة حضوری نمایندة آژانس مسافرتی را که در شهر مشهد مستقر است منسوخ دانستهاند. جامعة از نظر هدف پرداخت اینترنتی هزینهها )از سوی آژانس به حساب هتل( اولویت باالتری نسبت به سایر روشهای پرداخت دارد ) 71 درصد( و میزان استفادة آنها از سایر روشهای پرداخت بسیار پایینتر است. آمار توصیفی و یافتههای حاصل از آن در سطح استنباطی به منظور یافتن روابط خاص میان متغیرهای جامعه از این آزمونها استفاده شده است: 1 بررسی نرمالیتی با استفاده از آزمون کلموگروف اسمیرنوف بررسی روایی )سازه( با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی دومرتبهای. براساس نتایج حاصل از آزمون کلموگروف اسمیرنوف مقدار سطح ی در همة مؤلفهها باالتر از مقدار خطای 0/05 است. بنابراین میتوان نتیجه گرفت که»همة به منظور تحلیل ساختار مؤلفههای پژوهش نرمالاند «. جدول 2. نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنوف برای متغیرهای پژوهش متغیرهای پژوهش هستة اصلی محصول خدمات تسهیلکننده خدمات فزاینده پرسشنامه Sig. 1/173 1/109 1/158 و کشف عوامل تشکیلدهندة نتیجة فرضیه 0/061 0/181 0/068 هر سازه از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شده است. تحلیل عاملی مرتبة اول و دوم مشخص میکند که کدام متغیرها با کدام عامل و همچنین کدام عامل با کدامیک از عوامل همبسته است. نتایج تحلیل عاملی تأییدی متغیرهای پژوهش در نمودارهای 1 و 2 و همچنین جدول 3 خالصه شده است. از آنجا که مقادیر محاسبهشدة آمارة t برای هریک از بارهای عاملی هر نشانگر با سازه یا متغیر پنهان خود خارج از بازه 1/96 تا 1/96+ قرار گرفته است بر طبق این مدل بار عاملی در سطح اطمینان 95 درصد است. بنابراین میتوان همسویی سؤاالت پرسشنامه برای اندازهگیری مفاهیم را در این مرحله معتبر نشان داد. درواقع نتایج فوق نشان میدهد»آنچه پژوهشگران است. بنابراین روابط بین سازهها یا متغیرهای پنهان قابل استناد است«. با سؤاالت پرسشنامه قصد سنجش آنها را داشتهاند با این ابزار محقق شده 1. KolmogorovSmirnov

8 گردشگری شهری دورة 2 شمارة 2 تابستان برای آنکه نشان دهیم این مقادیر»شاخصهای برازش«بهدستآمده تا چه حد با واقعیتهای موجود در مدل تطابق دارند باید بررسی شوند. برای ارزیابی مدل تحلیل عاملی تأییدی و مدل مسیر چندین مشخصة برازندگی وجود دارد. در این پژوهش برای ارزیابی مدل تحلیل عاملی تأییدی از شاخصهای کای دو مجذورات باقیمانده )RMR( شاخص برازندگی )χ2( )GFI( شاخص تعدیل برازندگی )AGFI( )NFI( شاخص نرمنشدة برازندگی شاخص برازندگی )NNFI( )IFI( فزاینده )CFI( و شاخص بسیار مهم ریشة دوم برآورد واریانس خطای تقریب )RMSEA( شاخص برازندگی ریشة شاخص نرمشدة تطبیقی میانگین برازندگی )مقایسهای( استفاده شده است. مقادیر بهدستآمده برای این شاخصها در شکل 2 مشخص شدهاند. این مقادیر نشان میدهند که»دادههای این پژوهش با ساختار عاملی و زیربنای نظری پژوهش برازش مناسبی دارد و این بیانگر همسو بودن سؤاالت پرسشنامه با سازههای نظری است به بیان دیگر نتایج نشان میدهند که مدل مفهومی پژوهش از برازش مناسبی برخوردار بوده است«. واریانس با کمک شاخص میانگین واریانس )AVE( مشخص استخراجشده 1»همة که شد استخراجشدة باالتر از 0/5 دارند«. الزمة تأیید پایایی پرسشنامه باالتربودن شاخصهای»آلفای کرونباخ«از مقدار 0/7 است )جدول 3 (. جدول 3. شاخصهای روایی و پایایی سازههای مطالعهشده میانگین 2»پایایی ترکیبی«و آلفای کرونباخ 0/822 0/861 0/766 CR 0/908 0/922 0/899 AVE 0/61 0/76 0/78 متغیرهای پنهان هستة اصلی محصول خدمات تسهیلکننده خدمات فزاینده شکل 2. مدل تحلیل عاملی پژوهش در حالت تخمین ضرایب استاندارد 1. Average Variance Extracted 2. Composite reliability (CR)

9 199 گونهشناسی خدمات هتلها برای آژانسهای مسافرتی... شکل 3. مدل تحلیل عاملی پژوهش در حالت ی با توجه به اندازة بار عاملی متغیرها در تحلیل عاملی مرتبة دوم )جدول 4 ( میتوان به سؤاالت پژوهش بدین صورت پاسخ داد: انواع خدمات هتلهای پنجستارة مشهد برای آژانسهای مسافرتی را میتوان به ترتیب در سه گروه»هستة اصلی محصولخدمات تسهیلکننده«و»خدمات فزاینده«دستهبندی کرد. متغیر پنهان ادراک مشتریان تجاری جدول 4. نتایج تحلیل عاملی تأییدی: تحلیل عاملی تأییدی نماد در مدل هستة اصلی محصول خدمات تسهیلکننده خدمات فزاینده بار عاملی 0/77 0/65 0/47 آمارة t 9/34 8/54 7/15 مرحلة دوم سطح ی نتیجه جدول 5 نشان میدهد که هر 10 شاخص مربوط به متغیر هستة اصلی محصول جزء خدمات هتلها برای آژانسهای مسافرتیاند. از میان آنها شاخصهای ساختمان اندازه و دکوراسیون فضاهای عمومیکیفیت کلی اتاق )دکوراسیون امکانات اندازة»محل مناسب از نظر دسترسی«اتاق و راحتی(عملکرد»زیبایی حرفهای و دقیق کارکنان«و»کیفیت خدمات اتاق و خدمات شخصی«با بارهای عاملی باالتر از 0/83 بیشترین میزان اهمیت و شاخص»تسهیالت و تجهیزات هتل«کمترین اهمیت را در سنجش این متغیر دارند. میزان اهمیت سایر شاخصهای مربوط به این متغیر یعنی»محیط آرام و جو مناسبمناسببودن نوع منوی غذایی پیش روی مسافرنام برند شهرت و پرستیژ هتل«و»کیفیت وعدههای غذایی«اندکی باالتر از این شاخصاند. از آنجا که بخش اعظمی از مسافران هتلها با هدف زیارت در این هتلها اقامت میکنند بسیاری از مدیران

10 گردشگری شهری دورة 2 شمارة 2 تابستان آژانسها اذعان داشتند که کمتر مسافری ماندن در هتل را به زیارت یا گشتوگذار در این شهر ترجیح میدهد. بنابراین تسهیالت هتل آرامبودن جو هتل نام برند و پرستیژ هتل تأثیری بر انتخاب مسافران و درنتیجه انتخاب آژانسهای مسافرتی ندارد. از طرف دیگر مسافران شهر مشهد در بیشتر مواقع غذای خود را در رستورانهای نزدیک حرم میل میکنند همچنین از نظر نمونة آماری قیمت غذای هتلهای پنجستارة این شهر نسبت به کیفیت آن به قدری باالست 1 که در عمل بهتر است مسافران از خدمات رستوران هتل استفاده نکنند. چنانکه مشاهده میشود نتایج تحلیل آماری با اظهارات جامعة هدف نیز همخوانی دارد. جدول 5. نتایج تحلیل عاملی تأییدی: تحلیل عاملی مرحلة اول برای متغیر»هستة اصلی محصول«نماد در مدل Q1: کیفیت کلی اتاقها از نظر دکوراسیون امکانات اندازة اتاق و راحتی Q2: محل مناسب )از نظر دسترسی نسبی به حرم یا مراکز خرید و مرکز شهر و فرودگاه( Q3: کیفیت خدمات )رومسرویس و خدمات شخصی( Q4: عملکرد حرفهای و دقیق کارکنان در ارائة خدمات Q5: زیبایی ساختمان هتل اندازة آن و دکوراسیون فضاهای عمومی Q6: نام برند شهرت و پرستیژ هتل Q7: تسهیالت و تجهیزات هتل )تجاری تفریحی/ ورزشی رستوران( Q8: کیفیت وعدههای غذایی Q9: مناسببودن نوع منوی غذایی پیش روی مسافر )سلفسرویس انتخابی بسته( Q11: محیط آرام و جو مناسب هتل بار عاملی 0/86 0/84 0/83 0/84 0/85 0/35 0/32 0/35 0/36 0/37 آمارة t 21/04 20/51 20/99 21/47 6/82 6/33 6/89 7/09 7/34 سطح ی نتیجه چنا کن ه در جدول 6 مشاهده میشود درخصوص متغیر خدمات تسهیلکننده نیز هر چهار بعد در نظر گرفته شده با بارهای عاملی بزرگتر از 0/80 در اندازهگیری این متغیر اثرگذار بودهاند. این ابعاد از نظر تأثیرگذاری بر سنجش متغیر مربوطه به ترتیب عبارتاند از: پرداخت گرفتن سفارش اطالعات و صدور صورتحساب. جدول 6. نتایج تحلیل عاملی تأییدی: تحلیل عاملی مرحلة اول برای متغیر»خدمات تسهیلکننده«نماد در مدل اطالعات گرفتن سفارش صدور صورتحساب پرداخت بار عاملی 0/84 0/85 0/80 0/88 آمارة t 19/94 20/95 20/74 سطح ی نتیجه هر چهار بعد مربوط به متغیر خدمات فزاینده نیز با بار عاملی باالی 0/80 تأثیر بسزایی در سنجش این متغیر دارند )جدول 7 ( و به ترتیب میزان اثرگذاری عبارتاند از: مشاوره میهماننوازی امانتداری و خدمات استثنایی. جدول 7. نتایج تحلیل عاملی تأییدی: تحلیل عاملی مرحلة اول برای متغیر»خدمات فزاینده«آمارة t نماد در مدل بار عاملی سطح ی نتیجه 21/18 20/15 18/90 0/87 0/86 0/83 0/80 مشاوره میهماننوازی امانتداری خدمات استثنایی 1. هرچند به گفتة اعضای نمونة آماری این مسئله در شهرهایی که افراد به قصد تفریح به آنها سفر میکنند بسیار حائز اهمیت است.

