بررسی کیفیت باکتریایی خاک و محصول کشاورزی آبیاری شده با فاضلاب تصفیه شده شهری

اندازه: px
شروع نمایش از صفحه:

Download "بررسی کیفیت باکتریایی خاک و محصول کشاورزی آبیاری شده با فاضلاب تصفیه شده شهری"

رونوشت

1 91/04/20 پذيرش: 91/01/28 دريافت: پژوهشي علمي ي فصلنامه محيط و سالمت مجله ايران محيط بهداشت علمي انجمن 376 تا 365 صفحات, 1392 پاییز سوم, شماره, ششم دوره تصفيه فاضالب با شده آبياري کشاورزي محصول و خاک باکتريايي کيفيت بررسي شهري شده 5 اندرسن نيومن ماتياس 4 نيکوخواه فرزانه 3 محمدي جهانگرد 2 کريمي احمد 1 نژاديان عالي افسانه چکيده کاربرد که چند هر است. مهم هستند روبرو آب کمبود با که خشک نيمه و خشک مناطق در کشاورزي بخش در فاضالب از استفاده هدف: و زمينه محصول و خاک باکتريايي کيفيت بررسي مقاله اين هدف بنابراين باشد. زيانآور يا مفيد ميتواند آن خصوصيات به بسته کشاورزي در فاضالب بود. شده تصفيه فاضالب با آبياري تحت و )W 1 ( کود با چاه آب با آبياري شامل تيمار 2 با تصادفي کامل بلوکهاي آماري طرح تحقيق اين در ميکروبي بررسي براي بررسي: روش 1390 تابستان در ماه 3 مدت به شهرکرد شهري فاضالب تصفيهخانه مزرعه در علوفهاي ذرت کشت براي تکرار 3 در و W( 2 ( پساب با آبياري گرديد. اجرا گياهي نمونههاي و خاک سانتيمتري 515 و 05 عمق از خاک نمونههاي باکتريولوژيکي کيفيت بررسي براي رشد فصل انتهاي در يافتهها: رد فاضالب تيمار تحت خاک مدفوعي و کل کليفرم مثبت الکتوز باکتريهاي تعداد شدند. جمعآوري گياه دانه و جديد برگ قديمي برگ شامل کليفرم و 88 MPN/100mL کل کليفرم تعداد قديمي برگ در بودند. بيشتر %42 حدود سانتيمتري 515 عمق به نسبت سانتيمتري 05 عمق گرديد. شمارش 2 MPN/100mL مدفوعي کليفرم و 38 MPN/100mL کل کليفرم تعداد جديد برگ در و 40 MPN/100mL مدفوعي يابد. مي کاهش %35 مقدار به خاک در آلودگي شاخص باکتريهاي تعداد روزانه زمان گذشت با که داد نشان نتايج کلي بطور گيری: نتيجه مدفوعي کليفرم کل کليفرم علوفهاي ذرت خاک آلودگي شده تصفيه فاضالب کليدي: واژگان لرستان دانشگاه کشاورزي دانشکده خاک علوم گروه استادیار مسئول(: 1 )نويسنده شهرکرد دانشگاه کشاورزي دانشکده خاکشناسي گروه استاديار خاکشناسي 2 دکتري شهرکرد دانشگاه کشاورزي دانشکده خاکشناسي گروه دانشيار خاکشناسي 3 دکتري شهرکرد دانشگاه طبيعي منابع دانشکده محيطزيست گروه مربي قارچشناسي ميکروبيولوژي ارشد 4 کارشناس دانمارک آرهوس دانشگاه محيطزيست و آگرواکولوژي گروه 5 دانشيار

2 ... خاک باکتريايی کيفيت بررسی مقدمه نيمه و خشک مناطق در خاک رفتن دست از و آب کمبود همين به ميآيند بهشمار محيطزيستي مهم عامل دو خشک هستند. ضروري آب و خاک حفظ براي راهکارها يافتن دليل و بازيابي آب منابع کاهش و جمعيت بيرويه رشد دليل به در خصوص به اخير سالهاي در شهري فاضالب از استفاده )1(. است افزايش حال در خشک نيمه و خشک کشورهاي فاضالبهاي برگشتي منابع و پسابها مختلف منابع بين از مراحل طي از بعد مناسبتر کيفيت و زياد حجم خاطر به خانگي برخوردار بيشتري اولويت از کشاورزي مصارف براي تصفيه غيرمتعارف منابع جزو فاضالب پساب که آنجايي از است. مديريتي نيازمند کشاورزي در آن کاربرد ميشود محسوب آب مخاطرات آن از مطلوب بهرهگيري ضمن که است خاص سطحي آب منابع و گياه خاک در را بهداشتي و زيستمحيطي پسابها کاربرد جهت )2(. باشد نداشته همراه به زيرزميني و که فاضالبها دفع به مربوط شده ارائه استانداردهاي از بايد شيميايي فيزيکي از اعم کيفي پارامترهاي اکثر برگيرنده در که نمود استفاده هستند سنگين فلزات و ميکروبيولوژيکي حفاظت سازمان طرف از شده ارائه استاندارد بين اين در جامعنگري به توجه با 1377 سال در کشور محيطزيست عنوان به خارجي استانداردهاي است. بوده توجه مورد بيشتر در داخلي ضوابط و استانداردها تکميل براي پايهاي و بستر )3(. ميشود محسوب پسابها از مختلف مصارف شده تصفيه فاضالب ميکروبيولوژيکي کيفيت تعيين در و کليفرمها قبيل از مدفوعي آلودگي شاخصهاي معموال اين انتخاب ميگيرند. قرار بررسي مورد انتروکوکوکوسها و جداسازي سهولت و سرعت دليل به ميکروارگانيسمها ميکروارگانيسم اين نمودن شناسايی که است آنها شناسايي بيماريزاي عوامل رفتار و وجود به راجع را اطالعاتي ها همکاران و Oron 5(. و )4 ميکند فراهم فاضالب در اصلي سطحي زير قطرهاي آبياري روش که دادند نشان )6( )1999( کمتري بيولوژيکی آلودگي سطحي قطرهاي روش با مقايسه در نگرانيهاي نتيجه در و نموده سطحي خاک محيط وارد را را آلوده سطحي خاک با کارگران مستقيم تماس از ناشي همکاران و Weinberg ديگري بررسي در ميدهد. کاهش علوفههايي در را سالمت و بهداشت پژوهشي در )7( )2004( دادند قرار بررسي مورد ميشدند آبياري شهري پساب با که باکتري نمونه 2 در تنها نمونه 41 ميان در که دادند نشان و همکاران و Aiello داشت. وجود سالمونال و اشرشياکلي اشرشياكلي از كمي خيلي تجمع که دريافتند )8( )2007( غلظت با فاضالب با شده آبياري فرنگي گوجه ميوههاي روي بررسي مورد نمونههاي از %80 براي 40 MPN/100mL باالتر غلظت %10( )حدود کمي نمونههاي و آمد بدست دادند. نشان MPN/100mL حدود در را اشرشياکلي بررسي جهت مطالعهاي در )9( )2010( همکاران و Karanja واقع ميليسابا و کيبرا منطقه دو در شهري پساب با آبياري تأثير بار و پساب در آالينده سنگين فلزات ميزان و نوع نايروبي در بررسي را کشاورزي محصوالت و انسان در آن بيماريزاي تجمع سرب و کروم کادميوم فلزات که داد نشان نتايج کردند. پساب در کليفرم تعداد بود. بيشتر مجاز حد از گياهان در يافته و انگل تخم بود. )4/ ± 2/ MPN/100mL( با شده آبياري خاکهاي کيلوگرم هر در موجود غيرانگل الرو حاليکه در گرديد شمارش 27/5 و 54/62 بهترتيب آب اين و Erfani نگرديد. مشاهده سبزيها در انگلي تخم هيچگونه شمار که دادند نشان خود تحقيق در )10( )1381( همکاران تيمارهايي در کليفرم نوع باکتريهاي و جانداران ريز کلي آبياري معمولي آب و پساب تناوب و فاضالب پساب با که معنيداري افزايش خاک سانتيمتري 05 اليه در بودند شده تحقيقات در )11( )1382( همکاران و Najafi داشتند. 15 عمق در سطحي زير قطرهاي آبياري که دادند نشان خود آبياري و گوجهفرنگي براي فاضالب پساب با سانتيمتري کمترين سيبزميني براي فاضالب پساب با سطحي قطرهاي داشتند. جويپشتهاي آبياري به نسبت را ميکروبي آلودگي پساب با شده آبياري محصوالت عملکرد افزايش مورد در همچنين و 11( و )10 آن در موجود غذايي عناصر دليل به نفوذپذيري و تخلخل مانند خاک فيزيکي ويژگيهاي بهبود و Delibacak( است گرفته صورت زيادي مطالعات خاک آلودگي از کمي مطالعات همزمان اما )12( )2009( همکاران در گياهان يا خاک روي ميکروارگانيسمها توسط آمده بوجود پاییز سوم شماره ششم دوره

3 همکاران و نژاديان عالی افسانه است گرفته صورت آبياري براي فاضالب از استفاده معرض ميکروارگانيسمهاي تجمع از اندکي اطالعات اين بر عالوه و محصوالت آبياري از بعد خاک در مختلف اعماق در بيماريزا )13( است موجود رشد فصل طول در پساب با کشاورزي شده تصفيه فاضالب اثرات تعيين هدف با پژوهش اين لذا علوفهاي ذرت آبياري در کشاورزي معمولی آب با مقايسه در منشأ با باکتريها تجمع و بقا گياه خاک باکتريايي ارزيابي بر اجرا شهرکرد شهري فاضالب تصفيهخانه مزرعه در مدفوعي گرديد. روشها و مواد 3000m 2 حدود مساحت به زميني 1390 ماه خرداد اول دهه در شهري فاضالب تصفيهخانه خروجي پساب کانال مجاور در انتخاب بود نشده آبياري پساب توسط بهحال تا که شهرکرد کاشت عمليات نظر مورد زمين سازي آماده از پس و گرديد خطي بصورت و کارگر بهوسيله ZP 677 رقم علوفهاي ذرت تخليه از استفاده با ذرت نياز مورد آب مقدار گرفت. صورت قبل روز يک که اينصورت به گرديد محاسبه خاک رطوبتي عمق از نمونهبرداري )وسيله مارپيچي اوگر توسط آبياري هر از به و برداشته خاک نمونه ء ريشه توسعه عمق منطقه در خاک( از بعد و شد 105 گذاشته دمايᵒC در گرمخانه در 24 h مدت آمد. بدست روبرو فرمول از خاک وزني رطوبت مدت اين از بعد خشک خاک جرم M s مرطوب خاک جرم M w که از بعد و است جرمي رطوبت θ m و 105 دمايᵒC در 24 h زير معادله از استفاده با خاک جرمي رطوبت آوردن دست به گرديد. محاسبه آبياري دور هر براي نياز مورد آب مقدار رطوبت وزني درصد )Field Capacity=FC( θ FC آن در که که گياه جذب براي مطلوب )رطوبت زراعي ظرفيت در قابل فشاري صفحه دستگاه با اتمسفر سوم يک مکش در در خاک در موجود وزني رطوبت درصد θ i است( اندازهگيري ظاهري مخصوص جرم ρ b آبياري از قبل و نمونهبرداري زمان و سانتيمتر حسب بر ريشه توسعه عمق D )g/cm 3 ( خاک حاشيه در شده حفر گودال در خطکش با اندازهگيري قابل است. سانتيمتر حسب بر آبياري آب خالص عمق d n و کرت هر در نياز مورد آب حجم 18/75m( 2 ( کرت سطح به توجه با يکبار روز هفت هر آمد. دست به ليتر حسب بر آبياري دور تصفيهخانه خروجي پساب و چاه آب به مربوط آب شير از آب ميشد کشيده خروجي کانال از موتور الکترو پمپ با که حجم و انتقال کرتها سر تا بسته لولهکشي سيستم با آبياري آب انتقال شيلنگهاي به متصل حجمي کنتور با آب مشخص براي گرديد. توزيع يکنواخت و سطحي بهصورت کرت هر در کامل بلوکهاي آماري طرح تحقيق اين در ميکروبي بررسي و )W 1 ( کود با چاه آب با آبياري شامل تيمار دو با تصادفي گرديد. اجرا تکرار بار 3 در W( 2 ( پساب با آبياري از خاک مرکب نمونههاي مزرعهاي آزمايشات انجام از قبل جمعآوري )تکرار( بلوک هر از خاک سانتيمتري 030 اعماق پالستيکي چکش با شدن کوبيده از پس و خشک هوا معرض در شيميايي خصوصيات برخي و شدند داده عبور mm 2 الک از Electrical( خاک الکتريکي هدايت و اسيديته مانند فيزيکي و آب( به خاک 1:5 سوسپانسيون )در )Conductivity=EC متر EC (و Metrohm )744 ديجيتال متر ph با ترتيب به روش با معادل کلسيم کربنات )Seion7 ديجيتال) HACH تيتراسيون و کلريدريک اسيد با کلسيم کربنات کردن خنثي تر اکسيداسيون توسط خاک آلي مواد سود با اضافي اسيد مدل کجلدال دستگاه با و کجلدال روش با خاک کل ازت و اولسن روش به جذب قابل فسفر Behr labortechnik جذب قابل پتاسيم Cintra 5 مدل اسپکتروفتومتر دستگاه با بافت و 410 مدل Corning فتومتر فليم دستگاه از استفاده با نتايج )14(. شدند اندازهگيري هيدرومتري روش به خاک داده نشان 1 جدول در فيزيکي و شيميايي پارامترهاي برخي پارامترها از برخي چاه آب و پساب در همچنين است. شده 2 جدول در و اندازهگيري هفتگي بهصورت آبياري هر از قبل Biochemical( بيوشيميايي نياز مورد اکسيژن شدهاند. ارائه شيميايي نياز مورد اکسيژن و )Oxygen Demand BOD با ترتيب به پساب )Chemical Oxygen Demand( )1( )2( 1392 پاییز سوم شماره ششم دوره 367

