دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي- درماني قزوين دانشكده بهداشت پاياننامه جهت اخذ درجه کارشناسي ارشد در رشته مهندسي بهداشت حرفهای عنوان طراحي و ساخت ص

اندازه: px
شروع نمایش از صفحه:

Download "دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي- درماني قزوين دانشكده بهداشت پاياننامه جهت اخذ درجه کارشناسي ارشد در رشته مهندسي بهداشت حرفهای عنوان طراحي و ساخت ص"

رونوشت

1 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي- درماني قزوين دانشكده بهداشت پاياننامه جهت اخذ درجه کارشناسي ارشد در رشته مهندسي بهداشت حرفهای عنوان طراحي و ساخت صندلي آموزشي ارگونومیک منطبق با ابعاد تنسنجي دانشجويان استاد راهنما دکتر سكینه ورمزيار استاد مشاور دکتر احمد نیک پي نگارش سمیرا انصاری اسفند 6931

2 چکیده زمینه و هدف: دانشگاه محیط کار تعداد زیادی از دانشجویان میباشد و یکی از مهمترین اجزای کالس درس و محیطهای آموزشی صندلی میباشد. استفاده از صندلیهایی با طراحی مناسب منجر به کاهش خستگی و ناراحتی در وضعیت نشسته شده و با ایجاد ایستگاه کاری فاقد استرس تمرکز و یادگیری را نیز افزایش میدهد. همچنین طراحی صحیح صندلیها بر پایهی ارگونومی و متناسب با خصوصیات آنتروپومتری ضمن افزایش بهرهوری و ارتقاء کیفیت آموزش سبب تشویق دانش- پژوهان به عادت درست نشستن و به تبع آن کاهش اختالالت اسکلتی-عضالنی میشود. لذا این مطالعه به دنبال ارزیابی تعدادی از صندلیهای دانشجویی موجود از دیدگاه ارگونومی و طراحی و ساخت صندلی آموزشی ارگونومیک منطبق با ابعاد آنتروپومتریک دانشجویان میباشد. مواد و روش كار: در این مطالعهی تجربی-کاربردی ابعاد آنتروپومتری 702 نفر از دانشجویان دختر و پسر دانشگاه علوم 91 پزشکی قزوین که بهصورت طبقهبندی- تصادفی انتخاب شده بودند مورد اندازهگیری قرار گرفت. ب عد آنتروپومتریکی دانشجویان اندازهگیری شد و سپس با ابعاد 5 نوع صندلی موجود در دانشگاه و 7 نوع صندلی خریداری شده از بازار مورد مقایسه قرار گرفت. در نهایت ابعاد استاندارد صندلی ارگونومیک بهدست آمده و در نرمافزار CATIA طراحی شده و سپس نمونه اصلی آن بهصورت پرینت سه ب عدی ساخته شد. جهت ارائه آمار توصیفی و برآورد صدک هر یک از ابعاد آنتروپومتری بهمنظور طراحی صندلی از نرمافزار SPSS نسخه 70 و همچنین جهت رسم نمودارها از نرمافزار EXCEL استفاده شد. یافتهها: یافتههای این پژوهش نشان داد که دانشجویان روی صندلیهای بلندتر از حد استاندارد )عدم تطابق بیش از %55( مینشینند. تناسب عمق نشیمنگاه تمامی صندلیها بهغیر از صندلی صندلی دارای کمترین تناسب و در بیش از 20 درصد موارد کمتر از حد استاندارد بود. صندلی و 6 7 باالتر از 25 درصد گزارش شد. پهنای نشیمنگاه 4 7 کمترین تناسب )%90/63( را از نظر ارتفاع میز و صندلی 5 کمترین تناسب )%77/2( را از جهت ارتفاع پشتی داشت. ارتفاع نشیمنگاه در صندلی طراحی شده 33 سانتیمتر بهدست آمد که با در نظر گرفتن 3 سانتیمتر برای پاشنه و 5 سانتیمتر برای ارتفاع زیرپایی 44 سانتیمتر در نظر گرفته شد. عمق نشیمنگاه و پهنای نشیمنگاه به ترتیب 49/15 سانتیمتر و 45/5 سانتیمتر لحاظ گردید. ارتفاع قابل تنظیم میز سانتیمتر و طول میز 59 سانتیمتر در نظر گرفته شد. فاصله میز جانبی از پشتی نیز 75 سانتیمتر برآورد گردید که 9. صندلی چوبی زرد. 7 صندلی چرم قرمز 3. صندلی چوبی قهوه ای 4. صندلی پالستیکی آبی

3 این میز قابلیت جابجایی به جلو و عقب را دارد تا افراد به راحتی بتوانند فاصله میز را در فاصله دلخواه از بدن خود تنظیم نمایند. پهنای میز 53/13 سانتیمتر محاسبه گردید و بهدلیل الزامات طراحی و بهمنظور اطمینان از اینکه میز بهطور کامل روی دستهها قرار گیرد این ب عد 65 سانتیمتر در نظر گرفته شد. ارتفاع پشتی 54 سانتیمتر و زاویه قابل تنظیم پشتی درجه در نظر گرفته شد. نتیجهگیری: هیچیک از صندلیهای مورد ارزیابی بهطور کامل با ابعاد آنتروپومتریک دانشجویان تناسب نداشتند. باالترین عدم تناسب در صندلیهای مورد ارزیابی در دو ب عد ارتفاع نشیمنگاه و ارتفاع میز جانبی مشاهده گردید. این عدم تناسبها نشاندهندهی عدم توجه شرکتهای تولیدکننده صندلیهای آموزشی به مسائل ارگونومی و آنتروپومتری میباشد. لذا ضرورت دارد که صنعتگران با استفاده از دادههای آنتروپومتری در نظر گرفتن اصول ارگونومی و پراکندگی ابعاد آنتروپومتریکی قومیتها و گروههای سنی مختلف اقدام به طراحی و ساخت صندلی نمایند. همچنین استفاده از نظرات کارشناسی متخصصین رشتهی بهداشت حرفهای و ارگونومی در هنگام طراحی و ساخت صندلی نیز میتواند در کاهش وضعیتهای بدنی نامناسب دانشجویان و کاهش بروز ناراحتیهای اسکلتی-عضالنی در آنها مؤثر باشد. در این مطالعه جهت تناسب بین ابعاد آنتروپومتریک دانشجویان و مبلمان آموزشی یک صندلی دانشجویی ارگونومیک با بخشهای مختلف قابل تنظیم طراحی گردید. كلید واژهها: طراحی ساخت صندلی آموزشی ارگونومیک آنتروپومتری

4 Design and Development of an Ergonomic Educational Chair based on Anthropometric Abstract Dimensions of Students Background and Objectives: University is the workplace of many students in the world and Chairs have become an important physical element of the classroom and learning environment. The use of appropriately designed chairs may reduce fatigue and discomfort in sitting posture and also increases focus and learning by creating a stress-free work station. Also, proper design of chairs based on ergonomics and fit with anthropometric characteristic, while increasing efficiency and promoting the quality of education, leads to correct students' postures and reduces musculoskeletal disorders. Therefore, this study seeks to assess a number of existing student chairs from the viewpoint of ergonomics and design and develop an ergonomic chair based on anthropometric data from students. Materials and Methods: In this experimental-applied study, anthropometric dimensions of 702 male and female students of Qazvin university of medical sciences were obtained by categorized-random sampling. Nineteen anthropometric dimensions of students were measured and then compared with the size of 5 types of chairs in university and 7 types of chairs purchased from the market. Finally, the standard dimensions of the ergonomic chair were obtained and designed in the CATIA software, and then the final model of chair was developed by three-dimensional print. To provide descriptive statistics and estimate the percentile of each anthropometric dimension for designing the chair, SPSS software version 70 was used and also EXCEL software was used to drawing graphs. Results: The results showed that students are sitting on chairs higher than standard. The matching of seat depth in all of the chairs except 4 and 6 was reported high approximately. The number 3 chair's width had the least fit and was lower than standard in more than 207 of cases. Chair number 7 had the least proportion (30.63%) of table height and chair number 5 had the least proportion (77.2%) of backrest height. The height of the seat in the designed chair was 33 cm, which was considered to be 44 cm (3 cm for heel and 8 cm for an undersurface height). The seat depth and seat width were calculated to be centimeters and 45.5 centimeters, respectively. The adjustable height of the desk was cm and the length of the table was 53 cm. The side desk distance is also estimated to be 78 centimeters, which this desk has the ability to move front and back so that allow people to easily adjust the distance of the desk in the desired distance from the body. The width of the desk was centimeters and, due to the design requirements and to ensure that the desk is fully placed on the categories, this dimension was considered to be 65 centimeters. The back height was 54 centimeters and the adjustable backrest angle was degrees. Discussion and Conclusion: None of the evaluated chairs were fully fitted with anthropometric dimensions of the students. The highest disproportion was observed in two dimensions of seat height and side desk height. This disproportion reflects the lack of attention of the training chair manufacturers to ergonomic and anthropometric issues. Therefore, it is imperative that industrialists, using anthropometric data, consider the ergonomic principles and the anthropometric dimensions of ethnic groups and age groups to design and construct chairs. Also, the use of opinions of experts of occupational health professionals and ergonomics when designing and constructing a chair can also be effective in reducing the awkward body postures of the students and reducing the incidence of musculoskeletal disorders in them. In this study, an ergonomic chair with adjustable parts was designed to achieve a well match between anthropometric characteristics of students and furniture. Keywords: Design, Development, Educational chair, Ergonomic, Anthropometry