11 201 گونهشناسی خدمات هتلها برای آژانسهای مسافرتی... نتیجهگیری بسیاری از آژانسهای مسافرتی و نیروهای فروش آنها آمادهاند تا به هتلداران در عصری که همة پرکردن اتاقهایشان کمک کنند. در کسبوکارها به دنبال راههای افزایش درآمد خود هستند هتلداران میتوانند به منظور توسعة فروش به شیوهای اثربخش با آژانسهای مسافرتی همکاری کنند. از طرف دیگر آژانسها نیز به رزرو هتل روی آوردهاند تا درآمد 1 خالص خود را تقویت بخشند زیرا جنگ قیمتهای خطوط هوایی به معنای کمیسیونهای پایین این بخش از صنعت گردشگری است.(Schulz 1994) باید توجه داشت که ارائة هرگونه راهکار جهت دستیابی به اهداف بازاریابی و درنتیجه سودآوری خواه در صنعت هتلداری خواه در سایر صنایع تولیدی و خدماتی بدون شناسایی ویژگیهای تعیینکننده از نظر مشتری و شناخت گونههای مختلف خدمات/ محصوالت از نظر وی تقریبا غیرممکن است. با توجه به نتایج تحلیل عاملی مرتبة اول هر 10 شاخص مربوط به متغیر هستة اصلی محصول بر ادراکات جامعة هدف از هتلهای پنجستاره شهر مشهد اثر میگذارند. درخصوص متغیر خدمات تسهیلکننده نیز هر چهار بعد در نظر گرفته شده با بارهای عاملی بزرگتر از 0/80 در اندازهگیری این متغیر اثرگذار بودهاند. عالوه بر این هر چهار بعد مربوط به متغیر خدمات فزاینده با بارهای عاملی باالی 0/80 نیز تأثیر بسزایی در سنجش این متغیر داشتهاند. اندازة بار عاملی متغیرها در تحلیل عاملی مرتبة دوم حاکی از آن است که سه دسته خدمات»هستة اصلی محصولخدمات تسهیلکننده«و»خدمات فزاینده«بهترتیب بیشترین تأثیر را بر ادراک مشتریان تجاری هتلهای پنجستارة شهر مشهد میگذارند. با مراجعه به پژوهشهای پیشین انجامشده در حوزة»روابط بین هتلها و آژانسهای مسافرتی«میتوان گفت نتایج پژوهش حاضر همراستا با پژوهشهای پیشین است بهویژه از نظر کیفیت کلی اتاقها»زیبایی ساختمان اندازه و دکوراسیون فضاهای عمومی محل مناسب و دسترسی عملکرد حرفهای و دقیق کارکنان هتل و کیفیت خدمات اتاق و خدمات شخصی. اما بهرغم اینکه داب و رناگان )2000( عامل»تسهیالت و تجهیزات هتل اعم از تجاری تفریحی/ ورزشی و رستوران«و»نام برند شهرت و اعتبار هتلهای لوکس و پنجستاره«را جزء ویژگیهای مهم خدمات هتلها برای آژانسهای مسافرتی اعالم کردهاند با توجه به نتایج پژوهش حاضر این عوامل زیرمجموعة مهمی برای خدمات هتلهای پنجستارة لحاظ این دو عالم شهر مشهد مطابق نتایج حاصله عامل نیستند نمرههای باالیی اختصاص دادهاند. هرچند مدیران آژانسهای مسافرتی به عملکرد»مناسببودن نوع منوی غذایی پیش روی مسافر«همة )باز بسته هتلهای مطالعهشده از یا انتخابیبودن منوی غذایی هتل( نیز مخالف پیشنهاد مدیران آژانسهایی است که در ابتدای پژوهش جهت طراحی و تأیید پرسشنامه به ایشان مراجعه شد. این عامل تا کنون در هیچ پژوهشی برای آژانسهای مسافرتی بررسی نشده بود و در پژوهش حاضر نیز اهمیت کمتری نسبت به سایر شاخصها داشت. درخصوص مغایرت نتایج این پژوهش با نتایج حاصل از پژوهشهای پیشین میتوان این دالیل را ارائه داد: جامعة از نظر آماری این پژوهش هدف اصلی گردشگران از سفر به شهر مشهد )یعنی زیارت( بهشدت فعالیتهای آنها در این شهر را تحتتأثیر خود قرار میدهد. درنتیجه از نظر مدیران آژانسهای مسافرتی تجهیز هتل به امکانات تجاری تفریحی و ورزشی اگرچه میتواند از خدمات زیرمجموعة هتلهای مورد مطالعه باشد نسبت به سایر عوامل در اولویت نیست زیرا گردشگران ترجیح میدهند به جای ماندن در هتل بخش اعظمی از زمان خود را به زیارت بپردازند. از طرف دیگر از نظر آنان حرم مطهر رضوی برند اعتبار و شهرت شهر مشهد محسوب میشود بهطوریکه سایر مراکز 1. bottom lines

12 گردشگری شهری دورة 2 شمارة 2 تابستان اقامتی و تفریحی این شهر نیز تحت اعتبار آن فعالیت میکنند. به گفتة برخی از اعضای نمونه»برخالف مقاصد تفریحی نام برند هتل در مشهد برای زائران اهمیتی ندارد و تنها خواستة یک مسافر از هتلهای شهر مشهد تمیزبودن اتاق و نزدیکی آن به حرم مطهر است. از طرف دیگر سایر عوامل ذکرشده بسیار مهمتر از برند هتل در این شهر هستند. بنابراین ما )آژانسهای مسافرتی( نیز توجه به شهرت برند هتلها را جزء اولویتهای آخر خود قرار میدهیم«. بهطورکلی نتایج حاکی از آن است که انواع خدمات ارائهشده از سوی هتلها به آژانسهای مسافرتی را میتوان در قالب سه گونه»هستة اصلی محصولخدمات تسهیلکننده«و»خدمات فزاینده«دستهبندی کرد و انواع خدمات ارائهشده از سوی هتلهای مطالعهشده به آژانسها در زیرمجموعة این سه دسته جای داد. پیشنهادهایی به هتلهای مطالعهشده و پژوهشهای آتی رسالت واقعی بازاریابان درک نیاز و خواستههای مشتریان و ارائة راهکارهایی است که رضایت مشتریان را در پی داشته باشد )قاضیزاده و سلیمانی بشلی 1388(. شرکتها بهویژه هتلها همواره باید به دنبال شناسایی مزایای بالقوة جدیدی باشند و برای دور نگه داشتن رقبا این مزایا را یکی بعد از دیگری مورد استفاده قرار دهند )کاتلر و آرمسترانگ 1390: لومسدون 115(. 1380: با توجه به در دسترستر بودن مدیران تور پیشنهاد میشود هتلها برنامههای ارتباطی خود را به گونهای تنظیم کنند که بیشتر با مدیران تور آژانسهای مسافرتی در ارتباط باشند. بدینترتیب ارتباطات مؤثرتری شکل خواهد گرفت. همچنین توصیه میشود وبسایت هتلهای بررسیشده به صورت کارآمدتری راهاندازی و مجددا راهاندازی شود. بهروز نگه داشتن وبسایت و درج اطالعات مفید در آن از جمله فعالیتهایی است که بهطور مستمر باید صورت پذیرد. هتلها میتوانند به مشتریان تجاری خود امکان دسترسی به سیستم رزرواسیون را بدهند. چنانچه در ادبیات پژوهش مشاهده میشود آژانسهایی که به سیستم توزیع رایانهای یک هتل دسترسی دارند میتوانند با مشتریان خود دربارة حجم قراردادها پیشنهاد هتلها به مسافران انفرادی و مشاوره با برنامهریزان سفر شرکتها مذاکره کنند و وظیفة سنتی خویش یعنی رزرو اتاق برای مسافران را نیز انجام دهند.(Schulz 1994) فراهمکردن امکان بازدید رایگان یا تخفیفدار از همة امکانات و همة اتاقهای هتل برای نمایندگان آژانس مسافرتی جهت تصمیمگیری درخصوص همکاریهای آتی ضروری است زیرا این عامل عالوه بر اینکه یکی از منابع مهم کسب اطالعات دربارة هتلهاست یکی از شاخصهای مهم متغیر خدمات فزاینده نیز است و از جمله خدمات استثنایی هتلها محسوب میشود. هتلها باید به کیفیت کلی اتاقها )از نظر دکوراسیون امکانات داخل اتاق اندازة آن و راحتی مبلمان و تختخواب( و همچنین به زیبایی ساختمان هتل اندازة هتل و دکوراسیون فضاهای عمومی و محوطة هتل اهمیت بسیاری دهند. با توجه به اینکه مسافران شهر مشهد در بیشتر مواقع غذای خود را در رستورانهای نزدیک حرم میل میکنند جامعة هدف به کیفیت و قیمت غذا و همچنین نوع منوی هتل توجه چندانی نمیکنند. بنابراین تمرکز بر این مسئله تأثیر چندانی بر وضعیت ادراکی هتل در ذهن مشتریان تجاری آن نخواهد داشت. آموزش کارکنان در زمینة اصول حرفهای ارائة خدمات استخدام نیروهای آموزشدیده سختگیری در نحوة استخدام نیروهای جدید و ارزیابی عملکرد کارکنان بسیار حائز اهمیت است. ارائة پاداشهای گوناگون و تخفیفهای مادی به آژانسهای وفادار تعریف کمیسیون باالتر برای این دسته از مشتریان و تعریف جشنوارههایی به مناسبتهای مختلف آژانسهای مسافرتی را به خرید خدمات هتل ترغیب خواهد کرد. باید توجه داشت که بعد پرداخت یعنی سهولت پرداخت و نوع تسویهحساب مالی مهمترین مطالبة آژانسهای مسافرتی از هتلهاست. بنابراین بهتر است هتلها فرایند انجامدادن معامالت خود با آژانسهای مسافرتی را بازبینی کنند و در جهت آسانکردن آن گام بردارند. همکاری اعتباری و تجدیدنظر درخصوص مهلت نقدشدن چکها نیز میتواند به تمایز منجر