4 ... خاک باکتريايی کيفيت بررسی مربوطه خاک سانتيمتري 515 و 05 اعماق از خاک از 10 جمعآوري استريل شيشهاي بطريهاي و ظروف در و برداشته شدند نگهداري 4 ºC حدود دماي در يخ حاوي ظرف در و گرفتند. قرار استفاده مورد ميکروبي تجزيه جهت سريع ا و استريل مغناطيسي همزن از استفاده با شده برداشته نمونههاي شدند. پراکنده استريل مقطر آب 90 ml در 30 min براي نمونههاي در مدفوعي کليفرم و کل کليفرم اندازهگيري روش خاطر بايد و بود MPN روش با پساب نمونه مانند نيز خاک خاک در باکتريها کل اندازهگيري جهت که کرد نشان در نهايي نتايج براي رقت درجه و گرفت صورت رقيقسازي 16(. و )15 شد گرفته نظر جهت فرعي آزمايش يک در همچنين رشد فصل انتهاي در گذشت با ميکروارگانيسمها تعداد در کاهش شدت ارزيابي خاک نمونههاي شده تصفيه فاضالب با آبياري از بعد زمان h از بعد تکرار 3 در پساب( )تيمار W 2 تيمار در 515 عمق از شده تصفيه فاضالب کاربرد از 92 و و کل کليفرم باکتريهاي شدند. جمعآوري خاک سانتيمتري قسمت در که آنچه مشابه خاک نمونههاي در مدفوعي کليفرم شد داده شرح سانتيمتري 515 و 05 عمق دو براي قبلي 16(. و )15 گرفتند قرار شمارش و تجزيه مورد گياه تجزيه رشد فصل انتهاي در گياه دانه و برگ باکتريايي تجزيه براي کردن رها با کرتها نهايي آبياري اتمام از پس 24 h و هب حاشيهاي رديفهاي عنوان به کرت هر کناري رديفهاي و گرديد انتخاب بوتههايي کرت وسط از تصادفي صورت زمين( سطح به نزديک و بوته )پايين قديمي برگهاي سطح دانه و زمين( سطح از دورتر و بوته )باالي جديد برگهاي و شسته استريل آب با تکرار سه در موجود بوتههاي ذرت گرديد جمعآوري استريل ظرف در شستشو از حاصل محلول 8(. و )15 شدند شمارش MPN روش با آن باکتريهاي و آماري تجزيه نرم از استفاده با پساب( و چاه )آب آزمايش مورد تيمارهاي 3 با تصادفي کامل بلوکهاي طرح مبناي بر SAS V8 افزار از استفاده با ميانگينها گرفتند. قرار تحليل و تجزيه مورد تکرار سطح در )Least Significant Difference= LSD( آزمون DRB 200 Digestion( متر COD )OxiDirect( متر نيز پساب پتاسيم و فسفر ph الکتريکي هدايت )HACH پارامترها اين اندازهگيري براي شده ذکر دستگاههاي همان با مدلGBC اتمي جذب دستگاه با منگنز و آهن خاک در کلسيم 932 Plus Atomic Absorption Spectrometer دستگاه با نيترات و نيتريت و تيتراسيون روش با منيزيم و )15(. شدند Cintraسنجش 5 مدل اسپکتروفتومتر شده تصفيه فاضالب نمونههاي باکتريولوژيکي تجزيه که آزمايش مزرعه نزديکي در آب شير )از چاه آب نمونههاي تصفيه فاضالب و ميآورد( زمين سطح به را شده پمپ چاه آب بطريهاي در کلرزني( )بدون خروجي کانال از ثانويه شده و شدند نگهداري 4 درᵒC و جمعآوري استريل شيشهاي کيفيت گرفتند. قرار استفاده مورد ميکروبي تجزيه جهت سريع ا احتمالي) Most شمارش بيشترين روش به پساب باکتريايي تعيين جهت گرديدند. Probability (تعيين Number=MPN الکتوز کشت محيط از پساب نمونه در مثبت الکتوز باکتريهاي تلقيح از پس شد. استفاده قوي و ضعيف رقتهاي با براث توليد گرفتند. قرار 35/5 37 درᵒC مدتh به لولهها را مثبت الکتوز باکتريهاي وجود احتمال لولهها اين در گاز گرين برليانت کشت محيط از مرحله اين از پس داد. نشان جهت )Brilliant Green Bile Broth=BGBB( براث بايل که ترتيب اين به شد استفاده کليفرم باکتريهاي تشخيص کشت محيط به مثبت براث الکتوز لوله هر از قطره دو تا يک در 48 h مدت به و گرديد اضافه براث بايل گرين برليانت دورهام لولههاي در گاز ايجاد شد. داده قرار 35± 0/5 دمايᵒC و آزمايش بودن مثبت منزله به گرين برليانت کشت محيط و واتر پپتون محيط از مرحله اين از بعد بود. قبلي مراحل تأييد استفاده مدفوعي کليفرم باکتريهاي تعيين جهت اندول تست تعيين MPN جدول از استفاده با باکتريها تعداد سپس و )15(. شدند خاک باکتريولوژيکي تجزيه مرحله آخرين اتمام از بعد روز يک و رشد فصل انتهاي در معمولي آب و پساب با شده آبياري کرتهاي وسط از آبياري خاک از 0/5 cm استريل فلزي قاشقک از استفاده با چاه( )آب g ديگري استريل اسپيتول با بالفاصله و شد زده کنار سطحي پاییز سوم شماره ششم دوره

5 افسانه عالی نژاديان و همکاران %5 مقايسه شدند. براي ترسيم نمودارها از نرم افزار Excel و در نمودارها از حروف براي مشخص نمودن تفاوت بين ميانگينها استفاده گرديد. يافتهها خاک منطقه مورد آزمايش از نظر بافت رسي قليايي شديد ا آهکي و حاوي مقادير کم نيتروژن پتاسيم فسفر شوري و ماده آلي بود )جدول 1(. رطوبت ظرفيت زراعي و ظرفيت تبادل کاتيوني خاک به ترتيب %27 و 26/8 meq/100g soil بدست آمد. همچنين با توجه به ميانگين برخي از پارامترهاي پساب و آب چاه )جدول 2( مشاهده ميشود که کيفيت شيميايي پساب خروجي تصفيهخانه با استانداردهاي سازمان حفاظت جدول 1: برخی از مشخصات اصلی خاک منطقه مورد مطالعه (ds/m) ph (cm) محيطزيست ايران از جنبه کاربرد آن در کشاورزي همخواني داشت )17( و مشخص گرديد که شوري پساب در حدي نبود که باعث افزايش شوري جرم مخصوص ظاهري خاک و کاهش پايداري خاکدانه گردد و در نهايت سامانه جذب آب توسط گياه را تغيير دهد و کاهش محصول را به دنبال داشته باشد. نيتروژن عمدت ا بصورت نيتروژن نيتراتي بود که بيان کننده اکسيداسيون کامل و نيتريفيکاسيون در طول فرآيند تصفيه بود. فسفر نيز با غلظت نسبت ا پاييني در پساب وجود داشت. مقادير کليفرمهاي کل و مدفوعي در فاضالب تصفيه شده به ترتيب و MPN/100mL بود که از حد مجاز براي استفاده در کشاورزي باالتر بود. BOD و COD در فاضالب تصفيه شده پايين بود که نشانگر اکسيداسيون کامل پساب و کارآيي باالي تصفيه در تصفيهخانه فاضالب شهرکرد بود. (mg/kg) 208 (mg/kg) 8/6 (%) 0/088 50/19 0/2 0/95 8/ جدول 2: شاخص های کيفيت آب چاه و پساب شهري تصفيه خانه شهرکرد در تابستان 1390 و مقایسه آنها با استانداردهاي توصيه شده توسط سازمان حفاظت محيطزيست 68/5 2/ /198 0/041 9/55 2/64 5/03 0/42 1/286 7/8 0/77 41/32 24/24 35/98 1/22 14/76 0/19 0/003 4/96 0/106 1/12 0/003 0/014 7/30 0/79 61/75 6/31 30/62 0/021 0/15 ph (ds/m) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) 4/061 24/80 0/062 0/97 (mg/l) 1 0/002 0/012 0/002 0/009 (mg/l) 3 0/01 0/028 0/001 0/015 (mg/l) 100 1/13 8/5 (mg/l) BOD 200 5/04 32/16 (mg/l) COD * (MPN/100mL)Total Coliform * (MPN/100mL)Fecal Coliform مقادير کليفرم کل و مدفوعي تنها در انتهاي فصل رشد و با 3 تکرار شمارش گرديدند. دوره ششم شماره سوم پاییز

6 بررسی کيفيت باکتريايی خاک... AlSaed در پژوهش خود )2007( )18( بيان نمود که حتي زماني که BOD به مقادير پايين کاهش مييابد فاضالب تصفيه شده ممکن است هنوز محتوي مقادير باالي باکتريهاي بيماريزا پروتوزوآ و تخم انگل باشند که با توجه به دستورالعمل بهداشت جهاني براي آبياري محدود قابل پذيرش است و در اين تحقيق نيز با توجه به مقدار پايين BOD مقدار ميانگين باکتريها باال بود. جدول 3: نتايج تجزيه واريانس )F( اثر نوع آب بر تعداد باکتري در دو عمق 05 و 515 سانتيمتري خاک و به ترتيب نشاندهنده عدم معنيداری معنيداری در سطح 1 درصد هستند. بررسي باکتريولوژيکي خاک و گياه خاک نتايج آزمايشات باکتريايي خاک و تجزيه آماري دادهها و مقايسه ميانگينها با آزمون LSD در سطح %5 نشان داد که استفاده از فاضالب تصفيه شده در مقايسه با آب چاه به ترتيب باعث افزايش کليفرم کل )TC( و کليفرم مدفوعي )FC( به ميزان 79/12 و % 33/52 در عمق 05 و 73/80 و 9/96 درصد در عمق 515 سانتيمتري خاک گرديد )جدول 3 و شکل 1( /86 0/77 2/73 276/30 2/13 92/44 3/81 25/ /22 499/66 0/75 240/ ( ) A B شکل 1: باکتري الکتوز مثبت کليفرم کل و مدفوعي در 2 عمق خاکcm )A( 05 و )B( 515 cm بعد از آبياري با پساب و آب چاه 370 دوره ششم شماره سوم پاییز 1392

7 همکاران و نژاديان عالی افسانه زمان گذشت با مدفوعي و کل کليفرم مثبت الکتوز باکتريهاي تعداد )F( واريانس تجزيه نتايج 4: جدول a c b هستند. درصد 1 سطح در معنيداری معنيداری عدم نشاندهنده ترتيب به و 1/ /86 6 / /43 6 / /20 5 ( ) 10 LSD( خاک به پساب کاربرد از پس زمان با خاک در )c( مدفوعي کليفرم و )b( کل کليفرم )a( مثبت الکتوز باکتريهاي تعداد در کاهش 2: شکل است( تيمارها بين معنيدار اختالف حداقل باکتريهاي تعداد کل 24 h از بعد شده انجام فرعي آزمايش در 10 4 حدود کل کليفرمهاي کل حدود مثبت الکتوز هب MPN/100mL حدود مدفوعي کليفرمهاي کل و علت به ميتواند 24 h از بعد باکتريها کاهش اين آمد. دست سلولها مرگ يا و خاک کلوييدي ذرات به باکتريها جذب از 68 h از بعد و زمان گذشت با ميکروارگانيسمها تمام باشد. اين کردند. پيدا کاهش مقدار کمترين به فاضالب کاربرد زمان استفاده باکتريايي خطرات زمان گذشت با که داد نشان کاهش مييابد. کاهش خاک در پساب از,44, 24, 4, 2 h( مختلف زمانهاي در فرعي آزمايشات نتايج کرتهاي در شده جمعآوري خاک نمونههاي در 92( و 68 زمان گذشت با W( 2 ( شده تصفيه فاضالب با شده آبياري را مدفوعي و کل کليفرم مثبت الکتوز باکتريهاي کاهش تفاوت و دادهها ميانگين شکل اين در 2( )شکل ميدهد نشان نمودارها روي حروف با مختلف زمانهاي در آنها معنيدار نشان 4 جدول در نيز واريانس تجزيه نتايج است. شده نمايان سه هر آبياري اتمام از بعد مختلف زمانهاي در که ميدهد دارند. يکديگر با معنيداري تفاوت %1 سطح در باکتري 1392 پاییز سوم شماره ششم دوره 371