5

بررسی پوسچر کاری کارکنان با استفاده از روش‌های REBA و ROSA در یک بیمارستان

بررسی پوسچر کاری کارکنان با استفاده از روش‌های REBA و ROSA در یک بیمارستان Health Research Journal, Volume, Issue, Spring 06 Original article Assessment of the Staff Working Posture Using REBA & Methods in a Military Hospital Firouz Valipour, Mohammad Seid Mohammadian, Elham

توضیحات بیشتر

دانشكده مهندسي برق راهنمای استفاده از نرم افزار Cadence بخش پنجم LVS DRC رسم Layout یک وارونگر و انجام تست های و تهيه كننده : محمد سيم چي زير نظر دكتر

دانشكده مهندسي برق راهنمای استفاده از نرم افزار Cadence بخش پنجم LVS DRC رسم Layout یک وارونگر و انجام تست های و تهيه كننده : محمد سيم چي زير نظر دكتر بخش پنجم LVS DRC رسم Layout یک وارونگر و انجام تست های و تهيه كننده : محمد سيم چي زير نظر دكتر مجيد شالچيان ویرایش اول تابستان 29 فهرست رسم مدار شماتیک... 2 رسم لی اوت...3 اجرای 13... DRC اجرای 11...LVS.1.2.3.4

توضیحات بیشتر

کتاب کار محاسبات فنی تخصصی رشتۀ صنایع فلزی زمىنۀ صنعت شاخۀ آموزش فنى وحرفهاى شمارۀ درس 1171 عنوان و نام پدیدآور: کتاب کار محاسبات فنی تخصصی]کتابهای در

کتاب کار محاسبات فنی تخصصی رشتۀ صنایع فلزی زمىنۀ صنعت شاخۀ آموزش فنى وحرفهاى شمارۀ درس 1171 عنوان و نام پدیدآور: کتاب کار محاسبات فنی تخصصی]کتابهای در کتاب کار محاسبات فنی تخصصی رشتۀ صنایع فلزی زمىنۀ صنعت شاخۀ آموزش فنى وحرفهاى شمارۀ درس 1171 عنوان و نام پدیدآور: کتاب کار محاسبات فنی تخصصی]کتابهای درسی[ رشتۀ صنایع فلزی زمینۀ صنعت شاخۀ آموزش فنی و حرفه

توضیحات بیشتر

1395 طراحی اتصال گیردار فصل پنجم: اتصال گیردار به ستون 1-5 مقدمه در اتصالات صلب خمشی لنگر خمشی انتهاي تیر به صورت کامل به ستون منتقل می گردد و زاویه چ

1395 طراحی اتصال گیردار فصل پنجم: اتصال گیردار به ستون 1-5 مقدمه در اتصالات صلب خمشی لنگر خمشی انتهاي تیر به صورت کامل به ستون منتقل می گردد و زاویه چ فصل پنجم: اتصال گیردار به ستون 1-5 مقدمه در اتصالات صلب خمشی لنگر خمشی انتهاي تیر به صورت کامل به ستون منتقل می گردد و زاویه چرخش بین تیر و ستون در محل اتصال ثابت باقی می ماند. قاب خمشی در این ساختمان

توضیحات بیشتر

بس م اهلل الر حم ن الر حی م

بس م اهلل الر حم ن الر حی م بس م اهلل الر حم ن الر حی م سالم ای مهد عش ق و مدفن راز سالم ای شهر شی خ و خواهج شیراز و عنقا سالم ای قلعه سیمرغ تقوا و تقد ی س سالم ای قبله روشنایی آشیان سالم ای سالم ای شهر عش ق و آشنایی دعایت کرده سعدی

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی شیوه نامه اجرایی آیین نامه آموزشی دورهه یا کارشناسی ارشد ناپیوسته وزارت علوم تحقیقات و فناوری مورخ 1394/9/25 مقدمه این شیوه نامه به منظور ا

بسمه تعالی شیوه نامه اجرایی آیین نامه آموزشی دورهه یا کارشناسی ارشد ناپیوسته وزارت علوم تحقیقات و فناوری مورخ 1394/9/25 مقدمه این شیوه نامه به منظور ا بسمه تعالی شیوه نامه اجرایی آیین نامه آموزشی دورهه یا کارشناسی ارشد ناپیوسته وزارت علوم تحقیقات و فناوری مورخ 1394/9/25 مقدمه این شیوه نامه به منظور اجرای هماهنگتر آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته

توضیحات بیشتر

در 15 مرحله یک ربات ساده بسازید آموزش ساخت یک ربات ساده بدون نیاز به برنامه نویسی بصورت تصویری با تشکر از تهیه ی این کتاب الکترونیکی شما حق تغییر محتو

در 15 مرحله یک ربات ساده بسازید آموزش ساخت یک ربات ساده بدون نیاز به برنامه نویسی بصورت تصویری با تشکر از تهیه ی این کتاب الکترونیکی شما حق تغییر محتو آموزش ساخت یک ربات ساده بدون نیاز به برنامه نویسی بصورت تصویری با تشکر از تهیه ی این کتاب الکترونیکی شما حق تغییر محتویات این کتاب الکترونیکی رایگان را ندارید ولی.. شما می توانید انرا برای دانلود در سایت

توضیحات بیشتر

کاربردهاي r و رابطه تکرارپذیري و انحراف استاندارد r Application Repeatability & Standard Deviation Relation یکی از کاربردهاي r که معمولا در تست

کاربردهاي r و رابطه تکرارپذیري و انحراف استاندارد r Application Repeatability & Standard Deviation Relation یکی از کاربردهاي r که معمولا در تست کاربردهاي و رابطه تکرارپذیري و انحراف استاندارد Application Repeatability & Standad Deviation Relation یکی از کاربردهاي که معمولا در تست متدهاي ASTM به صورت جدول یا فرمول تجربی آورده میشود این است که چنانچه

توضیحات بیشتر

7 نوین... سال اول شماره 1 )پياپي 1( پاییز 1393 رابطة ویژگیهای آنتروپومتری ترکیب و تیپ بدنی ژیمناستهای دختر نخبة کشور با عملکرد تخصصی تکاسباب تاريخ دري

7 نوین... سال اول شماره 1 )پياپي 1( پاییز 1393 رابطة ویژگیهای آنتروپومتری ترکیب و تیپ بدنی ژیمناستهای دختر نخبة کشور با عملکرد تخصصی تکاسباب تاريخ دري 7 نوین... رابطة ویژگیهای آنتروپومتری ترکیب و تیپ بدنی ژیمناستهای دختر نخبة کشور با عملکرد تخصصی تکاسباب تاريخ دريافت: 91/8/4 تاريخ تصويب: 92/2/26 سیده شادی مرتضوی کارشناسارشد بیومکانیک ورزشی دانشگاه آزاد

توضیحات بیشتر

نام سند: فرم ثبت مشخصات

نام سند: فرم ثبت مشخصات فرم خوداظهاری: ثبت مشخصات متقاضی انتشار کتاب مشخصات شناسنامهاي متقاضی: نام و نامخانوادگي: نام پدر: تاريخ تولد: صادره : کدملي: سوابق تحصيلی: مدرك رشته- گرايش سال اخذ نام دانشگاه ليسانس فوق ليسانس دکترا

توضیحات بیشتر

اهداف کالن و اهداف اختصاصی نیز پس از جدول ارائه شده است G2. ارتقاء سطح دارائیهای فکری و توانمندیهای پژوهشی هدف اختصاصی: افزایش تعداد مقاالت چاپ شده دا

اهداف کالن و اهداف اختصاصی نیز پس از جدول ارائه شده است G2. ارتقاء سطح دارائیهای فکری و توانمندیهای پژوهشی هدف اختصاصی: افزایش تعداد مقاالت چاپ شده دا اهداف کالن و اهداف اختصاصی نیز پس از جدول ارائه شده است هدف اختصاصی: افزایش تعداد مقاالت چاپ شده در مجالت علمی- پژوهشی معتبر بمیزان 22 درصد تا پایان سال 49-1 استراتژی: افزایش تعداد طرحهای پژوهشی تصویب

توضیحات بیشتر

ششمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران _ تهران _ 15 مهرماه 1393 مدلسازي AHP براي بررسی سه نوع اتصال میلگرد : اورلپ کوپلینگ و فورجینگ 1 مهرداد محمد نژاد 2

ششمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران _ تهران _ 15 مهرماه 1393 مدلسازي AHP براي بررسی سه نوع اتصال میلگرد : اورلپ کوپلینگ و فورجینگ 1 مهرداد محمد نژاد 2 مدلسازي AHP براي بررسی سه نوع اتصال میلگرد : اورلپ کوپلینگ و فورجینگ 1 مهرداد محمد نژاد 2 محمد آهنگر 1 -عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه صنعتی بیرجند 2- دانشجوي کارشناسی عمران دانشگاه صنعتی بیرجند

توضیحات بیشتر

Are You suprised ?