13 203 گونهشناسی خدمات هتلها برای آژانسهای مسافرتی... شود. با توجه به اینکه از نظر جامعة آماری صداقتی در تنظیم صورتحسابهای رایانهای صادرشده دیده نمیشود و معموال به نفع هتل محاسبه میشود شفافسازی درخصوص صورتحساب آژانسها و نحوة محاسبة موارد قیدشده در آن ضروری است. باید در قیمتگذاری اتاقها و خدمات هتل بازنگری شود. آژانسهای مسافرتی باید بهراحتی و در هر زمانی از روز بتوانند اطالعات دقیق و کاملی دربارة انواع خدمات هتل امکانات قیمت کمیسیون نحوة رزرواسیون میزان تخفیف و... کسب کنند. برقراری تماس با افراد پاسخگو نیز باید به سهولت انجام پذیرد. جهت شناسایی دقیقتر خدمات زیرمجموعة گونهشناسی ارائهشده از سوی هتلها میتوان در پژوهشی جداگانه به بررسی عوامل زیرمجموعة هستة اصلی محصول آنها پرداخت. بدینترتیب سؤاالتی که به دلیل محدودیتهای موجود در پژوهش حاضر بهصورت کلی بیان شدهاند )از جمله کیفیت محل تسهیالت و...( را میتوان به صورت جزئیتر بررسی کرد. عالوه بر این میتوان این پژوهش را برای هتلهای مختلف در سایر شهرها و با جامعة آماری دیگری انجام داد تا زمینهای برای انجامدادن مطالعات تطبیقی در این حوزه فراهم شود. منابع بیات شیما )1390(.»بررسی مقایسهای جایگاه برندهای بینالمللی لوازم صوتی و تصویری فعال در بازار ایران از دیدگاه مشتریان ساکن شهر تهران با استفاده از تکنیک نقشة ادراکی«پایاننامة کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس تهران استاد راهنما: اصغر مشبکی. دهدشتی شاهرخ زهره فیاضی مرتضی روستا احمد ونوس داور ابراهیمی عبدالمجید قاضیزاده 105 ص )1390(. مدیریت بازاریابی در صنعت گردشگری ویرایش اول تهران: مهکامه. )1387(. مدیریت بازاریابی تهران: سمت چ 12. مصطفی سلیمانی بشلی علی )1388(.»بازاریابی و موضعیابی مؤثر در نظام بانکی کاتلر فیلیپ آرمسترانگ گری کاتلر فیلیپ فورچ والدرمار فراز صادقوزیری تهران: انتشارات نگاه دانش. الوالک کریستوفر و رایت الرن لومسدون لس مرکز آمار ایران )1390(. اصول بازاریابی ترجمة بهمن فروزنده اصفهان: نشر آموخته چ 13. ایران«بانک و اقتصاد ش )1389(. مدیریت برند در بازاریابی صنعتی تجاری ترجمة محمد حقیقی سید علی موسوی و )1382(. اصول بازاریابی خدمات ترجمة ابوالفضل تاجزاده نمین تهران: سمت. )1380(. بازاریابی گردشگری ترجمة محمدابراهیم گوهریان تهران: دفتر پژوهشهای فرهنگی. )1390(. نتایج آمارگیری از گردشگران ملی. 10. مؤمنی مصطفی صرافی مظفر قاسمی خوازنی محمد )1387(.»ساختار و کارکرد گردشگری مذهبی فرهنگی و ضرورت مدیریت یکپارچه در کالنشهر مشهد«جغرافیا و توسعه ش 11 بهار و تابستان ص Atkinson, A., 1988, Answering the eternal question: What does customer want? Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, Vol. 29, No. 2, pp Barsky, J. D. and Labagh, R, 1992, A strategy for customer satisfaction, Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, Vol. 33, No. 5, pp Brooksbank, R., 1994, The anatomy of marketing positioning strategy, Marketing Intellegence and Planning, Vol. 12, No. 4, pp Chu, R. K. S., and Choi, T., 2000, An importanceperformance analysis of hotel selection factors in the Hong Kong hotel industry: a comparison of business and leisure travelers, Tourism Management, Vol. 21, pp Dev, C. S., Morgan, M. S., and Shoemaker, S., 1995 December, A positioning analysis of hotel brands based on travel manager perceptions, Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, pp

14 گردشگری شهری دورة 2 شمارة 2 تابستان Dibb, S., and Simkin, L. 1993, The strength of branding and positioning in services, International Journal of Service Industry Management, Vol. 4, No. 1, pp Dubé, L., and Renaghan, L. M., 2000 February, Marketing your hotel to and through intermediaries, Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, pp Gensch, D. H., and Javalgi, R. G., 1988, Issues and advances in product positioning models in marketing research, Mathl Comput. Modelling, Vol. 10, No. 12, pp Ibrahim, E. E., and Gill, J., 2005, A positioning strategy for a tourist destination, based on analysis of customers perceptions and satisfaction, Marketing Intelligence and Planning, Vol. 23, No. 2, pp Karadeniz, M., 2009, Product positioning strategy in marketing management, Journal of Naval Science and Engineering, Vol. 5, No. 2, pp Knutson, B. J., 1988 May, Frequent travelers: making them happy and bringing them back, The Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, pp Lewis, R. C., 1982, Positioning analysis for hospitality firms, International Journal of Hospitality Management, Vol. 1, No. 2, pp Petcu, M., and DavidSobolevschi, L., 2009, Matrix approach of strategic positioning in the hospitality industry, EconomicFnancial Analysis and Property Valuation: Challenges into the Actual Global Context (Scientific Symposium), Bucharest Academy of Economic Studies Accounting and Information System Faculty Romanian Society of Economic and Financial Analysis (RSEFA), May Saleh, F., and Ryan, C., 1992, Clients perceptions of hotels: a multiattribute approach, Tourism Management, Vol. 13, No. 2, pp Schulz, C., 1194 April, Hotels and travel agents: the new partnership, Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly. pp Wilensky, L. and Buttle, F., 1988, A multivariate analysis of hotel benefit bundles and choice tradeoffs, Hospitality Management, Vol. 7, No. 1, pp

فروش و بازاريابي مديريت هدف دوره: تقويت فرهنگ بازاريابي در سازمان ابزار هاي بازار يابي نوين در ايران يادگيري كنترل آميخته بازاريابي شركت آشنايي با رفت

فروش و بازاريابي مديريت هدف دوره: تقويت فرهنگ بازاريابي در سازمان ابزار هاي بازار يابي نوين در ايران يادگيري كنترل آميخته بازاريابي شركت آشنايي با رفت فروش و بازاريابي مديريت تقويت فرهنگ بازاريابي در سازمان ابزار هاي بازار يابي نوين در ايران يادگيري كنترل آميخته بازاريابي شركت آشنايي با رفتار مصرف كنندگان آشنايي باIMBC ابزارهاي مديريت نوين (با رويكرد

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint افشار [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint افشار [Compatibility Mode] بررسی نگرش مشتریان به بانکداري اینترنتی بر اساس تي وري توسعه یافته رفتار برنامه ریزي شده (مطالعه موردي: بانک اقتصاد نوین) غلامعباس افشار مدیر مرکز بازاریابی خدمات مالی ري یس انجمن متخصصان روابط عمومی Manager@FSMcenter.com

توضیحات بیشتر

نام سند: فرم ثبت مشخصات

نام سند: فرم ثبت مشخصات فرم خوداظهاری: ثبت مشخصات متقاضی انتشار کتاب مشخصات شناسنامهاي متقاضی: نام و نامخانوادگي: نام پدر: تاريخ تولد: صادره : کدملي: سوابق تحصيلی: مدرك رشته- گرايش سال اخذ نام دانشگاه ليسانس فوق ليسانس دکترا

توضیحات بیشتر

جدول شرایط و تعداد ضامنین مورد نیاز

جدول شرایط و تعداد ضامنین مورد نیاز بخش اول : انواع عقوداسالمی و اعطای تسهیالت در قالب طرح های تسهیالتی : طرح های تسهیالتی : - طرح تکریم - طرح کوثر 6 - تسهیالت در مقابل سپرده بلند مدت - اعطای تسهیالت خرید خودرو و لوازم منزل "طرح تسهیالتی

توضیحات بیشتر

ابزارها و روش های اندازه گیری و ارزیابی دانش و مدیریت دانش

ابزارها و روش های اندازه گیری و ارزیابی دانش و مدیریت دانش به نام آنکه جان را فکرت آموخت مدیریت دانش در سازمان ها ارائه در: دانشگاه فردوسی مشهد برای دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطالعات و دانش گرایش مدیریت دانش مدرس: مصطفی جهانگیر )PhD( mjahangir@varastegan.ac.ir

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - buy-nima.docx

Microsoft Word - buy-nima.docx بسمه تعالی راهنمای جامع خرید ارز نيمایی از صفر تا صد صرافی عليزاده آذر ٩٧ مقدمه : سامانه نيما از سال ٩۶ به صورت آزمایشی و در جهت شفاف سازی خرید و فروش ارز در صرافی های مجاز راه اندازی شد. این سامانه از

توضیحات بیشتر

برنامه استراتژیک SP) ( گروههاي آموزش ماماي ی و بهداشت باروري براي سالهاي تاریخ تصویب نهاي ی 92/11/30 اهداف کلی گروه ماماي ی: 1. تربیت نیروي انسا

برنامه استراتژیک SP) ( گروههاي آموزش ماماي ی و بهداشت باروري براي سالهاي تاریخ تصویب نهاي ی 92/11/30 اهداف کلی گروه ماماي ی: 1. تربیت نیروي انسا برنامه استراتژیک SP) ( گروههاي آموزش ماماي ی و بهداشت باروري براي سالهاي 93-98 تاریخ تصویب نهاي ی 92/11/30 اهداف کلی گروه ماماي ی: 1. تربیت نیروي انسانی کارآمد (ماما) در راستاي تا مین نیاز و تقاضاي نظام

توضیحات بیشتر

راهنمای "سمنتاک" مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب

راهنمای سمنتاک مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب راهنمای "سمنتاک" مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب کاربری... X مشخصات کاربری... XI خروج از سامانه... XII