8 بررسی کيفيت باکتريايی خاک... شکل 3: تعداد باکتريهاي الکتوز مثبت کليفرم کل و مدفوعي در اندام مختلف گياه تحت آبياري با پساب گياه نتايج نشان داد كه آلودگي باكتريايي در اجزا گياه آبياري شده با پساب در حد قابل قبول بود )شکل 3(. حث با توجه به کم بودن عناصر غذايي در خاک منطقه مورد مطالعه مواد آلي و مواد غذايي موجود در فاضالب توانست منجر به تحريک ميکروبها افزايش بيوماس بقا و رشد و نمو و فعاليت آنها در خاک شود. همچنين تعداد کل باکتريها در اليه بااليي خاک ) 05 سانتيمتري( نسبت به اليه عميقتر )515 سانتيمتري( بيشتر بودند که دليل آن ميتواند به عواملي مانند زيادتر بودن موادآلي و هواي کافي در اليه سطحي خاک پااليش باکتريها توسط خاک )همراه با محدود کردن انتقال آنها و جريان آب به اليههاي پايينتر( تجمع ذرات معلق و باکتريها در سطح خاک که خود به عنوان فيلتر عمل ميکند مربوط باشد )19(. Aiello و همكاران )2007( )8( نيز در مطالعات خود نشان دادند كه كاربرد فاضالب باعث افزايش آلودگي استرپتوکوک مدفوعي و اشرشياكلي بترتيب MPN/100mL MPN/100mL /2 در سطح 10 سانتيمتري خاک نسبت عمق 40 سانتيمتري خاک گرديد. سرشت و طبيعت خاک مانند ظرفيت نگهداري رطوبت در خاک واکنش خاک درجه حرارت بافت و ترکيب خاک و مواد آلي خاکها و همچنين مدت زمان دوام ميکروارگانيسمها خارج از ميزبان نقش بسيار اساسي در بقا و نگهداري ميکروارگانيسمها دارد )20(. نتايج در اين تحقيق نشان داد که بقا و تعداد باکتريهاي الکتوز مثبت کليفرم کل و مدفوعي در نمونههاي خاک با گذشت زمان کاهش يافت و در واقع تعداد باکتريها چند ساعت پس از آبياري نسبت به 3 روز پس از آبياري بيشتر بود که اين ميتوانست به دليل مقدار ماده آلي افزايش يافته در اثر آبياري با فاضالب تصفيه شده باشد و بيانگر اين بود که بالفاصله بعد از آبياري با فاضالب مقدار مواد آلي در خاک زياد شده و تعداد باکتريها افزايش يافته است ولي با نزديک شدن به انتهاي فصل رشد سير نزولي در تعداد باکتريها مشاهده ميشود. خاک کشاورزي به عنوان فيلتر طبيعي در نظر گرفته ميشود و اين خاصيت آن را قادر به حذف اغلب پاتوژنها و تخم انگلهاي نماتودي موجود در آبهاي آلوده به کار برده شده در چند سانتيمتري باالي خاک ميکند. )1978( Tate )21( نيز در پژوهش خود نشان داد که بقاي باکتريهاي کليفرم مدفوعي معموال در خاکهاي آلي نسبت به خاکهاي معدني باال ميرود که دليل آن ميتواند به علت حضور مواد آلي در خاکهاي آلي باشد. در مطالعه حاضر افزايش در تعداد باکتريهاي الکتوز مثبت کليفرم کل و کليفرم مدفوعي ميتواند به علت افزايش رطوبت خاک دماي مناسب بيشتر بودن مقدار يونهاي امالح در آغاز فصل رشد مخصوص ا درست بعد از آبياري با فاضالب تصفيه شده و حتي مقداري بيشتر بعد از آبياري دوم با همان فاضالب باشد که با نتايج مطالعات برخي از محققان که رطوبت خاک نوع و غلظت نمکهاي يوني در محلول خاک را از عوامل مهم تأثيرگذار در زنده ماندن و مقدار انتقال باکتريها در خاک 372 دوره ششم شماره سوم پاییز 1392

9 همکاران و نژاديان عالی افسانه کليفرم باکتريهاي 22(. و )21 داشت همخواني کردند بيان به نسبت شده تصفيه فاضالب با شده آبياري خاک در کل که بود بيشتر برابر 4 حدود معمولي آب با شده آبياري خاک در موجود مدفوعي مواد به مربوط ميتوانست افزايش اين خاک توسط باکتريها نگهداشت که باشد شده تصفيه فاضالب بيشتر معمولي آب به نسبت را فاضالب پساب حضور در معمولي آب با شده آبياري خاکهاي در هرچند )23(. ميکند کليفرمهايي بودند مدفوعي کليفرم کمي تعداد حاوي که تصفيه فاضالب از غير عواملي به ميتوانند که داشتند وجود باشند. مربوط باکتريها به آلوده کود استعمال مانند شده شاخص يک عنوان به مدفوعي کليفرم باکتريهاي استفاده از بهتري شاخص يک دانشمندان از برخي توسط آلودگي ممکن کل کليفرمهاي زيرا است کل کليفرم به نسبت آلودگي نباشند مدفوعي مواد به مربوط که باشند گونههايي شامل است.)24( بقاي در ديگري مهم فاکتور يک )ph( خاک واکنش که است شده مشخص است. خاک در ميکروارگانيسمها اسيدي خاک در معموال هتروتروفيک باکتريهاي دوام زمان phپايين زيرا است کمتر قليايي خاک به نسبت )ph=53( بودن دسترس قابل و باکتريها بر معکوسي نقش ميتواند خاک ph که داد نشان پژوهش اين نتايج )21(. بگذارد غذايي عناصر از قبل )8/46( خاک نمونه و )7/8( پساب شده اندازهگيري و بقا بر دليلي ميتوانست اين و بود قليايي و 7 از باالتر آزمايش باشد. تحقيق و رشد دوره طي در شده مطالعه باکتريهاي دوام تعداد بر تأثيرگذار و مهم عوامل از نيز الکتريکي هدايت از شوري که دادهاند نشان تحقيقات است. خاک باکتريهاي ميآيد. حساب به ميکروارگانيسمها براي استرس مهم عوامل آنزيمي فعاليت کاهش توليدي دياکسيدکربن ميزان کاهش )25(. ميافتد اتفاق شوري اثر در ميکروبي بيوماس کاهش و رشد براي تحقيق دوره طول در چاه آب و پساب شوري خاک محلول در شوري مشکل همچنين و بود مناسب باکتريها عناصر و شوري با پساب افزودن و نداشت وجود )ds/m )0/2 را شرايط بلکه نداشت خاک در سويي اثر تنها نه مناسب غذايي نمود. مهيا باکتريها فعاليت براي مسن برگهاي سطح در که داد نشان گياه در آمده بدست نتايج بيشتري باکتري تعداد داشتند وجود ساقه پايين در که قديمي و مانند محيطي فاکتورهاي رشد فصل در احتماال و داشت وجود جديد برگهاي روي توانسته هوا خشکي باال حرارت درجه بودند نور معرض در بيشتر و داشتند قرار ساقه باالي در که باکتريها رفتن بين از و مرگ باعث و بگذارد زيادتري تأثير ماندن زنده شود. قديمي برگ به نسبت جديد برگ سطح در روشهاي به متفاوت زيستهاي محيط در بيماريزا عوامل باال حرارت درجه باراني و جويپشتهاي آبياري مانند آبياري فاکتورها اين دارد. بستگي بنفش ماوراي اشعه و شدن خشک سطح از بيماريزا عوامل سريعتر مير و مرگ به منجر ميتوانند نزديک دليل به گياه قديمي برگهاي همچنين )24(. شوند مواد حين پساب پاشيدن با آنها آلودگي احتمال خاک سطح به بودن به منجر فاضالب از استفاده مواقع از برخي است. بيشتر آبياري خوري تازه مصرف لذا و شده ميوه سطح در ميکروبي آلودگي يافتند )8( )2007( وهمکاران Aiello بطوريکه است مضر آن فرنگي گوجه ميوههاي روي اشرشياكلي از كمي تجمع که %80 براي 40 MPN/100mL غلظت با فاضالب با شده آبياري به خاک محيط در اکثر ا بيماريزا عوامل آمد. بدست نمونهها منتقل سبزيجات ديگر و کاهو تربچه مانند ريشهاي محصوالت توسط محصوالت اين وقتي بهويژه را غذا سالمتي و ميشوند خطر معرض در ميشوند مصرف خام بهصورت مصرفکنندگان غالت و علوفهاي محصوالت براي ولي )24( ميدهند قرار استاندارد طبق ميکند. ايجاد را کمتري مشکالت پساب از استفاده جهاني) 1989 ( بهداشت سازمان توسط پيشنهادي ميکروبيولوژي براي 100mL در مدفوعي کليفرم تعداد هندسي ميانگين و 1000 از کمتر ميشوند مصرف خام بهصورت که گياهاني است نشده ارائه توصيهاي علوفهاي گياهان و غالت آبياري براي و لوبيا گندم محصوالت جهت باکتريولوژيکي آزمايش )27(. پروسهاي طي همگي زيرا ندارد وجود دنيا جاي هيچ در غيره که اين به توجه با ميرسند. مصرف به سپس شده آمادهسازي ميرسند حيوانات مصرف به علوفهاي گياهان و يونجه جو مقاوم کامال آن انگلهاي و باکتريها اغلب به نسبت دامها و طالبي در است. نشده تدوين زمينه اين در استانداردي هستند نميگردد وارد انگل تخم و باکتري سالم خيار و گوجه هندوانه مصارف به بايد هستند خورده زخم يا شکسته که آنهايي ليکن و )3(. گردند ضدعفوني و شسته خوب يا و برسند خوراکي غير که تحقيقي در )28( )2008( همکاران و Kalavrouziotis بروکلي کلم گياه دو روي بر يونان )Agrinion( آگرينيون در شهري فاضالب که گرفتند نتيجه دادند انجام بروکسل کلم و 1392 پاییز سوم شماره ششم دوره 373

10 بررسی کيفيت باکتريايی خاک... منابع 1Hashemi H, Amin MM, Bina B, Movahedian Attar H, Farrokhzadeh H. Survey on possibility of Disinfection of Isfahan north wastewater treatment plant effluent by low and medium pressure ultraviolet systems in pilot scale. Iranian Journal of Health and Environment. 2010;3(1):4758 (in Persian). 2Toze S. Reuse of effluent water (benefit and risks). Agricultural Water Management. 2006;80(1 30): President Deputy Strategic Planning & Control. Environmental regulatio of using returned water and effluent. Tehran: President Deputy Strategic Planning & Control; 2010 (in Persian). 4Sleytr K, Tietz A, Langergraber G, Haberl R. Investigation of bacterial removal during the filtration process in cotructed wetlands. The Science of Total Environmental. 2007;380(130): Vera L, Martel G, Gutierrez J, Marquez M, Abreu Acosta N, Salas JJ, et al. Sustainable management of wastewater in rural areas, Chapter 3: Evaluation of natural purification system. Proyecto Depuranat, netbiblo, La CorunaSpain, p Oron G, Campos C, Gillerman L, Salgot M. Wastewater treatment, renovation and reuse for agricultural irrigation in small communities. Agricultural Water Management. 1999;38(3): Weinberg ZG, Ashbell G, Chen Y, Gamburg M, Sela S. The effect of sewage irrigation on safety and hygiene of forage crops and silage. Animal Feed Science and Technology. 2004;116(34): Aiello R, Cirelli GL, Cooli S. Effects of reclaimed wastewater irrigation on soil and tomato fruits: A case study in Sicily (Italy). Agricultural Water Management. 2007;93(12): Karanja NN, Njenga M, Prain G, Kangethe E, Kironchi G, Githuku C, et al. Assessment of environmental and public healt hazards in wastewater used for urban agriculture in Nairobi, Kenya. Tropical and Subtropical Agroecosystems. 2010;12(1): Erfani A, Haghnia GhH, Alizadeh A. Yield and chemical composition of lettuce and some soil characteristics as affected by irrigation with wastewater. Journal of Science and Technology Agriculture and Natural Resource, Water and Soil Science. 2002;6(1):7192 (in Persian). 11Najafi P, Abedi MJ, Mousavi SF Afioni M. Comparison of potato and tomato yields contamination in two تصفيه شده باعث افزايش غلظت فلزات سنگين و ميزان کليفرم مدفوعي و اشرشياکلي در قسمتهاي خوردني اين دو گياه شد که عاملي خطرناک براي سالمتي بود بنابراين فاضالب شهري تصفيه شده نتوانست براي آبياري اين دو گياه مورد استفاده قرار گيرد. )1375( Alizadeh )29( كاشت گياهان كاهو و هويج را در ارتباط با آبياري با فاضالب به علت مسائل بهداشتي توصيه نكرد ولي استفاده از پساب را در زراعت خيار و گوجه فرنگي بالمانع دانست. نتيجهگيري حفظ سالمت خاک براي کشاورزي پايدار از اهميت فراواني برخوردار است. خصوصيات ميکروبيولوژي خاک يکي از عوامل منعکس کننده سالمت خاک است بهطوري که کاربرد پساب در کشاورزي نبايد سالمت خاک و محصول را به خطر اندازد. براساس نتايج حاصل از اين آزمايش آبياري با پساب تصفيه شده شهري شهرکرد توانسته است براي کشت غالتي مانند ذرت مورد استفاده قرار گيرد زيرا اين محصول با پساب تماس مستقيمي نداشته و مصرف تازهخوري نيز ندارد با گذشت زمان نيز باکتريهاي موجود در خاک و سطح اجزا گياه کاهش يافته و به حد قابل قبول رسيدهاند. از طرف ديگر از آنجا که استفاده از پساب باعث صرفهجويي در هزينههاي تأمين آب جهت آبياري مزارع ميشود در شرايط کمآبي حاضر ميتوان با مديريت بهينه و بدون داشتن خطرات زيستمحيطي از پساب براي آبياري محصوالت در منطقه مورد نظر سود جست. تشکر و قدرداني اين مقاله حاصل بخشي از پاياننامه با عنوان»تعيين توابع آب عملکرد ذرت علوفهاي در آبياري با پساب شهري و تأثير آن بر برخي خصوصيات فيزيکي خاک«است که در مقطع دکتري در سال 1390 با حمايت دانشگاه شهرکرد اجرا شده است که از همکاري آنها سپاسگزاري ميشود. 374 دوره ششم شماره سوم پاییز 1392