Are You suprised ? استاندارد داخلي شركت كوليس چرخ زنجيرهاي صنعتي 4 5 5 5 فهرست مطالب: مقدمه 1- چرخ زنجيرها 1-1- اصطالحات 2-1- انده هاي قطري دنده زني شده 1-2-1- اصطالحات 2-2-1- انده ها 1-2-2-1- قطر دايره گام 2-2-2-1- انده

توضیحات بیشتر

مدیریت بازاریابی خلاق تکنیک های بازاریابی مدیریت استراتژیک بازاریابی مهارت های بازاریابی و فروش در حوزه سلامت و بهداشت

مدیریت بازاریابی خلاق تکنیک های بازاریابی مدیریت استراتژیک بازاریابی مهارت های بازاریابی و فروش در حوزه سلامت و بهداشت مدیر طرح: پریسا فتایی همکار طرح: الهه کیانی با نظارت: به نام خدا طرح آموزش مهارت های کارآفرینی ویژه بخش بهداشت و سالمت عنوان کارگاه: بازاریابی کارگاه 6 از 8 بخش 8 از 12 دکتر طالبی عضو هیات علمی دانشگاه

توضیحات بیشتر

بسمه تعالي تیبا راهنما ي تعمیرات و سرويس مجموعه رينگ و لاستيك TBARM1D/1/1

بسمه تعالي تیبا راهنما ي تعمیرات و سرويس مجموعه رينگ و لاستيك TBARM1D/1/1 بسمه تعالي تیبا راهنما ي تعمیرات و سرويس مجموعه رينگ و لاستيك TBARM1D/1/1 فهرست پیشگفتار 3 فصل دوم- رينگ والستیک الستیک 6 سائیدگي الستیک 7 بازدید ( رینگ و الستیک ) 8 تعویض محل الستیک ها 9 3 پیش گفتار

توضیحات بیشتر

32.xps

32.xps ) ) ن ا گ س ا ر و خ Journal of Analitical-Cognitive Psycholoy Vol. 9/Issue 32/Spring 208 PP: 7-23 ت خ ا ن ش - ل ل ح ت س ا ن ش ن ا و ر ه م ا ن ل ص ف 7 9 3 ر ا ه ب م و د و س ه ر ا م ش. م ه ن ل ا س 7-3 2

توضیحات بیشتر

1396/08 بازنگری: 00 مینرال پالس عایق الیاف معدنی مناسب برای دیوارهای داخلی خارجی و سیستم Ventilated Facade

1396/08 بازنگری: 00 مینرال پالس عایق الیاف معدنی مناسب برای دیوارهای داخلی خارجی و سیستم Ventilated Facade 1396/08 بازنگری: 00 عایق الیاف معدنی مناسب برای دیوارهای داخلی خارجی و سیستم Ventilated Facade نام كتاب: نام پديد آورنده: شركت كناف ايران شمارگان: 0 نوبت چاپ: دوم تاريخ چاپ: فروردین ماه 1397 نسل جدید عایقهای

توضیحات بیشتر

« هيچ چيز نزد خدا گرامي تر از دعا نيست

« هيچ چيز نزد خدا گرامي تر از دعا نيست معاو ن ت ردمان دبیرخانه تدوین و بازنگری بسته بیمه پایه خدمات شناسناهم و استانداردرخید را هب ردی بیم ه ای سونورگا ف ي كارلدا پل ر ر ح م حامله )ر ح م جف ت و جن ي ن( تدوین کنندگان: دفتر ارزیابی فن آوری تدوین

توضیحات بیشتر

ادغام برنامه سلامت گوش وپیشگیری از کم شنوایی و ناشنوایی در نظام سلامت کشور

ادغام برنامه سلامت گوش وپیشگیری از کم شنوایی و ناشنوایی در نظام سلامت کشور به نام خالق هستی دستورالعمل برنامه غربالگری تشخیص و مداخله بموقع شنوایی نوزادان و کودکان ویژه کارشناس و مسئولین مراکز ارائه خدمات در چارچوب تفاهم نامه وزارت بهداشت و درمان و شرح وظایف بهورز/مراقب سالمت

توضیحات بیشتر

مدارک لازم جهت فرصت مطالعاتی کوتاه مدت خارج از کشور دانشجویان دوره دکتری تخصصی

مدارک لازم جهت فرصت مطالعاتی کوتاه مدت خارج از کشور  دانشجویان دوره دکتری تخصصی مدارك لازم جهت فرصت مطالعاتی کوتاه مدت خارج از کشور دانشجویان دوره دکتري تخصصی درخواست کتبی دانشجو که به تایید استاد راهنما رسیده باشد. فرم تکمیل شده مشخصات و اطلاعات مربوط به دانشجو (فرم شماره 101) اصل

توضیحات بیشتر

4.xps

4.xps Journal of Industrial/Organization Psychology Vol. 4/Issue14/Spring 2013 PP: 49-63 ف ص ل ن ا م ه ر و ا ن ش ن ا س ی ص ن ع ت ی / س ا ز م ا ن ی س ا ل چ ه ا ر م. ش م ا ر ه چ ه ا ر د ه م بهار 2931 ص ص : 6-3

توضیحات بیشتر

آموزش گیتار جلسه ۱ این جلسه کامال رایگان می باشد حتی اگر تا به حال دست به گیتار نزده باشید توسط تمرینات آموزشی ما یک نوازندۀ خوب گیتار خواهید شد تمامی

آموزش گیتار جلسه ۱ این جلسه کامال رایگان می باشد حتی اگر تا به حال دست به گیتار نزده باشید توسط تمرینات آموزشی ما یک نوازندۀ خوب گیتار خواهید شد تمامی آموزش گیتار جلسه ۱ این جلسه کامال رایگان می باشد حتی اگر تا به حال دست به گیتار نزده باشید توسط تمرینات آموزشی ما یک نوازندۀ خوب گیتار خواهید شد تمامی جلسات بدون نیاز به ثبت نام هستند و دارای پشتیبانی

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D205F315FC7D1D2EDC7C8ED20E3E5C7D1CA20E5C7ED20E3CFEDD1EDCAED2098C7D1D4E4C7D3C7E420E3D3C6E6E120E3D1C798D220C8E5CFC7D4CA2

<4D F736F F D205F315FC7D1D2EDC7C8ED20E3E5C7D1CA20E5C7ED20E3CFEDD1EDCAED2098C7D1D4E4C7D3C7E420E3D3C6E6E120E3D1C798D220C8E5CFC7D4CA2 5 مجله علمي ارزيابي مهارت هاي مديريتي كارشناسان مسي ول مراكز بهداشت شهرستان هاي استان قزوين غلامحسن شعباني قاضي كلايه جواد قدوسي نژاد دكتر سعيد آصف زاده چكيده هدف: با توجه به اينكه كارشناسان مسي ول مراكز

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - H022.doc

Microsoft Word - H022.doc 1 ارزیابی عملکرد رادیاتورهای کشور علی خواجه 3 1 مبارکه رسول آخرتی علی کناری تهران خیابان سهروردی شمالی- پلاک 197- واحد 64 info@mabnaco.net چکیده: مشخص نبودن ظرفیت حرارتی رادیاتورها بدلیل عدم اطلاعات فنی

توضیحات بیشتر

Text 31.xps

Text 31.xps ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 7 7 2-31 0 : ص ص ا ب ر ا د ا پ ه ع س و ت س ا س ا ر ب ن ا ر ا ن و

توضیحات بیشتر

مقدمه

مقدمه ` عوامل موثر بر پیشرفت و افت تحصیلی زمانی که فرزندان به مدرسه و کالس درس وارد میشوند و فراگیری علم و دانش آغاز میشود یکسری مسائل جدید برای والدین ایجاد میگردد. همه آن هایی که به مدرسه میروند به یک اندازه