توضیحات بیشتر

جایگاه فن‏آوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه شهری

جایگاه فن‏آوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه شهری همایش تهران هوشمند 1396 Smart Tehran Congress فنآوری اطالعات به مثابه مسیر توسعه حجتاهلل میرزایی نقش فنآوری اطالعات و ارتباطات فنآوری اطالعات به عنوان ابزاری برای ارتقا نظام مدیریت شهری فنآوری اطالعات

توضیحات بیشتر

گروه مشاوره و آموزش بازاریابی اینترنتی پرسیما موضوع بازاریابی اینترنتی درون گرا Inbound Internet Marketing تهیه و تنظیم محمد مهدي هاتفی فروردین 1391 و

گروه مشاوره و آموزش بازاریابی اینترنتی پرسیما موضوع بازاریابی اینترنتی درون گرا Inbound Internet Marketing تهیه و تنظیم محمد مهدي هاتفی فروردین 1391 و موضوع بازاریابی اینترنتی درون گرا Inbound Internet Marketing تهیه و تنظیم محمد مهدي هاتفی فروردین 1391 ویرایش 1 ١ بازاریابی درون گرا Marketing) (Inbound چیست - به هر تاکتیکی در بازاریابی که متکی بر جلب

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 به نام خالق زیبایی ها کسب و کار الکترونیکی و ی ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی فناوری اطالعات جلسه پنجم مدرس علی سیاوش پوری جلسه پنجم برنامه های سازمان با فرد صنایع خدماتی یعنی خط بر خدمات چگونه سازمان طریق

توضیحات بیشتر

2 خدمات مشاوره بانکداری شرکتی

2 خدمات مشاوره بانکداری شرکتی 2 خدمات مشاوره بانکداری شرکتی گروه خدمات مشاوره بانکداری شرکتی بانک اقتصادنوین به عنوان اولین بانک ارایه دهنده خدمات بانکداری شرکتی و به منظور پاسخگویی شایستهتر به نیاز مشتریان و پیریزی مشارکتی پایدار

توضیحات بیشتر

فصل اول با اقتصاد کلان آشنایی

فصل اول با اقتصاد کلان آشنایی فصل اول با اقتصاد کلان آشنایی (کلان) and Macro (خرد ( Micro اقتصاد خرد شامل مطالعه مبانی تصمیم و رفتار عاملان اقتصادي مانند خانوارها و بنگاه ها و مصرف کننده نظریه بنگاه تحلیل (نظریه تصمیمات آنها در بازارها

توضیحات بیشتر

فصل دوم - فرایند

فصل دوم - فرایند فصل پنجم درک نیازمندیها 2 مهندسی نیازمندیها تکنیک ها و وظایف گسترده ای که منجر به درک نیازمندیها می شود مهندسی نیازمندیها نامیده می شود. از منظر فرایند نرم افزار:... مکانیزمی را مهیا می کند که نیازهای

توضیحات بیشتر

PERSISKA رشح مخترصی درباره دوره دبیرستان در سوئد

PERSISKA رشح مخترصی درباره دوره دبیرستان در سوئد PERSISKA رشح مخترصی درباره دوره دبیرستان در سوئد در سوئد همه نوجوانانی که دوره ۹ ساله ابتدایی را تمام کرده اند حق تحصیل در یک دوره سه ساله دبیرستانی را دارند.تحصیالت دبیرستانی پایه خوبی را برای فعالیتهای

توضیحات بیشتر

ش ر ک ت ت ور یس ت ی باکو گش ت فول مجهز با امکانات لوکس و مبله و کامال مستقل CHD 2 6 CHD BEDROOM 2 BEDROOM 1 BEDROOM DURATION APARTMENT TOUR توما

ش ر ک ت ت ور یس ت ی باکو گش ت فول مجهز با امکانات لوکس و مبله و کامال مستقل CHD 2 6 CHD BEDROOM 2 BEDROOM 1 BEDROOM DURATION APARTMENT TOUR توما ش ر ک ت ت ور یس ت ی باکو گش ت فول مجهز با امکانات لوکس و مبله و کامال مستقل CHD 6-12 3BEDROOM 2 BEDROOM 1 BEDROOM DURATION APARTMENT TOUR 1,400,000 1,450,000 1,500,000 950,000 1,000,000 1,050,000 1,100,000

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتب

بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتب بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتبه دانشگاهی: دانشيار رحيم طهماسبی آخرین مدرک تحصيلی:

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Forex-Persian-tradingstrategies doc

Microsoft Word - Forex-Persian-tradingstrategies doc استراتژيهاي معامله به نام خدا براي انجام معاملات در فاركس بدلخواه از استراتژيهاي گوناگوني ميتوان استفاده كرد. هدف از اين مقاله و طبقهبندي اراي ه شده معرفي و تا كيد بر تفاوتهاي ميان اين استراتژيها ميباشد.

توضیحات بیشتر

مدارک الزم و نحوه بارگذاری آن ها آزمون نیمه متمرکز دوره های دکتری سال 1397 دانشگاه تربیت مدرس تاریخ انتشار: 2 خرداد 1397 داوطلبان واجد شرایط الزم است

مدارک الزم و نحوه بارگذاری آن ها آزمون نیمه متمرکز دوره های دکتری سال 1397 دانشگاه تربیت مدرس تاریخ انتشار: 2 خرداد 1397 داوطلبان واجد شرایط الزم است مدارک الزم و نحوه بارگذاری آن ها آزمون نیمه متمرکز دوره های دکتری سال 1397 دانشگاه تربیت مدرس تاریخ انتشار: 2 خرداد 1397 داوطلبان واجد شرایط الزم است مدارک و مستندات مورد نیاز به شرح زیر را به فرمت اعالم

توضیحات بیشتر

فرم سفارت انگلیس متقاضی محترم لطفا فرم زیر را با دقت تکمیل نمایید. تمامی تاریخ ها را به میالدی و با ذکر )روز/ ماه/ سال( و تمامی سواالت مربوط به مسائل

فرم سفارت انگلیس متقاضی محترم لطفا فرم زیر را با دقت تکمیل نمایید. تمامی تاریخ ها را به میالدی و با ذکر )روز/ ماه/ سال( و تمامی سواالت مربوط به مسائل فرم سفارت انگلیس متقاضی محترم لطفا فرم زیر را با دقت تکمیل نمایید. تمامی تاریخ ها را به میالدی و با ذکر )روز/ ماه/ سال( و تمامی سواالت مربوط به مسائل مالی را به پوند بنویسید. بدیهی است که در صورت ناقص

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation طراحی سازماندهی و اجرای ایده ها به سبک کسب و کارهای نوظهور (Launching Startups) Provided By: Ali Jahedi May 2015 Provided By: Ali Jahedi May 2015 نام و نام خانوادگی: علی جاهدی سوابق دانشجوی دکترای علم

توضیحات بیشتر

ارائه PowerPoint

ارائه PowerPoint Iran Nanotechnology Laboratory Network Info@nanolab.ir ایجاد شبکه ایجاد شبکه موجود بودن بيش از 80 درصد دستگاهها در كشور مسأله اول نداشتن دستگاه نيست تهيه فهرست دستگاه های استفاده شده در پژوهش ها مسأله

توضیحات بیشتر

آمار توصیفی در SPSS

آمار توصیفی در SPSS به نام آنکه جان را فکرت آموخت 1 مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان آمار و روش تحقیق جلسه ششم آمار توصیفی Descriptive Statistics with SPSS نیمسال دوم 94-93 مصطفی جهانگیر www.mjahangir.ir mjahangir@varastegan.ac.ir

توضیحات بیشتر

5- جزییات خدمت نوع مخاطبین 4- مشخصات خدمت 3- ارائه دهنده خدمت فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی بسمه تعالی ضمیمه 1 1- عنوان خدمت: استعالم واحدها و عناصر

5- جزییات خدمت نوع مخاطبین 4- مشخصات خدمت 3- ارائه دهنده خدمت فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی بسمه تعالی ضمیمه 1 1- عنوان خدمت: استعالم واحدها و عناصر 5- جزییات خدمت نوع مخاطبین 4- مشخصات خدمت 3- ارائه دهنده خدمت فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی بسمه تعالی ضمیمه 1 1- عنوان خدمت: استعالم واحدها و عناصر تقسیمات کشوری نام دستگاه اجرایی: دفتر تقسیمات کشوری

توضیحات بیشتر

مدیریت بازاریابی خلاق تکنیک های بازاریابی مدیریت استراتژیک بازاریابی مهارت های بازاریابی و فروش در حوزه سلامت و بهداشت

مدیریت بازاریابی خلاق تکنیک های بازاریابی مدیریت استراتژیک بازاریابی مهارت های بازاریابی و فروش در حوزه سلامت و بهداشت مدیر طرح: پریسا فتایی همکار طرح: الهه کیانی با نظارت: به نام خدا طرح آموزش مهارت های کارآفرینی ویژه بخش بهداشت و سالمت عنوان کارگاه: بازاریابی کارگاه 6 از 8 بخش 8 از 12 دکتر طالبی عضو هیات علمی دانشگاه

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation سری کالس های بازاریابی فروش و CRM مقدمات بازاریابی )1( فروش و www.navidmollaee.com نوید مالیی )مدرس و مشاور بازاریابی فروش و )CRM STEREOTYPING هدف از بازاریابی چیست مورد شناسایی نیازهای برآورده و اجتماعی

توضیحات بیشتر

راهنمای صدور صورتحساب

راهنمای صدور صورتحساب aa صفحه 2 1- روش کار با منوی صدور صورتحساب با کلیک روی منوی "صدور صورتحساب" فرم زیر به شما نمایش داده می شود : در این جدول شما می توانید با دبل کلیک روی قرارداد مورد نظر یا کلیک روی قرارداد مورد نظر و

توضیحات بیشتر

روابط عمومی و تصویر سازمانی

روابط عمومی  و  تصویر سازمانی روابط عمومی و تصویر سازمانی مسعود کوثری تصویر سازمانی برای آن که سازمانی بتواند درست به وظایف خود عمل کند به یک تصویر سازمانی مثبت نیاز دارد. این تصویر سازمانی یا برند سازمانی دارائی نامشهود یک سازمان

توضیحات بیشتر

6- نحوه دسترسی به خدمت 8- جزییات خدمت 4- مشخصات خدمت نوع مخاطبین 3- ارائه دهنده خدمت بسمه تعالی فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی عنوان خدمت: صدور پروان