11 افسانه عالی نژاديان و همکاران methods of irrigation with municipal wastewater. Journal of Agriculture Science. 2004;10(2):12534 (in Persian). 12Delibacak S, Okur B, Ongum AR. Effects of treated sewage sludge levels on temporal variatio of some soil properties of a Typic Xerofluvent soil in Menemen Plain, Western Anatolia, Turkey. Environmental Monitoring and Assessment. 2009;148(14): Gerba CP, Goyal SM. Pathogen removal from wastewater during groundwater recharge. In: Asano T, editor. Artificial recharge of groundwater. Michigan: Ann Arbor Science; Tavalloli H, Semnani A. Analysis Methods of Soils, Plants, Waters and Fertilizers. Ahvaz: Shahid Chamran University of Ahvaz Publicatio; 2003 (in Persian). 15APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 21st ed. Washington DC: American Public Health Association; Manios T, Moraitaki G, Mantzavinos D. Survival of total coliforms in lawn irrigated with secondary wastewater and chlorinated effluent in the Mediterranean region. Water Environment Research. 2006;78(3): Iranian Department of Environment. Environmental Regulatio and Standards. Tehran: Iranian Department of Environment Publicatio; 1998 (in Persian). 18AlSáed R. Pathoge assessment in reclaimed effluent used for industrial crops irrigation. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2007;4(1): Krone RB. The movement of disease producing organisms through soils. In: Beckett CW, Wilson FF, editors. Municipal sewage effluent for irrigation. Louisiana: Louisiana Polytechnic Ititute; Chu Y, Jin Y, Baumann T, Yates MV. Effect of soil properties on saturated and uaturated virus traport through colum. Journal of Environmental Quality. 2003;32(6): Tate RL 3rd. Cultural and environmental factors affecting the longevity of Escherichia coli in Histosols. Applied and Environmental Microbiology. 1978;35(5): Bartone CR, Arlosoroff S. Irrigation reuse of pond effluent in developing countries. Water Science and Technology. 1987;19(12): Goldshmid J, Zohar D, Argamah Y, Koh Y. Effect of dissolved salts on the filtration of coliform bacteria in sand dunes. In: Jenki SH, editor. Advances in water pollution research. Pergamon Press. New York; p Hutchison ML, Walters LD, Moore A, Crookes KM, Avery SM. Length of time before incorporation on survival of pathogenic bacteria present in livestock wastes applied to agricultural soil. Journal of Applied and Environmental Microbiology. 2004;70: Mamilov A, Dilly OM, Mamilov S, Inubushi K. Microbial ecophysiology of degrading aral sea wetlands: Coequences for Ccycling. Journal of Soil Science Plant Nutrition. 2004;50: Natvig EE, Ingham SG, Ingham BH, Cooperband LR, Roper TR. Salmonella enterica Serovar Typhimurium and Escherichia coli contamination of root and leaf vegetables grown in soils with incorporated bovine manure. Journal of Applied and Environmental Microbiology. 2002;68(6): WHO. Health Guidelines for Wastewater Use in Agriculture and Aquaculture. Geneva: World Health Organization; Kalavrouziotis IK, Robolas P, Koukou lakis PH, Papadopoulos AH. Effects of municipal reclaimed wastewater on the macroandmicroelements status of soil and of Brossica oleracea Var. Italica, and B. oleracea Var. Gemmifera. Agricultural Water Management. 2008;95: Alizadeh A. Sewage effluent of wastewater treatment plants in crop irrigation. Shahrab Journal. 1996;4:15 19 (in Persian). دوره ششم شماره سوم پاییز

12 Iran. J. Health & Environ., 2013, Vol.6, No.3 Study of soil bacterial and crop quality irrigated with treated municipal wastewater *A. Alinezhadian 1, A. Karimi 2, J. Mohammadi 3, F. Nikookhah 4, M. N. Anderson 5 1 Department of soil science, Faculty of agriculture, Lorestan University, Khorramabad Iran. 2 Department of soil science, Faculty of agriculture, ShahreKord University, ShahreKord Iran. 3 Department of soil science, Faculty of agriculture, ShahreKord University, ShahreKord Iran. 4 Department of environment, Faculty of natural resource, ShahreKord University, ShahreKord Iran. 5 Department of agroecology and environment, Aarhus university, AarhusDenmark. Received; 16 April 2012 Accepted; 10 July 2012 ABSTRACT Background and Objectives: In arid and semiarid regio, wastewater reuse has become an important element in agriculture. However, irrigation with this resource can be either beneficial or harmful, depending on the wastewater characteristics. The aim of this research was to investigate the soil bacterial and crops quality irrigated with treated wastewater. Material and Methods: This research was conducted on a maize field near the wastewater treatment plant in Shahrekord in summer,2011. Plots were arranged in a randomized complete block design in 3 replicatio and 2 treatments, well water (W1) with fertilizer and effluent (W2). Results: At the end of growth season, soil samples were collected from depth of 05 and 515 cm and plant samples coisting of old and new leaves and seeds were collected for bacteriological analysis. According to bacteriological analysis, total number of positive lactose bacteria, total and fecal coliforms in depth of 05 cm was 42% more than depth of 515 cm. In the case of old leaves, total number of coliform and fecal coliform was 88 and 40 MPN/100 ml respectively. Moreover, for new leaves, it was 38 and 2 MPN/100 ml respectively. Conclusion: According the results, number of indicator bacteria in soil is decreased (about 35%) by passing time. Keywords: treated wastewater, soil pollution, maize, total coliform, fecal coliform * Corresponding Tel:Fax:

استاندارد خروجی فاضلاب

استاندارد خروجی فاضلاب مقدمه و تعاریف : این استاندارد باستناد ماده آي ین نامه جلوگیري از آلودگی آب و با توجه به ماده سه همین آي ین نامه و با همکاري وزارتخانه هاي بهداشت درمان و آموزش پزشکی نیرو صنایع صنایع سنگین معادن و فلزات

توضیحات بیشتر

راهنمای تهیه مقاله.xps

راهنمای تهیه مقاله.xps بررسي انتقال كادميوم در ستون خاك آهكي توسط نمكهاي مختلف محلول در آب آبياري سامان ملكنيا *4 3 1 علي خانميرزاييفرد مهدي اكبري و محبوبه مظهري (نويسنده مسي ول) 1- دانشجوي دكتري گروه علوم خاك دانشكده كشاورزي

توضیحات بیشتر

وزارت جهاد کشاورزی سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی بلوچستان دستورالعمل فنی کاشت داشت و برداشت یونجه نیکشهری

وزارت جهاد کشاورزی سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی بلوچستان دستورالعمل فنی کاشت داشت و برداشت یونجه نیکشهری وزارت جهاد کشاورزی سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی بلوچستان دستورالعمل فنی کاشت داشت و برداشت یونجه نیکشهری در بلوچستان نویسندگان: مهندس سیامک غفاری پور دکتر خالد

توضیحات بیشتر

شيمي (1) (كد:) 82 ث) خواص اكسيدهاي فلزي و نافلزي (صفحههاي 65 تا 68 كتاب درسي) 1- اكسيدهاي بازي و اسيدي خواص اكسيدهاي فلزي: بهطور كلي اكسيدهاي فلزي را

شيمي (1) (كد:) 82 ث) خواص اكسيدهاي فلزي و نافلزي (صفحههاي 65 تا 68 كتاب درسي) 1- اكسيدهاي بازي و اسيدي خواص اكسيدهاي فلزي: بهطور كلي اكسيدهاي فلزي را شيمي (1) (كد:) 82 ث) خواص اكسيدهاي فلزي و نافلزي (صفحههاي 65 تا 68 كتاب درسي) 1- اكسيدهاي بازي و اسيدي خواص اكسيدهاي فلزي: بهطور كلي اكسيدهاي فلزي را اكسيد بازي مينامند چون از واكنش اين اكسيدها با آب محلول

توضیحات بیشتر

وزارت جهاد کشاورزی سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی معاونت ترویج دستورالعمل کشت متراکم بهتری ن دم ا ب رای رش د میگ و 28 ت ا 31 درجه سانتیگراد است.

وزارت جهاد کشاورزی سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی معاونت ترویج دستورالعمل کشت متراکم بهتری ن دم ا ب رای رش د میگ و 28 ت ا 31 درجه سانتیگراد است. وزارت جهاد کشاورزی سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی معاونت ترویج دستورالعمل کشت متراکم بهتری ن دم ا ب رای رش د میگ و 28 ت ا 31 درجه سانتیگراد است. میگو در استخر معاونت ترویج سازمان شیالت ایران 1395

توضیحات بیشتر

ﭼﮏ ﺖ ﺑﺎزر ﯽ ﮫﺪا ﯽ از ا ﯿ ﻪ ﻮ ﺖ غ ﻣﺎ ﯽ ﻮ و آورده ی ﻮرا ﯽ آ ﯾﺎن ﺪ م :

ﭼﮏ ﺖ ﺑﺎزر ﯽ ﮫﺪا ﯽ از ا ﯿ ﻪ ﻮ ﺖ غ ﻣﺎ ﯽ ﻮ و آورده ی ﻮرا ﯽ آ ﯾﺎن ﺪ م : ﭼﮏ ﺖ ﺑﺎزر ﯽ ﮫﺪا ﯽ از ا ﯿ ﻪ ﻮ ﺖ غ ﻣﺎ ﯽ ﻮ و آورده ی ﻮرا ﯽ آ ﯾﺎن ﺪ م 33.9038 : مشخصات مالک/ مدير/ متصدي *نام: *نام خانوادگي: *کد ملي: *نام پدر: *کدپستي:... مشخصات محل تصدي/ مديريت *نوع فعاليت صنفي: * تعداد

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Zaree2.doc

Microsoft Word - Zaree2.doc سينتيك جذب ا نيون پررنات توسط زغال فعال سيد خطيب الا سلام صدر نژاد (١) - سعيد جبار زارع (٢) ١- دانشكده مهندسي و علم مواد دانشگاه صنعتي شريف و ٢ - دانشگاه ا زاد نجف ا باد چكيده: مهمترين ماده اوليه براي

توضیحات بیشتر

طبیعی منابع و کشاورزی مهندسی نظام فصلنامه علمی مقاله نوع و آهن و روی اکسید ذرات نانو کاربرد اثرات و لزایی برگا ه ریزنمون In vitro شرایط در راعی گل کال

طبیعی منابع و کشاورزی مهندسی نظام فصلنامه علمی مقاله نوع و آهن و روی اکسید ذرات نانو کاربرد اثرات و لزایی برگا ه ریزنمون In vitro شرایط در راعی گل کال طبیعی منابع و کشاورزی مهندسی نظام فصلنامه علمی مقاله نوع و آهن و روی اکسید ذرات نانو کاربرد اثرات و لزایی ا ه ریزنمون In vitro شرایط در راعی گل مانی زنده کشاورزی بیوتکنولوژی بخش و ایران کشاورزی بیوتکنولوژی

توضیحات بیشتر

چكيده

چكيده بررسي ا ستانه شروع رواناب در روش SCS با استفاده از داده هاي بارش-رواناب (مطالعه موردي: حوزه ا بخيز سنگانه كلات) جهانگير پرهمت 1 علي اكبر عباسي نجفقلي غياثي 1 و الهام خوشبزم 3-1 -3 اعضاء هيا ت علمي مركز

توضیحات بیشتر

دفترچه آزمون« نظری»

دفترچه آزمون« نظری» 1. کدام نژاد زیر جزء دسته مرغان آسیایی است 1 -ساسکس 2 -برهما 3 -کورنیش 4 -پلیموت روک 2. مرغان الری از جهات شکل و ساختار بدن شبیه کدام نژادند 2 -برهما 3 -کورنیش 4 -لوهمان 1- کوشین 3. اولین مرحله از مراحل

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 کنترل عفونت F. Abdollahi, MSc of Nursing, Faculty of Nursing & Midwifery School, Qazvin University of Medical Science تعریف عفونت: عفونت نتیجه ورود و تکثیر یک عامل عفونی ( در بافت های بدن میزبان است. پاتوژن(