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - soil

Microsoft Word - soil بررسي رفتار لرزه اي خاك ها در زلزله هاي بزرگ عبدالحسين حداد ١ عباس سيوندي پور ٢ محمد بزاز ٣ ahadad@semnan.ac.ir -1 abbas.sivandi@gmail.com - 2 Mohammad-bazaz1362@yahool.com - 3 چكيده اين نظريه كه ارتعاش

توضیحات بیشتر

شیوه نامه نظارت بر اجرای دوره دکتری آموزشی پژوهشی «مرحله پژوهشی» مرحله اول : تعیین موضوع کمیته راهبری وظیفه استاد)ان( راهنما در تعیین وجه ناهمانندی و

شیوه نامه نظارت بر اجرای دوره دکتری آموزشی پژوهشی «مرحله پژوهشی» مرحله اول : تعیین موضوع کمیته راهبری وظیفه استاد)ان( راهنما در تعیین وجه ناهمانندی و «مرحله پژوهشی» مرحله اول : تعیین موضوع کمیته راهبری وظیفه استاد)ان( راهنما در تعیین وجه ناهمانندی و امانت داری موضوع کاربرگ 3 انتخاب استاد)ان( راهنما براساس دستورالعمل مربوط )توسط دانشجو( تا پایان نیمسال

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20C8E520E4C7E320CECFC7E6E4CF20CCC7E420C2DDD1EDE4332E646F6378>

<4D F736F F D20C8E520E4C7E320CECFC7E6E4CF20CCC7E420C2DDD1EDE4332E646F6378> درس 1 پيش دانشگاهي حروف ربط: براي ربط دادن 2 جمله به يكديگر بكار ميروند. 1 -عبارت Whether.or اين عبارت به معناي «چه... چه» و «خواه... خواه» مي باشد و براي يكسان بودن شرط و نتيجه بكار مي رود. (سراسري تجربي

توضیحات بیشتر

sharif conf.

sharif conf. Determination of Stress Intensity Factors in a Halfplane with edge crack which is subjected to an Unsymmetrical tilted wedge and its effective Parameters by Numerical Method and Comparison of Results with

توضیحات بیشتر

این فایل فقط برای مشاهده می باشد.برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این گزارش تخصصی با قیمت فقط 2 هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید www

این فایل فقط برای مشاهده می باشد.برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این گزارش تخصصی با قیمت فقط 2 هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید www گزارش تخصصی آموزگار ابتدایی : جذاب کردن درس انشاء برای دانش آموزان با روش های خالقانه 1 فهرست مطالب مقدمه )طرح مساله وموضوع )...3 بيان مساله...4 اهداف گزارش اختصاصی :...4 هدف اصلی اهداف جزئی مقایسه با

توضیحات بیشتر

پائیز شرکت فن آوران طرح نو گلستان راهنمای ثبت نام دانشجویان در کمیسیون داخلی دانشجوی گرامی! برای طرح پرونده در ک

پائیز شرکت فن آوران طرح نو گلستان راهنمای ثبت نام دانشجویان در کمیسیون داخلی دانشجوی گرامی! برای طرح پرونده در ک ................................. شرکت فن آوران طرح نو گلستان راهنمای ثبت نام دانشجویان در کمیسیون داخلی دانشجوی گرامی! برای طرح پرونده در کمیسیون داخلی کلیه پیگیری ها و پرداخت هزینه به صورت اینترنتی و

توضیحات بیشتر

1.xps

1.xps س ح ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ا د 3931 تابستا 2 ه ر ا م ش. م ت ش ه ل ا س 9-6 2 ص ص ی ا م ز ا س ی ر ی گ د ا ی با ی ر ا ک ی گ د ز ت ی

توضیحات بیشتر

شيمي (1) (كد:) 82 ث) خواص اكسيدهاي فلزي و نافلزي (صفحههاي 65 تا 68 كتاب درسي) 1- اكسيدهاي بازي و اسيدي خواص اكسيدهاي فلزي: بهطور كلي اكسيدهاي فلزي را

شيمي (1) (كد:) 82 ث) خواص اكسيدهاي فلزي و نافلزي (صفحههاي 65 تا 68 كتاب درسي) 1- اكسيدهاي بازي و اسيدي خواص اكسيدهاي فلزي: بهطور كلي اكسيدهاي فلزي را شيمي (1) (كد:) 82 ث) خواص اكسيدهاي فلزي و نافلزي (صفحههاي 65 تا 68 كتاب درسي) 1- اكسيدهاي بازي و اسيدي خواص اكسيدهاي فلزي: بهطور كلي اكسيدهاي فلزي را اكسيد بازي مينامند چون از واكنش اين اكسيدها با آب محلول

توضیحات بیشتر

راهنمای تهیه مقاله.xps

راهنمای تهیه مقاله.xps بررسي انتقال كادميوم در ستون خاك آهكي توسط نمكهاي مختلف محلول در آب آبياري سامان ملكنيا *4 3 1 علي خانميرزاييفرد مهدي اكبري و محبوبه مظهري (نويسنده مسي ول) 1- دانشجوي دكتري گروه علوم خاك دانشكده كشاورزي

توضیحات بیشتر

نام و نام خانوادگی: مقطع و رشته: یازدهم تجربی شماره داوطلب: تعداد صفحه سؤال: 3 صفحه تخصصی ترین سایت مشاوره کشور هیوا جمهوری اسالمی

نام و نام خانوادگی: مقطع و رشته: یازدهم تجربی شماره داوطلب: تعداد صفحه سؤال: 3 صفحه تخصصی ترین سایت مشاوره کشور هیوا   جمهوری اسالمی نام و نام خانوادگی: مقطع و رشته: یازدهم تجربی شماره داوطلب: تعداد صفحه سؤال: 3 صفحه جمهوری اسالمی ایران اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه... تهران دبیرستان غیردولتی

توضیحات بیشتر

بررسی پراش اشعهX و اثرکامپتون هدف آزمایش: بررسی پراش اشعهX و تعیین ثابت پلانک رسم منحنی عبور اشعهX از ورق مسی مشاهده مقدمه: اثر کامپتون و اندازه گیري

بررسی پراش اشعهX و اثرکامپتون هدف آزمایش: بررسی پراش اشعهX و تعیین ثابت پلانک رسم منحنی عبور اشعهX از ورق مسی مشاهده مقدمه: اثر کامپتون و اندازه گیري بررسی پراش اشعهX و اثرکامپتون هدف آزمایش: بررسی پراش اشعهX و تعیین ثابت پلانک رسم منحنی عبور اشعهX از ورق مسی مشاهده مقدمه: اثر کامپتون و اندازه گیري طول موج کامپتون مقدمه: 1- پراش اشعھ X وتعیین ثابت پلانک:

توضیحات بیشتر

Catalog 2019 The Symbol of Dynamism in Industry

Catalog 2019 The Symbol of Dynamism in Industry Catalog 2019 The Symbol of Dynamism in Industry دربارههایپرصنعتفامكو... 2 دربارهMOTOVARIo...3 5... H Series 8... NMRV Series 10... B Series 12... S Series 14... VAR Series فامکو صنعت هایپر درباره را خود

توضیحات بیشتر

ادامۀ طرح تغییر الگوی کاشت و کاهش قابل توجه میزان آب مصرفی قبل و بعد از اجرای آن با عنایت به این مو ضوع که امر ایجاد و نگهداری ف ضای سبز دان شگاه از ه

ادامۀ طرح تغییر الگوی کاشت و کاهش قابل توجه میزان آب مصرفی قبل و بعد از اجرای آن با عنایت به این مو ضوع که امر ایجاد و نگهداری ف ضای سبز دان شگاه از ه ادامۀ طرح تغییر الگوی کاشت و کاهش قابل توجه میزان آب قبل و بعد از اجرای آن با عنایت به این مو ضوع که امر ایجاد و نگهداری ف ضای سبز دان شگاه از همان ابتدای تا سیس مورد توجه قرار گرفته و اینکه ف ضای سبز

توضیحات بیشتر

مقایسه سبک های یادگیری و خود کارآمدی دانشجویان رشته های پزشکی، هنر، فنی مهندسی و علوم انسانی

مقایسه سبک های یادگیری و خود کارآمدی دانشجویان رشته های پزشکی، هنر، فنی مهندسی و علوم انسانی Original Article Paramedical Sciences and Military Health Volume 10, Number 2, Autumn 2015 (Serial Number 18) The Comparison Between Learning Styles and Self-efficacy of Students of Medical Sciences, Art,

توضیحات بیشتر

تأثیـر سن، شدت بیمـاری و رژیم دارویی روی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به پسوریازیس تحت درمان با داروهای بیولوژیک