6- نحوه دسترسی به خدمت 8- جزییات خدمت 4- مشخصات خدمت نوع مخاطبین 3- ارائه دهنده خدمت بسمه تعالی فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی عنوان خدمت: صدور پروان 6 نحوه دسترسی به خدمت 8 جزییات خدمت 4 مشخصات خدمت نوع مخاطبین 3 ارائه دهنده خدمت بسمه تعالی فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی عنوان خدمت: صدور پروانه بهره برداری محصوالت و فرآوردههای )فرآوری مرحله اول( بخش

توضیحات بیشتر

كارگروه تخصصي آموزش پژوهش فناوري و نوآوري استان اصفهان اولويتهاي تحقيقاتي دستگاههاي اجرايي سال 7931 رديف نام سازمان عنوان پروژه طرح جامع مدیریت پسماند

كارگروه تخصصي آموزش پژوهش فناوري و نوآوري استان اصفهان اولويتهاي تحقيقاتي دستگاههاي اجرايي سال 7931 رديف نام سازمان عنوان پروژه طرح جامع مدیریت پسماند كارگروه تخصصي آموزش پژوهش فناوري و نوآوري استان اصفهان اولويتهاي تحقيقاتي دستگاههاي اجرايي سال 7931 رديف نام سازمان عنوان پروژه طرح جامع مدیریت پسماندهای شهری و روستایی استان اصفهان اداره كل حفاظت محيطزيست

توضیحات بیشتر

فرآیند صدور و تمدید موافقت اصولی بازدید از محل احداث طرح مراجعه به شرکت خدمات ثبت تقاضا در سامانه شرکت خدمات مشاوره مشاوره و ارایه مدارك الزم و متقاضی

فرآیند صدور و تمدید موافقت اصولی بازدید از محل احداث طرح مراجعه به شرکت خدمات ثبت تقاضا در سامانه شرکت خدمات مشاوره مشاوره و ارایه مدارك الزم و متقاضی فرآیند صدور و تمدید موافقت اصولی بازدید از محل احداث طرح مراجعه به شرکت خدمات ثبت تقاضا در سامانه مشاوره و ارایه مدارك الزم و الکترونیکی و تکمیل پرونده تکمیل فرم درخواست صدور موافقت اصولی و تحویل به کشاورزی

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 Delivering your strategy. شرکت گلف اجنس ی ایران شرکت گلف اجنس ی ایران )عضو گروه گلف بین امللل( با بیش از نیم قرن سابقه حرفهای از سال 1337 شمس ی در زمینه های مختلف حمل و نقل به خصوص در حوزه کشتیرانی و خدمات

توضیحات بیشتر

فرم گزارش كار هفتگي

فرم گزارش كار هفتگي قابل توجه دانشجويان متقاضی ( درس کار آموزي ) مراحل و شرح کامل وظايف دانشجويان کارآموزي 1 اخذ واحد كارآموزي در زمان ثبت نام 2 جستجو براي يافتن محلي مناسب جهت كارآموزي و كسب موافقت مديريت واحد مورد نظر.

توضیحات بیشتر

در مرحله اطالع رسانی خدمت 4- مشخصات خدمت 5- جزییات خدمت 6- نحوه دسترسی بهخدمت نوع مخاطبین 3- ارائه دهنده خدمت فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی عنوان خد

در مرحله اطالع رسانی خدمت 4- مشخصات خدمت 5- جزییات خدمت 6- نحوه دسترسی بهخدمت نوع مخاطبین 3- ارائه دهنده خدمت فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی عنوان خد در مرحله اطالع رسانی خدمت 4- مشخصات خدمت 5- جزییات خدمت 6- نحوه دسترسی بهخدمت نوع مخاطبین 3- ارائه دهنده خدمت فرم شناسنامه خدمت اجرایی عنوان خدمت: تفكيك كنتور نام اجرایی: شركت آب و فاضالب شهری اهواز نام

توضیحات بیشتر

استعالم قیمت دو مرحله ای خرید Patch Cord TEH SHOPPING LIST ACTIVITIES FOR IPBB نام واحد: مدیریت زنجیره تامین FO شماره استعالم :

استعالم قیمت دو مرحله ای خرید Patch Cord TEH SHOPPING LIST ACTIVITIES FOR IPBB نام واحد: مدیریت زنجیره تامین FO شماره استعالم : قیمت )ریال( 30 0.5m Simplex OS 9/15µm 1 0.8m Simplex OS 9/15µm 16 1m Simplex OS 9/15µm 3 56 1.5m Simplex OS 9/15µm 0 3m Simplex OS 9/15µm 5 m Simplex OS 9/15µm 6 0.5m Simplex OS 9/15µm 7 5m Simplex OS

توضیحات بیشتر

جزوه راهنمای استفاده از خدمات موبایل تردینگ

جزوه راهنمای استفاده از خدمات موبایل تردینگ جزوه راهنمای استفاده از خدمات موبایل تریدینگ 1 معرفی نرم افزار... 3 ویژگی های نرم افزار... 3 نحوه دریافت خدمات...4 نصب نرم افزار همراه تریدر... 4 راهنمای استفاده از نرم افزار... 5 نحوه کار با نرم افزار...

توضیحات بیشتر

تاریخ شروع به کاردفاتر استان اردبیل در طرح املاک پیشخوان

تاریخ شروع به کاردفاتر استان اردبیل در طرح املاک پیشخوان بسمه تعالی برگزاری جلسه توجیهی طرح املاک پیشخوان در تاریخ 18/11/1391 (مختص دفاتر استان اردبیل) به اطلاع دفاتر محترم استان اردبیل که در دوره آموزش الکترونیکی طرح فوق شرکت نموده اند می رسانیم جلسه توجیهی

توضیحات بیشتر

نحوه بررسی تقویم اقتصادی

نحوه بررسی تقویم اقتصادی نحوه بررسی تقویم اقتصادی پرشین چارت تقویم اقتصادی چیست تقویم مورد استفاده معامله گران است که به منظور بررسی رویداد های مهم اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد. سرمایه گذاران با بررسی این تقویم از تاریخ و

توضیحات بیشتر

مسابقه برترین های طراحی بسته بندی ایران 96 )IranStar2016( امروزه با توجه به خیل عظیم محصوالت و وجود بازارهای رقابتی رو به رشد تقاضا در راستای طراحی بس

مسابقه برترین های طراحی بسته بندی ایران 96 )IranStar2016( امروزه با توجه به خیل عظیم محصوالت و وجود بازارهای رقابتی رو به رشد تقاضا در راستای طراحی بس مسابقه برترین های طراحی بسته بندی ایران 96 )IranStar2016( امروزه با توجه به خیل عظیم محصوالت و وجود بازارهای رقابتی رو به رشد تقاضا در راستای طراحی بسته بندی های متمایز که باعث ایجاد مزیت رقابتی برای محصول

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتب

بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتب بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتبه دانشگاهی: دانشيار رحيم طهماسبی آخرین مدرک تحصيلی:

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - ?????? ???????? ?? ????? ? ????? ???? ??? ??????? ???????? ?????? ????? ??????-?????? ??? 97-96

Microsoft Word - ?????? ???????? ?? ????? ? ????? ???? ??? ??????? ???????? ?????? ????? ??????-?????? ??? 97-96 بسمه تعالي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان بوشهر مركز توسعه آموزش پزشكي دفتر نظارت و ارزشيابي فرم طرح درس نام و نام خانوادگي مدرس: رتبه دانشگاهي: دانشيار رحيم طهماسبي آخرين مدرك تحصيلي:

توضیحات بیشتر

ریاست محترم مؤسسه غیرانتفاعی غیر دولتی

ریاست محترم مؤسسه غیرانتفاعی غیر دولتی به نام خدا يرفع اهلل الذين امنوا منكم و الذين اوتو العلم درجات فرم ترفيع اعضاي هيأت علمي مازندران الف( مدير محترم گروه آموزشي... با سالم و احترام نظر به اينكه اينجانب... در تاريخ... استحقاق يك پايه ترفيع

توضیحات بیشتر

8 گام موثر در انتخاب یک نام تجاری مناسب یکی از اساسیترین گامها در بازاریابی یک محصول جدید انتخاب یک نام مناسب است. در بازاریابی کیفیت محصول بهاندازه ک

8 گام موثر در انتخاب یک نام تجاری مناسب یکی از اساسیترین گامها در بازاریابی یک محصول جدید انتخاب یک نام مناسب است. در بازاریابی کیفیت محصول بهاندازه ک 8 گام موثر در انتخاب یک نام تجاری مناسب یکی از اساسیترین گامها در بازاریابی یک محصول جدید انتخاب یک نام مناسب است. در بازاریابی کیفیت محصول بهاندازه کیفیت نامی که برای آن انتخاب میشود حائز اهمیت نیست!

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation مدیریت عملیات جلسه اول مقدمه ای بر مدیریت عملیات و زنجیره تأمین استاد دکتر سید امیر رضا ابطحی عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی اهداف آموزشی مدیران عملیات و زنجیره تأمین چه می کنند حوزه های

توضیحات بیشتر

برنامه استراتژیک گروه گفتاردرمانی

برنامه استراتژیک گروه گفتاردرمانی برنامه استراتژیک گروه گفتاردرمانی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی اراک 1397-1401 اعضای کمیته تدوین برنامه: خانم دکتر سوسن صالحی مدیرگروه گفتاردرمانی دانشکده توانبخشی آقای هادی ترابی معاون آموزشی دانشکده

توضیحات بیشتر

عنوان : راهنمای خرید میز تلویزیون در این مقاله از مجله وب سایت دکوراسیون داخلی معماریان قصد داریم شما را با راهنمای خرید میز تلویزیون آشنا کنیم. وجود

عنوان : راهنمای خرید میز تلویزیون در این مقاله از مجله وب سایت دکوراسیون داخلی معماریان قصد داریم شما را با راهنمای خرید میز تلویزیون آشنا کنیم. وجود عنوان : راهنمای خرید میز تلویزیون در این مقاله از مجله وب سایت دکوراسیون داخلی معماریان قصد داریم شما را با راهنمای خرید میز تلویزیون آشنا کنیم. وجود تنوع باالی میز تلویزیون مدرن و میز تلویزیون ام دی اف