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - TARHE DARSS 2.doc

Microsoft Word - TARHE DARSS 2.doc فرم طرح دوره دروس نظري و عملی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دانشکده : بهداشت معرفی درس (دوره کار آموزي)در بخش بسمه تعالی گروه آموزشی : بهداشت و تغذیه *نام وشماره درس : بهداشت مواد غذایی کد درس: 18 *روز و ساعت

توضیحات بیشتر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر موضوع: اندازه گیري ضریب هدایت حرارتی نانو سیالات استاد راهنما: جناب آقاي دکتر طغرایی دانشجو: سید جواد حسینی شماره د

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر موضوع: اندازه گیري ضریب هدایت حرارتی نانو سیالات استاد راهنما: جناب آقاي دکتر طغرایی دانشجو: سید جواد حسینی شماره د دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر موضوع: اندازه گیري ضریب هدایت حرارتی نانو سیالات استاد راهنما: جناب آقاي دکتر طغرایی دانشجو: سید جواد حسینی شماره دانشجویی: 90104518 تابستان 94 فهرست عنوان صفحه فصل اول

توضیحات بیشتر

چک لیست برقی نظارت بر ایمنی و حفاظت کار پروژه های ساختمانی مقدمه: ایمنی و حفاظت کار از اصول پذیرفته شده در تمام پروژه ها از جمله فعالیت های عمرانی و س

چک لیست برقی نظارت بر ایمنی و حفاظت کار پروژه های ساختمانی مقدمه: ایمنی و حفاظت کار از اصول پذیرفته شده در تمام پروژه ها از جمله فعالیت های عمرانی و س چک لیست برقی نظارت بر ایمنی و حفاظت کار پروژه های ساختمانی مقدمه: ایمنی و حفاظت کار از اصول پذیرفته شده در تمام پروژه ها از جمله فعالیت های عمرانی و ساختمانی است چنانچه در اغلب کارگاه های ساختمانی این

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - ??? 1

Microsoft Word - ??? 1 دوغ دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي معاونت غذا و دارو گروه تحقيق و توسعه 90/07/26 1 فهرست مقدمه... 3 تعاريف:...4 تشخيص فساد دوغ.....4 خط توليد دوغ... 5 منابع:...7 2 بسمه تعالي مقدمه دوغ فرآوردهاي است كه

توضیحات بیشتر

H.V.

H.V. معاونت حملونقل و ترافيک شهرداري تهران تهيه کننده: مهندسين مشاور دانشپژوهان هنگام تهران تير 3131 -1 MUTCD EN-. Corner Cubes Prismatic Lens Spherical Lens Housing Lens 6-3 -813/1 تهران شهرداري فني عالي

توضیحات بیشتر

1396/08 بازنگری: 00 مینرال پالس عایق الیاف معدنی مناسب برای دیوارهای داخلی خارجی و سیستم Ventilated Facade

1396/08 بازنگری: 00 مینرال پالس عایق الیاف معدنی مناسب برای دیوارهای داخلی خارجی و سیستم Ventilated Facade 1396/08 بازنگری: 00 عایق الیاف معدنی مناسب برای دیوارهای داخلی خارجی و سیستم Ventilated Facade نام كتاب: نام پديد آورنده: شركت كناف ايران شمارگان: 0 نوبت چاپ: دوم تاريخ چاپ: فروردین ماه 1397 نسل جدید عایقهای

توضیحات بیشتر

بررسی اثر سطوح مختلف کودهای سولفات روی و سولفات منگنز بر خصوصیات کمی ‌و کیفی سه رقم گندم آبی در شهرستان خرم‌آباد

بررسی اثر سطوح مختلف کودهای سولفات روی و سولفات منگنز بر خصوصیات کمی ‌و کیفی سه رقم گندم آبی در شهرستان خرم‌آباد مجله دانش زراعت/ سال چهارم/ شماره 5/ شهريور ماه 1390 بررسي اثر سطوح مختلف كودهاي سولفات روي و سولفات منگنز بر خصوصيات كمي و كيفي سه رقم گندم آبي در شهرستان خرمآباد 4 3 2 1 و روح الدين رحيمي چگني علي خورگامي

توضیحات بیشتر

رئوس مطالب پيشنهادي براي برنامه بازاريابي

رئوس مطالب پيشنهادي براي برنامه بازاريابي June 2010 USA لولههاي سايز بزرگ آب و فاضلاب Water & Waste Water Large Diameter Pipes 1 مقدمه شركت Freedonia در سال 1985 در ايالات متحده امريكا تا سيس شده و در زمينه انجام پروژههاي تحقيقات بازار در سطح

توضیحات بیشتر

0078.doc

0078.doc بعضي از گروههاي سيتوزين و ا دنين پس از ا نكه در ساختمان DNA قرار گرفتند متيله مي شوند. در اغلب كروموزومها تعداد كمي از سيتوزين هاي موجود در DNA در كربن شماره 5 خود متيله مي ). اتصال گروه متيل به كمك ا

توضیحات بیشتر

1395 طراحی اتصال گیردار فصل پنجم: اتصال گیردار به ستون 1-5 مقدمه در اتصالات صلب خمشی لنگر خمشی انتهاي تیر به صورت کامل به ستون منتقل می گردد و زاویه چ

1395 طراحی اتصال گیردار فصل پنجم: اتصال گیردار به ستون 1-5 مقدمه در اتصالات صلب خمشی لنگر خمشی انتهاي تیر به صورت کامل به ستون منتقل می گردد و زاویه چ فصل پنجم: اتصال گیردار به ستون 1-5 مقدمه در اتصالات صلب خمشی لنگر خمشی انتهاي تیر به صورت کامل به ستون منتقل می گردد و زاویه چرخش بین تیر و ستون در محل اتصال ثابت باقی می ماند. قاب خمشی در این ساختمان

توضیحات بیشتر

فصلنامه علمی پژوهشی زمین شناسی محیط زیست / سال دهم شماره 41 زمستان 69 بررسی تاثیرات خشکسالی بر کمیت و کیفیت آبهای زیر زمینی دشت زرقان فارس طی سالهای 1

فصلنامه علمی پژوهشی زمین شناسی محیط زیست / سال دهم شماره 41 زمستان 69 بررسی تاثیرات خشکسالی بر کمیت و کیفیت آبهای زیر زمینی دشت زرقان فارس طی سالهای 1 فصلنامه علمی پژوهشی زمین شناسی محیط زیست / سال دهم شماره 4 زمستان 69 بررسی تاثیرات خشکسالی بر کمیت و کیفیت آبهای زیر زمینی دشت زرقان فارس طی سالهای 96 تا 96 فاطمه تمدن هانیه نوذری 2* - دانش آموخته کارشناسی

توضیحات بیشتر

آزمایشگاه میکروبیولوژی عمومی

آزمایشگاه میکروبیولوژی عمومی آزمایشگاه میکروبیولوژی عمومی تالیف : مهرنوش تنگستانی فهرست موضوعی: اصول اولیه کار در آزمایشگاه میکروبیولوژی آشنایی با وسایل و ابزار کار آزمایشگاه میکروب شناسی استریلیزاسیون در آزمایشگاه استریلیزاسیون توسط

توضیحات بیشتر

نخستین همایش ملی مهندسی مخازن هیدروکربوری، علوم و صنایع وابسته

نخستین همایش ملی مهندسی مخازن هیدروکربوری، علوم و صنایع وابسته بررسي تا ثير عوامل موثر بر پديده مخروطي شدن آب دريك ميدان نفتي 3 2 1 محسن پورنقيب عبدالمجيد موحدي نيا خليل شهبازي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اميديه Moshen _poornaghib@yahoo.com چكيده پديده مخروطي شدن آب

توضیحات بیشتر

دوفصلنامه علمی-تخصصی" هیستوبیولوژی دامپزشکی"/سال چهارم /شماره1/بهاروتابستان1395

دوفصلنامه علمی-تخصصی هیستوبیولوژی دامپزشکی/سال چهارم /شماره1/بهاروتابستان1395 اهمیت فرآورده های گاومیش در مقایسه با گاو در سالمت انسان چکیده 2 *1 مریم پناهی زاده محمد تقی بیگی نصیری )تاریخ دریافت: 7931/2/71 تاریخ بذیرش: 7931/4/8 ( خوزستان یکی از استان های اصلی پرورش دهنده ی گاومیش

توضیحات بیشتر

نمونه سوال انسان و محیط زیست ردیف عنوان درس: آب سرچشمه زندگی درستی یا نادرستی عبارتهای زیر را تعیین کنید. الف( ایران از نظر جغرافیایی در بخش بیابانی و

نمونه سوال انسان و محیط زیست ردیف عنوان درس: آب سرچشمه زندگی درستی یا نادرستی عبارتهای زیر را تعیین کنید. الف( ایران از نظر جغرافیایی در بخش بیابانی و عنوان درس: آب سرچشمه زندگی درستی یا نادرستی عبارتهای زیر را تعیین کنید. الف( ایران از نظر جغرافیایی در بخش بیابانی و نیمه بیابانی جهان قرار گرفته است. ب( بیشترین مقدار آب مصرفی یک کشور مربوط به مصارف خانگی

توضیحات بیشتر

ادامۀ طرح تغییر الگوی کاشت و کاهش قابل توجه میزان آب مصرفی قبل و بعد از اجرای آن با عنایت به این مو ضوع که امر ایجاد و نگهداری ف ضای سبز دان شگاه از ه

ادامۀ طرح تغییر الگوی کاشت و کاهش قابل توجه میزان آب مصرفی قبل و بعد از اجرای آن با عنایت به این مو ضوع که امر ایجاد و نگهداری ف ضای سبز دان شگاه از ه ادامۀ طرح تغییر الگوی کاشت و کاهش قابل توجه میزان آب قبل و بعد از اجرای آن با عنایت به این مو ضوع که امر ایجاد و نگهداری ف ضای سبز دان شگاه از همان ابتدای تا سیس مورد توجه قرار گرفته و اینکه ف ضای سبز

توضیحات بیشتر

بسمه تعالي تیبا راهنما ي تعمیرات و سرويس مجموعه رينگ و لاستيك TBARM1D/1/1

بسمه تعالي تیبا راهنما ي تعمیرات و سرويس مجموعه رينگ و لاستيك TBARM1D/1/1 بسمه تعالي تیبا راهنما ي تعمیرات و سرويس مجموعه رينگ و لاستيك TBARM1D/1/1 فهرست پیشگفتار 3 فصل دوم- رينگ والستیک الستیک 6 سائیدگي الستیک 7 بازدید ( رینگ و الستیک ) 8 تعویض محل الستیک ها 9 3 پیش گفتار

توضیحات بیشتر

راهنمای استفاده از مخلوط کن دستی Hand blender3583 پیش از اولین استفاده باطری را شارژ کنید.. 2 جهت باز شدن درب دکمه را فشار دهید و رها کنید.. 1 شارژر ر

راهنمای استفاده از مخلوط کن دستی Hand blender3583 پیش از اولین استفاده باطری را شارژ کنید.. 2 جهت باز شدن درب دکمه را فشار دهید و رها کنید.. 1 شارژر ر راهنمای استفاده از مخلوط کن دستی Hand blender3583 پیش از اولین استفاده باطری را شارژ کنید.. 2 جهت باز شدن درب دکمه را فشار دهید و رها کنید.. 1 شارژر را به پریز بزنید. باطری را داخل شارژر قرار دهید. سطح

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation به نام خداوند جان و خرد بهداشت ازدواج و قبل از بارداری 1 بهداشت مادر و کودک: شاخه ای از بهداشت عمومی هدف: تامین نگهداری و ارتقای سطح سالمت جسمی روانی و اجتماعی مادر و کودک از طریق خدمات بهداشتی پزشکی تغذیه

توضیحات بیشتر

Text 31.xps

Text 31.xps ه) د ن س و ن ه) ع ل ا ط م ش ه و ژ پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 5 2 6 : ص ص ن ا ر ح ب ت ر د م ر د س د ن ه م ا ه ک ن

توضیحات بیشتر

Q-Learning

Q-Learning یادگیری تقویتی n.razavi@tabrizu.ac.ir ۱۳۹۵ سید ناصر رضوی یادگیری تقویتی 2 یادگیری تقویتی 3 عامل ایدهی اصلی. دریافت بازخورد از محیط به شکل پاداشها. سودمندی عامل به وسیلهی تابع پاداش تعریف میشود. عامل باید

توضیحات بیشتر

مجله علمی پژوهشی اکوفیزیولوژي گیاهان زراعی و علفهاي هرز سال چهارم شماره 16 زمستان 1389 صفحه اثر میزان بذر و فواصل خطوط کاشت بر عملکرد علوفهي قره

مجله علمی پژوهشی اکوفیزیولوژي گیاهان زراعی و علفهاي هرز سال چهارم شماره 16 زمستان 1389 صفحه اثر میزان بذر و فواصل خطوط کاشت بر عملکرد علوفهي قره مجله علمی پژوهشی اکوفیزیولوژي گیاهان زراعی و علفهاي هرز سال چهارم شماره 16 زمستان 1389 صفحه 71-82 اثر میزان بذر و فواصل خطوط کاشت بر عملکرد علوفهي قره یونجه (دیم) 2 1 علی سالکزمانی و علیرضا فخرواعظی چکیده

توضیحات بیشتر

موسوی ندوشنی دانشگاه شهید بهشتی ٢٧ آذر ١٣٩۵

موسوی ندوشنی دانشگاه شهید بهشتی ٢٧ آذر ١٣٩۵ موسوی ندوشنی دانشگاه شهید بهشتی sa_mousavi@sbu.ac.ir ٢٧ آذر ١٣٩۵ ١. ١ توزیعهای احتمال دو متغیره گسسته.................... ۴ ١. ١. ١ مثال............................. ۵ ٢. ١. ١ حل..............................