تأثیـر سن، شدت بیمـاری و رژیم دارویی روی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به پسوریازیس تحت درمان با داروهای بیولوژیک مقالهي پژوهشي تا ثير سن شدت بيماري و رژيم دارويي روي كيفيت زندگي بيماران مبتلا به پسوريازيس تحت درمان با داروهاي بيولوژيك 1 و 2 دكتر يوسف فكور دكتر اميرهوشنگ احساني 4 دكتر سعيده محمدي 3 1. وزارت بهداشت

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 5ncce_Full_Pape_Mosaddegh.doc

Microsoft Word - 5ncce_Full_Pape_Mosaddegh.doc پنجمين كنگره ملي مهندسي عمران 14 تا 16 ارديبهشت 1389 دانشگاه فردوسي مشهد مشهد ايران رفتار چرخه اي اتصال خمشي ستون درختي با تير كوتاه غير منشوري و ستون با مقطع H شكل 1 عليرضا فيوض افشين مصدق زاده ١- استاديار

توضیحات بیشتر

آجر چیست، به چند نوع تقسیم شده و اصطلاحات آن چیست؟

آجر چیست، به چند نوع تقسیم شده و اصطلاحات آن چیست؟ تعریف ا جر ا نگونه که فکر می کنیم ا نقدر هم ساده نیست. ا جر دارای انواع و تعاریف مختلفی است و همچنین اصطلاحات فراوانی دارد. اگر خواهان ا ن هستید که از تعاریف انواع و اصطلاحات ا ن مطلع شوید پیشنهاد می شود

توضیحات بیشتر

راهنماي گواهينامههاي حرفهاي بازار سرمايه 2 1- مقدمه بازار سرمایه پیچیدگیهای منحصر به فردی دارد که گاه باعث هراس سرمایه گذاران غیرحرفهای از ورود به این

راهنماي گواهينامههاي حرفهاي بازار سرمايه 2 1- مقدمه بازار سرمایه پیچیدگیهای منحصر به فردی دارد که گاه باعث هراس سرمایه گذاران غیرحرفهای از ورود به این 2 1- مقدمه بازار سرمایه پیچیدگیهای منحصر به فردی دارد که گاه باعث هراس سرمایه گذاران غیرحرفهای از ورود به این بازار میشود. راهکار مناسب و شاید یگانه راه مواجهه با این امر استفاده از نهادهای مالی واسطی

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 1/165 2/16 د ماه 1395 موضوع سمنار: تاثر شراط جو بر پارامتر ها مختلف پرتو لزر موضوع سمنار : تاثر شراط جو بر پارامتر ها مختلف پرتو لزر 3 در ان سمنار به بررس اشوب جو تاثر اتمسفر بر اشعه لزر تاثر اتمسفر بر

توضیحات بیشتر

موسوی ندوشنی دانشگاه شهید بهشتی ٢٧ آذر ١٣٩۵

موسوی ندوشنی دانشگاه شهید بهشتی ٢٧ آذر ١٣٩۵ موسوی ندوشنی دانشگاه شهید بهشتی sa_mousavi@sbu.ac.ir ٢٧ آذر ١٣٩۵ ١. ١ توزیعهای احتمال دو متغیره گسسته.................... ۴ ١. ١. ١ مثال............................. ۵ ٢. ١. ١ حل..............................

توضیحات بیشتر

بررسی عوامل موثر بر عدم استفاده یا استفاده ی نامنظم از مکمل های خوراکی آهن در شیر خواران 24-6 ماهه ی مراجعه کننده به درمانگاه تخصصی بیمارستان بوعلی

بررسی عوامل موثر بر عدم استفاده یا استفاده ی نامنظم  از مکمل های خوراکی آهن  در شیر خواران 24-6 ماهه ی مراجعه کننده به درمانگاه تخصصی بیمارستان بوعلی أ دانشگاه علوم پزشکي وخدمات بهداشتي درماني استان اردبيل دانشکده پزشکي پاياننامه جهت اخذ درجة دکتری رشتة پزشکی عنوان: بررسی عوامل موثر بر عدم استفاده يا استفاده ی نامنظم از مکمل های خوراکی آهن در شیر خواران

توضیحات بیشتر

1394/7/8 بنام خدا تعيين ضريب نامعيني بر اساس استاندارد 2800 مسعود حسين زاده اصل عضو هيات علمي دانشگاه تبريز پاييز 1394

1394/7/8 بنام خدا تعيين ضريب نامعيني بر اساس استاندارد 2800 مسعود حسين زاده اصل عضو هيات علمي دانشگاه تبريز پاييز 1394 بنام خدا تعيين ضريب نامعيني بر اساس استاندارد 2800 مسعود حسين زاده اصل عضو هيات علمي دانشگاه تبريز پاييز 1394 بلاطم تسرهف 1-1 راتفگشيپ 1... 2-1 2...همدقم 3-1 فيراعت 3... 4-1 نتم درادناتسا 2800 5... 5-1

توضیحات بیشتر

دانشگاه قم معاونت آموزش و تحصیالت تکمیلی مدیریت تحصیالت تکمیلی شیوهنامه تدوین و نگارش پایاننامه کارشناسیارشد و رساله دکتری سال 6931

دانشگاه قم معاونت آموزش و تحصیالت تکمیلی مدیریت تحصیالت تکمیلی شیوهنامه تدوین و نگارش پایاننامه کارشناسیارشد و رساله دکتری سال 6931 دانشگاه قم معاونت آموزش و تحصیالت تکمیلی مدیریت تحصیالت تکمیلی شیوهنامه تدوین و نگارش پایاننامه کارشناسیارشد و رساله دکتری سال 6931 فهرست مطالب سخن نخست... 3 1. ساختار و طرح ک یل پایاننامه... 4 1-1. صفحات

توضیحات بیشتر

ارائه مدل جریانات جزو و مد خلیج فارس پروانه پیکانپور فرد عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد مهسا بزرگی کارشناس ارشد

ارائه مدل جریانات جزو و مد خلیج فارس پروانه پیکانپور فرد عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد مهسا بزرگی کارشناس ارشد ارائه مدل جریانات جزو و مد خلیج فارس پروانه پیکانپور فرد عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد boom_payesh@yahoo.com مهسا بزرگی کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست mahsa.bozorgi09@gmail.com مهسا معین

توضیحات بیشتر

تعیین عوامل موثر بر ارزشیابی آموزشی اساتید یک دانشگاه علوم پزشکی نظامی در شهر تهران

تعیین عوامل موثر بر ارزشیابی آموزشی اساتید یک دانشگاه علوم پزشکی نظامی در شهر تهران Journal of Military Medicine 2018, Volume 20, Issue 1 Pages: 73-82 Determining the Factors affecting Faculties educational evaluation in a Military University of Medical Sciences in Tehran, Iran Maryam

توضیحات بیشتر

شناسه دیجیتال( DOI ) /ijrdr : فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات مرتع و بیابان ایران جلد 24 شماره 1 صفحه (1396) بررسی ارتباط بین سط

شناسه دیجیتال( DOI ) /ijrdr : فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات مرتع و بیابان ایران جلد 24 شماره 1 صفحه (1396) بررسی ارتباط بین سط شناسه دیجیتال( DOI ) 10.22092/ijrdr.2017.109849 : فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات مرتع و بیابان ایران جلد 24 شماره 1 صفحه 57-66 (1396) بررسی ارتباط بین سطح و تعداد دام با وضعیت مرتع در طرحهاي مرتعداري (مطالعه

توضیحات بیشتر

5-8.indd

5-8.indd مجله ارتقاي ايمني و پيشگيري از مصدوميتها دوره 2. شماره 1. بهار 1393 صفحات 55 تا 64 مقاله اصلي )Original Article( مقایسه همبستگی شاخصهای استرس گرمایی دمای تر گویسان استرین فیزیولوژیکی و استرین فیزیولوژیکی

توضیحات بیشتر

H.V.