توضیحات بیشتر

فصل سوم: شيوه ايجاد پروفايل پژوهشگران در گوگل اسكالر Scholar) (Google

فصل سوم: شيوه ايجاد پروفايل پژوهشگران در گوگل اسكالر Scholar) (Google فصل سوم: شيوه ايجاد پروفايل پژوهشگران در گوگل اسكالر Scholar) (Google پايگاه گوگل اسكالر و پروفايل پژوهشگران سرويس Google Scholar Citations در گوگل داراي مزايايي است كه تنها با ايجاد پروفايل از سوي پژوهشگر

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - الزامات و ضوابط انتخاب پروژه ها 95

Microsoft Word - الزامات و ضوابط انتخاب پروژه ها 95 {الزامات و ضوابط انتخاب پروژه ها} 1- در توزیع اعتبارات و انتخاب پروژه ها رعایت مفاد و قوانین و مقررات ذیل ضروري می باشد : مواد قانون برنامه پنجم توسعه کشور و اسناد راهبردي و برنامه عملیاتی شهرستانها در

توضیحات بیشتر

روش اجرايي کنترل سوابق.doc

روش اجرايي کنترل سوابق.doc شرکت کارگزاري تدبیرگر سرمایه روش اجرایی کنترل سوابق کیفیت تاریخ تهیه: 87/02/25 موضوع مسي ولیت تهیه کننده تا یید کننده تصویب کننده نام شماره : RC01 صفحه: 1 از: 6 شماره بازنگري: صفر امضا و تاریخ روش اجرایی

توضیحات بیشتر

نام فرايند: انتخاب واحد دانشجوي مشروط

نام فرايند: انتخاب واحد دانشجوي مشروط 1 فرآيند جديد نام فرايند: انتخاب واحد تامين كنندگان: اساتيد راهنما و اداره آموزش مشتريان: دانشجويان هدف: انجام انتخاب واحد دانشجو در هر نيمسال تحصيلي مسئول واحد : مدير آموزش تحويل برگه انتخاب واحد تكميل

توضیحات بیشتر

شبکه بهداشت و درمان ملارد در فرآیند رسیدگی به شکایات شبکه بهداشت و درمان شهرستان ملارد درحوزه هاي تابعه ) مرکزبهداشت معاونت غذا و دارو و معاونت درمان

شبکه بهداشت و درمان ملارد در فرآیند رسیدگی به شکایات شبکه بهداشت و درمان شهرستان ملارد درحوزه هاي تابعه ) مرکزبهداشت معاونت غذا و دارو و معاونت درمان شبکه بهداشت و درمان ملارد در فرآیند رسیدگی به شکایات شبکه بهداشت و درمان شهرستان ملارد درحوزه هاي تابعه ) مرکزبهداشت معاونت غذا و دارو و معاونت درمان )با رسالت تا مین و ارتقاء سلامت شهروندان شریف شهرستان

توضیحات بیشتر

گردش اسناد ضایعات روند ضایعات گروه نوین اندیشان کسب و کار

گردش اسناد ضایعات روند ضایعات گروه نوین اندیشان کسب و کار گردش اسناد ضایعات روند ضایعات گروه نوین اندیشان کسب و کار WWW.BusinessEmg.COM Crmborhannovin@gmail.com روند ضایعات گردش اسناد ضایعات روند ضایعات سه حالت زیر را دارد: افدامات مرتبط با ضایعات شامل دو بخش

توضیحات بیشتر

جزوه آموزشی تجزیه و تحلیل سیستمها فصل 5: طراحی و برنامه ریزي سیستم ها تهیه و تنظیم: دکتر روح اله تولایی (عضو هیا ت علمی دانشگاه شهید بهشتی) نسخه شماره

جزوه آموزشی تجزیه و تحلیل سیستمها فصل 5: طراحی و برنامه ریزي سیستم ها تهیه و تنظیم: دکتر روح اله تولایی (عضو هیا ت علمی دانشگاه شهید بهشتی) نسخه شماره فصل 5: طراحی و برنامه ریزي سیستم ها تهیه و تنظیم: دکتر روح اله تولایی (عضو هیا ت علمی دانشگاه شهید بهشتی) نسخه شماره دو / زمستان 1394 www.tavallaei.sub.ir نگرش فلسفی به طراحی سیستم: یکی از نگرش هاي فلسفی

توضیحات بیشتر

10 نکته اساسی برای انتخاب )Keywords( کلمه کلیدی 1

10 نکته اساسی برای انتخاب )Keywords( کلمه کلیدی   1 1 انتخاب کلمه ی کلیدی مناسب مهم ترین کار برای شروع فعالیت در حوزه وب است. کلمات کلیدی می توانند ورودی سایت را هدفمند کنند و باعث سود در کسب و کار اینترنتی شوند. در ادامه به 10 نکته مهم و کاربردی برای انتخاب

توضیحات بیشتر

بسمه تعالي

بسمه تعالي راهنمای سامانه بانکداری اینترنتی ویژه اشخاص حقیقی صاحب کسب و کار )ویژه کاربران فرعی( فهرست کلیات... 1 مقدمه نحوه دسترسی و ورود به سامانه... 3 کاربران سامانه... 3....1.1-1.2-1.1-3.2.3 راهنمای کاربری...

توضیحات بیشتر

نرم‌افزارهایی که همین حالا باید استفاده از آن‌ها را متوقف کنید (بخش چهارم)

نرم‌افزارهایی که همین حالا باید استفاده از آن‌ها را متوقف کنید (بخش چهارم) استفاده ممنوع! نرمافزارهایی که همین حالا باید استفاده از آنها را متوقف کنید (بخش چهارم) ما بدون نرمافزار ناتوان خواهیم بود بدون آنها چگونه میتوانیم وبگردی کنیم از کامپیوترهای خود محافظت کنیم و فصلهای این

توضیحات بیشتر

جدول شرایط و تعداد ضامنین مورد نیاز

جدول شرایط و تعداد ضامنین مورد نیاز باسمه تعالی بخش اول انواع عقوداسالمی و اعطای تسهیالت در قالب طرح های تسهیالتی طرح های تسهیالتی : - طرح تکریم - طرح کوثر 5 - طرح کوثر 6 - وام قرض الحسنه ازدواج - وام قرض الحسنه عادی - تسهیالت در مقابل سپرده

توضیحات بیشتر

پائیز شرکت فن آوران طرح نو گلستان راهنمای ثبت نام دانشجویان در کمیسیون داخلی دانشجوی گرامی! برای طرح پرونده در ک

پائیز شرکت فن آوران طرح نو گلستان راهنمای ثبت نام دانشجویان در کمیسیون داخلی دانشجوی گرامی! برای طرح پرونده در ک ................................. شرکت فن آوران طرح نو گلستان راهنمای ثبت نام دانشجویان در کمیسیون داخلی دانشجوی گرامی! برای طرح پرونده در کمیسیون داخلی کلیه پیگیری ها و پرداخت هزینه به صورت اینترنتی و

توضیحات بیشتر

شیوه نامه نظارت بر اجرای دوره دکتری آموزشی پژوهشی «مرحله پژوهشی» مرحله اول : تعیین موضوع کمیته راهبری وظیفه استاد)ان( راهنما در تعیین وجه ناهمانندی و

شیوه نامه نظارت بر اجرای دوره دکتری آموزشی پژوهشی «مرحله پژوهشی» مرحله اول : تعیین موضوع کمیته راهبری وظیفه استاد)ان( راهنما در تعیین وجه ناهمانندی و «مرحله پژوهشی» مرحله اول : تعیین موضوع کمیته راهبری وظیفه استاد)ان( راهنما در تعیین وجه ناهمانندی و امانت داری موضوع کاربرگ 3 انتخاب استاد)ان( راهنما براساس دستورالعمل مربوط )توسط دانشجو( تا پایان نیمسال

توضیحات بیشتر

shooka cloud نرم افزار ابری شوکا این محصول باقدرت گرفتن از ابر شوکا سه سرویس مختلف را در خود جایداده است. شما تنها با یک شماره تلفن همراه میتوانید بهس

shooka cloud نرم افزار ابری شوکا این محصول باقدرت گرفتن از ابر شوکا سه سرویس مختلف را در خود جایداده است. شما تنها با یک شماره تلفن همراه میتوانید بهس shooka cloud نرم افزار ابری شوکا این محصول باقدرت گرفتن از ابر شوکا سه سرویس مختلف را در خود جایداده است. شما تنها با یک شماره تلفن همراه میتوانید بهسادگی با دریافت رایگان و نصب shooka cloud بهصورت کاربر

توضیحات بیشتر

راهنماي ثبت نام دانشجويان مهمان.docx

راهنماي ثبت نام دانشجويان مهمان.docx راهنماي ثبت دانشجویان نام مهمان (ترم تابستان) دانشجویان سایر دانشگاه ها (غیر از دانشگاه اصفهان) که تمایل دارند یک یا چند واحد درسی را بعنوان مهمان ترم تابستان در دانشگاه اصفهان اخذ نمایند برابر مقررات

توضیحات بیشتر

فرم تدوین طرح درس روزانه استاد نام درس : برنامه ریزی و مدیریت راهبردی نیمسال اول / دوم / تابستان : دوم )79-79( تعداد و نوع واحد ( نظری / عملی ) : نظری

فرم تدوین طرح درس روزانه استاد نام درس : برنامه ریزی و مدیریت راهبردی نیمسال اول / دوم / تابستان : دوم )79-79( تعداد و نوع واحد ( نظری / عملی ) : نظری نام درس : برنامه ریزی و مدیریت راهبردی نیمسال اول / دوم / تابستان : دوم )7979( تعداد و نوع واحد ( نظری / عملی ) : نظری 3 واحد مدرس: دکتر لیال دشمنگیر رشته و مقطع تحصیلی : دکتری سیاست گذاری سالمت ترم: دوم

توضیحات بیشتر

بررسی شرکتی عنوان: تاثیر عملکرد و سایر سازوکارهای حاکمیت براحتمال تغییر مدیر عامل در شرکت ها استاد راهنما : دکتر فرزین رضایی مشاور: استاد دکتر محمدرضا

بررسی شرکتی عنوان: تاثیر عملکرد و سایر سازوکارهای حاکمیت براحتمال تغییر مدیر عامل در شرکت ها استاد راهنما : دکتر فرزین رضایی مشاور: استاد دکتر محمدرضا بررسی شرکتی عنوان: تاثیر عملکرد و سایر سازوکارهای حاکمیت براحتمال تغییر مدیر عامل در شرکت ها استاد راهنما : دکتر فرزین رضایی مشاور: استاد دکتر محمدرضا نیکبخت نگارش: رسول زمانی محمدی 1 چكیده: باتوجه به