توضیحات بیشتر

مدیریت بازاریابی خلاق تکنیک های بازاریابی مدیریت استراتژیک بازاریابی مهارت های بازاریابی و فروش در حوزه سلامت و بهداشت

مدیریت بازاریابی خلاق تکنیک های بازاریابی مدیریت استراتژیک بازاریابی مهارت های بازاریابی و فروش در حوزه سلامت و بهداشت مدیر طرح: پریسا فتایی همکار طرح: الهه کیانی با نظارت: به نام خدا طرح آموزش مهارت های کارآفرینی ویژه بخش بهداشت و سالمت عنوان کارگاه: بازاریابی کارگاه 6 از 8 بخش 8 از 12 دکتر طالبی عضو هیات علمی دانشگاه

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint Caisson

Microsoft PowerPoint Caisson اسكله كيسوني Caissons بھمن ٩۴ ١ كيسون مشابه يك سازه بتني در خشكي ساخته و سپس در دريا نصب مي شود ٢ ١ انواع كيسون ته بسته (روي بستر هموار نصب مي شود) ته باز (در بستر دريا فرو مي شود) ٣ كيسون ته بسته نصب

توضیحات بیشتر

وزارت جهادکشاورزي سازمانتحقیقات آموزش و ترویج کشاورزي موسسه تحقیقات خاك و آب دستورالعمل مدیریت تلفیقی حاصلخیزي خاك و تغذیه کلز

وزارت جهادکشاورزي سازمانتحقیقات آموزش و ترویج کشاورزي موسسه تحقیقات خاك و آب دستورالعمل مدیریت تلفیقی حاصلخیزي خاك و تغذیه کلز وزارت جهادکشاورزي سازمانتحقیقات آموزش و ترویج کشاورزي موسسه تحقیقات خاك و آب دستورالعمل مدیریت تلفیقی حاصلخیزي خاك و تغذیه کلزا فریدون نورقلی پور حامد رضایی کامران میرزاشاهی حسن حقیقت نیا محمودرضا رمضانپور

توضیحات بیشتر

عنوان آزمایش : روز و تاریخ : دوشنبه { 91/8/1 اندازه گیری دبی ساعت : 2 بعدازظهر اعضای گروه : مسعود یادگاری دانشکده مهندسی گروه مهندسی مکانیک آزمایشگاهم

عنوان آزمایش : روز و تاریخ : دوشنبه { 91/8/1 اندازه گیری دبی ساعت : 2 بعدازظهر اعضای گروه : مسعود یادگاری دانشکده مهندسی گروه مهندسی مکانیک آزمایشگاهم عنوان آزمایش : روز و تاریخ : دوشنبه { 91/8/1 اندازه گیری دبی ساعت : بعدازظهر اعضای گروه : مسعود یادگاری دانشکده مهندسی گروه مهندسی مکانیک آزمایشگاهمکانیک سیالات وحید زارعی ساسان نبی زاده محسن یارمحمدی...

توضیحات بیشتر

کاربردهاي r و رابطه تکرارپذیري و انحراف استاندارد r Application Repeatability & Standard Deviation Relation یکی از کاربردهاي r که معمولا در تست

کاربردهاي r و رابطه تکرارپذیري و انحراف استاندارد r Application Repeatability & Standard Deviation Relation یکی از کاربردهاي r که معمولا در تست کاربردهاي و رابطه تکرارپذیري و انحراف استاندارد Application Repeatability & Standad Deviation Relation یکی از کاربردهاي که معمولا در تست متدهاي ASTM به صورت جدول یا فرمول تجربی آورده میشود این است که چنانچه

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 06-jan.doc

Microsoft Word - 06-jan.doc Iranian Journal of Animal Science Research Vol. 6, No. 1, Spring 2014, p. 45-53 نشريه پژوهشهاي علوم دامي ايران جلد 6 شماره 1 بهار 1393 ص 45-53. تعيين ارزش غذايي علف خشك يونجه و كاه گندم استان آذربايجان

توضیحات بیشتر

گزارش اجرای پروژه های اقتصاد مقاومتی در حوزه تجارت خارجی

گزارش اجرای پروژه های  اقتصاد مقاومتی در حوزه تجارت خارجی ارش ت ماه ز وه و ه بار عاو ن ت و ه صا ات کالا و دمات د ر ما ن ی صا ات ولات شاورزی و نا تبد ی ی ز وه و ه بار آ ماه 1396 هدف با توجه به اهداف سازمانی در بخش محصولات میوه و تره بار نیز هدف اصلی توسعه صادرات

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - soil

Microsoft Word - soil بررسي رفتار لرزه اي خاك ها در زلزله هاي بزرگ عبدالحسين حداد ١ عباس سيوندي پور ٢ محمد بزاز ٣ ahadad@semnan.ac.ir -1 abbas.sivandi@gmail.com - 2 Mohammad-bazaz1362@yahool.com - 3 چكيده اين نظريه كه ارتعاش

توضیحات بیشتر

بسمه تعالي

بسمه تعالي راهنمای سامانه بانکداری اینترنتی ویژه اشخاص حقیقی صاحب کسب و کار )ویژه کاربران فرعی( فهرست کلیات... 1 مقدمه نحوه دسترسی و ورود به سامانه... 3 کاربران سامانه... 3....1.1-1.2-1.1-3.2.3 راهنمای کاربری...

توضیحات بیشتر

text 40.xps

text 40.xps ن و ی س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل د ه م ش م ا ر ه چ ه ا ر م پاییز 197 ب ر ر س ی آ ال ی ن د ه ه ا ی ت ا ث ی ر گ ذ ا ر ب ر آ ل و د

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - مهارت مطالعه موثر براي امتحانات.docx

Microsoft Word - مهارت مطالعه موثر براي امتحانات.docx مهارت مطالعه موثر روش مطالعه صحیح اصولی و روش هاي مرور مطالب خوانده شده تهیه و تنظیم: علی امیري.روانشناس اداره مشاوره دانشگاه مقدمه آیا تاکنون به این موضوع فکر کردهاید که هنگام مطالعه از چه روشی استفاده

توضیحات بیشتر

مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران سال نهم شماره 4 زمستان 1393 صفحات بررسی خواص ضد میکروبی فیلم کربوکسی متیل سلولز حاوي اسانس گشنیز و پوست لیمو

مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران سال نهم شماره 4 زمستان 1393 صفحات بررسی خواص ضد میکروبی فیلم کربوکسی متیل سلولز حاوي اسانس گشنیز و پوست لیمو مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران سال نهم شماره 4 زمستان 1393 صفحات 53-62 بررسی خواص ضد میکروبی فیلم کربوکسی متیل سلولز حاوي اسانس گشنیز و پوست لیموترش و تا ثیر آن بر افزایش زمان ماندگاري گوشت گوسفند

توضیحات بیشتر

96-3.xps

96-3.xps د ی ک چ و ی ف ی ک ی م ک ت ا ی ص و ص خ ب ی د گ و گ ش ش و پ ا ب و ا و و ا ک ی م و ی د ی س ا د ب ا ک ی ث ا ت (Trigonella fenum-gracum) ل ی ل ب ن ش ا ی گ ی م ی ز ن آ ت ی ل ا ع ف ل ی م ج خ ی ا ت *2 1 ) ل و

توضیحات بیشتر

اهداف کلی از ارائه این واحد درسی اشنائی دانشجویان

اهداف کلی از ارائه این واحد درسی  اشنائی دانشجویان نام درس: بیوشیمی پزشکی 1 تعداد واحد: 2 واحد نظری مدت زمان ارائه درس : ا ترم )43 ساعت( مقطع : علوم پایه پیش نیاز : ندارد اهداف کلی از ارائه این واحد درسی آشنائی دانشجویان و افزایش دانسته های ایشان نسبت

توضیحات بیشتر

نشریه حفاظت منابع آب و خاك سال هفتم شماره سوم بهار 1397 استفاده از مدلهای فرکتالی برای کم یسازی ساختمان خاک و مقایسه آن با روشهای کالسیک *1 سپید

نشریه حفاظت منابع آب و خاك سال هفتم شماره سوم بهار 1397 استفاده از مدلهای فرکتالی برای کم یسازی ساختمان خاک و مقایسه آن با روشهای کالسیک *1 سپید نشریه حفاظت منابع آب و خاك سال هفتم شماره سوم بهار 1397 استفاده از مدلهای فرکتالی برای کم یسازی ساختمان خاک و مقایسه آن با روشهای کالسیک 4 3 2 *1 سپیده مفیدی مهناز اسکندری ابراهیم پذیرا و مهدی همایی *

توضیحات بیشتر

دانشکده ی علوم ریاضی احتمال و کاربردا ن ۳۰ اردیبهشت ۹۳ جلسه ی ۲۳: متغیر تصادفی مخلوط مجموع متغیرهای تصادفی تابع مولد گشتاور مدر س: دکتر شهرام خزاي ی ن

دانشکده ی علوم ریاضی احتمال و کاربردا ن ۳۰ اردیبهشت ۹۳ جلسه ی ۲۳: متغیر تصادفی مخلوط مجموع متغیرهای تصادفی تابع مولد گشتاور مدر س: دکتر شهرام خزاي ی ن دانشکده ی علوم ریاضی احتمال و کاربردا ن ۰ اردیبهشت ۹ جلسه ی ۲: متغیر تصادفی مخلوط مجموع متغیرهای تصادفی تابع مولد گشتاور مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: مهرداد تحویلیان- فرنوش فرهادی در این جلسه ابتدا

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 09-Karimzadeh.doc

Microsoft Word - 09-Karimzadeh.doc Journal of Plant Protection Vol. 28, No. 2, Summer 201, P. 226-233 نشريه حفاظت گياهان (علوم و صنايع كشاورزي) جلد 28 شماره 2 تابستان 1393 ص 226-233. بررسي تحمل ارقام يونجه (.L (Medicago sativa به سس (.L

توضیحات بیشتر

1 1 انتقال حرارت مدرسان شریف مقدمه فصل اول» آشنایی با روشهاي انتقال حرارت و معادلات حاکم «انتقال حرارت حاصل اختلاف دماي میان دو نقطهاي است که انتقال ح

1 1 انتقال حرارت مدرسان شریف مقدمه فصل اول» آشنایی با روشهاي انتقال حرارت و معادلات حاکم «انتقال حرارت حاصل اختلاف دماي میان دو نقطهاي است که انتقال ح انتقال حرارت مدرسان شریف مقدمه فصل اول» آشنایی با روشهاي انتقال حرارت و معادلات حاکم «انتقال حرارت حاصل اختلاف دماي میان دو نقطهاي است که انتقال حرارت بین آنها صورت میپذیرد بنابراین میتوان گفت که در مبحث

توضیحات بیشتر

Text 31.xps

Text 31.xps ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 7 7 2-31 0 : ص ص ا ب ر ا د ا پ ه ع س و ت س ا س ا ر ب ن ا ر ا ن و

توضیحات بیشتر

و 6 ششمين كنگره ملي مهندسي عمران 7 ارديبهشت 1390 دانشگاه سمنان سمنان ايران پيشنهاد يك روش بهينه مقاومسازي لرزه اي با توجه به افزايش كارايي كاهش هزينه

و 6 ششمين كنگره ملي مهندسي عمران 7 ارديبهشت 1390 دانشگاه سمنان سمنان ايران پيشنهاد يك روش بهينه مقاومسازي لرزه اي با توجه به افزايش كارايي كاهش هزينه پيشنهاد يك روش بهينه مقاومسازي لرزه اي با توجه به افزايش كارايي كاهش هزينه و زمان اجرا 3 2 1 شهاب روشنكار علي ضياءشمس علي تنباكوساز 2,1 -كارشناس ارشد عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت دانشگاه آزاد اسلامي

توضیحات بیشتر

محمد علیمحمدي مریم احمدلو... اتوکلاو Autoclave 4 3 2* 1 محمد علیمحمدي مریم احمدلو ندا بادکوبه بهنوش باقري 1 کارشناس ارشد بیوشیمی بالینی دانشگاه آزاد ا

محمد علیمحمدي مریم احمدلو... اتوکلاو Autoclave 4 3 2* 1 محمد علیمحمدي مریم احمدلو ندا بادکوبه بهنوش باقري 1 کارشناس ارشد بیوشیمی بالینی دانشگاه آزاد ا اتوکلاو Autoclave 4 3 2* 1 محمد علیمحمدي مریم احمدلو ندا بادکوبه بهنوش باقري 1 کارشناس ارشد بیوشیمی بالینی دانشگاه آزاد اراك 3 4 2 دانشجوي کارشناسی علوم آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اراك خلاصه اتوکلاو دستگاهی