H.V. معاونت حملونقل و ترافيک شهرداري تهران تهيه کننده: مهندسين مشاور دانشپژوهان هنگام تهران تير 3131 -1 MUTCD EN-. Corner Cubes Prismatic Lens Spherical Lens Housing Lens 6-3 -813/1 تهران شهرداري فني عالي

توضیحات بیشتر

Q-Learning

Q-Learning یادگیری تقویتی n.razavi@tabrizu.ac.ir ۱۳۹۵ سید ناصر رضوی یادگیری تقویتی 2 یادگیری تقویتی 3 عامل ایدهی اصلی. دریافت بازخورد از محیط به شکل پاداشها. سودمندی عامل به وسیلهی تابع پاداش تعریف میشود. عامل باید

توضیحات بیشتر

ماشین ھای القایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شھر پایان نامھ دوره ی کارشناسی برق قدرت شبیھ سازی ماشین القایی سھ فاز استاد راھنما : جناب آقای دکتر مح

ماشین ھای القایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شھر پایان نامھ دوره ی کارشناسی برق قدرت شبیھ سازی ماشین القایی سھ فاز استاد راھنما : جناب آقای دکتر مح دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شھر پایان نامھ دوره ی کارشناسی برق قدرت شبیھ سازی ماشین القایی سھ فاز استاد راھنما : جناب آقای دکتر محمد حسین ارشادی مولف : سعید دھقانی حبیب آبادی شماره دانشجویی ٨٩٠٩٨٨٢٣٠

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - مهارت مطالعه موثر براي امتحانات.docx

Microsoft Word - مهارت مطالعه موثر براي امتحانات.docx مهارت مطالعه موثر روش مطالعه صحیح اصولی و روش هاي مرور مطالب خوانده شده تهیه و تنظیم: علی امیري.روانشناس اداره مشاوره دانشگاه مقدمه آیا تاکنون به این موضوع فکر کردهاید که هنگام مطالعه از چه روشی استفاده

توضیحات بیشتر

فرایند بهبود کیفیت آموزشی از نظر اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های استان اصفهان: مقایسه‌ای بر اساس مقیاس AQIP

فرایند بهبود کیفیت آموزشی از نظر اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های استان اصفهان: مقایسه‌ای بر اساس مقیاس AQIP فرايند بهبود كيفيت آموزشي از نظر اعضاي هيا ت علمي دانشگاههاي استان اصفهان: مقايسهاي بر اساس مقياس AQIP رضا هويدا حسين مولوي چكيده مقدمه: بهبود كيفيت در آموزش عالي از رويكردهايي است كه در دهه اخير در بسياري

توضیحات بیشتر

نمودار کنترل استوار برای داده‌های سری‌های زمانی

نمودار کنترل استوار برای داده‌های سری‌های زمانی International Journal of Industrial Engineering & Production Management (2014) January 2014, Volume 25, Number 1 pp. 395-403 Downloaded from ijiepm.iust.ac.ir at 19:51 IRST on Thursday January 31st 2019

توضیحات بیشتر

و 6 ششمين كنگره ملي مهندسي عمران 7 ارديبهشت 1390 دانشگاه سمنان سمنان ايران پيشنهاد يك روش بهينه مقاومسازي لرزه اي با توجه به افزايش كارايي كاهش هزينه

و 6 ششمين كنگره ملي مهندسي عمران 7 ارديبهشت 1390 دانشگاه سمنان سمنان ايران پيشنهاد يك روش بهينه مقاومسازي لرزه اي با توجه به افزايش كارايي كاهش هزينه پيشنهاد يك روش بهينه مقاومسازي لرزه اي با توجه به افزايش كارايي كاهش هزينه و زمان اجرا 3 2 1 شهاب روشنكار علي ضياءشمس علي تنباكوساز 2,1 -كارشناس ارشد عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت دانشگاه آزاد اسلامي

توضیحات بیشتر

شماره 5. زمستان صص پژوهش در ورزش دانشگاهی تحلیل عوامل انگیزشی مشارکت دانشجویان در فعالیتهای فوق برنامه ورزشی دانشگاه صدیقه سادات اما

شماره 5. زمستان صص پژوهش در ورزش دانشگاهی تحلیل عوامل انگیزشی مشارکت دانشجویان در فعالیتهای فوق برنامه ورزشی دانشگاه صدیقه سادات اما شماره 5. زمستان 93. صص 5508 پژوهش در ورزش دانشگاهی تحلیل عوامل انگیزشی مشارکت دانشجویان در فعالیتهای فوق برنامه ورزشی دانشگاه 3 صدیقه سادات امامی صدیقه حیدرینژاد پروانه شفیعنیا دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت

توضیحات بیشتر

همراهی بین آرتریت پسوریاتیک با شدت درگیری ناخن در بیماران مبتلا به پسوریازیس مراجعه‌کننده به درمانگاه پوست بیمارستان رازی در سال‌های 1386 و 1387

همراهی بین آرتریت پسوریاتیک با شدت درگیری ناخن در بیماران مبتلا به پسوریازیس مراجعه‌کننده به درمانگاه پوست بیمارستان رازی در سال‌های 1386 و 1387 مقاله پژوهشي همراهي بين آرتريت پسورياتيك با شدت درگيري ناخن در بيماران مبتلا به پسوريازيس مراجعهكننده به درمانگاهپوست بيمارستانرازي در سالهاي 1386 و 1387 دكتر معصومه برزگري دكتر زهرا حلاجي دكتر اميرهوشنگ

توضیحات بیشتر

اهداف کلی از ارائه این واحد درسی اشنائی دانشجویان

اهداف کلی از ارائه این واحد درسی  اشنائی دانشجویان نام درس: بیوشیمی پزشکی 1 تعداد واحد: 2 واحد نظری مدت زمان ارائه درس : ا ترم )43 ساعت( مقطع : علوم پایه پیش نیاز : ندارد اهداف کلی از ارائه این واحد درسی آشنائی دانشجویان و افزایش دانسته های ایشان نسبت

توضیحات بیشتر

F1 D C indd

F1 D C indd درس 2 مجموعه زیر مجموعه یادآوری: در سال های قبل با مفهوم مجموعه آشنا شده اید برای مثال مجموعه اعداد او ل یک رقمی به صورت زیر است: A=}2, 3, 5, 7{ می توان این مجموعه را با نمادهای ریاضی به صورت }10< x A=}x

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - TARHE DARSS 2.doc

Microsoft Word - TARHE DARSS 2.doc فرم طرح دوره دروس نظري و عملی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دانشکده : بهداشت معرفی درس (دوره کار آموزي)در بخش بسمه تعالی گروه آموزشی : بهداشت و تغذیه *نام وشماره درس : بهداشت مواد غذایی کد درس: 18 *روز و ساعت

توضیحات بیشتر

چک لیست برقی نظارت بر ایمنی و حفاظت کار پروژه های ساختمانی مقدمه: ایمنی و حفاظت کار از اصول پذیرفته شده در تمام پروژه ها از جمله فعالیت های عمرانی و س

چک لیست برقی نظارت بر ایمنی و حفاظت کار پروژه های ساختمانی مقدمه: ایمنی و حفاظت کار از اصول پذیرفته شده در تمام پروژه ها از جمله فعالیت های عمرانی و س چک لیست برقی نظارت بر ایمنی و حفاظت کار پروژه های ساختمانی مقدمه: ایمنی و حفاظت کار از اصول پذیرفته شده در تمام پروژه ها از جمله فعالیت های عمرانی و ساختمانی است چنانچه در اغلب کارگاه های ساختمانی این

توضیحات بیشتر

برنامه سطح بندی ژیمناستیک هنری مردان

برنامه سطح بندی ژیمناستیک هنری مردان بنام خدائی که دل پذیر است بسمه تعالی فدراسیون ژیمناستیک جمهوری اسالمی ایران کمیته ژیمناستیک هنری آئین نامه و برنامه سطح بندی ژیمناستیک هنری مردان سطح یک الی ویژه گروه های سنی سال به باال تالیف : منصورراضی

توضیحات بیشتر

????? ? ???? ????? ???? ? ??????? ?? ??? ????? ARTCAM PRO.pdf

????? ? ????  ????? ???? ? ??????? ?? ??? ????? ARTCAM PRO.pdf طراحی و ساخت قطعات هنري و جواهرات با نرم افزار علی مشرفی اداره طراحی قالب و ابزارمرکز تحقیقات ایران خودرو moshrefi.ali@gmail.com ArtCAM Pro چیست ArtCAM Pro یک نرم افزار منحصر به فرد است که به کاربر اجازه

توضیحات بیشتر

وضعيت نگرش سیاسی- اجتماعی و سازگاري اجتماعي فرزندان جانبازان

وضعيت نگرش سیاسی- اجتماعی و سازگاري اجتماعي فرزندان جانبازان Applied Psychological Research Quarterly 2017, 8(2),35-49 فصلنامه پژوهشهاي کاربردي روانشناختي 1396, 8)2(,49-35 بررسی میزان مشارکت و پیشرفت تحصیلی با استفاده از روش آموزش کالس معکوس دانشآموزان دبیرستانی

توضیحات بیشتر

آموزش گیتار جلسه ۴ _ این جلسه دارای ۴ ویدیو آموزشی با حجم ۷۱ مگابایت می باشد _ با احترام لینک دانلود ۴ ویدیو آموزشی این جلسه پس از پرداخت مبلغ 3000 تو