توضیحات بیشتر

قسمت اول- اطلاعات مربوط به مجریان و همکاران اصلی طرح

قسمت اول- اطلاعات مربوط به مجریان و همکاران اصلی طرح بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي - درماني قزوين معاونت پژوهشي فرم پیش پايان نامه تحقیقاتی عنوان فارسی طرح: نام و نام خانوادگی مجری/ مجريان به فارسی و انگلیسی: دانشکده/مرکز تحقیقاتی: نوع مطالعه:

توضیحات بیشتر

ÇÕæá ÑÓã äãæÏÇÑ ŸäÊÑá ŸíÝí ÏÇÎáí ÈÑÇí ÊÓÊ åÇí Ÿãí.doc

ÇÕæá ÑÓã äãæÏÇÑ ŸäÊÑá ŸíÝí ÏÇÎáí ÈÑÇí ÊÓÊ åÇí Ÿãí.doc کليات نمودار کنترلي رايجترين روش براي مقايسه نتايج ا زمايش نمونه هاي کنترل با مقدار مورد انتظار استفاده از نمودار کنترلي است. درنمودار کنترلي غلظت حاصله از ا زمايش سرم کنترل روي نموداري بامحدوده مشخص علامتگذاري

توضیحات بیشتر

Microsoft Word

Microsoft Word بسمه تعالي تاريخ: 1392/08/11 شماره: 121/242234 مديريت نظارت بر كارگزاران ابلاغيه شمارة ابلاغيه: 110200154 صادركننده: مديريت نظارت بر كارگزاران موضوع: ابلاغ اصلاحية دستورالعمل الزامات كفايت سرمايه نهادهاي

توضیحات بیشتر

Report

Report گزارش ارزيابی شونده دوره ارزيابی: سال 9 تاريخ تهيه گزارش: 96// جدول راهنمای علايم وضعيت علامت وضعيت شرح وضعيت محدوده %9. - % %7. - %89.99 %6. - %7.99 %- %9.99 عالي خوب متوسط ضعيف اداره کل استاندارد استان

توضیحات بیشتر

راهنماي استفاده از برنامه رمز پویا )OTP( بانک خاورمیانه

راهنماي استفاده از برنامه رمز پویا )OTP( بانک خاورمیانه راهنماي استفاده از برنامه رمز پویا )OTP( بانک خاورمیانه فهرست معرفی...2 راهنماي نصب برنامه رمز پویا 2...)OTP( ثبت نام و ورود به برنامه رمز پویا )OTP(...2 فعالسازي کارت )کارتها(...4 دریافت رمز پویا...5

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20E4E5C7EDED20C7E4CAD4C7D120DAE3E6E3ED20DDD1E6D1CFEDE E646F63>

<4D F736F F D20E4E5C7EDED20C7E4CAD4C7D120DAE3E6E3ED20DDD1E6D1CFEDE E646F63> گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در فروردينماه سال ١٣٩٥ به گزارش روابط عمومي بانک مرکزي گزارش «تحولات بازار مسکن شهر تهران فروردينماه در سال ١٣٩٥» که برگرفته از ا مارهاي خام سامانه ثبت معاملات املاک و

توضیحات بیشتر

دانشگاه کاشان در نظام رتبهبندی تایمز تهیه و تنظیم: مهناز طالبی جدیدترین رتبههای دانشگاهی از سوی نظام رتبه بندی تایمز در تاریخ )امروز( 11 سپتامب

دانشگاه کاشان در نظام رتبهبندی تایمز تهیه و تنظیم: مهناز طالبی جدیدترین رتبههای دانشگاهی از سوی نظام رتبه بندی تایمز در تاریخ )امروز( 11 سپتامب دانشگاه کاشان در نظام رتبهبندی تایمز 2020 1 تهیه و تنظیم: مهناز طالبی جدیدترین رتبههای دانشگاهی از سوی نظام رتبه بندی تایمز در تاریخ )امروز( 11 سپتامبر 2019 اعالم شد. دانشگاه کاشان در این نظام رتبه بندی

توضیحات بیشتر

5G به کمک شهرداری ها می آید

5G به کمک شهرداری ها می آید هر چند تحقق کامل رشد اقتصادی و صرفه جویی در هزینه ها با استفاده از راهکارهای شهر هوشمند روی زیرساخت 5G انجام خواهد شد اما همه اینها بستگی به این دارد که چگونه شبکه های 5G به طور محلی مستقر شده و به چه

توضیحات بیشتر

انواع سیستم های اجرای پروژه (Project Delivery Systems) کدام اند؟

انواع سیستم های اجرای پروژه (Project Delivery Systems) کدام اند؟ ا یا می دانید تجربیات و پژوهش های صورت گرفته نشان می دهند که با انتخاب مناسب روش اجرای پروژه می توان مدت زمان اجرای پروژه را 30 درصد و هزینه های پروژه را تا 12 درصد کاهش داد ا یا می دانید انتخاب یک سیستم

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - chklist taze tasis.doc

Microsoft Word - chklist taze tasis.doc عطف موضوع: چك ليست رعايت اصلاحيه قانون تجارت مصوب سال 1347 در مورد واحد مورد رسيدگي:... سال/دوره مالي:... هدف: تعيين اين كه آيا شركت مورد رسيدگي هنگام تاسيس اصلاحيه قانون تجارت را رعايت كرده است 1- اين

توضیحات بیشتر

مستند کاربریاینترنت بانک شرکتی بهار 9315

مستند کاربریاینترنت بانک شرکتی بهار 9315 مستند کاربریاینترنت بانک شرکتی بهار 9315 در سامانه نحوه فعال سازی حساب بررسی کارکرد سامانه حسابها 1. تسهیالت 2. تعیین گذر واژه وب 3. غیر فعال کردن امضاء 4. فعال سازی گذر وازه گوشی 5. بررسی نسخه تحت وب

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation صنعت توزیع برق رکن اساسی در مدیریت انرژی صنعت برق محمودرضا حقی فام مزایای بهبود بهره وری انرژی در صنعت برق -1 تأمین مشترکین بیشتر با ظرفیت موجود 2- کاهش رشد تقاضای برق و در نتیجه کاهش نیاز به سرمایه گذاری

توضیحات بیشتر

نحوه انجام معامالت اوراق اختیار معامله ( آپشن( نحوه ارسال سفارش در مناد های اختیار هامنند سایر مناد ها می باشد و کافیست مناد های مورد نظر را در دیدبان

نحوه انجام معامالت اوراق اختیار معامله ( آپشن( نحوه ارسال سفارش در مناد های اختیار هامنند سایر مناد ها می باشد و کافیست مناد های مورد نظر را در دیدبان نحوه ارسال سفارش در مناد های اختیار هامنند سایر مناد ها می باشد و کافیست مناد های مورد نظر را در دیدبان اضافه و یا در قسمت ارسال سفارش جستجو منایید. -1 بعد از انتخاب و یا جستجوی مناد در قسمت جزئیات مناداطالعات

توضیحات بیشتر

No Slide Title

No Slide Title فصل اول 1 ویرایش یازدهم دومینیک سالواتوره مقدمه اهداف آموزشی: و معنی آموختن اهمیت جهانی شدن. استانداردهای و الملل بین تجارت بین رابطه آموختن کشوری. زندگی الملل. بین اقتصاد پولی و تجارت مفاهیم توضیح و توصیف

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - ??? ???

Microsoft Word - ??? ??? نام درس: سيستم هاي اطلاعات مديريت و تضمين كيفيت در خدمات دارويي اهداف پايان درس: آشنايي با نظام هاي اطلاعاتي مديريتي و روشهاي كنترل كيفيت در دارو اهداف شناختي: كسب مهارت علمي در مباني اطلاع رساني و كنترل

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - 11???? ????? [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - 11???? ????? [Compatibility Mode] PRINCIPLES OF MARKETING Eighth Edition Philip Kotler and Gary Armstrong Chapter 15 RETAILING AND WHOLESALING اھداف فصل تشريح نقش خرده فروشان و عمده فروشان در کانال توزيع توصيف انواع اصلی خرده فروشان به

توضیحات بیشتر

آشنایی با IELTS Writing Task 2 و writing شما معیار 4 مهم ارزیا یب

آشنایی با IELTS Writing Task 2 و writing شما معیار 4 مهم ارزیا یب آشنایی با IELTS Writing Task 2 و writing شما معیار 4 مهم ارزیا یب ویژگی های IELTS Writing Task 2 چیست چگونه باید به سواالت رایتینگ Task 2 پاسخ داد مالک های نمره دهی چیست و نوشته شما بر اساس چه پارامترهایی

توضیحات بیشتر

به نام خدا راهنماي بانکداري اینترنتی اشخاص حقوقی براي استفاده از سرویس بانکداري اینترنتی اشخاص حقوقی متقاضیان محترم می بایست ابتدا به شعبه افتتاح به آ

به نام خدا راهنماي بانکداري اینترنتی اشخاص حقوقی براي استفاده از سرویس بانکداري اینترنتی اشخاص حقوقی متقاضیان محترم می بایست ابتدا به شعبه افتتاح به آ به نام خدا راهنماي بانکداري اینترنتی اشخاص حقوقی براي استفاده از سرویس بانکداري اینترنتی اشخاص حقوقی متقاضیان محترم می بایست ابتدا به شعبه افتتاح به آدرس سایت این سامانه مراجعه و کننده حساب مراجعه و بعد

توضیحات بیشتر

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي معاونت درمان دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني بازديدهاي مديريتي ايمني بيمار (Patient Safety Executive Walk

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي معاونت درمان دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني بازديدهاي مديريتي ايمني بيمار (Patient Safety Executive Walk وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي معاونت درمان دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني بازديدهاي مديريتي ايمني بيمار (Patient Safety Executive Walk-Rounds) ترجمه : فرناز مستوفيان كارشناس مسئول ايمني

توضیحات بیشتر

عوامل توفیق بانکداری شرکتی نویسنده Jungkiu Choi ترجمه و تلخیص : احسان باقری کارشناس ارشد بازاریابی خدمات بانکی بازار بانکداری شرکتهای بزرگ درآسیا بزرگ