توضیحات بیشتر

تصميم طيري فاؤي براي انتخاب الطو

تصميم طيري فاؤي براي انتخاب الطو 1 5 1 حسين غياثيان ; 2 حبيب شاه نظري ; 3 علي شفيعي ; 4 رضا جمشيدي چناري عليرضا طبرسا خاک مسلح شده با الياف به عنوان يک ماده مرکب عمل ميکند به طوريکه اليافهاي قرار گرفته شده در آن از مقاومت کششي بااليي

توضیحات بیشتر

ÇÕæá ÑÓã äãæÏÇÑ ŸäÊÑá ŸíÝí ÏÇÎáí ÈÑÇí ÊÓÊ åÇí Ÿãí.doc

ÇÕæá ÑÓã äãæÏÇÑ ŸäÊÑá ŸíÝí ÏÇÎáí ÈÑÇí ÊÓÊ åÇí Ÿãí.doc کليات نمودار کنترلي رايجترين روش براي مقايسه نتايج ا زمايش نمونه هاي کنترل با مقدار مورد انتظار استفاده از نمودار کنترلي است. درنمودار کنترلي غلظت حاصله از ا زمايش سرم کنترل روي نموداري بامحدوده مشخص علامتگذاري

توضیحات بیشتر

4.xps

4.xps Journal of Industrial/Organization Psychology Vol. 4/Issue14/Spring 2013 PP: 49-63 ف ص ل ن ا م ه ر و ا ن ش ن ا س ی ص ن ع ت ی / س ا ز م ا ن ی س ا ل چ ه ا ر م. ش م ا ر ه چ ه ا ر د ه م بهار 2931 ص ص : 6-3

توضیحات بیشتر

untitled

untitled مجله تحقيقات مهندسي كشاورزي/جلد 12/ شماره 4 /سال 1390 ص/ 103-114 اثر دستگاه پفساز يونجه بر سرعت خشك شدن تلفات ريزش و پارامترهاي كيفي يونجه در عمليات برداشت ** اميناله معصومي * حسين رضايي و مرتضي صادقي

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20C2C6EDE420E4C7E3E520C7EDE3E4ED20E3CEC7D2E420C2C820E620C7D3CACED1E5C72E646F63>

<4D F736F F D20C2C6EDE420E4C7E3E520C7EDE3E4ED20E3CEC7D2E420C2C820E620C7D3CACED1E5C72E646F63> هدف : هدف از تدوين اين آيين نامه پيشگيري از حوادث منجر به صدمات جاني و خسارات مالي در حين كار كارگران در محل مخازن آب واستخرها مي باشد. با عنايت به اينكه تا كنون آيين نامه اي تحت عنوان آيين نامه ايمني

توضیحات بیشتر

ششم فصل تا ثير سردخانه و انبار بر موادغذايی هدف های رفتاری: در پايان اين فصل فراگير بايد بتواند: ۱ تا ثير نگه داری در سرما را بر روی ارزش غذايی و خصوص

ششم فصل تا ثير سردخانه و انبار بر موادغذايی هدف های رفتاری: در پايان اين فصل فراگير بايد بتواند: ۱ تا ثير نگه داری در سرما را بر روی ارزش غذايی و خصوص ششم فصل تا ثير سردخانه و انبار بر موادغذايی هدف های رفتاری: در پايان اين فصل فراگير بايد بتواند: ۱ تا ثير نگه داری در سرما را بر روی ارزش غذايی و خصوصيات چشايی موادغذايی توضيح دهد. ۲ تا ثير انجماد را بر

توضیحات بیشتر

اثر دما روی انتقال اکسیژن براساس معادلهی Hoff- Arrhenius به صورت زیر میباشد: )2-68( T ضریب انتقال جرم اکسیژن در دمای K: La(T) S -1 S 1- ضریب انتقال جر

اثر دما روی انتقال اکسیژن براساس معادلهی Hoff- Arrhenius به صورت زیر میباشد: )2-68( T ضریب انتقال جرم اکسیژن در دمای K: La(T) S -1 S 1- ضریب انتقال جر اثر دما روی انتقال اکسیژن براساس معادلهی Hoff- Arrhenius به صورت زیر میباشد: )2-68( T ضریب انتقال جرم اکسیژن در دمای K: La(T) S -1 S 1- ضریب انتقال جرم اکسیژن در دمای 20 درجه سانتی گراد K: La(20 Cº) مقادیر

توضیحات بیشتر

ÏÓÊæÑÇáÚãá Ýäí ÝæÑ æ ÇÊæßáÇæM-09

ÏÓÊæÑÇáÚãá Ýäí  ÝæÑ æ ÇÊæßáÇæM-09 صفحه 1 از 8 اتوكلاو اگر چه اتوكلاو بهترين وسيله براي استريليزاسيون است بايد تصديق كنيم كه طولاني شدن مرحلة گرمايي سبب كاهش كيفيت مواد مغذي در محيط هاي كشت كمپلكس محتوي قند مواد معدني و فلزي مي شود و در

توضیحات بیشتر

Catalog 2019 The Symbol of Dynamism in Industry

Catalog 2019 The Symbol of Dynamism in Industry Catalog 2019 The Symbol of Dynamism in Industry دربارههایپرصنعتفامكو... 2 دربارهMOTOVARIo...3 5... H Series 8... NMRV Series 10... B Series 12... S Series 14... VAR Series فامکو صنعت هایپر درباره را خود

توضیحات بیشتر

محتوای بسته تشویقی نوسازی بافت فرسوده در سال 94

محتوای بسته تشویقی نوسازی بافت فرسوده در سال 94 محتوای بسته تشویقی نوسازی بافت فرسوده در سال 94 تخفی ف ع وارض تخریب و نوسازی در ساخت و سازهای مسکونی درصد تخفیف عوارض ویژه پ لاک های کمت ر از متر در پروانه های ویژه پاک های بیش تر از 300 متر مربع در پروانه

توضیحات بیشتر

دانشكده مهندسي برق راهنمای استفاده از نرم افزار Cadence بخش پنجم LVS DRC رسم Layout یک وارونگر و انجام تست های و تهيه كننده : محمد سيم چي زير نظر دكتر

دانشكده مهندسي برق راهنمای استفاده از نرم افزار Cadence بخش پنجم LVS DRC رسم Layout یک وارونگر و انجام تست های و تهيه كننده : محمد سيم چي زير نظر دكتر بخش پنجم LVS DRC رسم Layout یک وارونگر و انجام تست های و تهيه كننده : محمد سيم چي زير نظر دكتر مجيد شالچيان ویرایش اول تابستان 29 فهرست رسم مدار شماتیک... 2 رسم لی اوت...3 اجرای 13... DRC اجرای 11...LVS.1.2.3.4

توضیحات بیشتر

Are You suprised ?

Are You suprised ? استاندارد داخلي شركت كوليس چرخ زنجيرهاي صنعتي 4 5 5 5 فهرست مطالب: مقدمه 1- چرخ زنجيرها 1-1- اصطالحات 2-1- انده هاي قطري دنده زني شده 1-2-1- اصطالحات 2-2-1- انده ها 1-2-2-1- قطر دايره گام 2-2-2-1- انده

توضیحات بیشتر

اثر مرحله¬ی رشد و فرآیند سیلو کردن بر ترکیبات شیمیایی و قابلیت هضم

اثر مرحله¬ی رشد و فرآیند سیلو کردن  بر ترکیبات شیمیایی و قابلیت هضم نشریه پژوهشهاي علوم دامی/ جلد 42 شماره 3/ سال 3333 اثر مرحله رشد و فرآیند سیلو کردن بر ترکیب شیمیایی و قابلیت هضم ماده خشک علوفه سورگوم 3 2 2* 1 ولی محمد شعبان مسلم باشتنی محمد حسن فتحی نسري و حسین نعیمی

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - H022.doc

Microsoft Word - H022.doc 1 ارزیابی عملکرد رادیاتورهای کشور علی خواجه 3 1 مبارکه رسول آخرتی علی کناری تهران خیابان سهروردی شمالی- پلاک 197- واحد 64 info@mabnaco.net چکیده: مشخص نبودن ظرفیت حرارتی رادیاتورها بدلیل عدم اطلاعات فنی

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D2035CEE6D1C7DFE5C7ED20DAE1E6DDE520C7ED2E646F63>

<4D F736F F D2035CEE6D1C7DFE5C7ED20DAE1E6DDE520C7ED2E646F63> خوراكهاي علوفه اي خصوصيات عمومي: خوراكهايي هستند با انرژي كم و الياف خام بيشتر از %18 1) شامل مراتع علوفه خشك علوفه سبز وسيلو ميشوند. نوع عمل آوري و نحوه انبار كردن روي 2) كيفيت اين گونه خوراكها بسيار

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 1/165 2/16 د ماه 1395 موضوع سمنار: تاثر شراط جو بر پارامتر ها مختلف پرتو لزر موضوع سمنار : تاثر شراط جو بر پارامتر ها مختلف پرتو لزر 3 در ان سمنار به بررس اشوب جو تاثر اتمسفر بر اشعه لزر تاثر اتمسفر بر

توضیحات بیشتر

"(IDNC2009) دومين همايش ملي مديريت شبکه های آبیاری و زهکشی "

(IDNC2009) دومين همايش ملي مديريت شبکه های آبیاری و زهکشی » اولین همایش ملی آبیاري و بهرهوري آب «انجمن آبیاري و زهکشی ایران- دانشگاه فردوسی مشهد 10 بهمن ماه 1392 مشهد مقدس - بررسی روشهاي برآورد تبخیر و تعرق پتانسیل در شرایط کمبود داده هواشناسی در شهرستان اصفهان

توضیحات بیشتر

PardeesJournalsPT12

PardeesJournalsPT12 مهندسی بيوسيستم ايران دوره 74, شماره 3 پاييز 331 )ص 333-703( خواص کيفی حسی و ميکروبی آب پرتقال تازه بستهبندي شده در فيلمهاي نانوکامپوزيتی پلی اتيلنی حاوي نانوذرات رس آلی و اصالح شده و نانوذرات فلزي نقره

توضیحات بیشتر

مدارک لازم جهت فرصت مطالعاتی کوتاه مدت خارج از کشور دانشجویان دوره دکتری تخصصی

مدارک لازم جهت فرصت مطالعاتی کوتاه مدت خارج از کشور  دانشجویان دوره دکتری تخصصی مدارك لازم جهت فرصت مطالعاتی کوتاه مدت خارج از کشور دانشجویان دوره دکتري تخصصی درخواست کتبی دانشجو که به تایید استاد راهنما رسیده باشد. فرم تکمیل شده مشخصات و اطلاعات مربوط به دانشجو (فرم شماره 101) اصل

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20CFD3CAE6D1C7E1DAE3E120CAE5EDE520E620C7D1C7C6E52090D2C7D1D420C8C7D2D1D320DEC7E4E6E4ED20C8D2D190CAD1E52E646F63>

<4D F736F F D20CFD3CAE6D1C7E1DAE3E120CAE5EDE520E620C7D1C7C6E52090D2C7D1D420C8C7D2D1D320DEC7E4E6E4ED20C8D2D190CAD1E52E646F63> دستورالعمل تهيه و اراي ه گزارش بازرس قانوني در مورد رسيدگي به گزارش توجيهي هيي ت مديره در خصوص افزايش سرمايه مقدمه 1- هدف اين دستورالعمل ايجاد هماهنگي در نحوه تهيه و اراي ه گزارش بازرس قانوني در مورد رسيدگي

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی وزارت جهاد کشاورزي سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزي موسسه تحقیقات ثبت وگواهی بذر و نهال راهنماي تقویم کنترل آفات مهم کشاورزي در باغات م

بسمه تعالی وزارت جهاد کشاورزي سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزي موسسه تحقیقات ثبت وگواهی بذر و نهال راهنماي تقویم کنترل آفات مهم کشاورزي در باغات م بسمه تعالی وزارت جهاد کشاورزي سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزي موسسه تحقیقات ثبت وگواهی بذر و نهال راهنماي تقویم کنترل آفات مهم کشاورزي در باغات مادري نهالستان ها و مزارع بذري ایران نگارش: سیدحمیدرضا

توضیحات بیشتر

صفحه اول تا آخر جزوه ساختمان بذر بذر واحد تکثیر و پراکنش تولید کننده گیاهان دارای بذر یا Spermatophyta می باشد.گیاهان تولید کننده بذر شامل بازدانگان )

صفحه اول تا آخر جزوه ساختمان بذر بذر واحد تکثیر و پراکنش تولید کننده گیاهان دارای بذر یا Spermatophyta می باشد.گیاهان تولید کننده بذر شامل بازدانگان ) صفحه اول تا آخر جزوه ساختمان بذر بذر واحد تکثیر و پراکنش تولید کننده گیاهان دارای بذر یا Spermatophyta می باشد.گیاهان تولید کننده بذر شامل بازدانگان )Gymnosperms( و نهان دانگان) Angiosperms ( هستند.بذر