آموزش گیتار جلسه ۴ _ این جلسه دارای ۴ ویدیو آموزشی با حجم ۷۱ مگابایت می باشد _ با احترام لینک دانلود ۴ ویدیو آموزشی این جلسه پس از پرداخت مبلغ 3000 تو آموزش گیتار جلسه ۴ _ این جلسه دارای ۴ ویدیو آموزشی با حجم ۷۱ مگابایت می باشد _ با احترام لینک دانلود ۴ ویدیو آموزشی این جلسه پس از پرداخت مبلغ 3000 تومان برای شما نمایش داده می شود و همچنین بصورت اتوماتیک

توضیحات بیشتر

بهترین ابرهای مجازی

بهترین ابرهای مجازی ی ک ی نور ت ک ال کده وزش آم ایران مدنی جامعه برای http://www.tavaana.org پروژۀ http://www.eciviced.org مجازی ابرهای بهترین E-Collaborative for Civic Education ناشر: توانات ک تدوین: E-Collaborative for

توضیحات بیشتر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر موضوع: اندازه گیري ضریب هدایت حرارتی نانو سیالات استاد راهنما: جناب آقاي دکتر طغرایی دانشجو: سید جواد حسینی شماره د

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر موضوع: اندازه گیري ضریب هدایت حرارتی نانو سیالات استاد راهنما: جناب آقاي دکتر طغرایی دانشجو: سید جواد حسینی شماره د دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر موضوع: اندازه گیري ضریب هدایت حرارتی نانو سیالات استاد راهنما: جناب آقاي دکتر طغرایی دانشجو: سید جواد حسینی شماره دانشجویی: 90104518 تابستان 94 فهرست عنوان صفحه فصل اول

توضیحات بیشتر

بررسی کفایت درمان در مراکز درمانی سو مصرف مواد مراکز نگهدارنده با متادون MMT در شهرستان اردبیل

بررسی کفایت درمان در مراکز درمانی سو مصرف مواد مراکز نگهدارنده با متادون MMT در شهرستان اردبیل أ پایان نامه جهت اخذ مدرك پزشکی عمومی عنوان پژوهش: بررسی کفایت درمان در مراکز درمانی سو مصرف مواد مراکز نگهدارنده با متادون MMTدر شهرستان اردبیل استاد راهنما: خانم دکتر نسرین فولادي استادمشاور: آقاي دکتر

توضیحات بیشتر

پنل سه بعدی MDF

پنل سه بعدی MDF یکی از انواع پنل های سه بعدی ورق های چوب MDF (ورق فیبر با تراکم متوسط) است که چوبی بازیافت پذیر از جمله کاج و اکالیپتوس می باشد. این مصالح با استانداردهای, California CARB (Board Resources Air ا ژانس هوای

توضیحات بیشتر

استاندارد مهارت و آموزشي مليله كار و زنجيرباف گروه برنامه ريزي درسي صنايع دستي و هنر تاريخ شروع اعتبار: 1376/04/01 كد استاندارد: 8-80/12/1/2 دفتر طرح

استاندارد مهارت و آموزشي مليله كار و زنجيرباف گروه برنامه ريزي درسي صنايع دستي و هنر تاريخ شروع اعتبار: 1376/04/01 كد استاندارد: 8-80/12/1/2 دفتر طرح استاندارد مهارت و آموزشي مليله كار و زنجيرباف گروه برنامه ريزي درسي صنايع دستي و هنر تاريخ شروع اعتبار: 7/0/0 كد استاندارد: 8-80/// دفتر طرح و برنامه هاي درسي: تهران- خيابان آزادي- خ خوش شمالي- تقاطع خوش

توضیحات بیشتر

گزارش سفر دانشجویان رشته جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس خلیج فارس و جزایر جنوب ایران تاریخ سفر: 7 تا 31 آذر ماه 3131 اساتید: دکتر محمدرضا حافظ نیا

گزارش سفر دانشجویان رشته جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس خلیج فارس و جزایر جنوب ایران تاریخ سفر: 7 تا 31 آذر ماه 3131 اساتید: دکتر محمدرضا حافظ نیا گزارش سفر دانشجویان رشته جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس خلیج فارس و جزایر جنوب ایران تاریخ سفر: 7 تا 31 آذر ماه 3131 اساتید: دکتر محمدرضا حافظ نیا دکتر ابراهیم رومینا و دکتر سیروس احمدی میزبان اساتید

توضیحات بیشتر

عنوان آزمایش : روز و تاریخ : دوشنبه { 91/8/1 اندازه گیری دبی ساعت : 2 بعدازظهر اعضای گروه : مسعود یادگاری دانشکده مهندسی گروه مهندسی مکانیک آزمایشگاهم

عنوان آزمایش : روز و تاریخ : دوشنبه { 91/8/1 اندازه گیری دبی ساعت : 2 بعدازظهر اعضای گروه : مسعود یادگاری دانشکده مهندسی گروه مهندسی مکانیک آزمایشگاهم عنوان آزمایش : روز و تاریخ : دوشنبه { 91/8/1 اندازه گیری دبی ساعت : بعدازظهر اعضای گروه : مسعود یادگاری دانشکده مهندسی گروه مهندسی مکانیک آزمایشگاهمکانیک سیالات وحید زارعی ساسان نبی زاده محسن یارمحمدی...

توضیحات بیشتر

Text 31.xps

Text 31.xps ه) د ن س و ن ه) ع ل ا ط م ش ه و ژ پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 5 2 6 : ص ص ن ا ر ح ب ت ر د م ر د س د ن ه م ا ه ک ن

توضیحات بیشتر

فصلنامه علمی-پژوهشی مرکز پژوهشی هنر معماری و شهرسازی نظر شماره بیستم/ سال نهم/ بهار 1391 ساخت اعتباریابی و رواسازی پرسشنامه نقش طراحی به منظور جلب مشا

فصلنامه علمی-پژوهشی مرکز پژوهشی هنر معماری و شهرسازی نظر شماره بیستم/ سال نهم/ بهار 1391 ساخت اعتباریابی و رواسازی پرسشنامه نقش طراحی به منظور جلب مشا فصلنامه علمی-پژوهشی مرکز پژوهشی هنر معماری و شهرسازی نظر شماره بیستم/ سال نهم/ بهار 1391 ساخت اعتباریابی و رواسازی پرسشنامه نقش طراحی به منظور جلب مشارکت مردمی در فرایند معاصرسازی بافتهای فرسوده ایران

توضیحات بیشتر

آ ت PIPING Catalog 2018

آ ت PIPING Catalog 2018 آ ت PIPING Catalog 2018 درباره هایپر صنعت فامکو...2 زمینه فعالیت...3 شیرپروانهای... 4 شیرتوپی...12 شیر کشویی...18 شیر کروی... 21 شیر یکطرفه... 27 شیر سماوری... 30 شیر دیافراگمی... 32 شیرسوزنی... 35 شیر

توضیحات بیشتر

صفحه 1 مدیریت تولید- الوانی فصل 8 : برنامه ریزی در سیستمهای تولید غیر پیوسته 8-1- اطلاعات زیر مربوط به سفارشهای در خط انتظار یک سیستم تولیدی میباشد. ب

صفحه 1 مدیریت تولید- الوانی فصل 8 : برنامه ریزی در سیستمهای تولید غیر پیوسته 8-1- اطلاعات زیر مربوط به سفارشهای در خط انتظار یک سیستم تولیدی میباشد. ب صفحه -- اطلاعات زیر مربوط به سفارشهای در خط انتظار یک سیستم تولیدی میباشد. بازدهی این سیستم را با استفاده از روش»اول آمده اول برود«)FCFS( و»کوتاهترین «)SPT( محاسبه کنید. T S R Q P سفارشهای در خط انتظار

توضیحات بیشتر

شماره 81. زمستان صص رفتار حرکتی اثر شدتهای مختلف فعالیت بدنی بر تغییرپذیری نوسانات قامتی در وضعیت ایستادن قائم 1. کارشناس ارشد دانشگاه خ

شماره 81. زمستان صص رفتار حرکتی اثر شدتهای مختلف فعالیت بدنی بر تغییرپذیری نوسانات قامتی در وضعیت ایستادن قائم 1. کارشناس ارشد دانشگاه خ شماره 81. زمستان 8131. صص 841-812 رفتار حرکتی اثر شدتهای مختلف فعالیت بدنی بر تغییرپذیری نوسانات قامتی در وضعیت ایستادن قائم 1. کارشناس ارشد دانشگاه خوارزمی* 2. دانشیار دانشگاه خوارزمی 2 1 محسن محمدی عباس

توضیحات بیشتر

2/25/2015 معادله جبري هر معادله ریاضی به شکل y=f(x) را جبري گویند اگر بتوان آن را به شکل زیر نشان داد: ریشه Advanced Numerical Methods 37 روش نصف کردن