عوامل توفیق بانکداری شرکتی نویسنده Jungkiu Choi ترجمه و تلخیص : احسان باقری کارشناس ارشد بازاریابی خدمات بانکی بازار بانکداری شرکتهای بزرگ درآسیا بزرگ عوامل توفیق بانکداری شرکتی نویسنده Jungkiu Choi ترجمه و تلخیص : احسان باقری کارشناس ارشد بازاریابی خدمات بانکی بازار بانکداری شرکتهای بزرگ درآسیا بزرگ در حال رشد سریع و سودآور است. این امر باعث می شود

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - help-peyment.doc

Microsoft Word - help-peyment.doc چرا قبوض را الكترونيكي پرداخت آنيم جهت دريافت و پرداخت قبوض سازمانهاي ارايه آننده خدمات ميليونها برگ قبض با هزينههاي بسيار در آشور صادر ميآنند و حداقل هزينه ناشي از اتلاف وقت نيروي انساني و سرمايه براي

توضیحات بیشتر

آموزش آشنایی با روترهای میکروتیک مدرس : آقای یگانلو 1

آموزش آشنایی با روترهای میکروتیک مدرس : آقای یگانلو 1 1 با سالم و احترام خدمت شما همراهان گرامی اولین جلسه درس میکروتیک را با معرفی آن شروع می کنیم و در ابتدا بررسی می کنیم که میکروتیک چیست میکروتیک یک شرکت در کشور لتونی است که در سال 6991 توسط 3 آمریکایی

توضیحات بیشتر

هزينه ساخت و ساز هر مترمربع بنا به ريال براي گروههاي ساختماني چهار گانه در استان مازندران سال 1395) مصوبه هيأت چهار نفره استان ) خدمات مهندسي گروه ساخ

هزينه ساخت و ساز هر مترمربع بنا به ريال براي گروههاي ساختماني چهار گانه در استان مازندران سال 1395) مصوبه هيأت چهار نفره استان ) خدمات مهندسي گروه ساخ هزينه ساخت و ساز هر مترمربع بنا به ريال براي گروههاي ساختماني چهار گانه در استان مازندران سال 1395) مصوبه هيأت چهار نفره استان ) خدمات مهندسي گروه ساختماني 1 تا 2 طبقه از 3 تا 5 طبقه از 6 تا 7 طبقه از

توضیحات بیشتر

نحوه دریافت گواهینامه PRINCE2-2017

نحوه دریافت گواهینامه PRINCE2-2017 در حال حاضر نیاز بیشتری به تنوع و چابکی وجود دارد. مدیران پروژه باید به فناوری و همچنین انتظارات بالاتری از ذینفعان و مشتریان پاسخ دهند. بروزرسانی PRINCE2 تا کید بیشتری بر روشهای متناسب با نیازهای پروژه

توضیحات بیشتر

بیانیه سیاست سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز

بیانیه سیاست سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز بیانیه سیاست سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو گروه مدیران سرمایه گذاری بیانیه سیاست سرمایه های های گذاری صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو گروه توسط مدیران سرمایه گذاری صندوق تهیه شده است. هدف

توضیحات بیشتر

302 فعالیت و اشتغال فعاليت و اشتغال مهمترين ركن توليد و عامل تحقق رشد و پيشرفت است. از همين رو در همه جوامع كار و توليد هميشه از جايگاه ويژه اي برخورد

302 فعالیت و اشتغال فعاليت و اشتغال مهمترين ركن توليد و عامل تحقق رشد و پيشرفت است. از همين رو در همه جوامع كار و توليد هميشه از جايگاه ويژه اي برخورد 302 فعالیت و اشتغال فعاليت و اشتغال مهمترين ركن توليد و عامل تحقق رشد و پيشرفت است. از همين رو در همه جوامع كار و توليد هميشه از جايگاه ويژه اي برخوردار است. در اهداف اكثر دولت ها فراهم سازي زمينه هاي

توضیحات بیشتر

باسمه تعالی پیشنویس استاندارد اصول شفافیت و پاسخگوئی مرکز آموزش و برنامهریزی دفتر مطالعات و تدوین استانداردها و دستورالعملها 1

باسمه تعالی پیشنویس استاندارد اصول شفافیت و پاسخگوئی مرکز آموزش و برنامهریزی دفتر مطالعات و تدوین استانداردها و دستورالعملها 1 باسمه تعالی پیشنویس استاندارد اصول شفافیت و پاسخگوئی مرکز آموزش و برنامهریزی دفتر مطالعات و تدوین استانداردها و دستورالعملها 1 مقدمه حاكميت قوانين و مقررات زيربناي اصلي نظام حسابرسي و رسيدگي بخش عمومي

توضیحات بیشتر

بسته های تحول و نوآوری درآموزش علوم پزشکی بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی ناظر به: 9 سیاست 9 1: نهادينه سازي رويكرد آموزش پاسخگو در نظام سالمت 9

بسته های تحول و نوآوری درآموزش علوم پزشکی بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی ناظر به: 9 سیاست 9 1: نهادينه سازي رويكرد آموزش پاسخگو در نظام سالمت 9 بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی ناظر به: 9 سیاست 9 1: نهادينه سازي رويكرد آموزش پاسخگو در نظام سالمت 9 سیاست 9 2: گسترش عدالت در آموزش عالي سالمت 9 سیاست 9 4: حضور در عرصه هاي آموزشي منطقه اي و جهاني

توضیحات بیشتر

راهنمای استفاده از دستگاه الکتروفورز موئین

راهنمای استفاده از دستگاه الکتروفورز موئین شرکت آسان سیستم مبنا www.easysoft.ir راهنمای استفاده از نرم افزار مدیریت ساختمان آسان اردیبهشت 97 1- تعاریف برای استفاده مناسب از نرم افزار مدیریت ساختمان قبل از هر عمل باید مشخصات اولیه را تعریف کنید

توضیحات بیشتر

افزودن محصوالت به لیست عالقهمندیها در ووکامرس افزونه با YITH WooCommerce Wishlist افزودن محصوالت به لیست عالقهمندیها در ووکامرس با افزونه YITH WooComm

افزودن محصوالت به لیست عالقهمندیها در ووکامرس افزونه با YITH WooCommerce Wishlist افزودن محصوالت به لیست عالقهمندیها در ووکامرس با افزونه YITH WooComm با افزونه YITH WooCommerce Wishlist ) صفحه 1 سالم آیا سایت فروشگاهی شما مجهز به امکان افزودن محصوالت لیست به عالقهمندیها ووکامرس در خیلی از است بازدیدکنندگان که فع اال قصد خرید از سایت شمارا ندارند بااینحال

توضیحات بیشتر

راهنمای مطالعه درسی در: سامانه آموزشهای مجازی مجتمع فنی تهران

راهنمای مطالعه درسی در: سامانه آموزشهای مجازی مجتمع فنی تهران راهنمای مطالعه درسی در: سامانه آموزشهای مجازی مجتمع فنی تهران www.webile.ir راهنمای مطالعه درسی در دورههای سامانه www.webile.ir در مرورگر اینترنتی خود )ترجیحا Google Chrome یا )Firefox وارد نشانی )1 شوید.

توضیحات بیشتر

هزينه ساخت و ساز هر مترمربع بنا به ريال براي گروههاي ساختماني چهار گانه در استان مازندران سال 1396) مصوبه هيأت چهار نفره استان ) خدمات مهندسي گروه ساخ

هزينه ساخت و ساز هر مترمربع بنا به ريال براي گروههاي ساختماني چهار گانه در استان مازندران سال 1396) مصوبه هيأت چهار نفره استان ) خدمات مهندسي گروه ساخ هزينه ساخت و ساز هر مترمربع بنا به ريال براي گروههاي ساختماني چهار گانه در استان مازندران سال 1396) مصوبه هيأت چهار نفره استان ) خدمات مهندسي گروه ساختماني 1 تا 2 طبقه از 3 تا 5 طبقه از 6 تا 7 طبقه از

توضیحات بیشتر

اداره كل آموزش و پرورش استان خراسان رضوي

اداره كل آموزش و پرورش استان خراسان رضوي وزارت آموزش و پرورش معاونت آموزش متوسطه دفتر آموزش های فنی و حرفه ای- دفتر آموزش های کاردانش دبیرخانه راهبری کشوری برق و الکترونیک شیوه نامه کد شیونامه SH401 در نوشتن این شیوه نامه از محتوی " جشنواره های

توضیحات بیشتر

حضرت علی ( علی ه ا لسالم(: زكات دا ن ش آموزش هب كسانی هك شايسته آنند و ك و ش ش رد ع م ل هب آن است. برنامه کالسی نیمسال دوم سال تحصیلی رشته ی ک

حضرت علی ( علی ه ا لسالم(: زكات دا ن ش آموزش هب كسانی هك شايسته آنند و ك و ش ش رد ع م ل هب آن است. برنامه کالسی نیمسال دوم سال تحصیلی رشته ی ک حضرت علی ( علی ه ا لسالم(: زكات دا ن ش آموزش هب كسانی هك شايسته آنند و ك و ش ش رد ع م ل هب آن است. برنامه ی نیمسال دوم سال تحصیلی 1397-98 رشته ی کارشناسی مهندسی صنایع جهت مشاهده آخرین تغییرات برنامه ی

توضیحات بیشتر

Database Course Introduction

Database Course Introduction م آن ه جان را ت آ و ت معرفی درس: طراحی پایگاه دادهها (40384 ( مرتضی امینی نیمسال دوم 95-94 مقدمه 2 نیازمند توسعه سیستمهاي اطلاعاتی یا برنامههاي کاربردي براي استفاده از اطلاعات وجود حجم زیادي از دادهها

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی دستورالعمل اجرایی نهمین دوره توانمندسازی سال 96 با توجه به جایگاه رفیع و نقش محوری اعضاء هیأت علمی در توسعه جایگاه علمی کشور و تحقق دانشگاه

بسمه تعالی دستورالعمل اجرایی نهمین دوره توانمندسازی سال 96 با توجه به جایگاه رفیع و نقش محوری اعضاء هیأت علمی در توسعه جایگاه علمی کشور و تحقق دانشگاه بسمه تعالی دستورالعمل اجرایی نهمین دوره توانمندسازی سال 96 با توجه به جایگاه رفیع و نقش محوری اعضاء هیأت علمی در توسعه جایگاه علمی کشور و تحقق دانشگاه تمدنساز اسالمی و تقویت زمینه و ظرفیتهای علمی و تربیتی

توضیحات بیشتر