توضیحات بیشتر

پژوهشهای نوین در شیمی تجزیه

پژوهشهای نوین در شیمی تجزیه 29-14 /2 فصلنامهیپژوهشهاینویندرشیمیتجزیه بهار 4931 دورهی 4 شمارهی Journal of Advanced Researches in Analytical Chemistry, Spring 2015, Vol. 1, No. 2/ 23-40 جداسازیوپیشتغلیظمقادیرناچیزیونمسبااستفادهازنانو

توضیحات بیشتر

- عنوان درس: کد درس: 3.00 مقطع آموزشی: استاد مدرس دانشگاه MIT W.C.Carter : معاونت فناوری اطلاعات وارتباطات پروژه مشترک دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه MI

- عنوان درس: کد درس: 3.00 مقطع آموزشی: استاد مدرس دانشگاه MIT W.C.Carter : معاونت فناوری اطلاعات وارتباطات پروژه مشترک دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه MI استاد مترجم شهید پانزدهم جلسه انرژي آزاد گیبس جلسه قبل گرماي تبدیل کسر هاي فاز S universe یخ گرم ذوب میشود و 0 یخ سرد ذوب نمیشود و آنتروپی جهان ثابت باقی می ماند دم ا در ج ایی ک ه تغیی رات آنتروپ ی جه

توضیحات بیشتر

0 ش ر ک ت کار گ زاری بانک مل ت گ زارش روزاهن بازار ( اوراق بهادار کاال و ارنژی( مورخ 29 مردادماه 1397 کار گ زاری بانک مل ت

0 ش ر ک ت کار گ زاری بانک مل ت گ زارش روزاهن بازار ( اوراق بهادار کاال و ارنژی( مورخ 29 مردادماه 1397 کار گ زاری بانک مل ت 0 ش ر ک ت کار گ زاری بانک مل ت گ زارش روزاهن بازار ( اوراق بهادار کاال و ارنژی( مورخ 9 مردادماه 1397 کار گ زاری بانک مل ت تحلیل کلیت بازار شاخص بورس در سومین روز کاری هفته توانست 718 واحد رشد نماید و با

توضیحات بیشتر

SANAIE PUMP SEMNAN (ENERGY) SANAIE PUMP SEMNAN (ENERGY) ﭘـﻤـﭗ PUMP 1¼" S100 2" HV 1½" AA 3" PD37 ET50-16 ET65-16 Catalog 2013

SANAIE PUMP SEMNAN (ENERGY) SANAIE PUMP SEMNAN (ENERGY) ﭘـﻤـﭗ PUMP 1¼ S100 2 HV 1½ AA 3 PD37 ET50-16 ET65-16 Catalog 2013 SANAIE PUMP SEMNAN (ENERGY) SANAIE PUMP SEMNAN (ENERGY) ﭘـﻤـﭗ PUMP ¼" S 2" HV ½" AA 3" PD37 ET-6 ET6-6 Catalog 3 درباره شركت فامكو...2 درباره شرکت سمنان انرژی...3 درباره پمپ های سیركوالتور...3 9... ¼"

توضیحات بیشتر

در 15 مرحله یک ربات ساده بسازید آموزش ساخت یک ربات ساده بدون نیاز به برنامه نویسی بصورت تصویری با تشکر از تهیه ی این کتاب الکترونیکی شما حق تغییر محتو

در 15 مرحله یک ربات ساده بسازید آموزش ساخت یک ربات ساده بدون نیاز به برنامه نویسی بصورت تصویری با تشکر از تهیه ی این کتاب الکترونیکی شما حق تغییر محتو آموزش ساخت یک ربات ساده بدون نیاز به برنامه نویسی بصورت تصویری با تشکر از تهیه ی این کتاب الکترونیکی شما حق تغییر محتویات این کتاب الکترونیکی رایگان را ندارید ولی.. شما می توانید انرا برای دانلود در سایت

توضیحات بیشتر

وزارت جهاد کشاورزی سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی معاونت ترویج چندقلوزایی خصوصیات تولید مثلی باال و افزایش درآمد دامداران از پیامدها و نتایج است

وزارت جهاد کشاورزی سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی معاونت ترویج چندقلوزایی خصوصیات تولید مثلی باال و افزایش درآمد دامداران از پیامدها و نتایج است وزارت جهاد کشاورزی سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی معاونت ترویج چندقلوزایی خصوصیات تولید مثلی باال و افزایش درآمد دامداران از پیامدها و نتایج استفاده ازروشهای تلقیح مصنوعی است. دستورالعملهای مدیریت

توضیحات بیشتر

b b در امور دام و آبزیان شماره 79 تابستان 1387 اثرات جايگزيني يونجه با علف جاشير Prangos ferulacea در جيره پرواري گوسفند كبوده شيراز بهمن ایلامی مرکز

b b در امور دام و آبزیان شماره 79 تابستان 1387 اثرات جايگزيني يونجه با علف جاشير Prangos ferulacea در جيره پرواري گوسفند كبوده شيراز بهمن ایلامی مرکز b b امور دام و آبزیان شماره 79 تابستان 1387 اثرات جايگزيني يونجه با علف جاشير Prangos ferulacea جيره پرواري گوسفند كبوده شيراز بهمن ایلامی مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی استان فارس تاریخ یافت: بهمن

توضیحات بیشتر

2/25/2015 معادله جبري هر معادله ریاضی به شکل y=f(x) را جبري گویند اگر بتوان آن را به شکل زیر نشان داد: ریشه Advanced Numerical Methods 37 روش نصف کردن

2/25/2015 معادله جبري هر معادله ریاضی به شکل y=f(x) را جبري گویند اگر بتوان آن را به شکل زیر نشان داد: ریشه Advanced Numerical Methods 37 روش نصف کردن معادله جبري هر معادله ریاضی به شکل y=f() را جبري گویند اگر بتوان آن را به شکل زیر نشان داد: ریشه Advanced Numercal Methods 37 روش نصف کردن (Bsecton) دو نقطه (کران) در دو سوي ریشه در نظر گرفته میشود به

توضیحات بیشتر

28

28 28 بررسی ذخیره تخمدانی )نازایی( زمینه و هدف: تغییراتی که در زندگی اجتماعی- اقتصادی جامعه امروزی رخ داده و تمایل بانوان بر به تاخیر انداختن باروری منجر به ایجاد تمایل به زمانبندی جهت بارداری گردیده است

توضیحات بیشتر

Hamid

Hamid مثالهایی از تحقیق در عملیات مقدماتی و پیشرفته تحقیق در عملیات مقدماتی روشهاي حل مساي ل تحقیق در عملیات مقدماتی 1- ترسیمی - 2 روش سیمپلکس - 3 روش -M 4- روش دوال روش ترسیمی مثال Max P= X 1 +4X 2 St: X 1

توضیحات بیشتر

JVR 71-3.indd

JVR 71-3.indd Original Article 263-269 3 شماره 71 ره 95 دامپزشکی تحقیقات مجله Journal of Veterinary Research. 71,3:263-269, 2016 تحقیقی مقاله استان در کمان رنگین آالی قزل ماهی غذایی جیرههای از برخی کیفیت کنترل بختیاری

توضیحات بیشتر

مجله سالمت و محيط فصلنامه ي علمي پژوهشي انجمن علمي بهداشت محيط ايران دوره ششم, شماره سوم, پاييز 1392, صفحات 277 تا 294 تخمين برخي پارامترهاي کيفي رودخ

مجله سالمت و محيط فصلنامه ي علمي پژوهشي انجمن علمي بهداشت محيط ايران دوره ششم, شماره سوم, پاييز 1392, صفحات 277 تا 294 تخمين برخي پارامترهاي کيفي رودخ مجله سالمت و محيط فصلنامه ي علمي پژوهشي انجمن علمي بهداشت محيط ايران دوره ششم, شماره سوم, پاييز 1392, صفحات 277 تا 294 تخمين برخي پارامترهاي کيفي رودخانه ها با استفاده از مدل هيبريد شبکه هاي عصبي- موجکي

توضیحات بیشتر

یک ورق با ترک مرکزی به طول آباکوس مدل کنید: دادهها: طول ترک 2a 11 میلیمتر :a مطابق شکل 1 در نظر گرفته و با توجه به شرایط زیر آن را در نرم افزار ابعاد

یک ورق با ترک مرکزی به طول آباکوس مدل کنید: دادهها: طول ترک 2a 11 میلیمتر :a مطابق شکل 1 در نظر گرفته و با توجه به شرایط زیر آن را در نرم افزار ابعاد یک ورق با ترک مرکزی به طول آباکوس مدل کنید: دادهها: طول ترک 2a 11 میلیمتر :a مطابق شکل 1 در نظر گرفته و با توجه به شرایط زیر آن را در نرم افزار ابعاد ورق مربعی: 111 میلیمتر مدول یانگ: 011111 مگاپاسکال

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی راهنمای کاربردی سامانه سیب و مسیرهای گزارش گیری شاخص های کودکان تاریخ تنظیم : شهریور ماه 69 دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکز بهداشت استان Page

بسمه تعالی راهنمای کاربردی سامانه سیب و مسیرهای گزارش گیری شاخص های کودکان تاریخ تنظیم : شهریور ماه 69 دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکز بهداشت استان Page بسمه تعالی راهنمای کاربردی سامانه سیب و مسیرهای گزارش گیری شاخص های کودکان تاریخ تنظیم : شهریور ماه 69 دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکز بهداشت استان Page 1 دانشگاه علوم پزشگی اراک مقدمه با راه اندازی سامانه

توضیحات بیشتر

Journal of Agricultural Economics and Development Vol. 29, No. 1, Spring 2015, p نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزي جلد 29 شماره 1 بهار 1394 ص

Journal of Agricultural Economics and Development Vol. 29, No. 1, Spring 2015, p نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزي جلد 29 شماره 1 بهار 1394 ص Journal of Agricultural Economics and Development Vol. 29, No. 1, Spring 2015, p. 86-93 نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزي جلد 29 شماره 1 بهار 1394 ص. 86-93 تا ثیرعوامل اقتصادي منتخب موثر بر آلودگی آبهاي زیرزمینی

توضیحات بیشتر

هدف : هدف از تدوين اين روش اجرايي، ايجاد روشي به منظور تهيه ،تصويب،انتشار و بازنگري ،و حصول اطمينان از كفايت و مناسب بودن مستن

هدف : هدف از تدوين اين روش اجرايي، ايجاد روشي به منظور تهيه ،تصويب،انتشار و بازنگري ،و حصول اطمينان از كفايت و مناسب بودن مستن سطح محرمانگی: داخلی تهيه كننده: مدیر پشتیبانی مشترکین تایيدكننده: معاون پشتیبانی مشترکین تصویب كننده: معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی كد سند : تاریخ تهيه اوليه : 1395/05/23 شماره SS-GL-06 ردیف شماره

توضیحات بیشتر

آجر چیست، به چند نوع تقسیم شده و اصطلاحات آن چیست؟

آجر چیست، به چند نوع تقسیم شده و اصطلاحات آن چیست؟ تعریف ا جر ا نگونه که فکر می کنیم ا نقدر هم ساده نیست. ا جر دارای انواع و تعاریف مختلفی است و همچنین اصطلاحات فراوانی دارد. اگر خواهان ا ن هستید که از تعاریف انواع و اصطلاحات ا ن مطلع شوید پیشنهاد می شود

توضیحات بیشتر

سینه پهلو سینه پهلو پنومونی ) هب انگلیسی: (Pneumonia یا ذاتالریه وضعیت التهابی ریه است که عمدتا کیسههاي میکروسکوپی هوا موسوم به آلوي ولها را تحت تا ثی

سینه پهلو سینه پهلو پنومونی ) هب انگلیسی: (Pneumonia یا ذاتالریه وضعیت التهابی ریه است که عمدتا کیسههاي میکروسکوپی هوا موسوم به آلوي ولها را تحت تا ثی سینه پهلو سینه پهلو پنومونی ) هب انگلیسی: (Pneumonia یا ذاتالریه وضعیت التهابی ریه است که عمدتا کیسههاي میکروسکوپی هوا موسوم به آلوي ولها را تحت تا ثیر قرار میدهد. این بیماري معمولا در اثر عفونت ناشی از

توضیحات بیشتر

مقاله روی کاغذ A4 و حداکثر در 6 صفحه و با رعایت کامل قواعد املایی و انشایی تهیه گردد

مقاله روی کاغذ A4 و حداکثر در 6 صفحه و با رعایت کامل قواعد املایی و انشایی تهیه گردد استفاده از پس ا ب صنعتی (لجن خشک تصفيه خانه ها) به منظور جايگزينی خاک رس در توليد ليکا(سنگدانه سبک ( حسين حكيمي-كارشناس حوزه معاونت شهر سازي و معماري شهرداري تهران مدرس دانشگاه ا زاد قزوين Hakimi-h@tehran.iri

توضیحات بیشتر

اطلاعات فني و حفاظت ايمني مواد (MSDS)

اطلاعات فني و حفاظت ايمني مواد (MSDS) 1- مشخصات ماده و اجزاء تشكيل دهنده آن نام شيميايي گاز كلر گازكلر كلرين ) انگليسي ( نامهاي مترادف شماره انجمن شيمي آمريكا 50-5- 7782 231-959-5 شماره اتحاديه اروپا خانواده شيميايي 70/906 وزن مولكولي گازغيرآلي.

توضیحات بیشتر