2/25/2015 معادله جبري هر معادله ریاضی به شکل y=f(x) را جبري گویند اگر بتوان آن را به شکل زیر نشان داد: ریشه Advanced Numerical Methods 37 روش نصف کردن معادله جبري هر معادله ریاضی به شکل y=f() را جبري گویند اگر بتوان آن را به شکل زیر نشان داد: ریشه Advanced Numercal Methods 37 روش نصف کردن (Bsecton) دو نقطه (کران) در دو سوي ریشه در نظر گرفته میشود به

توضیحات بیشتر

چكيده

چكيده بررسي ا ستانه شروع رواناب در روش SCS با استفاده از داده هاي بارش-رواناب (مطالعه موردي: حوزه ا بخيز سنگانه كلات) جهانگير پرهمت 1 علي اكبر عباسي نجفقلي غياثي 1 و الهام خوشبزم 3-1 -3 اعضاء هيا ت علمي مركز

توضیحات بیشتر

Sample presentation

Sample presentation ارائه تکنولوژی برتردر سیستم های مقدمات بافندگی توسط گروه اشتابلی شروع بافت بی نقص و دقیق با سیستم های مقدمات بافندگی Symposium, 25. 26. April 2016 فهرست مقدمه کوتاهی بر گروه کارخانجات اشتابلی شروع بافت

توضیحات بیشتر

نشریه حفاظت منابع آب و خاك سال هفتم شماره سوم بهار 1397 استفاده از مدلهای فرکتالی برای کم یسازی ساختمان خاک و مقایسه آن با روشهای کالسیک *1 سپید

نشریه حفاظت منابع آب و خاك سال هفتم شماره سوم بهار 1397 استفاده از مدلهای فرکتالی برای کم یسازی ساختمان خاک و مقایسه آن با روشهای کالسیک *1 سپید نشریه حفاظت منابع آب و خاك سال هفتم شماره سوم بهار 1397 استفاده از مدلهای فرکتالی برای کم یسازی ساختمان خاک و مقایسه آن با روشهای کالسیک 4 3 2 *1 سپیده مفیدی مهناز اسکندری ابراهیم پذیرا و مهدی همایی *

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - MP334.doc

Microsoft Word - MP334.doc چکیده برآورد کاهش تولید و زیان اقتصادی ناشی از لنگش در گاو هلشتاین (مطالعه موردی) محمد علی نوروزیان حمید طاهرپور کلانتری مهدی کاظمی کاخکی دانشجوی دکتری علوم دامی دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه

توضیحات بیشتر

تاثیر دو پروتکل مقاومتی و هوازی بر ظرفیت عملکردی و کیفیت زندگی بیماران مرد پس از انفارکتوس قلبی

تاثیر دو پروتکل مقاومتی و هوازی بر ظرفیت عملکردی و کیفیت زندگی بیماران مرد پس از انفارکتوس قلبی نشریه پرستاري قلب و عروق دوره سوم شماره 1 بهار 1393 ٢۶ قلبی تاثیر دو پروتکل مقاومتی و هوازي بر ظرفیت عملکردي و کیفیت زندگی بیماران مرد پس از انفارکتوس 1 سید ضیاالدین دکهء کارشناس ارشد فیزیولوژي ورزشی 2

توضیحات بیشتر

این فایل فقط برای مشاهده می باشد. برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این گزارش تخصصی با قیمت فقط 2 هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید ww

این فایل فقط برای مشاهده می باشد. برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این گزارش تخصصی با قیمت فقط 2 هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید ww گزارش تخصصی آموزگار دوم ابتدایی : تقویت مهارت نوشتن )انشاء( در دانش آموزان پایه دوم ابتدایی 1 فهرست مطالب بیان مقدمه ( مساله و ارزیا یب از وضع موجود (... 3 ارزیا یب از وضع موجود... 3 اهداف گزارش تخصصی

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation به نام خداوند جان و خرد بهداشت ازدواج و قبل از بارداری 1 بهداشت مادر و کودک: شاخه ای از بهداشت عمومی هدف: تامین نگهداری و ارتقای سطح سالمت جسمی روانی و اجتماعی مادر و کودک از طریق خدمات بهداشتی پزشکی تغذیه

توضیحات بیشتر

شرکت نیرونوین

شرکت نیرونوین انواع موتورها درایو در مفهوم کلی درایو تجهیزی است که سرعت گشتاور جهت و توان کاری یک موتور را تغییر میدهد. در عمل موتورهای الکتریکی از هر نوعی بایستی به کمک کنترلر و درایو مربوطه راه اندازی شوند. موتورهای

توضیحات بیشتر

ﭼﮏ ﺖ ﺑﺎزر ﯽ ﮫﺪا ﯽ از ا ﯿ ﻪ ﻮ ﺖ غ ﻣﺎ ﯽ ﻮ و آورده ی ﻮرا ﯽ آ ﯾﺎن ﺪ م :

ﭼﮏ ﺖ ﺑﺎزر ﯽ ﮫﺪا ﯽ از ا ﯿ ﻪ ﻮ ﺖ غ ﻣﺎ ﯽ ﻮ و آورده ی ﻮرا ﯽ آ ﯾﺎن ﺪ م : ﭼﮏ ﺖ ﺑﺎزر ﯽ ﮫﺪا ﯽ از ا ﯿ ﻪ ﻮ ﺖ غ ﻣﺎ ﯽ ﻮ و آورده ی ﻮرا ﯽ آ ﯾﺎن ﺪ م 33.9038 : مشخصات مالک/ مدير/ متصدي *نام: *نام خانوادگي: *کد ملي: *نام پدر: *کدپستي:... مشخصات محل تصدي/ مديريت *نوع فعاليت صنفي: * تعداد

توضیحات بیشتر

استاندارد خروجی فاضلاب

استاندارد خروجی فاضلاب مقدمه و تعاریف : این استاندارد باستناد ماده آي ین نامه جلوگیري از آلودگی آب و با توجه به ماده سه همین آي ین نامه و با همکاري وزارتخانه هاي بهداشت درمان و آموزش پزشکی نیرو صنایع صنایع سنگین معادن و فلزات

توضیحات بیشتر

=مجلة دانشگاه علوم پزشكي بابل، سال سوم، شمارة 3 (پي‏درپي11)، صفحه الي ، تابستان 1380

=مجلة دانشگاه علوم پزشكي بابل، سال سوم، شمارة 3 (پي‏درپي11)، صفحه    الي    ، تابستان 1380 و 9 مقاله مروری مجلة دانشگاه علوم پزشكي بابل دوره هجدهم شماره 6 خرداد 5931 صفحه 91-15 ارتباط فعالیت فیزیکی دوران بارداری با خلق و خوی پس از زایمان در مادران نخستزا مژگان میرغفوروند )PhD( 1 سکینه محم د

توضیحات بیشتر

مقاله پژوهشي (Original Article) مجله دانشگاه علوم پزشکی قم دوره نهم شماره چهارم تیر 44 صفحه 4 الی 14 تأثیر تمرين تناوبی و نقش سن بر بیان ژنهاي انتقالد

مقاله پژوهشي (Original Article) مجله دانشگاه علوم پزشکی قم دوره نهم شماره چهارم تیر 44 صفحه 4 الی 14 تأثیر تمرين تناوبی و نقش سن بر بیان ژنهاي انتقالد مقاله پژهشي (Original Article) مجله دانشگاه علم پزشکی قم دره نهم شماره چهارم تیر 44 صفحه 4 الی 14 تأثیر تمرين تنابی نقش سن بر بیان ژنهاي انتقالدهنده منكربكسیالت اهلليار ( ) سطح الكتات در عضالت اسکلتی مشهاي

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - فرمهای ثبت نام دستیاران.docx

Microsoft Word - فرمهای ثبت نام دستیاران.docx ضمن تبریک به پذیرفته شدگان چهل وچهارمین دوره آزمون تخصصی بالینی سال تحصیلی 96-97 اعلام میدارد: الف: پذیرفته شدگان جهت ثبت نام با همراه داشتن اصل و همچنین اسکن مدارك وفرمهاي تکمیل شده ذیل بر روي CD از تاریخ

توضیحات بیشتر

text 40.xps

text 40.xps ن و ی س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل د ه م ش م ا ر ه چ ه ا ر م پاییز 197 ب ر ر س ی آ ال ی ن د ه ه ا ی ت ا ث ی ر گ ذ ا ر ب ر آ ل و د

توضیحات بیشتر

manshor-komiteh-hesabresi-[ ]4520

manshor-komiteh-hesabresi-[ ]4520 بسمه تعالی سازمان بورس و اوراق بهادار شرکت سهامی عام نمونه پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران در اجراي ماده 10 دستورالعمل کنترلهاي داخلی براي ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

توضیحات بیشتر